Garmin | STRIKER™ 4 | Garmin STRIKER™ 4 Monteringsbeslag til agterspejlstransducer/ trollingmotor Installationsvejledning

Garmin STRIKER™ 4 Monteringsbeslag til agterspejlstransducer/ trollingmotor Installationsvejledning
1 Slib forsigtigt transduceren og monteringsudstyret med en
Garmin ClearVü
Monteringsbeslag til
agterspejlstransducer/
trollingmotor
skuresvamp med fin slibeflade.
2 Tør transduceren og monteringsudstyret med
isopropylalkohol.
Påfør
vandbaseret grødehindrende maling på transducer og
3
monteringsudstyret.
Overvejelse om montering
For at sikre maksimal ydelse med lavest mulig støj og
interferens, bør du føre transducerkablet væk fra
tændingskabler, batterier og ledninger til huse, batterier og
ledninger til trollingmotor, og højspændingsledninger, som f.eks.
radar, lydforstærker og ledninger til autopilotpumpe.
Installation af transduceren på et agterspejl
Overvejelser vedrørende monteringssted
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
• Transduceren skal monteres parallelt med vandlinjen.
• Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.
• Hvis skruen bevæger sig med uret, når båden er i
bevægelse, skal transduceren monteres på styrbords side.
• Hvis skruen bevæger sig mod uret, når båden er i
bevægelse, skal transduceren monteres på bagbords side.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• På både med udenbords eller indenbords/udenbords motorer
skal transduceren monteres mindst 38 cm (15 tommer) væk
fra skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
Installation af transduceren med et beslag til agter­
spejlsmontering
1 Fastgør holderen À til transduceren Á med de medfølgende
stjerneskiver  og skruer Ã.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Afdækningstape
Marineforsegler
Klargøring af transduceren til langvarig udsættelse
for vand
2 Fastgør holderen til beslaget Ä med bolt Å, gummipakskive
Æ, pakskive Ç og låsemøtrik È.
BEMÆRK
Brug ikke acetone eller produkter indeholdende acetone på
transduceren. Acetone beskadiger plastiktransducerhuset.
Når du installerer en transducer på en båd, der ligger i vandet
det meste af tiden, bør du smøre transduceren og
monteringsudstyret med en vandbaseret grødehindrende maling
for at undgå marinevækst.
Februar 2017
BEMÆRK: Bolten skal tilspændes, så den kan holde
transduceren på plads, når båden sejler med høj hastighed,
men løs nok til at transduceren kan vippe op, hvis
transduceren rammer en forhindring.
Trykt i Taiwan
190-02116-76_0A
Installation af beslag til hækmontering
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Kablerne, der er forbundet til transduceren, må ikke klippes
over, fordi garantien bortfalder, hvis du klipper transducerens
kabler over.
1 Klip skabelonen ud.
2 Skabelonen À placeres lodret på bådens hæk ved
installationsstedet (Overvejelse om montering, side 1), og det
nederste hjørne Á af skabelonen placeres på kanten af
hækken.
13 Påfør marineforsegler på den medfølgende 12 mm skrue, og
sæt kabelklemmen på hækken.
14 Hvis du markerede et forboringshul i trin 7, skal du vælge et
passende borehoved til at bore et gennemgangshul helt
igennem hækken:
• Hvis du har det 4-benede kabel, skal du bruge et 16 mm
(5/8 tommer) borehoved.
• Hvis du har det 8-benede kabel, skal du bruge et 25 mm
(1 tomme) borehoved.
Før
transducerkablet frem til ekkoloddet:
15
• Hvis du fører kablet via et gennemgangshul, skal du føre
det gennem gennemgangshullet og påsætte
kabelindgangsdækslet (Installation af
kabelindgangsdækslet, side 2).
• Fører du ikke kablet via et gennemgangshul, skal du føre
kablet op og hen over toppen af hækken.
Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.
Installation af kabelindgangsdækslet
Hvis du har ført kablet gennem agterspejlet, efter du har
installeret transduceren, skal du installere
kabelindgangsdækslet for at sikre båden mod indtrængende
vand.
1 Placer kabelindgangsdækslet À over hullet og kablet, så
åbningen peger nedad, og marker placeringen af de to
forboringshuller.
3 Marker midterplaceringen for de to huller i skabelonen.
4 Fjern skabelonen fra hækken.
5 Sæt et stykke tape rundt om et 4 mm (5/32 tommer)
6
7
8
9
borehoved 18 mm (7/10 tommer) fra borehovedets spids, så
du undgår at bore forboringshullerne for dybt.
Hvis du monterer beslaget i fiberglas, skal du sætte et stykke
tape over forboringshullerne for at mindske risikoen for
revner i gelcoat-laget.
Med et borehoved på 4 mm (5/32 tommer) bores
forboringshullerne ca. 18 mm (7/10 tommer) dybt på de
markerede steder.
Påfør marineforsegler til de medfølgende 20 mm skruer, og
sæt transduceren fast på hækken.
Før kablet under kabelkrogen på hækmonteringsbeslaget.
2 Fjern kabelindgangsdækslet, og bor forboringshullerne med
3
4
5
6
et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til en dybde på ca. 10 mm
(3/8 tommer).
Fyld gennemgangshullet med marineforsegler, så kablet er
helt dækket, og så der er overskydende forsegler omkring
hullet og kablet.
Placer kabelindgangsdækslet over hullet og kablet med
åbningen pegende nedad.
Påfør marineforsegler på de medfølgende 12 mm M4 skruer,
og sæt kabelindgangsdækslet på agterspejlet.
Aftør alt overskydende marineforsegler.
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
10 Hvis du skal føre kablet gennem hækken, skal du vælge en
placering til forboringshullet et godt stykke over vandlinjen og
markere det.
11 Sæt en kabelklemme på transducerkablet, ca. halvvejs
mellem transduceren og toppen af hækken eller
gennemgangshullet.
12 Marker forboringshullets placering til kabelklemmen, og brug
et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore et forboringshul,
der er ca. 10 mm (3/8 tommer) dybt.
2
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Test af transducermonteringen på agterspejlet
BEMÆRK
Når du justerer dybden på transduceren, skal du udføre
justeringerne i små trin. Hvis du placerer transduceren for dybt,
kan det have negativ virkning på bådens ydeevne og betyde
risiko for, at transduceren rammer genstande under vandet.
Test transducermonteringen på agterspejlet på åbent vand uden
forhindringer. Vær opmærksom på omgivelserne, når du tester
transduceren.
1 Tænd for plotteren, når båden er i vandet.
2 Lad båden sejle med lav hastighed. Hvis plotteren ser ud til
at fungere korrekt, skal du gradvist øge hastigheden, mens
du holder øje med plotteren.
3 Hvis ekkolodssignalet pludselig forsvinder, eller signalet fra
bunden er meget forringet, skal du notere den hastighed, ved
hvilken dette sker.
4 Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt, og
drej moderat til begge sider, mens du holder øje med
plotteren.
5 Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere
transduceren, så den stikker yderligere 3 mm (1/8 ") under
bådens agterspejl.
6 Gentag trin 2–4, indtil forringelsen er fjernet helt.
7 Hvis signalet ikke forbedres, skal du flytte transduceren til en
anden placering på agterspejlet og gentage testen.
Installation af transduceren på en
trollingmotor
Installation af trollingmotorbeslag
1 Med 8 mm M4 skruer À og 4 mm stjerneskiver Á, fastgør
trollingmotorbeslaget  til transduceren Ã.
2 Placer transducerbeslaget mod trollingmotorhuset, så den
3
4
5
6
smalle ende af transduceren peger væk fra skruen.
Fastgør spændebåndet rundt om trollingmotorhuset, og
tilspænd slangeklemmen.
Placer transduceren, så den er parallel med bunden under
drift.
Brug de medfølgende kabelbindere til at fastgøre
transducerkablet.
Før transducerkablet til det sted, hvor ekkoloddet er
installeret, under iagttagelse af disse forholdsregler.
• Kablet må ikke føres i nærheden af el-ledninger eller
andre kilder til elektrisk interferens.
• Kablet må ikke klemmes, når trollingmotoren anvendes
eller opbevares.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
til din enhed.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
®
Opdatering af enhedens software
2 Før kablet gennem kabeludgangen Ä, så kablet er på den
øverste side af trollingmotorhuset under opbevaring.
Installation af transduceren på en trollingmotor
BEMÆRK
Skær eller klip ikke i transducerkablet. Hvis du skærer eller
klipper i transducerkablet, bortfalder garantien.
1 Før spændebåndet À gennem hullet på transducerbeslaget
Á, indtil ens længder kommer ud på begge sider af beslaget.
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til support.garmin.com for at få oplysninger om support i
de enkelte lande.
3
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre
lande.
®
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising