Garmin | STRIKER™ 4 | User guide | Garmin STRIKER™ 4 Käyttöopas

Garmin STRIKER™ 4 Käyttöopas
STRIKER™ sarja
Käyttöopas
Joulukuu 2015
190-01950-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei
saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ....................... 6
Tallennetun reitin poistaminen .................................................... 6
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ............................... 6
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Yhteyden ottaminen Garmin® tuotetukeen ................................ 1
Zoomaaminen STRIKER 4 laitteessa ......................................... 1
Panoroiminen STRIKER 4 laitteella ............................................ 1
Taustavalon säätäminen ............................................................. 1
Väritilan säätäminen ................................................................... 1
Äänimerkin määrittäminen .......................................................... 1
GPS-satelliittisignaalin hakeminen ............................................. 1
Jälki................................................................................. 6
Aloitusnäyttö...................................................................1
Järjestelmäasetukset .................................................................. 7
Järjestelmätiedot .................................................................... 7
Reittipistekartan asetukset .......................................................... 7
Luotaimen hälytykset .................................................................. 7
Järjestelmähälytykset ................................................................. 7
Navigointihälytykset .................................................................... 7
Navigointiasetukset ..................................................................... 7
Oman veneen asetukset ............................................................. 7
Yksikköasetukset ........................................................................ 7
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ............................... 8
Köliasetuksen määrittäminen ...................................................... 8
Tehdasasetusten palauttaminen ................................................ 8
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 1
Uuden asettelun lisääminen STRIKER 5 tai 7 laitteen
aloitusnäyttöön ....................................................................... 1
Mukautetun asettelun lisääminen STRIKER 4 laitteen
aloitusnäyttöön ....................................................................... 2
Numerot-näytön lisääminen ........................................................ 2
Numerot ................................................................................. 2
Tietokaaviot-näytön lisääminen .................................................. 2
Tietokaaviot ............................................................................ 2
Luotain.............................................................................2
Koko näytön luotain .................................................................... 2
DownVü luotainnäkymä .............................................................. 2
SideVü luotainnäkymä ................................................................ 2
Jaetun näytön taajuus ................................................................ 3
Tunnistin ..................................................................................... 3
Jaettu zoom -näkymä ................................................................. 3
Kaikuanturin tyypin valitseminen ................................................ 3
Reittipisteen luominen luotainnäytössä nykyisen sijainnin
avulla .......................................................................................... 3
Luotauksen tauottaminen ........................................................... 3
Reittipisteen luominen luotainnäytössä jonkin toisen sijainnin
avulla .......................................................................................... 3
Päällekkäisten numeroiden asetukset ........................................ 3
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset .................................. 3
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti ............................. 3
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti ........................... 3
Pintakohinan piilottaminen ..................................................... 4
Häiriö ...................................................................................... 4
Syvyysasteikon alueen säätäminen ........................................... 4
Zoomauksen säätäminen ........................................................... 4
Näytön lukitseminen pohjaan ................................................. 4
Pohjahaun rajan määrittäminen .................................................. 4
Luotaintaajuudet ......................................................................... 4
Taajuuksien valitseminen ....................................................... 4
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi .............................. 4
Kaikunopeuden määrittäminen ................................................... 5
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen ................................... 5
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen ..................... 5
A-Scopen käynnistäminen .......................................................... 5
Jäljen värin määrittäminen .......................................................... 6
Jäljen tyhjentäminen ................................................................... 6
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ........................... 6
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen ..................................... 6
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen ................................................................................ 6
Laitteen määrittäminen .................................................. 7
Liite.................................................................................. 8
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 8
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 8
Vianmääritys ................................................................... 8
Laite ei käynnisty ........................................................................ 8
Luotain ei toimi ............................................................................ 9
Hakemisto ..................................................................... 10
Reittipisteet..................................................................... 5
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi ......................... 5
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ...................................... 5
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen .................................... 5
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoiminen
siihen .......................................................................................... 5
Navigointi reittipisteeseen ........................................................... 5
Etäisyyden mittaaminen reittipistekartassa ................................. 5
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen ................................. 6
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ........................................... 6
Reitit................................................................................ 6
Reitin luominen ja navigoiminen reittipistekartan avulla ............. 6
Tallennetun reitin muokkaaminen ............................................... 6
Reittiluettelon tarkasteleminen .................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laitteen esittely
2 Säädä taustavalo.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta.
2 Valitse vaihtoehto.
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Hälytin.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun valitset
kohteen ja hälytys käynnistyy, valitsemalla Käytössä
(valinnat ja hälytykset).
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin ainoastaan,
kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain hälytykset.
Palaa edelliseen näyttöön.
Palaa aloitusnäyttöön painettaessa pitkään.
À
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.
Lähentää ja loitontaa näkymää. (Ainoastaan 4 tuuman
malleissa.)
Á
Sulkee valikon, jos käytettävissä.
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.
Â
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Tekee jonkin näistä toiminnoista painettaessa lyhyesti:
• säätää taustavaloa
• säätää väritilaa
• ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä luotaimen
Ã
Ä
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.
Å
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
Æ
Loitontaa näkymää. (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman malleissa.)
Lähentää näkymää. (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman malleissa.)
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
®
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support .
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Zoomaaminen STRIKER 4 laitteessa
Voit lähentää ja loitontaa Reittipistekartta-näkymää.
• Lähennä valitsemalla .
• Loitonna valitsemalla .
Panoroiminen STRIKER 4 laitteella
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
Reittipistekartta.
1 Aloita panorointi valitsemalla tai .
2 Panoroi nuolipainikkeilla.
VIHJE: voit zoomata valitsemalla
.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
GPS-satelliittisignaalin hakeminen
Kun käynnistät kalastustutkan, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
-kuvake
avulla. Kun kalastustutka löytää satelliittisignaaleja,
näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun kalastustutka kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin näyttöön -merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
Aloitusnäyttö
Kalastustutkan aloitusnäytöstä voi käyttää kaikkia kalastustutkan
ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat riippuvaisia kalastustutkaan
liittämistäsi lisävarusteista. Kaikki tässä oppaassa mainitut
ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.
Voit palata aloitusnäyttöön toisesta näytöstä painamalla
painiketta pitkään. Voit mukauttaa näyttöjen asettelua.
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
Uuden asettelun lisääminen STRIKER 5 tai 7 laitteen
aloitusnäyttöön
Voit luoda mukautetun näytön, joka lisätään aloitusnäyttöön.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää uusi asettelu.
2 Valitse toiminnon asettelu.
3 Valitse muutettava ikkuna.
4 Valitse lisättävä näyttö.
5 Toista vaiheita 3 ja 4, jos haluat lisätä vielä muita ikkunoita.
6 Valitse Tiedot (piilotettu) (valinnainen).
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekkäiset
numerot.
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.
Johdanto
1
• Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kompassinauhan
tietopalkin valitsemalla Kompassinauha.
8 Valitse Seuraava.
9 Kirjoita yhdistelmän nimi.
VIHJE:
• Tallenna valitsemalla .
• Tyhjennä tiedot painamalla -painiketta pitkään.
• Vaihda kirjainkokoa valitsemalla tai .
10 Muuta ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
11 Valitse aloitusnäytön sijainti nuolipainikkeilla.
Mukautetun asettelun lisääminen STRIKER 4 laitteen
aloitusnäyttöön
Voit luoda mukautetun näytön, joka lisätään aloitusnäyttöön.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää uusi asettelu.
2 Valitse ensimmäinen lisättävä toiminto.
3 Valitse toinen lisättävä toiminto.
4 Voit valita jaettujen näyttöjen suunnan valitsemalla Halkaise
(valinnainen).
5 Valitse Seuraava.
6 Kirjoita yhdistelmän nimi.
VIHJE:
• Tallenna valitsemalla .
• Vaihda kirjainkokoa valitsemalla .
• Tyhjennä tiedot painamalla -painiketta pitkään.
7 Muuta ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
8 Valitse aloitusnäytön sijainti nuolipainikkeilla.
Lämpötilakaavion asetukset: määrittää lämpötilakaavioissa
näkyvän aikamäärän ja syvyysalueen.
Luotain
Koko näyttö -sivu, Jaettu taajuus -sivu ja Tunnistin-sivu ovat
veneen alapuolella olevan alueen visuaalisia esityksiä. Näitä
luotainnäkymiä voi mukauttaa.
Koko näytön luotain
Koko näyttö -sivulla näkyy kaikuanturien luotainlukemien kaavio
koko näytön kokoisena.
Valitse Traditional tai DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Numerot-näytön lisääminen
Ennen kuin voit mukauttaa Numerot-näyttöä, sinun tarvitsee
lisätä se aloitusnäyttöön.
Voit tarkastella numerotietoja aloitusnäytössä Numerot-näytön
avulla.
Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Numerot.
Numerot
Voit mukauttaa Numerot-näyttöä valitsemalla Numerot > .
Vaihda numeroita: määrittää näytettävien numerotietojen
tyypin.
Muuta asettelua: määrittää näytettävien numerotietojen
määrän.
Nollaa osamatka: nollaa matkatiedot ja mahdollistaa uusien
matkatietojen tallentamisen.
Nollaa matkamittari: nollaa matkamittaritiedot ja mahdollistaa
uusien matkamittaritietojen tallentamisen.
Nollaa maksiminopeus: nollaa matkan maksiminopeustiedot ja
mahdollistaa uuden maksiminopeuden tallentamisen.
Tietokaaviot-näytön lisääminen
Pohjan syvyys
Veden lämpö
GPS-nopeus
Laitteen jännite
Aika
Kaikuanturin tyyppi ja taajuus
Vedenalaiset kohteet (kalat)
Syvyyden ilmaisin, kun luotaintietonäyttö vierittyy oikealta
vasemmalle
DownVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue DownVü luotaintekniikkaa
ja kaikuantureita.
Korkeataajuuksinen DownVü luotain näyttää veneen alapuolella
olevat kohteet ja rakenteet tavallista yksityiskohtaisemmin ja
selkeämmin.
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. DownVü
luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa kopiokoneen valokeilan
muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista selkeämmän kuvan
veneen alapuolella olevista kohteista.
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotaimia ja
kaikuantureita.
HUOMAUTUS: jotta voit vastaanottaa SideVü luotaintietoja,
tarvitset yhteensopivan kaikuanturin ja kalastustutkan.
SideVü luotaintekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla on.
Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Ennen kuin voit mukauttaa Tietokaaviot-näyttöä, sinun tarvitsee
lisätä se aloitusnäyttöön.
Voit tarkastella graafisia luotaintietoja aloitusnäytössä
Tietokaaviot-näytön avulla.
Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta > Lisää >
Tietokaaviot.
Tietokaaviot
Voit mukauttaa Tietokaaviot-näyttöä valitsemalla Tietokaaviot >
.
Vaihda kaaviota: määrittää näytössä näkyvien tietojen tyypin.
Syvyyskaavion asetukset: määrittää syvyyskaavioissa
näkyvän aikamäärän ja syvyysalueen.
2
À
Á
Aluksen vasen kylki
Aluksen oikea kylki
Luotain
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys aluksen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
Jaetun näytön taajuus
Jaettu taajuus -näytössä voi tarkastella kahta taajuutta.
Jos et käytä mukana toimitettua kaikuanturia, määritä
kaikuanturin tyyppi, jotta luotain toimii optimaalisesti. Jos käytät
mukana toimitettua kaikuanturia, näitä toimia ei tarvitse tehdä.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kaikuanturin tyyppi.
2 Valitse käyttämäsi kaikuanturin tyyppi.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
nykyisen sijainnin avulla
1 Valitse luotainnäkymässä .
2 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Luotauksen tauottaminen
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Traditional- tai DownVü-luotainnäytössä tai .
• Valitse SideVü-luotainnäytössä tai .
Tunnistin
Tunnistimen pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät luotaintiedot
ilmaisevat, mitä veneen alapuolella on. Asteikko kuvataan
renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee myötäpäivään. Renkaan
sisällä oleva asteikko ilmaisee syvyyden. Luotaintiedot vilkkuvat
renkaassa, kun niitä saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta
syvyydestä. Värit osoittavat luotaintulosten voimakkuudet.
Valitse Tunnistin.
À
Á
Nykyisen sijainnin syvyys
Syvyysasteikko
Jaettu zoom -näkymä
Jaettu zoom -näkymässä näkyvät luotainlukemat koko näytön
kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennettu osa
saman näytön vasemmanpuoleisessa osassa.
Valitse luotainnäytössä
> Jaettu zoom.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
jonkin toisen sijainnin avulla
1
2
3
4
Tauota luotaus luotainnäkymässä.
Valitse sijainti.
Valitse .
Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Voit mukauttaa luotainnäytössä näkyviä tietoja.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa laitteissa.
Valitse luotainnäytössä
> Päällekkäiset numerot.
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.
Laitteen jännite: näyttää laitteen jännitteen.
Nopeus: näyttää aluksen nykyisen nopeuden.
Kellonaika: näyttää kellonajan.
Kompassinauha: näyttää kompassinauhan tietopalkin.
Syvyys: näyttää kaikuanturin nykyisen syvyyden.
Veden lämpö: näyttää veden nykyisen lämpötilan.
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset
Voit säätää luotainnäytön herkkyys- ja kohina-asetuksia.
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja
selkeyttä. Herkkyyden lisääminen lisää yksityiskohtia, ja
herkkyyden vähentäminen vähentää näytön kohinaa.
HUOMAUTUS: kun herkkyys määritetään yhdellä sivulla, samaa
asetusta käytetään kaikilla sivuilla.
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
> Herkkyys.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse tai , kunnes alat nähdä kohinaa näytön
vesialueella.
3 Pienennä herkkyyttä valitsemalla
tai .
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti
À
Á
Â
Lähennetty syvyysskaala
Zoomausikkuna
Syvyysalue
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Luotain
HUOMAUTUS: jos haluat määrittää herkkyyden Jaettu taajuus näytössä, sinun on määritettävä kukin taajuus erikseen.
> Herkkyys.
1 Valitse
2 Valitse tarvittaessa Ota käyttöön automaattinen herkkyys.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat korkeamman erottelukyvyn, heikoimmat
luotainsignaalit näkyville sekä enemmän kohinaa, valitse
Automaattinen korkea.
3
• Jos haluat keskitason herkyystason sekä kohtuullisesti
kohinaa, valitse Automaattinen keskitaso.
• Jos haluat matalan herkkyystason ja vähemmän kohinaa
automaattisesti, valitse Automaattinen matala.
Pintakohinan piilottaminen
Voit näyttää tai piilottaa luotaintulokset veden pinnan lähellä.
Pintakohinan piilottaminen vähentää näytön kohinaa.
HUOMAUTUS: kun pintakohina näytetään tai piilotetaan
yhdessä näytössä, samaa asetusta käytetään kaikissa
näytöissä.
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa
kaikuantureissa.
> Luotainasetus > Kohinan
Valitse luotainnäytössä
poisto > Pintakohina.
Häiriö
Häiriö-asetus vähentää läheisistä kohinanlähteistä tulevien
häiriöiden vaikutuksia säätämällä luotaimen herkkyystasoa.
Voit säätää aluetta nopeasti valitsemalla luotainnäytössä tai
. (Ainoastaan 4 tuuman malleissa.)
Kun alue määritetään yhdessä näytössä, samaa asetusta
käytetään kaikissa näytöissä.
Zoomauksen säätäminen
Voit säätää zoomausta manuaalisesti määrittämällä alueen ja
kiinteän aloitussyvyyden. Kun syvyys on esimerkiksi 15 m ja
aloitussyvyys 5 m, laite näyttää suurennetun alueen, jonka
syvyys on 5 - 20 m.
Lisäksi laitteen voi määrittää säätämään zoomauksen
automaattisesti määrittämällä alueen. Laite laskee
zoomausalueen veden pohjasta. Jos valitset alueeksi
esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää suurennetun alueen pohjasta
10 metrin korkeuteen pohjasta.
> Zoomaa.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjan lukitus voit lukita näytön veden
pohjaan.
• Valitsemalla Manuaalinen voit määrittää zoomauksen
manuaalisesti.
• Valitsemalla Automaattinen voit määrittää zoomauksen
automaattisesti.
• Valitsemalla Jaettu zoom voit ottaa käyttöön jaetun
zoomausnäkymän.
Näytön lukitseminen pohjaan
Kun säädät häiriöasetusta poissa käytöstä -arvosta À matalan
Á ja keskitason  kautta korkeaan arvoon Ã, kohina vähenee
vähitellen, mutta tämä ei vaikuta merkittävästi voimakkaisiin
kohteiden paluusignaaleihin.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Häiriön asettaminen
1 Valitse luotainnäytössä
poisto > Häiriö.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
> Luotainasetus > Kohinan
Voit lukita näytön pohjaan. Jos valitset alueeksi esimerkiksi 20
metriä, laite näyttää alueen pohjasta 20 metrin korkeuteen
pohjasta. Alue näkyy oikeassa reunassa.
> Zoomaa > Pohjan lukitus.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse alue.
Pohjahaun rajan määrittäminen
Voit määrittää enimmäissyvyyden, jossa automaattinen
aluetoiminto hakee pohjasta. Pohjahaku toimii sitä nopeammin,
mitä alempi raja on.
> Luotainasetus > Pohjahaun
1 Valitse luotainnäytössä
raja.
2 Valitse alue.
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Luotaintaajuudet
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
Automaattinen skaalaus pitää pohjan luotainnäytön alimmassa
kolmanneksessa, mistä voi olla hyötyä, kun tarkkaillaan hitaasti
tai keskinopeudella muuttuvia pohjan muotoja.
Kun syvyys muuttuu merkittävästi esimerkiksi pudotuksen tai
kielekkeen kohdalla, tiettyä syvyysaluetta voidaan tarkastella
muuttamalla aluetta manuaalisesti. Pohja näkyy näytössä,
kunhan se on manuaalisesti määritetyllä alueella.
> Alue.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti
syvyyden perusteella valitsemalla Automaattinen.
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
tai . (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman malleissa.)
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
tai . (Ainoastaan 4 tuuman malleissa.)
HUOMAUTUS: voit säätää aluetta nopeasti manuaalisesti
valitsemalla luotainnäytössä tai . (Ainoastaan 5 ja 7
tuuman malleissa.)
Voit jatkaa automaattista aluetta nopeasti valitsemalla
luotainnäytössä tai . (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman
malleissa.)
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
4
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
> Tiheys.
1 Valitse luotainnäkymässä
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet, sivu 4.
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
> Tiheys.
1 Valitse luotainnäkymässä
2 Valitse Lisää.
3 Anna taajuus.
Luotain
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin. Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.
> Luotainasetus >
1 Valitse luotainnäkymässä
Kaikunopeus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit säätää kaiun vierintänopeuden automaattisesti
käyttämällä maanopeutta (SOG) valitsemalla
Automaattinen.
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän. Kun
katsellaan luotainnäkymiä DownVü tai SideVü, Autovaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll .
Kun Ultrascroll on valittuna, luotainnäkymä vierittyy
nopeasti, mutta kuvatarkkuus on pieni. Fast-vaihtoehdolla
saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä tasapaino
nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden vähäisen
vääristymän välillä.
À
Á
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä
HUOMAUTUS: kun vedenalaisten kohteiden ulkoasu
määritetään yhdessä näytössä, samaa asetusta käytetään
kaikissa näytöissä.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäkymissä.
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.
1 Valitse luotainnäytössä
Kalasymboli.
> Luotainasetus > Ulkoasu >
.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Voit luoda reittipisteen reittipistekartassa valitsemalla
Käytä reittipistekarttaa, valitsemalla sijainti ja
valitsemalla .
• Voit luoda reittipisteen nykyisen sijaintisi avulla
valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia ja kirjoittamalla
tiedot.
Reittipiste tallennetaan automaattisesti.
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun
määrittäminen
Kaikukeilan halkaisija nykyisessä syvyydessä
Reittipisteet
®
Voit näyttää luotainnäytössä vaakasuuntaisen viivan ja säätää
sitä. Viivan osoittama syvyys näkyy näytön oikeassa reunassa.
HUOMAUTUS: kun syvyysviiva näytetään yhdessä näytössä, se
otetaan käyttöön kaikissa näytöissä.
> Luotainasetus > Syvyysviiva.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse .
3 Voit säätää Syvyysviiva valitsemalla tai .
A-Scope
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1
2
3
4
Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Muokkaa reittipistettä.
Valitse vaihtoehto:
• Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
• Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
• Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
• Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
• Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
• Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Sijainti.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoiminen siihen
Valitse missä tahansa näytössä > Mies yli laidan > Kyllä.
Kalastustutka määrittää suoran reitin takaisin sijaintiin.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Navigointi reittipisteeseen
A-Scopen käynnistäminen
1 Panoroi reittipistekarttaa ja etsi reittipiste.
2 Sijoita kohdistimen keskikohta reittipistesymbolin keskelle.
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa reunassa
näkyvä vilkkuva pystytunnistin Tässä näkymässä uusimmat
luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa. Myös lähellä pohjaa olevien kalojen
havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäytöissä.
Valitse koko näytön sivulla
> Luotainasetus > Ulkoasu >
A-Scope.
Reittipisteet
Reittipisteen nimi ilmestyy näyttöön.
3 Valitse reittipiste.
4 Valitse Navigoi reitti > Mene.
Etäisyyden mittaaminen reittipistekartassa
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Aloita panorointi reittipistekartassa (Panoroiminen STRIKER
4 laitteella, sivu 1).
5
2 Valitse
> Laske etäisyys.
Matka ja muita tietoja ilmestyy näyttöön.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Poista > OK.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen ja navigoiminen reittipistekartan avulla
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi > Käytä
reittipistekarttaa.
2 Panoroi reittipistekarttaa ja valitse reitin aloitussijainti.
3 Lisää käännöksiä näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
> Navigoi.
4 Valitse
5 Valitse jokin vaihtoehto.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä reittipistekarttaa ja
valitsemalla sijainnin kartasta.
Reittiluettelon tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi
reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
6
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit.
Jälki
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Voit näyttää
nykyisen jäljen reittipistekarttanäkymässä.
Jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset > Jäljen
väri.
Valitse
jäljen väri.
2
Jäljen tyhjentäminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Tyhjennä jälki > OK.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen
aikana
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset >
Tallennusväli > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
Reitit
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta (Taustavalon säätäminen,
sivu 1) ja värikaaviota (Väritilan säätäminen, sivu 1).
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
Tekstin kieli: näyttökielen määritys.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet (Äänimerkin määrittäminen, sivu 1).
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun se saa virtaa.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Järjestelmätiedot
Valitse Asetukset > Asetukset > Järjestelmätiedot.
Tapahtumaloki: voit tarkastella järjestelmän tapahtumalokia.
Ohjelmiston tiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Garmin-laitteet: sisältää tietoja yhdistetyistä Garmin laitteista.
Tehdasasetukset: palauttaa laitteen tehdasasetukset.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi
asetustiedot.
Reittipistekartan asetukset
Valitse Reittipistekartta > .
Reittipisteet: Näyttää reittipisteluettelon.
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.
Reitit: näyttää reittiluettelon.
Jälki: näyttää jälkien asetusvalikon.
Haku: voit hakea tallennettuja reittejä ja reittipisteitä.
Kartta-asetus: Määrittää reittipistekartan perspektiivin ja
näyttää keulaviivan, joka näkyy reittipistekartassa veneen
keulasta kulkusuuntaan.
Päällekkäiset numerot: voit mukauttaa reittipistekartassa
näkyviä tietoja.
Luotaimen hälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä pienempi.
Syvä vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä suurempi.
Veden lämpö: hälytys kuuluu, kun veden lämpötilan vaihtelu on
yli ± 1,1 °C (± 2 °F). Hälytysasetukset tallennetaan, kun
laitteesta katkaistaan virta.
HUOMAUTUS: laite on liitettävä lämpötilaa mittaavaan
kaikuanturiin, jotta tätä hälytystä voi käyttää.
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Laitteen määrittäminen
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Käännössiirron aktivointi: määrittää, lasketaanko
käännössiirto ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Aika.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Matka.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Valitsemalla Vene voit aloittaa navigoinnin aluksen
nykyisestä sijainnista ja valitsemalla Reittipisteet voit aloittaa
reitin ensimmäisestä reittipisteestä.
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Kaikuanturin tyyppi: näyttää laitteeseen yhdistetyn
kaikuanturin tyypin (Kaikuanturin tyypin valitseminen, sivu 3).
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 8).
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden lämpötilalukemaa
lämpötilaa mittaavasta kaikuanturista (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen, sivu 8).
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
7
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää kesäajan asetukseksi Pois tai Käytössä.
Tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot.
> Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
1 Valitse
Tehdasasetukset.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Liite
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Voit määrittää lämpötilapoikkeaman, joka kompensoi
lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa.
1 Mittaa veden lämpötila laitteeseen liitetyllä lämpötilan
mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen lämpömittaria tai toista,
tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos laitteeseen liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
laitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
Valitse
Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
4
5 Syötä vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama
nuolipainikkeilla.
Köliasetuksen määrittäminen
Määrittämällä köliasetuksen voit kompensoida kölin syvyyttä
pintalukemassa, jotta voit mitata veden syvyyden tai syvyyden
kölin eikä kaikuanturin alapuolelta. Antamalla positiivisen luvun
voit määrittää kölin tasoituksen. Syöttämällä negatiivisen luvun
voit kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida
muutaman metrinkin syvyydessä.
1 Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À, mittaa etäisyys
anturin sijaintipaikasta veneen köliin. Antamalla tämän
arvon vaiheissa 3 ja 4 positiivisena lukuna voit näyttää
syvyyden kölin alta.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan Á, mittaa etäisyys
anturista vesilinjaan. Antamalla tämän arvon vaiheissa 3
ja 4 negatiivisena lukuna voit näyttää veden syvyyden.
Antamalla arvon 0 voit näyttää syvyyden kölin ja
kaikuanturin alta.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Virtalähteen jännite
10 - 20 V
Nimellisvirta
1A
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Vianmääritys
Laite ei käynnisty
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse tai anturin sijaintipaikan perusteella.
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
8
• Työnnä virtajohdon liitin kokonaan laitteen taustapuolen
liitäntään.
Vaikka kaapeli näyttäisi olevan paikallaan, varmista että se
on täysin kohdallaan.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
Liite
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
Luotain ei toimi
• Työnnä kaikuanturin kaapelin liitin kokonaan laitteen
taustapuolen liitäntään.
Vaikka kaapeli näyttäisi olevan paikallaan, varmista että se
on täysin kohdallaan.
• Varmista, että luotainlähetys on käytössä.
Vianmääritys
9
Hakemisto
A
aloitusnäyttö, mukauttaminen 1
ankkurihälytys 7
asetukset 1, 2, 7
järjestelmätiedot 7
D
DownVü 2
E
etäisyyden mittaaminen 5
G
GPS
asetukset 7
signaalit 1
GPS-tarkkuus 7
H
hälytin 1
hälytykset 7
ankkurin laahaus 7
luotain 7
navigointi 7
saapuminen 7
suuntapoikkeama 7
J
jäljet 6
tallentaminen 6
jännite 7
K
kaikuanturi 2, 3
kello 7
hälytys 7
kieli 7
käyttäjätiedot, poistaminen 6
köliasetus 7, 8
L
laite
painikkeet 1
rekisteröinti 8
laitteen rekisteröiminen 8
luotain 2, 3
a-scope 5
DownVü 2
herkkyys 3
häiriö 4
hälytykset 7
kohina 3, 4
loki 2
numerot 2
näkymät 2, 3
pintakohina 4
pohjaan lukitus 4
reittipiste 3
SideVü 2
syvyysasteikko 2, 4
syvyysviiva 5
taajuudet 3, 4
tunnistin 3
ulkoasu 2
vedenalaiset kohteet 2, 5
zoomaa 3, 4
O
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 8
P
painikkeet 1
virta 1
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 6
päällekkäiset numerot 3
R
reitit 6
luettelon näyttäminen 6
luominen 6
muokkaaminen 6
navigointi 6
poistaminen 6
reittipisteet 5, 7
luominen 5
luotain 3
mies yli laidan 5
muokkaaminen 5
poistaminen 6
S
saapumishälytys 7
satelliittisignaalit, etsiminen 1
SideVü 2
sivut. Katso luotain
SOS 5
suuntapoikkeamahälytys 7
T
tapahtumaloki 7
taustavalo 1
tehdasasetukset 7, 8
tietokentät 3
tuotteen rekisteröiminen 8
turvakorkeus 7
turvasyvyys 7
V
vesi, lämpötilapoikkeama 8
vianmääritys 8
vieritys 1
väritila 1
Z
zoomaa 1
luotain 4
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
merkitse sijainti 5
mies yli laidan 5
mittayksiköt 7
N
navigoinnin liitekartta 3
navigointihälytykset 7
näyttö, kirkkaus 1
näyttöasetukset 7
10
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising