Garmin | STRIKER™ 4 | User guide | Garmin STRIKER™ 4 Användarhandbok

Garmin STRIKER™ 4 Användarhandbok
STRIKER™ serien
Användarhandbok
December 2015
190-01950-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Kontakta Garmin® produktsupport ............................................. 1
Zooma på STRIKER 4 ................................................................ 1
Panorera på STRIKER 4 ............................................................ 1
Justera belysningen .................................................................... 1
Justera färgläget ......................................................................... 1
Ställa in summern ....................................................................... 1
Hämta GPS-satellitsignaler ......................................................... 1
Hemskärm ....................................................................... 1
Anpassa hemskärmen ................................................................ 1
Lägga till en ny layout på hemskärmen för STRIKER 5 eller
7 ............................................................................................. 1
Lägga till en anpassad layout på hemskärmen för STRIKER
4 ............................................................................................. 2
Lägga till sidan Siffror ................................................................. 2
Siffror ..................................................................................... 2
Lägga till sidan Datadiagram ...................................................... 2
Datadiagram .......................................................................... 2
Ekolod............................................................................. 2
Ekolodshelskärmsbild ................................................................. 2
DownVü Ekolodsbild ................................................................... 2
SideVü Ekolodsbild ..................................................................... 2
Frekvens på delad skärm ........................................................... 3
Realtidsbild ................................................................................. 3
Delad zoombild ........................................................................... 3
Välja givartyp .............................................................................. 3
Skapa en waypoint på ekolodssidan med din nuvarande
plats ............................................................................................ 3
Pausa ekolodet ........................................................................... 3
Skapa en waypoint på ekolodssidan med en annan plats .......... 3
Inställningar för nummervisning .................................................. 3
Standardinställningar för känslighet och brus ............................. 3
Ställa in känsligheten manuellt .............................................. 3
Ställa in känsligheten automatiskt ......................................... 3
Dölja ytstörningar ................................................................... 4
Störningar .............................................................................. 4
Justera djupskalans mätområde ................................................. 4
Justera zoomen .......................................................................... 4
Låsa skärmen till vattnets botten ........................................... 4
Ställa in sökgräns för botten ....................................................... 4
Ekolodsfrekvenser ...................................................................... 4
Välja frekvens ........................................................................ 4
Skapa en förinställd frekvens ................................................. 4
Ställa in bildhastigheten .............................................................. 5
Visa och justera djuplinjen .......................................................... 5
Konfigurera utseendet för svävande mål .................................... 5
Slå på realtidsvyn ....................................................................... 5
Ta bort alla sparade rutter .......................................................... 6
Spår................................................................................. 6
Ställa in färg för spåret ................................................................ 6
Rensa spåret .............................................................................. 6
Hantera spårminnet under inspelning ......................................... 6
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen .......................... 6
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ......................... 7
Enhetskonfiguration.......................................................7
Systeminställningar ..................................................................... 7
Systeminformation ................................................................. 7
Inställningar för waypointkarta .................................................... 7
Ekolodslarm ................................................................................ 7
Systemlarm ................................................................................. 7
Navigationslarm .......................................................................... 7
Navigeringsinställningar .............................................................. 7
Mina farkostinställningar ............................................................. 7
Enhetsinställningar ..................................................................... 7
Ställa in vattentemperaturkompensationen ................................ 8
Ställa in kölkompensation ........................................................... 8
Återställa fabriksinställningarna .................................................. 8
Bilaga............................................................................... 8
Registrera enheten ..................................................................... 8
Specifikationer ............................................................................ 8
Programlicensavtal ..................................................................... 8
Felsökning...................................................................... 9
Min enhet slås inte på ................................................................. 9
Mitt ekolod fungerar inte ............................................................. 9
Index.............................................................................. 10
Waypoints....................................................................... 5
Markera din aktuella position som en waypoint .......................... 5
Skapa en waypoint vid en annan position .................................. 5
Redigera en sparad waypoint ..................................................... 5
Markera och navigera till en MOB-plats (man överbord) ............ 5
Navigera till en waypoint ............................................................. 5
Mäta avstånd på waypointkartan ................................................ 6
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ..................................... 6
Ta bort alla waypoints ................................................................. 6
Rutter ............................................................................... 6
Skapa och navigera längs en rutt med waypointkartan .............. 6
Redigera en sparad rutt .............................................................. 6
Visa en lista med rutter ............................................................... 6
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt ......................... 6
Ta bort en sparad rutt ................................................................. 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
2 Justera belysningen.
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Justera färgläget
Översikt över enheten
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att komma till
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Ställa in summern
Du kan ange när enheten ska avge ljud.
1 Välj Inställningar > System > Summer.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett
alternativ och när larmet utlöses väljer du På (val och
larm).
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge
ljud när larm utlöses.
Återgå till föregående skärm.
Återgår till hemskärmen när du håller ned den.
À
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
Zoomar in och ut på en vy. (Endast tillgängligt på 4-tumsmodellerna.)
Á
Stänga en meny, i tillämpliga fall.
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.
Â
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.
Utför en eller flera av de här åtgärderna när du trycker ned
och släpper snabbt:
• justera bakgrundsbelysningen
• justera färgläget
• aktivera och avaktivera ekolod
Ã
Ä
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
Å
Markera aktuell plats som en waypoint.
Zoomar ut från en vy. (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
Zoomar in i en vy. (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
Æ
Kontakta Garmin produktsupport
®
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Zooma på STRIKER 4
Du kan även zooma in och ut på Waypointkarta.
• Välj för att zooma in.
• Välj för att zooma ut.
Panorera på STRIKER 4
Du kan flytta Waypointkarta så att ett annat område än din
aktuella plats visas.
1 Välj eller för att börja panorera.
2 Använd pilknapparna för att panorera.
TIPS: Du kan välja
för att zooma.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm >
Bakgrundsbelysning.
TIPS: Tryck på på vilken skärm som helst för att öppna
inställningarna för bakgrundsbelysning.
Introduktion
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slår på ekolodet måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När ekolodet
överst på hemskärmen. När
hittar satellitsignaler visas
ekolodet förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på skärmen.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Hemskärm
Hemskärmen på ekolodet ger dig åtkomst till alla funktioner i
ekolodet. Funktionerna är beroende av de tillbehör du har
anslutit till ekolodet. Du kanske inte har alla alternativ och
funktioner som omnämns i den här handboken.
När du visar en annan sida kan du återgå till hemskärmen
. Du kan anpassa sidornas layout.
genom att hålla ned
Anpassa hemskärmen
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
Lägga till en ny layout på hemskärmen för STRIKER 5
eller 7
Du kan skapa en anpassad sida som passar dina behov och
som läggs till på hemskärmen.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till ny layout.
2 Välj en funktionslayout.
3 Välj ett fönster som du vill ändra.
4 Välj en sida som du vill lägga till.
5 Upprepa steg 3 och 4 för ytterligare fönster.
6 Välj Data (dold) (valfritt).
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill anpassa data som visas på sidan väljer du
Nummervisning.
• Om du vill aktivera eller avaktivera inforutan för
kompassremsan väljer du Kompasstejp.
1
8 Välj Nästa.
9 Ange ett namn för kombinationen.
TIPS:
• Välj för att spara.
• Håll ned
för att rensa data.
• Välj eller för att växla mellan gemener och versaler.
10 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
11 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
Lägga till en anpassad layout på hemskärmen för
STRIKER 4
Du kan skapa en anpassad sida som passar dina behov och
som läggs till på hemskärmen.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till ny layout.
2 Välj den första funktionen som du vill lägga till.
3 Välj den andra funktionen som du vill lägga till.
4 Välj Dela för att välja riktning på de delade skärmarna
(valfritt).
5 Välj Nästa.
6 Ange ett namn för kombinationen.
TIPS:
• Välj för att spara.
• Välj
för att växla mellan gemener och versaler.
• Håll ned
för att rensa data.
7 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
8 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
Ekolod
Sidan för helskärmsbild, sidan för delad frekvens och sidan för
realtidsbild är visuella återgivningar av området under båten. Du
kan anpassa dessa ekolodsbilder.
Ekolodshelskärmsbild
Du kan se ett helskärmsdiagram med ekolodsavläsningar från
en givare på helskärmen.
Välj Traditional eller DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Bottendjup
Vattentemperatur
GPS-fart
Enhetsspänning
Tid
Givartyp och -frekvens
Svävande mål (fisk)
Djupindikator när sidan med ekolodsdata rullar från höger till
vänster
Lägga till sidan Siffror
DownVü Ekolodsbild
Innan du kan anpassa sidan Siffror måste du lägga till den på
hemskärmen.
Du kan visa numeriska data på hemskärmen med hjälp av sidan
Siffror.
Välj Anpassa Hem > Lägg till > Siffror.
Obs! DownVü ekolodsteknik och givare kan inte användas i alla
modeller.
DownVü ekolod med hög frekvens ger en tydligare bild under
båten, vilket ger en mer detaljerad återgivning av strukturer som
båten passerar över.
Traditionella givare avger en konisk stråle. DownVü ekolod med
skanningteknik avger en smal stråle, som liknar formen på
strålen i en kopieringsmaskin. Den här strålen ger en tydligare,
bildlik vy av det som finns under båten.
Siffror
Om du vill anpassa sidan Siffror väljer du Siffror > .
Ändra siffror: Anger vilken typ av sifferdata som visas.
Ändra layout: Anger hur mycket sifferdata som visas.
Nollställ tripp: Nollställer trippdata och gör att du kan spela in
nya trippdata.
Nollställ Tot. Distans: Nollställer data för total distans och gör
att du kan spela in nya data för total distans.
Nollställ maximal fart: Nollställer resans maximala hastighet
och gör att du kan spela in en ny maximal hastighet.
Lägga till sidan Datadiagram
SideVü Ekolodsbild
Obs! SideVü ekolod och givare för skanningteknik kan inte
användas i alla modeller.
Obs! För att ta emot bilder från SideVü ekolod behöver du en
kompatibel givare och ett ekolod.
SideVü ekolod med skanningteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
Innan du kan anpassa sidan Datadiagram måste du lägga till
den på hemskärmen.
Du kan visa grafiska ekolodsdata på hemskärmen med hjälp av
sidan Datadiagram.
På hemskärmen väljer du Anpassa Hem > Lägg till >
Datadiagram.
Datadiagram
Om du vill anpassa sidan Datadiagram väljer du Datadiagram >
.
Ändra diagram: Anger vilken typ av data som visas på
skärmen.
Djupdiagramsinställningar: Anger tidslängd och djupräckvidd
som visas i djupdiagrammen.
Temperaturdiagramsinställningar: Anger tidslängd och
djupräckvidd som visas i temperaturdiagrammen.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din farkost
Träd
Gamla däck
Ekolod
Å
Æ
Ç
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
Frekvens på delad skärm
På skärmen för delad frekvens kan du se två frekvenser.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Givartyp.
2 Välj den typ av givare som du använder.
Skapa en waypoint på ekolodssidan med din
nuvarande plats
1 På en ekolodssida väljer du .
2 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Pausa ekolodet
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj ett alternativ:
• På ekolodssidan Traditional eller DownVü väljer du
eller .
• På ekolodssidan SideVü väljer du eller .
Realtidsbild
På realtidsbilden visas ekolodsinformation i en cirkelformad
djupskala med information om vad som befinner sig under
båten. Den är utformad som en ring som börjar överst och
fortsätter medurs. Djupet anges av skalan inuti ringen.
Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det
angivna djupet. Färgerna anger olika styrkor hos ekolodets eko.
Välj Realtidsbild.
Skapa en waypoint på ekolodssidan med en
annan plats
1
2
3
4
Pausa ekolodet från en ekolodssida.
Välj en plats.
Välj .
Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Inställningar för nummervisning
À
Á
Djupet på din aktuella plats
Djupskala
Delad zoombild
På den högra delen av sidan för delad zoombild ser du ett
helskärmsdiagram över ekolodsavläsningar och på den vänstra
delen en förstorad del av diagrammet.
> Delad zoombild.
På en ekolodssida väljer du
Du kan anpassa informationen som visas på ekolodssidan.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga på alla enheter.
På en ekolodssida väljer du
> Nummervisning.
Infälld navigeringsruta: Visar den infällda navigationsrutan när
fartyget navigerar till en destination.
Enhetsspänning: Visar enhetens spänning.
Fart: Visar båtens aktuella hastighet.
Klocka: Visar det aktuella klockslaget.
Kompasstejp: Visa inforutan för kompassremsan.
Djup: Visar givarens aktuella djup.
Vattentemperatur: Visar den aktuella vattentemperaturen.
Standardinställningar för känslighet och
brus
Du kan justera mängden känslighet och brus på en
ekolodsskärm.
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens
känslighet för att kompensera för vattnets djup och klarhet. Om
du ökar känsligheten visas fler detaljer, och om du minskar
känsligheten minskar skärmstörningarna.
Obs! När du ställer in känsligheten på en sida gäller
inställningen på alla sidor.
Ställa in känsligheten manuellt
> Känslighet.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj eller tills du börjar se brus på skärmens vattendel.
3 Minska känsligheten genom att välja eller .
Ställa in känsligheten automatiskt
À
Á
Â
Skala för zoomat djup
Zoomfönster
Djupräckvidd
Välja givartyp
Om du inte använder den medföljande givaren måste du ställa
in givartypen för att ekolodet ska fungera optimalt. Om du
använder den medföljande givaren behöver du inte utföra de här
stegen.
Ekolod
Obs! Om du vill ställa in känsligheten på skärmen för delad
frekvens måste du ställa in varje frekvens separat.
> Känslighet.
1 Välj
2 Välj Aktivera Automatisk känslighet, om tillämpligt.
3 Välj ett alternativ:
• Om du automatiskt vill visa svagare ekon med högre
känslighet och mer brus från ekolodet väljer du Auto hög.
3
• Om du automatiskt vill visa ekon med medelhög
känslighet och medelhögt brus från ekolodet väljer du
Auto medel.
• Om du automatiskt vill visa ekon med lägre känslighet och
mindre brus från ekolodet väljer du Auto låg.
Dölja ytstörningar
Du kan visa eller dölja ekolodets ekon nära vattenytan. Om du
döljer ytstörningar minskar mängden skärmstörningar.
Obs! När du ställer in så att ytstörningar visas eller döljs på en
skärm gäller inställningen på alla skärmar.
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla givare.
> Ekolodsinställningar >
På en ekolodssida väljer du
Brusavvisning > Ytstörningar.
Störningar
Inställningen Störningar justerar ekolodets känslighet för att
minska effekten av störningar från bruskällor i närheten.
Välj eller på en ekolodssida för att snabbt justera
djupräckvidden. (Endast tillgängligt på 4-tumsmodellerna.)
När du ställer in djupräckvidden på en skärm gäller
inställningen på alla skärmar.
Justera zoomen
Du kan justera zoomen manuellt genom att ange intervallet och
ett fast startdjup. När djupet till exempel är 15 m, och startdjupet
är 5 m, visar enheten ett förstorat område med ett djup från 5 till
20 m.
Du kan också låta enheten justera zoomen automatiskt genom
att ange ett intervall. Enheten beräknar zoomområdet från
vattnets botten. Om du till exempel väljer ett intervall på 10 m
visar enheten ett förstorat område från vattnets botten till 10 m
ovanför bottnen.
> Zoom.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj ett alternativ:
• Välj Låst botten om du vill låsa skärmen till vattnets
botten.
• Välj Manuellt för att ställa in zoomen manuellt.
• Välj Auto för att ställa in zoomen automatiskt.
• Välj Delad zoombild för att slå på delad zoombild.
Låsa skärmen till vattnets botten
När du justerar störningsinställningen från av À till låg Á, medel
 och hög à tas brus bort gradvis, men effekten på starka ekon
från mål är liten.
Använd den lägsta störningsinställningen som ger önskad
förbättring för att ta bort störningar från skärmen. Det bästa
sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.
Ställa in störningar
1 På en ekolodssida väljer du
Brusavvisning > Störningar.
2 Välj ett alternativ.
> Ekolodsinställningar >
Du kan låsa skärmen på vattnets botten. Om du till exempel
väljer ett intervall på 20 meter visar enheten ett område från
vattnets botten till 20 meter ovanför bottnen. Intervallet visas på
höger sida.
> Zoom > Låst botten.
1 På en ekolodning väljer du
2 Välj ett intervall.
Ställa in sökgräns för botten
Du kan ställa in ett maximalt djup där funktionen för automatisk
djupskala söker efter bottnen. En lägre gräns hämtar data om
bottnen snabbare än en högre gräns.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Sökgräns för botten.
2 Välj ett intervall.
Justera djupskalans mätområde
Ekolodsfrekvenser
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på
skärmen. Automatiskt områdesval håller botten inom den nedre
tredjedelen av ekolodsskärmen och kan vara användbart för att
spåra botten där det finns långsamma eller måttliga ändringar i
terrängen.
När djupet ändras drastiskt, vid exempelvis en djup kant eller
klippa, kan du genom att justera mätområdet manuellt visa ett
angivet djupområde. Botten visas på skärmen så länge botten
finns någonstans inom det upprättade manuella området.
> Djupintervall.
1 På en ekolodssida väljer du
Välj
ett
alternativ:
2
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet automatiskt
baserat på djupet väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska djupräckvidden manuellt väljer
du eller . (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
• Om du vill öka eller minska djupräckvidden manuellt väljer
du eller . (Endast tillgängligt på 4-tumsmodellerna.)
Obs! Välj och på en ekolodssida för att snabbt justera
djupräckvidden manuellt. (Endast tillgängligt på 5-tums- och
7-tumsmodellerna.)
Välj och på en ekolodssida för att snabbt återgå till
automatisk djupskala. (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den givare
som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
4
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
> Frekvens.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser,
sidan 4.
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
> Frekvens.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj Lägg till.
3 Ange en frekvens.
Ekolod
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Bildhastighet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av fart över grund väljer du Auto.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
DownVü eller SideVü ekolodssidor bör du använda
inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll .
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
Skapa en waypoint vid en annan position
Visa och justera djuplinjen
1 Välj Egna data > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
®
Du kan visa och justera en vågrät linje på en ekolodsskärm.
Djupet vid linjen visas till höger på skärmen.
Obs! Om du visar en djuplinje på en skärm visas djuplinjen på
alla skärmar.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Djuplinje.
2 Välj .
3 Om du vill justera Djuplinje väljer du eller .
Konfigurera utseendet för svävande mål
Obs! När du konfigurerar utseendet för svävande mål på en
skärm gäller inställningen på alla skärmar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
Svävande mål visas som symboler.
Svävande mål visas som symboler med djupinformation.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden och djupinformation.
1 På en ekolodssida väljer du
Utseende > Fisksymboler.
2 Välj ett alternativ.
> Ekolodsinställningar >
Slå på realtidsvyn
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av
helskärmsbilden av ekolodningen. Den här funktionen utökar de
senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den
kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära
botten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
På helskärmssidan väljer du
> Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
À
Á
Realtid
Diameter på ekolodskonen på det aktuella djupet
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.
Markera din aktuella position som en
waypoint
Välj
från valfri skärm.
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av
waypointkartan väljer du Använd waypointkarta,
markerar platsen och väljer .
• Om du vill skapa en waypoint med din aktuella plats väljer
du Använd aktuell posit och anger data.
Waypointen sparas automatiskt.
Redigera en sparad waypoint
1
2
3
4
Välj Egna data > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Ändra waypoint.
Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du
Position.
Markera och navigera till en MOB-plats (man
överbord)
På valfri skärm väljer du > Man överbord > Ja.
Ekolodet anger en direkt kurs tillbaka till platsen.
Navigera till en waypoint
1 Panorera waypointkartan för att lokalisera waypointen.
2 Placera markörens mitt i mitten av waypointsymbolen.
Waypointnamnet visas på skärmen.
3 Välj waypoint.
4 Välj Ruttnavigering > Gå till.
Waypoints
5
Mäta avstånd på waypointkartan
Du kan mäta avståndet mellan två platser.
1 Börja panorera på waypointkartan (Panorera på STRIKER 4,
sidan 1).
> Mät distans.
Välj
2
Avståndet och andra data visas på skärmen.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Ta bort > OK.
Ta bort alla waypoints
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Waypoints > Alla.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.
Skapa och navigera längs en rutt med
waypointkartan
Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en annan
position.
1 Välj Egna data > Rutter > Ny > Använd waypointkarta.
2 Panorera waypointkartan för att välja startplats för rutten.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till svängar.
> Navigera till..
4 Välj
5 Välj ett alternativ.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd waypointkarta och välj en
plats från sjökortet.
Visa en lista med rutter
Välj Egna data > Rutter.
Bläddra efter och navigera längs en sparad
rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
6
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Rutter.
Spår
Ett spår är en inspelning av den aktuella vägen som båten har
färdats. Du kan visa ditt aktuella spår i waypointkartvyn.
Ställa in färg för spåret
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår > Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Rensa spåret
Välj Egna data > Spår > Rensa spår > OK.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för
spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår >
Registreringsintervall > Intervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.
Rutter
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Alla > OK.
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning (Justera belysningen,
sidan 1) och färgschema (Justera färgläget, sidan 1).
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Språk: Ställer in språk på skärmen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Summer: Aktiverar och avaktiverar signalen som hörs för larm
och val (Ställa in summern, sidan 1).
Autostart: Startar enheten automatiskt när det finns ström.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Systeminformation
Välj Inställningar > Inställningar > Systeminformation.
Händelselogg: Gör att du kan visa en logg med
systemhändelser.
Programvaruinformation: Tillhandahåller information om
enheten och programvaruversionen.
Garmin-enheter: Tillhandahåller information om anslutna
Garmin enheter.
Fabriksinställning: Återställer enheten till
fabriksinställningarna.
Obs! Den här proceduren raderar inställningsinformation
som du har angett.
Inställningar för waypointkarta
Välj Waypointkarta > .
Waypoints: Visar listan med waypoints.
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.
Rutter: Visar listan med rutter.
Spår: Visar menyn med alternativ för spår.
Sök: Här kan du söka efter sparade rutter och waypoints.
Kartinställning: Anger perspektiv för waypointkartan och visar
riktningslinjen, som är en linje som ritas på waypointkartan
från båtens för i färdriktningen.
Nummervisning: Här kan du anpassa informationen som visas
på waypointkartan.
Ekolodslarm
Välj Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ljuder när vattendjupet är mindre än det angivna
djupet.
Djupt vatten: Ljuder när vattendjupet är större än det angivna
djupet.
Vattentemperatur: Ljuder när vattentemperaturen varierar mer
än ± 1,1 °C (± 2 °F). Larminställningarna sparas när enheten
stängs av.
Obs! Du måste ansluta enheten till en temperaturkapabel
givare för att använda detta larm.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
Enhetskonfiguration
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Girövergång aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiverad.
Gir för övergång, dist: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiverad.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering. Du kan
välja Båt för att påbörja navigering från båtens aktuella plats,
eller Waypoints för att börja från den första waypointen på
rutten.
Mina farkostinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara.
Välj Inställningar > Min farkost.
Givartyp: Visar vilken typ av givare som anslutits till enheten
(Välja givartyp, sidan 3).
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 8).
Temperaturkompensation: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en givare med temperaturfunktion
(Ställa in vattentemperaturkompensationen, sidan 8).
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
7
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszonen.
Sommartid: Ställer in sommartid på Av eller På.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du kan ställa in temperaturkompensationen för att kompensera
för temperaturavläsningen från en temperaturkapabel givare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturkapabla givare
som är ansluten till enheten.
2 Mät vattentemperaturen med en annan termometer eller
temperaturgivare som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om sensorn som är ansluten till enheten
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om sensorn som är
ansluten till enheten mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost >
Temperaturkompensation.
5 Använd pilknapparna för att ange temperaturkompensationen
som du mätte i steg 3.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta vattendjupet
eller djupet under kölen istället för djupet under givaren. Ange
ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt
värde för att kompensera för en stor båt som går djupt.
1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À mäter du
avståndet från givarens position till båtens köl. Ange
värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal för att visa djup
under kölen.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel Á mäter du
avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3
och 4 som ett negativt tal för att visa vattendjup. Ange 0 i
värdet för att visa djup under kölen och djup under
givaren.
8
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj eller baserat på givarens plats.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Återställa fabriksinställningarna
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
> System > Systeminformation >
1 Välj
Fabriksinställning.
2 Välj ett alternativ.
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Specifikationer
Mått
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Spänningsintervall för strömförsörj- Från 10 till 20 V
ning
Nominell ström
1A
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
Bilaga
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Felsökning
Min enhet slås inte på
• Tryck in strömkabeln hela vägen på enhetens baksida.
Även om kabeln verkar vara ansluten ska du trycka ordentligt
så att den sitter ordentligt på plats.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V DC, men
12 V DC rekommenderas.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V DC startar inte enheten.
Mitt ekolod fungerar inte
• Tryck in givarkabeln hela vägen på enhetens baksida.
Även om kabeln verkar vara ansluten ska du trycka ordentligt
så att den sitter ordentligt på plats.
• Kontrollera att ekolodssändningen är påslagen.
Felsökning
9
Index
A
N
navigationslarm 7
nummervisning 3
alarm, ekolod 7
ankomstlarm 7
ankringslarm 7
användardata, ta bort 7
P
B
R
bakgrundsbelysning 1
D
datafält 3
DownVü 2
E
ekolod 2, 3
alarm 7
bottenlås 4
brus 3, 4
djuplinje 5
djupskala 2, 4
DownVü 2
frekvenser 3, 4
känslighet 3
logg 2
realtid 5
realtidsbild 3
SideVü 2
siffror 2
störningar 4
svävande mål 2, 5
utseende 2
waypoint 3
vyer 2, 3
ytstörningar 4
zoom 3, 4
enhet
knappar 1
registrering 8
F
fabriksinställningar 7, 8
felsökning 9
färgläge 1
G
givare 2, 3
GPS
inställningar 7
signaler 1
GPS-noggrannhet 7
H
panorera 1
produktregistrering 8
programlicensavtal 8
registrera enheten 8
reseplanerare. Se rutter
rutter 6
navigera 6
redigera 6
skapa 6
ta bort 6
visa lista med 6
S
satellitsignaler, söka 1
SideVü 2
sidor. Se ekolod
skärm, ljusstyrka 1
skärminställningar 7
SOS 5
språk 7
spår 6
inspelning 6
spänning 7
summer 1
säker höjd 7
säkert djup 7
T
ta bort, alla användardata 7
U
ur kurs-larm 7
V
vatten, temperaturkompensation 8
W
waypoints 5, 7
ekolod 3
man överbord 5
redigera 5
skapa 5
ta bort 6
Z
zoom 1
ekolod 4
hemskärm, anpassa 1
händelselogg 7
I
infälld navigationsruta 3
inställningar 1, 2, 7
systeminformation 7
K
klocka 7
larm 7
knappar 1
ström 1
kölkompensation 7, 8
L
larm 7
ankomst 7
ankringslarm 7
navigering 7
ur kurs 7
M
man överbord 5
Markera plats 5
måttenheter 7
mäta avstånd 6
10
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising