Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer คู่มือสำหรับเจ้าของ

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer คู่มือสำหรับเจ้าของ
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
คู่มือสำหรับเจ้าของ
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ห้ามทำสำเนาคู่มือนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งให้บุคคลหรื อหน่วยงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
Garmin , โลโก้ Garmin และ Ultrascroll เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ และ STRIKER™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
®
®
Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Corporation
®
Follow the leader.
®
สารบัญ
บทนำ ................................................................................. 1
ปุ่มอุปกรณ์ .................................................................................... 1
หน้าจอหลัก ................................................................................... 1
ซูมบน STRIKER Plus 4 ............................................................... 1
แพนบน STRIKER Plus 4 ............................................................. 1
การเรียกรับสัญญาณดาวเทียม GPS ................................................ 1
การปรับแต่งชาร์ตพล็อตเตอร์................................................ 1
การปรับแต่งหน้าจอหลัก ................................................................. 1
หน้าการรวม .................................................................................. 1
การสร้างหน้ารวมใหม่ด้วย STRIKER Plus 5/7/9 ........................ 1
การสร้างหน้าการรวมใหม่ด้วย STRIKER Plus 4 ........................ 1
การปรับแต่งหน้าการรวม ........................................................... 2
การปรับไฟหน้าจอ ......................................................................... 2
การปรับโหมดสี ............................................................................. 2
ตั้งค่าเสียงเตือน ............................................................................. 2
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ ............................................ 2
บทบาท ActiveCaptain .................................................................. 2
เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ...................................... 2
การรับการแจ้งเตือนอัจฉริยะ ........................................................... 2
การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ..................... 2
Fishfinder โซน่าร์............................................................... 3
มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม ..................................................................... 3
มุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü ..................................................... 3
มุมมองโซน่าร์ SideVü ................................................................... 3
ความถี่ด้านจอแยก ......................................................................... 4
Flasher ........................................................................................ 4
มุมมองแบบแยกซูม ........................................................................ 4
การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์ ........................................................... 4
ความถี่โซน่าร์ ................................................................................ 4
การเลือกความถี่ ........................................................................ 4
สร้างเวย์พอยท์บนจอโซน่าร์ด้วยปุ่มอุปกรณ์ ...................................... 4
หยุดโซน่าร์ ................................................................................... 4
การปรับการซูม .............................................................................. 5
การล็อคหน้าจอกับพื้นใต้น้ำ ....................................................... 5
เกนโซน่าร์ .................................................................................... 5
การตั้งค่าเกนอัตโนมัติ ............................................................... 5
การตั้งค่าเกนด้วยตนเอง ............................................................ 5
การปรับช่วงของสเกลความลึก ........................................................ 5
การตั้งค่าโซน่าร์ ............................................................................ 5
การแสดงและการปรับตั้งเส้นความลึก .......................................... 5
การตั้งค่าความเร็วการเลื่อน ....................................................... 5
ตั้งค่าขีดจำกัดการค้นหาพื้น ....................................................... 5
การตั้งค่าลักษณะโซน่าร์ ............................................................ 5
การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์ ............................................... 6
การตั้งค่าหมายเลขโอเวอร์เลย์ .................................................... 6
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................................. 6
การสร้างแผนที่แหล่งน้ำโดยใช้คุณสมบัติ Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 6
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw Contours .................... 7
การลบ Garmin Quickdraw Contours ........................................... 7
ชุมชน Garmin Quickdraw ............................................................ 7
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย
ActiveCaptain ......................................................................... 7
การตั้งค่าแผนที่ ............................................................................. 7
การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours ........................................ 7
สีของระยะความลึก ................................................................... 7
นำทางด้วย STRIKER Plus ................................................. 8
ค้นหาจุดหมายโดยใช้ชื่อ ................................................................ 8
การสร้างเวย์พอยท์บนแผนที่ ........................................................... 8
การนำทางไปยังเวย์พอยท์ .............................................................. 8
สร้างและนำทางโดยใช้แผนที่ ......................................................... 8
การหยุดการนำทาง ........................................................................ 8
สารบัญ
เวย์พอยท์ ...................................................................................... 8
บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์ ........................... 8
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งอื่น ................................................. 8
การสร้างเส้นทางและการนำทางจากตำแหน่ง Man Overboard ..... 8
การวัดระยะทางบนแผนที่ ........................................................... 8
การดูรายการเวย์พอยท์ทั้งหมด ................................................... 8
การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ .................................................... 8
การลบเวย์พอยท์หรือ MOB ....................................................... 8
การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด ............................................................ 8
เส้นทาง ........................................................................................ 8
สร้างและนำทางโดยใช้แผนที่ ..................................................... 8
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง .................................................. 8
การดูรายการเส้นทาง ................................................................ 9
การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก .......................................................... 9
การเรียกดูและการนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึกไว้ ........................ 9
การเรียกดูและการนำทางคู่ขนานกับเส้นทางที่บันทึกไว้ ................. 9
การลบเส้นทางที่บันทึก .............................................................. 9
การลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด .................................................... 9
แทร็ค ........................................................................................... 9
การแสดงแทร็ค ......................................................................... 9
การลบแทร็คที่ใช้งาน ................................................................ 9
การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน ........................................................... 9
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้ ............................................. 9
การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้ ......................................................... 9
การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง ....................................................... 9
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว้ ........................... 9
การลบแทร็คที่บันทึกไว้ ........................................................... 10
ลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด ....................................................... 10
การย้อนรอยแทร็คที่ใช้งาน ...................................................... 10
การตั้งค่าสีให้กับแทร็คที่ใช้งาน ................................................ 10
การจัดการหน่วยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก .................................................................................... 10
การตั้งค่าช่วงการบันทึกของบันทึกแทร็ค ................................... 10
การกำหนดค่าอุปกรณ์ ........................................................ 10
การตั้งค่าระบบ ............................................................................ 10
ข้อมูลระบบ ............................................................................. 10
การตั้งค่าเรือของฉัน .................................................................... 10
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ .............................................. 10
การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ ..................................................... 11
การตั้งค่าเสียงเตือน ...................................................................... 11
การเตือนการนำทาง ................................................................ 11
การเตือนระบบ ........................................................................ 11
เสียงเตือนโซน่าร์ .................................................................... 11
การตั้งค่าหน่วยวัด ....................................................................... 11
การตั้งค่าการนำทาง .................................................................... 11
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ........................................ 11
การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ................................... 11
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin เพื่อแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ .................... 11
แผนภาพการต่อสายเคเบิลการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ ........................ 12
การล้างข้อมูลที่บันทึก ................................................................... 12
ภาคผนวก ......................................................................... 12
ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณด้วยหมายเลขเครื่อง ............................... 12
ข้อมูลจำเพาะ .............................................................................. 12
การแก้ไขปัญหา .......................................................................... 12
อุปกรณ์ของฉันเปิดไม่ได้หรือเครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา ................... 12
อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS ......................................... 12
โซน่าร์ของฉันไม่ทำงาน .......................................................... 12
อุปกรณ์ของฉันไม่สร้างเวย์พอยท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ................ 12
อุปกรณ์ของฉันไม่แสดงเวลาที่ถูกต้อง ........................................ 13
ดัชนี................................................................................. 14
i
บทนำ
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอหลัก เมื่อ Fishfinder สูญเสีย
สัญญาณดาวเทียมไป
จะหายไป และจะมีเครื่องหมายคำถามกระ
พริบอยู่เหนือ บนหน้าจอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPS ให้ไปที่ www.garmin.com
/aboutGPS
ปุ่มอุปกรณ์
การปรับแต่งชาร์ตพล็อตเตอร์
การปรับแต่งหน้าจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มรายการและจัดเรียงรายการใหม่บนหน้าจอหลักได้
1 จากหน้าจอหลัก เลือก ปรับแต่งหน้าแรก
2 เลือกตัวเลือก:
À
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กลับไปยังหน้าจอหลักขณะถือในมือ
Á
เลื่อนดู ไฮไลต์ตัวเลือก และเลื่อนเคอร์เซอร์
ซูมมุมมองเข้าหรือออก (ไม่พร้อมใช้สำหรับบางรุ่น)
Â
ปิดเมนู ถ้ามี
เปิดเมนูสำหรับตัวเลือกสำหรับหน้า ถ้ามี
Ã
เปิดและปิดอุปกรณ์เมื่อถือด้วยมือ
ดำเนินการหนึ่งอย่างหรือมากกว่าเมื่อกดอย่างรวดเร็ว
• ปรับไฟหน้าจอ
• ปรับโหมดสี
• เปิดและปิดใช้งานโซน่าร์
Ä
รับทราบข้อความและเลือกตัวเลือก
Å
บันทึกตำแหน่งปัจจุบันเป็นเวย์พอยท์
Æ
• ในการจัดเรียงรายการใหม่ ให้เลือก เรียงลำดับใหม่ เลือกรายการ
ที่ต้องการเลื่อน และเลือกตำแหน่งใหม่
• ในการเพิ่มรายการลงในหน้าจอหลัก ให้เลือก เพิ่ม และเลือก
รายการใหม่
• ในการลบรายการที่คุณได้เพิ่มลงในหน้าจอหลัก ให้เลือก ลบทิ้ง
และเลือกรายการที่ต้องการลบ
หน้าการรวม
บางหน้ารวมสองฟังก์ชันหรือมากกว่าบนหนึ่งหน้า จำนวนตัวเลือกของ
หน้ารวมขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวเลือกที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ STRIKER
Plus คุณสามารถแก้ไขหน้ารวมและสร้างหน้ารวมใหม่
การสร้างหน้ารวมใหม่ด้วย STRIKER Plus 5/7/9
คุณสามารถสร้างหน้าจอแบบกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
คุณได้
1 เลือก ปรับแต่งหน้าแรก > เพิ่ม > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกแผนผัง
ซูมมุมมองออก (ไม่พร้อมใช้สำหรับบางรุ่น)
ซูมเข้าในมุมมอง (ไม่พร้อมใช้สำหรับบางรุ่น)
ประกาศ
ก่อนเปิดอุปกรณ์ คุณต้องกดขั้วต่อกับรูที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ให้แน่น
หากสายเคเบิลไม่ได้รับการจัดวางไกลจากอุปกรณ์เพียงพอ อุปกรณ์อาจ
สูญเสียพลังงานหรือหยุดทำงาน
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักของ Fishfinder สามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดใน
Fishfinder ได้ คุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณได้เชื่อมต่อกับ
Fishfinder ไว้ด้วย คุณอาจจะไม่มีตัวเลือกและคุณสมบัติบางอย่างที่ได้
กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้
ในขณะที่กำลังดูหน้าอื่นอยู่ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอหลักได้โดยการ
กด
ค้างไว้ คุณสามารถปรับแต่งแผนผังหน้าจอ
ซูมบน STRIKER Plus 4
คุณสามารถซูมเข้าและออกบนแผนที่ได้
• เลือก เพื่อซูมเข้า
• เลือก เพื่อซูมออก
แพนบน STRIKER Plus 4
คุณสามารถเลื่อนมุมมองโซน่าร์และแผนที่เพื่อดูพื้นที่นอกเหนือจาก
ตำแหน่งปัจจุบันได้
1 เลือก หรือ เพื่อเริ่มการแพน
2 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อแพน
คำแนะนำ: คุณสามารถเลือก เพื่อยกเลิกการแพน
การเรียกรับสัญญาณดาวเทียม GPS
เมื่อคุณเปิด Fishfinder ตัวรับสัญญาณ GPS จะต้องรับข้อมูลดาวเทียม
และระบุถึงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อ Fishfinder ได้รับสัญญาณดาวเทียมแล้ว
บทนำ
3
4
5
6
เลือกพื้นที่
เลือกหน้าจอ
ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพื้นที่ของหน้า
ในกรณีที่จำเป็น ให้เลือก ข้อมูล(ปกปิด) แล้วเลือกตัวเลือก
• ในการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ ให้เลือก หมายเลขซ้อน
ทับ
• เพื่อเปิดและปิดแถบข้อมูลเทปเข็มทิศ ให้เลือกแถบเข็มทิศ
7 เลือก เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับแต่ง
8 เลือก ถัดไป
9 ป้อนชื่อสำหรับหน้า
คำแนะนำ: เลือก เพื่อเลือกตัวอักษร
10 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
11 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งบนหน้าจอหลัก
12 เลือก เพื่อออก
การสร้างหน้าการรวมใหม่ด้วย STRIKER Plus 4
คุณสามารถสร้างหน้าการแบบกำหนดเองให้ตรงกับความต้องการของ
คุณได้
1 เลือก ปรับแต่งหน้าแรก > เพิ่ม > เพิ่มคอมโบ
2 เลือกฟังก์ชันแรก
3 เลือกฟังก์ชันที่สอง
4 เลือก แบ่งหน้าจอ เพื่อเลือกทิศทางของหน้าจอแยก (ทางเลือก)
5 เลือก ถัดไป
1
6 ป้อนชื่อสำหรับหน้า
คำแนะนำ: เลือก เพื่อเลือกตัวอักษร
7 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
8 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งบนหน้าจอหลัก
9 เลือก เพื่อออก
การปรับแต่งหน้าการรวม
1 เปิดหน้าการรวม
> กำหนดค่า
2 เลือก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อ และป้อนชื่อใหม่
• ในการเปลี่ยนการจัดเรียงข้อมูลบนหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยน
เค้าโครง และเลือกแผนผังใหม่
• ในการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนฟังก์ชั่น
และเลือกข้อมูลใหม่
• ในการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ข้อความที่แสดงบนหน้าจอ ให้เลือก ปรับ
ขนาดรวมกัน
• ในการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ ให้เลือก หมายเลขซ้อน
ทับ (การตั้งค่าหมายเลขโอเวอร์เลย์, หน้า 6)
การปรับไฟหน้าจอ
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > การแสดงผล > แสงสว่างหน้าจอ
2 การปรับไฟหน้าจอ
คำแนะนำ: จากหน้าจอใดก็ได้ ให้กด ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านระดับ
ต่างๆ ของความสว่าง ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์เมื่อความสว่างต่ำมาก
จนคุณไม่สามารถมองเห็นหน้าจอได้
การปรับโหมดสี
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > การแสดงผล > โหมดสี
คำแนะนำ: เลือก
สี
2 เลือกตัวเลือก
> โหมดสี จากหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าใช้การตั้งค่า
คุณสามารถเลือกเวลาที่จะให้อุปกรณ์ส่งเสียง
1 เลือก ตั้งค่า > ระบบ > สัญญาณเตือน
2 เลือกตัวเลือก:
• เพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกรายการและเมื่อมีเสียงเตือน
ให้เลือก เปิด(เลือกและสัญญาณเตือนภัย)
• เพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อมีเสียงเตือนเท่านั้น ให้เลือก สัญญาณ
เตือนเท่านั้น
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
ข้อควรระวัง
คุณสมบัตินี้ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูล Garmin ไม่สามารถรับรองความ
แม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความทันสมัยของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ การใช้
งานหรือการเชื่อถือข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
®
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พร้อมใช้งานในรุ่นที่มีเทคโนโลยี
Wi‑Fi เท่านั้น
หากคุณเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Wi‑Fi คุณสมบัติ ActiveCaptain จะ
พร้อมใช้สำหรับรุ่นที่มีเทคโนโลยี Wi‑Fi เท่านั้น
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ STRIKER
Plus และชุมชน เพื่อประสบการณ์การแล่นเรือที่เชื่อมต่อกัน
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว เช่น เวย์พอยท์และเส้นทาง เชื่อมต่อกับชุมชน Garmin
Quickdraw™ Contours และอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ คุณยังสามารถ
วางแผนการเดินทาง และดูและควบคุมอุปกรณ์ STRIKER Plus ได้จาก
แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันสามารถพุชการแจ้งเตือนอัจฉริยะ เช่น การโทรและ
ข้อความ ไปยังจอแสดงผลชาร์ตพล็อตเตอร์เมื่อทำการจับคู่แล้ว
2
ระดับการโต้ตอบของคุณกับอุปกรณ์ STRIKER Plus โดยใช้แอปพลิเค
ชัน ActiveCaptain ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ
คุณสมบัติ
เจ้าของ ผู้มาเยือน
ลงทะเบียนอุปกรณ์กับแอคเคาท์
ใช่
อัปเดตซอฟต์แวร์
ใช่
ถ่ายโอน Garmin Quickdraw Contours ทั้งหมดที่คุณ­
ดาวน์โหลดหรือสร้างโดยอัตโนมัติ
ใช่
พุชการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ใช่
ใช่
เริ่มต้นการนำทางไปยังเวย์พอยท์ที่ระบุหรือนำทางเส้นทาง
ที่ระบุ
ใช่
ใช่
ซิงโครไนซ์เวย์พอยท์และเส้นทางด้วยตนเองด้วยอุปกรณ์
STRIKER Plus
ใช่
ใช่
ใช่
เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พร้อมใช้งานในรุ่นที่มีเทคโนโลยี
Wi‑Fi เท่านั้น
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับอุปกรณ์ STRIKER Plus โดย
ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกล่าวจะมอบหนทางที่ง่ายและ
รวดเร็วในการโต้ตอบกับชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ และทำงานต่างๆ ให้
เสร็จสิ้น เช่น การแบ่งปันข้อมูล การลงทะเบียน การอัปเดตซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ และการรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือ
1 จากอุปกรณ์ STRIKER Plus ให้เลือก ActiveCaptain
2 จากหน้า ActiveCaptain ให้เลือก เครือข่าย Wi-Fi > Wi-Fi > เปิด
3 ป้อนชื่อและรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายนี้
4 จากร้านค้าแอปพลิเคชันในอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ติดตั้งและเปิด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
5 นำอุปกรณ์มือถือเข้าสู่ระยะ 24 ม. (80 ฟุต) จากอุปกรณ์ STRIKER
Plus
6 จากการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดหน้าการเชื่อมต่อ
Wi‑Fi และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่คุณ
ได้ป้อนลงในอุปกรณ์ Garmin
การรับการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ตั้งค่าเสียงเตือน
®
บทบาท ActiveCaptain
ด้วยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain อุปกรณ์ STRIKER Plus สามารถ
แสดงการแจ้งเตือนที่ได้รับจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
1 จากอุปกรณ์ STRIKER Plus ให้เลือก ActiveCaptain > การแจ้ง
Smart > เปิดใช้งานการแจ้ง
2 เปิดเทคโนโลยี Bluetooth ในการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ
3 นำอุปกรณ์เข้าสู่ระยะ 24 ม. (80 ฟุต) จากกันและกัน
4 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ์มือถือ ให้เลือก Smart
Notifications > Pair with Chartplotter
5 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อจับคู่แอปพลิเคชันกับอุปกรณ์
STRIKER Plus โดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth
6 เมื่อมีข้อความแจ้ง ป้อนคีย์บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
7 หากจำเป็น ให้ปรับการแจ้งเตือนในการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของ
คุณ
®
การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain
หากอุปรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด
สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ประกาศ
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจต้องอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ อาจมีขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายนาที
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับอุปกรณ์ STRIKER Plus (เริ่มต้นใช้งาน
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หน้า 2)
2 เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน
อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวน์โหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ์
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์ STRIKER Plus อีกครั้ง กา
รอัปเดตจะได้รับการถ่ายโอนมายังอุปกรณ์ หลังจากการถ่ายโอนเสร็จ
สิ้น คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณได้รับแจ้งโดยอุปกรณ์ STRIKER Plus ให้เลือกตัวเลือก
สำหรับติดตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยทันที ให้เลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ให้เลือก ยกเลิก เมื่อคุณพร้อมติด
ตั้งการอัปเดต ให้เลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟท์แวร์ > ติด
ตั้งทันที
Fishfinder โซน่าร์
เมื่อเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับหัวโซน่าร์ที่ใช้ร่วมกันได้ จะสามารถใช้
อุปกรณ์ STRIKER Plus เป็น Fishfinder ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวโซน่าร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของ
คุณ ให้ไปที่ www.garmin.com/transducers
มุมมองโซน่าร์ที่ต่างกันจะช่วยให้คุณดูปลาในพื้นที่ได้ มุมมองโซน่าร์จะ
พร้อมใช้ต่างกันไปตามชนิดของหัวโซน่าร์และโมดูลวัดความลึกที่เชื่อม
ต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูหน้าจอโซน่าร์
Garmin ClearVü™ ได้เมื่อคุณมีโมดูลหัวโซน่าร์ Garmin ClearVü ที่ใช้
ร่วมกันได้เท่านั้น
มุมมองโซน่าร์พื้นฐานมีอยู่สี่แบบคือ มุมมองแบบเต็มจอ, มุมมองแบบแยก
จอที่ผสานมุมมองสองมุมขึ้นไป, มุมมองแบบแยกซูม และมุมมองแบบแยก
ความถี่ที่แสดงความถี่ที่ต่างกันสองความถี่ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า
สำหรับแต่ละมุมมองในหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังดูมุมมองแบบ
แยกความถี่ คุณสามารถปรับเกนสำหรับความถี่แต่ละตัวได้
หากคุณไม่เห็นการจัดเรียงมุมมองโซน่าร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
คุณสามารถสร้างหน้าจอรวมที่กำหนดเองได้ (หน้าการรวม, หน้า 1)
มุมมองโซน่าร์ ดั้งเดิม
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
ความลึกใต้น้ำ
อุณหภูมิน้ำ
ความเร็ว GPS
แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์
เวลา
เป้าหมายที่หยุดนิ่ง (ปลา)
เส้นความลึก
ประเภทของหัวโซน่าร์และความถี่ และชนิดการซูม
ตัวระบุความลึกในหน้าจอข้อมูลโซน่าร์เลื่อนจากขวาไปซ้าย
เสียงสะท้อนใต้น้ำ
หัวโซน่าร์แบบทั่วไปจะปล่อยลำคลื่นรูปกรวย เทคโนโลยีโซน่าร์แบบ
สแกน Garmin ClearVü จะปล่อยสองลำคลื่นแนวแคบออกมา ซึ่งคล้าย
กับรูปร่างของลำคลื่นในเครื่องถ่ายเอกสาร ลำคลื่นเหล่านี้จะให้ภาพที่
เหมือนรูปภาพของสิ่งที่อยู่รอบเรือได้ชัดเจนกว่า
มีมุมมองแบบเต็มจอพร้อมใช้อยู่หลายมุมมองขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์ที่เชื่อม
ต่อ
มุมมองโซน่าร์เต็มจอแบบ ดั้งเดิม แสดงภาพขนาดใหญ่ของค่าโซน่าร์ที่
อ่านได้จากหัวโซน่าร์ มาตราส่วนช่วงระยะทางด้านขวาของจอจะแสดง
ความลึกของวัตถุที่ตรวจจับได้ขณะที่หน้าจอเลื่อนจากขวาไปซ้าย
À
Á
Â
ข้อมูลความลึก
เป้าหมายหรือปลาที่หยุดนิ่ง
พื้นใต้น้ำ
มุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü
หมายเหตุ: ในการรับโซน่าร์แบบสแกน Garmin ClearVü คุณจำเป็น
ต้องมีหัวโซน่าร์ที่ใช้ร่วมกันได้
โซน่าร์ความถี่สูง Garmin ClearVü จะให้ภาพที่มีรายละเอียดของสภาพ
แวดล้อมการตกปลารอบๆ เรือในการแสดงโครงสร้างที่เรือแล่นผ่านโดย
ละเอียด
Fishfinder โซนาร
มุมมองโซน่าร์ SideVü
หมายเหตุ: ไม่รองรับโซน่าร์ SideVü และหัวโซน่าร์แบบสแกนในบางรุ่น
หมายเหตุ: ในการรับ SideVü โซน่าร์แบบสแกน คุณจำเป็นต้องมีหัวโซ
น่าร์และ Fishfinder ที่ใช้ร่วมกันได้
เทคโนโลยีโซน่าร์แบบสแกน SideVü จะแสดงภาพของสิ่งที่อยู่ด้านข้าง
ของเรือให้คุณเห็น คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือค้นหาในการค้นหา
โครงสร้างและปลาได้
3
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
ด้านซ้ายของเรือ
ด้านขวาของเรือ
หัวโซน่าร์บนเรือของคุณ
ต้นไม้
ยางเก่า
ท่อนไม้
ระยะห่างจากด้านข้างของเรือ
น้ำระหว่างเรือและพื้น
ความถี่ด้านจอแยก
คุณสามารถดูความถี่สองความถี่จากหน้าจอความถี่แยก
การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์
ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับหัวโซน่าร์ที่ไม่มีมากับอุปกรณ์ คุณอาจต้องตั้งค่า
ชนิดของหัวโซน่าร์เพื่อทำให้โซน่าร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อนเชื่อมต่อ
กับหัวโซน่าร์ คุณควรเลือกชนิดของหัวโซน่าร์ ชื่อของหัวโซน่าร์ควร
ปรากฏอยู่บนฉลากบนสายหัวโซน่าร์ ใกล้กับขั้วต่อ
อุปกรณ์นี้ใช้งานร่วมกันได้กับหัวโซน่าร์อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงหัวโซ
น่าร์ Garmin ClearVü ซึ่งมีอยู่ที่ www.garmin.com/transducers
1 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ชนิดทรานดิวเซอร์
2 เลือกตัวเลือก:
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ลำคลื่นคู่ 200/77 kHz ให้เลือก ลำแสงคู่
200/77 kHz
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ความถี่คู่ 200/50 kHz ให้เลือก ความถี่คู่
200/50kHz
• หากคุณมีหัวโซน่าร์ชนิดอื่น ให้เลือกจากรายการ
ความถี่โซน่าร์
Flasher
Flasher แสดงข้อมูลโซน่าร์บนสเกลความลึกวงกลม เพื่อระบุสิ่งที่อยู่ใต้
เรือของคุณ สเกลความความลึกวงกลมถูกจัดเป็นวงแหวนที่ส่วนบนสุด
และมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความลึกระบุโดยสเกลภายในวงแหวน
ข้อมูลโซน่าร์กระพริบบนวงแหวน เมื่อได้ระดับความลึกที่ระบุไว้ สีจะบ่ง
บอกถึงความแรงที่แตกต่างกันของสัญญาณสะท้อนกลับของโซน่าร์
เลือก Flasher
À
Á
ความลึกที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สเกลความลึก
มุมมองแบบแยกซูม
บนหน้ามุมมองแบบแยกซูม คุณสามารถมองเห็นกราฟเต็มของค่าโซน่าร์
ที่อ่านได้บนด้านขวาของหน้าจอ และส่วนที่ขยายของกราฟนั้นบนด้าน
ซ้ายของหน้าจอ
จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก
> ซูม > แยกการซูม
หมายเหตุ: ความถี่ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับชาร์ตพล็อตเตอร์, โมดูลวัดความ
ลึก และหัวโซน่าร์ที่กำลังใช้
การปรับความถี่จะช่วยปรับโซน่าร์ให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ
และความลึกปัจจุบันของน้ำ
ความถี่ที่สูงจะใช้ลำคลื่นที่แคบ และเหมาะสำหรับการดำเนินการความเร็ว
สูง และสภาวะที่มีพายุรุนแรง คำอธิบายส่วนลึกและชั้นความร้อนกลางจะ
ดีกว่าเมื่อใช้ความถี่ที่สูงกว่า
ความถี่ที่ต่ำจะใช้ลำคลื่นกว้าง ซึ่งทำให้ชาวประมงมองเห็นเป้าหมายได้
มากขึ้น แต่จะทำให้เกิดการรบกวนที่พื้นผิวมากขึ้นและลดความต่อเนื่อง
ของสัญญาณส่วนลึกระหว่างสภาวะที่มีพายุรุนแรง ลำคลื่นที่กว้างจะ
สร้างส่วนโค้งที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผลคืนปลาเป้าหมายทำให้เหมาะสมมาก
สำหรับค้นหาปลา ลำคลื่นที่กว้างยังทำงานได้ดีกว่าในน้ำลึก เนื่องจาก
ความถี่ต่ำมีการทะลุทะลวงน้ำที่ดีกว่า
ความถี่ CHIRP จะอนุญาตให้คุณกวาดพัลส์แต่ละพัลส์ผ่านทางช่วง
ความถี่ ทำให้แบ่งแยกเป้าหมายในน้ำลึกได้ดีกว่า สามรรถใช้ CHIRP
เพื่อระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างเช่นปลาในฝูงปลา และการใช้งานใน
น้ำลึก โดยปกติแล้ว CHIRP ทำงานได้ดีกว่าการใช้งานความถี่เดียว
เนื่องจากปลาเป้าหมายบางตัวอาจจะเห็นได้ชัดกว่าด้วยความถี่ตายตัว
คุณจึงควรพิจารณาถึงเป้าหมายและสภาพน้ำเมื่อใช้ความถี่ CHIRP
กล่องดำโซน่าร์และหัวโซน่าร์บางตัวยังให้ความสามารถในการปรับแต่ง
ความถี่ที่ตั้งล่วงหน้าสำหรับองค์ประกอบหัวโซน่าร์แต่ละองค์ประกอบ ซึ่ง
ทำให้คุณเปลี่ยนความถี่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าขณะที่น้ำ
และเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง
การดูความถี่สองความถี่ร่วมกันด้วยมุมมองแบบแยกความถี่จะให้คุณมอง
เห็นได้ลึกขึ้นด้วยผลคืนความถี่ต่ำ และเห็นรายละเอียดจากผลคืนความถี่
สูงได้ละเอียดขึ้นในเวลาเดียวกัน
การเลือกความถี่
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับความถี่สำหรับมุมมองโซน่าร์และหัวโซน่า
ร์ทุกตัวได้
คุณสามารถระบุว่าจะให้ความถี่ใดปรากฏบนหน้าจอโซน่าร์ได้
> ความถี่
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก
2 เลือกความถี่ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและความลึกของน้ำ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ ให้ดู ความถี่โซน่าร์, หน้า 4
สร้างเวย์พอยท์บนจอโซน่าร์ด้วยปุ่มอุปกรณ์
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งเพื่อบันทึก
2 เลือก
3 หากจำเป็นให้แก้ไขข้อมูลเวย์พอยท์
หยุดโซน่าร์
À
Á
Â
4
สเกลความลึกที่ซูม
หน้าต่างซูม
บางตัวเลือกอาจไม่มีในบางรุ่น
เลือกตัวเลือก:
• จาก ดั้งเดิม หรือ ClearVü หน้าจอโซน่าร์ เลือก หรือ
• จาก SideVü หน้าจอโซน่าร์ เลือก หรือ
ช่วงความลึก
Fishfinder โซนาร
การปรับการซูม
คุณสามารถปรับการซูมด้วยตนเองโดยระบุการช่วงและตั้งความลึกเริ่ม
ต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อความลึกอยู่ที่ 15 ม. และความลึกเริ่มต้นอยู่ที่ 5
ม. อุปกรณ์จะแสดงพื้นที่ที่ขยายลึก 5 ถึง 20 ม.
คุณสามารถทำให้อุปกรณ์ปรับการซูมอัตโนมัติโดยระบุช่วง อุปกรณ์
คำนวณพื้นที่ซูมจากพื้นใต้น้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกช่วงห่าง 10
เมตร อุปกรณ์ก็จะแสดงบริเวณขยาย 10 เมตรจากพื้นใต้น้ำ
> ซูม
1 จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกปุ่มล็อกด้านล่าง เพื่อล็อคหน้าจอกับพื้นใต้น้ำ
• เลือก แมนนวล เพื่อตั้งค่าซูมด้วยตัวเอง
• เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าซูมอัตโนมัติ
• เลือก แยกการซูม เพื่อเปิดมุมมองการแยกซูม
การล็อคหน้าจอกับพื้นใต้น้ำ
คุณสามารถล็อคหน้าจอกับพื้นใต้น้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกช่วงห่าง
20 เมตร อุปกรณ์ก็จะแสดงบริเวณตั้งแต่พื้นใต้น้ำไปถึงระดับ 20 เมตร
เหนือพื้นใต้น้ำ ช่วงจะปรากฏบนด้านขวา
> ซูม > ปุ่มล็อกด้านล่าง
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก
2 เลือกช่วง
เกนโซน่าร์
การตั้งค่าเกนควบคุมความไวของตัวรับโซนาร์เพื่อชดเชยความลึกและ
ความใสของน้ำ การเพิ่มเกนแสดงรายละเอียดเพิ่มขึ้น และการลดเกนลด
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบนหน้าจอ
หมายเหตุ: การตั้งค่าเกนบนมุมมองโซน่าร์หนึ่งมุมมองจะปรับใช้กับมุม
มองโซน่าร์ทุกมุมมอง
การตั้งค่าเกนอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เพื่อตั้งเกนบนหน้าจอความถี่แยก คุณจะต้องตั้งความถี่แต่ละ
ความถี่แยก
> เพิ่ม
1 เลือก
2 เลือก เปิดใช้งานเกนอัตโนมัติ ถ้ามี
3 เลือกตัวเลือก:
• เมื่อต้องการแสดงสัญญาณสะท้อนกลับของโซน่าร์ที่อ่อนกว่าและมี
ความไวสูงกว่าอัตโนมัติ ให้เลือก สูงอัตโนมัติ
• หากต้องการแสดงสัญญาณสะท้อนกลับของโซน่าร์ที่มีความไว
ปานกลางอัตโนมัติ ให้เลือก ปานกลาง
• เมื่อต้องการแสดงมุมมองของโซน่าร์ที่มีความไวต่ำกว่าอัตโนมัติ
ให้เลือก ต่ำ
การตั้งค่าเกนด้วยตนเอง
> เพิ่ม
1 จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก
เลื
อ
ก
หรื
อ
จนกระทั่งคุณเริ่มมองเห็นสัญญาณรบกวนในสัดส่วน
2
น้ำบนหน้าจอ
3 เลือก หรือ เพื่อลดเกน
การปรับช่วงของสเกลความลึก
คุณสามารถปรับช่วงของสเกลความลึกได้ที่ด้านขวาของจอ การปรับช่วง
ระยะอัตโนมัติจะรักษาส่วนลึกไว้ภายในสามส่วนล่างของหน้าจอโซน่าร์
และใช้เพื่อติดตามพื้นใต้น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศน้อยหรือ
ปานกลาง
เมื่อความลึกเปลี่ยนไปอย่างมาก เหมือนที่ทางชันหรือหน้าผาการปรับ
ช่วงด้วยตัวทำให้เห็นมุมมองเฉพาะของช่วงความลึก พื้นใต้น้ำจะปรากฏ
บนหน้าจอได้ตราบใดที่พื้นอยู่ภายในช่วงระยะที่คุณตั้ง
> ระยะ
1 จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการอนุญาตอุปกรณ์ให้ปรับช่วงระยะอัตโนมัติตามความลึก ให้
เลือก อัตโนมัติ
• ในการเพิ่มช่วงระยะเอง ให้เลือก หรือ
• เมื่อต้องการลดช่วงระยะเอง ให้เลือก หรือ
หมายเหตุ: จากหน้าจอโซน่าร์ คุณสามารถเลือก หรือ ปรับช่วง
ระยะเองได้
Fishfinder โซนาร
การตั้งค่าช่วงบนหน้าจอหนึ่งจะปรับใช้กับทุกหน้าจอ ยกเว้น หน้าจอ
SideVü
การตั้งค่าโซน่าร์
หมายเหตุ: แต่ละรุ่นเรดาร์และหัวโซน่าร์มีตัวเลือกและการตั้งค่าแตกต่าง
กัน
การแสดงและการปรับตั้งเส้นความลึก
คุณสามารถแสดงและปรับตั้งเส้นแนวนอนในหน้าจอโซน่าร์ได้ เส้นของ
ความลึกจะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอ
หมายเหตุ: การแสดงเส้นความลึกบนหน้าจอหนึ่งจะแสดงเส้นความลึกบน
หน้าจอทั้งหมด
> การตั้งค่าโซนาร์ > เส้นระดับความ
1 จากหน้าจอโซน่าร์ เลือก
ลึก.
2 เลือก
3 เพื่อปรับ เส้นระดับความลึก, เลือก หรือ
การตั้งค่าความเร็วการเลื่อน
คุณสามารถตั้งอัตราความเร็วที่ภาพโซน่าร์จะเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอ การ
ใช้ความเร็วการเลื่อนสูงขึ้นจะแสดงให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังตกปลา การใช้ความเร็ว
การเลื่อนต่ำลงจะแสดงข้อมูลโซน่าร์บนหน้าจอได้นานขึ้น การตั้งค่า
ความเร็วการเลื่อนบนมุมมองโซน่าร์หนึ่งมุมมองจะปรับใช้กับมุมมองโซ
น่าร์ทุกมุมมอง
> การตั้งค่าโซนาร์ > เลื่อนความเร็ว
1 จากมุมมองโซน่าร์ ให้เลือก
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการปรับความเร็วการเลื่อนอัตโนมัติด้วยข้อมูลความเร็วเหนือ
พื้น ให้เลือก อัตโนมัติ
การตั้งค่าอัตโนมัติจะเลือกความเร็วการเลื่อนที่ตรงกับความเร็วเรือ
เป้าหมายในน้ำจึงถูกดึงเข้ามาด้วยอัตราส่วนลักษณะที่ถูกต้องและ
มีความบิดเบือนน้อยลง เมื่อดูมุมมองโซน่าร์ Garmin ClearVü
หรือ SideVü แนะนำให้ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติ
• ในการเลือกความเร็วการเลื่อนที่เร็วมาก เลือก Ultrascroll
ตัวเลือก Ultrascroll จะเลื่อนข้อมูลโซน่าร์อย่างรวดเร็ว แต่
คุณภาพภาพจะลดลง ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ตัวเลือกเร็วจะให้
สมดุลที่ดีระหว่างการเลื่อนภาพที่รวดเร็วและเป้าหมายที่บิดเบือน
น้อยลง
®
ตั้งค่าขีดจำกัดการค้นหาพื้น
คุณสามารถตั้งความลึกสูงสุดเมื่อคุณสมบัติช่วงอัตโนมัติค้นหาพื้น ขีด
จำกัดที่ต่ำกว่าจะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นได้เร็วกว่าขีดจำกัดที่สูงกว่า
> การตั้งค่าโซนาร์ > ขีดจำกัดการ
1 จากหน้าจอโซน่าร์ เลือก
ค้นหาพื้น
2 เลือกระยะ
การตั้งค่าลักษณะโซน่าร์
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก
> การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว
การจัดผังสี: ตั้งค่ารูปแบบสี
ชายขอบ: เน้นสัญญาณที่แรงที่สุดจากด้านล่างเพื่อช่วยกำหนดความแรง
หรือความอ่อนของสัญญาณ
ขอบเขต A: แสดงไฟฉายแนวตั้งตามแนวด้านขวาของหน้าจอที่แสดง
ช่วงถึงเป้าหมายตามสเกลทันที
สัญลักษณ์ปลา: ตั้งค่าการแปลสัญญาณโซนาร์จากเป้าหมายที่ถูกพัก
การเปิด A-Scope
A-Scope เป็น Flasher แนวตั้งตามแนวด้านขวาของมุมมองของโซน่าร์
แบบเต็มหน้าจอ คุณสมบัตินี้ช่วยขยายข้อมูลของโซน่าร์ที่เพิ่งได้รับล่าสุด
เพื่อให้ดูได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการตรวจหาปลาที่อยู่ใกล้
กับพื้นได้ด้วย
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในจอโซน่าร์บางรุ่น
จากหน้ามุมมองเต็มจอ เลือก
> การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว
> ขอบเขต A
5
TVG: ลดค่ารบกวนบนผิวน้ำ
การควบคุมนี้ใช้ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่คุณต้องการควบคุมและลด
สัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการหรือค่ารบกวนใกล้ผิวน้ำ นอกจากนี้ ยัง
ช่วยให้สามารถแสดงเป้าหมายที่อยู่ใกล้ผิวน้ำซึ่งถูกซ่อนหรือปิดบัง
โดยค่ารบกวนบนผิวน้ำ
การตั้งค่าหมายเลขโอเวอร์เลย์
À
Á
A-Scope
เส้นผ่านศูนย์กลางของกรวยโซน่าร์ที่ความลึกปัจจุบัน
ตั้งค่าลักษณะของเป้าหมายที่ถูกพัก
หมายเหตุ: การตั้งค่าลักษณะของเป้าหมายที่ถูกพักบนหน้าจอจะปรับการ
ตั้งค่าของหน้าจอทั้งหมด
หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกมุมมองโซน่าร์
แสดงเป้าหมายที่ถูกพักเป็นสัญลักษณ์
แสดงเป้าหมายที่ถูกพักเป็นสัญลักษณ์พร้อมข้อมูลความลึกเป้าหมาย
แสดงเป้าหมายที่ถูกพักเป็นสัญลักษณ์พร้อมข้อมูลโซน่าร์พื้นหลัง
แสดงเป้าหมายที่ถูกพักเป็นสัญลักษณ์พร้อมข้อมูลโซน่าร์พื้นหลังและ
ข้อมูลความลึกเป้าหมาย
1 จากหน้าจอโซน่าร์ เลือก
สัญลักษณ์ปลา
2 เลือกตัวเลือก
> การตั้งค่าโซนาร์ > การปรากฏตัว >
การตั้งค่าการตัดค่ารบกวนโซน่าร์
จากมุมมองของโซน่าร์ เลือก
> การตั้งค่าโซนาร์ > ตัดการรบกวน
การรบกวน: ปรับความไวในการลดผลกระทบของการรบกวนจากที่มาค่า
รบกวนที่อยู่ใกล้
เมื่อคุณปรับการตั้งค่าการรบกวนจากปิด À ไปที่ต่ำ Á, ปานกลาง Â
และสูง Ã ค่ารบกวนจะค่อยๆ หายไป แต่จะยังมีผลเล็กน้อยกับการ
สะท้อนกลับของเป้าหมายที่แรง คุณควรใช้การตั้งค่าการรบกวนต่ำ
ที่สุดที่ให้การปรับปรุงมี่ต้องการเพื่อนำการรบกวนออกจาหน้าจอ การ
แก้ไขปัญหาการติดตั้งที่เกิดจากค่ารบกวนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัด
การรบกวน
ค่ารบกวนบนผิวน้ำ: ซ่อนการสะท้อนกลับของโซน่าร์ใกล้กับผิวน้ำ การ
ซ่อนค่ารบกวนพื้นผิวช่วยลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบนหน้าจอ
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอโซน่าร์ได้
จากหน้าจอโซน่าร์ ให้เลือก
> หมายเลขซ้อนทับ
ใส่แผนที่เดินเรือ: แสดงการแทรกการนำทางในขณะที่เรือนำทางไปยัง
ปลายทาง
แถบเข็มทิศ: แสดงแถบข้อมูลเทปเข็มทิศ
แรงดันไฟฟ้า: แสดงแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์
ความลึก: แสดงความลึกปัจจุบันของหัวโซน่าร์
ความเร็ว: แสดงความเร็วปัจจุบันของเรือ
อุณหภูมิน้ำ: แสดงอุณหภูมิน้ำปัจจุบัน
เวลาของวัน: แสดงเวลาปัจจุบัน
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
คำเตือน
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ให้ผู้ใช้สามารถสร้าง
แผนที่ได้ Garmin จะไม่รับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความเชื่อถือได้
ความสมบูรณ์ หรือความทันการณ์ของแผนที่ที่สร้างโดยบุคคลที่สาม การ
ใช้งานหรือการเชื่อถือแผนที่ที่สร้างโดยบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยง
ของคุณเอง
คุณสมบัติแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ทำให้คุณสามารถ
สร้างแผนที่ที่มีทั้งเลเบลเส้นชั้นความสูงและความลึกของแหล่งน้ำทุก
ประเภทได้ทันที
เมื่อ Garmin Quickdraw Contours บันทึกข้อมูล จะมีวงกลมสีขึ้นมา
รอบๆ ไอคอนเรือ วงกลมนี้แสดงถึงพื้นที่โดยประมาณของแผนที่ที่ถูกเก็บ
ข้อมูลในแต่ละรอบ
วงกลมสีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำ
กว่า 16 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.) วงกลมสีเหลืองหมายถึงความลึกและ
ตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วอยู่ระหว่าง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง
20 ไมล์/ชม.) วงกลมสีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหน่ง GPS ที่ไม่ดี
และความเร็วสูงกว่า 32 กม./ชม. (20 ไมล์/ชม.)
คุณสามารถดู Garmin Quickdraw Contours ในหน้าจอรวม หรือดูเป็น
มุมมองเดี่ยวบนแผนที่ก็ได้
ปริมาณของข้อมูลที่บันทึกได้จะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีในอุปกรณ์
ที่มาโซน่าร์ของคุณ และความเร็วของเรือของคุณในขณะที่กำลังบันทึก
ข้อมูล คุณสามารถบันทึกได้นานขึ้นถ้าคุณใช้โซน่าร์แบบลำคลื่นเดี่ยว
โดยเฉลี่ยแล้วคุณสามารถบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์ได้เป็นเวลา 1,500
ชั่วโมง
การสร้างแผนที่แหล่งน้ำโดยใช้คุณสมบัติ Garmin
Quickdraw Contours
สัญญาณสะท้อนผิวน้ำ À เกิดจากการรบกวนระหว่างหัวโซน่าร์และ
น้ำ คุณสามารถซ่อนค่ารบกวนผิวน้ำ Á เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวน
ที่ไม่ต้องการ ลำคลื่นที่กว้าง (ความถี่ต่ำ) จะแสดงเป้าหมายได้มากขึ้น
แต่จะสร้างค่ารบกวนบนผิวน้ำมากขึ้นด้วย
6
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติ Garmin Quickdraw Contours คุณ
จะต้องมีความลึกของโซน่าร์และตำแหน่ง GPS ของคุณ
> Quickdraw Contours > เริ่มการ
1 เลือก แผนที่ Quickdraw >
บันทึก
> Quickdraw Contours > หยุด
2 เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น ให้เลือก
การบันทึก
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การเพิ่มเลเบลในแผนที่ Garmin Quickdraw
Contours
คุณสามารถเพิ่มเลเบลให้กับแผนที่ Garmin Quickdraw Contours เพื่อ
ระบุถึงจุดอันตราย หรือจุดน่าสนใจต่างๆ ได้
1 จาก แผนที่ Quickdraw เลือกตำแหน่ง
2 เลือก เพิ่มป้าย Quickdraw
3 ใส่ข้อความสำหรับเลเบล แล้วเลือก เสร็จ
การลบ Garmin Quickdraw Contours
คุณสามารถลบแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ได้
เลือก แผนที่ Quickdraw >
> Quickdraw Contours > ลบ
ชุมชน Garmin Quickdraw
ชุมชน Garmin Quickdraw เป็นชุมชนออนไลน์สาธารณะแบบไม่มีค่า
ใช้จ่ายซึ่งให้คุณสามารถแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours
ของคุณกับคนอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแผนที่ที่ผู้ใช้อื่นสร้าง
ขึ้นได้ด้วย
หากอุปกรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อเข้าสู่ชุมชน Garmin Quickdraw (การเชื่อมต่อกับ
ชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain, หน้า 7)
หมายเหตุ: อุปกรณ์ Garmin ต้องมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำหรือ
เทคโนโลยี Wi‑Fi เพื่อเข้าร่วมในชุมชน Garmin Quickdraw
การเชื่อมต่อกับชุมชน Garmin Quickdraw ด้วย ActiveCaptain
1 จากอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ STRIKER Plus (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หน้า 2)
2 จากแอปพลิเคชัน ให้เลือก Quickdraw Community
คุณสามารถดาวน์โหลดเส้นชั้นความสูงจากผู้อื่นในชุมชน (การ
ดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain,
หน้า 7) และแบ่งปันเส้นชั้นความสูงที่คุณสร้างไว้ (การแบ่งปันแผนที่
Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน Garmin Quickdraw
โดยใช้ ActiveCaptain, หน้า 7)
การดาวน์โหลดแผนที่ชุมชน Garmin Quickdraw โดยใช้
ActiveCaptain
คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่ผู้ใช้
อื่นสร้างขึ้นและแบ่งปันกับชุมชน Garmin Quickdraw
1 จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก
Quickdraw Community > Search for Contours
2 ใช้แผนที่และคุณสมบัติค้นหาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
จุดสีแดงแสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่แบ่งปัน
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว
3 เลือก Select Download Region
4 ลากกล่องเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะดาวน์โหลด
5 ลากมุมเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ดาวน์โหลด
6 เลือก Download Area
ครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ์
STRIKER Plus เส้นชั้นความสูงที่ดาวน์โหลดไว้จะได้รับการถ่ายโอนไป
ยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
การแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณกับชุมชน
Garmin Quickdraw โดยใช้ ActiveCaptain
คุณสามารถแบ่งปันแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ที่คุณสร้าง
ขึ้นกับคนอื่นๆ ในชุมชน Garmin Quickdraw ได้
เมื่อคุณแบ่งปันแผนที่ชั้นความสูง จะแบ่งปันเฉพาะแผนที่ชั้นความสูง
เท่านั้น เวย์พอยท์ของคุณจะไม่ถูกแบ่งปัน
เมื่อคุณตั้งค่าแอปพลิเคชัน ActiveCaptain ของคุณ คุณอาจเลือกที่จะ
แบ่งปันชั้นความสูงของคุณกับชุมชนโดยอัตโนมัติ หากไม่ ให้ทำตามขั้น
ตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปัน
จากแอปพลิเคชัน ActiveCaptain บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก
Quickdraw Community
ครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ActiveCaptain กับอุปกรณ์
STRIKER Plus แผนที่ชั้นความสูงของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยัง
ชุมชนโดยอัตโนมัติ
แผนที่ Garmin Quickdraw Contours
การตั้งค่าแผนที่
เลือก แผนที่ Quickdraw >
จุดเดินทาง: แสดงรายการเวย์พอยท์
จอแสดงผลจุดเดินทาง: ตั้งค่าวิธีการแสดงเวย์พอยท์บนแผนที่
Quickdraw Contours: เปิดการวาดเส้นชั้นความสูงพื้นใต้น้ำ และทำให้
คุณสามารถสร้างเลเบลแผนที่ตกปลาได้
เส้นทาง: แสดงรายการเส้นทาง
การติดตามเป้า: แสดงประวัติการเดินทางบนแผนที่
ค้นหา: ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเส้นทางและเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
ติดตั้งแผนที่: ตั้งค่ามุมมองแผนที่และแสดงเส้นทิศทางที่กำลังมุ่งไปคือ
เส้นที่วาดบนแผนที่จากหัวเรือไปยังทิศที่เรือกำลังเดินทางไป
หมายเลขซ้อนทับ: ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนแผนที่
การตั้งค่า Garmin Quickdraw Contours
เลือก แผนที่ Quickdraw >
> Quickdraw Contours > ตั้งค่า.
การแสดงผล: แสดง Garmin Quickdraw Contours ตัว เส้นชั้นความสูง
ของผู้ใช้ แสดงแผนที่ Garmin Quickdraw Contours ของคุณเอง
ตัวเลือก เส้นชั้นความสูงของชุมชน แสดงแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดจาก
ชุมชน Garmin Quickdraw
บันทึกซ้อน: ตั้งค่าระยะทางระหว่างความลึกของโซน่าร์กับความลึกของ
การบันทึกเส้นชั้นความสูง หากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
บันทึกล่าสุดของคุณ ให้ปรับการตั้งค่านี้เพื่อให้ความลึกของการ
บันทึกเหมือนกันทั้งสองการบันทึก
ตัวอย่างเช่น หากเวลาล่าสุดที่คุณบันทึกมีความลึกโซน่าร์เท่ากับ 3.1
ม. (10.5 ฟุต) และความลึกโซน่าร์ของวันนี้เท่ากับ 3.6 ม. (12 ฟุต)
ให้ป้อน -0.5 ม. (-1.5 ฟุต) สำหรับค่า บันทึกซ้อน
ค่าชดเชยการแสดงผลของผู้ใช้: ตั้งค่าความแตกต่างในความลึกของเส้น
ชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของคุณเองเพื่อ
ชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหล่งน้ำ หรือเพื่อชดเชยค่า
ความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
ค่าชดเชยการแสดงผลจากชุมชน: ตั้งค่าความแตกต่างในความลึกของ
เส้นชั้นความสูง และเลเบลความลึกบนแผนที่ชั้นความสูงของชุมชน
เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำของแหล่งน้ำ หรือเพื่อชดเชย
ค่าความผิดพลาดของความลึกในแผนที่ที่ถูกบันทึก
การสำรวจสี: ตั้งค่าสีของการแสดงผล Garmin Quickdraw Contours
เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ สีจะแสดงคุณภาพของการบันทึก เมื่อปิดการตั้งค่า
นี้ บริเวณเส้นชั้นความสูงจะใช้สีมาตรฐานของแผนที่
สีเขียวหมายถึงความลึกและตำแหน่ง GPS ที่ดี และความเร็วต่ำกว่า
16 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.) สีเหลืองหมายถึงความลึกและตำแหน่ง
GPS ที่ดี และความเร็วอยู่ระหว่าง 16 ถึง 32 กม./ชม. (10 ถึง 20
ไมล์/ชม.) สีแดงหมายถึงความลึกหรือตำแหน่ง GPS ที่ไม่ดี และ
ความเร็วสูงกว่า 32 กม./ชม. (20 ไมล์/ชม.)
การแรเงาระดับความลึก: ระบุขีดจำกัดบนและล่างของช่วงความลึกและสี
สำหรับช่วงความลึกนั้น
สีของระยะความลึก
คุณสามารถตั้งค่าช่วงสีบนแผนที่ของคุณเพื่อแสดงความลึกของน้ำใน
ตำแหน่งที่ปลาที่เป็นเป้าหมายของคุณกำลังกินเหยื่อในขณะนั้นๆ คุณ
สามารถตั้งค่าช่วงที่ลึกกว่าได้ เพื่อตรวจดูว่าความลึกต่ำสุดเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วแค่ไหนภายในช่วงความลึกเฉพาะ สำหรับการตกปลาบนฝั่ง ช่วง
ความลึกสูงสุดห้าช่วงสามารถช่วยลดสัญญาณสะท้อนที่ไม่ต้องการบน
แผนที่ได้
7
แดง
จาก 0 ถึง 1.5 ม. (จาก 0 ถึง 5 ฟุต)
ส้ม
จาก 1.5 ถึง 3 ม. (จาก 5 ถึง 10 ฟุต)
เหลือง
จาก 3 ถึง 4.5 ม. (จาก 10 ถึง 15 ฟุต)
เขียว
จาก 4.5 ถึง 7.6 ม. (จาก 15 ถึง 25 ฟุต)
นำทางด้วย STRIKER Plus
คำเตือน
เมื่อใช้การนำทาง เส้นทางที่แก้ไขอาจข้ามผ่านแผ่นดินหรือน้ำตื้น ใช้
การมองเห็นและพวงมาลัยในการหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื่น และวัตถุอันต
รายอื่นๆ
คุณสามารถกำหนด และเดินทางตามเส้นทางไปยังจุดหมายได้โดยใช้วิธี
การหนึ่งในสองวิธีการต่อไปนี้: ไปที่ หรือ เส้นทางไปยัง
ไปที่: นำคุณตรงไปยังจุดหมายโดยตรง วิธีการนี้คือตัวเลือกมาตรฐาน
ของการนำทางไปยังจุดหมาย อุปกรณ์สร้างเส้นทางแบบเส้นตรงหรือ
เส้นนำทางไปยังจุดหมาย เส้นทางอาจจะวิ่งผ่านพื้นดิน และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
เส้นทางไปยัง: สร้างเส้นทางจากตำแหน่งของคุณไปยังจุดหมาย โดย
อนุญาตให้คุณเพิ่มเลี้ยวระหว่างทางได้ ตัวเลือกนี้จะมอบเส้นทางแบบ
เส้นตรงไปยังจุดหมายให้ แต่จะอนุญาตให้คุณสามารถเพิ่มเลี้ยวลงไป
ในเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นดิน และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได้
ค้นหาจุดหมายโดยใช้ชื่อ
คุณสามารถค้นหาเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้ เส้นทางที่บันทึกไว้ แทร็คที่บันทึก
ไว้ และจุดบริการทางทะเลโดยใช้ชื่อในการค้นหาได้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > xx
2 ใส่ชื่อจุดหมายของคุณให้ได้บางส่วนเป็นอย่างน้อย
3 ในกรณีที่จำเป็น เลือก เสร็จ
จุดหมาย 50 แห่งที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ในข้อกำหนดการค้นหาของคุณจะ
ปรากฏขึ้นมา
4 เลือกจุดหมาย
การสร้างเวย์พอยท์บนแผนที่
1 จาก แผนที่ Quickdraw เลือกตำแหน่ง
2 เลือก
รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของแผนที่ ตัวเลือกจะแตก
ต่างกันออกไปตามตำแหน่งหรือวัตถุที่คุณเลือก
3 เลือก สร้างจุดหักเลี้ยว
การนำทางไปยังเวย์พอยท์
1 จาก แผนที่ Quickdraw ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเวย์พอยท์
ชื่อเวย์พอยท์ปรากฏบนหน้าจอ
2 เลือก
3 เลือก นำทางไปยัง > ไปที่
สร้างและนำทางโดยใช้แผนที่
จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้บน
แผนที่
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง > ใหม่ > เส้นทางที่ใช้บนแผนที่
2 แพนแผนที่เพื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นทาง
3 เลือก เพื่อเพิ่มตำแหน่งเลี้ยวบนเส้นทาง
4 แตะที่ลูกศรเพื่อเพิ่มตำแหน่งเลี้ยวทั้งหมดบนเส้นทาง
> นำทางไปยัง.
5 เลือก
6 เลือกตัวเลือก
การหยุดการนำทาง
จากแผนที่ ให้เลือก
เวย์พอยท์
> หยุดการเดินเรือ
เวย์พอยท์คือตำแหน่งที่คุณบันทึกและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์
8
บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของคุณให้เป็นเวย์พอยท์
จากหน้าจอใดก็ได้ เลือก
การสร้างเวย์พอยท์ที่ตำแหน่งอื่น
1 เลือกข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง > จุดเดินทางใหม่
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการสร้างเวย์พอยท์โดยใช้การใส่พิกัดตำแหน่ง ให้เลือก ใส่
พิกัด แล้วป้อนพิกัดลงไป
• ในการสร้างเวย์พอยท์โดยใช้แผนที่ ให้เลือก ใช้แผนภูมิ เลือก
ตำแหน่งแล้วเลือกปุ่ม
การสร้างเส้นทางและการนำทางจากตำแหน่ง Man Overboard
จากหน้าจอใดก็ตาม ให้เลือก > คนตกน้ำ > ใช่
Fishfinder จะกำหนดเส้นทางตรงกลับที่ตำแหน่งนั้น
การวัดระยะทางบนแผนที่
คุณสามารถวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งของคุณและตำแหน่งอื่นๆ
1 แพนแผนที่
2 เลือก > วัดระยะทาง
ระยะระหว่างตำแหน่งจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ
เพื่อพินและวัดระยะทางไปยังอีกตำแหน่ง
3 หากจำเป็น ให้เลือก
การดูรายการเวย์พอยท์ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
การแก้ไขเวย์พอยท์ที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์
3 เลือก แก้ไขจุดเดินทาง
4 เลือกตัวเลือก:
•
•
•
•
•
•
ในการเพิ่มชื่อ ให้เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อลงไป
ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ ให้เลือก สัญลักษณ์
ในการเปลี่ยนความลึก ให้เลือก ความลึก
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำ ให้เลือก อุณหภูมิน้ำ
ในการเปลี่ยนความเห็น ให้เลือก ข้อคิดเห็น
ในการเลื่อนตำแหน่งของเวย์พอยท์ ให้เลือก ตำแหน่ง
การลบเวย์พอยท์หรือ MOB
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง
2 เลือกเวย์พอยท์หรือ MOB
3 เลือก ลบ
การลบเวย์พอยท์ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > จุดเดินทาง >
ทั้งหมด
เส้นทาง
เส้นทางคือลำดับของ Waypoint หรือตำแหน่ง ซึ่งจะนำทางคุณไปยังจุด
หมายสุดท้าย
สร้างและนำทางโดยใช้แผนที่
จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้บน
แผนที่
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง > ใหม่ > เส้นทางที่ใช้บนแผนที่
2 แพนแผนที่เพื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นทาง
3 เลือก เพื่อเพิ่มตำแหน่งเลี้ยวบนเส้นทาง
4 แตะที่ลูกศรเพื่อเพิ่มตำแหน่งเลี้ยวทั้งหมดบนเส้นทาง
> นำทางไปยัง.
5 เลือก
6 เลือกตัวเลือก
การสร้างและการบันทึกเส้นทาง
ขั้นตอนนี้จะบันทึกเส้นทางและเวย์พอยท์ทุกอันในเส้นทางไว้ด้วย จุดเริ่ม
ต้นอาจจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือเป็นตำแหน่งอื่นก็ได้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง > ใหม่ > ใช้แผนภูมิ
นำทางดวย STRIKER Plus
2
3
4
5
เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทาง
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเลี้ยว
ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำขั้นตอน 3 ซ้ำเพื่อเพิ่มเลี้ยว
เลือกจุดหมายสุดท้าย
การดูรายการเส้นทาง
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเส้นทาง หรือเปลี่ยนเลี้ยวที่อยู่ในเส้นทางได้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก แก้ไขเส้นทาง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อลงไป
• ในการเลือกเวย์พอยท์จากรายการเลี้ยว ให้เลือก แก้ไขเส้นทาง
โค้ง > ใช้บัญชีรายการทางโค้ง แล้วเลือกเวย์พอยท์จากรายการ
นั้น
• ในการเลือกเลี้ยวโดยใช้แผนที่ ให้เลือก แก้ไขเส้นทางโค้ง > ใช้
แผนภูมิ แล้วเลือกตำแหน่งบนแผนที่
การเรียกดูและการนำทางไปยังเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเส้นทาง และนำทางไปสู่เส้นทางเหล่า
นั้นได้ คุณจะต้องสร้าง และบันทึกเส้นทางขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา ให้
เลือก ด้านหน้าของเรือ
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา ให้
เลือก ย้อนกลับ
เส้นสีม่วงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเส้นสีม่วงแดงจะมีเส้นสี
ม่วงที่บางกว่าอยู่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
5 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
6 เดินทางไปตามเส้นสีม่วงแดงในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
7 ในกรณีที่คุณออกนอกเส้นทาง ให้ตามเส้นสีม่วง (เส้นทางที่ได้รับการ
แก้ไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเส้นสีม่วงแดง (เส้น
ทางหลัก)
การเรียกดูและการนำทางคู่ขนานกับเส้นทางที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการเส้นทาง และนำทางไปสู่เส้นทางเหล่า
นั้นได้ คุณจะต้องสร้าง และบันทึกเส้นทางขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก นำทางไปยัง
4 เลือก ออฟเซ็ต เพื่อนำทางคู่ขนานไปกับเส้นทาง โดยเว้นช่วงจากเส้น
ทางจริงเป็นระยะห่างตามที่กำหนด
แสดงวิธีการนำทางในเส้นทาง:
5
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา
โดยให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ด้านหน้า
กราบซ้าย
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา
โดยให้อยู่ทางด้านขวามือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ด้านหน้า
กราบขวา
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา โดย
ให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ย้อนกลับ - ท่าเรือ
• ในการนำทางเส้นทางจากจุดหมายตอนที่สร้างเส้นทางขึ้นมา โดย
ให้อยู่ทางด้านขวามือของเส้นทางเดิม ให้เลือก ย้อนกลับ - กราบ
เรือ
นำทางดวย STRIKER Plus
เส้นสีม่วงแดงจะปรากฏขึ้นมา ตรงกลางของเส้นสีม่วงแดงจะมีเส้นสี
ม่วงที่บางกว่าอยู่ซึ่งแสดงถึงเส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจากตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณไปยังจุดหมาย เส้นทางที่ได้รับการแก้ไขจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมันจะเคลื่อนที่ตามเรือของคุณไปเมื่อคุณออก
นอกเส้นทาง
6 ตรวจดูเส้นทางที่แสดงโดยเส้นสีม่วงแดง
7 เดินทางไปตามเส้นสีม่วงแดงในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงพื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
8 ในกรณีที่คุณออกนอกเส้นทาง ให้ตามเส้นสีม่วง (เส้นทางที่ได้รับการ
แก้ไข)เพื่อไปยังจุดหมายของคุณ หรือกลับไปหาเส้นสีม่วงแดง (เส้น
ทางหลัก)
การลบเส้นทางที่บันทึก
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
2 เลือกเส้นทาง
3 เลือก ลบ
การลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > เส้นทาง
แทร็ค
แทร็คคือการบันทึกเส้นทางการเดินเรือของคุณ แทร็คที่กำลังถูกบันทึก
อยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน และสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ คุณสามารถแส
ดงแทร็คในแผนที่ หรือมุมมองแผน 3 มิติแต่ละอันได้
การแสดงแทร็ค
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > การติดตามเป้า
เส้นรอยทางบนแผนที่ระบุถึงแทร็คของคุณ
การลบแทร็คที่ใช้งาน
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ลบแทร็กที่ใช้งานอยู่
หน่วยความจำแทร็คจะถูกลบออก และแทร็คที่ใช้งานจะถูกบันทึกต่อ
ไป
การบันทึกแทร็คที่ใช้งาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตามปัจจุบัน
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใช้งานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
การเรียกดูรายการแทร็คที่บันทึกไว้
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
การแก้ไขแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า
4 เลือกตัวเลือก:
• เลือก ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่ลงไป
• เลือก สีเป้าที่ติดตาม แล้วเลือกสี
การบันทึกแทร็คเป็นเส้นทาง
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก แก้ไขการติดตามเป้า > บันทึกเป็น > บันทึกเป็นเส้นทาง
การเรียกดูและการนำทางไปยังแทร็คที่บันทึกไว้
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูรายการแทร็คและนำทางไปสู่แทร็คเหล่านั้น
ได้ คุณจะต้องสร้างและบันทึกแทร็คขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งแทร็ค (การบัน
ทึกแทร็คที่ใช้งาน, หน้า 9)
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ตามการติดตาม
9
4 เลือกตัวเลือก:
• ในการนำทางแทร็คจากจุดเริ่มต้นตอนที่สร้างแทร็คขึ้นมา ให้
เลือก ด้านหน้าของเรือ
• ในการนำทางแทร็คจากจากจุดหมายตอนที่สร้างแทร็คขึ้นมา ให้
เลือก ย้อนกลับ
5 ตรวจดูเส้นทางที่ถูกแสดงโดยเส้นสี
6 เดินทางไปตามเส้นในแต่ละช่วงของเส้นทาง บังคับเรือเพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การลบแทร็คที่บันทึกไว้
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > บันทึกการติดตาม
2 เลือกแทร็ค
3 เลือก ลบ
ลบแทร็คที่บันทึกไว้ทั้งหมด
เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้ > บันทึกการติดตาม
การย้อนรอยแทร็คที่ใช้งาน
แทร็คที่กำลังถูกบันทึกอยู่จะเรียกว่าแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ติดตามแทร็กที่ใช้งานอยู่
2 เลือกตัวเลือก:
• เลือกเวลาที่แทร็คที่ใช้งานเริ่มทำงาน
• เลือก บันทึกเหตุการณ์
3 ตรวจดูเส้นทางที่ถูกแสดงโดยเส้นสี
4 เดินทางตามเส้นสี บังคับเรือหลีกเลี่ยงแผ่นดิน น้ำตื้น และสิ่งกีดขวา
งอื่นๆ
การตั้งค่าสีให้กับแทร็คที่ใช้งาน
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งานอยู่ > สี
เป้าที่ติดตาม
2 เลือกสีแทร็ค
การจัดการหน่วยความจำบันทึกแทร็คในขณะที่กำลังทำการ
บันทึก
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งานอยู่
2 เลือก โหมดบันทึก
3 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คจนกระทั่งหน่วยความจำเต็ม ให้เลือก เติม
• ในการบันทึกแทร็คอย่างต่อเนื่อง โดยให้แทนข้อมูลที่เก่าที่สุดด้วย
ข้อมูลใหม่ ให้เลือก ห่อ
การตั้งค่าช่วงการบันทึกของบันทึกแทร็ค
คุณสามารถระบุความถี่ที่จุดแทร็คจะถูกบันทึกได้ การบันทึกจุดให้ถี่ขึ้น
จะให้ความแม่นยำที่มากกว่า แต่ก็จะทำให้บันทึกแทร็คเต็มเร็วขึ้นด้วย
ขอแนะนำให้ใช้การบันทึกแบบเป็นช่วงเพื่อให้ใช้หน่วยความจำได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > การติดตามเป้า > ตัวเลือกแทร็กที่ใช้งานอยู่ >
บันทึกช่วงเวลา > อันตรภาค
2 เลือกตัวเลือก:
• ในการบันทึกแทร็คโดยใช้ระยะทางระหว่างจุดเป็นเกณฑ์ ให้เลือก
ระยะทาง > เปลี่ยน แล้วป้อนระยะทางลงไป
• ในการบันทึกแทร็คโดยใช้ช่วงระยะเวลาเป็นเกณฑ์ ให้เลือก เวลา
> เปลี่ยน แล้วป้อนช่วงเวลาลงไป
• ในการบันทึกจุดแทร็คโดยใช้ตัวแปรจากเส้นทางของคุณ ให้เลือก
ความละเอียด > เปลี่ยน แล้วป้อนจำนวนครั้งความผิดพลาดสูงสุด
ที่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้จากเส้นทางจริงลงไปก่อนที่จะทำการบัน
ทึกจุดแทร็ค
สัญญาณเตือน: เปิดและปิดเสียงที่ดังสำหรับการเตือนและการเลือก (ตั้ง
ค่าเสียงเตือน, หน้า 2)
GPS: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าและการแก้ไขดาวเทียม GPS
ออโต้พาวเวอร์: เปิดอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายไฟฟ้า
แผนผังแป้นพิมพ์: ตั้งค่าการจัดเรียงแป้นพิมพ์เป็นแผนผังแบบเรียงตาม
ตัวอักษรหรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ภาษา: ตั้งค่าภาษาบนหน้าจอ
ข้อมูลระบบ: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์
เครื่องจำลอง: เปิดเครื่องจำลองและทำให้คุณสามารถตั้งค่าความเร็วและ
ตำแหน่งจำลองได้
ข้อมูลระบบ
เลือก ตั้งค่า > ตั้งค่า > ข้อมูลระบบ
บันทึกเหตุการณ์: ให้คุณสามารถดูบันทึกกิจกรรมในระบบ
ข้อมูลซอฟท์แวร์: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเวอร์ชันซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ Garmin: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ
ค่าติดตั้งจากโรงงาน: เรียกคืนการตั้งค่าอุปกรณ์จากโรงงาน
หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่คุณได้ป้อน
ไว้
การตั้งค่าเรือของฉัน
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางรายการต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
บางตัวเลือกใช้ได้เมื่อคุณมีข้อมูลความลึกที่ถูกต้องเท่านั้น
เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน
ชนิดทรานดิวเซอร์: แสดงชนิดของหัวโซน่าร์ (การเลือกชนิดของหัวโซ
น่าร์, หน้า 4)
ค่าชดเชยความลึกท้องเรือ: ชดเชยค่าพื้นผิวที่อ่านได้สำหรับความลึก
ของท้องเรือ เพื่อทำให้สามารถวัดความลึกจากใต้ท้องเรือแทนที่จะวัด
จากตำแหน่งหัวโซน่าร์ (การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ,
หน้า 10)
ค่าชดเชยอุณหภูมิ: ชดเชยการอ่านค่าอุณหภูมิน้ำจากหัวโซน่าร์ที่
สามารถวัดอุณหภูมิได้ (การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ, หน้า 11)
การตั้งค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
คุณสามารถป้อนค่าชดเชยความลึกท้องเรือเพื่อชดเชยการอ่านค่าความ
ลึกของน้ำสำหรับตำแหน่งการติดตั้งหัวโซน่าร์ ซึ่งให้คุณดูความลึกของ
น้ำด้านล่างท้องเรือหรือความลึกจริงของน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
คุณ
หากคุณต้องการทราบความลึกของน้ำด้านล่างท้องเรือหรือจุดต่ำสุดของ
เรือของคุณและหัวโซน่าร์ติดตั้งที่เส้นน้ำหรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้องเรือ
ให้วัดระยะทางจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ไปยังท้องเรือ
หากคุณต้องการความลึกจริงของน้ำและหัวโซน่าร์ติดตั้งต่ำกว่าเส้นน้ำ
ให้วัดระยะทางจากด้านล่างของหัวโซน่าร์ขึ้นไปยังเส้นน้ำ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อคุณมีข้อมูลความลึกที่ถูกต้องเท่านั้น
1 วัดระยะทาง:
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ À หรือที่อื่นเหนือจุดสิ้นสุดท้อง
เรือ ให้วัดระยะห่างจากตำแหน่งหัวโซน่าร์ถึงท้องเรือของเรือ ป้อน
ค่านี้เป็นตัวเลขที่เป็นบวก
• หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของท้องเรือ Á และคุณ
ต้องการทราบความลึกจริงของน้ำ ให้วัดระยะทางจากหัวโซน่าร์
ไปยังเส้นน้ำ ป้อนค่านี้เป็นจำนวนลบ
การกำหนดค่าอุปกรณ์
การตั้งค่าระบบ
เลือก ตั้งค่า > ระบบ
การแสดงผล: ปรับความสว่างของแบ็คไลท์ (การปรับไฟหน้าจอ, หน้า 2)
และรูปแบบสี (การปรับโหมดสี, หน้า 2)
10
การกำหนดคาอุปกรณ
ปลา: ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบเป็นเป้าหมายที่ถูกพัก
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเมื่อตรวจพบปลาทุกขนาด
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดกลาง
หรือใหญ่เท่านั้น
•
ตั้งเสียงเตือนให้ส่งเสียงเฉพาะเมื่อตรวจจับปลาขนาดใหญ่
เท่านั้น
การตั้งค่าหน่วยวัด
2 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ค่าชดเชยความลึกท้องเรือ
3 เลือก หากหัวโซน่าร์ถูกติดตั้งที่เส้นน้ำ หรือเลือก หากหัวโซน่าร์
ถูกติดตั้งที่ด้านล่างของท้องเรือ
4 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อป้อนค่าชดเชยความลึกท้องเรือที่วัดในขั้นตอนที่ 1
การตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำ
คุณสามารถตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิเพื่อชดเชยการอ่านค่าอุณหภูมิจาก
เซ็นเซอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้
1 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใช้หัวโซน่าร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ซึ่งเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์
2 วัดอุณหภูมิน้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด
อื่นที่มีความแม่นยำ
3 ลบอุณหภูมิของน้ำที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 1 ออกจากอุณหภูมิของน้ำที่
วัดได้ในขั้นตอนที่ 2
นี่คือค่าชดเชยอุณหภูมิ ป้อนค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นจำนวนบวก หาก
เซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำแล้วพบว่าเย็นกว่าที่
เป็นจริง ป้อนค่านี้ในขั้นตอนที่ 5 เป็นจำนวนลบ หากเซ็นเซอร์ที่เชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำแล้วพบว่าอุ่นกว่าที่เป็นจริง
4 เลือก ตั้งค่า > เรือของฉัน > ค่าชดเชยอุณหภูมิ
5 ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อป้อนค่าชดเชยอุณหภูมิน้ำที่วัดในขั้นตอนที่ 3
การตั้งค่าเสียงเตือน
การเตือนการนำทาง
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > การนำทาง
เวลาถึง: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณอยู่ภายในระยะทางหรือเวลาที่
ระบุจากการเลี้ยวหรือปลายทาง
การลากสมอ: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณออกนอกระยะการลอยที่ระบุ
เมื่อทอดสมอ
ออกนอกเส้นทาง: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อคุณออกนอกเส้นทางตาม
ระยะทางที่ระบุ
การเตือนระบบ
นาฬิกาปลุก: ตั้งนาฬิกาปลุก
แรงดันไฟฟ้า: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อแบตเตอรี่มีความดันไฟฟ้าต่ำ
ตามที่ระบุ
ความแม่นยำGPS: ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงเมื่อความแม่นยำของตำแหน่ง
GPS อยู่นอกค่าที่ผู้ใช้กำหนด
เสียงเตือนโซน่าร์
เลือก ตั้งค่า > สัญญาณเตือน > โซนาร์
น้ำตื้น: เสียงเมื่อความลึกของน้ำน้อยกว่าความลึกที่ระบุ
น้ำลึก: เสียงเมื่อความลึกของน้ำมากกว่าความลึกที่ระบุ
อุณหภูมิน้ำ: เสียงเมื่ออุณหภูมิน้ำแตกต่างมากกว่า ± 2°F (± 1.1°C) การ
ตั้งค่าสัญญาณเตือนจะได้รับการบันทึกเมื่ออุปกรณ์ปิดใช้งาน
หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหัวโซน่าร์ที่สามารถวัด
อุณหภูมิได้เพื่อใช้สัญญาณเตือนนี้
การแบงปนและการจัดการขอมูลผูใช
เลือก ตั้งค่า > หน่วยวัดระยะทาง
หน่วยระบบ: ตั้งค่ารูปแบบหน่วยสำหรับอุปกรณ์
ความแปรปรวน: ตั้งค่ามุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก มุมระหว่างทิศเหนือของ
เข็มทิศและทิศเหนือจริง สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
อ้างอิงทิศเหนือ: ตั้งค่าการอ้างอิงทิศทางที่ใช้ในการคำนวณข้อมูลทิศมุ่ง
หน้า อ้างอิงทิศเหนือจริง ตั้งค่าทิศเหนือทางภูมิศาสตร์เป็นการอ้างอิง
ทิศเหนือ ตารางสี ตั้งค่าทิศเหนือกริดเป็นการอ้างอิงทิศเหนือ (000º)
แม่เหล็ก ตั้งค่าทิศเหนือแม่เหล็กเป็นการอ้างอิงทิศเหนือ
รูปแบบตำแหน่ง: ตั้งค่ารูปแบบตำแหน่งที่การอ่านตำแหน่งที่ระบุจะ
ปรากฏ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เว้นแต่คุณกำลังใช้แผนที่หรือแผนที่
เดินเรือที่ระบุรูปแบบตำแหน่งอื่น
ตัวเลขสถิติบนแผนที:่ ตั้งค่าระบบพิกัดที่แผนที่ถูกวางโครงสร้าง อย่า
เปลี่ยนการตั้งค่านี้ เว้นแต่คุณกำลังใช้แผนที่หรือแผนที่เดินเรือที่ระบุ
ข้อมูลแผนที่อื่น
รูปแบบเวลา: ตั้งค่ารูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง หรือแบบ UTC
โซนเวลา: ตั้งโซนเวลา
เวลาออมแสง: ตั้งเวลา Daylight Savings จาก ปิด หรือ เปิด
การตั้งค่าการนำทาง
หมายเหตุ: การตั้งค่าและตัวเลือกบางรายการต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม
เลือก ตั้งค่า > การนำทาง
ป้ายเส้นทาง: ตั้งค่าประเภทเลเบลที่แสดงพร้อมกับการเลี้ยวในเส้นทางบน
แผนที่
เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว: ตั้งให้การเปลี่ยนการเลี้ยวมีการคำนวณโดยอ้างอิง
เวลาหรือระยะทาง
เปลี่ยนเวลาการเลี้ยว: ตั้งจำนวนนาทีก่อนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเป็นเที่ยว
ต่อไป เมื่อเลือก เวลา ไว้สำหรับการตั้งค่า เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว
เปลี่ยนระยะการเลี้ยว: ตั้งระยะทางก่อนการเลี้ยวที่คุณเปลี่ยนเป็นเที่ยวต่อ
ไป เมื่อเลือก ระยะทาง ไว้สำหรับการตั้งค่า เริ่มเปลี่ยนการเลี้ยว
เริ่มต้นเส้นทาง: เลือกจุดเริ่มต้นสำหรับการนำทางเส้นทาง คุณสามารถ
เลือก เรือ เพื่อเริ่มการนำทางจากตำแหน่งปัจจุบันของเรือหรือ จุดเดิน
ทาง เพื่อเริ่มจากเวย์พอทย์แรกบนเส้นทาง
การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณได้ป้อนไว้
เริ่มถึง Garmin Quickdraw Contour ที่คุณสร้าง
เลือก ตั้งค่า > ระบบ > ข้อมูลระบบ > ค่าติดตั้งจากโรงงาน > ใช่
การแบ่งปันและการจัดการข้อมูลผู้ใช้
คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลได้หากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สองเครื่องเชื่อม
ต่อกัน โดยใช้สายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลบนสายไฟ หรือใช้สายเคเบิลการ
แบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ (การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin เพื่อแบ่งปันข้อมูลผู้
ใช้, หน้า 11)
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลผู้ใช้
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ STRIKER Plus กับ Garmin อุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกันได้เพื่อแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ เช่น เวย์พอยท์ หากติดตั้งอุปกรณ์ใกล้ๆ
กัน คุณสามารถเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินและสีน้ำตาลได้ หากติดตั้งอุปกรณ์
ไกลจากกันเกินกว่าสายจะเชื่อมถึงได้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โดย
ใช้สายเคเบิลการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ (010-12234-06)
1 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่ออยู่กับสายกราวด์เดียวกัน
11
2 การดำเนินการให้เสร็จ:
• หากติดตั้งอุปกรณ์ใกล้ๆ กัน ให้เชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจากอุปกรณ์
แรกเข้ากับสายสีน้ำตาลของอุปกรณ์ที่สอง และเชื่อมต่อสายสี
น้ำตาลจากอุปกรณ์แรกเข้ากับสายสีน้ำเงินของอุปกรณ์ที่สอง
• หากไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้ๆ กัน ให้หาซื้อสายเคเบิลการแบ่งปัน
ข้อมูลผู้ใช้ (010-12234-06) และเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยทำตามคำ
แนะนำที่ให้มากับสายเคเบิล (แผนภาพการต่อสายเคเบิลการแบ่ง
ปันข้อมูลผู้ใช้, หน้า 12)
3 ที่อุปกรณ์ทั้งสอง ให้เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ร่วม
กัน
ข้อมูลผู้ใช้จะถูกแบ่งปันระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน หากคุณเลือก ลบ
ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันทั้งสอง
แผนภาพการต่อสายเคเบิลการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
ฟังก์ชันของสาย
สีของสาย
ข้อมูล
น้ำเงิน
ข้อมูล
น้ำตาล
กราวด์
ดำ
ข้อมูล
เขียว
ข้อมูล
ขาว
การแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์ของฉันเปิดไม่ได้หรือเครื่องปิดอยู่ตลอดเวลา
อุปกรณ์ที่ปิดหรือเปิดไม่ได้อาจระบุถึงปัญหาที่เกิดกับไฟที่จ่ายเข้า
อุปกรณ์ ตรวจสอบรายการเหล่านี้เพื่อทำการแก้ไขสาเหตุของปัญหาด้าน
พลังงานไฟฟ้า
• ตรวจสอบว่าที่มาจ่ายไฟกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้า
คุณสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบ
ว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับพลังงานจากที่มาจ่ายไฟกำลังทำงานอยู่หรือ
ไม่
• ตรวจสอบฟิวส์ในสายไฟ
ฟิวส์ควรอยู่ในช่องใส่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสายสีแดงของสายไฟ ตรวจ
สอบว่ามีการติดตั้งฟิวส์ที่มีขนาดเหมาะสม อ้างอิงฉลากบนสายไฟหรือ
คำแนะนำในการติดตั้งเพื่อดูขนาดฟิวส์ที่จำเป็นต้องใช้ ตรวจสอบ
ฟิวส์เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงเชื่อมต่อภายในฟิวส์ คุณสามารถทดสอบ
ฟิวส์โดยใช้มัลติมิเตอร์ หากฟิวส์มีสภาพปกติ มัลติมิเตอร์จะอ่านค่าได้
0 โอห์ม
• ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับไฟฟ้าอย่างน้อย 10 V แต่ขอ
แนะนำที่ 12 V
ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ให้วัดเต้ารับไฟฟ้าตัวเมียและเต้ารับ
สายดินของสายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง หากแรงดันไฟฟ้า
ต่ำกว่า 10 V อุปกรณ์จะเปิดไม่ติด
• หากอุปกรณ์ได้รับพลังงานที่เพียงพอแล้ว แต่เปิดเครื่องไม่ได้ ให้
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin ที่ support.garmin.com
การเปลี่ยนฟิวส์ในสายไฟ
1 เปิดเฮาส์ซิงของฟิวส์ À
การล้างข้อมูลที่บันทึก
คุณสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกออกจากหน่วยความจำของอุปกรณ์
ข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วยเวย์พอยท์ เส้นทาง และแทร็ค
1 เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > ข้อมูลผู้ใช้ > ลบข้อมูลผู้ใช้
2 เลือกตัวเลือก
ประกาศ
หากคุณเลือก ทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไว้จะถูกลบ ยกเว้น
ข้อมูล Garmin Quickdraw Contours
หากคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่องและมีการเปิดใช้ ข้อมูลผู้ใช้ร่วม
กัน ข้อมูลจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ภาคผนวก
ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณด้วยหมายเลขเครื่อง
หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถลงทะเบียนได้
ด้วยหมายเลขเครื่องของอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี
Wi‑Fi คุณควรใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
(เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain, หน้า 2)
โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
1 ค้นหาหมายเลขเครื่องบนกล่องผลิตภัณฑ์หรือบนอุปกรณ์
2 ไปที่ my.garmin.com/registration
3 ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ
4 ป้อนหมายเลขเครื่อง
ข้อมูลจำเพาะ
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F)
ระดับการกันน้ำ
IEC 60529 IPX7
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 20 Vdc
กระแสไฟฟ้าตามพิกัด
1.5 A
ฟิวส์
3 A, 250 V fast-acting
ความถี่ไร้สายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 22 dBm ปกติ
*ไม่พร้อมใช้สำหรับบางรุ่น
12
2 หมุนและดึงฟิวส์เพื่อถอดออก Á
3 ใส่ฟิวส์ 3 A fast-blow ใหม่เข้าไป
4 ปิดเฮาส์ซิงของฟิวส์
อุปกรณ์ของฉันไม่รับสัญญาณ GPS
หากอุปกรณ์ไม่รับสัญญาณดาวเทียม อาจมีสาเหตุสองสามข้อ หากมีการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เป็นระยะทางไกลตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่อุปกรณ์นี้ได้รับ
สัญญาณดาวเทียม หรือมีการปิดเครื่องเป็นเวลานานกว่าสองสามสัปดาห์
หรือสองสามเดือน อุปกรณ์อาจไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่าง
ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ล่าสุด หากไม่ใช่
ให้อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ (การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หน้า 2)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่โล่งท้องฟ้าโปร่ง เพื่อ
ให้เสาอากาศสามารถรับสัญญาณ GPS ได้ หากมีการติดตั้งไว้
ภายในห้องของเรือ อุปกรณ์นี้ควรอยู่ใกล้กับหน้าต่าง เพื่อให้สามารถ
รับสัญญาณ GPS ได้
โซน่าร์ของฉันไม่ทำงาน
• ดันสายหัวโซน่าร์เข้าไปในด้านหลังอุปกรณ์จนสุด
แม้ว่าสายจะดูเหมือนเชื่อมต่อแล้ว คุณควรดันสายให้แน่นเพื่อให้เข้า
ที่
• กด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานโซน่าร์แล้ว
• เลือกชนิดของหัวโซน่าร์ที่ถูกต้อง (การเลือกชนิดของหัวโซน่าร์,
หน้า 4)
อุปกรณ์ของฉันไม่สร้างเวย์พอยท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
คุณสามารถป้อนตำแหน่งเวย์พอยท์ด้วยตนเองเพื่อถ่ายโอนและใช้ข้อมูล
ร่วมกันจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องถัดไปได้ หากคุณได้ป้อนตำ
แหน่งเวย์พอยท์โดยใช้พิกัดด้วยตนเอง และตำแหน่งของจุดไม่ปรากฏใน
ที่ที่ควรมี ข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งของอุปกรณ์อาจไม่ตรงกับ
ข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งเดิมที่ใช้ทำเครื่องหมาย เวย์พอยท์ ไว้
รูปแบบตำแหน่งคือวิธีที่ตำแหน่งของตัวรับสัญญาณ GPS ปรากฏบน
หน้าจอ โดยทั่วไปแล้วจะแสดงเป็นละติจูด/ลองจิจูดในรูปแบบองศาและ
นาที โดยมีให้เลือกเป็นองศา นาทีและวินาที องศาเท่านั้น หรือรูปแบบ
ตารางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ภาคผนวก
ข้อมูลแผนที่คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายให้เห็นส่วนหนึ่งของพื้น
ผิวโลก เส้นละติจูดและลองจิจูดบนแผนที่แบบกระดาษถูกใช้อ้างอิงกับ
ข้อมูลแผนที่เฉพาะ
1 ดูว่าข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งใดที่ใช้เมื่อเวย์พอยท์เดิมถูก
สร้างขึ้น
หากเวย์พอยท์เดิมถูกนำมาจากแผนที่ ควรมีคำอธิบายบนแผนที่ที่
แสดงรายการข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งที่ใช้ในการสร้าง
แผนที่นั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะพบใกล้กับปุ่มแผนที่
2 เลือก ตั้งค่า > หน่วยวัดระยะทาง
3 เลือกการตั้งค่าข้อมูลแผนที่และรูปแบบตำแหน่งที่ถูกต้อง
4 สร้างเวย์พอยท์อีกครั้ง
อุปกรณ์ของฉันไม่แสดงเวลาที่ถูกต้อง
เวลาจะถูกตั้งโดยการตั้งค่าตำแหน่ง GPS และโซนเวลา
1 เลือก ตั้งค่า > หน่วยวัดระยะทาง > โซนเวลา
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีตำแหน่ง GPS
ภาคผนวก
13
ดัชนี
A
ซูม 1
โซน่าร์ 5
ต
ตัววางแผนการเดินทาง. ดู เส้นทาง
ActiveCaptain 2
quickdraw 7
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ 2
การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 2
ทำเครื่องหมายตำแหน่ง 8
G
น
ท
Garmin ClearVü 3
GPS 12
การตั้งค่า 10
สัญญาณ 1
นาฬิกา 11
การเตือน 11
น้ำ, ค่าชดเชยอุณหภูมิ 11
M
ประเภทของหัวโซน่าร์ 10
ปุ่ม 1
ไฟ 1
Man Overboard 8
Q
ป
ฟ
quickdraw 7
การตั้งค่า 7
การลบ 7
ฟิลด์ข้อมูล 6, 7
S
ภาษา 10
SideVü 3
SOS 8
W
Wi‑Fi 2
ก
การแก้ไขปัญหา 12, 13
การแจ้ง 2
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ 2
การตั้งค่า 2, 7, 10, 11
ข้อมูลระบบ 10
การตั้งค่า Quickdraw 7
การตั้งค่าการแสดงผล 10
การตั้งค่าจากโรงงาน 10, 11
การเตือน 11
การนำทาง 11
การลากสมอ 11
โซน่าร์ 11
มาถึง 11
ออกนอกเส้นทาง 11
การเตือนการนำทาง 11
การเตือนการลากสมอ 11
การเตือนมาถึง 11
การเตือนออกนอกเส้นทาง 11
การแทรกการนำทาง 6
การนำทาง 8
การแบ่งปันข้อมูล 11, 12
การแพน 1
การรวม 1
การปรับแต่ง 2
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 12
การลงทะเบียนอุปกรณ์ 12
การลบ
quickdraw 7
ข้อมูลผู้ใช้ 12
การวัดระยะทาง 8
การแสดงความลึกด้วยเฉดสี 7
การอัปเดต, ซอฟต์แวร์ 2
ภ
ล
ล็อกกิจกรรม 10
ส
สัญญาณดาวเทียม, การรับ 1
ห
หน่วยวัด 11
หน้าจอ, ความสว่าง 2
หน้าจอหลัก, การปรับแต่ง 1
หมายเลขโอเวอร์เลย์ 6, 7
หัวโซน่าร์ 3, 4
อ
อุปกรณ์
การลงทะเบียน 12
ปุ่ม 1
อุปกรณ์ไร้สาย, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย 2
ข
ข้อมูล
การจัดการ 11
การลบ 12
ข้อมูลผู้ใช้, การลบ 12
ค
ความแม่นยำของ GPS 11
ความลึกที่ปลอดภัย 11
ความสูงที่ปลอดภัย 11
ค่าชดเชยความลึกท้องเรือ 10
จ
จุดหมาย, การเลือก 8
ซ
ซอฟต์แวร์, การอัปเดต 2
14
ดัชนี
support.garmin.com
พฤศจิกายน 2017
190-02226-26_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising