Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Priročnik za uporabo

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Priročnik za uporabo
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in Ultrascroll so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™
in STRIKER™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Follow the leader.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke naprave ............................................................................. 1
Domači zaslon ............................................................................ 1
Povečava in pomanjšava v napravi STRIKER Plus 4 ................ 1
Premikanje v napravi STRIKER Plus 4 ....................................... 1
Pridobivanje satelitskega signala GPS ....................................... 1
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri..................... 1
Prilagoditev domačega zaslona po meri ..................................... 1
Strani s kombinacijami ................................................................ 1
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo STRIKER
Plus 5/7/9 ............................................................................... 1
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo STRIKER
Plus 4 ..................................................................................... 2
Prilagajanje strani s kombinacijami ........................................ 2
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 2
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 2
Nastavitev zvočnega opozorilnika .............................................. 2
Program ActiveCaptain™ .............................................. 2
Uporabniške vloge v programu ActiveCaptain ........................... 2
Začetek uporabe programa ActiveCaptain ................................. 2
Prejemanje pametnih obvestil ..................................................... 2
Posodabljanje programske opreme s programom
ActiveCaptain .............................................................................. 3
Sonarni iskalnik rib........................................................ 3
Pogled Tradicionalni sonarja ...................................................... 3
Pogled sonarja Garmin ClearVü ................................................. 3
SideVü Sonarski pogled ............................................................. 4
Frekvenca na deljenem zaslonu ................................................. 4
Flasher ........................................................................................ 4
Razdeljen povečan pogled ......................................................... 4
Izbira vrste pretvornika ............................................................... 4
Sonarne frekvence ...................................................................... 4
Izbira frekvenc ........................................................................ 5
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s pomočjo tipk na
napravi ........................................................................................ 5
Začasna zaustavitev sonarja ...................................................... 5
Prilagajanje povečave ................................................................. 5
Zaklepanje zaslona na vodno dno ......................................... 5
Ojačitev sonarja .......................................................................... 5
Samodejna nastavitev ojačanja ............................................. 5
Ročna nastavitev ojačanja ..................................................... 5
Prilagoditev razpona merila globine ........................................... 5
Nastavitev sonarja ...................................................................... 5
Prikaz in prilagoditev črte globine .......................................... 5
Nastavitev hitrosti pomikanja ................................................. 5
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna ............................ 6
Nastavitve videza sonarja ...................................................... 6
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja ........................................ 6
Nastavitve številk v prekrivni plasti ........................................ 6
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice
Garmin Quickdraw......................................................... 7
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za plastnice Garmin
Quickdraw ................................................................................... 7
Dodajanje oznake na zemljevid s plastnicami Garmin
Quickdraw ................................................................................... 7
Brisanje plastnic Garmin Quickdraw ........................................... 7
Skupnost Garmin Quickdraw ...................................................... 7
Povezava s skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Nastavitve zemljevida ................................................................. 7
Nastavitve programske opreme za plastnice Garmin
Quickdraw ................................................................................... 8
Kazalo vsebine
Senčenje razpona globine ..................................................... 8
Navigacija z napravo STRIKER Plus............................ 8
Iskanje cilja po imenu ................................................................. 8
Ustvarjanje točke poti na zemljevidu .......................................... 8
Navigacija do točke poti .............................................................. 8
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej z
zemljevidom ................................................................................ 8
Ustavitev navigacije .................................................................... 9
Točke poti ................................................................................... 9
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ................... 9
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ................................... 9
Označevanje in navigacija do mesta človeka v vodi .............. 9
Merjenje razdalje na zemljevidu ............................................. 9
Ogled seznama vseh točk poti ............................................... 9
Urejanje shranjene točke poti ................................................ 9
Brisanje točke poti ali ČVV ..................................................... 9
Brisanje vseh točk poti ........................................................... 9
Načrtovane poti ........................................................................... 9
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej z
zemljevidom ........................................................................... 9
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti .......................... 9
Ogled seznama načrtovanih poti ........................................... 9
Urejanje shranjene načrtovane poti ....................................... 9
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti ............... 9
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno načrtovano
potjo ..................................................................................... 10
Brisanje shranjene načrtovane poti ..................................... 10
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti ........................... 10
Sledi .......................................................................................... 10
Prikaz sledi ........................................................................... 10
Čiščenje aktivne sledi .......................................................... 10
Shranjevanje aktivne sledi ................................................... 10
Ogled seznama shranjenih sledi .......................................... 10
Urejanje shranjene sledi ...................................................... 10
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti ................................ 10
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi .......................... 10
Brisanje shranjene sledi ....................................................... 10
Brisanje vseh shranjenih sledi ............................................. 10
Ponovno sledenje aktivni sledi ............................................. 10
Nastavitev barve aktivne sledi ............................................. 11
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ..... 11
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ................. 11
Konfiguracije naprave.................................................. 11
Nastavitve sistema .................................................................... 11
Informacije o sistemu ........................................................... 11
Nastavitve mojega plovila ......................................................... 11
Nastavitev odmika kobilice ................................................... 11
Nastavitev temperaturnega odklona vode ........................... 12
Nastavitve alarmov ................................................................... 12
Alarmi za navigacijo ............................................................. 12
Alarmi za sistem ................................................................... 12
Alarmi sonarja ...................................................................... 12
Nastavitve enot ......................................................................... 12
Nastavitve navigacije ................................................................ 12
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev ............................. 12
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov......... 12
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo uporabniških
podatkov ................................................................................... 12
Shema za priklop kabla za izmenjavo uporabniških
podatkov .............................................................................. 13
Brisanje shranjenih podatkov ................................................... 13
Dodatek ......................................................................... 13
Registracija naprave s serijsko številko .................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
Odpravljanje težav .................................................................... 13
i
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja .................................... 13
Naprava ne pridobi signalov GPS ........................................ 13
Moj sonar ne deluje .............................................................. 13
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji ..................... 14
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ........................ 14
Kazalo............................................................................ 15
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Tipke naprave
Pridobivanje satelitskega signala GPS
Ko vklopite iskalnik rib, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o
satelitih in določiti trenutno lokacijo. Ko iskalnik rib pridobi
satelitske signale, se na vrhu domačega zaslona prikaže simbol
. Ko iskalnik rib izgubi satelitske signale, simbol
izgine,
na zaslonu pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Prilagajanje navtičnega ploterja po
meri
Prilagoditev domačega zaslona po meri
À
Á
Â
Ã
Vrnitev na prejšnji zaslon.
Če pridržite, se vrnete na domači zaslon.
Pomikanje, označevanje možnosti in premikanje kurzorja.
Povečava in pomanjšava pogleda. (Ni na voljo pri vseh
modelih.)
Zapiranje menija, ko je to primerno.
Odpiranje menija z možnostmi za stran, ko je to primerno.
Če držite pritisnjeno, vklopite in izklopite napravo.
Ob hitrem pritisku izvedete najmanj eno od naslednjih dejanj:
• Nastavite osvetlitev zaslona
• Nastavite barvni način
• Omogočite ali onemogočite sonar
Ä
Potrditev prejema sporočil in izbira možnosti.
Å
Shranjevanje točke poti na trenutni lokaciji.
Æ
Pomanjšava pogleda. (Ni na voljo pri vseh modelih.)
Povečava pogleda. (Ni na voljo pri vseh modelih.)
OBVESTILO
Pred vklopom naprave morate priključke močno potisniti v
ustrezne odprtine v napravi. Če kablov ne potisnete dovolj daleč
v napravo, se lahko prekine napajanje naprave ali pa naprava
preneha delovati.
Elemente na domačem zaslonu lahko dodajate in
prerazporedite.
1 Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom.
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi,
izberite element, ki ga želite premakniti, nato pa izberite
novo lokacijo.
• Če želite na domači zaslon dodati element, izberite Dodaj,
nato pa izberite novi element.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Odstrani, nato pa izberite element.
Strani s kombinacijami
Na nekaterih straneh je prikazana kombinacija dveh ali več
funkcij. Število kombinacij, ki so na voljo na straneh s
kombinacijami, je odvisno od izbirnih naprav, ki so priklopljene
na napravo STRIKER Plus. Strani s kombinacijami lahko
uredite, poleg tega pa lahko ustvarite tudi nove strani s
kombinacijami.
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo
STRIKER Plus 5/7/9
Ustvarite lahko zaslon po meri, ki ustreza vašim potrebam.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj kombinacijo.
2 Izberite postavitev.
Domači zaslon
Domači zaslon iskalnika rib omogoča dostop do vseh funkcij
iskalnika rib. Funkcije so odvisne od dodatne opreme, ki je
priključena na iskalnik rib. Morda nimate vseh možnosti in
funkcij, ki so razložene v tem priročniku.
Iz drugega zaslona se lahko vrnete na domači zaslon tako, da
držite pritisnjen gumb
. Postavitev zaslonov lahko prilagodite.
Povečava in pomanjšava v napravi STRIKER
Plus 4
Zemljevid lahko povečate in pomanjšate.
• Za povečavo izberite .
• Za pomanjšavo izberite .
Premikanje v napravi STRIKER Plus 4
Poglede sonarja in zemljevide lahko premaknete, če si želite
ogledati drugo območje, ki ni na vaši trenutni lokaciji.
1 Za začetek premikanja izberite ali .
2 Premikanje upravljajte s puščičnimi tipkami.
NAMIG: za konec premikanja lahko izberete .
Uvod
3
4
5
6
Izberite območje.
Izberite zaslon.
Ponovite te korake za vsa območja strani.
Po potrebi izberite Podatki (skriti), nato pa izberite možnost:
• Če želite podatke na zaslonu prilagoditi po meri, izberite
Številke v prekrivni plasti.
• Če želite vklopiti ali izklopiti podatkovno vrstico traku
kompasa, izberite Trak kompasa.
7 Ko končate prilagajanje, izberite .
8 Izberite Naslednji.
9 Vnesite ime strani.
NAMIG: za izbiro črke izberite .
10 S puščičnimi tipkami spremenite velikost oken.
11 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo na začetnem zaslonu.
12 Za zapiranje izberite .
1
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo
STRIKER Plus 4
Ustvarite lahko stran po meri, ki ustreza vašim potrebam.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj kombinacijo.
2 Izberite prvo funkcijo.
3 Izberite drugo funkcijo.
4 Izberite Vmesni čas, če želite izbrati smer razdeljenega
zaslona (izbirno).
5 Izberite Naslednji.
6 Vnesite ime strani.
NAMIG: za izbiro črke izberite .
S
7 puščičnimi tipkami spremenite velikost oken.
8 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo na začetnem zaslonu.
9 Za zapiranje izberite .
Prilagajanje strani s kombinacijami
1 Odprite stran s kombinacijami.
> Konfiguriraj.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
2 Nastavite osvetlitev zaslona.
NAMIG: na katerem koli zaslonu zaporedoma pritiskajte tipko
, da se pomaknete med ravnmi svetlosti. To je lahko
uporabno, ko je svetlost tako šibka, da ne vidite zaslona.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Barvni način.
> Barvni
Nastavitev zvočnega opozorilnika
Nastavite lahko, kdaj naj se oglasi naprava.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zvočni opozorilnik.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi ob izbiri
elementa in ob sprožitvi alarma, izberite Vklop (izbori in
alarmi).
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi samo ob
sprožitvi alarmov, izberite Samo za alarme.
Program ActiveCaptain™
POZOR
S to funkcijo lahko uporabniki posredujejo informacije.Družba
Garmin ne odgovarja za točnost, popolnost ali pravočasnost
informacij, ki jih posredujejo uporabniki. Informacije, ki jih
posredujejo uporabniki, uporabljate in se na njih zanašate na
lastno odgovornost.
®
2
®
Uporabniške vloge v programu
ActiveCaptain
Stopnja vaše interakcije z napravo STRIKER Plus s programom
ActiveCaptain je odvisna od vaše vloge.
• Če želite urediti ime, izberite Ime in vnesite novo ime.
• Za spremembo razporeditve informacij na zaslonu izberite
Spremeni postavitev in izberite novo postavitev.
• Za spremembo prikazanih informacij na zaslonu izberite
Spremeni funkcijo in izberite novo informacijo.
• Za spremembo velikosti prikaza informacij na zaslonu
izberite Spremeni velikost kombinacije.
• Če želite prilagoditi podatke na zaslonu, izberite Številke
v prekrivni plasti (Nastavitve številk v prekrivni plasti,
stran 6).
NAMIG: za dostop do nastavitev barv izberite
način na poljubnem zaslonu.
2 Izberite želeno možnost.
OPOMBA: funkcija ActiveCaptain je na voljo samo v modelih, ki
so opremljeni s tehnologijo Wi‑Fi .
Če povezavo vzpostavite z vmesnikom Wi‑Fi, je funkcija
ActiveCaptain na voljo samo v modelih, ki so opremljeni s
tehnologijo Wi‑Fi.
Program ActiveCaptain vzpostavi povezavo z napravo STRIKER
Plus in skupnostjo za izkušnjo povezane plovbe.
S programom lahko preprosto in hitro prenesete uporabniške
podatke, kot so točke poti in načrtovane poti, se povežete s
skupnostjo za plastnice Garmin Quickdraw™ in posodobite
programsko opremo naprave. V programu lahko tudi načrtujete
potovanje ter prikažete in upravljate napravo STRIKER Plus.
Po združitvi lahko program potisne pametna obvestila, kot so
klici in besedilna sporočila, v navtični ploter.
Funkcija
Lastnik Gost
Registracija naprave v računu
Da
Posodobitev programske opreme
Da
Da
Samodejni prenos plastnic Garmin Quickdraw, ki ste jih Da
prenesli ali ustvarili
Prikaz pametnih obvestil
Da
Da
Začetek navigacije do določene točke poti ali navigacije Da
po določeni načrtovani poti
Da
Ročna sinhronizacija točk poti in načrtovanih poti z
napravo STRIKER Plus
Da
Da
Začetek uporabe programa ActiveCaptain
OPOMBA: funkcija ActiveCaptain je na voljo samo v modelih, ki
so opremljeni s tehnologijo Wi‑Fi.
Mobilno napravo lahko povežete z napravo STRIKER Plus prek
programa ActiveCaptain. Program omogoča hitro in preprosto
uporabo navtičnega ploterja in izvajanje opravil, kot so deljenje
podatkov, registracija, posodabljanje programske opreme
naprave in prejemanje obvestil mobilne naprave.
1 V napravi STRIKER Plus izberite ActiveCaptain.
2 Na strani ActiveCaptain izberite Brezžično omrežje Wi-Fi >
Wi-Fi > Vklopljeno.
3 Vnesite ime in geslo za to omrežje.
4 V mobilni napravi namestite program ActiveCaptain iz
trgovine s programi in ga zaženite.
5 Mobilno napravo postavite največ 24 m (80 ft) od naprave
STRIKER Plus.
6 V nastavitvah mobilne naprave odprite stran s povezavami
Wi‑Fi in vzpostavite povezavo z napravo Garmin, pri čemer
uporabite ime in geslo, ki ste ju vnesli v napravo Garmin.
Prejemanje pametnih obvestil
S programom ActiveCaptain lahko naprava STRIKER Plus
prikazuje obvestila, ki jih prejme iz mobilne naprave.
1 V napravi STRIKER Plus izberite ActiveCaptain > Pametna
obvestila > Omogoči obvestila.
2 V nastavitvah mobilne naprave vklopite tehnologijo
Bluetooth .
3 Napravi postavite največ 24 m (80 ft) narazen.
4 V mobilni napravi v programu ActiveCaptain izberite Smart
Notifications > Pair with Chartplotter.
5 Sledite navodilom na zaslonu za združitev programa in
naprave STRIKER Plus s tehnologijo Bluetooth.
6 Ob pozivu vnesite ključ v mobilno napravo.
®
Program ActiveCaptain™
7 Po potrebi prilagodite obvestila v nastavitvah mobilne
naprave.
Posodabljanje programske opreme s
programom ActiveCaptain
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko s
programom ActiveCaptain prenesete in namestite najnovejše
posodobitve programske opreme za napravo.
OBVESTILO
Za posodobitev programske opreme boste morda morali s
programom prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Postopek namestitve lahko traja nekaj minut.
1 Mobilno napravo povežite z napravo STRIKER Plus (Začetek
uporabe programa ActiveCaptain, stran 2).
2 Ko je na voljo posodobitev programske opreme in ima vaša
mobilna naprava dostop do interneta, izberite Software
Updates > Download.
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete z napravo STRIKER
Plus, se posodobitev prenese v napravo. Ko je prenos
končan, morate posodobitev namestiti.
3 Ob pozivu naprave STRIKER Plus izberite možnost
namestitve posodobitve.
• Za takojšnjo posodobitev programske opreme izberite V
redu.
• Če želite programsko opremo posodobiti pozneje, izberite
Prekliči. Ko želite namestiti posodobitev, izberite
ActiveCaptain > Posod. prog. opreme > Namesti.
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Pogled sonarja Garmin ClearVü
OPOMBA: za sprejem iskalnega sonarja Garmin ClearVü
potrebujete združljiv pretvornik.
Visokofrekvenčni sonar Garmin ClearVü zagotavlja podrobno
sliko ribolovnega območja okoli plovila s podrobno predstavitvijo
struktur, nad katerimi pluje plovilo.
Sonarni iskalnik rib
Ko je ustrezno priključena na združljiv pretvornik, je napravo
STRIKER Plus mogoče uporabiti kot iskalnik rib.
Več informacij o tem, kateri pretvornik najbolj ustreza vašim
potrebam, si oglejte na naslovu www.garmin.com/transducers.
Različni sonarski pogledi vam lahko pomagajo pri ogledu rib v
bližini. Sonarski pogledi, ki so na voljo, so odvisni od vrste
pretvornika in modula globinomera, ki je povezan z navtičnim
ploterjem. Zaslone sonarja Garmin ClearVü™ si lahko na primer
ogledate le, če je priklopljen združljiv pretvornik Garmin
ClearVü.
Na voljo so štirje osnovni sonarski pogledi: celozaslonski
pogled, pogled z razdeljenim zaslonom, ki združuje najmanj dva
pogleda, pogled z razdeljeno povečavo in pogled z razdeljeno
frekvenco, ki prikazuje dve različni frekvenci. Prilagodite lahko
nastavitve za vsak pogled na zaslonu. Če si na primer ogledate
pogled z razdeljeno frekvenco, lahko ločeno nastavljate ojačanje
za vsako frekvenco.
Če ne vidite ureditve sonarskih pogledov, ki ustreza vašim
potrebam, lahko ustvarite zaslon s kombinacijami po meri
(Strani s kombinacijami, stran 1).
Informacije o globini
À
Á
Â
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Globina dna
Temperatura vode
Hitrost po GPS-u
Napetost naprave
Čas
Plavajoči cilji (ribe)
Črta globine
Vrsta in frekvenca pretvornika ter vrsta povečave
Indikator globine, ko se zaslon s podatki sonarja pomika od desne
proti levi
Odboj dna
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja Garmin ClearVü oddaja dva ozka žarka, ki
spominjata na obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarka
omogočata jasnejšo, fotografiji podobno sliko dogajanja okoli
plovila.
Pogled Tradicionalni sonarja
Na voljo je več celozaslonskih pogledov, njihova razpoložljivost
pa je odvisna od priključenega pretvornika.
Celozaslonski pogled Tradicionalni sonarja prikazuje veliko sliko
odčitkov sonarja iz pretvornika. Merilo razpona na desni strani
zaslona prikazuje globino zaznanih predmetov, ko se zaslon
pomika od desne proti levi.
Sonarni iskalnik rib
3
SideVü Sonarski pogled
Razdeljen povečan pogled
OPOMBA: ne podpirajo vsi modeli sonarja in iskalnih
pretvornikov SideVü.
OPOMBA: če želite prejeti iskalni sonar SideVü, potrebujete
združljiv pretvornik in iskalnik rib.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Na strani z razdeljenim povečanim pogledom si lahko ogledate
grafikon celotnega pogleda odčitkov sonarja na desni strani
zaslona in povečan del tega grafikona na levi strani zaslona.
Na zaslonu sonarja izberite
> Poveč. > Razdeljena
povečava.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Frekvenca na deljenem zaslonu
Na zaslonu z deljeno frekvenco si lahko ogledate dve frekvenci.
Flasher
Flasher prikazuje informacije o sonarju na krožnem merilu
globine, ki prikazuje, kaj je pod vašim plovilom. Prikaz se začne
na vrhu obroča in se nadaljuje v smeri urnega kazalca. Globina
je označena na notranji strani obroča. Informacije sonarja
utripajo na obroču, ko jih sonar prejme pri določeni globini.
Različne barve označujejo različno globino ob povratnem
signalu sonarja.
Izberite Utripanje.
À
Á
4
Globina na trenutni lokaciji
Merilo globine
À
Á
Â
Povečano merilo globine
Okno povečave
Razpon globine
Izbira vrste pretvornika
Če želite priključiti pretvornik, ki ni bil priložen napravi, boste
morda morali nastaviti vrsto pretvornika, da bo sonar ustrezno
deloval. Preden priključite pretvornik, izberite vrsto pretvornika.
Ime pretvornika je navedeno na nalepki na kablu pretvornika,
blizu priključka.
Ta naprava je združljiva z različnimi dodatnimi pretvorniki,
vključno s pretvorniki Garmin ClearVü, ki so na voljo na
spletnem mestu www.garmin.com/transducers.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta pretvornika.
2 Izberite možnost:
• Če imate pretvornik z dvojnim žarkom, ki oddaja signal s
frekvenco 200/77 kHz, izberite Dvojni žarek (200/77
kHz).
• Če imate pretvornik z dvojno frekvenco, ki oddaja signal s
frekvenco 200/50 kHz, izberite Dvojna frekvenca (200/50
kHz).
• Če imate drugo vrsto pretvornika, ga izberite s seznama.
Sonarne frekvence
OPOMBA: frekvence, ki so na voljo, so odvisne od
uporabljenega navtičnega ploterja, modula globinomera in
pretvornika.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Višje frekvence uporabljajo ožje žarke in so primernejše za hitre
operacije in težavne razmere na morju. Jasnost dna in
termokline je boljša ob uporabi višje frekvence.
Nižje frekvence uporabljajo širše žarke, s katerimi ribiči lahko
vidijo več ciljev, vendar lahko proizvedejo tudi več šuma na
površini in v težavnih razmerah na morju zmanjšajo
neprekinjenost signala z dna. Širši žarki ustvarijo večje loke za
povratne signale o ribah, zato so idealni za iskanje rib. Širši
žarki se bolje odrežejo tudi v globlji vodi, saj nižja frekvenca
lažje prodira skozi globine.
Frekvence CHIRP omogočajo prehod vsakega impulza prek
različnih frekvenc, kar v globlji vodi izboljša razločevanje ciljev.
CHIRP je mogoče uporabljati za razločno določanje ciljev, npr.
posameznih rib v jati in pri dejavnostih v večjih globinah. CHIRP
na splošno deluje boljše kot naprave z eno frekvenco. Ker so
Sonarni iskalnik rib
nekatere ribe bolj vidne ob uporabi stalne frekvence, ob uporabi
frekvenc CHIRP upoštevajte svoje želje in vodne pogoje.
Nekatere črne škatle sonarjev in pretvornikov omogočajo tudi
poljubno spreminjanje prednastavljenih frekvenc posameznih
elementov pretvornika, s čimer lahko uporabnik ob spreminjanju
vodnih pogojev in svojih namenov s prednastavitvami hitro
spreminja frekvence.
Sočasen ogled dveh frekvenc s pomočjo pogleda z deljeno
frekvenco omogoča videti globlje s povratnimi signali z nižjo
frekvenco in natančneje s povratnimi signali z višjo frekvenco.
Izbira frekvenc
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse poglede in
pretvornike sonarja.
Označite lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu
sonarja.
> Frekvenca.
1 V pogledu sonarja izberite
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
Za dodatne informacije o frekvencah glejte Sonarne
frekvence, stran 4.
vode. Pri večji ojačitvi je prikazanih več podrobnosti, pri manjši
ojačitvi pa je na zaslonu manj motečih podatkov.
OPOMBA: ko ojačitev nastavite v enem pogledu sonarja, se ta
nastavitev uporabi za vse poglede.
Samodejna nastavitev ojačanja
OPOMBA: če želite nastaviti ojačanje na zaslonu z ločenimi
frekvencami, morate nastaviti vsako frekvenco posebej.
> Povečanje.
1 Izberite
2 Izberite Om. s. oj., če je primerno.
3 Izberite možnost:
• Za samodejni prikaz zelo občutljivih, šibkejših povratnih
informacij sonarja z več šuma izberite Samod. visoko.
• Za samodejni prikaz srednje občutljivih povratnih
informacij sonarja z zmernim šumom izberite Sam. sred..
• Za samodejni prikaz manj občutljivih povratnih informacij
sonarja z manj šuma izberite Sam. niz..
Ročna nastavitev ojačanja
> Povečanje.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Pritiskajte ali , dokler na vodnem delu zaslona ne zaznate
šuma.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s
pomočjo tipk na napravi
3 Če želite ojačanje zmanjšati, izberite
1 V prikazu sonarja s puščičnimi tipkami izberite lokacijo, ki jo
Prilagoditev razpona merila globine
želite shraniti.
2 Izberite .
3 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Začasna zaustavitev sonarja
Na vseh modelih niso na voljo vse možnosti.
Izberite možnost:
• Na zaslonu sonarja Tradicionalni ali ClearVü izberite ali
.
• Na zaslonu sonarja SideVü izberite ali .
Prilagajanje povečave
Povečavo lahko prilagodite ročno z nastavitvijo razpona in fiksne
začetne globine. Na primer, če je globina 15 m in začetna
globina 5 m, naprava prikaže povečavo območja na globini od
5 do 20 m.
Poleg tega lahko omogočite, da naprava samodejno prilagodi
povečavo, s tem da nastavite razpon. Naprava izračuna
območje povečave od vodnega dna. Na primer, če izberete
razpon 10 m, naprava prikaže povečavo območja od vodnega
dna do 10 m od dna.
> Poveč..
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Izberite možnost:
• Za zaklep zaslona na vodno dno izberite Zaklep dna.
• Za ročno nastavitev povečave izberite Ročno.
• Za samodejno nastavitev povečave izberite Samodejno.
• Za vklop pogleda z razdeljeno povečavo izberite
Razdeljena povečava.
Zaklepanje zaslona na vodno dno
Zaslon lahko zaklenete na vodno dno. Na primer, če izberete
razpon 20 metrov, naprava prikaže območje od vodnega dna do
20 metrov od dna. Razpon se prikaže na desni strani.
> Poveč. > Zaklep dna.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite razpon.
Ojačitev sonarja
Z nastavitvijo ojačitve upravljate občutljivost sonarnega
sprejemnika, s čimer izravnate izgube zaradi globine in bistrosti
Sonarni iskalnik rib
ali .
Razpon merila globine, prikazanega na desni strani zaslona,
lahko prilagodite. Samodejno prilagajanje razpona ohranja dno
na spodnji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri počasnih ali zmernih spremembah terena.
Pri drastičnih spremembah globine, na primer pečinah ali klifih,
lahko z ročno prilagoditvijo razpona prikažete določen razpon
globine. Dno ostane prikazano na zaslonu le, če je znotraj ročno
določenega razpona.
> Doseg.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da naprava samodejno prilagodi
razpon na podlagi globine, izberite Samodejno.
• Če želite ročno povečati razpon, izberite ali .
• Če želite ročno zmanjšati razpon, izberite ali .
OPOMBA: za hitro ročno prilagoditev razpona na zaslonu
sonarja izberite in .
Ko nastavite razpon na enem zaslonu, se nastavitev uveljavi
na vseh zaslonih, razen na zaslonu SideVü.
Nastavitev sonarja
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele in pretvornike.
Prikaz in prilagoditev črte globine
Na zaslonu sonarja lahko prikažete in prilagodite vodoravno
črto. Globina črte je prikazana na desni strani zaslona.
OPOMBA: ko prikažete črto globine na enem zaslonu, je
prikazana na vseh zaslonih.
> Nastavitev sonarja > Črta
1 Na zaslonu sonarja izberite
globine.
2 Izberite .
3 Za prilagoditev možnosti Črta globine izberite ali .
Nastavitev hitrosti pomikanja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, zlasti
med premikanjem ali ribarjenjem. Pri manjši hitrosti pomikanja
ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na zaslonu.
Nastavitev hitrosti pomikanja na enem prikazu sonarja velja za
vse prikaze sonarja.
5
1 Na prikazu sonarja izberite
> Nastavitev sonarja >
Hitrost pomikanja.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
hitrosti glede na tla izberite Samodejno.
Samodejna nastavitev izbere hitrost pomikanja, ki ustreza
hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v pravilnem
razmerju in so videti manj popačeni. Pri ogledu prikazov
sonarja Garmin ClearVü ali SideVü je priporočena
uporaba samodejne nastavitve.
• Če želite izbrati zelo veliko hitrost pomikanja, izberite
Ultrascroll .
Pri možnosti Ultrascroll se novi podatki sonarja pomikajo
hitro, vendar je kakovost slike manjša. Za večino situacij je
najprimernejša izbira možnost Hitro, ki zagotavlja
najboljše razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj
popačenimi cilji.
1 Na zaslonu sonarja izberite
Videz > Simboli za ribe.
2 Izberite možnost.
> Nastavitev sonarja >
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja
V pogledu sonarja izberite
> Nastavitev sonarja >
Zavrnitev šuma.
Interferenca: nastavitev občutljivost z namenom zmanjšanja
učinka motenj bližnjih virov šuma.
®
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna
Nastavite lahko največjo globino, na kateri funkcija za
samodejno nastavitev razpona išče dno. Pri nižji mejni vrednosti
se podatki o dnu pridobijo hitreje kot pri višji.
> Nastavitev sonarja >
1 Na zaslonu sonarja izberite
Mejna vrednost za iskanje dna.
2 Izberite razpon.
Nastavitve videza sonarja
V pogledu sonarja izberite
> Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme.
Edge: označevanje najmočnejšega signala z dna, s pomočjo
katerega je mogoče določiti trdnost ali mehkost signala.
Prikazovalnik A: prikaz navpičnega flasherja na desni strani
zaslona, ki prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.
Simboli za ribe: oglejte si, kako sonar obdela plavajoče cilje.
S prilagajanjem nastavitve motenj od izklopa À do nizko Á,
srednje  in visoko à šum postopoma odstranite, kar pa
minimalno vpliva na močne povratne informacije o cilju.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete
želeno izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona.
Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi
katerih nastaja šum, je najboljši način za odstranjevanje
motenj.
Šum na površini: skrije povratne informacije sonarja v bližini
vodne gladine. S skritjem šuma na površini zmanjšate
količino motečih podatkov na zaslonu.
Vklop funkcije A-Scope
A-Scope je navpično utripanje vzdolž desne strani
celozaslonskega prikaza sonarja. Ta funkcija razširi nazadnje
prejete sonarske podatke za lažji ogled. Uporabna je lahko tudi
za zaznavanje rib blizu dna.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh zaslonih sonarja.
Na strani celozaslonskega prikaza izberite
> Nastavitev
sonarja > Videz > Prikazovalnik A.
À
Á
A-Scope
Premer sonarnega stožca pri trenutni globini
Konfiguracija videza plavajočih ciljev
OPOMBA: ko konfigurirate videz plavajočih ciljev na enem
zaslonu, se nastavitev uveljavi na vseh zaslonih.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh pogledih sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja in podatki o globini ciljev.
6
Šum na površini À povzroča interferenca med pretvornikom
in vodo. Šum na površini lahko skrijete Á in tako zmanjšate
količino motečih podatkov. Širši žarki (nižje frekvence) lahko
prikažejo več ciljev, toda hkrati ustvarijo več šumov na
površini.
TVG: zmanjša pum na površini.
Ta upravljalni element je najbolj uporaben v primerih, ko
želite nadzirati in preprečiti moteče podatke oziroma šum v
bližini vodne gladine. Omogoča tudi prikazovanje ciljev v
bližini gladine, ki jih sicer skriva ali zakriva šuma na površini.
Nastavitve številk v prekrivni plasti
Podatke, prikazane na zaslonu sonarja, lahko prilagodite po
meri.
Na zaslonu sonarja izberite
> Številke v prekrivni plasti.
Vstavljanje navigacije: prikaz vstavljanja navigacije, ko je
plovilo na poti do cilja.
Trak kompasa: prikaz podatkovne vrstice traku kompasa.
Napet. naprave: prikaz napetosti naprave.
Globina: prikaz trenutne globine pretvornika.
Hitrost: prikaz trenutne hitrosti plovila.
Temperatura vode: prikaz trenutne temperature vode.
Sonarni iskalnik rib
Ura: prikaz trenutnega časa dneva.
Kartografiranje s programsko opremo
za plastnice Garmin Quickdraw
OPOZORILO
S funkcijo za kartografiranje s plastnicami Garmin
Quickdrawlahko uporabniki izdelujejo zemljevide. Garmin ne
odgovarja za natančnost, zanesljivost, popolnost ali
pravočasnost zemljevidov, ki jih izdelajo tretje osebe.
Zemljevide, ki so jih izdelale tretje osebe, uporabljate na lastno
odgovornost.
Funkcija za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw
omogoča hitro izdelavo zemljevidov s plastnicami in oznakami
globine za vsako vodno telo.
Ko programska oprema za plastnice Garmin Quickdraw beleži
podatke, je okoli ikone plovila prikazan obarvan krog. Ta krog
predstavlja približno območje zemljevida, ki je pregledano pri
vsakem pregledu.
Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS
ter hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumen krog označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in 32 km/h
(med 10 in 20 mi/h). Rdeč krog označuje slabo določanje
globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h (20 mi/h).
Programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw si lahko
ogledate na zaslonu kombinacij ali v enojnem pogledu na
zemljevidu.
Količina shranjenih podatkov je odvisna od prostora v
pomnilniku, ki je na voljo v napravi, vira sonarja in hitrosti plovila
med beleženjem podatkov. Sonar z enim žarkom omogoča
daljše beleženje. Po oceni je mogoče v napravi zabeležiti za
približno 1500 ur podatkov.
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za
plastnice Garmin Quickdraw
Preden lahko uporabite funkcijo plastnic Garmin Quickdraw,
potrebujete globino, izmerjeno s sonarjem, in položaj GPS.
> Quickdraw Contours
1 Izberite Zemljevid Quickdraw >
> Začni snemanje.
> Quickdraw Contours
2 Ko je beleženje končano, izberite
> Ustavi snemanje.
Dodajanje oznake na zemljevid s plastnicami
Garmin Quickdraw
Na zemljevid s plastnicami Garmin Quickdraw lahko dodate
oznake za označitev nevarnosti ali destinacije.
1 Na Zemljevid Quickdraw izberite lokacijo.
2 Izberite Dodaj oznako Quickdraw.
3 Vnesite besedilo za oznako in izberite Končano.
Brisanje plastnic Garmin Quickdraw
Zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw lahko izbrišete.
Izberite Zemljevid Quickdraw >
> Quickdraw Contours
> Izbriši.
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw
Skupnost Garmin Quickdraw
Skupnost Garmin Quickdraw je brezplačna javna spletna
skupnost, v kateri lahko delite svoje zemljevide s plastnicami
Garmin Quickdraw z drugimi uporabniki. Prenesete lahko tudi
zemljevide, ki so jih izdelali drugi uporabniki.
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdrawdostopate s programom
ActiveCaptain (Povezava s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
programa ActiveCaptain, stran 7).
OPOMBA: naprava Garmin mora biti opremljena z režo za
pomnilniško kartico ali tehnologijo Wi‑Fi, če želite sodelovati v
skupnosti Garmin Quickdraw.
Povezava s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
programa ActiveCaptain
1 V mobilni napravi odprite program ActiveCaptain in
vzpostavite povezavo z napravo STRIKER Plus (Začetek
uporabe programa ActiveCaptain, stran 2).
2 V programu izberite Quickdraw Community.
Prenesete lahko plastnice drugih uporabnikov v skupnosti
(Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain, stran 7) in delite plastnice, ki ste jih ustvarili
sami (Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa ActiveCaptain,
stran 7).
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain
Prenesete lahko zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki
so jih naredili drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin
Quickdraw.
1 V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin
Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
3 Izberite možnost Select Download Region.
4 Z vlečenjem okvira izberite območje, ki ga želite prenesti.
5 Če želite spremeniti območje za prenos, povlecite kote
okvira.
6 Izberite Download Area.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
STRIKER Plus, se prenesene plastnice samodejno prenesejo v
napravo.
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa
ActiveCaptain
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
Pri nastavitvi programa ActiveCaptain ste lahko izbrali možnost
samodejnega deljenja plastnic s skupnostjo. Če tega niste storili,
sledite tem korakom, da omogočite deljenje.
V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Quickdraw Community.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
STRIKER Plus, se zemljevidi s plastnicami samodejno delijo s
skupnostjo.
Nastavitve zemljevida
Izberite Zemljevid Quickdraw >
.
Točke poti: prikaže seznam točk poti.
Prikaz točke poti: nastavi način prikaza točke poti na karti.
7
Quickdraw Contours: vklopi izris obrisa dna in omogoča
ustvarjanje oznak na ribolovni karti.
Načrtovane poti: prikaže seznam načrtovanih poti.
Sledi: prikaže zgodovino plovbe na zemljevidu.
Išči: omogoča iskanje shranjenih načrtovanih poti in točk poti.
Nastavitev zemljevida: nastavi perspektivo zemljevida in
prikaže črto smeri gibanja, tj. črte, ki je narisana na
zemljevidu od premca plovila v smeri plovbe.
Številke v prekrivni plasti: omogoča, da prilagodite podatke,
prikazane na zemljevidu.
Nastavitve programske opreme za plastnice
Garmin Quickdraw
Izberite Zemljevid Quickdraw >
> Quickdraw Contours >
Nastavitve.
Zaslon: prikaže funkcijo Garmin Quickdraw. Možnost
Uporabnikove plastnice prikaže vaše zemljevide Garmin
Quickdraw. Možnost Plastnice skupnosti prikaže zemljevide,
ki ste jih prenesli iz skupnosti Garmin Quickdraw.
Zamik pri beleženju: nastavitev razdalje med globino,
izmerjeno s sonarjem, in globino, pridobljeno pri beleženju
plastnic. Če se je vodostaj od zadnjega beleženja spremenil,
prilagodite nastavitve tako, da je globina enaka na obeh
posnetkih.
Če je bila npr. ob zadnjem beleženju globina, izmerjena s
sonarjem, 3,1 m (10,5 ft), trenutna globina, izmerjena s
sonarjem, pa je 3,6 m (12 ft), za Zamik pri beleženju vnesite
vrednost –0,5 m (–1,5 ft).
Zamik prikaz. zemlj. uporab.: nastavitev razlik v globini plastnic
in oznakah globine na vaših zemljevidih s plastnicami za
izravnavo sprememb v vodostaju vodnega telesa ali napak
globine na zabeleženih zemljevidih.
Zamik prikazovanja zemljevidov skupnosti: nastavitev razlik v
globini plastnic in oznakah globine na zemljevidih skupnosti
za izravnavo sprememb v vodostaju vodnega telesa ali
napak globine na zabeleženih zemljevidih.
Barva meritev: nastavitev barve prikaza funkcije Garmin
Quickdraw. Ko je nastavitev vključena, barve označujejo
kakovost posnetka. Pri izklopljeni nastavitvi so območja
plastnic standardnih barv zemljevida.
Zelena označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter
hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumena označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in
32 km/h (med 10 in 20 mi/h). Rdeča označuje slabo
določanje globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h
(20 mi/h).
Senčenje razpona globine: določitev zgornje in spodnje meje
razpona globine ter barve razpona.
Senčenje razpona globine
Nastavite lahko razpone barv na zemljevidu, ki prikazujejo
globine vode, na katerih trenutno prijemljejo ciljne ribe. Nastavite
lahko tudi globlje razpone, če želite spremljati, kako hitro se
spreminja globina dna na določenem razponu globine. Pri
ribolovu v celinskih vodah lahko z nastavitvijo največ petih
razponov globine zmanjšate količino motečih podatkov na
zemljevidu.
Rdeča
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Oranžna
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Rumena
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Navigacija z napravo STRIKER Plus
OPOZORILO
Pri navigaciji lahko proga poteka prek kopnega ali plitvine.
Uporabljajte informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
nevarnim predmetom.
Progo do cilja lahko nastavite in ji sledite na enega od dveh
načinov: Pojdi ali Načrtovana pot do.
Pojdi: ta način vas vodi neposredno do cilja. To je standardna
možnost za navigacijo do cilja. Naprava ustvari ravno progo
ali navigacijsko črto do cilja. Pot lahko vodi čez kopno ali
druge ovire.
Načrtovana pot do: ploter ustvari pot od vaše lokacije do cilja,
pri čemer lahko med potjo dodajate zavoje. Ta možnost
ustvari ravno progo do cilja, vendar lahko na progi dodajate
zavoje, da se izognete kopnemu in drugim oviram.
Iskanje cilja po imenu
Po imenu lahko iščete shranjene točke poti, shranjene
načrtovane poti, shranjene sledi in cilje pomorskih storitev.
1 Izberite Uporabniški podatki > xx.
2 Vnesite vsaj del imena cilja.
3 Po potrebi izberite Končano.
Prikazanih je 50 najbližjih ciljev, ki vsebujejo vaše pogoje
iskanja.
4 Izberite cilj.
Ustvarjanje točke poti na zemljevidu
1 Na Zemljevid Quickdraw izberite lokacijo.
2 Izberite .
Vzdolž desne strani karte se prikaže seznam možnosti.
Možnosti se razlikujejo glede na izbrano lokacijo ali predmet.
3 Izberite Ustvari točko poti.
Navigacija do točke poti
1 Na Zemljevid Quickdraw s puščičnimi tipkami izberite točko
poti.
Na zaslonu se prikaže ime točke poti.
2 Izberite .
3 Izberite Navigacija do > Pojdi.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po
njej z zemljevidom
Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali kakšna druga
lokacija na zemljevidu.
8
Navigacija z napravo STRIKER Plus
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti > Novo >
2
3
4
5
6
Načrtovana pot z uporabo karte.
Premaknite zemljevid in izberite začetno lokacijo načrtovane
poti.
Če želite načrtovani poti dodati zavoj, izberite .
Ponavljajte ta korak, dokler ne dodate vseh zavojev na
načrtovani poti.
Izberite
> Navigacija do.
Izberite možnost.
Ustavitev navigacije
Na zemljevidu izberite
> Ustavi navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti
Na katerem koli zaslonu izberite .
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti > Nova točka
poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi karte, izberite
možnost Uporabi karto, izberite lokacijo in nato možnost
.
Označevanje in navigacija do mesta človeka v vodi
Na katerem koli zaslonu izberite > Človek v vodi > Da.
Iskalnik rib nastavi neposredno pot nazaj na lokacijo.
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med svojo lokacijo in poljubno drugo
lokacijo.
1 Premaknite zemljevid.
2 Izberite > Merjenje razdalj.
Razdalja med lokacijama se prikaže v zgornjem levem kotu
zaslona.
3 Po potrebi izberite , če želite premakniti zastavico in izmeriti
razdaljo do druge lokacije.
Ogled seznama vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
Urejanje shranjene točke poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Urejanje točke poti.
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
Če želite dodati ime, izberite možnost Ime in vnesite ime.
Če želite spremeniti simbol, izberite možnost Simbol.
Če želite spremeniti globino, izberite možnost Globina.
Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite možnost
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite možnost
Komentar.
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite možnost
Položaj.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Izbriši.
Navigacija z napravo STRIKER Plus
Brisanje vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej z
zemljevidom
Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali kakšna druga
lokacija na zemljevidu.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti > Novo >
Načrtovana pot z uporabo karte.
2 Premaknite zemljevid in izberite začetno lokacijo načrtovane
poti.
Če
želite načrtovani poti dodati zavoj, izberite .
3
4 Ponavljajte ta korak, dokler ne dodate vseh zavojev na
načrtovani poti.
> Navigacija do.
5 Izberite
6 Izberite možnost.
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti
V tem postopku se shranijo tako načrtovana pot kot vse točke
poti na njej. Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali
kakšna druga lokacija.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti > Novo >
Uporabi karto.
2 Izberite začetno lokacijo načrtovane poti.
3 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje zavoja.
4 Po potrebi ponovite 3. korak, da dodate še več zavojev.
5 Izberite končni cilj.
Ogled seznama načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite možnost Ime in vnesite
ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
možnost Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in
na seznamu izberite točko poti.
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite možnost Urejanje
zavojev > Uporabi karto in na karti izberite lokacijo.
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
9
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
6 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
7 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno
načrtovano potjo
Čiščenje aktivne sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Počisti aktivno
sled.
Pomnilnik sledi je počiščen in aktivna sled se še naprej
beleži.
Shranjevanje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shrani aktivno sled.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
Ogled seznama shranjenih sledi
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Odmik za vzporedno navigacijo z načrtovano potjo z
določenim odmikom od nje.
5 Določite način navigacije po načrtovani poti:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v levo od
izvirne poti izberite Naprej – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v desno od
izvirne poti izberite Naprej – desno.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v levo od
izvirne poti izberite Nazaj – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v desno od
izvirne poti izberite Nazaj – desno.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
6 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
7 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
Če
zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
8
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Preden lahko brskate po seznamu sledi in uporabite navigacijo
do njih, morate zabeležiti in shraniti vsaj eno sled (Shranjevanje
aktivne sledi, stran 10).
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Sledite sledi.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po sledi z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju sledi, izberite Naprej.
• Za navigacijo po sledi od ciljne točke, ki je bila uporabljena
ob ustvarjanju sledi, izberite Nazaj.
5 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
6 Sledite črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in krmarite
tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim oviram.
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje shranjene sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Brisanje vseh shranjenih sledi
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Načrtovane poti.
Sledi
Sled je zapis poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno beleži, se
imenuje aktivna sled in jo je mogoče shraniti. Sledi lahko
prikažete na vseh kartah in v vseh 3D-pogledih kart.
Prikaz sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Sledi.
Črta sledi na karti prikazuje vašo sled.
10
Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
Urejanje shranjene sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Urejanje sledi.
4 Izberite možnost:
• Izberite Ime in vnesite novo ime.
• Izberite Barva sledi in izberite barvo.
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Urejanje sledi > Shrani kot > Shrani kot
načrtovano pot.
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Shranjene sledi.
Ponovno sledenje aktivni sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Sledi aktivni sledi.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
4 Sledite barvni črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Navigacija z napravo STRIKER Plus
Nastavitev barve aktivne sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
Tovarniške nastavitve: ponastavitev naprave na tovarniške
vrednosti.
OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki
ste jih vnesli.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
Nastavitve mojega plovila
sledi > Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
sledi.
2 Izberite Način snemanja.
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
sledi > Interval beleženja > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite Čas >
Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Ločljivost > Spremeni in vnesite največjo
dovoljeno napako glede na pravo pot pred beleženjem
točke sledi.
Konfiguracije naprave
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zaslon: nastavi svetlost osvetlitve zaslona (Prilagajanje
osvetlitve zaslona, stran 2) in barvno shemo (Nastavitev
barvnega načina, stran 2).
Zvočni opozorilnik: vklopi in izklopi zvok, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju (Nastavitev zvočnega opozorilnika,
stran 2).
GPS: prikaže informacije o nastavitvah in določanju položaja
satelitov GPS.
Samodejni vklop: samodejno vklopi napravo ob začetku
napajanja.
Postavitev tipkovnice: nastavitev razporeditve tipk po abecedi
ali v skladu s postavitvijo računalniške tipkovnice.
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Informacije o sistemu: dostop do informacij o napravi in
različici programske opreme.
Simulator: vklopi simulator in omogoča, da nastavite hitrost in
simulirani položaj.
OPOMBA: za nekatere nastavitve in možnosti je potrebna
dodatna strojna oprema. Nekatere nastavitve so na voljo samo,
če imate veljavne podatke o globini.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Vrsta pretvornika: prikaže vrsto pretvornika, ki je priklopljen na
napravo (Izbira vrste pretvornika, stran 4).
Odmik kobilice: izravna meritev na gladini za globino kobilice,
zaradi česar je mogoče meriti globino od dna kobilice
namesto od mesta pretvornika (Nastavitev odmika kobilice,
stran 11).
Temperaturni odklon: izravna odčitek temperature vode iz
pretvornika, ki lahko meri temperaturo (Nastavitev
temperaturnega odklona vode, stran 12).
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte À ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice Á in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
Informacije o sistemu
Izberite Nastavitve > Nastavitve > Informacije o sistemu.
Dnevnik dogodkov: omogočanje ogleda dnevnika dogodkov v
sistemu.
Informacije o programski opremi: dostop do informacij o
napravi in različici programske opreme.
Naprave Garmin: dostop do informacij o povezanih Garmin
napravah.
Konfiguracije naprave
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite
, če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
11
4 S puščičnimi tipkami vnesite odmik kobilice, ki ste ga izmerili
v koraku 1.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Nastavite lahko temperaturni odklon in s tem izravnate odčitek
temperature temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim pretvornikom, ki
je priključen na napravo.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim termometrom ali
temperaturnim senzorjem, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na napravo,
izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To vrednost
vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor, ki je
priključen na napravo, izmeri višjo temperaturo vode, kot je v
resnici.
4 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Temperaturni odklon.
5 S puščičnimi tipkami vnesite temperaturni odklon vode, ki ste
ga izmerili v koraku 3.
Nastavitve alarmov
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napet. naprave: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natančnost GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost
določanja položaja GPS-a zunaj uporabniško določene
vrednosti.
Alarmi sonarja
Izberite Nastavitve > Alarmi > Sonar.
Plitva voda: zvočni signali ob manjši globini vode od navedene.
Globoka voda: zvočni signali ob večji globini vode od
navedene.
Temperatura vode: zvočni signali ob večjem temperaturnem
odklonu vode od ± 2 °F (± 1,1 °C). Nastavitve alarma se
shranijo ob izklopu naprave.
OPOMBA: če želite uporabiti alarm, morate napravo povezati
s temperaturnim pretvornikom.
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna
plavajoči cilj.
•
nastavi oglašanje alarma, ko naprava zazna ribe
vseh velikosti.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
velike ribe.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
12
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejanski nastavi geografski
sever za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavitev zapisa položaja, v katerem je
prikazan odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug zapis položaja.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug geodetski referenčni sistem.
Oblika zapisa časa: nastavitev 12-urnega, 24-urnega zapisa
časa ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC).
Časovni pas: nastavitev časovnega pasu.
Poletni čas: Izklopljeno ali Vklopljeno poletnega/zimskega časa.
Nastavitve navigacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatno
strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Vklop prehoda zavoja: nastavitev izračuna prehoda obrata
glede na čas ali razdaljo.
Čas prehoda zavoja: nastavitev števila minut pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbran Čas za nastavitev
Vklop prehoda zavoja.
Razdalja prehoda zavoja: nastavitev razdalje pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbrana Razdalja za
nastavitev Vklop prehoda zavoja.
Začetek načrtovane poti: izberite začetno točko navigacije po
načrtovani poti. Lahko izberete Čoln za začetek navigacije od
trenutne lokacije plovila ali Točke poti za začetek pri prvi točki
poti na načrtovani poti.
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev
OPOMBA: pri tem se izbrišejo vse informacije o nastavitvah, ki
ste jih vnesli, vključno z vsemi plastnicami Garmin Quickdraw, ki
ste jih ustvarili.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Tovarniške nastavitve > Da.
Deljenje in upravljanje uporabniških
podatkov
Podatke lahko delite, če sta dve združljivi napravi povezani z
modro in rjavo žico napajalnega kabla ali s kablom za izmenjavo
uporabniških podatkov (Priklop na napravo Garmin za
izmenjavo uporabniških podatkov, stran 12).
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo
uporabniških podatkov
Napravo STRIKER Plus lahko priklopite na združljivo napravo
Garmin za izmenjavo uporabniških podatkov, kot so na primer
točke poti. Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, lahko
povežete modri in rjavi žici. Če sta napravi nameščeni predaleč
narazen, da bi bilo mogoče povezati žice, ju lahko povežete s
kablom za izmenjavo uporabniških podatkov (010-12234-06).
1 Obe napravi morata biti priklopljeni na isto ozemljitev.
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov
2 Storite naslednje:
Vhodna napetost
Od 10 do 20 Vdc
• Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, povežite
modro žico prve naprave z rjavo žico druge naprave ter
rjavo žico prve naprave z modro žico druge naprave.
• Če napravi nista nameščeni blizu druga druge, kupite
kabel za izmenjavo uporabniških podatkov
(010-12234-06) in napravi povežite v skladu z navodili, ki
so priložena kablu (Shema za priklop kabla za izmenjavo
uporabniških podatkov, stran 13).
3 V obeh napravah izberite Uporabniški podatki >
Upravljanje podatkov > Izmenjava uporabniških
podatkov.
Povezani napravi si izmenjujeta uporabniške podatke. Če
izberete Izbriši uporabniške podatke, se podatki odstranijo iz
obeh povezanih naprav.
Nazivni tok
1,5 A
Varovalka
3 A, 250 V, hitra
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja*
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri nazivni moči
22 dBm
Shema za priklop kabla za izmenjavo uporabniških
podatkov
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Funkcija žice
Barva žice
Podatki
Modra
Podatki
Rjava
Ozemljitev
Črna
Podatki
Zelena
Podatki
Bela
Brisanje shranjenih podatkov
Shranjene uporabniške podatke lahko izbrišete iz pomnilnika
naprave. Uporabniški podatki vključujejo točke poti, načrtovane
poti in sledi.
1 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke.
2 Izberite možnost.
OBVESTILO
Če izberete možnost Vse, bodo izbrisani vsi shranjeni
podatki, razen podatkov o plastnicah Garmin Quickdraw.
Če ste povezani z drugo napravo in je omogočena možnost
Izmenjava uporabniških podatkov, se izbrišejo podatki v vseh
povezanih napravah.
Dodatek
Registracija naprave s serijsko številko
Če naprava ni opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko registracijo
opravite s serijsko številko naprave. Če je naprava opremljena s
tehnologijo Wi‑Fi, jo registrirajte s programom ActiveCaptain
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 2).
Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
1 Poiščite serijsko številko na embalaži ali napravi.
2 Obiščite my.garmin.com/registration.
3 Prijavite se v svoj račun Garmin.
4 Vnesite serijsko številko.
Specifikacije
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Dodatek
*Ni na voljo pri vseh modelih.
Odpravljanje težav
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja
Vzrok za nepredvidljivo izklapljanje naprav ali za to, da se ne
vklopijo, so lahko težave z napajanjem naprave. Za iskanje
vzrokov za težave z napajanjem preverite naslednje elemente.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 V, pri čemer je
priporočena napetost 12 V.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 V, se naprava ne bo vklopila.
• Če se naprava kljub zadostnemu napajanju ne vklopi, se
obrnite na podporo za izdelke Garmin na naslovu
support.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu
1 Odprite ohišje varovalke À.
2 Varovalko zavrtite in povlecite, da jo odstranite Á.
3 Vstavite novo 3 A hitro varovalko.
4 Zaprite ohišje varovalke.
Naprava ne pridobi signalov GPS
Če naprava ne pridobiva satelitskih signalov, je za to lahko več
vzrokov. Naprava morda ne bo mogla pravilno pridobiti
satelitskih signalov, če se je premaknila za daljšo razdaljo, odkar
je nazadnje pridobila satelitske signale, ali je bila izklopljena več
kot nekaj tednov ali mesecev.
• Zagotovite, da naprava uporablja najnovejšo programsko
opremo. V nasprotnem primeru posodobite programsko
opremo naprave (Posodabljanje programske opreme s
programom ActiveCaptain, stran 3).
• Zagotovite neoviran pogled naprave na nebo, da bo antena
lahko sprejemala signal GPS. Če je nameščena v notranjosti
kabine, mora biti blizu okna, da bo omogočeno sprejemanje
signala GPS.
Moj sonar ne deluje
• Kabel pretvornika potisnite do konca v hrbtno stran naprave.
Čeprav je kabel videti priključen, ga odločno pritisnite.
• Pritisnite in zagotovite, da je sonar omogočen.
• Izberite ustrezno vrsto pretvornika (Izbira vrste pretvornika,
stran 4).
13
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji
Lokacijo točke poti lahko vnesete ročno, da podatke prenesete
iz ene naprave v drugo ter jih izmenjate. Če ste ročno vnesli
točko poti s koordinatami in lokacija te točke ni prikazana na
pravem mestu, geodetski referenčni sistem in zapis položaja
naprave morda ne ustrezata geodetskemu referenčnemu
sistemu in zapisu položaja, ki je bil prvotno uporabljen za
označitev točke poti.
Zapis položaja je način, kako se položaj sprejemnika GPS
prikaže na zaslonu. Običajno je prikazan kot zemljepisna širina/
dolžina v stopinjah in minutah z možnostjo prikaza stopinj, minut
in sekund ter samo stopinj ali eno od drugih oblik mreže.
Geodetski referenčni sistem je matematični model za prikaz dela
zemeljskega površja. Geodetske črte za zemljepisno širino in
dolžino na papirnem zemljevidu so opredeljene glede na
določen geodetski referenčni sistem.
1 Ugotovite, katera geodetski referenčni sistem in zapis
položaja sta bila uporabljena pri ustvarjanju izvirne točke poti.
Če je bila izvirna točka poti ustvarjena na podlagi zemljevida,
bi na legendi zemljevida morala biti navedena geodetski
referenčni sistem in zapis položaja, ki sta bila uporabljena pri
izdelavi zemljevida. Običajno je to navedeno pri
kartografskem ključu.
2 Izberite Nastavitve > Enote.
3 Izberite pravilne nastavitve za geodetski referenčni sistem in
zapis položaja.
4 Znova ustvarite izvirno točko.
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Čas se nastavi na podlagi položaja GPS in nastavitve
časovnega pasu.
1 Izberite Nastavitve > Enote > Časovni pas.
2 Zagotovite, da je naprava pridobila položaj GPS.
14
Dodatek
Kazalo
A
ActiveCaptain 2
pametna obvestila 2
posodabljanje programske opreme 3
quickdraw 7
alarm za prihod 12
alarm za vlečenje sidra 12
alarm za zapustitev smeri 12
alarmi 12
iz smeri 12
navigacija 12
prihod 12
sonar 12
vlečenje sidra 12
alarmi za navigacijo 12
B
barvni način 2
brezžične naprave, vzpostavitev povezave z
brezžično napravo 2
brisanje
quickdraw 7
uporabniški podatki 13
C
O
obvestila 2
odmik kobilice 11
odpravljanje težav 13, 14
osvetlitev zaslona 2
označi lokacijo 9
V
W
Garmin ClearVü 3
GPS 13
nastavitve 11
signali 1
I
igrišča 8
izmenjava podatkov 12, 13
J
jezik 11
K
karte 7
quickdraw 7
kombinacije 1, 2
prilagajanje 2
M
merjenje razdalje 9
merske enote 12
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
Načrtovana pot do 8
načrtovane poti 9
brisanje 10
deljenje 12
navigacija 8, 9
ogled seznama 9
urejanje 9
ustvarjanje 8, 9
vzporedna navigacija do 10
napetost 12
naprava
registracija 13
tipke 1
nastavitve 2, 7, 8, 11, 12
informacije o sistemu 11
nastavitve zaslona 11
nastavitvequickdraw 8
natančnost GPS-a 12
navigacija 8
Kazalo
Wi‑Fi 2
Z
zaslon, svetlost 2
zemljevidi. Za več informacij si oglejte karte
zvočni opozorilnik 2
quickdraw 7, 8
brisanje 7
nastavitve 7, 8
R
S
G
varna globina 12
varna višina 12
voda, temperaturni odklon 12
vrsta pretvornika 11
vstavljanje navigacije 6
Q
Č
dnevnik dogodkov 11
domači zaslon, prilagajanje 1, 2
uporabniški podatki, brisanje 13
ura 12
alarm 12
P
registracija izdelka 13
registracija naprave 13
D
U
pametna obvestila 2
podatki
čiščenje 13
upravljanje 12
podatkovna polja 6, 7
Pojdi na 8
posodabljanje, programska oprema 3
povečava 1
sonar 5
premikanje 1
pretvornik 3, 4
programska oprema, posodabljanje 3
cilji, izbiranje 8
človek v vodi 9
tovarniške nastavitve 11, 12
satelitski signali, pridobivanje 1
senčenje globine 8
SideVü 4
sledi 10
aktivne 11
beleženje 11
brisanje 10
čiščenje 10
navigacija 10
prikaz 10
seznam 10
shranjevanje 10
shranjevanje kot načrtovane poti 10
urejanje 10
sonar 3, 4
a-scope 6
alarmi 12
barvna shema 6
črta globine 5
flasher 4
frekvence 4, 5
Garmin ClearVü 3
merilo globine 5
motnje 6
ojačanje 5
plavajoči cilji 6
pogledi 3–5
povečava 4, 5
prikazovalnik a-scope 6
SideVü 4
šum na površini 6
točka poti 5
videz 6
zaklep dna 5
SOS 9
Š
številke v prekrivni plasti 6, 7
T
tipke 1
vklop/izklop 1
točke poti 7, 9, 14
brisanje 9
človek v vodi 9
deljenje 12
ogled seznama 9
sonar 5
urejanje 9
ustvarjanje 8, 9
15
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02226-43_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising