Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | User guide | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Användarhandbok

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Användarhandbok
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och Ultrascroll är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin
Quickdraw™ och STRIKER™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Follow the leader.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Enhetsknappar ............................................................................1
Hemskärm .................................................................................. 1
Zooma på STRIKER Plus 4 ........................................................ 1
Panorera på STRIKER Plus 4 .................................................... 1
Hämta GPS-satellitsignaler ......................................................... 1
Anpassa plottern............................................................ 1
Anpassa hemskärmen ................................................................ 1
Kombinationssidor ...................................................................... 1
Skapa en ny kombinationssida med STRIKER Plus 5/7/9 .... 1
Skapa en ny kombinationssida med STRIKER Plus 4 .......... 1
Anpassa en kombinationssida ............................................... 2
Justera belysningen .................................................................... 2
Justera färgläget ......................................................................... 2
Ställa in summern ....................................................................... 2
ActiveCaptain™ App...................................................... 2
ActiveCaptain roller ..................................................................... 2
Komma igång med ActiveCaptain appen ................................... 2
Ta emot smartaviseringar ........................................................... 2
Uppdatera programvara med ActiveCaptain appen ................... 3
Ekolod med fishfinder.................................................... 3
Vanliga ekolodssida .................................................................... 3
Garmin ClearVü ekolodssida ...................................................... 3
SideVü Ekolodsbild ..................................................................... 4
Frekvens på delad skärm ........................................................... 4
Realtidsbild ................................................................................. 4
Delad zoombild ........................................................................... 4
Välja givartyp .............................................................................. 4
Ekolodsfrekvenser ...................................................................... 4
Välja frekvens ........................................................................ 5
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen med
enhetsknapparna ........................................................................ 5
Pausa ekolodet ........................................................................... 5
Justera zoomen .......................................................................... 5
Låsa skärmen till vattnets botten ........................................... 5
Ekolodets känslighet ................................................................... 5
Ställa in känsligheten automatiskt ......................................... 5
Ställa in känsligheten manuellt .............................................. 5
Justera djupskalans mätområde ................................................. 5
Ekolodsinställningar .................................................................... 5
Visa och justera djuplinjen ..................................................... 5
Ställa in bildhastigheten ......................................................... 5
Ställa in sökgräns för botten .................................................. 6
Inställningar för ekolodets utseende ...................................... 6
Inställningar för brusavvisning för ekolod .............................. 6
Inställningar för nummervisning ............................................. 6
Garmin Quickdraw Contours – kartor .......................... 7
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av konturfunktionen
Garmin Quickdraw ...................................................................... 7
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours karta .... 7
Ta bort Garmin Quickdraw Contours .......................................... 7
Garmin Quickdraw gruppen ........................................................ 7
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Kartinställningar .......................................................................... 7
Garmin Quickdraw Contours – inställningar ............................... 8
Djupområdesskugga .............................................................. 8
Navigera med STRIKER Plus........................................ 8
Avbryta navigering ...................................................................... 8
Waypoints ................................................................................... 8
Markera din aktuella position som en waypoint ..................... 8
Skapa en waypoint vid en annan position ............................. 8
Markera och navigera till en MOB-plats (man överbord) ....... 9
Mäta avstånd på kartan ......................................................... 9
Visa en lista med alla waypoints ............................................ 9
Redigera en sparad waypoint ................................................ 9
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ................................. 9
Ta bort alla waypoints ............................................................ 9
Rutter .......................................................................................... 9
Skapa och navigera längs en rutt med kartan ....................... 9
Skapa och spara en rutt ......................................................... 9
Visa en lista med rutter .......................................................... 9
Redigera en sparad rutt ......................................................... 9
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................... 9
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ........... 9
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 10
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 10
Spår .......................................................................................... 10
Visa spår .............................................................................. 10
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 10
Spara det aktiva spåret ........................................................ 10
Visa en lista med sparade spår ............................................ 10
Redigera ett sparat spår ...................................................... 10
Spara ett spår som en rutt ................................................... 10
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 10
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 10
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 10
Följa det aktiva spåret .......................................................... 10
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 10
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 10
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 10
Enhetskonfiguration.....................................................10
Systeminställningar ................................................................... 10
Systeminformation ............................................................... 11
Mina båtinställningar ................................................................. 11
Ställa in kölkompensation .................................................... 11
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 11
Larminställningar ...................................................................... 11
Navigationslarm ................................................................... 11
Systemlarm .......................................................................... 11
Ekolodslarm ......................................................................... 11
Enhetsinställningar ................................................................... 12
Navigeringsinställningar ............................................................ 12
Återställa fabriksinställningarna ................................................ 12
Dela och hantera användardata .................................. 12
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela användardata ..... 12
Kopplingsschema för delning av användardata ................... 12
Rensa sparade data ................................................................. 12
Bilaga............................................................................. 13
Registrera enheten med serienummer ..................................... 13
Specifikationer .......................................................................... 13
Felsökning ................................................................................ 13
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 13
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 13
Mitt ekolod fungerar inte ...................................................... 13
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 13
Min enhet visar inte rätt tid ................................................... 13
Index.............................................................................. 14
Söka efter en destination via dess namn .................................... 8
Skapa en waypoint på kartan ..................................................... 8
Navigera till en waypoint ............................................................. 8
Skapa och navigera längs en rutt med kartan ............................ 8
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Enhetsknappar
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slår på ekolodet måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När ekolodet
hittar satellitsignaler visas
överst på hemskärmen. När
ekolodet förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på skärmen.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Anpassa plottern
Anpassa hemskärmen
À
Återgå till föregående skärm.
Återgår till hemskärmen när du håller ned den.
Á
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
Zoomar in och ut på en vy. (Finns inte på alla modeller.)
Â
Stänga en meny, i tillämpliga fall.
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.
Ã
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.
Utför en eller flera av de här åtgärderna när du trycker ned
snabbt:
• Justerar bakgrundsbelysningen
• Justerar färgläget
• Aktiverar och avaktiverar ekolod
Ä
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
Å
Markera aktuell plats som en waypoint.
Æ
Zoomar ut från en vy. (Finns inte på alla modeller.)
Zoomar in i en vy. (Finns inte på alla modeller.)
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
Kombinationssidor
Vissa sidor kombinerar två eller fler funktioner på en sida.
Antalet tillgängliga alternativ för kombinationssidorna beror på
de tilläggsenheter som du har anslutit till din STRIKER Plus
enhet. Du kan redigera kombinationssidorna och skapa nya
kombinationssidor.
Skapa en ny kombinationssida med STRIKER Plus
5/7/9
Du kan skapa en anpassad skärm som passar dina behov.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till kombination.
2 Välj en layout.
OBS!
Innan du slår på enheten måste du trycka in kontakterna rätt hål
på enheten. Om kablarna inte är nedtryckta tillräckligt långt i
enheten kan enheten förlora kraft eller sluta fungera.
Hemskärm
Hemskärmen på ekolodet ger dig åtkomst till alla funktioner i
ekolodet. Funktionerna är beroende av de tillbehör du har
anslutit till ekolodet. Du kanske inte har alla alternativ och
funktioner som omnämns i den här handboken.
När du visar en annan sida kan du återgå till hemskärmen
genom att hålla ned
. Du kan anpassa sidornas layout.
Zooma på STRIKER Plus 4
Du kan även zooma in och ut på kartan.
• Välj för att zooma in.
• Välj för att zooma ut.
Panorera på STRIKER Plus 4
Du kan flytta ekolodssidan och ekolodskartan så att ett annat
område än din aktuella plats visas.
1 Välj eller för att börja panorera.
2 Använd pilknapparna för att panorera.
TIPS: Du kan välja för att sluta panorera.
Introduktion
3
4
5
6
Välj ett område.
Välj en skärm.
Upprepa dessa steg för varje område på sidan.
Vid behov, välj Data (dold), och välj ett alternativ:
• Om du vill anpassa data som visas på skärmen väljer du
Nummervisning.
• Om du vill aktivera eller avaktivera inforutan för
kompassremsan väljer du Kompasstejp.
7 Välj när du är klar med anpassningen.
8 Välj Nästa.
9 Ange ett namn för sidan.
TIPS: Välj för att välja en bokstav.
10 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
11 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
12 Välj om du vill avsluta.
Skapa en ny kombinationssida med STRIKER Plus 4
Du kan skapa en anpassad sida som passar dina behov.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till kombination.
1
2 Välj den första funktionen.
3 Välj den andra funktionen.
4 Välj Dela för att välja riktning på de delade skärmarna
(valfritt).
5 Välj Nästa.
6 Ange ett namn för sidan.
TIPS: Välj
för att välja önskad bokstav.
7 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
8 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
9 Välj om du vill avsluta.
Anpassa en kombinationssida
1 Öppna en kombinationssida.
> Konfigurering.
2 Välj
Välj
ett
alternativ:
3
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger ett
nytt namn.
• För att ändra hur informationen visas på skärmen väljer du
Ändra layout och väljer en ny layout.
• För att ändra den information som visas på skärmen väljer
du Ändra funktion och väljer ny information.
• Om du vill anpassa storleken på informationsfälten som
visas på skärmen väljer du Ändra storlek på
kombinationsskärm.
• Om du vill anpassa data som visas på skärmen väljer du
Nummervisning (Inställningar för nummervisning,
sidan 6).
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm >
Bakgrundsbelysning.
Justera
belysningen.
2
TIPS: Du kan trycka på flera gånger från vilken skärm som
helst för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan
vara användbart när ljusstyrkan är så lågt att du inte kan se
skärmen.
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
TIPS: Välj > Färgläge från valfri skärm för att öppna
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Ställa in summern
Du kan ange när enheten ska avge ljud.
1 Välj Inställningar > System > Summer.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett
alternativ och när larmet utlöses väljer du På (val och
larm).
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge
ljud när larm utlöses.
ActiveCaptain™ App
OBSERVERA
Den här funktionen gör det möjligt för användare att skicka
information. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
fullständighet eller aktualitet för den information som skickas av
användare. All användning av eller tilltro till informationen som
skickas av användare sker på egen risk.
®
2
Obs! Funktionen ActiveCaptain är endast tillgänglig på modeller
som har Wi‑Fi teknik.
Om du ansluter till en Wi‑Fi adapter är ActiveCaptain funktionen
endast tillgänglig på modeller som har Wi‑Fi teknik.
Med ActiveCaptain appen kan du ansluta till din STRIKER Plus
enhet och gruppen för en ansluten båtupplevelse.
Du kan använda appen för att snabbt och enkelt överföra
användardata som waypoints och rutter, ansluta till Garmin
Quickdraw™ Contours gruppen och uppdatera enhetens
programvara. Du kan också planera din resa och visa och styra
STRIKER Plus enheten med appen.
Appen kan skicka push-smartaviseringar, som samtal och sms,
till plotterns display när enheterna parats ihop.
®
ActiveCaptain roller
Din interaktionsnivå med STRIKER Plus enheten via
ActiveCaptain appen beror på din roll.
Funktion
Ägare Gäst
Registrera enhet till konto
Ja
Uppdatera programvara
Ja
Ja
Automatiskt överföra Garmin Quickdraw konturer som du Ja
har hämtat eller skapat
Push smartaviseringar
Ja
Ja
Börja navigera till en specifik waypoint eller navigera
längs en specifik rutt
Ja
Ja
Synkronisera manuellt waypoints och rutter med
STRIKER Plus enheten
Ja
Ja
Komma igång med ActiveCaptain appen
Obs! Funktionen ActiveCaptain är endast tillgänglig på modeller
som har Wi‑Fi teknik.
Du kan ansluta en mobil enhet till STRIKER Plus enheten med
ActiveCaptain appen. Appen ger dig ett snabbt och enkelt sätt
att interagera med plottern och slutföra uppgifter såsom att dela
data, registrera och uppdatera enhetens programvara och ta
emot aviseringar på den mobila enheten.
1 Från STRIKER Plus enheten väljer du ActiveCaptain.
2 Från ActiveCaptain väljer du Wi-Fi-nätverk > Wi-Fi > På.
3 Ange namn och lösenord för det här nätverket.
4 Installera och öppna ActiveCaptain appen från
applikationsbutiken på din mobila enhet.
5 Håll den mobila enheten inom 24 m (80 fot) från STRIKER
Plus enheten.
6 Från din mobila enhets inställningar öppnar du sidan för
Wi‑Fi anslutningar och ansluter till Garmin enheten genom att
ange det namn och lösenord som du angav i Garmin
enheten.
Ta emot smartaviseringar
Med ActiveCaptain appen kan STRIKER Plus enheten visa
aviseringar som tas emot från din mobila enhet.
1 På STRIKER Plus enheten väljer du ActiveCaptain >
Smartaviseringar > Aktivera aviseringar.
2 Slå på Bluetooth teknik i den mobila enhetens inställningar.
3 Placera enheterna på ett avstånd av 24 m (80 fot) från
varandra.
4 Från ActiveCaptain appen på den mobila enheten väljer du
Smart Notifications > Pair with Chartplotter.
5 Följ instruktionerna på skärmen för att para ihop appen med
STRIKER Plus enheten med hjälp av Bluetooth teknik.
6 När du uppmanas till det anger du nyckeln på din mobila
enhet.
7 Vid behov justerar du aviseringarna i inställningarna på din
mobila enhet.
®
ActiveCaptain™ App
Uppdatera programvara med ActiveCaptain
appen
Om enheten har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att hämta och installera de senaste
programvaruuppdateringarna för din enhet.
OBS!
Programvaruuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora
filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
Installationsprocessen kan ta flera minuter.
1 Anslut mobilenheten till STRIKER Plus enheten (Komma
igång med ActiveCaptain appen, sidan 2).
2 När en programuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till STRIKER Plus
enheten överförs uppdateringen till enheten. När
överföringen är slutförd uppmanas du att installera
uppdateringen.
3 När du uppmanas av STRIKER Plus enheten väljer du ett
alternativ för att installera uppdateringen.
• Om du vill uppgradera programvaran omedelbart väljer du
OK.
• Om du vill fördröja uppdateringen väljer du Stoppa. När
du är redo att installera uppdateringen väljer du
ActiveCaptain > Programvaruuppdat. > Installera nu.
Djupinformation
À
Á
Â
Svävande mål eller fisk
Vattendragets botten
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningsteknik behöver du en kompatibel givare.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Ekolod med fishfinder
När enheten är korrekt ansluten till en kompatibel givare kan din
STRIKER Plus enhet användas som fishfinder.
Om du vill ha information om vilken givare som lämpar sig bäst
för dina behov, gå till www.garmin.com/transducers.
Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i området.
Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på
vilken typ av givare och ekolodsmodul som är ansluten till
plottern. Du kan till exempel bara visa Garmin ClearVü™
ekolodsskärmar om en kompatibel Garmin ClearVü givare är
ansluten.
Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga:
Helskärmsbild, delad skärmvy som kombinerar två eller flera
sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två
olika frekvenser. Du kan anpassa inställningarna för varje sida
på skärmen. Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du
justera känsligheten för varje frekvens separat.
Om placeringen av ekolodssidorna inte passar dina behov kan
du skapa en anpassad kombinationsskärm (Kombinationssidor,
sidan 1).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bottendjup
Vattentemperatur
GPS-fart
Enhetsspänning
Tid
Svävande mål (fisk)
Djuplinje
Givartyp och frekvens, samt zoomtyp
Djupindikator när sidan med ekolodsdata rullar från höger till
vänster
Botteneko
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns omkring båten.
Vanliga ekolodssida
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på vilken
givare som är ansluten.
Helskärmssidan för ekolodssidan Vanliga visar en stor bild av
ekolodsavläsningarna från en givare. Mätområdesskalan till
höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten
samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster.
Ekolod med fishfinder
3
SideVü Ekolodsbild
Delad zoombild
Obs! SideVü ekolod och givare för skanningteknik kan inte
användas i alla modeller.
Obs! För att ta emot bilder från SideVü ekolod behöver du en
kompatibel givare och ett ekolod.
SideVü ekolod med skanningteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
På den högra delen av sidan för delad zoombild ser du ett
helskärmsdiagram över ekolodsavläsningar och på den vänstra
delen en förstorad del av diagrammet.
På en ekolodssida väljer du
> Zoom > Delad zoombild.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din farkost
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
Frekvens på delad skärm
På skärmen för delad frekvens kan du se två frekvenser.
Realtidsbild
På realtidsbilden visas ekolodsinformation i en cirkelformad
djupskala med information om vad som befinner sig under
båten. Den är utformad som en ring som börjar överst och
fortsätter medurs. Djupet anges av skalan inuti ringen.
Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det
angivna djupet. Färgerna anger olika styrkor hos ekolodets eko.
Välj Realtidsbild.
À
Á
4
Djupet på din aktuella plats
Djupskala
À
Á
Â
Skala för zoomat djup
Zoomfönster
Djupräckvidd
Välja givartyp
Om du ansluter en givare som inte medföljde enheten kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Innan du ansluter givaren ska du välja givartyp.
Givarnamnet ska finnas på etiketten på givarkabeln nära
kontakten.
Den här enheten är kompatibel med en rad olika
tillbehörsgivare, bland andra Garmin ClearVü givarna som finns
på www.garmin.com/transducers.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Givartyp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på plotter, ekolod
och givare som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.
Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att
fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ytstörningar
och minska bottensignalens kontinuitet vid hårda
havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för
ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med
bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten,
eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.
Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval
frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt
vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex.
enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten.
CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en
frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare
med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och
vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.
Ekolod med fishfinder
Vissa Black Box-ekolod och givare ger dig även möjlighet att
anpassa förinställda frekvenser för varje givarelement, vilket gör
att du kan ändra frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar
när vattnet och dina mål ändras.
Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad
frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och
samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
> Frekvens.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns under
Ekolodsfrekvenser, sidan 4.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen med
enhetsknapparna
1 På en ekolodssida använder du pilknapparna för att välja en
plats som du vill spara.
2 Välj .
3 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Pausa ekolodet
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj ett alternativ:
• På ekolodssidan Vanliga eller ClearVü väljer du eller .
• På ekolodssidan SideVü väljer du eller .
Justera zoomen
Du kan justera zoomen manuellt genom att ange intervallet och
ett fast startdjup. När djupet till exempel är 15 m, och startdjupet
är 5 m, visar enheten ett förstorat område med ett djup från 5 till
20 m.
Du kan också låta enheten justera zoomen automatiskt genom
att ange ett intervall. Enheten beräknar zoomområdet från
vattnets botten. Om du till exempel väljer ett intervall på 10 m
visar enheten ett förstorat område från vattnets botten till 10 m
ovanför bottnen.
> Zoom.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj ett alternativ:
• Välj Låst botten om du vill låsa skärmen till vattnets
botten.
• Välj Manuell för att ställa in zoomen manuellt.
• Välj Automatiskt för att ställa in zoomen automatiskt.
• Välj Delad zoombild för att slå på delad zoombild.
Låsa skärmen till vattnets botten
Du kan låsa skärmen på vattnets botten. Om du till exempel
väljer ett intervall på 20 meter visar enheten ett område från
vattnets botten till 20 meter ovanför bottnen. Intervallet visas på
höger sida.
> Zoom > Låst botten.
1 På en ekolodning väljer du
2 Välj ett intervall.
Ekolodets känslighet
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens
känslighet för att kompensera för vattnets djup och klarhet. Om
du ökar känsligheten visas fler detaljer, och om du minskar
känsligheten minskar skärmstörningarna.
Obs! När du ställer in känsligheten på en ekolodssida gäller
inställningen på alla sidor.
Ekolod med fishfinder
Ställa in känsligheten automatiskt
Obs! Om du vill ställa in känsligheten på skärmen för delad
frekvens måste du ställa in varje frekvens separat.
> Känslighet.
1 Välj
Välj
Akt.
Auto känsl., om tillämpligt.
2
3 Välj ett alternativ:
• Om du automatiskt vill visa svagare ekon med högre
känslighet och mer brus från ekolodet väljer du Auto hög.
• Om du automatiskt vill visa ekon med medelhög
känslighet och medelhögt brus från ekolodet väljer du
Auto med.
• Om du automatiskt vill visa ekon med lägre känslighet och
mindre brus från ekolodet väljer du Auto låg.
Ställa in känsligheten manuellt
> Känslighet.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj eller tills du börjar se brus på skärmens vattendel.
3 Minska känsligheten genom att välja eller .
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på
skärmen. Automatiskt områdesval håller botten inom den nedre
tredjedelen av ekolodsskärmen och kan vara användbart för att
spåra botten där det finns långsamma eller måttliga ändringar i
terrängen.
När djupet ändras drastiskt, vid exempelvis en djup kant eller
klippa, kan du genom att justera mätområdet manuellt visa ett
angivet djupområde. Botten visas på skärmen så länge botten
finns någonstans inom det upprättade manuella området.
> Djupintervall.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet automatiskt
baserat på djupet väljer du Automatiskt.
• Om du vill öka mätområdet manuellt väljer du eller .
• Om du vill minska mätområdet manuellt väljer du eller .
Obs! Välj och på en ekolodssida för att snabbt justera
mätområdet manuellt.
När du ställer in mätområde på en skärm gäller inställningen
på alla skärmar, förutom på SideVü skärmen.
Ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.
Visa och justera djuplinjen
Du kan visa och justera en vågrät linje på en ekolodsskärm.
Djupet vid linjen visas till höger på skärmen.
Obs! Om du visar en djuplinje på en skärm visas djuplinjen på
alla skärmar.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Djuplinje.
2 Välj .
3 Om du vill justera Djuplinje väljer du eller .
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Bildhastighet.
5
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av fart över grund väljer du Automatiskt.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du
använda inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll .
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
1 På en ekolodssida väljer du
Utseende > Fisksymboler.
2 Välj ett alternativ.
> Ekolodsinställningar >
Inställningar för brusavvisning för ekolod
På en ekolodssida väljer du
> Ekolodsinställningar >
Brusavvisning.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
®
Ställa in sökgräns för botten
Du kan ställa in ett maximalt djup där funktionen för automatisk
djupskala söker efter bottnen. En lägre gräns hämtar data om
bottnen snabbare än en högre gräns.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Sökgräns för botten.
2 Välj ett intervall.
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du
> Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.
Slå på realtidsvyn
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av
helskärmsbilden av ekolodningen. Den här funktionen utökar de
senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den
kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära
botten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
På helskärmssidan väljer du
> Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
À
Á
Realtid
Diameter på ekolodskonen på det aktuella djupet
Konfigurera utseendet för svävande mål
Obs! När du konfigurerar utseendet för svävande mål på en
skärm gäller inställningen på alla skärmar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
Svävande mål visas som symboler.
Svävande mål visas som symboler med djupinformation.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden.
När du justerar störningsinställningen från av À till låg Á,
medel  och hög à tas brus bort gradvis, men effekten på
starka ekon från mål är liten. Använd den lägsta
störningsinställningen som ger önskad förbättring för att ta
bort störningar från skärmen. Det bästa sättet att eliminera
störningar är att korrigera installationsproblemen som orsakar
störningar.
Ytstörningar: Döljer ekolodets ekon nära vattenytan. Om du
döljer ytstörningar minskar mängden skärmstörningar.
Ytstörningar À orsakas av störningar mellan givaren och
vattnet. Du kan dölja ytstörningar Á för att minska mängden
klotter. Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler
mål, men generera mer ytstörningar.
TVG (Time-Varying Gain): Minskar ytstörningar.
Den här kontrollen passar bäst för situationer när du vill styra
och undertrycka klotter eller brus nära vattenytan. Den gör
det också möjligt att visa mål nära ytan, som annars döljs av
ytstörningar.
Inställningar för nummervisning
Du kan anpassa informationen som visas på ekolodssidan.
På en ekolodssida väljer du
> Nummervisning.
Infälld navigeringsruta: Visar den infällda navigationsrutan när
fartyget navigerar till en destination.
Kompasstejp: Visa inforutan för kompassremsan.
Enhetsspänn.: Visar enhetens spänning.
Djup: Visar givarens aktuella djup.
Hastighet: Visar båtens aktuella hastighet.
Vattentemperatur: Visar den aktuella vattentemperaturen.
Aktuell tid: Visar det aktuella klockslaget.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden och djupinformation.
6
Ekolod med fishfinder
Garmin Quickdraw Contours – kartor
VARNING
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare
skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som
skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna
som skapats av tredje part sker på egen risk.
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt
skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket
vattenområde som helst.
När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad
ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga område
på kartan som skannas av varje gång.
En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position
och en hastighet över 18 knop (20 mph).
Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en
kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.
Mängden sparade data beror på mängden ledigt minne i
enheten, ekolodskällan och båtens hastighet när du registrerar
data. Du kan registrera data under längre tid om du använder ett
ekolod med en stråle. Du ska kunna registrera cirka 1 500
timmar data på enheten.
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av
konturfunktionen Garmin Quickdraw
Innan du kan använda funktionen Garmin Quickdraw Contours
måste du ha ekolodsdjup och din GPS-position.
> Quickdraw Contours > Starta
1 Välj Quickdraw-karta >
inspelning.
> Quickdraw Contours
2 När inspelningen är klar väljer du
> Stoppa inspelning.
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw
Contours karta
Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours
karta för att markera faror och intressanta platser.
1 Välj en plats på Quickdraw-karta.
2 Välj Lägg till Quickdraw-etikett.
3 Ange text för etiketten och välj Klar.
Ta bort Garmin Quickdraw Contours
Du kan ta bort Garmin Quickdraw Contours-kartor.
Välj Quickdraw-karta >
> Quickdraw Contours > Ta
bort.
Garmin Quickdraw gruppen
Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig
onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours
kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra
användare har skapat.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
Om din enhet har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till
Garmin Quickdraw gruppen med ActiveCaptain, sidan 7).
Obs! Garmin enheten måste ha en minneskortsplats eller Wi‑Fi
teknik för att du ska kunna delta i Garmin Quickdraw gruppen.
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain
1 På den mobila enheten öppnar du ActiveCaptain appen och
ansluter till STRIKER Plus enheten (Komma igång med
ActiveCaptain appen, sidan 2).
2 I appen väljer du Quickdraw Community.
Du kan hämta konturer från andra i gruppen (Hämta Garmin
Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain, sidan 7) och dela
konturerna du har skapat (Dela Garmin Quickdraw Contours
kartor med Garmin Quickdraw gruppen med hjälp av
ActiveCaptain, sidan 7).
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
1 Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw Community > Search for Contours.
Använd
kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
2
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
3 Välj Select Download Region.
4 Dra i rutan för att välja det område som du vill hämta.
5 Dra hörnen för att ändra hämtningsytan.
6 Välj Download Area.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till STRIKER Plus
enheten överförs de nedladdade konturerna till enheten
automatiskt.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av ActiveCaptain
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
När du konfigurerar din ActiveCaptain app kan du ha valt att
dela dina konturer med gruppen automatiskt. Om inte, följ dessa
steg för att aktivera delning.
Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw Community.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till STRIKER Plus
enheten överförs konturkartorna till gruppen automatiskt.
Kartinställningar
Välj Quickdraw-karta >
.
Waypoints: Visar listan med waypoints.
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.
Quickdraw Contours: Aktiverar ritning av bottenkonturer, och
låter dig skapa etiketter för fiskekartor.
Rutter: Visar listan med rutter.
Spår: Visar din färdhistorik på kartan.
Sök: Här kan du söka efter sparade rutter och waypoints.
Kartinställning: Anger perspektiv för kartan och visar
riktningslinjen, som är en linje som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen.
Nummervisning: Här kan du anpassa informationen som visas
på kartan.
7
Garmin Quickdraw Contours – inställningar
Välj Quickdraw-karta >
> Quickdraw Contours >
Inställningar.
Skärm: Visar Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Användarkonturer visar dina egna Garmin Quickdraw
Contours kartor. Alternativet Gruppkonturer visar de kartor
som du har hämtat från Garmin Quickdraw gruppen.
Inspelningskompensation: Ställer in avståndet mellan
ekolodets djup och konturregistreringens djup. Om
vattennivån har ändrats sedan den senaste inspelningen
justerar du den här inställningen så att inspelningsdjupet är
detsamma för båda inspelningarna.
Om den senaste inspelningen till exempel hade ett
ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är
3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet
Inspelningskompensation.
Användarvisningskompensation: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på dina egna konturkartor för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Visningskompensation för grupp: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Kartläggningsfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw
Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad
anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen
är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.
Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 16 km/h (10 mph). Gult anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 16 och 32 km/h (10 och
20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och
en hastighet över 32 km/h (20 mph).
Djupräckviddsskugga: Anger den övre och nedre gränsen för
ett djupområde samt vilken färg djupområdet har.
Djupområdesskugga
Du kan ställa in färgområden på kartan som visar vattendjupen
där din önskade fisksort nappar för närvarande. Du kan ställa in
djupare områden för att övervaka hur snabbt bottendjupet
förändras inom ett visst djupområde. För inlandsfiske kan
maximalt fem djupområden hjälpa till att göra kartan mindre
rörig.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de två metoderna Gå till eller Rutt till.
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Enheten skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.
1 Välj Egna data > xx.
2 Ange minst en del av destinationens namn.
3 Vid behov väljer du Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.
4 Välj destination.
Skapa en waypoint på kartan
1 Välj en plats på Quickdraw-karta.
2 Välj .
En lista med alternativ visas till höger på sjökortet.
Alternativen varierar beroende på den plats eller det objekt
du valt.
3 Välj Skapa waypoint.
Navigera till en waypoint
1 I Quickdraw-karta använder du piltangenterna för att välja
en waypoint.
Waypointnamnet visas på skärmen.
2 Välj .
3 Välj Navigera till > Gå till.
Skapa och navigera längs en rutt med kartan
Startpunkten kan vara din aktuella plats eller en annan plats på
kartan.
1 Välj Egna data > Rutter > Ny > Rutt med hjälp av sjökort.
2 Panorera kartan för att välja startplats för rutten.
3 Välj för att lägga till en gir i rutten.
4 Upprepa för att lägga till alla girar i rutten.
> Navigera till.
5 Välj
Välj
ett
alternativ.
6
Avbryta navigering
På kartan väljer du
Röd
Från 0 till 1,5 m (från 0 till 5 fot)
Orange
Från 1,5 till 3 m (från 5 till 10 fot)
Gul
Från 3 till 4,5 m (från 10 till 15 fot)
Grön
Från 4,5 till 7,6 m (från 15 till 25 fot)
Navigera med STRIKER Plus
VARNING
När du navigerar kan kursen passera över land eller grunt
vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker
land, grunt vatten och farliga föremål.
8
> Stoppa navigering.
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj
från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Egna data > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
Navigera med STRIKER Plus
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
.
Markera och navigera till en MOB-plats (man
överbord)
På valfri skärm väljer du > Man överbord > Ja.
Ekolodet anger en direkt kurs tillbaka till platsen.
Mäta avstånd på kartan
Du kan mäta avståndet mellan din plats och en annan plats.
1 Panorera kartan.
2 Välj > Mät distans.
Avståndet mellan platserna visas i det övre vänstra hörnet på
skärmen.
3 Vid behov väljer du för att flytta flaggan och mäta
avståndet till en annan plats.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Egna data > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Ändra waypoint.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du
Position.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla waypoints
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Waypoints > Alla.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig
till din slutdestination.
Skapa och navigera längs en rutt med kartan
Startpunkten kan vara din aktuella plats eller en annan plats på
kartan.
1 Välj Egna data > Rutter > Ny > Rutt med hjälp av sjökort.
2 Panorera kartan för att välja startplats för rutten.
3 Välj för att lägga till en gir i rutten.
4 Upprepa för att lägga till alla girar i rutten.
> Navigera till.
5 Välj
6 Välj ett alternativ.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
1 Välj Egna data > Rutter > Ny > Använd sjökort.
2 Välj startplats för rutten.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en sväng.
Navigera med STRIKER Plus
4 Om det behövs upprepar du steg 3 för att lägga till fler
svängar.
5 Välj slutdestination.
Visa en lista med rutter
Välj Egna data > Rutter.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
en förskjutning från den med ett visst avstånd.
5 Indikera hur du ska navigera längs rutten:
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.
9
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
6 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
7 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
8 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Rutter.
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
Välj Egna data > Spår > Spår.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Rensa det aktiva spåret
Välj Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
Visa en lista med sparade spår
Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Namn och ange det nya namnet.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår > Spara som > Spara som rutt.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem
måste du registrera och spara minst ett spår (Spara det aktiva
spåret, sidan 10).
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
10
3 Välj Följ spår.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.
Granska
kursen som visas med den färgade linjen.
5
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla sparade spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Sparade spår.
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ >
Registreringsintervall > Intervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Enhetskonfiguration
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning (Justera belysningen,
sidan 2) och färgschema (Justera färgläget, sidan 2).
Summer: Aktiverar och avaktiverar signalen som hörs för larm
och val (Ställa in summern, sidan 2).
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Autostart: Startar enheten automatiskt när det finns ström.
Tangentbordslayout: Arrangerar tangentbordet till alfabetisk
layout eller datorlayout.
Språk: Ställer in språk på skärmen.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Systeminformation
Välj Inställningar > Inställningar > Systeminformation.
Händelselogg: Gör att du kan visa en logg med
systemhändelser.
Programvaruinformation: Tillhandahåller information om
enheten och programvaruversionen.
Garmin-enheter: Tillhandahåller information om anslutna
Garmin enheter.
Fabriksinställning: Återställer enheten till
fabriksinställningarna.
Obs! Den här proceduren raderar inställningsinformation
som du har angett.
Mina båtinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara. Vissa inställningar är endast tillgängliga när du har
giltiga djupdata.
Välj Inställningar > Min farkost.
Givartyp: Visar vilken typ av givare som anslutits till enheten
(Välja givartyp, sidan 4).
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 11).
Temperaturkompensation: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en givare med temperaturfunktion
(Ställa in vattentemperaturkompensationen, sidan 11).
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets Á och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
Enhetskonfiguration
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
4 Använd pilknapparna för att ange kölkompensationen som du
mätte i steg 1.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du kan ställa in temperaturkompensationen för att kompensera
för temperaturavläsningen från en temperaturkapabel givare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturkapabla givare
som är ansluten till enheten.
Mät
vattentemperaturen med en annan termometer eller
2
temperaturgivare som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om sensorn som är ansluten till enheten
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om sensorn som är
ansluten till enheten mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost >
Temperaturkompensation.
Använd
pilknapparna för att ange temperaturkompensationen
5
som du mätte i steg 3.
Larminställningar
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänn.: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når ett
inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ekolodslarm
Välj Inställningar > Larm > Ekolod.
11
Grunt vatten: Ljuder när vattendjupet är mindre än det angivna
djupet.
Djupt vatten: Ljuder när vattendjupet är större än det angivna
djupet.
Vattentemperatur: Ljuder när vattentemperaturen varierar mer
än ± 1,1 °C (± 2 °F). Larminställningarna sparas när enheten
stängs av.
Obs! Du måste ansluta enheten till en temperaturkapabel
givare för att använda detta larm.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszonen.
Sommartid: Ställer in sommartid på Av eller På.
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Girövergång aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiverad.
Gir för övergång, dist: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiverad.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering. Du kan
välja Båt för att påbörja navigering från båtens aktuella plats,
eller Waypoints för att börja från den första waypointen på
rutten.
Dela och hantera användardata
Du kan dela data om två kompatibla enheter är anslutna med
hjälp av de blå och bruna ledningarna på strömkabeln eller med
kabeln för delning av användardata (Ansluter till en Garmin
enhet om du vill dela användardata, sidan 12).
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela
användardata
Du kan koppla STRIKER Plus enheten till en kompatibel Garmin
enhet om du vill dela användardata, exempelvis waypoints. Om
enheterna har monterats nära varandra kan du ansluta den blå
och bruna kabeln. Om enheterna har monterats för långt ifrån
varandra så att kablarna inte når fram kan du ansluta enheterna
med en kabel för datadelning (010-12234-06).
1 Kontrollera att båda enheterna är anslutna till samma jord.
2 Slutför en åtgärd:
• Om enheterna har monterats nära varandra ansluter du
den blå kabeln från den första enheten till den bruna
kabeln på den andra enheten. Sedan ansluter du den
bruna kabeln från den första enheten till den blå kabeln på
andra enheten.
• Om enheterna inte har monterats nära varandra
införskaffar du en kabel för datadelning (010-12234-06)
och sedan ansluter du enheterna enligt de instruktioner
som medföljer kabeln (Kopplingsschema för delning av
användardata, sidan 12).
3 På båda enheterna väljer du Egna data > Hantera data >
Delning av användardata.
Användardata delas mellan de anslutna enheterna. Om du väljer
Ta bort användardata tas data bort från båda de anslutna
enheterna.
Kopplingsschema för delning av användardata
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Data
Blå
Data
Brun
Jord
Svart
Data
Grön
Data
Vit
Rensa sparade data
Du kan ta bort sparade data från enhetens minne. Användardata
inkluderar waypoints, rutter och spår.
1 Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata.
2 Välj ett alternativ.
OBS!
Om du väljer Alla kommer alla data du har sparat att tas bort,
förutom Garmin Quickdraw konturdata.
Om du är ansluten till en annan enhet och Delning av
användardata har aktiverats, tas data bort från alla anslutna
enheter.
Återställa fabriksinställningarna
Obs! Detta raderar all inställningsinformation som du har angett,
inklusive alla Garmin Quickdraw Contours som du har skapat.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning > Ja.
12
Dela och hantera användardata
Bilaga
Registrera enheten med serienummer
Om enheten inte har Wi‑Fi teknik kan du registrera den med
serienumret. Om enheten har Wi‑Fi teknik ska du använda
ActiveCaptain appen för att registrera enheten (Komma igång
med ActiveCaptain appen, sidan 2).
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
1 Leta reda på serienumret på produktförpackningen eller på
enheten.
2 Gå till my.garmin.com/registration
3 Logga in på ditt Garmin konto.
4 Ange serienumret.
Specifikationer
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om
inte, uppdatera enhetens programvara (Uppdatera
programvara med ActiveCaptain appen, sidan 3).
• Kontrollera att enheten har fri sikt mot himlen så att antennen
kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska
den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot
GPS-signalen.
Mitt ekolod fungerar inte
• Tryck in givarkabeln hela vägen på enhetens baksida.
Även om kabeln verkar vara ansluten ska du trycka ordentligt
så att den sitter ordentligt på plats.
• Tryck på och kontrollera att ekolod är aktiverat.
• Välja rätt givartyp (Välja givartyp, sidan 4).
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7
Inspänning
Från 10 till 20 V likström
Nominell ström
1,5 A
Säkring
3 A, 250 V snabbverkande
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
Välj
Inställningar > Enheter.
2
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
Skapa
waypointen igen.
4
Trådlösa frekvenser och protokoll Wi‑Fi, 2,4 GHz vid 22 dBm nominell
*Finns inte på alla modeller.
Felsökning
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi
rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V startar inte enheten.
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på support.garmin.com.
Min enhet visar inte rätt tid
Tiden ställs in med GPS-position och tidszon.
1 Välj Inställningar > Enheter > Tidszon.
2 Se till att enheten har en GPS-fix.
Byta säkring i strömkabeln
1 Öppna säkringshållaren À.
2 Vrid och dra säkringen för att ta bort den Á.
3 Sätt i en ny snabbsäkring på 3 A.
4 Stäng säkringshållaren.
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
Bilaga
13
Index
A
ActiveCaptain 2
quickdraw 7
smartaviseringar 2
uppdatera programvaran 3
alarm, ekolod 11
ankomstlarm 11
ankringslarm 11
användardata, radera 12
aviseringar 2
B
bakgrundsbelysning 2
banor 8
D
data
hantering 12
rensa 12
datafält 6, 7
dela data 12
destinationer, välja 8
djupskugga 8
E
ekolod 3, 4
alarm 11
bottenlås 5
djuplinje 5
djupskala 5
frekvenser 4, 5
färgpalett 6
Garmin ClearVü 3
känslighet 5
realtid 6
realtidsbild 4
SideVü 4
störningar 6
svävande mål 6
utseende 6
waypoint 5
vyer 3–5
ytstörningar 6
zoom 4, 5
enhet
knappar 1
registrering 13
F
fabriksinställningar 11, 12
felsökning 13
färgläge 2
G
Garmin ClearVü 3
givare 3, 4
givartyp 11
GPS 13
inställningar 10
signaler 1
GPS-noggrannhet 11
Gå till 8
H
hemskärm
anpassa 1
egna 1
händelselogg 11
I
infälld navigationsruta 6
inställningar 2, 7, 8, 10–12
systeminformation 10
K
kartor. Se sjökort
klocka 11
larm 11
14
knappar 1
ström 1
kombinationer 1
egna 2
kölkompensation 11
L
larm 11
ankomst 11
ankringslarm 11
navigering 11
ur kurs 11
M
man överbord 9
Markera plats 8
måttenheter 12
mäta avstånd 9
N
navigation 8
navigationslarm 11
navigera 8
nummervisning 6, 7
U
uppdatera, programvara 3
ur kurs-larm 11
V
vatten, temperaturkompensation 11
W
waypoints 7, 8, 13
dela 12
ekolod 5
man överbord 9
redigera 9
skapa 8
ta bort 9
visa lista med 9
Wi‑Fi 2
Z
zoom 1
ekolod 5
P
panorera 1
produktregistrering 13
programvara, uppdatera 3
Q
quickdraw 7, 8
inställningar 7, 8
radera 7
quickdrawinställningar 8
R
radera
användardata 12
quickdraw 7
registrera enheten 13
reseplanerare. Se rutter
Rutt till 8
rutter 9
dela 12
navigera 8, 9
navigera parallellt med 9
redigera 9
skapa 8, 9
ta bort 10
visa lista med 9
S
satellitsignaler, söka 1
sida, ljusstyrka 2
SideVü 4
sjökort 7
quickdraw 7
skärminställningar 10
smartaviseringar 2
SOS 9
språk 10
spår 10
aktiv 10
inspelning 10
lista 10
navigera 10
redigera 10
rensa 10
spara 10
spara som rutt 10
ta bort 10
visa 10
spänning 11
summer 2
säker höjd 12
säkert djup 12
T
trådlösa enheter, ansluta till en trådlös enhet 2
Index
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02226-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising