Garmin | STRIKER™ 4 | Garmin STRIKER™ 4 Akterspegel-/ trollingmotorfäste till givare Installationsinstruktioner

Garmin STRIKER™ 4 Akterspegel-/ trollingmotorfäste till givare Installationsinstruktioner
Garmin ClearVü
Akterspegel-/
trollingmotorfäste till
givare
med en vattenbaserad, smutsavvisande färg för att förhindra
algtillväxt.
1 Sandpappra försiktigt givaren och monteringsmaterialet med
en finkornig slipdyna.
Torka
av givaren och monteringsmaterialet med
2
isopropylalkohol.
3 Stryk på vattenbaserad, smutsavvisande färg på givaren och
monteringsmaterialet.
Viktigt vid montering
För att det ska gå att garantera topprestanda med lägsta möjliga
brus och störningar bör du dra givarkabeln bort från
tändningsledningar, huvudbatterier och kablar, trollingmotorns
batterier och kablar och högspänningskablar som radar,
radioförstärkare och autopilotens pumpkablar.
Installera givaren på en akterspegel
Monteringsplatsavvägningar
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.
• Givaren ska monteras parallellt med vattenlinjen.
• Givaren bör monteras så nära båtens mitt som möjligt.
• Om propellern rör sig medurs när båten rör sig ska givaren
monteras på styrbordssidan.
• Om propellern rör sig moturs när båten rör sig ska givaren
monteras på babordssidan.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med utombords- eller inombords-/utombordsmotorer
ska givaren monteras minst 38 cm (15 tum) från propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Sätta ihop givaren med ett akterspegelmonterings­
fäste
1 Sätt fast fästet À på givaren Á med de medföljande
stjärnbrickorna  och skruvarna Ã.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel PH2
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Förbereda givaren för långtidexponering för vatten
OBS!
Använd inte aceton eller acetonbaserade produkter på givaren.
Aceton skadar givarens plasthölje.
Om du installerar en givare på en båt som ligger i vatten under
långa perioder bör du täcka givaren och monteringsmaterialet
Februari 2017
2 Sätt fast fästet på konsolen Ä med skruven Å, gummibrickan
Æ, brickan Ç och låsmuttern È.
Obs! Skruven ska sitta tillräckligt hårt för att hålla givaren på
plats när båten rör sig i hög hastighet, men tillräckligt löst för
att givaren ska kunna svänga undan om den träffas av ett
hinder.
Tryckt i Taiwan
190-02116-79_0A
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Kablarna som är anslutna till givaren ska inte kapas eftersom
detta sätter garantin ur spel.
1 Klipp ut mallen.
2 Med mallen À vertikalt inriktad på akterspegeln på
monteringsplatsen (Viktigt vid montering, sidan 1) placerar du
mallens nedre hörn Á på akterspegelns kant.
14 Om du har markerat ett rikthål i steg 7 väljer du lämplig
borrspets för att borra ett genomföringshål rakt igenom
akterspegeln:
• Om du har en 4-polig kabel, använd en borr på 16 mm
(5/8 tum).
• Om du har en 8-polig kabel använder du en borrspets på
25 mm (1 tum).
15 Dra givarkabeln till ekolodet:
• Om du drar kabeln genom ett genomgående hål trycker
du den genom genomföringshålet och monterar
kabelingångsskyddet (Installera kabelingångsskydd,
sidan 2).
• Om du inte drar kabeln genom ett genomföringshål drar
du den uppåt över akterspegelns topp.
Du bör undvika att dra kabeln nära elkablar eller annat som
kan orsaka elektriska störningar.
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av
givaren måste du installera kabelingångsskyddet för att undvika
att båten tar in vatten.
1 Placera kabelingångsskyddet À över hålet och kabeln, med
öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
plats.
3 Markera mittpunkterna på de två hålen på mallen.
4 Ta bort mallen från akterspegeln.
5 Vira en bit tejp runt en borrspets på 4 mm (5/32 tum) ca
6
7
8
9
18 mm (7/10 tum) från borrspetsens spets för att undvika att
borra rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i gelcoaten.
Borra cirka 18 mm (7/10 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna och fäst givarenheten vid akterspegeln.
Dra kabeln under akterspegelfästets kabelkrok.
2 Ta bort kabelingångsskyddet och borra med hjälp av en 3,2
3
4
5
6
mm (1/8 tum) borrspets ca 10 mm (3/8 tum) djupa rikthål.
Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att det finns extra tätningsmedel
runt hålet och kabeln.
Placera kabelingångsskyddet över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm
M4-skruvarna och fäst kabelingångsskyddet vid
akterspegeln.
Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
10 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen och
markerar den.
11 Placera en kabelklämma på givarkabeln ungefär halvvägs
mellan givaren och akterspegelns topp eller det
genomgående rikthålet.
12 Markera rikthålets plats för kabelklämman och borra med
hjälp av en borr på 3,2 mm (1/8 tum) ett rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupt.
13 Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mmskruven och fäst kabelklämman vid akterspegeln.
2
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Testa givarinstallationen på akterspegeln
OBS!
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små
steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens
prestanda och utsätta givaren för risk att träffas av föremål
under vattnet.
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan
hinder. Var uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.
1 Slå på plottern när båten är i vattnet.
2 Kör båten i låg hastighet. Om plottern verkar fungera som
3
4
5
6
7
den ska ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du
observerar plottern.
Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.
Återgå till den båthastighet där signalen försvann och sväng
försiktigt år båda hållen samtidigt som du observerar plottern.
Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du
givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under
båtens akterspegel.
Upprepa steg 2–4 tills försämringen eliminerats.
Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats
på akterspegeln och upprepa testet.
Installera givaren på en trollingmotor
Sätta ihop trollingmotorfästet
1 Använd 8 mm M4-skruvarna À och 4 mm-stjärnbrickorna Á
till att fästa trollingmotorfästet  på givaren Ã.
4 Placera givaren så den är parallell med botten när den
används.
5 Fäst givarkabeln ordentligt med de medföljande
kabelhållarna.
Dra
givarkabeln till ekolodets installationsplats och vidta
6
samtidigt följande försiktighetsåtgärder.
• Undvik att dra givarkabeln nära elkablar eller andra källor
som kan orsaka elektriska störningar.
• Se till att kabeln inte kommer i kläm när trollingmotorn fälls
ut eller dras in.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din enhet.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Vid behov väljer du Löpning.
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
2 Dra kabeln genom kabelutgången Ä så att kabeln befinner
sig på ovansidan av trollingmotorns hus när trollingmotorn är
indragen.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Klipp inte av givarkabeln. Om du klipper av givarkabeln
ogiltigförklaras garantin.
1 Sätt i slangklämman À genom öppningen på givarfästet Á
tills lika stora längder sticker ut på båda sidorna av fästet.
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
2 Placera givarfästet mot trollingmotorns hus, med givarens
smala del riktad bort från propellern.
3 Säkra slangklämman runt trollingmotorns hus och dra åt
slangklämman.
•
•
•
•
Gå till support.garmin.com för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
3
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra
länder.
®
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising