Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Príručka používateľa (vo formáte PDF)
STRIKER PLUS 4/5/7/9
™
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin a Ultrascroll sú ochranné zámky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. ActiveCaptain™, Garmin
ClearVü™, Garmin Quickdraw™ a STRIKER™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
®
®
Wi‑Fi je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Follow the leader.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Tlačidlá zariadenia ...................................................................... 1
Domovská obrazovka ................................................................. 1
Priblíženie v zariadení STRIKER Plus 4 ..................................... 1
Posúvanie v zariadení STRIKER Plus 4 ..................................... 1
Vyhľadanie satelitného signálu GPS .......................................... 1
Prispôsobenie mapového plotra................................... 1
Prispôsobenie domovskej obrazovky ......................................... 1
Kombinované stránky ................................................................. 1
Vytvorenie novej kombinovanej stránky pomocou zariadenia
STRIKER Plus 5/7/9 .............................................................. 1
Vytvorenie novej kombinovanej stránky pomocou zariadenia
STRIKER Plus 4 .................................................................... 2
Prispôsobenie stránky kombinácií ......................................... 2
Nastavenie podsvietenia ............................................................ 2
Zmena farebného režimu ............................................................ 2
Nastavenie zvukovej signalizácie ............................................... 2
Aplikácia ActiveCaptain™............................................. 2
Roly ActiveCaptain ..................................................................... 2
Začíname s aplikáciou ActiveCaptain ......................................... 2
Prijímanie Smart upozornení ...................................................... 2
Aktualizácia softvéru pomocou aplikácie ActiveCaptain ............. 3
Sonarový vyhľadávač rýb .............................................. 3
Traditional zobrazenie sonaru .................................................... 3
Sonarové zobrazenie Garmin ClearVü ....................................... 3
Sonarové zobrazenie SideVü ..................................................... 4
Frekvencie na rozdelenej obrazovke .......................................... 4
Flasher (Blikač) ........................................................................... 4
Priblížené zobrazenie na rozdelenej obrazovke ......................... 4
Výber typu snímača .................................................................... 4
Sonarové frekvencie ................................................................... 4
Výber frekvencií ..................................................................... 5
Vytvorenie zemepisného bodu na obrazovke sonaru pomocou
tlačidiel zariadenia ...................................................................... 5
Pozastavenie sonaru .................................................................. 5
Úprava priblíženého zobrazenia ................................................. 5
Uzamknutie obrazovky vo vzťahu ku dnu .............................. 5
Nárast sonaru ............................................................................. 5
Automatické nastavenie nárastu ............................................ 5
Manuálne nastavenie nárastu ................................................ 5
Úprava rozsahu dosahu do hĺbky ............................................... 5
Nastavenie sonaru ...................................................................... 6
Zobrazenie a úprava hĺbkovej línie ........................................ 6
Nastavenie rýchlosti posúvania ............................................. 6
Nastavenie limitu vyhľadávania dna ...................................... 6
Nastavenia vzhľadu sonaru ................................................... 6
Nastavenia potlačenia šumu sonaru ...................................... 6
Nastavenia čísel prekrytia ...................................................... 7
Mapovanie Garmin Quickdraw Contours..................... 7
Mapovanie vôd pomocou funkcie vrstevníc Garmin
Quickdraw ................................................................................... 7
Pridanie štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours ............... 7
Odstránenie vrstevníc Garmin Quickdraw .................................. 7
Komunita Garmin Quickdraw ...................................................... 7
Pripojenie ku komunite Garmin Quickdraw cez aplikáciu
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Nastavenia mapy ........................................................................ 8
Nastavenia vrstevníc Garmin Quickdraw .................................... 8
Tieňovanie rozsahu hĺbky ...................................................... 8
Navádzanie pomocou zariadenia STRIKER Plus........ 8
Vyhľadanie cieľa podľa mena ..................................................... 8
Vytvorenie zemepisného bodu na mape .................................... 9
Obsah
Navigácia k zemepisnému bodu ................................................. 9
Vytvorenie trasy a navigácia po trase pomocou mapy ............... 9
Zastavenie navigácie .................................................................. 9
Zemepisné body ......................................................................... 9
Označenie aktuálnej polohy ako zemepisný bod ................... 9
Vytvorenie zemepisného bodu na inom mieste ..................... 9
Označenie polohy „muža cez palubu“ a navigácia k tejto
polohe .................................................................................... 9
Meranie vzdialeností na mape ............................................... 9
Zobrazenie zoznamu všetkých zemepisných bodov ............. 9
Úprava uloženého zemepisného bodu .................................. 9
Odstránenie zemepisného bodu alebo bodu MOB ................ 9
Odstránenie všetkých zemepisných bodov ........................... 9
Cesty ........................................................................................... 9
Vytvorenie trasy a navigácia po trase pomocou mapy .......... 9
Vytvorenie a uloženie cesty ................................................... 9
Zobrazenie zoznamu trás ...................................................... 9
Úprava uloženej trasy ............................................................ 9
Prehľadávanie a navigácia k uloženým cestám ................... 10
Prehľadávanie a navigácia paralelne k uloženej ceste ........ 10
Odstránenie uloženej cesty .................................................. 10
Vymazanie všetkých uložených trás .................................... 10
Trasy ......................................................................................... 10
Zobrazenie trás .................................................................... 10
Vymazanie aktívnej trasy ..................................................... 10
Uloženie aktívnej trasy ......................................................... 10
Zobrazenie zoznamu uložených trás ................................... 10
Úprava uloženej trasy .......................................................... 10
Uloženie trasy ako cesty ...................................................... 10
Prehľadávanie a navigácia podľa zaznamenanej trasy ....... 10
Vymazanie uloženej trasy .................................................... 11
Odstránenie všetkých uložených trás .................................. 11
Sledovanie aktívnej trasy ..................................................... 11
Nastavenie farby aktívnej trasy ............................................ 11
Správa pamäte denníka trás počas nahrávania .................. 11
Konfigurácia záznamového intervalu denníka trasy ............ 11
Konfigurácia zariadenia............................................... 11
Nastavenia systému ................................................................. 11
Systémové informácie .......................................................... 11
Nastavenia môjho plavidla ........................................................ 11
Nastavenie vychýlenia kýlu .................................................. 11
Nastavenie teplotnej odchýlky vody ..................................... 12
Nastavenia alarmov .................................................................. 12
Alarmy navigácie .................................................................. 12
Alarmy systému ................................................................... 12
Alarmy sonaru ...................................................................... 12
Nastavenia jednotiek ................................................................ 12
Nastavenia navigácie ................................................................ 12
Obnova predvolených výrobných nastavení ............................. 12
Zdieľanie a správa používateľských údajov.............. 13
Pripojenie zariadenia Garmin na zdieľanie používateľských
údajov ....................................................................................... 13
Diagram zapojenia káblov na zdieľanie používateľských
údajov .................................................................................. 13
Vymazanie uložených údajov ................................................... 13
Príloha........................................................................... 13
Registrácia zariadenia pomocou sériového čísla ..................... 13
Technické údaje ........................................................................ 13
Ťažkosti .................................................................................... 13
Moje zariadenie sa nedá zapnúť alebo sa stále vypína ....... 13
Moje zariadenie neprijíma signály GPS ............................... 14
Môj sonar nefunguje ............................................................ 14
Moje zariadenie nevytvára zemepisné body na správnych
miestach ............................................................................... 14
Zariadenie nezobrazuje správny čas ................................... 14
i
Register......................................................................... 15
ii
Obsah
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Tlačidlá zariadenia
2 Na posúvanie použite tlačidlá so šípkami.
TIP: výberom tlačidla posúvanie zastavíte.
Vyhľadanie satelitného signálu GPS
Keď zapnete vyhľadávač rýb, prijímač GPS musí získať satelitné
údaje a určiť aktuálnu polohu. Keď vyhľadávač rýb vyhľadá
satelitný signál, v hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazí
. Keď vyhľadávač rýb stratí satelitný signál, ikona
ikona
zmizne a na obrazovke sa nad ikonou zobrazí blikajúci otáznik.
Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke
www.garmin.com/aboutGPS.
Prispôsobenie mapového plotra
Prispôsobenie domovskej obrazovky
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Po pridržaní návrat na domovskú obrazovku.
Posúvanie, možnosti zvýraznenia a posunutie kurzora.
Priblíženie a oddialenie zobrazenia. (Nie je k dispozícii vo
všetkých modeloch.)
Ak je to možné, zatvorí ponuku.
Ak je to možné, otvorí sa ponuka možností stránky.
Pri podržaní zapne alebo vypne zariadenie.
Pri rýchlom stlačení možno vykonať jednu alebo viacero
z týchto akcií:
• Upraviť posvietenie
• Upraviť farebný režim
• Zapnúť alebo vypnúť sonar
Potvrdenie správy a výber možností.
Uloženie aktuálnej polohy ako geografického bodu.
Oddialenie zobrazenia. (Nie je k dispozícii vo všetkých
modeloch.)
Priblíženie zobrazenia. (Nie je k dispozícii vo všetkých
modeloch.)
OZNÁMENIE
Pred zapnutím zariadenia musíte konektory pevne zatlačiť do
príslušných otvorov v zariadení. Ak káble do zariadenia riadne
nezatlačíte, zariadenie sa prestane napájať alebo prestane
fungovať.
Na domovskú obrazovku môžete pridávať položky a meniť ich
poradie.
1 Na domovskej obrazovke vyberte možnosť Customize.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť umiestnenie položky, vyberte možnosť
Rearrange, vyberte položku, ktorú chcete presunúť, a
vyberte nové umiestnenie.
• Ak chcete na domovskú obrazovku pridať položky, vyberte
možnosť Add a vyberte novú položku.
• Ak chcete odstrániť položku, ktorú ste pridali na domovskú
obrazovku, vyberte možnosť Remove a vyberte položku.
Kombinované stránky
Niektoré stránky obsahujú kombináciu zobrazení viacerých
funkcií. Počet možností, ktoré sú na výber pre kombinované
stránky, závisí od voliteľných zariadení, ktoré máte pripojené
k zariadeniu STRIKER Plus. Kombinované stránky môžete
upravovať a môžete vytvárať aj nové kombinované stránky.
Vytvorenie novej kombinovanej stránky pomocou
zariadenia STRIKER Plus 5/7/9
Môžete si vytvoriť vlastnú obrazovku podľa svojich potrieb.
1 Vyberte položky Customize > Add > Add Combo.
2 Vyberte rozloženie.
Domovská obrazovka
Na domovskej obrazovke vyhľadávača rýb máte prístup
k všetkým funkciám tohto zariadenia. Funkcie vyhľadávača rýb
závisia od toho, aké príslušenstvo máte k nemu pripojené.
Nemusíte mať k dispozícii všetky možnosti a funkcie opísané
v tejto príručke.
Keď si prezeráte inú obrazovku, na domovskú obrazovku sa
môžete vrátiť podržaním tlačidla
. Rozloženie obrazoviek si
môžete prispôsobiť.
Priblíženie v zariadení STRIKER Plus 4
Mapa sa dá priblížiť alebo oddialiť.
• Výberom tlačidla zobrazenie priblížite.
• Výberom tlačidla zobrazenie oddialite.
Posúvanie v zariadení STRIKER Plus 4
Zobrazenia sonaru a mapy môžete posunúť tak, aby sa
zobrazovala iná oblasť, ako je vaša súčasná poloha.
1 Ak chcete začať posúvať, vyberte tlačidlo alebo .
Úvod
3
4
5
6
Vyberte oblasť.
Vyberte obrazovku.
Postup zopakujte pre každú oblasť na stránke.
V prípade potreby vyberte položku Data (Hidden) a vyberte
niektorú možnosť:
• Ak chcete prispôsobiť údaje zobrazené na obrazovke,
vyberte položku Overlay Numbers.
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť panel s údajmi pásma
kompasu, vyberte položku Compass Tape.
Po
skončení prispôsobovania vyberte tlačidlo .
7
8 Vyberte položku Next.
9 Zadajte názov stránky.
TIP: stlačením tlačidla vyberiete písmeno.
10 Pomocou tlačidiel so šípkami zmeňte veľkosť okien.
1
Aplikácia ActiveCaptain™
11 Pomocou šípok vyberte umiestnenie na domovskej
obrazovke.
12 Ukončite výberom možnosti
.
Vytvorenie novej kombinovanej stránky pomocou
zariadenia STRIKER Plus 4
Môžete si vytvoriť vlastnú stránku podľa svojich potrieb.
1 Vyberte položky Customize > Add > Add Combo.
2 Vyberte prvú funkciu.
3 Vyberte druhú funkciu.
4 Vyberte možnosť Split a potom smer rozdelenia obrazovky
(voliteľné).
5 Vyberte položku Next.
6 Zadajte názov stránky.
TIP: výberom vyberte písmeno.
7 Pomocou tlačidiel so šípkami zmeňte veľkosť okien.
8 Pomocou šípok vyberte umiestnenie na domovskej
obrazovke.
9 Ukončite výberom možnosti .
Prispôsobenie stránky kombinácií
1 Otvorte stránku kombinácií.
> Configure.
2 Vyberte položku
3 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: funkcia ActiveCaptain je k dispozícii iba pre
modely vybavené technológiou Wi‑Fi .
Ak ho pripojíte k adaptéru Wi‑Fi, funkcia ActiveCaptain bude
k dispozícii iba pre modely vybavené technológiou Wi‑Fi.
Aplikácia ActiveCaptain poskytuje pripojenie k vášmu zariadeniu
STRIKER Plus a komunitu na spoločenský zážitok z plavby.
Aplikáciu môžete použiť na jednoduchý a rýchly prenos údajov
(napr. zemepisných bodov a trás), pripojenie do komunity
Contours Garmin Quickdraw™ a aktualizáciu softvéru zariadenia.
Cez aplikáciu tiež môžete naplánovať svoju cestu a sledovať a
ovládať zariadenie STRIKER Plus.
Aplikácia po spárovaní odosiela na displej mapového plotra
upozornenia push, napr. hovory a správy.
®
Vaša úroveň interakcie so zariadením STRIKER Plus pomocou
aplikácie ActiveCaptain závisí na vašej role.
Nastavenie podsvietenia
1 Vyberte položky Settings > System > Display > Backlight.
2 Nastavte podsvietenie.
TIP: na ľubovoľnej obrazovke sa opakovaným stláčaním
tlačidla posúvajte cez úrovne jasu. Táto možnosť je
užitočná, keď je jas taký nízky, že nevidíte dobre obrazovku.
Zmena farebného režimu
1 Vyberte položky Settings > System > Display > Color
>
Nastavenie zvukovej signalizácie
Môžete nastaviť, kedy má zariadenie vydávať zvuky.
1 Vyberte položky Settings > System > Beeper.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie vydávalo zvuky pri výbere
položiek a spustení alarmu, vyberte možnosť On
(Selections and Alarms).
• Ak chcete, aby zariadenie vydávalo zvuky len pri spustení
alarmov, vyberte možnosť Alarms Only.
2
®
Roly ActiveCaptain
• Zmenu názvu vykonáte výberom položky Name a
zadaním nového názvu.
• Ak chcete zmeniť usporiadanie informácií na obrazovke,
vyberte možnosť Change Layout a vyberte nové
rozloženie.
• Ak chcete zmeniť informácie zobrazené na obrazovke,
vyberte možnosť Change Function a vyberte nové
informácie.
• Ak chcete zmeniť veľkosť oblastí s informáciami na
obrazovke, vyberte položku Resize Combination.
• Ak chcete prispôsobiť údaje zobrazené na obrazovke,
vyberte položku Overlay Numbers (Nastavenia čísel
prekrytia, strana 7).
Mode.
TIP: k nastaveniam farieb prejdete výberom položky
Color Mode na ľubovoľnej obrazovke.
2 Vyberte možnosť.
UPOZORNENIE
Táto funkcia používateľom umožňuje odosielať informácie.
Garmin sa nevyjadruje k presnosti, úplnosti ani platnosti
informácií zadaných používateľmi. Informácie zadané
používateľmi môžete používať alebo preposielať iba na vlastné
riziko.
Funkcia
Vlastník Hosť
Registrácia zariadenia v účte
Áno
Aktualizácia softvéru
Áno
Automatický prenos stiahnutých alebo vytvorených
vrstevníc Garmin Quickdraw
Áno
Odosielanie upozornení push
Áno
Áno
Spustenie navigácie na konkrétny zemepisný bod
alebo navigácia podľa konkrétnej cesty
Áno
Áno
Manuálna synchronizácia zemepisných bodov a ciest
so zariadením STRIKER Plus
Áno
Áno
Áno
Začíname s aplikáciou ActiveCaptain
POZNÁMKA: funkcia ActiveCaptain je k dispozícii iba pre
modely vybavené technológiou Wi‑Fi.
K zariadeniu STRIKER Plus môžete mobilné zariadenie pripojiť
prostredníctvom aplikácie ActiveCaptain. Aplikácia predstavuje
rýchly a jednoduchý spôsob interakcie s mapovým plotrom a
dokáže spĺňať úlohy ako zdieľanie údajov, registrácia,
aktualizácia softvéru zariadenia a prijímanie upozornení
mobilného zariadenia.
1 Na zariadení STRIKER Plus vyberte možnosť
ActiveCaptain.
2 Na stránke ActiveCaptain vyberte možnosti Wi-Fi Network
> Wi-Fi > On.
3 Zadajte názov a heslo siete.
4 Z obchodu s aplikáciami v mobilnom zariadení nainštalujte a
otvorte aplikáciu ActiveCaptain.
5 Umiestnite mobilné zariadenie do vzdialenosti 24 m (80 ft.)
od zariadenia STRIKER Plus.
6 V nastaveniach mobilného zariadenia otvorte stránku
pripojení Wi‑Fi a pripojte sa k zariadeniu Garmin pomocou
mena a hesla, ktoré ste zadali v zariadení Garmin.
Prijímanie Smart upozornení
S aplikáciou ActiveCaptain môže zariadenie STRIKER Plus
zobrazovať upozornenia prijaté na vašom mobilnom zariadení.
1 Na zariadení STRIKER Plus vyberte položky ActiveCaptain
> Smart Notifications > Enable Notifications.
Aplikácia ActiveCaptain™
2 V nastaveniach mobilného zariadenia zapnite technológiu
Bluetooth .
Zariadenia umiestnite do vzdialenosti 24 m (80 ft.) od seba.
V aplikácii ActiveCaptain na mobilnom zariadení vyberte
možnosť Smart notifikácie > Pair with Chartplotter.
Aplikáciu spárujte so zariadením STRIKER Plus pomocou
technológie Bluetooth podľa zobrazených pokynov.
Keď sa zobrazí výzva, zadajte na svojom mobilnom zariadení
kľúč.
V prípade potreby upravte nastavenia upozornení na
mobilnom zariadení.
®
3
4
5
6
7
Ak sa nezobrazuje usporiadanie zobrazení sonaru podľa vašich
potrieb, môžete vytvoriť vlastnú kombinovanú obrazovku
(Kombinované stránky, strana 1).
Traditional zobrazenie sonaru
V závislosti od pripojeného snímača je k dispozícii niekoľko
zobrazení na celej obrazovke.
Traditional zobrazenie sonaru na celej obrazovke ukazuje veľký
obraz hodnôt sonaru zo snímača. Rozsah stupnice pozdĺž
pravej strany obrazovky zobrazuje hĺbku detekovaných objektov
súčasne s posúvaním obrazovky sprava doľava.
Aktualizácia softvéru pomocou aplikácie
ActiveCaptain
Ak zariadenie obsahuje technológiu Wi‑Fi, môžete pomocou
aplikácie ActiveCaptain stiahnuť a nainštalovať na zariadení
najnovšie aktualizácie softvéru.
OZNÁMENIE
Pri aktualizáciách softvéru môže byť potrebné prevziať cez
aplikáciu veľké súbory. Platia tu bežné dátové limity alebo
poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie
o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš
poskytovateľ internetových služieb.
Proces inštalácie môže trvať niekoľko minút.
1 Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu STRIKER Plus
(Začíname s aplikáciou ActiveCaptain, strana 2).
2 Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru a mobilné zariadenie
je pripojené k internetu, vyberte položky Aktualizácie
softvéru > Prevziať.
Aplikácia ActiveCaptain prevezme aktualizáciu do mobilného
zariadenia. Keď aplikáciu znova pripojíte k zariadeniu
STRIKER Plus, prevzaté súbory sa prenesú do zariadenia.
Po dokončení prenosu sa zobrazí výzva na inštaláciu
aktualizácie.
3 Po zobrazení výzvy na zariadení STRIKER Plus vyberte
možnosť na spustenie inštalácie aktualizácie.
• Ak chcete softvér aktualizovať okamžite, vyberte možnosť
OK.
• Ak chcete aktualizáciu spustiť neskôr, vyberte možnosť
Cancel. Keď budete pripravení aktualizáciu nainštalovať,
vyberte položky ActiveCaptain > Software Updates >
Install Now.
Sonarový vyhľadávač rýb
Pri správnom pripojení ku kompatibilnému snímaču je možné
zariadenie STRIKER Plus použiť ako vyhľadávač rýb.
Ďalšie informácie o výbere najvhodnejšieho snímača nájdete na
adrese www.garmin.com/transducers.
Rôzne zobrazenia sonaru vám pomôžu zobraziť ryby v oblasti.
Dostupné zobrazenia sonaru sa líšia v závislosti od typu
snímača a modulu sondy, ktoré sú pripojené k mapovému
plotru. Napríklad obrazovky sonaru Garmin ClearVü™ sú k
dispozícii iba po pripojení kompatibilného snímača Garmin
ClearVü.
K dispozícii sú štyri základné štýly zobrazenia sonaru:
zobrazenie na celej obrazovke; zobrazenie na rozdelenej
obrazovke, ktoré kombinuje dve alebo viac zobrazení;
zobrazenie s rozdeleným priblížením a zobrazenie s rozdelenou
frekvenciou, ktoré zobrazuje dve rôzne frekvencie. Môžete
prispôsobiť nastavenia pre všetky zobrazenia na obrazovke. Ak
napríklad používate zobrazenie s rozdelenou frekvenciou,
môžete samostatne upraviť nárast pre jednotlivé frekvencie.
Sonarový vyhľadávač rýb
Informácie o hĺbke
Pozastavené ciele alebo ryby
Dno vody
Sonarové zobrazenie Garmin ClearVü
POZNÁMKA: na príjem odrazov sonaru Garmin ClearVü
s technológiou prehľadávania potrebujete kompatibilný snímač.
Vysokofrekvenčný sonar Garmin ClearVü poskytuje detailný
obraz rybárskeho prostredia okolo lode v podrobnom zobrazení
štruktúr, okolo ktorých loď prechádza.
Hĺbka dna
Teplota vody
Rýchlosť podľa GPS
Napätie zariadenia
Čas
Pozastavené ciele (ryby)
Hĺbková línia
Typ a frekvencia snímača a typ priblíženia
Indikátor hĺbky na základe údajov obrazovky sonaru posúvajúcej sa
sprava doľava
Odozva dna
Tradičné snímače vyžarujú kužeľový lúč. Sonarová technológia
prehľadávania Garmin ClearVü vyžaruje dva úzke lúče podobné
tvaru lúča v kopírovacom zariadení. Tieto lúče poskytujú jasnejší
obrázok bezprostredného okolia lode.
3
prstenci, keď sa prijímajú vo vyznačenej hĺbke. Farby označujú
rôzne úrovne intenzity odozvy sonaru.
Vyberte položku Flasher.
Sonarové zobrazenie SideVü
POZNÁMKA: sonar SideVü a snímače s technológiou
prehľadávania nie sú podporované vo všetkých modeloch.
POZNÁMKA: na príjem odrazov sonaru SideVü s technológiou
prehľadávania potrebujete kompatibilný snímač a vyhľadávač
rýb.
Snímacia technológia sonaru SideVü zobrazuje obraz toho, čo
sa nachádza na stranách lode. Môžete ju použiť ako
vyhľadávací nástroj na hľadanie štruktúr a rýb.
Hĺbka v mieste vašej aktuálnej polohy
Dosah do hĺbky
Priblížené zobrazenie na rozdelenej
obrazovke
Na rozdelenej obrazovke s priblíženým zobrazením môžete na
pravej strane vidieť zobrazenie celého grafu s údajmi sonaru
a na ľavej strane obrazovky zväčšenú časť grafu.
Na obrazovke sonaru vyberte položky
> Zoom > Split
Zoom.
Ľavá strana plavidla
Pravá strana plavidla
Snímač na plavidle
Stromy
Priblížený dosah do hĺbky
Staré pneumatiky
Okno s priblíženým zobrazením
Záznamy
Rozsah hĺbky
Vzdialenosť od boku plavidla
Voda medzi plavidlom a dnom
Frekvencie na rozdelenej obrazovke
Na rozdelenej obrazovke frekvencií môžete zobraziť dve
frekvencie.
Flasher (Blikač)
Funkcia Flasher (Blikač) zobrazuje informácie sonaru v
kruhovom vyjadrení dosahu do hĺbky, ktoré označuje, čo sa
nachádza pod loďou. Je usporiadané ako prstenec, ktorý začína
v hornej časti a pokračuje v smere hodinových ručičiek. Hĺbku
označuje mierka vnútri prstenca. Informácie sonaru blikajú na
4
Výber typu snímača
Ak pripájate snímač, ktorý nebol súčasťou zariadenia, možno
budete musieť nastaviť typ snímača, aby sonar fungoval
správne. Pred pripojením snímača by ste mali vybrať typ
snímača. Názov snímača by mal byť uvedený na štítku na kábli
snímača v blízkosti konektora.
Toto zariadenie je kompatibilné s množstvom doplnkových
snímačov vrátane snímačov Garmin ClearVü, ktoré sú k
dispozícii na adrese www.garmin.com/transducers.
1 Vyberte položky Settings > My Vessel > Transducer Type.
2 Vyberte možnosť:
• Ak máte snímač s dvojitým lúčom 200/77 kHz, vyberte
možnosť Dual Beam (200/77 kHz).
• Ak máte snímač s dvojitou frekvenciou 200/50 kHz,
vyberte možnosť Dual Frequency (200/50 kHz).
• Ak máte iný typ snímača, vyberte ho zo zoznamu.
Sonarové frekvencie
POZNÁMKA: dostupné frekvencie závisia od mapového plotra,
modulov sond a použitého snímača.
Sonarový vyhľadávač rýb
Úprava frekvencie pomôže sonaru adaptovať sa na vaše
konkrétne ciele a aktuálnu hĺbku vody.
Vyššie frekvencie využívajú úzke lúče a lepšie sa hodia na
činnosť pri vysokej rýchlosti a v drsných morských
podmienkach. Spodné rozlíšenie a rozlíšenie teplotného
gradientu je lepšie používať pri vyššej frekvencii.
Nižšie frekvencie využívajú širšie lúče, ktoré rybárom umožnia
lepšie vidieť ciele, môžu tiež však nad hladinou produkovať hluk
a znižovať kontinuitu spodných signálov v drsných morských
podmienkach. Širšie lúče tvoria väčšie oblúky, sú teda ideálne
na hľadanie rýb, keďže ich lepšie zaznamenajú. Širšie lúče tiež
lepšie fungujú v hlbokých vodách, pretože nižšia frekvencia
dokáže preniknúť hlbšie do vody.
Frekvencie CHIRP vám umožňujú rozptýliť každý impulz
pomocou radu frekvencií, výsledkom čoho je lepšie rozdelenie
cieľov v hlbokých vodách. Frekvencie CHIRP je možné použiť
na presnejšiu identifikáciu cieľov, napr. jednotlivých rýb
v skupine, a tiež v hlbokých vodách. Frekvencie CHIRP vo
všeobecnosti fungujú lepšie ako jednotlivé samostatné
frekvencie. Niektoré ryby sa môžu na pevnej frekvencii
zobrazovať lepšie, preto by ste pred použitím frekvencií CHIRP
mali najprv zhodnotiť svoje ciele a podmienky vôd.
Niektoré čierne skrinky sonarov a snímače tiež umožňujú
prispôsobenie prednastavených frekvencií pre každý jeden
element snímača, čo umožňuje rýchlu zmenu frekvencie
pomocou prednastavenej možnosti, keď sa zrazu zmenia vody
alebo vaše ciele.
Sledovanie dvoch frekvencií naraz prostredníctvom zobrazenia
rozdelenej obrazovky frekvencií vám umožní vidieť hlbšie vďaka
nižšej frekvencii a zároveň aj detailnejšie vďaka vyššej
frekvencii.
Výber frekvencií
POZNÁMKA: nemôžete upraviť frekvencie pre všetky sonarové
zobrazenia a snímače.
Môžete vybrať, ktoré frekvencie sa zobrazia na obrazovke
sonaru.
> Frequency.
1 Na zobrazení sonaru vyberte položku
2 Vyberte frekvenciu vhodnú pre vaše potreby a hĺbku vody.
Ďalšie informácie o frekvenciách nájdete v časti Sonarové
frekvencie, strana 4.
Vytvorenie zemepisného bodu na obrazovke
sonaru pomocou tlačidiel zariadenia
1 V hociktorom zobrazení sonaru pomocou tlačidiel so šípkami
vyberte polohu, ktorú chcete uložiť.
2 Stlačte tlačidlo .
3 V prípade potreby upravte informácie o zemepisnom bode.
Pozastavenie sonaru
Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky modely.
Vyberte možnosť:
• Na obrazovke Traditional sonaru alebo sonaru ClearVü
vyberte tlačidlo alebo .
• Na obrazovke sonaru SideVü vyberte tlačidlo alebo .
Úprava priblíženého zobrazenia
Priblíženie môžete nastaviť manuálne tak, že zadáte rozsah
a fixnú začiatočnú hĺbku. Keď je napríklad hĺbka 15 m
a začiatočná hĺbka je 5 m, zariadenie zobrazí zväčšenú oblasť
od hĺbky 5 do hĺbky 20 metrov.
Zariadeniu tiež môžete povoliť, aby priblíženie nastavilo
automaticky. Nato je potrebné zadať rozsah. Zariadenie bude
počítač oblasť, ktorú má priblížiť, od dna. Ak napríklad vyberiete
rozsah 10 m, zariadenie zobrazí zväčšenú oblasť od dna do
výšky 10 m nad dnom.
Sonarový vyhľadávač rýb
1 Na obrazovke sonaru vyberte možnosť
2 Vyberte možnosť:
> Zoom.
• Výberom možnosti Bottom Lock zamknete obrazovku vo
vzťahu ku dnu.
• Po výbere možnosti Manual môžete priblíženie nastaviť
manuálne.
• Po výbere možnosti Auto sa priblíženie nastaví
automaticky.
• Výberom možnosti Split Zoom zapnete zobrazenie lupy
na rozdelenej obrazovke.
Uzamknutie obrazovky vo vzťahu ku dnu
Obrazovku môžete uzamknúť vo vzťahu ku dnu. Ak napríklad
vyberiete rozsah 20 metrov, zariadenie bude zobrazovať oblasť
od dna do výšky 20 metrov nad dnom. Rozsah sa zobrazuje na
pravej strane.
> Zoom
1 V hociktorom zobrazení sonaru vyberte položky
> Bottom Lock.
2 Vyberte rozsah.
Nárast sonaru
Nastavením nárastu sa reguluje citlivosť sonarového prijímača
kvôli kompenzácii hĺbky a priezračnosti vody. Po zvýšení
nárastu je zobrazenie detailnejšie, znížením nárastu sa rušenie
na obrazovke redukuje.
POZNÁMKA: nastavenie nárastu vykonané v jednom zobrazení
sonaru sa uplatní aj vo všetkých ostatných zobrazeniach.
Automatické nastavenie nárastu
POZNÁMKA: ak chcete nastaviť nárast na rozdelenej
obrazovke frekvencií, každú frekvenciu musíte nastaviť
samostatne.
> Gain.
1 Vyberte položku
2 V relevantnom prípade vyberte položku Enable Auto Gain.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa slabšie odrazy sonaru s väčším šumom
automaticky zobrazovali s vysokou citlivosťou, vyberte
možnosť Auto High.
• Ak chcete, aby sa odrazy sonaru s miernou úrovňou šumu
automaticky zobrazovali so strednou citlivosťou, vyberte
možnosť Auto Med.
• Ak chcete, aby sa odrazy sonaru s nižšou úrovňou šumu
automaticky zobrazovali s nižšou citlivosťou, vyberte
možnosť Auto Low.
Manuálne nastavenie nárastu
> Gain.
1 Na obrazovke sonaru vyberte položku
2 Stláčajte tlačidlo alebo , kým na obrazovke v časti so
zobrazením vody nezačne byť viditeľný šum.
3 Výberom tlačidla alebo nárast znížite.
Úprava rozsahu dosahu do hĺbky
Rozsah dosahu do hĺbky, ktorý sa zobrazuje na pravej strane
obrazovky, môžete upraviť. Pri automatickom nastavení rozsahu
zostáva dno v dolnej tretine obrazovky sonaru. Toto nastavenie
je praktické na sledovanie dna v prípade pomalých alebo
miernych zmien terénu.
Ak sa hĺbka výrazne mení, napr. v teréne so zrázmi či útesmi,
manuálnym nastavením rozsahu možno nechať zobrazovať
konkrétny rozsah hĺbky. Dno sa bude na obrazovke zobrazovať,
len pokiaľ sa bude nachádzať v manuálne stanovenom rozsahu.
> Range.
1 Na obrazovke sonaru vyberte možnosť
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete povoliť, aby zariadenie upravovalo rozsah
automaticky na základe hĺbky, vyberte možnosť Auto.
5
• Ak chcete rozsah manuálne zväčšiť, vyberte tlačidlo
alebo .
• Ak chcete rozsah manuálne zmenšiť, vyberte tlačidlo
alebo .
POZNÁMKA: na obrazovke sonaru môžete rozsah rýchle
manuálne upraviť ikonami a .
Ak nastavíte rozsah na jednej obrazovke, toto nastavenie sa
uplatní na všetkých obrazovkách okrem obrazovky SideVü.
Nastavenie sonaru
POZNÁMKA: niektoré možnosti a nastavenia nie je možné
použiť pre všetky modely a snímače.
Fish Symbols: nastavuje, ako sonar interpretuje pozastavené
ciele.
Zapnutie rozsahu A
Rozsah A sa zobrazuje ako vertikálny pás pozdĺž pravej strany
zobrazenia sonaru na celú obrazovku. Táto funkcia zväčšuje
najnovšie prijaté údaje sonaru, aby boli prehľadnejšie. Tiež je
užitočný na rozpoznanie rýb nachádzajúcich sa blízko dna.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých
obrazovkách sonaru.
Na stránke so zobrazením na celú obrazovku vyberte
položky
> Sonar Setup > Appearance > A-Scope.
Zobrazenie a úprava hĺbkovej línie
Na obrazovke sonaru môžete zobraziť a upraviť horizontálnu
líniu. Hĺbka línie sa uvádza na pravej strane obrazovky.
POZNÁMKA: ak hĺbkovú líniu zobrazíte na jednej obrazovke,
zobrazí sa na všetkých obrazovkách.
> Sonar Setup >
1 Na obrazovke sonaru vyberte položky
Depth Line.
2 Stlačte tlačidlo .
3 Upravte položku Depth Line výberom tlačidla alebo .
Nastavenie rýchlosti posúvania
Môžete nastaviť rýchlosť posúvania sonarových záberov na
obrazovke. Vyššia rýchlosť posúvania zobrazí viac detailov,
hlavne pri pohybe alebo rybolove. Nižšia rýchlosť posúvania
zobrazí sonarové informácie na obrazovke dlhšie. Nastavenie
rýchlosti posúvania na jednom zobrazení sonaru bude platiť pre
všetky zobrazenia sonaru.
> Sonar
1 V hociktorom zobrazení sonaru vyberte položky
Setup > Scroll Speed.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa rýchlosť posúvania upravovala
automaticky na základe rýchlosti nad hladinou, vyberte
možnosť Auto.
Nastavenie Automaticky vyberie rýchlosť posúvania
zodpovedajúcu rýchlosti lode, takže ciele pod vodou sa
budú vykresľovať v správnom pomere a budú menej
rozostrené. Pri sonarovom zobrazení Garmin ClearVü
alebo SideVü sa odporúča použiť nastavenie Automaticky.
• Ak chcete použiť veľmi vysokú rýchlosť posúvania,
vyberte možnosť Ultrascroll .
Možnosť Ultrascroll rýchlo posúva nové sonarové údaje,
znižuje však kvalitu obrazu. Vo väčšine prípadov
poskytuje správnu rovnováhu medzi rýchlym posúvaním
obrazu a menej rozostrenými cieľmi možnosť Rýchlo.
®
Rozsah A
Priemer kužeľa sonaru v súčasnej hĺbke
Konfigurácia vzhľadu pozastavených cieľov
POZNÁMKA: po konfigurácii vzhľadu pozastavených cieľov sa
zvolené nastavenie uplatní na všetkých obrazovkách.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých
zobrazeniach sonaru.
Zobrazenie pozastavených cieľov v podobe symbolov.
Zobrazenie pozastavených cieľov v podobe symbolov s informá­
ciou o hĺbke cieľa.
Zobrazenie pozastavených cieľov v podobe symbolov so
sonarovým pozadím.
Zobrazenie pozastavených cieľov v podobe symbolov so
sonarovým pozadím a s informáciou o hĺbke cieľa.
1 Na obrazovke sonaru vyberte položky
> Sonar Setup >
Appearance > Fish Symbols.
2 Vyberte možnosť.
Nastavenia potlačenia šumu sonaru
V hociktorom zobrazení sonaru vyberte položky
> Sonar
Setup > Noise Reject.
Interference: upravuje citlivosť na zníženie vplyvu interferencie
z okolitých zdrojov šumu.
Nastavenie limitu vyhľadávania dna
Môžete nastaviť maximálnu hĺbku, v ktorej bude funkcia
automatického upravovania rozsahu vyhľadávať dno. Pri nižšom
limite sa údaje o dne získavajú rýchlejšie než pri vyššom limite.
> Sonar Setup >
1 Na obrazovke sonaru vyberte položky
Bottom Search Limit.
2 Vyberte rozsah.
Nastavenia vzhľadu sonaru
Na zobrazení sonaru vyberte možnosť
> Sonar Setup >
Appearance.
Color Scheme: nastavuje rozloženie farieb.
Edge: zvýrazňuje najsilnejší signál dna, ktorý pomáha definovať
tvrdosť alebo mäkkosť signálu.
A-Scope: zvýrazňuje vertikálny pás pozdĺž pravej strany
obrazovky, ktorý okamžite zobrazuje rozsah k cieľom pozdĺž
stupnice.
6
Keď upravujete nastavenie interferencie z možnosti Vypnuté
cez nízke , stredné
až po vysoké
nastavenie, šum
sa postupne odstraňuje, ale účinok na silné odrazy od cieľa
je veľmi malý. Ak chcete z obrazovky odstrániť interferenciu,
mali by ste použiť najnižšie nastavenie interferencie, ktorým
sa dosiahne požadované zlepšenie. Oprava problémov s
inštaláciou, ktoré spôsobujú šum, predstavuje najlepší
spôsob, ako odstrániť interferenciu.
Surface Noise: skryje sonarové odrazy pri vodnej hladine.
Skrytím šumu pri hladine sa zredukuje rušenie na obrazovke.
Sonarový vyhľadávač rýb
polohu GPS a rýchlosť medzi 16 až 32 km/h (10 až 20 míľ/h).
Červený kruh označuje nevhodnú hĺbku alebo polohu GPS a
rýchlosť nad 32 km/h (20 míľ/h).
Funkciu Garmin Quickdraw Contours môžete mať zobrazenú na
obrazovke kombinácií ako jeden z prvkov na mape.
Množstvo uložených údajov závisí od dostupnej pamäte
zariadenia, zdroja sonaru a rýchlosti lode pri nahrávaní údajov.
Pri použití sonaru s jedným lúčom môžete zaznamenávať dlhšie.
Odhadované množstvo údajov zaznamenaných na zariadenie je
približne 1 500 hodín.
Šum pri hladine
je spôsobený interferenciou medzi
snímačom a vodou. Šum pri hladine
môžete skryť, čím
zmiernite rušenie. Širšie šírky lúčov (nižšie frekvencie) môžu
zobrazovať viac cieľov, no môžu zároveň generovať väčší
šum pri hladine.
TVG: zmierňuje šum pri hladine.
Tento ovládací prvok je najlepšie použiť v situáciách, keď
chcete regulovať a potlačiť rušenie alebo šum pri vodnej
hladine. Zároveň umožňuje zobraziť ciele v blízkosti hladiny,
ktoré by boli inak skryté alebo maskované šumom pri
hladine.
Nastavenia čísel prekrytia
Údaje zobrazované na obrazovke sonaru si môžete prispôsobiť.
Na obrazovke sonaru vyberte položku
> Overlay Numbers.
Navigation Inset: zobrazí vložené navigačné údaje, keď sa
plavidlo naviguje do cieľa.
Compass Tape: zobrazí panel s údajmi pásma kompasu.
Device Voltage: zobrazí napätie zariadenia.
Depth: zobrazí aktuálnu hĺbku snímača.
Speed: zobrazí aktuálnu rýchlosť plavidla.
Water Temp.: zobrazí aktuálnu teplotu vody.
Time of Day: zobrazí aktuálny čas.
Mapovanie Garmin Quickdraw
Contours
VAROVANIE
Funkcia mapovania Garmin Quickdraw Contours umožňuje
používateľom vytvárať mapy. Garmin sa nevyjadruje k presnosti,
spoľahlivosti, úplnosti ani platnosti máp vytvorených tretími
stranami. Riziko za používanie máp vytvorených tretími stranami
a spoľahnutie sa na ne nesie samotný používateľ.
Funkcia mapovania Garmin Quickdraw Contours umožňuje
okamžité vytváranie máp s vrstevnicami a označením hĺbky pre
ľubovoľné vody.
Keď funkcia Garmin Quickdraw Contours zaznamená údaje,
okolo ikony plavidla sa vykreslí farebný kruh. Tento kruh
predstavuje približnú oblasť mapy, ktorá sa skenuje pri každom
prechode.
Zelený kruh označuje vhodnú hĺbku a polohu GPS a rýchlosť
pod 16 km/h (10 míľ/h). Žltý kruh označuje vhodnú hĺbku a
Mapovanie Garmin Quickdraw Contours
Mapovanie vôd pomocou funkcie vrstevníc
Garmin Quickdraw
Ak chcete používať funkciu vrstevníc Garmin Quickdraw, najskôr
musíte mať zistenú hĺbku sonaru a polohu GPS.
> Quickdraw
1 Vyberte položky Quickdraw Map >
Contours > Start Recording.
> Quickdraw
2 Keď je záznam hotový, vyberte položky
Contours > Stop Recording.
Pridanie štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Môžete pridať štítky na mapu Garmin Quickdraw Contours a
označiť tak nebezpečné miesta alebo body záujmu.
1 Na obrazovke Quickdraw Map vyberte polohu.
2 Vyberte položku Add Quickdraw Label.
3 Zadajte text pre štítok a vyberte položku Done.
Odstránenie vrstevníc Garmin Quickdraw
Vlastné mapy s vrstevnicami Garmin Quickdraw môžete
odstrániť.
Vyberte položky Quickdraw Map >
> Quickdraw
Contours > Delete.
Komunita Garmin Quickdraw
Komunita Garmin Quickdraw je bezplatná, verejná online
komunita, ktorá vám umožňuje zdieľať svoje vrstevnicové mapy
Garmin Quickdraw s ostatnými používateľmi. Môžete tiež
prevziať mapy, ktoré vytvorili ostatní používatelia.
Ak je vaše zariadenie vybavené technológiou Wi‑Fi, môžete
použiť aplikáciu ActiveCaptain na prístup ku komunite Garmin
Quickdraw (Pripojenie ku komunite Garmin Quickdraw cez
aplikáciu ActiveCaptain, strana 7).
POZNÁMKA: ak chcete aktívne využívať komunitu Garmin
Quickdraw, zariadenie Garmin musí mať zásuvku na pamäťovú
kartu alebo technológiu Wi‑Fi.
Pripojenie ku komunite Garmin Quickdraw cez
aplikáciu ActiveCaptain
1 Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu ActiveCaptain a
pripojte sa k zariadeniu STRIKER Plus (Začíname
s aplikáciou ActiveCaptain, strana 2).
2 V aplikácii vyberte možnosť Komunitná databáza
Quickdraw.
Od iných členov komunity môžete preberať vrstevnice (Prevzatie
máp komunity Garmin Quickdraw pomocou aplikácie
ActiveCaptain, strana 7) a tiež s nimi zdieľať vrstevnice, ktoré
ste vytvorili (Zdieľanie vrstevnicových máp Garmin Quickdraw
s komunitou Garmin Quickdraw pomocou aplikácie
ActiveCaptain, strana 8).
Prevzatie máp komunity Garmin Quickdraw pomocou
aplikácie ActiveCaptain
Vrstevnicové mapy Garmin Quickdraw, ktoré vytvorili a zdieľajú
iní používatelia, si môžete prevziať cez komunitu Garmin
Quickdraw.
7
1 V aplikácii ActiveCaptain na mobilnom zariadení vyberte
položky Komunitná databáza Quickdraw > Search for
Contours.
2 Pomocou funkcií mapy a vyhľadávania nájdite oblasť, ktorú si
chcete prevziať.
Červené bodky predstavujú vrstevnicové mapy Garmin
Quickdraw, ktoré sú zdieľané pre danú oblasť.
3 Vyberte položku Select Download Region.
4 Posunutím rámika vyberte oblasť, ktorú chcete prevziať.
5 Posunutím okrajov zmeníte oblasť na prevzatie.
6 Vyberte položku Download Area.
Keď najbližšie pripojíte aplikáciu ActiveCaptain k zariadeniu
STRIKER Plus, prevzaté vrstevnice sa automaticky prenesú do
zariadenia.
Zdieľanie vrstevnicových máp Garmin Quickdraw
s komunitou Garmin Quickdraw pomocou aplikácie
ActiveCaptain
Vrstevnicové mapy Garmin Quickdraw, ktoré ste vytvorili,
môžete zdieľať s ostatnými členmi komunity Garmin Quickdraw.
Pri zdieľaní vrstevnicovej mapy sa zdieľa iba daná mapa.
Nebudú sa zdieľať vaše zemepisné body.
Pri nastavení aplikácie ActiveCaptain ste mohli nastaviť, aby sa
vaše vrstevnice zdieľali s komunitou automaticky. Ak ste to
neurobili, postupujte podľa týchto krokov a povoľte zdieľanie.
V aplikácii ActiveCaptain na mobilnom zariadení vyberte
položku Komunitná databáza Quickdraw.
Keď najbližšie pripojíte aplikáciu ActiveCaptain k zariadeniu
STRIKER Plus, vaše vrstevnicové mapy sa automaticky
prenesú do komunity.
User Display Offset: nastavuje rozdiely v hĺbkach vrstevníc a
štítkoch hĺbky na vlastných mapách vrstevníc pre
kompenzáciu zmien hladiny vody pre ľubovoľné vody alebo
pre chyby hĺbky v zaznamenaných mapách.
Comm. Display Offset: nastavuje rozdiely v hĺbkach vrstevníc a
štítkoch hĺbky na komunitných mapách vrstevníc pre
kompenzáciu zmien hladiny vody pre ľubovoľné vody alebo
pre chyby hĺbky v zaznamenaných mapách.
Survey Coloring: nastavuje farbu zobrazených vrstevníc
Garmin Quickdraw. Keď je toto nastavenie zapnuté, farby
označujú kvalitu záznamu. Keď je toto nastavenie vypnuté,
plochy vrstevníc používajú štandardné farby mapy.
Zelená označuje vhodnú hĺbku a polohu GPS a rýchlosť pod
16 km/h (10 míľ/h). Žltá označuje vhodnú hĺbku a polohu
GPS a rýchlosť medzi 16 až 32 km/h (10 až 20 míľ/h).
Červená označuje nevhodnú hĺbku alebo polohu GPS a
rýchlosť nad 32 km/h (20 míľ/h).
Depth Range Shading: určuje hornú a dolnú hranicu rozsahu
hĺbky a farbu pre daný rozsah hĺbky.
Tieňovanie rozsahu hĺbky
Môžete nastaviť farebné rozsahy mapy na zobrazenie hĺbky
vody, v ktorej sa momentálne nachádzajú hľadané ryby. Môžete
nastaviť hlbšie rozsahy na sledovanie rýchlosti zmeny hĺbky dna
v rámci konkrétneho rozsahu hĺbky. V prípade vnútrozemského
rybolovu môže maximálne päť hĺbkových rozsahov pomôcť
znížiť rušenie mapy.
Nastavenia mapy
Vyberte položku Quickdraw Map >
.
Waypoints: zobrazí zoznam zemepisných bodov.
Waypoint Display: nastaví spôsob zobrazenia zemepisného
bodu na mape.
Quickdraw Contours: zapína vykresľovanie vrstevníc dna
a umožňuje vytvárať štítky na rybárskych mapách.
Routes: zobrazí zoznam trás.
Tracks: zobrazí históriu ciest na mape.
Search: umožňuje vyhľadávať uložené trasy a zemepisné body.
Map Setup: slúži na nastavenie perspektívy mapy a zobrazenie
kurzovej čiary, teda čiary vykreslenej na mape od prednej
časti člna v smere cesty.
Overlay Numbers: slúži na prispôsobenie údajov zobrazených
na mape.
Nastavenia vrstevníc Garmin Quickdraw
Vyberte položky Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours
> Settings.
Displej: zobrazuje vrstevnice Garmin Quickdraw. Možnosť My
Contours zobrazuje vlastné mapy s vrstevnicami Garmin
Quickdraw. Možnosť Community Contours zobrazuje mapy
stiahnuté z komunity Garmin Quickdraw.
Recording Offset: slúži na nastavenie vzdialenosti medzi
hĺbkou sonaru a hĺbkou pri zaznamenávaní vrstevníc. Ak sa
hladina vody od posledného zaznamenávania zmenila,
upravte toto nastavenie, aby bola hĺbka pri zaznamenávaní
rovnaká pre oba záznamy.
Ak napríklad pri poslednom zaznamenávaní bola hĺbka
sonaru 3,1 m (10,5 stopy) a dnešná hĺbka sonaru je 3,6 m
(12 stôp), zadajte pre možnosť Recording Offset hodnotu
−0,5 m (−1,5 stopy).
8
Červená
0 až 1,5 m (0 až 5 stôp)
Oranžová ikona
1,5 až 3 m (5 až 10 stôp)
Žltá
3 až 4,5 m (10 až 15 stôp)
Zelená
4,5 až 7,6 m (15 až 25 stôp)
Navádzanie pomocou zariadenia
STRIKER Plus
VAROVANIE
Pri navádzaní môže dráha prechádzať cez pevninu alebo
plytčiny. Okolie pozorujte vizuálne a loď veďte tak, aby ste sa
vyhli pevnine, plytkým vodám a iným nebezpečným objektom.
Dráhu alebo cieľ môžete nastaviť a sledovať jedným z týchto
troch spôsobov: Go To alebo Route To.
Go To: nasmeruje vás priamo na cieľ. Ide o štandardnú
možnosť navigácie do cieľa. Zariadenie vytvorí priamu čiaru
dráhy alebo navigačnú čiaru do cieľa. Cesta môže viesť aj
cez pevninu a iné prekážky.
Route To: vytvorí trasu z vašej polohy do cieľa a umožní vám
pridať na cestu odbočky. Táto možnosť prináša priamu čiaru
dráhy do cieľa, umožňuje však aj pridanie odbočiek na trasu,
aby ste sa vyhli pevnine a prekážkam.
Vyhľadanie cieľa podľa mena
Uložené zemepisné body, cesty, trasy a ciele námorných
služieb môžete vyhľadávať podľa názvu.
Navádzanie pomocou zariadenia STRIKER Plus
1 Vyberte položky User Data > xx.
2 Zadajte aspoň časť názvu požadovaného cieľa.
3 V prípade potreby vyberte položku Done.
Zobrazí sa 50 najbližších destinácií, ktoré obsahujú vaše
kritériá vyhľadávania.
4 Vyberte cieľ.
Vytvorenie zemepisného bodu na mape
1 Na obrazovke Quickdraw Map vyberte polohu.
2 Stlačte tlačidlo .
Na pravej strane mapy sa zobrazí zoznam možností.
Možnosti sa líšia v závislosti od zvoleného miesta alebo
objektu.
3 Vyberte možnosť Create Waypoint.
Navigácia k zemepisnému bodu
1 Na obrazovke Quickdraw Map pomocou tlačidiel so šípkami
vyberte zemepisný bod.
Na obrazovke sa zobrazí názov zemepisného bodu.
2 Stlačte tlačidlo .
3 Vyberte položku Navigate To > Go To.
Vytvorenie trasy a navigácia po trase
pomocou mapy
Začiatočný bod môže byť vaša aktuálna poloha alebo iná poloha
na mape.
1 Vyberte položky User Data > Routes > New > Route Using
Chart.
2 Posúvajte mapu a vyberte začiatočný bod trasy.
3 Výberom tlačidla pridajte do trasy odbočenie.
4 Rovnakým postupom pridajte do trasy všetky odbočenia.
> Navigate To.
5 Vyberte položku
6 Vyberte možnosť.
> Measure Distance.
V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí vzdialenosť
medzi polohami.
3 V prípade potreby vyberte tlačidlo , posuňte špendlík
a odmerajte vzdialenosť k inej polohe.
Zobrazenie zoznamu všetkých zemepisných bodov
Vyberte položky User Data > Waypoints.
Úprava uloženého zemepisného bodu
1 Vyberte položky User Data > Waypoints.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte možnosť Edit Waypoint.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pridať názov, vyberte položku Name a zadajte
názov.
• Ak chcete zmeniť symbol, vyberte položku Symbol.
• Ak chcete zmeniť hĺbku, vyberte položku Depth.
• Ak chcete zmeniť teplotu vody, vyberte položku Water
Temp..
• Ak chcete upraviť komentár, vyberte položku Comment.
• Ak chcete posunúť polohu zemepisného bodu, vyberte
položku Position.
Odstránenie zemepisného bodu alebo bodu MOB
1 Vyberte položky User Data > Waypoints.
2 Vyberte zemepisný bod alebo bod MOB.
3 Vyberte položku Delete.
Odstránenie všetkých zemepisných bodov
Vyberte položky User Data > Manage Data > Clear User
Data > Waypoints > All.
Cesty
Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú
do požadovaného cieľa.
Vytvorenie trasy a navigácia po trase pomocou mapy
Zastavenie navigácie
Na mape vyberte položku
2 Vyberte položku
> Stop Navigation.
Zemepisné body
Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo
svojom zariadení.
Označenie aktuálnej polohy ako zemepisný bod
Na akejkoľvek obrazovke vyberte možnosť .
Vytvorenie zemepisného bodu na inom mieste
1 Vyberte položky User Data > Waypoints > New Waypoint.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vytvoriť zemepisný bod zadaním súradníc
polohy, vyberte položku Enter Coordinates a potom
zadajte súradnice.
• Ak chcete vytvoriť zemepisný bod pomocou mapy, vyberte
položku Use Chart, vyberte polohu a potom možnosť .
Označenie polohy „muža cez palubu“ a navigácia
k tejto polohe
Na ľubovoľnej obrazovke vyberte položky > Man
Overboard > Yes.
Vyhľadávač rýb nastaví priamu dráhu späť k danej polohe.
Meranie vzdialeností na mape
Môžete merať vzdialenosť medzi svojou polohou a inou
polohou.
1 Posuňte mapu.
Navádzanie pomocou zariadenia STRIKER Plus
Začiatočný bod môže byť vaša aktuálna poloha alebo iná poloha
na mape.
1 Vyberte položky User Data > Routes > New > Route Using
Chart.
2 Posúvajte mapu a vyberte začiatočný bod trasy.
3 Výberom tlačidla pridajte do trasy odbočenie.
4 Rovnakým postupom pridajte do trasy všetky odbočenia.
> Navigate To.
5 Vyberte položku
6 Vyberte možnosť.
Vytvorenie a uloženie cesty
Pomocou tohto postupu uložíte cestu a všetky zemepisné body
na nej. Začiatočný bod môže byť vaša aktuálna poloha alebo iná
poloha.
1 Vyberte položky User Data > Routes > New > Use Chart.
2 Vyberte začiatočný bod cesty.
3 Podľa pokynov na obrazovke pridajte odbočku.
4 V prípade potreby opakujte krok 3 a pridajte ďalšie odbočky.
5 Vyberte konečný cieľ.
Zobrazenie zoznamu trás
Vyberte položky User Data > Routes.
Úprava uloženej trasy
Môžete zmeniť názov trasy alebo zmeniť odbočky, ktoré trasa
obsahuje.
1 Vyberte položky User Data > Routes.
9
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnosť Edit Route.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť názov, vyberte položku Name a zadajte
požadovaný názov.
• Ak chcete vybrať zemepisný bod zo zoznamu odbočiek,
vyberte položky Edit Turns > Use Turn List a v zozname
vyberte zemepisný bod.
• Ak chcete vybrať odbočku pomocou mapy, vyberte
položky Edit Turns > Use Chart a zvoľte polohu na
mape.
Prehľadávanie a navigácia k uloženým cestám
Skôr ako budete môcť prehľadávať zoznam ciest a navigovať na
jednu z nich, musíte vytvoriť a uložiť aspoň jednu cestu.
1 Vyberte položky User Data > Routes.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnosť Navigate To.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu trasy od začiatočného bodu
použitého pri vytvorení cesty, vyberte možnosť Forward.
• Ak chcete spustiť navigáciu cesty od cieľa použitého pri
vytvorení cesty, vyberte možnosť Backward.
Zobrazí sa purpurová čiara. Stredom purpurovej čiary
povedie tenšia fialová čiara, ktorá predstavuje opravenú
dráhu z aktuálnej pozície do cieľa. Opravená dráha je
dynamická a hýbe sa spoločne s vašou loďou.
5 Skontrolujte dráhu, ktorá sa zobrazuje ako purpurová čiara.
6 Sledujte purpurovú čiaru pozdĺž každého úseku cesty, pričom
kormidlujte tak, aby ste sa vyhli pevnine, plytkej vode a iným
prekážkam.
7 Ak ste mimo dráhy, sledujte fialovú čiaru (opravená dráha) až
do cieľa alebo sa vráťte späť na purpurovú čiaru (priama
dráha).
Prehľadávanie a navigácia paralelne k uloženej ceste
Skôr ako budete môcť prehľadávať zoznam ciest a navigovať na
jednu z nich, musíte vytvoriť a uložiť aspoň jednu cestu.
1 Vyberte položky User Data > Routes.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnosť Navigate To.
4 Výberom položky Offset nastavte navigáciu paralelne k ceste
s odchýlkou podľa zadanej vzdialenosti.
5 Určite spôsob navigácie cesty:
• Ak chcete spustiť navigáciu cesty od začiatočného bodu
použitého pri vytvorení cesty naľavo od pôvodnej cesty,
vyberte možnosť Forward - Port.
• Ak chcete spustiť navigáciu cesty od začiatočného bodu
použitého pri vytvorení cesty napravo od pôvodnej cesty,
vyberte možnosť Forward - Starboard.
• Ak chcete spustiť navigáciu cesty od cieľového bodu
použitého pri vytvorení cesty naľavo od pôvodnej cesty,
vyberte možnosť Backward - Port.
• Ak chcete spustiť navigáciu cesty od cieľového bodu
použitého pri vytvorení cesty napravo od pôvodnej cesty,
vyberte možnosť Backward - Starboard.
Zobrazí sa purpurová čiara. Stredom purpurovej čiary
povedie tenšia fialová čiara, ktorá predstavuje opravenú
dráhu z aktuálnej pozície do cieľa. Opravená dráha je
dynamická a hýbe sa spoločne s vašou loďou.
6 Skontrolujte dráhu, ktorá sa zobrazuje ako purpurová čiara.
7 Sledujte purpurovú čiaru pozdĺž každého úseku cesty, pričom
kormidlujte tak, aby ste sa vyhli pevnine, plytkej vode a iným
prekážkam.
10
8 Ak ste mimo dráhy, sledujte fialovú čiaru (opravená dráha) až
do cieľa alebo sa vráťte späť na purpurovú čiaru (priama
dráha).
Odstránenie uloženej cesty
1 Vyberte položky User Data > Routes.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Delete.
Vymazanie všetkých uložených trás
Vyberte položky User Data > Manage Data > Clear User
Data > Routes.
Trasy
Trasa je záznam cesty vašej lode. Aktuálne zaznamenávaná
trasa sa nazýva aktívna trasa a môžete ju uložiť. Trasy môžete
zobrazovať v každom zobrazení mapy alebo 3D mapy.
Zobrazenie trás
Vyberte položky User Data > Tracks > Tracks.
Čiara na mape označuje vašu trasu.
Vymazanie aktívnej trasy
Vyberte položky User Data > Tracks > Clear Active Track.
Pamäť trasy sa vymaže a aktívna trasa sa bude
zaznamenávať ďalej.
Uloženie aktívnej trasy
Aktuálne zaznamenávaná trasa sa označuje ako aktívna trasa.
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Save Active Track.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte čas začiatku aktívnej trasy.
• Vyberte položku Entire Log.
Zobrazenie zoznamu uložených trás
Vyberte položky User Data > Tracks > Saved Tracks.
Úprava uloženej trasy
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vyberte jazdu.
3 Vyberte položku Edit Track.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte možnosť Name a zadajte nový názov.
• Vyberte položku Track Color a vyberte farbu.
Uloženie trasy ako cesty
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vyberte jazdu.
3 Vyberte položky Edit Track > Save As > Save as Route.
Prehľadávanie a navigácia podľa zaznamenanej trasy
Skôr ako budete môcť prehľadávať zoznam prejdených trás
a navigovať na jednu z nich, musíte zaznamenať a uložiť aspoň
jednu prejdenú trasu (Uloženie aktívnej trasy, strana 10).
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vyberte jazdu.
3 Vyberte možnosť Follow Track.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu trasy od začiatočného bodu
použitého pri vytvorení trasy, vyberte možnosť Forward.
• Ak chcete spustiť navigáciu trasy od cieľa použitého pri
vytvorení trasy, vyberte možnosť Backward.
5 Skontrolujte dráhu, ktorá sa zobrazuje ako farebná čiara.
6 Sledujte čiaru pozdĺž každého úseku cesty, pričom
kormidlujte tak, aby ste sa vyhli pevnine, plytkej vode a iným
prekážkam.
Navádzanie pomocou zariadenia STRIKER Plus
Vymazanie uloženej trasy
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vyberte jazdu.
3 Vyberte položku Delete.
Odstránenie všetkých uložených trás
Vyberte položky User Data > Manage Data > Clear User
Data > Saved Tracks.
Sledovanie aktívnej trasy
Aktuálne zaznamenávaná trasa sa označuje ako aktívna trasa.
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Follow Active Track.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte čas začiatku aktívnej trasy.
• Vyberte položku Entire Log.
3 Skontrolujte dráhu, ktorá sa zobrazuje ako farebná čiara.
4 Sledujte farebnú čiaru, pričom kormidlujte tak, aby ste sa
vyhli pevnine, plytkým vodám a iným prekážkam.
Nastavenie farby aktívnej trasy
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Active Track
Options > Track Color.
Auto Power: pri zapnutí napájania sa zariadenia automaticky
zapne.
Keyboard Layout: nastaví usporiadanie klávesnice na
abecedné alebo počítačové rozloženie.
Language: umožňuje nastaviť jazyk textu na obrazovke.
System Information: poskytuje informácie o zariadení a verzii
softvéru.
Simulator: zapína simuláciu a umožňuje nastaviť rýchlosť a
simulovanú polohu.
Systémové informácie
Vyberte položky Settings > Settings > System Information.
Event Log: umožňuje zobraziť denník udalostí systému.
Software Information: poskytuje informácie o zariadení a verzii
softvéru.
Garmin Devices: poskytuje informácie o pripojených
zariadeniach Garmin.
Factory Settings: slúži na obnovenie výrobných nastavení
zariadenia.
POZNÁMKA: týmto sa odstránia informácie o všetkých vami
zadaných nastaveniach.
2 Vyberte farbu trasy.
Nastavenia môjho plavidla
Správa pamäte denníka trás počas nahrávania
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Active Track
POZNÁMKA: niektoré nastavenia alebo možnosti vyžadujú
ďalší hardvér. Niektoré nastavenia sú k dispozícii, len keď máte
platné údaje o hĺbke.
Vyberte položky Settings > My Vessel.
Transducer Type: zobrazí typ snímača pripojeného
k zariadeniu (Výber typu snímača, strana 4).
Keel Offset: použije odchýlku pre hodnotu hĺbky kýlu, aby bolo
možné merať od spodnej časti kýlu a nie od snímača
(Nastavenie vychýlenia kýlu, strana 11).
Temp. Offset: kompenzuje údaj o teplote vody poskytovaný
snímačom s možnosťou merania teploty (Nastavenie
teplotnej odchýlky vody, strana 12).
Options.
2 Vyberte možnosť Record Mode.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nahrávať denník trasy až do naplnenia pamäte
trasy, vyberte možnosť Fill.
• Ak chcete priebežne nahrávať denník trasy a prepisovať
staré údaje trasy novými, vyberte možnosť Wrap.
Konfigurácia záznamového intervalu denníka trasy
Môžete nastaviť frekvenciu zaznamenávania bodov trasy. Časté
zaznamenávanie bodov je presnejšie, ale denník trasy sa tak
zaplní rýchlejšie. Interval rozlíšenia sa odporúča pre
najefektívnejšie využitie pamäte.
1 Vyberte položky User Data > Tracks > Active Track
Options > Record Intervals > Interval.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenávať trasu na základe vzdialenosti
medzi bodmi, vyberte položky Distance > Change a
zadajte požadovanú vzdialenosť.
• Ak chcete zaznamenávať trasu na základe časového
intervalu, vyberte položky Time > Change a zadajte
požadovaný časový interval.
• Ak chcete zaznamenávať body trasy na základe odchýlky
od dráhy, vyberte položky Resolution > Change a
zadajte maximálnu povolenú odchýlku od skutočnej dráhy
pred zaznamenaním bodu trasy.
Konfigurácia zariadenia
Nastavenia systému
Vyberte položky Settings > System.
Display: slúži na nastavenie jasu podsvietenia (Nastavenie
podsvietenia, strana 2) a rozloženia farieb (Zmena farebného
režimu, strana 2).
Beeper: umožňuje zapnúť a vypnúť tón, ktorý sa ozýva pri
alarmoch a výberoch (Nastavenie zvukovej signalizácie,
strana 2).
GPS: poskytuje informácie o nastaveniach satelitu GPS a
opravách.
Konfigurácia zariadenia
Nastavenie vychýlenia kýlu
Môžete zadať vychýlenie kýlu na kompenzáciu záznamu hĺbky
vody pre polohu inštalácie snímača. To vám umožňuje zobraziť
hĺbku vody pod kýlom alebo skutočnú hĺbku vody (v závislosti od
vašich potrieb).
Ak chcete zistiť hĺbku vody pod kýlom alebo najnižším bodom
lode a snímač je nainštalovaný na úrovni hladiny vody alebo
kdekoľvek pod koncom kýlu, zmerajte vzdialenosť od
umiestnenia snímača po kýl lode.
Ak chcete zistiť skutočnú hĺbku vody a snímač je nainštalovaný
pod hladinou vody, zmerajte vzdialenosť od spodnej časti
snímača až po hladinu vody.
POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak máte
platné údaje o hĺbke.
1 Zmerajte vzdialenosť:
• Ak je snímač nainštalovaný na hladine vody
alebo
kdekoľvek pod koncom kýlu, zmerajte vzdialenosť od
umiestnenia snímača po kýl lode. Zadajte hodnotu ako
kladné číslo.
• Ak je snímač nainštalovaný na spodnej časti kýlu
a
chcete zistiť skutočnú hladinu vody, zmerajte vzdialenosť
od snímača po hladinu vody. Zadajte túto hodnotu ako
záporné číslo.
11
Water Temp.: zaznie, keď rozdiel teploty vody presiahne
(± 1,1 °C) (± 2 °F). Nastavenia zariadenia sa po vypnutí
zariadenia uložia.
POZNÁMKA: ak chcete používať tento alarm, zariadenie
musíte napojiť na snímač s možnosťou merania teploty.
Fish: nastaví alarm, ktorý zaznie, keď zariadenie rozpozná
pozastavený cieľ.
• Možnosťou
nastavíte alarm tak, aby zaznel pri
rozpoznaní rýb akejkoľvek veľkosti.
• Možnosťou
nastavíte alarm tak, aby zaznel iba pri
rozpoznaní veľkých alebo stredne veľkých rýb.
• Možnosťou nastavíte alarm tak, aby zaznel iba pri
rozpoznaní veľkých rýb.
Nastavenia jednotiek
2 Vyberte položky Settings > My Vessel > Keel Offset.
3 Ak je snímač nainštalovaný na hladine vody, vyberte tlačidlo
. Ak je snímač nainštalovaný na spodnej strane kýlu,
vyberte tlačidlo .
4 Pomocou klávesov so šípkami zadajte vychýlenie kýlu
namerané v 1. kroku.
Nastavenie teplotnej odchýlky vody
Na účely kompenzácie údajov o teplote poskytovaných
snímačom s možnosťou merania teploty je možné nastaviť
teplotnú odchýlku.
1 Odmerajte teplotu vody pomocou snímača s možnosťou
merania teploty pripojeného k zariadeniu.
Odmerajte
teplotu vody pomocou iného teplomera alebo
2
teplotného senzora, o ktorom viete, že meria presne.
3 Odčítajte teplotu vody nameranú v 1. kroku od teploty
nameranej v 2. kroku.
To je teplotná odchýlka. V 5. kroku zadajte túto hodnotu ako
kladné číslo, ak senzor pripojený k zariadeniu nameral nižšiu
teplotu, ako je skutočná. V 5. kroku zadajte túto hodnotu ako
záporné číslo, ak senzor pripojený k zariadeniu nameral
vyššiu teplotu, ako je skutočná.
4 Vyberte položky Settings > My Vessel > Temp. Offset.
5 Pomocou tlačidiel so šípkami zadajte odchýlku teploty vody
nameranú v 3. kroku.
Nastavenia alarmov
Alarmy navigácie
Vyberte položky Settings > Alarms > Navigation.
Arrival: nastaví alarm, ktorý sa spustí v určenej vzdialenosti
alebo čase od odbočky alebo cieľa.
Anchor Drag: nastaví alarm, ktorý zaznie, keď prekročíte
určenú vzdialenosť posunu pri ukotvení.
Off Course: nastaví alarm, ktorý zaznie, keď vybočíte z kurzu
na určenú vzdialenosť.
Alarmy systému
Alarm Clock: nastaví budík.
Device Voltage: nastaví upozornenie, ktoré zaznie, keď nabitie
batérie klesne na určenú úroveň.
GPS Accuracy: nastaví upozornenie, ktoré zaznie, keď
presnosť GPS klesne pod hodnotu určenú používateľom.
Alarmy sonaru
Vyberte položky Settings > Alarms > Sonar.
Shallow Water: zaznie, keď je voda plytšia než zadaná hĺbka.
Deep Water: zaznie, keď je voda hlbšia než zadaná hĺbka.
12
Vyberte položky Settings > Units.
System Units: nastaví formát jednotiek zariadenia.
Variance: nastaví magnetickú odchýlku (uhol medzi
magnetickým severom a pravým severom) pre vašu polohu.
North Reference: nastaví referenčný smer, ktorý sa použije na
výpočet informácií kurzu. True nastaví geografický sever ako
referenčný sever. Grid nastaví súradnice severu ako
referenčný sever (000º). Magnetic nastaví magnetický sever
ako referenčný sever.
Position Format: nastaví formát polohy, v ktorom sa zobrazí
daná hodnota polohy. Toto nastavenie nemeňte, pokiaľ
nepoužívate mapu, ktorá má určený iný formát polohy.
Map Datum: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa
štruktúrovaná. Toto nastavenie nemeňte, pokiaľ nepoužívate
mapu, ktorá má určený iný dátum mapy.
Time Format: nastaví 12­hodinový, 24­hodinový alebo UTC
formát času.
Time Zone: umožňuje nastaviť časové pásmo.
Daylight Savings Time: umožňuje nastaviť posun času na
možnosť Off alebo On.
Nastavenia navigácie
POZNÁMKA: niektoré nastavenia alebo možnosti vyžadujú
ďalší hardvér.
Vyberte položky Settings > Navigation.
Route Labels: nastaví typ štítkov zobrazených na odbočkách
trasy na mape.
Turn Transition Activ.: nastaví výpočet prechodu do odbočky
na základe času a vzdialenosti.
Turn Transition Time: nastaví počet minút pred prechodom do
najbližšej odbočky, keď je nastavená možnosť Time pre
položku Turn Transition Activ..
Turn Transition Dist.: nastaví vzdialenosť pred prechodom do
najbližšej odbočky, keď je nastavená možnosť Distance pre
položku Turn Transition Activ..
Route Start: vyberie začiatočný bod navigácie na trase. Ak
chcete navigáciu spustiť od aktuálnej polohy plavidla, vyberte
položku Boat, ak ju chcete spustiť od prvého zemepisného
bodu na trase, vyberte položku Waypoints.
Obnova predvolených výrobných nastavení
POZNÁMKA: týmto sa odstránia všetky informácie o vami
zadaných nastaveniach vrátane vami vygenerovaných vrstevníc
Garmin Quickdraw.
Vyberte položky Settings > System > System Information
> Factory Settings > Yes.
Konfigurácia zariadenia
Zdieľanie a správa používateľských
údajov
Údaje môžete zdieľať, ak máte na napájanie pripojené dve
kompatibilné zariadenia prepojené modrými a hnedými drôtmi
alebo pomocou kábla na zdieľanie používateľských údajov
(Pripojenie zariadenia Garmin na zdieľanie používateľských
údajov, strana 13).
Pripojenie zariadenia Garmin na zdieľanie
používateľských údajov
Zariadenie STRIKER Plus je možné pripojiť ku kompatibilnému
zariadeniu Garmin a zdieľať používateľské údaje (napr.
zemepisné body): Ak sú zariadenia namontované blízko seba,
môžete spojiť modrý a hnedý drôt. Ak sú zariadenia
namontované príliš ďaleko od seba a drôty nie je možné spojiť,
zariadenia môžete prepojiť pomocou kábla na zdieľanie
používateľských údajov (010­12234­06).
1 Uistite sa, že obe zariadenia sú pripojené k rovnakému
uzemneniu.
2 Dokončite úkon:
• Ak sú zariadenia namontované v dostatočnej blízkosti,
spojte modrý drôt prvého zariadenia s hnedým drôtom
druhého a potom hnedý drôt prvého zariadenia s modrým
drôtom druhého.
• Ak zariadenia nie sú namontované v dostatočnej blízkosti,
použite kábel na zdieľanie používateľských údajov
(010­12234­06) a prepojte zariadenia podľa pokynov,
ktoré ste dostali s káblom (Diagram zapojenia káblov na
zdieľanie používateľských údajov, strana 13).
3 Na oboch zariadeniach vyberte položky User Data > Manage
Data > User Data Sharing.
Medzi prepojenými zariadeniami sa budú zdieľať používateľské
údaje. Ak vyberiete možnosť Clear User Data, údaje sa vymažú
z oboch prepojených zariadení.
Diagram zapojenia káblov na zdieľanie používateľských údajov
Položka
Funkcia kábla
Farba kábla
Údaje
Modrá
Údaje
Hnedá
Uzemnenie
Čierna
Údaje
Zelená
Údaje
Biela ikona
Vymazanie uložených údajov
Uložené údaje môžete z pamäte zariadenia vymazať. Medzi
používateľské údaje patria zemepisné body, trasy a prejdené
trasy.
1 Vyberte položky User Data > Manage Data > Clear User
Data.
2 Vyberte možnosť.
OZNÁMENIE
Ak vyberiete možnosť All, vymažú sa všetky uložené údaje
okrem údajov vrstevníc Garmin Quickdraw.
Zdieľanie a správa používateľských údajov
Ak ste pripojili aj ďalšie zariadenie a povolili možnosť User
Data Sharing, údaje sa odstránia z oboch pripojených
zariadení.
Príloha
Registrácia zariadenia pomocou sériového
čísla
Ak vaše zariadenie nie je vybavené technológiou Wi‑Fi, môžete
ho zaregistrovať pomocou jeho sériového čísla. Ak zariadenie je
vybavené technológiou Wi‑Fi, mali by ste ho zaregistrovať
pomocou aplikácie ActiveCaptain (Začíname s aplikáciou
ActiveCaptain, strana 2).
Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho fotokópiu uchovávajte na
bezpečnom mieste.
1 Sériové číslo nájdete na škatuli produktu alebo na zariadení.
2 Prejdite na my.garmin.com/registration.
3 Prihláste sa do svojho účtu Garmin.
4 Zadajte sériové číslo.
Technické údaje
Teplotný rozsah
Od −15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7
Vstupné napätie
Od 10 do 24 V (jednosm. prúd)
Menovitý prúd
1,5 A
Poistka
3 A, 250 V (rýchla)
Protokol bezdrôtovej
frekvencie*
Wi‑Fi: 2,4 GHz pri menovitom výkone 22 dBm
* Nie je k dispozícii vo všetkých modeloch.
Ťažkosti
Moje zariadenie sa nedá zapnúť alebo sa stále vypína
Ak sa zariadenie náhodne vypína alebo sa nedá zapnúť, môže
ísť o chybu v napájaní zariadenia. Problém s napájaním skúste
riešiť kontrolou nasledujúcich položiek.
• Uistite sa, že zdroj napájania generuje výkon.
Môžete to skontrolovať niekoľkými spôsobmi. Napríklad
môžete skontrolovať, či fungujú iné zariadenia napájané
týmto zdrojom.
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli.
Poistka by sa mala nachádzať v držiaku, ktorý je súčasťou
červeného drôtu napájacieho kábla. Skontrolujte, či je
nainštalovaná poistka správnej veľkosti. Presnú veľkosť
potrebnej poistky nájdete na štítku na kábli alebo v pokynoch
na inštaláciu. Skontrolujte poistku a uistite sa, že vnútri
poistky je stále spojenie. Poistku môžete skontrolovať
multimetrom. Ak poistka funguje, multimeter nameria
0 Ohmov.
• Skontrolujte, či zariadenie prijíma aspoň 10 V, odporúča sa
však 12 V.
Napätie skontrolujete odmeraním striedavého napätia
samičej a uzemňovacej koncovky napájacieho kábla. Ak je
napätie menej ako 10 V, zariadenie sa nezapne.
• Ak sa do zariadenia privádza dostatočný prúd, no nedá sa
zapnúť, kontaktujte podporu pre produkty Garmin na stránke
support.garmin.com.
Výmena poistky v napájacom kábli
1 Otvorte kryt poistky .
13
2 Otočte a vytiahnite poistku .
3 Vložte novú 3 A tavnú poistku.
4 Zatvorte kryt poistky.
Moje zariadenie neprijíma signály GPS
Ak zariadenie neprijíma satelitné signály, príčin môže byť
niekoľko. Ak sa zariadenie od posledného prijatia satelitných
signálov presunulo o príliš veľkú vzdialenosť alebo bolo vypnuté
viac než niekoľko týždňov alebo mesiacov, zariadenie nemusí
dokázať správne prijímať satelitné signály.
• Uistite sa, že zariadenie používa najnovší softvér. Ak ho
nepoužíva, aktualizujte softvér zariadenia (Aktualizácia
softvéru pomocou aplikácie ActiveCaptain, strana 3).
• Uistite sa, že zariadenie má voľný výhľad na oblohu, aby
anténa mohla prijímať signály GPS. Ak je upevnená vnútri
kabíny, mala by byť blízko okna, aby mohla prijímať signály
GPS.
Môj sonar nefunguje
• Úplne zatlačte kábel snímača do zariadenia.
Ak sa aj zdá, že kábel je pripojený, mali by ste ho pevne
zatlačiť, aby bol úplne izolovaný.
• Stlačte a uistite sa, že je sonar zapnutý.
• Vyberte správny typ snímača (Výber typu snímača, strana 4).
Moje zariadenie nevytvára zemepisné body na
správnych miestach
Umiestnenie zemepisných bodov môžete zadať manuálne a
prenášať a zdieľať informácie z jedného zariadenia na iné. Ak
ste manuálne zadali zemepisný bod pomocou súradníc a poloha
bodu sa nezobrazí tam, kde by sa mala, údaj mapy a formát
polohy v zariadení sa zrejme nezhodujú s údajom mapy a
formátom polohy, ktorý bol pôvodne použitý na označenie
zemepisného bodu.
Formát polohy je spôsob, akým sa poloha prijímača GPS
zobrazí na obrazovke. Udržuje sa tak súlad so zobrazenou
zemepisnou šírkou a dĺžkou v stupňoch a minútach s
možnosťou zobrazenia stupňov, minút a sekúnd, iba stupňov
alebo jedného z niekoľkých formátov.
Údaj mapy je matematický model, ktorý zachytáva časť povrchu
zeme. Čiary zemepisnej šírky a dĺžky na papierovej mape sú
zaznamenané v konkrétnom údaji mapy.
1 Zistite, ktorý údaj mapy a formát polohy bol použitý pri tvorbe
pôvodného zemepisného bodu.
Ak pôvodný zemepisný bod už nie je na mape, na mape by
sa mala zobrazovať legenda so zoznamom údajov mapy a
formátov polohy použitých pri tvorbe danej mapy.
Najčastejšie ju nájdete vedľa kľúča mapy.
2 Vyberte položky Settings > Units.
3 Vyberte správne nastavenia údajov mapy a formátu polohy.
4 Znova vytvorte zemepisný bod.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Čas sa nastaví na základe polohy GPS a nastavenia časového
pásma.
1 Vyberte položky Settings > Units > Time Zone.
2 Uistite sa, že zariadene používa GPS.
14
Príloha
Register
A
ActiveCaptain 2
aktualizácia softvéru 3
quickdraw 7, 8
Smart upozornenia 2
aktualizácia, softvér 3
alarm odchýlky od kurzu 12
alarm príchodu 12
alarm ťahania kotvy 12
alarmy navigácie 12
B
bezdrôtové zariadenia, pripojenie
k bezdrôtovému zariadeniu 2
bezpečná hĺbka 12
bezpečná výška 12
budíky 12
mimo kurzu 12
navigácia 12
príjazd 12
sonar 12
ťahanie kotvy 12
C
cesty 9
navigácia paralelne k 10
navigovanie 10
úprava 9
vymazanie 10
vytvorenie 9
ciele, výber 8
Č
čísla prekrytia 7, 8
D
dátové polia 7, 8
denník udalostí 11
domovská obrazovka, prispôsobenie 1, 2
dráhy 8
F
farebný režim 2
G
Garmin ClearVü 3
GPS 14
nastavenia 11
signály 1
H
hodiny 12
budík 12
J
jazyk 11
K
kombinácie 1, 2
prispôsobenie 2
M
mapy 7. Pozrite si mapy
quickdraw 7, 8
meranie vzdialenosti 9
merné jednotky 12
muž cez palubu 9
N
označenie polohy 9
P
plánovač trasy. Pozrite si cesty
podsvietenie 2
posúvanie 1
používateľské údaje, vymazanie 13
Presnosť GPS 12
priblíženie 1
sonar 5
Q
quickdraw 7, 8
nastavenia 8
odstránenie 7
registrácia produktu 13
registrácia zariadenia 13
riešenie problémov 13, 14
S
satelitné signály, vyhľadávanie 1
SideVü 4
Smart upozornenia 2
snímač 3, 4
softvér, aktualizácia 3
sonar 3, 4
budíky 12
dosah do hĺbky 5
Flasher (Blikač) 4
frekvencie 4, 5
Garmin ClearVü 3
hĺbková línia 6
interferencia 6
nárast 5
pozastavené ciele 6
priblíženie 4, 5
rozloženie farieb 6
rozsah A 6
SideVü 4
šum pri hladine 6
uzamknutie dna 5
vzhľad 6
zemepisný bod 5
zobrazenia 3–5
SOS 9
T
tieňovanie hĺbky 8
tlačidlá 1
výkon 1
Trasa do 8
trasy 10
aktívna 11
nahrávanie 11
navigovanie 9–11
odstránenie 11
ukladanie 10
uloženie ako cesty 10
úprava 10
vymazanie 10, 11
vytvorenie 9
zdieľanie 13
zobrazenie 10
zobrazenie zoznamu 9
zoznam 10
typ snímača 11
U
upozornenia 2
vložené navigačné údaje 7
voda, teplotná odchýlka 12
vychýlenie kýlu 11
vymazanie, používateľské údaje 13
výrobné nastavenia 11, 12
O
W
Register
zariadenie
registrácia 13
tlačidlá 1
zdieľanie údajov 13
zemepisné body 8, 9, 14
muž cez palubu 9
sonar 5
úprava 9
vymazanie 9
vytvorenie 9
zdieľanie 13
zobrazenie zoznamu 9
zvuková signalizácia 2
R
napätie 12
nastavenia 2, 8, 11, 12
systémové informácie 11
nastavenia displeja 11
nastavenia funkcie quickdraw 8
navigácia 8
navigovanie 9
obrazovka, jas 2
odstránenie, quickdraw 7
Z
V
Wi‑Fi 2
15
support.garmin.com
Január 2019
190-02226-44_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising