Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | User manual | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Brukerveiledning

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Brukerveiledning
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Ultrascroll er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin
Quickdraw™ og STRIKER™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Wi‑Fi er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Follow the leader.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster på enheten .......................................................................1
Startskjerm .................................................................................. 1
Zoome på STRIKER Plus 4 ........................................................ 1
Panorere på STRIKER Plus 4 .................................................... 1
Innhenting av GPS-satellittsignal ................................................ 1
Tilpasse kartplotteren.................................................... 1
Tilpasse skjermbildet Hjem ......................................................... 1
Kombinasjonssider ..................................................................... 1
Opprette en ny kombinasjonsside med STRIKER Plus
5/7/9 ....................................................................................... 1
Opprette en ny kombinasjonsside med STRIKER Plus 4 ...... 2
Tilpasse en kombinasjonsside ............................................... 2
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 2
Justere fargemodusen ................................................................ 2
Innstilling av toner ....................................................................... 2
ActiveCaptain™ appen.................................................. 2
ActiveCaptain roller ..................................................................... 2
Komme i gang med ActiveCaptain appen .................................. 2
Mottak av smart varsling ............................................................. 2
Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen ................... 3
Fiskeekkolodd................................................................ 3
Tradisjonell ekkoloddvisning ....................................................... 3
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning ............................................... 3
SideVü Ekkoloddvisning ............................................................. 4
Skjermbilde for splitt-frekvens ..................................................... 4
Flasher ........................................................................................ 4
Split-zoomvisning ........................................................................ 4
Velge svingertype ....................................................................... 4
Ekkoloddfrekvenser .................................................................... 4
Velge frekvenser .................................................................... 5
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av
tastene på enheten ..................................................................... 5
Midlertidig stansing av ekkolodd ................................................. 5
Justering av zoom ....................................................................... 5
Låse skjermen til bunnen av sjøen ........................................ 5
Ekkoloddforsterkning .................................................................. 5
Angi forsterkningen automatisk .............................................. 5
Manuell innstilling av forsterkning .......................................... 5
Justere dybdeskalaen ................................................................. 5
Ekkoloddoppsett ......................................................................... 5
Visning og justering av dybdelinje ......................................... 5
Angi rullehastighet ................................................................. 5
Justering av bunnsøkgrense .................................................. 6
Innstillinger for ekkoloddutseende ......................................... 6
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd ............................ 6
Innstillinger for overleggstall .................................................. 6
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging.................... 7
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av Garmin Quickdraw
konturfunksjonen ........................................................................ 7
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart ................. 7
Slette Garmin Quickdraw konturer .............................................. 7
Garmin Quickdraw fellesskapet .................................................. 7
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Kartinnstillinger ........................................................................... 7
Garmin Quickdraw konturinnstillinger ......................................... 8
Skyggelegging av dybdeområde ........................................... 8
Navigering med STRIKER Plus ..................................... 8
Søke etter et bestemmelsessted etter navn ............................... 8
Opprette et veipunkt på kartet .................................................... 8
Navigere til et veipunkt ............................................................... 8
Innholdsfortegnelse
Opprette og navigere på en rute ved hjelp av kartet .................. 8
Stoppe navigasjon ...................................................................... 8
Veipunkter ...................................................................................8
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ......................... 8
Opprette et veipunkt et annet sted ......................................... 9
Markering og navigering til en MOB-posisjon (mann over
bord) ....................................................................................... 9
Måle avstand på kartet ........................................................... 9
Vise en liste over alle veipunkter ........................................... 9
Redigere et lagret veipunkt .................................................... 9
Slette et veipunkt eller en MOB ............................................. 9
Slette alle veipunkter .............................................................. 9
Ruter ........................................................................................... 9
Opprette og navigere på en rute ved hjelp av kartet .............. 9
Opprette og lagre en rute ....................................................... 9
Vise en liste over ruter ........................................................... 9
Redigere en lagret rute .......................................................... 9
Finne og navigere etter en lagret rute .................................... 9
Finne og navigere parallelt med en lagret rute ...................... 9
Slette en lagret rute .............................................................. 10
Slette alle lagrede ruter ........................................................ 10
Spor .......................................................................................... 10
Vise spor .............................................................................. 10
Slette det aktive sporet ........................................................ 10
Lagre det aktive sporet ........................................................ 10
Vise en liste over lagrede spor ............................................. 10
Redigere et lagret spor ........................................................ 10
Lagre et spor som en rute .................................................... 10
Finne og navigere etter et registrert spor ............................. 10
Slette et lagret spor .............................................................. 10
Slette alle lagrede spor ........................................................ 10
Følge det aktive sporet på nytt ............................................. 10
Stille inn fargen på det aktive sporet .................................... 10
Behandle sporloggminnet under registrering ....................... 10
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen .............. 10
Konfigurasjon av enheten........................................... 11
Systeminnstillinger .................................................................... 11
Systeminformasjon .............................................................. 11
Innstillinger for mitt fartøy ......................................................... 11
Stille inn kjølkalibreringen .................................................... 11
Innstilling av vanntemperaturavvik ....................................... 11
Alarminnstillinger ...................................................................... 11
Navigasjonsalarmer ............................................................. 11
Systemalarmer ..................................................................... 11
Ekkoloddalarmer .................................................................. 12
Enhetsinnstillinger ..................................................................... 12
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 12
Gjenopprette fabrikkinnstillingene ............................................ 12
Dele og administrere brukerdata ................................ 12
Koble til en Garmin enhet for å dele brukerdata ....................... 12
Ledningsdiagram for kabel for deling av brukerdata ............ 12
Slette lagrede data ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 13
Registrere enheten med serienummeret .................................. 13
Spesifikasjoner ......................................................................... 13
Feilsøking ................................................................................. 13
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av ................ 13
Enheten innhenter ikke GPS-signaler .................................. 13
Ekkoloddet fungerer ikke ..................................................... 13
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................. 13
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett .............................. 13
Indeks............................................................................ 14
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Taster på enheten
Innhenting av GPS-satellittsignal
Når du slår på fiskeekkoloddet, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
fiskeekkoloddet innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
startskjermbildet. Når fiskeekkoloddet mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på skjermen.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
Tilpasse kartplotteren
Tilpasse skjermbildet Hjem
À
Á
Â
Ã
Går tilbake til det forrige skjermbildet.
Går tilbake til startskjermen hvis du holder inne.
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.
Zoomer inn og ut av visninger. (Ikke tilgjengelig på alle
modeller.)
Lukker en meny, der det er aktuelt.
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er aktuelt.
Slår enheten av og på når den holdes inne.
Utfører en eller flere av følgende handlinger når du trykket kort
på den:
• Justerer bakgrunnsbelysningen
• Justerer fargemodusen
• Aktiverer og deaktiverer ekkoloddet
Ä
Bekrefter meldinger og velger alternativer.
Å
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.
Æ
Zoomer ut av visninger. (Ikke tilgjengelig på alle modeller.)
Zoomer inn på visninger. (Ikke tilgjengelig på alle modeller.)
LES DETTE
Før du slår på enheten må du trykke kontaktene godt på plass i
de rette hullene i enheten. Hvis du ikke trykker kablene langt
nok inn i enheten, kan den gå tom for strøm eller slutte å
fungere.
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.
Kombinasjonssider
Noen sider kombinerer to eller flere funksjoner per side. Antallet
tilgjengelige alternativer på kombinasjonssider avhenger av hvor
mange tilleggsenheter du har koblet til STRIKER Plus-enheten
din. Du kan redigere kombinasjonssidene og opprette nye
kombinasjonssider.
Opprette en ny kombinasjonsside med STRIKER Plus
5/7/9
Du kan opprette et tilpasset kombinasjonsskjermbilde som
passer til behovene dine.
1 Velg Tilpass Hjem > Legg til > Legg til kombinasjon.
2 Velg et oppsett.
Startskjerm
Startskjermen for fiskeekkoloddet gir tilgang til alle funksjonene
på fiskeekkoloddet. Funksjonene varierer ettersom hvilke
tilbehør du har koblet til fiskeekkoloddet. Det er ikke sikkert du
har alle alternativene og funksjonene som nevnes i denne
veiledningen.
Når du er på et annet skjermbilde, kan du gå til startskjermen
ved å holde nede
. Du kan tilpasse skjermoppsettet.
Zoome på STRIKER Plus 4
Du kan også zoome inn og ut på kartet.
• Velg for å zoome inn.
• Velg for å zoome ut.
Panorere på STRIKER Plus 4
Du kan flytte på ekkoloddvisningene og kartet for å vise et annet
område enn den gjeldende posisjonen.
1 Velg eller for å begynne å panorere.
2 Bruk piltastene til å panorere.
TIPS: Du kan velge for å stoppe panoreringen.
Innledning
3
4
5
6
Velg et område.
Velg et skjermbilde.
Gjenta disse trinnene for hvert område på siden.
Velg eventuelt Data (skjult) og deretter et alternativ:
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall.
• Velg Kompassbånd for å slå datalinjen for kompassbånd
av eller på.
7 Velg når du er ferdig med å tilpasse.
8 Velg Neste.
9 Angi et navn for siden.
TIPS: Velg for å velge en bokstav.
10 Bruk piltastene for å endre størrelsen på vinduet.
11 Bruk piltastene til å velge et sted på startskjermen.
12 Velg for å avslutte.
1
Opprette en ny kombinasjonsside med STRIKER Plus
4
Du kan opprette en tilpasset side som passer til behovene dine.
1 Velg Tilpass Hjem > Legg til > Legg til kombinasjon.
2 Velg den første funksjonen.
3 Velg den andre funksjonen.
4 Velg Splitt for å velge hvilken retning skjermen skal deles i
(valgfritt).
5 Velg Neste.
6 Angi et navn for siden.
TIPS: Velg for å velge bokstaven.
Bruk
piltastene for å endre størrelsen på vinduet.
7
8 Bruk piltastene til å velge et sted på startskjermen.
9 Velg for å avslutte.
Tilpasse en kombinasjonsside
1 Åpne en kombinasjonsside.
> Konfigurer.
2 Velg
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn og skriver inn et
nytt navn.
• Hvis du vil endre oppsettet av informasjonen på skjermen,
velger du Endre oppsett og velger et nytt oppsett.
• Hvis du vil endre informasjonen som vises på skjermen,
velger du Endre funksjon og velger ny informasjon.
• Hvis du vil endre størrelse på informasjonsområdene som
vises på skjermen, velger du Endre størrelse på
kombinasjon.
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall (Innstillinger for overleggstall, side 6).
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.
2 Juster bakgrunnslyset.
TIPS: Fra et hvilket som helst skjermbilde trykker du på
gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Dette
kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av
skjermen.
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.
TIPS: Trykk på > Fargemodus fra et hvilket som helst
skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.
2 Velg et alternativ.
Innstilling av toner
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.
1 Velg Innstillinger > System > Toner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et
element, og når en alarm utløses, velger du På (valg og
alarmer).
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når alarmer utløses,
velger du Bare alarmer.
ActiveCaptain™ appen
FORSIKTIG
Denne funksjonen lar brukerne sende inn informasjon. Garmin
gir ingen garantier om nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet
av informasjon sendt inn av brukere. All bruk av eller tillit til
informasjon som er sendt inn av brukere, skjer på egen risiko.
®
2
MERK: ActiveCaptain funksjonen er bare tilgjengelig på
modeller som har Wi‑Fi teknologi.
Hvis du kobler til en Wi‑Fi adapter, er ActiveCaptain funksjonen
bare tilgjengelig på modeller som har Wi‑Fi teknologi.
ActiveCaptain appen gir deg tilgang til STRIKER Plus-enheten
og fellesskapet for en fullkommen opplevelse på båten din.
Du kan bruke appen for å raskt og enkelt overføre brukerdata,
for eksempel veipunkter og ruter, koble deg til Garmin
Quickdraw™ Contours-fellesskapet og oppdatere programvaren i
enheten. Du kan også planlegge reisen din og vise og
kontrollere STRIKER Plus-enheten fra appen.
Appen kan sende smartvarsler, for eksempel samtaler og
meldinger til kartplotterens skjerm når den er parkoblet.
®
ActiveCaptain roller
Ditt nivå av samhandling med STRIKER Plus-enheten ved hjelp
av ActiveCaptain appen avhenger av rollen din.
Funksjon
Eier Gjest
Registrere enheten til konto
Ja
Oppdater programvare
Ja
Automatisk overføring av Garmin Quickdraw konturene du
har lastet ned eller opprettet
Ja
Push-smartvarsler
Ja
Ja
Begynne å navigere til en bestemt veipunkt eller etter en
bestemt rute
Ja
Ja
Manuelt synkronisere veipunkter og ruter med STRIKER
Plus-enheten
Ja
Ja
Ja
Komme i gang med ActiveCaptain appen
MERK: ActiveCaptain funksjonen er bare tilgjengelig på
modeller som har Wi‑Fi teknologi.
Du kan koble en mobilenhet til STRIKER Plus-enheten ved hjelp
av ActiveCaptain appen. Appen gjør det enkelt for deg å
samhandle raskt med kartplotteren og fullføre oppgaver som
deling av data, registrering og oppdatering av programvare og
kart og mottak av varsler på mobilenheten.
1 Fra STRIKER Plus-enheten velger du ActiveCaptain.
2 Fra ActiveCaptain-siden velger du Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi >
På.
3 Angi et navn og et passord for dette nettverket.
4 Installer og åpne ActiveCaptain appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
5 Sørg for at mobilenheten er innenfor 24 m (80 fot) av
STRIKER Plus-enheten.
6 Gå til innstillingene på mobilenheten, åpne siden for Wi‑Fi
tilkoblinger, og koble til Garmin enheten med navnet og
passordet du angav på Garmin enheten.
Mottak av smart varsling
Med ActiveCaptain appen kan STRIKER Plus-enheten vise
varslinger fra mobilenheten.
1 Fra STRIKER Plus-enheten velger du ActiveCaptain >
Smartvarsler > Aktiver varsler.
2 Slå på Bluetooth teknologi i mobilenhetens innstillinger.
3 Sørg for at enhetene er innenfor 24 m (80 fot) fra hverandre.
4 Fra ActiveCaptain appen på mobilenheten velger du Smart
Notifications > Pair with Chartplotter.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble appen med
STRIKER Plus-enheten ved hjelp av Bluetooth teknologi.
6 Når du blir bedt om det, angir du nøkkelen på mobilenheten.
7 Hvis nødvendig justerer du varslingene på mobilenhetens
innstillinger.
®
ActiveCaptain™ appen
Oppdatere programvare med ActiveCaptain
appen
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologien, kan du bruke ActiveCaptain
appen til å laste ned og installere den nyeste programvaren for
enheten.
LES DETTE
Programvareoppdateringer kan kreve at appen laster ned store
filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk
fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internettleverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger
eller kostnader ved databruk.
Installeringsprosessen kan ta flere minutter.
1 Koble mobilenheten til STRIKER Plus-enheten (Komme i
gang med ActiveCaptain appen, side 2).
2 Når en programvareoppdatering er tilgjengelig og du har
tilgang til Internett på mobilenheten, velger du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til
mobilenheten. Når du kobler appen til STRIKER Plusenheten blir oppdateringen overført til enheten. Etter at
overføringen er fullført, blir du bedt om å installere
oppdateringen.
3 Når du får beskjed fra STRIKER Plus-enheten, velger du et
alternativ for å installere oppdateringen.
• Hvis du vil oppdatere programvaren med én gang, velger
du OK.
• Hvis du vil utsette oppdateringen, velger du Avbryt. Når
du er klar til å installere oppdateringen, velger du
ActiveCaptain > Programvareoppd. > Installer nå.
Informasjon om dybde
À
Á
Â
Objekter eller fisk
Bunnen av vannet
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning
MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger
du en kompatibel svinger.
Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde
av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av
strukturene som båten passerer over.
Fiskeekkolodd
Når den er koblet til en kompatibel svinger på en ordentlig måte,
kan STRIKER Plus-enheten brukes som fiskeekkolodd.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken svinger som er best
for deg, går du til www.garmin.com/transducers.
Forskjellige ekkoloddvisninger som viser fisk i området. Hvilke
ekkoloddvisninger som er tilgjengelige, varierer avhengig av
hvilken type svinger og ekkoloddmodul som er koblet til
kartplotteren. Du kan for eksempel bare vise Garmin ClearVü™
ekkoloddskjermbilder hvis du har en kompatibel Garmin ClearVü
svinger tilkoblet.
Det finnes fire grunnleggende stiler for ekkoloddvisninger: En
fullskjermvisning, en splittet skjermvisning som kombinerer to
eller flere visninger, en splittet zoom-visning og en splittet
frekvensvisning som viser to forskjellige frekvenser. Du kan
tilpasse innstillingene for hver av visningene på skjermen. I
splittet frekvensvisning kan du for eksempel justere
forsterkningen for hver av frekvensene separat.
Hvis du ikke ser et oppsett for ekkoloddvisninger som passer til
behovene dine, kan du opprette et egendefinert
kombinasjonsskjermbilde (Kombinasjonssider, side 1).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bunndybde
Vanntemperatur
GPS-hastighet
Enhetsspenning
Tid
Objekter (fisk)
Dybdelinje
Svingertype og -frekvens samt zoomtype
Viser dybden mens skjermbildet med ekkoloddata ruller fra høyre
mot venstre
Bunnekko
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin
ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler
med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene
gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under
båten.
Tradisjonell ekkoloddvisning
Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av
svingeren som er tilkoblet.
Fullskjermvisningen av Tradisjonell ekkolodd viser et stort bilde
med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på
høyre side av skjermbildet viser dybden til registrerte objekter
mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.
Fiskeekkolodd
3
SideVü Ekkoloddvisning
Split-zoomvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter SideVü ekkolodd og svingere.
MERK: Hvis du vil motta SideVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel svinger og et kompatibelt fiskeekkolodd.
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.
På Splitt-zoomsiden får du en fullskjermvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger på høyre side av skjermen og en forstørret
del av denne grafen på venstre side av skjermen.
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du
> Zoom > Splitt zoom.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side av fartøyet
Høyre side av fartøyet
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av fartøyet
Vann mellom fartøyet og bunnen
Skjermbilde for splitt-frekvens
Du kan vise to frekvenser på skjermbildet for splitt-frekvens.
Flasher
Flasher viser ekkoloddinformasjon på en sirkelformet
dybdeskala, slik at du får vite mer om hva som er under båten.
Den er ordnet som en ring som starter øverst og går med
klokka. Dybden vises på skalaen inne i ringen.
Ekkoloddinformasjon blinker på ringen når det mottas ved
dybden som er angitt. Fargene viser ulike styrker for
retursignaler.
Velg Flasher.
À
Á
4
Dybde på gjeldende posisjon
Dybdeskala
À
Á
Â
Zoomet dybdeskala
Zoomvindu
Dybdeskala
Velge svingertype
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med enheten, må
du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at ekkoloddet
fungerer som det skal. Før du kobler til svingeren, bør du velge
svingertype. Navnet på svingeren skal stå oppført på etiketten
på svingerkabelen, i nærheten av kontakten.
Denne enheten er kompatibel med en rekke svingere, inkludert
Garmin ClearVü svingere, tilgjengelige som tilleggsutstyr på
www.garmin.com/transducers.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Svingertype.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av kartplotteren,
ekkoloddmodulene og svingeren som brukes.
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som gir
fiskeren mulighet til å se flere objekter. Dette kan imidlertid også
forårsake mer overflatestøy og redusere kontinuiteten til
bunnsignalet ved vanskelige sjøforhold. Bredere strålebredder
gir større buer for retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de
perfekte for å finne fisk. Bredere strålebredder har også bedre
ytelse i dypt vann, fordi den lavere frekvensen har bedre
gjennomtrengning i dypt vann.
Med CHIRP-frekvenser kan du sveipe hver puls gjennom en
rekke frekvenser. Dette gir bedre målseperasjon i dypt vann. Du
kan bruke CHIRP til å identifisere mål, for eksempel enkeltfisk i
en stim, og for bruk i dypt vann. CHIRP yter generelt sett bedre
enn programmer med én frekvens. Ettersom enkelte fiskemål
kan vises bedre med en fast frekvens, bør du ta hensyn til
målsetninger og vannforhold når du bruker CHIRP-frekvenser.
Fiskeekkolodd
Enkelte ekkoloddmoduler og svingere gir deg også muligheten
til å tilpasse forhåndsinnstilte frekvenser for hvert
svingerelement. Dermed har du muligheten til å endre
frekvensen raskt ved hjelp av forhåndsinnstillinger etter hvert
som vannet og målene endres.
Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens
kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og
bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.
Velge frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.
> Frekvens.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
Velg
en
frekvens
som
passer
dine
behov
og vanndybden.
2
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
Ekkoloddfrekvenser, side 4.
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av tastene på enheten
1 Gå til en ekkoloddvisning, og bruk piltastene til å velge en
posisjon du vil lagre.
2 Velg .
3 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Midlertidig stansing av ekkolodd
Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.
Velg et alternativ:
• Gå til ekkoloddskjermbildet for Tradisjonell eller ClearVü,
og velg eller .
• Gå til SideVü-ekkoloddskjermbildet, og velg eller .
Justering av zoom
Du kan justere zoomen manuelt ved å angi rekkevidden og en
fast startdybde. Hvis dybden for eksempel er 15 meter, og
startdybden er 5 meter, viser enheten et forstørret område fra 5–
20 meters dybde.
Du kan også la enheten justere zoomen automatisk ved å angi
en rekkevidde. Enheten beregner zoomområdet fra sjøbunnen.
Hvis du for eksempel velger et spenn på 10 meter, viser
enheten et forstørret område fra sjøbunnen til 10 meter over
bunnen.
> Zoom.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Bunnlås for å låse skjermen til sjøbunnen.
• Velg Manuelt for manuell zoom.
• Velg Automatisk for automatisk zoom.
• Velg Splitt zoom for å slå på splittet zoom-visning.
Låse skjermen til bunnen av sjøen
Du kan låse skjermen til bunnen av sjøen. Hvis du for eksempel
velger et spenn på 20 meter, viser enheten et område fra
bunnen av sjøen til 20 meter over bunnen. Spennet vises på
høyre side.
> Zoom > Bunnlås.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
2 Velg et spenn.
Ekkoloddforsterkning
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på
ekkoloddmottakeren for å kompensere for dybden og klarheten
på vannet. Hvis du øker forsterkningen, vises flere detaljer. Hvis
du reduserer forsterkningen, reduseres skjermstøy.
Fiskeekkolodd
MERK: Når du angir forsterkning på én ekkoloddvisning, brukes
innstillingen på alle visningene.
Angi forsterkningen automatisk
MERK: Hvis du vil angi forsterkning på skjermen for splittet
frekvens, må du angi hver frekvens separat.
> Forsterkning.
1 Velg
2 Velg A a forst, hvis aktuelt.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise høysensitive, svakere retursignaler med
mer støy automatisk, velger du Automatisk høy.
• Hvis du vil vise mellomsensitive retursignaler med
moderat støy automatisk, velger du Auto middels.
• Hvis du vil vise lavsensitive retursignaler med mindre støy
automatisk, velger du Auto. lav.
Manuell innstilling av forsterkning
> Forsterkning.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
2 Velg eller til du begynner å se støy i vanndelen av
skjermbildet.
3 Velg eller for å senke forsterkningen.
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side i
skjermbildet. Automatisk skalering holder bunnen innenfor den
nedre tredjedelen av ekkoloddskjermbildet. Dette kan være
nyttig for å spore bunnen der det er trege eller moderate
endringer i terrenget.
Når dybden endres betraktelig, for eksempel en stigning eller en
skrent, kan du vise et bestemt dybdeområde ved å justere
skalaen. Bunnen vises på skjermbildet så lenge bunnen er
innenfor skalaen som er opprettet manuelt.
> Rekkevidde på et ekkoloddskjermbilde.
1 Velg
Velg
et
alternativ:
2
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen
automatisk etter dybden, velger du Automatisk.
• Du kan øke området manuelt med og .
• Du kan redusere området manuelt med og .
MERK: Du kan raskt justere området manuelt ved å velge
eller på et ekkoloddskjermbilde.
Når du stiller inn området på et skjermbilde, blir området
gjeldene for alle skjermbilder, unntatt SideVü-skjermbildet.
Ekkoloddoppsett
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.
Visning og justering av dybdelinje
Du kan vise og justere en horisontal linje i et
ekkoloddskjermbilde. Dybden for linjen vises til høyre på
skjermen.
MERK: Når du viser en dybdelinje på ett skjermbilde, vises det
en dybdelinje på alle skjermbildene.
>
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
Ekkoloddoppsett > Dybdelinje.
2 Velg .
3 Velg eller for å justere Dybdelinje.
Angi rullehastighet
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre
mot venstre. Bruk en høyere rullehastighet for å se flere detaljer,
spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du dorger. Bruk
en lavere rullehastighet for å la ekkoloddinformasjonen bli
værende på skjermen over en lengre periode. Når du angir
5
rullehastigheten for én ekkoloddvisning, gjelder denne
hastigheten for alle ekkoloddvisningene.
> Ekkoloddoppsett >
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
Scroll-hastighet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere rullehastigheten automatisk ved hjelp av
data for hastighet i luftlinje, velger du Automatisk.
Innstillingen Automatisk velger en rullehastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd. Når du viser
Garmin ClearVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler
vi at du bruker innstillingen Automatisk.
• Hvis du vil bruke en veldig rask rullehastighet, velger du
Ultrascroll .
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet. I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.
®
Viser objekter som symboler.
Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde.
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen.
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen samt informasjon om objektdybde.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
>
Ekkoloddoppsett > Utseende > Fiskesymboler.
2 Velg et alternativ.
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd
Gå til en ekkoloddvisning, og velg
> Ekkoloddoppsett >
Støyavvisning.
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.
Justering av bunnsøkgrense
Du kan angi den maksimale dybden som auto-skala-funksjonen
skal søke etter bunnen på. En lavere grense gjør at dataene om
bunnen innhentes raskere enn ved en høyere grense.
>
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
Ekkoloddoppsett > Bunnsøksgrense.
2 Velg et område.
Innstillinger for ekkoloddutseende
Gå til en ekkoloddvisning, og velg
> Ekkoloddoppsett >
Utseende.
Fargevalg: Angir fargevalget.
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Fiskesymboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.
Når du justerer interferensinnstillingen fra À til lav Á, middels
 og høy Ã, fjernes støyen gradvis, men det har liten
påvirkning på sterke retursignaler. Du må bruke den laveste
interferensinnstillingen som gir ønsket forbedring, for å fjerne
interferensen fra skjermbildet. Oppretting av
installeringsproblemer som forårsaker støy, er den beste
måten å fjerne interferens på.
Overflatestøy: Skjuler ekkoloddavlesninger nær vannoverflaten.
Du reduserer støy ved å skjule overflatestøy.
Slå på A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av
fullskjermsvisningen av ekkoloddet. Denne funksjonen utvider
de sist mottatte ekkoloddataene slik at de er mer oversiktlige.
Den kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
ekkoloddskjermbilder.
Fra siden Full skjerm velger du
> Ekkoloddoppsett >
Utseende > A-skop.
À
Á
A-skop
Diameteren til ekkoloddkjeglen på gjeldende dybde
Konfigurering av objektvisning
MERK: Når du konfigurerer visningen av objekter på ett
skjermbilde, brukes denne visningen på alle skjermbildene.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
ekkoloddvisninger.
6
Overflatestøy À er forårsaket av interferens mellom
svingeren og vannet. Du kan skjule overflatestøy Á for å
redusere forstyrrelser. Bredere strålebredder (lavere
frekvenser) kan vise flere objekter, men kan skape mer
overflatestøy.
Tidsvariabel forsterkning: Reduserer overflatestøy.
Denne funksjonen passer best i situasjoner der du vil
kontrollere og undertrykke støy nær vannoverflaten. Det gir
også mulighet for visning av objekter nær overflaten som
ellers er skjult eller maskert av overflatestøy.
Innstillinger for overleggstall
Du kan tilpasse dataene som vises på ekkoloddskjermbildet.
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du
> Overleggstall.
Innfelt navigasjon: Viser innfelt navigasjon når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.
Kompassbånd: Viser datalinjen for kompassbånd.
Fiskeekkolodd
Enhetsspen.: Viser spenningen til enheten.
Dybde: Viser svingerens gjeldende dybde.
Hastighet: Viser fartøyets gjeldende hastighet.
Vanntemperatur: Viser den gjeldende temperaturen i vannet.
Klokkeslett: Viser hvor mye klokken er.
Garmin Quickdraw Contourskartlegging
ADVARSEL
Funksjonen for Garmin Quickdraw Contours-kartlegging gjør det
mulig for brukere å generere kart. Garmin gir ingen fremstillinger
om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller
aktualiteten til kart som er generert av tredjeparter. All bruk av
eller tillit til kart som er generert av tredjeparter, skjer på egen
risiko.
Kartleggingsfunksjonen Garmin Quickdraw Contours gjør at du
umiddelbart kan opprette kart med konturer og dybdeetiketter for
alle vannmasser.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, vises en farget
sirkel rundt fartøysikonet. Sirkelen representerer omtrentlig
område av kartet som er skannet ved hver passering.
En grønn sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). En gul sirkel indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t
(10 og 20 mph). En rød sirkel indikerer dårlig dybde eller GPSposisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Du kan vise Garmin Quickdraw Contours på et
kombinasjonsskjermbilde eller som en enkeltvisning på kartet.
Mengden lagrede data avhenger av hvor stort minne enheten
har, ekkoloddkilden og båtens hastighet når du registrerer data.
Du kan registrere lengre når du bruker et ekkolodd med
enkeltstråle. Det er beregnet at du kan registrere rundt
1500 timer med data på enheten.
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av
Garmin Quickdraw konturfunksjonen
Før du kan bruke Garmin Quickdraw konturfunksjonen, må du
ha ekkoloddybden og GPS-posisjonen din.
> Quickdraw Contours > Start
1 Velg Quickdraw-kart >
registrering.
> Quickdraw
2 Når registreringen er fullført, velger du
Contours > Stopp registrering.
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw
konturkart
Du kan legge til etiketter i et Garmin Quickdraw konturkart for å
markere farer eller interessepunkter.
1 Velg en posisjon på Quickdraw-kart.
2 Velg Legg til Quickdraw-etikett.
3 Angi en tekst for etiketten, og velg Ferdig.
Slette Garmin Quickdraw konturer
Du kan fjerne Garmin Quickdraw konturkartene dine.
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging
Velg Quickdraw-kart >
> Quickdraw Contours > Slett.
Garmin Quickdraw fellesskapet
Garmin Quickdraw fellesskapet er et gratis og offentlig
nettfellesskap som gir deg muligheten til å dele Garmin
Quickdraw Contours-kartene dine med andre. Du kan også laste
ned kart andre brukere har opprettet.
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologi, kan du bruke ActiveCaptain
appen for å få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Koble
til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain, side 7).
MERK: Garmin enheten må ha et minnekortspor eller Wi‑Fi
teknologi for at du skal kunne bli med i Garmin Quickdraw
fellesskapet.
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain
1 Åpne ActiveCaptain appen på mobilenheten, og koble til
STRIKER Plus-enheten (Komme i gang med ActiveCaptain
appen, side 2).
2 Velg Quickdraw Community i appen.
Du kan laste ned konturer fra andre i fellesskapet (Laste ned
kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain,
side 7) og dele konturene du har opprettet (Del Garmin
Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw
fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain, side 7).
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain
Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre
brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw
fellesskapet.
1 Fra ActiveCaptain appen på mobilenheten velger du
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil
laste ned.
De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contourskart som har blitt delt for den regionen.
3 Velg Select Download Region.
4 Dra i boksen for å velge området du vil laste ned.
5 Dra i hjørnene for å endre nedlastingsområdet.
6 Velg Download Area.
Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til STRIKER Plusenheten, blir de nedlastede konturene overført til enheten
automatisk.
Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.
Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt.
Veipunktene dine deles ikke.
Da du konfigurerte ActiveCaptain appen, kan du ha valgt å dele
konturer med fellesskapet automatisk. Hvis ikke følger du disse
trinnene for å aktivere deling.
Velg Quickdraw Community fra ActiveCaptain appen på
mobilenheten.
Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til STRIKER Plusenheten, blir konturkartene overført til fellesskapet automatisk.
Kartinnstillinger
Velg Quickdraw-kart >
.
Veipunkter: Viser listen over veipunkter.
Veipunktvisning: Angir hvordan veipunkter skal vises på kartet.
Quickdraw Contours: Bunnkonturtegning slås på, og det blir
mulig å opprette fiskekartetiketter.
Ruter: Viser listen over ruter.
7
Spor: Viser reisehistorikken din på kartet.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede ruter og veipunkter.
Kartoppsett: Angir kartperspektivet og viser styrekurspilen, som
er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av
båten.
Overleggstall: Gjør det mulig å tilpasse dataene som vises på
kartet.
Garmin Quickdraw konturinnstillinger
Velg Quickdraw-kart >
> Quickdraw Contours > Innstillin
ger.
Skjerm: Viser Garmin Quickdraw konturer. Alternativet
Brukerkonturer viser dine egne Garmin Quickdraw konturkart.
Alternativet Fellesskapskonturer viser kartene du har lastet
ned fra Garmin Quickdraw fellesskapet.
Registrerer forskyvning: Angir avstanden mellom
ekkoloddybden og dybden for konturregistrering. Hvis
vannivået er endret siden forrige registrering, kan du justere
denne innstillingen, slik at den registrerte dybden er den
sammen for begge registreringer.
Hvis for eksempel ekkoloddybden var 3,1 m (10,5 fot) forrige
gang du registrerte, og den i dag er 3,6 m (12 fot), angir du –
0,5 m (–1,5 fot) som verdien for Registrerer forskyvning.
Forskyvning av brukervisning: Angir forskjeller i konturdybder
og dybdeetiketter på dine egne konturkart for å kompensere
for endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i
registrerte kart.
Forskyvning av fellesskapsvisning: Angir forskjeller i
konturdybder og dybdeetiketter på fellesskapskonturkart for å
kompensere for endringer i vannivået i en vannmasse, eller
for dybdefeil i registrerte kart.
Overvåkingsfargelegging: Angir fargen på Garmin Quickdraw
konturvisningen. Når denne innstillingen er slått på, indikerer
fargen kvaliteten på registreringen. Når denne innstillingen er
slått av, bruker konturområdene standard kartfarger.
Grønn farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). Gul farge indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og
32 km/t (10 and 20 mph). Rød farge indikerer dårlig dybde
eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Skyggelegging av dybdeområde: Angir en øvre og nedre
grense for en dybderekkevidde og en farge for denne
dybderekkevidden.
Skyggelegging av dybdeområde
Du kan angi fargeområder på kartet for å vise dybdene hvor
fisken du er ute etter, befinner seg. Du kan angi dypere områder
for å overvåke hvor raskt den nederste dybdeendringen innen
en bestemt dybde forandrer seg. For innlandsfiske kan
maksimalt fem dybdeområder bidra til å redusere rot på kartet.
Navigering med STRIKER Plus
ADVARSEL
Mens du navigerer kan kursen gå over land eller grunt vann.
Bruk øynene, og styr unna land, grunt vann og andre farer.
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av to metoder: Gå til eller Rute til.
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon. Enheten
oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje til
destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre hindringer.
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.
Søke etter et bestemmelsessted etter navn
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede
spor og maritime tjenester etter navn.
1 Velg Brukerdata > xx.
2 Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3 Velg eventuelt Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder
søkekriteriet, vises.
4 Velg bestemmelsesstedet.
Opprette et veipunkt på kartet
1 Velg en posisjon på Quickdraw-kart.
2 Velg .
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet.
Alternativene varierer ut fra posisjonen eller objektet du
valgte.
3 Velg Opprett veipunkt.
Navigere til et veipunkt
1 Velg veipunktet ved å bruke piltastene på Quickdraw-kart.
Navnet på veipunktet vises på skjermbildet.
2 Velg .
3 Velg Naviger til > Gå til.
Opprette og navigere på en rute ved hjelp av
kartet
Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en annen
posisjon på kartet.
1 Velg Brukerdata > Ruter > Ny > Rute med kart.
2 Panorer på kartet for å velge startposisjonen for ruten.
3 Velg for å legge til veipunkter på ruten.
4 Gjenta for å legge til alle veipunktene på ruten.
> Naviger til.
5 Velg
6 Velg et alternativ.
Stoppe navigasjon
Velg
> Stopp navigasjon på kartet.
Veipunkter
Rød
Fra 0 til 1,5 m (fra 0 til 5 fot)
Oransje
Fra 1,5 to 3 m (fra 5 til 10 fot)
Gul
Fra 3 til 4,5 m (fra 10 til 15 fot)
Grønn
Fra 4,5 til 7,6 m (fra 15 til 25 fot)
8
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg
fra et hvilket som helst skjermbilde.
Navigering med STRIKER Plus
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter .
Markering og navigering til en MOB-posisjon (mann
over bord)
Velg > Mann over bord > Ja fra et hvilket som helst
skjermbilde.
Fiskeekkoloddet oppretter en direkte kurs tilbake til
posisjonen.
Måle avstand på kartet
Du kan måle avstanden mellom posisjonen din og en annen
posisjon.
1 Panorer på kartet.
2 Velg > Mål avstand.
Avstanden mellom posisjonene vises øverst til venstre på
skjermbildet.
3 Velg eventuelt for å flytte nålen og måle avstanden til en
annen posisjon.
Vise en liste over alle veipunkter
Velg Brukerdata > Veipunkter.
Redigere et lagret veipunkt
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Rediger veipunkt.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.
• Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du
Posisjon.
Slette et veipunkt eller en MOB
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt eller en MOB.
3 Velg Slett.
Slette alle veipunkter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Veipunkter > Alle.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette og navigere på en rute ved hjelp av kartet
Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en annen
posisjon på kartet.
1 Velg Brukerdata > Ruter > Ny > Rute med kart.
2 Panorer på kartet for å velge startposisjonen for ruten.
3 Velg for å legge til veipunkter på ruten.
4 Gjenta for å legge til alle veipunktene på ruten.
> Naviger til.
5 Velg
Navigering med STRIKER Plus
6 Velg et alternativ.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den
inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.
1 Velg Brukerdata > Ruter > Ny > Bruk kart.
2 Velg startposisjonen for ruten.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til et veipunkt.
4 Gjenta eventuelt trinn 3 for å legge til flere veipunkter.
5 Velg det endelige bestemmelsesstedet.
Vise en liste over ruter
Velg Brukerdata > Ruter.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart og velger en posisjon på kartet.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Forover.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en
angitt avstand fra denne.
5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
babord til venstre for den opprinnelige ruten.
9
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
6 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
7 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
8 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Slette en lagret rute
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett.
Slette alle lagrede ruter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Ruter.
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som
registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan
lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
Velg Brukerdata > Spor > Spor.
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.
Slette det aktive sporet
Velg Brukerdata > Spor > Fjern aktivt spor.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende
sporet fortsetter.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
Vise en liste over lagrede spor
Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor.
4 Velg et alternativ:
• Velg Navn, og angi et nytt navn.
• Velg Sporfarge, og velg en farge.
Lagre et spor som en rute
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor > Lagre som > Lagre som rute.
10
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem,
må du registrere og lagre minst ett spor (Lagre det aktive sporet,
side 10).
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Følg spor.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Forover.
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Reverser.
5 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna
land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Slett.
Slette alle lagrede spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Lagrede spor.
Følge det aktive sporet på nytt
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
4 Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land,
grunt vann og andre hindringer.
Stille inn fargen på det aktive sporet
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Sporfarge.
2 Velg en sporfarge.
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor.
2 Velg Opptaksmodus.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Opptaksintervall > Intervall.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Distanse > Endre og angir avstanden.
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.
Navigering med STRIKER Plus
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
Skjerm: Justerer bakgrunnslysstyrken (Justere bakgrunnslyset,
side 2) og fargetemaet (Justere fargemodusen, side 2).
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på (Innstilling av
toner, side 2).
GPS: Gir informasjon om innstillingene og innlåsing av GPSsatellitter.
Automatisk på: Slår enheten automatisk på når du tilfører
strøm.
Tastaturlayout: Angir tastaturoppsettet alfabetisk eller til
samme oppsett som på en datamaskin.
Språk: Angir skjermspråket.
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Simulator: Slår på simulatoren og gjør det mulig å angi
hastighet og simulert posisjon.
hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien
som et positivt tall.
• Hvis svingeren er installert nederst på kjølen Á, og du vil
vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et
negativt tall.
Systeminformasjon
Velg Innstillinger > Innstillinger > Systeminformasjon.
Hendelseslogg: Viser en logg over systemhendelser.
Programvareinformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Garmin-enheter: Gir informasjon om tilkoblede Garmin enheter.
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon om innstillinger du har
lagt inn.
Innstillinger for mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer ekstra maskinvare.
Noen innstillinger er bare tilgjengelige når du har gyldige
dybdedata.
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.
Svingertype: Viser typen svinger som er koblet til enheten
(Velge svingertype, side 4).
Forskyvning kjøl: Forskyver overflateavlesningen for dybden
på kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i
stedet for fra svingerplasseringen (Stille inn kjølkalibreringen,
side 11).
Temperaturforskyvning: Kompenserer for
vanntemperaturavlesningen fra en svinger som kan måle
temperatur (Innstilling av vanntemperaturavvik, side 11).
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for
plasseringen av svingeren og få en nøyaktig
vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise
vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig
behovene dine.
Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens
laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et
annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra
der svingeren er montert, til kjølen.
Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert
under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren
opp til vannlinjen.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
godkjente dybdedata.
1 Mål avstanden:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À eller hvor som
helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der
Konfigurasjon av enheten
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg hvis svingeren er installert i vannlinjen, eller velg
hvis svingeren er installert nederst på kjølen.
4 Bruk piltastene for å angi forskyvningen målt i trinn 1.
Innstilling av vanntemperaturavvik
Du kan angi temperaturavviket for å kompensere for
temperaturavlseningen fra en temperaturføler.
1 Mål vanntemperaturen med svingeren med
temperaturfunksjon som er koblet til enheten.
Mål
vanntemperaturen med et annet termometer eller en
2
annen temperaturføler som du vet viser riktig temperatur.
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.
Dette er temperaturavviket. Angi denne verdien som et
positivt tall i trinn 5 hvis føleren som er koblet til enheten,
måler at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi
denne verdien som et negativt tall i trinn 5 hvis føleren som
er koblet til enheten, måler at vanntemperaturen er høyere
enn den faktisk er.
4 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Temperaturforskyvning.
5 Bruk piltastene for å angi vanntemperaturavviket målt i trinn
3.
Alarminnstillinger
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Avviker fra løypen: Stiller inn en alarm som utløses når du er
ute av kurs med en angitt avstand.
Systemalarmer
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.
Enhetsspen.: Angir at det skal utløses en alarm når batteriet
når et bestemt lavt spenningsnivå.
11
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.
Ekkoloddalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Utløses når vanndybden er grunnere enn angitt
dybde.
Dypt vann: Utløses når vanndybden er dypere enn angitt
dybde.
Vanntemperatur: Utløses når vanntemperaturen varierer med
mer enn ± 1,1 °C (± 2 °F). Alarminnstillinger lagres når
enheten slås av.
MERK: Du må koble enheten til en svinger som kan måle
temperatur for å kunne bruke denne alarmen.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enheter.
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk og geografisk nord, for gjeldende posisjon.
Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Faktisk angir geografisk
nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º). Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.
Tidsformat: Du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Tidssone: Angir tidssonen.
Sommertid: Slår sommertid Av eller På.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
MERK: Dette sletter all informasjon om innstillinger du har lagt
inn, inkludert alle Garmin Quickdraw konturer du har generert.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger > Ja.
Dele og administrere brukerdata
Du kan dele data hvis to kompatible enheter er koblet sammen
med de blå og brune ledningene på strømkabelen, eller ved
hjelp av delingskabelen for brukerdata (Koble til en Garmin
enhet for å dele brukerdata, side 12).
Koble til en Garmin enhet for å dele
brukerdata
Du kan koble STRIKER Plus-enheten til en kompatibel Garmin
enhet for å dele brukerdata, for eksempel veipunkter. Hvis
enhetene er montert i nærheten av hverandre, kan du koble
sammen de blå og brune ledningene. Hvis enhetene er montert
for langt fra hverandre til at ledningene når hverandre, kan du
koble sammen enhetene ved hjelp av en kabel for deling av
brukerdata (010-12234-06).
1 Kontroller at begge enhetene er koblet til den samme
jordingen.
2 Gjør ett av følgende:
• Hvis enhetene er montert i nærheten av hverandre, kobler
du den blå ledningen fra den første enheten til den brune
ledningen fra den andre, og deretter kobler du den brune
ledningen fra den første enheten til den blå ledningen fra
den andre.
• Hvis enhetene ikke er montert i nærheten av hverandre,
må du skaffe deg en kabel for deling av brukerdata
(010-12234-06) og koble sammen enhetene ved å følge
instruksjonene som følger med kabelen (Ledningsdiagram
for kabel for deling av brukerdata, side 12).
På
begge enhetene velger du Brukerdata > Administrer
3
data > Deling av brukerdata.
Brukerdata deles mellom tilkoblede enheter. Hvis du velger
Fjern brukerdata, fjernes data fra begge enhetene.
Ledningsdiagram for kabel for deling av brukerdata
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever ekstra
maskinvare.
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.
Aktivering av svingovergang: Angir at svingovergangen skal
beregnes basert på tid eller avstand.
Tid for svingovergang: Angir antall minutter før svingen før du
går over i neste etappe når du har valgt Tid for Aktivering av
svingovergang.
Avstand for svingovergang: Angir avstanden før svingen før
du går over i neste etappe når du har valgt Distanse for
Aktivering av svingovergang.
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon. Du kan
velge Båt for å begynne å navigere fra gjeldende posisjon
eller Veipunkter for å starte fra det første veipunktet på ruten.
12
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Data
Blå
Data
Brun
Jord
Svart
Data
Grønn
Data
Hvit
Slette lagrede data
Du kan fjerne lagrede brukerdata fra minnet på enheten.
Brukerdata inkluderer veipunkter, ruter og spor.
1 Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata.
2 Velg et alternativ.
LES DETTE
Hvis du velger Alle, fjernes alle data du har lagret, unntatt
Garmin Quickdraw konturdata.
Dele og administrere brukerdata
Hvis du er koblet til en annen enhet og Deling av brukerdata
er aktivert, blir data fjernet fra alle tilkoblede enheter.
Tillegg
Registrere enheten med serienummeret
Hvis enheten ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du registrere den ved
hjelp av serienummeret. Hvis enheten har Wi‑Fi teknologi, bør
du registrere den via ActiveCaptain appen (Komme i gang med
ActiveCaptain appen, side 2).
Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et
trygt sted.
1 Finn serienummeret på produktesken eller enheten.
2 Gå til my.garmin.com/registration.
3 Logg på Garmin kontoen din.
4 Skriv inn serienummeret.
Enheten innhenter ikke GPS-signaler
Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter
satellittsignaler. Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig
avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller
hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder,
kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.
• Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren. Hvis
den nyeste programvaren ikke er i bruk, må du oppdatere
enhetsprogramvaren (Oppdatere programvare med
ActiveCaptain appen, side 3).
• Kontroller at enheten har klar sikt til himmelen, slik at
antennen kan motta GPS-signaler. Hvis den er montert inni
en kahytt, bør den være plassert i nærheten av et vindu, slik
at den kan motta GPS-signaler.
Ekkoloddet fungerer ikke
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
• Skyv svingerkabelen helt inn på baksiden av enheten.
Selv om kabelen ser ut til å være koblet til, bør du presse den
hardt inn, slik at den sitter.
• Trykk på , og sørg for at ekkoloddet er aktivert.
• Velg riktig svingertype (Velge svingertype, side 4).
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7
Inngangsspenning
Fra 10 til 20 VDC
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Merkestrøm
1,5 A
Sikring
3 A, 250 V hurtigsikring
Spesifikasjoner
Trådløse frekvenser og protokoll* Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 22 dBm nominell
*Ikke tilgjengelig på alle modeller.
Feilsøking
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på,
kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning.
Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring
av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i
installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om
nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å
sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan
teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er
god, skal multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller at enheten mottar minst 10 volt. 12 volt er anbefalt.
Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i
hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis
spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten slå seg
på.
• Hvis enheten mottar nok strøm, men fortsatt ikke vil slå seg
på, kan du kontakte Garmin produktstøtte på
support.garmin.com.
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på. Dette vises vanligvis som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller ett av flere rutenettformater.
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.
Velg
Innstillinger > Enheter.
2
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.
4 Opprett veipunktet på nytt.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Klokkeslettet fastslås ut fra GPS-posisjonen og
tidssoneinnstillingen.
1 Velg Innstillinger > Enheter > Tidssone.
2 Kontroller at enheten har en GPS-posisjon.
Skifte sikringen i strømkabelen
1 Åpne sikringshuset À.
2 Vri og trekk ut sikringen for å fjerne den Á.
3 Sett inn en 3A-kvikksikring.
4 Lukk sikringshuset.
Tillegg
13
Indeks
kombinasjoner 1, 2
tilpasse 2
A
M
ActiveCaptain 2
oppdatere programvare 3
quickdraw 7
smartvarsler 2
alarm, ankeret driver 11
alarmer 11
ankeret driver 11
ankomst 11
ekkolodd 12
navigasjon 11
ute av kurs 11
ankomstalarm 11
mann over bord (MOB) 9
markere posisjon 8
måle avstand 9
måleenheter 12
B
bakgrunnslys 2
baner 8
bestemmelsessteder, velge 8
brukerdata, slette 12
D
data
administrering 12
fjerne 12
datafelter 6, 7
dele data 12
dybdeskyggelegging 8
E
ekkolodd 3, 4
a-skop 6
alarmer 12
bunnlås 5
dybdelinje 5
dybdeskala 5
fargevalg 6
flasher 4
forsterkning 5
frekvenser 4, 5
Garmin ClearVü 3
interferens 6
objekter 6
overflatestøy 6
SideVü 4
utseende 6
veipunkt 5
visninger 3–5
zoom 4, 5
enhet
registrering 13
taster 1
N
navigasjon 8
navigasjonsalarmer 11
navigere 8
Wi‑Fi 2
Z
P
Q
quickdraw 7, 8
innstillinger 7, 8
slette 7
quickdrawinnstillinger 8
R
registrere enheten 13
Rute til 8
ruter 9
dele 12
navigere 8, 9
navigere parallelt med 9
opprette 8, 9
redigere 9
slette 10
vise liste over 9
S
I
T
taster 1
kraft 1
toner 2
trådløse enheter, koble til en trådløs enhet 2
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
Garmin ClearVü 3
GPS 13
innstillinger 11
signaler 1
GPS-nøyaktighet 11
Gå til 8
H
K
kart 7. Du finner mer informasjon under kart
quickdraw 7
kjølkalibrering 11
klokke 11
alarm 11
14
zoom 1
ekkolodd 5
panorere 1
produktregistrering 13
programvare, oppdatere 3
innfelt navigasjon 6
innstillinger 2, 7, 8, 11, 12
systeminformasjon 11
G
W
oppdatere, programvare 3
overleggstall 6, 7
hendelseslogg 11
fabrikkinnstillinger 11, 12
fargemodus 2
feilsøking 13
vann, temperaturavvik 11
varsler 2
veipunkter 7, 8, 13
dele 12
ekkolodd 5
mann over bord (MOB) 9
opprette 8, 9
redigere 9
slette 9
vise liste over 9
O
satellittsignaler, innhente 1
SideVü 4
sikker dybde 12
sikker høyde 12
skjermbilde, lysstyrke 2
skjermbildet hjem, tilpasse 1
skjerminnstillinger 11
slette
brukerdata 12
quickdraw 7
smartvarsler 2
SOS 9
spenning 11
spor 10
aktivt 10
fjerne 10
lagre 10
lagre som rute 10
liste 10
navigere 10
opptak 10
redigere 10
slette 10
vise 10
språk 11
startskjermbildet, tilpasse 1, 2
svinger 3, 4
svingertype 11
F
V
U
ute av kurs-alarm 11
Indeks
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02226-38_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising