Garmin | STRIKER™ 4 | User manual | Garmin STRIKER™ 4 Korisnički priručnik

Garmin STRIKER™ 4 Korisnički priručnik
STRIKER™ serija
Korisnički priručnik
Prosinac 2015
190-01950-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju
se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Kontaktiranje Garmin® službe za korisničku podršku ................ 1
Zumiranje na uređaju STRIKER 4 .............................................. 1
Pomicanje na uređaju STRIKER 4 ............................................. 1
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 1
Podešavanje rada boja ............................................................... 1
Postavljanje generatora zvučnog signala ................................... 1
Primanje signala GPS satelita .................................................... 1
Početni zaslon................................................................ 1
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 1
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja
STRIKER 5 ili 7 ...................................................................... 1
Dodavanje prilagođenog izgleda početnom zaslonu uređaja
STRIKER 4 ............................................................................ 2
Dodavanje zaslona Brojevi ......................................................... 2
Brojevi .................................................................................... 2
Dodavanje zaslona Podatkovni grafikoni .................................... 2
Podatkovni grafikoni ............................................................... 2
Sonar............................................................................... 2
Sonar preko cijelog zaslona ....................................................... 2
DownVü prikaz sonara ................................................................ 2
SideVü prikaz sonara .................................................................. 2
Zaslon s podijeljenom frekvencijom ............................................ 3
Kružni prikaz sonara (flasher) ..................................................... 3
Prikaz podijeljenog zumiranja ..................................................... 3
Odabir vrste sonde ..................................................................... 3
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću trenutne
lokacije ........................................................................................ 3
Zaustavljanje sonara ................................................................... 3
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću druge lokacije ....... 3
Postavke preklapanja brojeva .................................................... 3
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara .......................................... 3
Ručno podešavanje osjetljivosti ............................................. 4
Automatsko podešavanje osjetljivosti .................................... 4
Skrivanje šuma površine ........................................................ 4
Smetnje .................................................................................. 4
Podešavanje dometa mjerila dubine .......................................... 4
Podešavanje zumiranja .............................................................. 4
Blokiranje zaslona na dno ...................................................... 4
Postavljanje granice traženja dna ............................................... 4
Frekvencije sonara ..................................................................... 5
Odabir frekvencija .................................................................. 5
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije ................................. 5
Postavljanje brzine pomicanja .................................................... 5
Prikaz i podešavanje linije dubine .............................................. 5
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata ................................. 5
Uključivanje značajke A-Scope ................................................... 5
Brisanje svih spremljenih ruta ..................................................... 6
Trag.................................................................................. 6
Postavljanje boje traga ............................................................... 6
Brisanje traga .............................................................................. 6
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja .......... 6
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ...................... 7
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................... 7
Konfiguracija uređaja..................................................... 7
Postavke sustava ........................................................................ 7
Informacije o sustavu ............................................................. 7
Postavke slijepe karte ................................................................. 7
Alarmi sonara .............................................................................. 7
Alarmi sustava ............................................................................ 7
Navigacijski alarmi ...................................................................... 7
Postavke navigacije .................................................................... 7
Postavke za moje plovilo ............................................................ 8
Postavke jedinica ........................................................................ 8
Postavljanje pomaka temperature vode ..................................... 8
Postavljanje dubine kobilice ....................................................... 8
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki ......................................... 8
Dodatak ........................................................................... 8
Registriranje uređaja ................................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Licencni ugovor za softver .......................................................... 8
Rješavanje problema ..................................................... 9
Uređaj se ne uključuje ................................................................ 9
Moj sonar ne radi ........................................................................ 9
Indeks............................................................................ 10
Međutočke ....................................................................... 5
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke .......................... 5
Stvaranje točke na drugoj lokaciji ............................................... 5
Uređivanje spremljene međutočke ............................................. 5
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka u moru ................ 6
Navigacija do točke ..................................................................... 6
Mjerenje udaljenosti na slijepoj karti ........................................... 6
Brisanje točke ili točke MOB ....................................................... 6
Brisanje svih međutočaka ........................................................... 6
Rute ................................................................................. 6
Navigiranje rutom i njeno stvaranje pomoću slijepe karte .......... 6
Uređivanje spremljene rute ......................................................... 6
Prikaz popisa ruta ....................................................................... 6
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ............................ 6
Brisanje spremljene rute ............................................................. 6
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko
osvjetljenje.
SAVJET: Za otvaranje postavki pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja pritisnite
kojem zaslonu.
2 Odaberite opciju.
na bilo
Postavljanje generatora zvučnog signala
À
Á
Â
Ã
Povratak na prethodni zaslon.
Ako se drži pritisnutim, vraća se na početni zaslon.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
Povećavanje i smanjivanje prikaza. (Dostupno samo na 4inčnim modelima.)
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne i otpusti, izvršava jednu ili više od
sljedećih radnji:
• podešavanje pozadinskog osvjetljenja
• podešavanje načina rada boja
• omogućavanje i onemogućavanje sonara
Ä
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
Å
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
Æ
Smanjivanje prikaza. (Dostupno samo na 5-inčnim i 7inčnim modelima.)
Povećavanje prikaza. (Dostupno samo na 5-inčnim i 7inčnim modelima.)
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
®
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support .
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Zumiranje na uređaju STRIKER 4
Kartu Slijepa karta možete povećati i smanjiti.
• Za povećavanje prikaza odaberite .
• Za smanjivanje prikaza odaberite .
Pomicanje na uređaju STRIKER 4
Možete pomaknuti kartu Slijepa karta kako biste vidjeli drugo
područje osim lokacije na kojoj se trenutno nalazite.
1 Za početak pomicanja odaberite ili .
2 Za pomicanje koristite tipke sa strelicama.
SAVJET: Za zumiranje koristite
.
Uvod
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Generator zvučnog
signala.
2 Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri
pokretanju alarma, odaberite Uključi (odabire i alarme).
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma,
odaberite Samo alarmi.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite fishfinder uređaj, prijemnik signala GPS sustava
mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada
fishfinder uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog
. Kada fishfinder uređaj izgubi satelitski
zaslona prikazuje se
signal,
nestaje i na zaslonu iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Početni zaslon
S početnog zaslona fishfinder uređaja možete pristupiti svim
njegovim funkcijama. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste
povezali s fishfinder uređajem. Možda vam neće biti dostupne
sve funkcije koje su opisane u ovom priručniku.
Ako pregledavate neki drugi zaslon, na početni se zaslon
. Izgled zaslona možete
možete vratiti pritiskom na gumb
podesiti.
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja
STRIKER 5 ili 7
Prema svojim potrebama možete stvoriti prilagođeni zaslon koji
se dodaje početnom zaslonu.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj novi izgled.
2 Odaberite funkciju izgleda.
3 Odaberite prozor koji želite mijenjati.
4 Odaberite zaslon koji treba dodati.
1
5 Za dodatne prozore ponovite korake 3 i 4.
6 Odaberite Podaci (skriveni) (nije obavezno).
7 Odaberite opciju:
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Prikaz brojeva.
• Za isključivanje i uključivanje podatkovne trake vrpce
kompasa odaberite Vrpca kompasa.
8 Odaberite Sljedece.
9 Unesite naziv za kombinaciju.
SAVJET:
• Za spremanje odaberite .
• Za brisanje podataka odaberite .
• Za promjenu velikih i malih slova odaberite ili .
10 Za promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
11 Za odabir lokacije početnog zaslona koristite tipke sa
strelicama.
Dodavanje prilagođenog izgleda početnom zaslonu
uređaja STRIKER 4
Prema svojim potrebama možete stvoriti prilagođeni zaslon koji
se dodaje početnom zaslonu.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj novi izgled.
2 Odaberite prvu funkciju koju želite dodati.
3 Odaberite drugu funkciju koju želite dodati.
4 Odaberite Podijeli kako biste odabrali smjer podijeljenih
zaslona (nije obavezno).
5 Odaberite Sljedece.
6 Unesite naziv za kombinaciju.
SAVJET:
• Za spremanje odaberite .
• Za promjenu velikih i malih slova odaberite .
• Za brisanje podataka odaberite .
7 Za promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
8 Za odabir lokacije početnog zaslona koristite tipke sa
strelicama.
Dodavanje zaslona Brojevi
Ako želite prilagoditi zaslon Brojevi, najprije ga morate dodatni
na početni zaslon.
Brojčane podatke možete vidjeti na početnom zaslonu pomoću
zaslona Brojevi.
Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Brojevi.
Grafičke podatke sonara možete vidjeti na početnom zaslonu
pomoću zaslona Podatkovni grafikoni.
Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno > Dodaj
> Podatkovni grafikoni.
Podatkovni grafikoni
Za podešavanje zaslona Podatkovni grafikoni odaberite
Podatkovni grafikoni > .
Promijeni graf: Postavljanje vrste podataka koja se prikazuje
na zaslonu.
Postavke grafikona dubine: Postavljanje vremena i raspona
dubine koji će prikazivati na grafikonima dubine.
Postavke grafikona temperature: Postavljanje vremena i
raspona dubine koji će se prikazivati na grafikonima
temperature.
Sonar
Stranica s cijelim zaslonom, stranica s podijeljenom
frekvencijom i stranica kružnog prikaza sonara (flasher) vizualni
su prikaz područja ispod plovila. Ove prikaze sonara možete
prilagoditi.
Sonar preko cijelog zaslona
Na zaslonu s prikazom preko cijelog zaslona možete vidjeti
kompletni grafikon s očitanjima sonara iz sonde.
Odaberite Traditional ili DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Dubina dna
Temperatura vode
Brzina GPS-a
Napon uređaja
Vrijeme
Vrsta i frekvencija sonde
Podvodni ciljevi (riba)
Pokazatelj dubine kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Brojevi
DownVü prikaz sonara
Za podešavanje zaslona Brojevi odaberite Brojevi > .
Promijeni brojeve: Postavljanje vrste brojeva koji će se
prikazivati.
Promijeni izgled: Postavljanje količine brojčanih podataka koji
će se prikazivati.
Ponovo postavi put: Ponovno postavlja podatke o putu i
omogućuje bilježenje novih podataka o putu.
Ponovno postavi brojač kilometara: Ponovno postavlja brojač
kilometara i omogućuje bilježenje novih podataka brojača
kilometara.
Ponovo postavi maksimalnu brzinu: Ponovno postavlja
maksimalnu brzinu za put i omogućuje bilježenje nove
maksimalne brzine.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli DownVü tehnologiju
sonara i sondi.
DownVü sonar visoke frekvencije pruža jasniju sliku ispod
plovila i daje detaljnije prikaze strukture iznad kojih plovilo
prolazi.
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem DownVü emitira uski snop oblikom sličan snopu
u uređaju za kopiranje. Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga
što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.
Dodavanje zaslona Podatkovni grafikoni
Ako želite prilagoditi zaslon Podatkovni grafikoni, najprije ga
morate dodatni na početni zaslon.
2
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.
NAPOMENA: Za primanje SideVü sonara za skeniranje,
potrebni su vam kompatibilna sonda i fishfinder uređaj.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
Zaslon s podijeljenom frekvencijom
Na zaslonu s podijeljenom frekvencijom možete vidjeti dvije
frekvencije.
À
Á
Â
Zumirano mjerilo dubine
Prozor za zumiranje
Raspon dubina
Odabir vrste sonde
Ako ne koristite isporučenu sondu, kako bi sonar optimalno
radio, najprije morate postaviti vrstu sonde. Ako koristite
isporučenu sondu, ne morate napraviti sljedeće korake.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta sonde.
2 Odaberite vrstu sonde koju koristite.
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
trenutne lokacije
1 Na prikazu sonara odaberite .
2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Zaustavljanje sonara
Kružni prikaz sonara (flasher)
Kružni prikaz sonara (flasher) prikazuje podatke o sonaru na
kružnoj skali dubine i tako prikazuje ono što se nalazi ispod
plovila. Organizirana je u obliku prstena koji počinje na vrhu i
nastavlja se u smjeru kazaljke na satu. Dubinu označava mjerilo
u prstenu. Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon njihovog
prijema pri označenoj dubini. Boje označavaju signale sonara
različite snage.
Odaberite Bljeskalica.
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite opciju:
• Na zaslonu sonara Traditional ili DownVü odaberite ili .
• Na zaslonu sonara SideVü odaberite ili .
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
druge lokacije
1
2
3
4
Na prikazu sonara zaustavite sonar.
Odaberite lokaciju.
Odaberite .
Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Postavke preklapanja brojeva
À
Á
Dubina na trenutnoj lokaciji
Mjerilo dubine
Prikaz podijeljenog zumiranja
Na stranici s podijeljenim – zumiranjem možete vidjeti grafikon
preko cijelog zaslon s očitanjima sonara na desnoj strani
zaslona i povećani dio tog grafikona na lijevoj strani zaslona.
> Podijeljeno zumiranje.
Na zaslonu sonara odaberite
Podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara možete prilagoditi.
NAPOMENA: Sve navedene funkcije nisu dostupne na svim
uređajima.
Na zaslonu sonara odaberite
> Prikaz brojeva.
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.
Napon uređaja: Prikazuje napon uređaja.
Brzina: Prikazuje trenutnu brzinu plovila.
Doba dana: Prikazuje trenutno doba dana.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa.
Dubina: Prikazuje dubinu na kojoj se sonda trenutno nalazi.
Temperatura vode: Prikazuje trenutnu temperaturu vode.
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara
Možete podesiti stupanj osjetljivosti i zvuka na zaslonu sonara.
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za
nadoknadu dubine i bistrine vode. Povećavanjem osjetljivosti
Sonar
3
prikazuje se više detalja, a smanjivanjem osjetljivosti smanjuje
se zagušenost zaslona.
NAPOMENA: Ako postavite osjetljivost na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.
Podešavanje dometa mjerila dubine
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici s
podijeljenom frekvencijom morate svaku frekvenciju postaviti
zasebno.
> Osjetljivost.
1 Odaberite
2 Odaberite Omogući automatsku osjetljivost ako je
primjenjivo.
3 Odaberite opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više šuma odaberite Automatsko
visoko.
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenim šumom odaberite
Automatsko srednje.
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje šuma odaberite Automatsko
nisko.
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne
strane zaslona. Pomoću automatskog podešavanja dometa dno
ostaje u donjoj trećini zaslona sonara, što može biti korisno za
praćenje dna kad se teren umjereno ili sporo mijenja.
Kad se dubina značajno promijeni, kao kod litice ili provalije,
ručno podešavanje dometa omogućuje prikaz navedenog
dubinskog dometa. Dno se prikazuje na zaslonu dokle god se
nalazi unutar određenog ručnog dometa.
> Domet.
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju omogućili automatsko podešavanje
dometa na temelju dubine odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
ili . (Dostupno samo na modelima od 5 i 7 inča.)
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
ili . (Dostupno samo na modelima od 4 inča.)
NAPOMENA: Na zaslonu sonara odaberite i za brzo
ručno podešavanje dometa. (Dostupno samo na modelima
od 5 i 7 inča.)
Na zaslonu sonara odaberite i za brzo nastavljanje
automatskog podešavanja dometa. (Dostupno samo na
modelima od 5 i 7 inča.)
Na zaslonu sonara odaberite ili za brzo podešavanje
dometa. (Dostupno samo na modelima od 4 inča.)
Ako domet postavite na jednom zaslonu, ta postavka će se
primijeniti na sve zaslone.
Skrivanje šuma površine
Podešavanje zumiranja
Ručno podešavanje osjetljivosti
> Osjetljivost.
1 Na zaslonu sonara odaberite
Odaberite
ili
dok
ne
primijetite
šum na dijelu zaslona s
2
vodom.
3 Odaberite
ili za smanjivanje osjetljivosti.
Automatsko podešavanje osjetljivosti
Možete sakriti ili prikazati povratne informacije sonara u blizini
površine vode. Skrivanjem šuma površine smanjuje se
zagušenost zaslona.
NAPOMENA: Postavljanjem prikazivanja ili skrivanja šuma
površine na jednom zaslonu primjenjuje tu postavku na sve
zaslone.
Ova značajka nije dostupna na svim sondama.
Na zaslonu sonara odaberite
> Postavke sonara >
Odbijanje buke > Šum površine.
Smetnje
Postavka Smetnje prilagođava osjetljivost sonara kako bi se
smanjio utjecaj smetnji iz obližnjih izvora šuma.
Zum možete podesiti ručno određivanjem raspona i fiksne
početne dubine. Na primjer, kad je dubina 15 m, a početna
dubina je 5 m, uređaj prikazuje povećano područje od 5 do 20 m
dubine.
Određivanjem raspona možete omogućiti da uređaj automatski
prilagođava zumiranje. Uređaj izračunava područje zumiranja od
dna. Na primjer, odaberete li raspon od 10 m, uređaj će prikazati
povećano područje od dna do 10 m iznad dna.
> Zumiranje.
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Fiksirano dno za zaključavanje zaslona na
dno.
• Odaberite Ručno za ručno postavljanje zumiranja.
• Odaberite Automatski za automatsko postavljanje
zumiranja.
• Odaberite Podijeljeno zumiranje za uključivanje prikaza
podijeljenog zumiranja.
Blokiranje zaslona na dno
Kad mijenjate postavku smetnji iz isključeno À na nisko Á,
srednje  i visoko Ã, šum se postupno uklanja, no učinak na
snažne povratne informacije je slab.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona upotrijebite najnižu postavku
smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje. Najbolji način
uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih problema koji
uzrokuju smetnje.
Postavljanje smetnji
1 Na zaslonu sonara odaberite
Odbijanje buke > Smetnje.
2 Odaberite opciju.
4
> Postavke sonara >
Možete zaključati zaslon na dno. Na primjer, odaberete li raspon
od 20 metara, uređaj prikazuje područje od dna do 20 metara
iznad dna. Raspon se prikazuje na desnoj strani.
> Zumiranje > Fiksirano
1 Na prikazu sonara odaberite
dno.
2 Odaberite raspon.
Postavljanje granice traženja dna
Možete postaviti maksimalnu dubinu na kojoj funkcija
automatskog dometa traži dno. Niža granica prikuplja podatke o
dnu brže od više granice.
> Postavke sonara >
1 Na zaslonu sonara odaberite
Granica traženja dna.
2 Odaberite raspon.
Sonar
Frekvencije sonara
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondi koja se koristi.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini
objekta.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara.
Odabir frekvencija
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara i informacije o dubini objekta.
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
> Frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara,
stranica 5.
1 Na zaslonu sonara odaberite
> Simboli riba.
2 Odaberite opciju.
> Postavke sonara > Izgled
Uključivanje značajke A-Scope
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
> Frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona. Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim zaslonima
sonara.
Na stranici prikaza preko cijelog zaslona odaberite
>
Postavke sonara > Izgled > A-Scope.
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
> Postavke sonara > Brzina
1 Na prikazu sonara odaberite
pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine odaberite Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja DownVü ili SideVü
prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll .
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
®
À
Á
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
NAPOMENA: Ako konfigurirate izgled podvodnih objekata na
jednom zaslonu, ta će se postavka primijeniti na sve zaslone.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim prikazima
sonara.
Međutočke
Promjer sonarnog stošca na trenutnoj dubini
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
Označavanje trenutne lokacije kao
međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite
.
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću slijepe karte odaberite Koristi
slijepu kartu, odaberite lokaciju i odaberite .
• Za stvaranje točke pomoću trenutne lokacije odaberite
Koristi trenutni položaj i unesite podatke.
Točka se automatski sprema.
Prikaz i podešavanje linije dubine
Možete prikazati i podesiti vodoravnu liniju na zaslonu sonara.
Dubina linije prikazana je s desne strane zaslona.
NAPOMENA: Ako prikažete liniju dubine na jednom zaslonu,
ona će se prikazivati na svim zaslonima.
> Postavke sonara > Linija
1 Na zaslonu sonara odaberite
dubine.
2 Odaberite .
3 Za podešavanje opcije Linija dubine odaberite ili .
A-Scope
Uređivanje spremljene međutočke
1
2
3
4
Odaberite Korisnički podaci > Točke.
Odaberite točku.
Odaberite Uredi točku.
Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
5
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Položaj.
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka
u moru
Na bilo kojem zaslonu odaberite > Čovjek u moru > Da.
Uređaj postavlja izravan kurs natrag do lokacije.
Navigacija do točke
1 Pomičite slijepu kartu kako biste pronašli točku.
2 Postavite središte pokazivača na središte simbola točke.
Na zaslonu će se prikazati naziv točke.
3 Odaberite točku.
4 Odaberite Navigiraj rutom > Idi na.
Mjerenje udaljenosti na slijepoj karti
Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.
1 Započnite pomicanje na slijepoj karti (Pomicanje na uređaju
STRIKER 4, stranica 1).
2 Odaberite > Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i drugi podaci.
Brisanje točke ili točke MOB
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši > OK.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Navigiranje rutom i njeno stvaranje pomoću
slijepe karte
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Novo > Koristi
slijepu kartu.
2 Pomaknite slijepu kartu kako biste odabrali početnu točku
rute.
3 Za dodavanje skretanja pratite upute na zaslonu.
> Navigiraj do.
4 Odaberite
Odaberite
opciju.
5
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
6
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi slijepu kartu i odaberite lokaciju na
karti.
Prikaz popisa ruta
Odaberite Korisnički podaci > Rute.
Pretraživanje i navigacija spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Trag
Trag je snimka trenutne putanje vašeg plovila. Možete prikazati
trenutni trag na prikazu slijepe karte.
Postavljanje boje traga
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga > Boja
trase.
2 Odaberite boju traga.
Brisanje traga
Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Očisti trag > OK.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa
tijekom snimanja
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Rute
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika
trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga >
Interval snimanja > Interval.
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja
(Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, stranica 1) i shemu
boja (Podešavanje rada boja, stranica 1).
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire (Postavljanje generatora zvučnog
signala, stranica 1).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj kad se
priključi napajanje.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Informacije o sustavu
Odaberite Postavke > Postavke > Informacije o sustavu.
Zapis događaja: Omogućuje vam pregled zapisa događaja
sustava.
Informacije o softveru: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Uređaji tvrtke Garmin: Pruža informacije o priključenim Garmin
uređajima.
Tvorničke postavke: Vraćanje uređaja na tvorničke postavke.
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Postavke slijepe karte
Odaberite Slijepa karta > .
Točke: Prikazuje popis točaka.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
Rute: Prikazuje popis ruta.
Trasa: Prikazuje izbornik s opcijama traga.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih ruta i točaka.
Konfiguracija uređaja
Postavljanje karte: Postavlja perspektivu slijepe karte i
prikazuje liniju smjera, liniju nacrtanu na slijepoj karti od
pramca plovila u smjeru kretanja.
Prikaz brojeva: Omogućuje vam prilagodbu podataka
prikazanih na slijepoj karti.
Alarmi sonara
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Oglašava se kad je dubina vode manja od
navedene dubine.
Duboka voda: Oglašava se kad je dubina vode veća od
navedene dubine.
Temperatura vode: Oglašava se kad se temperatura vode
promijeni za više od ± 1,1 °C (± 2 °F). Postavke alarma
spremaju se prilikom isključivanja uređaja.
NAPOMENA: Za upotrebu ovog alarma morate priključiti
uređaj na sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Aktivacija skretanja – prijelaza: Postavlja temelj izračuna
prijelaza za skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Udaljenost skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom. Možete
odabrati Plovilo za početak navigacije s trenutne lokacije
plovila ili Točke za početak s prve točke na ruti.
7
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Vrsta sonde: Prikazuje vrstu sonde priključenu na uređaj
(Odabir vrste sonde, stranica 3).
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 8).
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature
(Postavljanje pomaka temperature vode, stranica 8).
plovila koja mogu gaziti nekoliko metara možete unijeti i
negativan broj.
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj kako bi se
prikazala dubina ispod kobilice.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode. Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj kako bi se prikazala
dubina vode. Unesite 0 za ovu vrijednost kako bi se
prikazala dubina ispod kobilice i dubina ispod sonde.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Format vremena: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu.
Ljetno vrijeme: Postavlja zimsko/ljetno vrijeme na Isključeno ili
Uključi.
Postavljanje pomaka temperature vode
Pomak temperature možete postaviti kao kompenzaciju za
očitanje temperature putem senzora s mogućnošću mjerenja
temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću sonde s mogućnošću
mjerenja temperature koja je povezana s uređajem.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog termometra ili
senzora s mogućnošću mjerenja temperature koji je
pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem
temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest.
Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku negativnog broja
ako senzor povezan s uređajem temperaturu vode izmjeri
toplijom nego što ona zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.
5 Putem strelica unesite pomak temperature vode izmjeren u
koraku 3.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine vode ili dubine ispod kobilice umjesto dubine ispod
sonde. Unesite pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika
8
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
> Sustav > Informacije o sustavu >
1 Odaberite
Tvorničke postavke.
2 Odaberite opciju.
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Specifikacije
Mjere
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
Raspon napona napajanja
Od 10 do 20 V
Deklarirana struja
1A
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
Dodatak
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Rješavanje problema
Uređaj se ne uključuje
• Gurnite kabel napajanja do kraja u stražnji dio uređaja.
Čak i ako izgleda kao da je kabel priključen, potrebno ga je
čvrsto gurnuti kako bi sjeo na mjesto.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 Vdc, iako se
preporučuje 12 Vdc.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 Vdc, uređaj se ne može
uključiti.
Moj sonar ne radi
• Gurnite kabel sonde do kraja u stražnji dio uređaja.
Čak i ako izgleda kao da je kabel priključen, potrebno ga je
čvrsto gurnuti kako bi sjeo na mjesto.
• Provjerite je li sonarno odašiljanje uključeno.
Rješavanje problema
9
Indeks
A
alarm vučenja sidra 7
alarm za dolazak 7
alarm za skretanje s kursa 7
alarmi 7
dolazak 7
navigacija 7
sonar 7
van kursa 7
vučenje sidra 7
B
brisanje, svi korisnički podaci 7
Č
čovjek u moru 6
D
DownVü 2
dubina kobilice 8
G
generator zvučnog signala 1
GPS
postavke 7
signali 1
J
jezik 7
K
korisnički podaci, brisanje 7
L
licencni ugovor za softver 8
M
međutočke 5
stvaranje 5
mjerenje udaljenosti 6
mjerne jedinice 8
N
napon 7
navigacijski alarmi 7
navigacijski umetak 3
O
odabir boja 1
označavanje lokacije 5
P
planer puta. Vidi rute
početni zaslon, prilagođavanje 1
podatkovna polja 3
pomicanje 1
postavke 1, 2, 7, 8
informacije o sustavu 7
postavke zaslona 7
pozadinsko osvjetljenje 1
preciznost GPS-a 7
prikaz brojeva 3
sigurna visina 7
sonar 2, 3
a-scope 5
alarmi 7
brojevi 2
buka 3
DownVü 2
fiksirano dno 4
frekvencije 3, 5
izgled 2
kružni prikaz sonara (flasher) 3
linija dubine 5
mjerilo dubine 2, 4
osjetljivost 3, 4
podvodni objekti 2, 5
prikazi 2, 3
SideVü 2
smetnje 4
šum 4
šum površine 4
točka 3
zapisnik 2
zumiranje 3, 4
sonda 2, 3
SOS 6
stranice. Vidi sonar
T
tipke 1
napajanje 1
točke 7
brisanje 6
čovjek u moru 6
sonar 3
stvaranje 5
uređivanje 5
tragovi 6
snimanje 7
trase, snimanje 6
tvorničke postavke 7, 8
U
uređaj
registracija 8
tipke 1
V
voda, pomak temperature 8
Z
zapis događaja 7
zaslon, svjetlina 1
zumiranje 1
sonar 4
R
registracija proizvoda 8
registriranje uređaja 8
rješavanje problema 9
rute 6
brisanje 6
navigacija 6
prikaz popisa 6
stvaranje 6
uređivanje 6
S
sat 7
alarm 7
satelitski signali, primanje 1
SideVü 2
sigurna dubina 7
10
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising