Garmin | STRIKER™ 4 | Garmin STRIKER™ 4 Uchwyt do montażu przetwornika na pawęży/silniku zaburtowym Instrukcja instalacji

Garmin STRIKER™ 4 Uchwyt do montażu przetwornika na pawęży/silniku zaburtowym Instrukcja instalacji
Przygotowanie przetwornika do długotrwałego
zanurzenia w wodzie
Garmin ClearVü
Uchwyt do montażu
przetwornika na
pawęży/silniku
zaburtowym
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy numer 2
Taśma maskująca
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Luty 2017
NOTYFIKACJA
W przypadku przetwornika nie wolno stosować acetonu ani
produktów zawierających aceton. Aceton niszczy plastikową
obudowę przetwornika.
Po zainstalowaniu przetwornika na łodzi, która znaczną ilość
czasu przebywa na wodzie, należy pokryć przetwornik i zestaw
do montażu farbą przeciwporostową na bazie wody.
1 Delikatnie zeszlifuj przetwornik i zestaw do montażu
drobnoziarnistym papierem ściernym.
Przetrzyj
przetwornik i zestaw do montażu alkoholem
2
izopropylowym.
3 Pokryj przetwornik i zestaw do montażu farbą
przeciwporostową na bazie wody.
Uwagi dotyczące montażu
Aby zapewnić najlepsze działanie z najniższym poziomem
hałasu i zakłóceń, kabel przetwornika powinien być
poprowadzony z dala od przewodów zapłonowych,
akumulatorów i przewodów akumulatorowych, akumulatora
i przewodów silnika zaburtowego, a także przewodów
wysokoenergetycznych służących do podłączenia radaru,
wzmacniacza audio, przewodów pompy autopilota.
Instalowanie przetwornika na pawęży
Uwagi dotyczące miejsca montażu
• Przetwornik powinien być zamontowany równolegle do linii
wodnej.
• Zamontuj przetwornik jak najbliżej środkowej części łodzi.
• Jeśli śruba obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
podczas ruchu łodzi, przetwornik powinien być zamocowany
na prawej burcie.
• Jeśli śruba obraca się w kierunku przeciwnym du ruchu
wskazówek zegara, przetwornik powinien być zamocowany
na lewej burcie.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• Na łodzi z silnikiem zaburtowym lub silnikiem stacjonarnym/
przyczepnym przetwornik powinien być zamontowany
w odległości co najmniej 38 cm (15 cali) od śruby.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
Składanie przetwornika z uchwytem pawężowym
1 Zamocuj uchwyt À do przetwornika Á za pomocą
dołączonych podkładek ząbkowanych  i śrub Ã.
Wydrukowano na Tajwanie
190-02116-80_0A
2 Zamocuj uchwyt do mocowania Ä za pomocą śruby Å,
podkładki gumowej Æ, podkładki płaskiej Ç i nakrętki
blokującej È.
UWAGA: Śrubę należy przykręcić na tyle mocno, aby
przetwornik pozostał na swoim miejscu, gdy łódź będzie
poruszać się z dużą prędkością, a jednocześnie na tyle
delikatnie, aby przetwornik obracał się w przypadku kontaktu
z przeszkodą.
Instalowanie osprzętu uchwytu pawężowego
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Przewodów podłączonych do przetwornika nie wolno przycinać,
gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
1 Wytnij szablon.
2 Po dopasowaniu szablonu À w pionie na pawęży w miejscu
instalacji (Uwagi dotyczące montażu, strona 1), umieść dolny
róg Á szablonu na krawędzi pawęży.
3 Zaznacz środek każdego z dwóch otworów w szablonie.
4 Zdejmij szablon z pawęży.
5 Owiń kawałek taśmy wokół wiertła 4 mm (5/32 cala)
6
7
8
9
2
w odległości 18 mm (7/10 cala) od czubka wiertła, aby uniknąć
wywiercenia zbyt głębokich otworów prowadzących.
W przypadku instalowania uchwytu na włóknie szklanym
umieść kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby
zmniejszyć pękanie żelkotu.
Za pomocą wiertła 4 mm (5/32 cala) wywierć otwory
prowadzące o głębokości około 18 mm (7/10 cala)
w oznaczonych miejscach.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączone śruby 20 mm i przymocuj zespół przetwornika do
pawęży.
Przeprowadź kabel pod zaczepem przewodu w uchwycie
pawężowym.
10 Jeśli musisz poprowadzić kabel przez pawęż, wybierz
miejsce na otwór prowadzący znajdujący się znacznie nad
linią wodną i je zaznacz.
11 Umieść zacisk kablowy na kabel przetwornika mniej więcej
w połowie odległości pomiędzy przetwornikiem a górną
częścią pawęży lub przewierconym otworem prowadzącym.
12 Oznacz miejsce otworu prowadzącego na zacisk kablowy za
pomocą wiertła 3,2 mm (1/8 cala), a następnie wywierć otwór
o głębokości około 10 mm (3/8 cala).
13 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączoną śrubę 12 mm i przymocuj zacisk kablowy do
pawęży.
14 Jeśli oznaczono otwór prowadzący w kroku 7, wybierz
odpowiednie wiertło, aby przewiercić otwór na wylot pawęży:
• Jeśli korzystasz z kabla 4-stykowego, użyj wiertła 16 mm
(5/8 cala).
• Jeśli korzystasz z kabla 8-stykowego, użyj wiertła 25 mm
(1 cal).
15 Poprowadź kabel przetwornika do echosondy:
• Jeśli prowadzisz kabel przy użyciu przewierconego
otworu, wepchnij go przez ten otwór, a następnie
zainstaluj pokrywę otworu na kabel (Instalowanie pokrywy
otworu na kabel, strona 2).
• Jeśli nie prowadzisz kabla przez przewiercony otwór,
poprowadź kabel do góry i nad krawędzią pawęży.
Należy unikać prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
Instalowanie pokrywy otworu na kabel
Jeśli po zainstalowaniu przetwornika kabel został poprowadzony
przez otwór w pawęży, zainstaluj pokrywę otworu na kabel, aby
uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza łodzi.
1 Umieść pokrywę otworu na kabel À na otworze, otwarciem
skierowanym w dół i zaznacz położenie dwóch otworów
prowadzących.
2 Zdejmij pokrywę otworu na kabel i za pomocą wiertła 3,2 mm
(1/8 cala) wywierć otwór prowadzący o głębokości około
10 mm (3/8 cala).
3 Wypełnij otwór na kabel środkiem uszczelniającym do
zastosowań morskich, tak aby kabel był nim całkowicie
pokryty oraz aby wokół otworu i kabla zgromadził się nadmiar
środka uszczelniającego.
4 Umieść pokrywę otworu na kabel nad otworem i kablem,
otwarciem skierowanym w dół.
Nałóż
środek uszczelniający do zastosowań morskich na
5
dołączone śruby 12 mm M4 i przymocuj pokrywę otworu na
kabel do pawęży.
6 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
Testowanie instalacji
NOTYFIKACJA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru,
w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on znajdować się
w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie można uzyskać odczytu
głębokości lub odległości. Po spuszczeniu łodzi na wodę należy
sprawdzić, czy w pobliżu otworów na śruby wykonanych poniżej
linii wodnej nie występują przecieki.
Testowanie instalacji przetwornika na pawęży
NOTYFIKACJA
Podczas regulacji głębokości przetwornika należy dokonywać
regulacji w małych krokach. Zbyt głębokie umiejscowienie
przetwornika może negatywnie wpłynąć na osiągi łodzi oraz
narazić przetwornik na uderzenia o podwodne przeszkody.
Instalację przetwornika na pawęży należy testować na otwartej
wodzie, gdzie nie ma żadnych przeszkód. Podczas testowania
przetwornika należy zwracać uwagę na otoczenie.
1 Gdy łódź znajduje się na wodzie, włącz ploter nawigacyjny.
2 Płyń łodzią z małą prędkością. Jeśli ploter nawigacyjny
pracuje prawidłowo, stopniowo zwiększaj prędkość,
obserwując urządzenie.
3 W przypadku nagłej utraty sygnału sonaru lub pogorszenia
sygnału odbitego od dna zapisz prędkość, przy której to
nastąpiło.
4 Zmniejsz prędkość łodzi do prędkości, przy której został
utracony sygnał i wykonuj umiarkowane zakręty w obie
strony, obserwując ploter nawigacyjny.
5 Jeśli siła sygnału poprawia się podczas zakręcania, wysuń
przetwornik o dodatkowe 3 mm ( 1/8 cala) poniżej pawęży
łodzi.
6 Powtarzaj kroki 2–4 do czasu całkowitego wyeliminowania
pogorszenia sygnału.
7 Jeśli sygnał nie ulega poprawie, zmień położenie
przetwornika na pawęży i powtórz test.
Instalowanie przetwornika na silniku
zaburtowym
Składanie uchwytu silnika zaburtowego
1 Za pomocą śrub 8 mm M4 À i podkładek ząbkowanych 4 mm
Á zamocuj uchwyt silnika zaburtowego  do przetwornika Ã.
2 Przeprowadź przewód przez wylot przewodu Ä w taki
sposób, aby przewód znajdował się na górnej części
obudowy silnika zaburtowego po jego podniesieniu.
Instalowanie przetwornika na silniku zaburtowym
NOTYFIKACJA
Należy uważać, aby nie przeciąć kabla przetwornika. Przecięcie
kabla przetwornika powoduje unieważnienie gwarancji.
1 Wsuń opaskę zaciskową węża À w otwór na uchwycie
przetwornika Á, aż po obu stronach przetwornika będą
wystawały jego równe długości.
2 Przyłóż uchwyt przetwornika do obudowy silnika
3
4
5
6
zaburtowego, tak aby wąski koniec przetwornika był
ustawiony w kierunku przeciwnym do śruby.
Zamocuj opaskę zaciskową węża wokół obudowy silnika
zaburtowego i ją zaciśnij.
Ustaw przetwornik w taki sposób, aby podczas użytkowania
znajdował się w pozycji równoległej do dna.
Użyj dołączonych opasek zaciskowych, aby zamocować
kabel przetwornika.
Poprowadź kabel przetwornika do miejsca instalacji
echosondy, uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Kabel nie może być zgniatany podczas opuszczania
i podnoszenia silnika zaburtowego.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
®
3
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz Pobierz obok pakietu oprogramowania
odpowiedniego dla Twojego urządzenia.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 W razie potrzeby wybierz Uruchom.
7 Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby uzyskać informacje
o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
®
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising