Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | User manual | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Korisnički priručnik

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Korisnički priručnik
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i Ultrascroll trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin
Quickdraw™, i STRIKER™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
Wi‑Fi zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Follow the leader.
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke uređaja .............................................................................. 1
Početni zaslon ............................................................................ 1
Zumiranje na uređaju STRIKER Plus 4 ...................................... 1
Pomicanje na uređaju STRIKER Plus 4 ..................................... 1
Primanje signala GPS satelita .................................................... 1
Prilagođavanje plotera................................................... 1
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 1
Kombinirane stranice .................................................................. 1
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
STRIKER Plus 5/7/9 .............................................................. 1
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
STRIKER Plus 4 .................................................................... 2
Prilagodba kombinirane stranice ............................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 2
Postavljanje generatora zvučnog signala ................................... 2
Aplikacija ActiveCaptain™............................................ 2
ActiveCaptain uloge .................................................................... 2
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain .................................. 2
Primanje pametnih obavijesti ...................................................... 2
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ............ 3
Sonar fishfinder uređaja................................................ 3
Prikaz Standardni sonara ........................................................... 3
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................... 3
SideVü prikaz sonara .................................................................. 4
Zaslon s podijeljenom frekvencijom ............................................ 4
Kružni prikaz sonara (flasher) ..................................................... 4
Prikaz podijeljenog zumiranja ..................................................... 4
Odabir vrste sonde ..................................................................... 4
Frekvencije sonara ..................................................................... 4
Odabir frekvencija .................................................................. 5
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću tipki uređaja .......... 5
Zaustavljanje sonara ................................................................... 5
Podešavanje zumiranja .............................................................. 5
Blokiranje zaslona na dno ...................................................... 5
Osjetljivost sonara ...................................................................... 5
Automatsko podešavanje osjetljivosti .................................... 5
Ručno podešavanje osjetljivosti ............................................. 5
Podešavanje dometa mjerila dubine .......................................... 5
Postavke sonara ......................................................................... 5
Prikaz i podešavanje linije dubine .......................................... 5
Postavljanje brzine pomicanja ............................................... 5
Postavljanje granice traženja dna .......................................... 6
Postavke izgleda sonara ........................................................ 6
Postavke sonara za odbijanje šuma ...................................... 6
Postavke preklapanja brojeva ................................................ 6
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw
Contours..........................................................................7
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 7
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ......... 7
Brisanje Garmin Quickdraw Contours karti ................................. 7
Garmin Quickdraw zajednica ...................................................... 7
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s pomoću
usluge ActiveCaptain ............................................................. 7
Postavke karte ............................................................................ 7
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ......................... 8
Sjenčanje raspona dubina ..................................................... 8
Navigacija pomoću uređaja STRIKER Plus................. 8
Pretraživanje odredišta prema nazivu ........................................ 8
Stvaranje točke na karti .............................................................. 8
Sadržaj
Navigacija do točke ..................................................................... 8
Navigiranje rutom i njezino stvaranje s pomoću karte ................ 8
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 8
Međutočke .................................................................................. 9
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ..................... 9
Stvaranje točke na drugoj lokaciji .......................................... 9
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka u moru ............ 9
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 9
Pregled popisa svih međutočaka ........................................... 9
Uređivanje spremljene međutočke ......................................... 9
Brisanje međutočke ili točke MOB ......................................... 9
Brisanje svih međutočaka ...................................................... 9
Rute ............................................................................................ 9
Navigiranje rutom i njezino stvaranje s pomoću karte ........... 9
Stvaranje i spremanje rute ..................................................... 9
Prikaz popisa ruta .................................................................. 9
Uređivanje spremljene rute .................................................... 9
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ....................... 9
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom ...................................................................................... 9
Brisanje spremljene rute ...................................................... 10
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 10
Trase ......................................................................................... 10
Prikaz tragova ...................................................................... 10
Brisanje aktivne trase ........................................................... 10
Spremanje aktivne trase ...................................................... 10
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 10
Uređivanje spremljene trase ................................................ 10
Spremanje traga kao rute .................................................... 10
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 10
Brisanje spremljene trase .................................................... 10
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 10
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 10
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 10
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 10
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ................ 10
Konfiguracija uređaja................................................... 11
Postavke sustava ...................................................................... 11
Informacije o sustavu ........................................................... 11
Postavke za moje plovilo .......................................................... 11
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 11
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 11
Postavke alarma ....................................................................... 11
Navigacijski alarmi ............................................................... 11
Alarmi sustava ..................................................................... 12
Alarmi sonara ....................................................................... 12
Postavke jedinica ...................................................................... 12
Postavke navigacije .................................................................. 12
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki ....................................... 12
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.. 12
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje korisničkih
podataka ................................................................................... 12
Dijagram ožičenja kabela za dijeljenje korisničkih
podataka .............................................................................. 12
Brisanje spremljenih podataka ................................................. 13
Dodatak ......................................................................... 13
Registriranje uređaja pomoću serijskog broja .......................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
Rješavanje problema ................................................................ 13
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 13
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 13
Moj sonar ne radi ................................................................. 13
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 13
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ............................. 14
Indeks............................................................................ 15
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Tipke uređaja
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite fishfinder uređaj, prijemnik signala GPS sustava
mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada
fishfinder uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog
zaslona prikazuje se
. Kada fishfinder uređaj izgubi satelitski
signal,
nestaje i na zaslonu iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Prilagođavanje plotera
Prilagođavanje početnog zaslona
À
Á
Â
Ã
Povratak na prethodni zaslon.
Ako se drži pritisnutim, vraća se na početni zaslon.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
Povećavanje i smanjivanje prikaza. (Nije dostupno na svim
modelima.)
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je primjenjivo.
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne, izvršava jednu ili više od sljedećih radnji:
• Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
• Podešavanje načina rada za dnevnu i noćnu upotrebu
• Omogućavanje i onemogućavanje sonara
Ä
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
Å
Spremanje trenutne lokacije kao točke.
Æ
Smanjivanje prikaza. (Nije dostupno na svim modelima.)
Povećavanje prikaza. (Nije dostupno na svim modelima.)
OBAVIJEST
Prije uključivanja uređaja priključke morate čvrsto gurnuti kroz
odgovarajuće rupe na bazi. Ako kabeli nisu do kraja gurnuti,
uređaj će izgubiti napajanje ili neće raditi.
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Kombinirane stranice
Neke stranice kombiniraju dvije ili više funkcija na jednoj stranici.
Broj dostupnih opcija za kombinirane stranice ovisi o dodatnim
uređajima povezanima s uređajem STRIKER Plus. Možete
uređivati kombinirane stranice i možete stvarati nove
kombinirane stranice.
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
STRIKER Plus 5/7/9
Možete stvoriti prilagođeni zaslon koji odgovara vašim
potrebama.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj
kombinaciju.
2 Odaberite izgled.
Početni zaslon
S početnog zaslona fishfinder uređaja možete pristupiti svim
njegovim funkcijama. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste
povezali s fishfinder uređajem. Možda vam neće biti dostupne
sve funkcije koje su opisane u ovom priručniku.
Ako pregledavate neki drugi zaslon, na početni se zaslon
možete vratiti pritiskom na gumb
. Izgled zaslona možete
podesiti.
Zumiranje na uređaju STRIKER Plus 4
Prikaz karte možete povećati i smanjiti.
• Odaberite za povećavanje prikaza.
• Odaberite za smanjivanje prikaza.
Pomicanje na uređaju STRIKER Plus 4
Prikaze sonara i karte možete pomicati kako biste pregledali
područje koje nije vaša trenutna lokacija.
1 Za početak pomicanja odaberite ili .
2 Za pomicanje koristite tipke sa strelicama.
SAVJET: Za prestanak pomicanja možete odabrati .
Uvod
3
4
5
6
Odaberite područje.
Odaberite zaslon.
Ponovite ove korake za svako područje stranice.
Ako bude potrebno, odaberite Podaci (skriveni) i odaberite
opciju:
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Preklapanje brojeva.
• Za isključivanje i uključivanje podatkovne trake vrpce
kompasa odaberite Vrpca kompasa.
7 Odaberite kad završite s prilagođavanjem.
8 Odaberite Sljedeće.
9 Unesite naziv za stranicu.
SAVJET: Odaberite za odabir slova.
10 Za promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
11 Za odabir lokacije na početnom zaslonu koristite tipke sa
strelicama.
1
12 Odaberite
Aplikacija ActiveCaptain™
za izlaz.
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
STRIKER Plus 4
Možete stvoriti prilagođenu stranicu koja odgovara vašim
potrebama.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj
kombinaciju.
2 Odaberite prvu funkciju.
3 Odaberite drugu funkciju.
4 Odaberite Podijeli kako biste odabrali smjer podijeljenog
zaslona (nije obavezno).
5 Odaberite Sljedeće.
6 Unesite naziv za stranicu.
SAVJET: Odaberite za odabir slova.
Za
promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
7
8 Za odabir lokacije na početnom zaslonu koristite tipke sa
strelicama.
Odaberite
za izlaz.
9
Prilagodba kombinirane stranice
1 Otvorite kombiniranu stranicu.
> Konfiguracija.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Za promjenu rasporeda informacija na zaslonu odaberite
Promijeni izgled i odaberite novi izgled.
• Za promjenu informacija prikazanih na zaslonu odaberite
Promijeni funkciju i odaberite nove podatke.
• Za promjenu veličine područja s informacijama na zaslonu
odaberite Promijeni veličinu kombiniranog zaslona.
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Preklapanje brojeva (Postavke preklapanja
brojeva, stranica 6).
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko
osvjetljenje.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem
zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada
je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Postavljanje generatora zvučnog signala
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Generator zvučnog
signala.
2 Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri
pokretanju alarma, odaberite Uključi (odabire i alarme).
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma,
odaberite Samo alarmi.
OPREZ
Ova funkcija korisnicima omogućuje da šalju informacije.Tvrtka
Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost
informacija koje su poslali korisnici. Na vlastiti rizik
upotrebljavate ili se oslanjate na informacije koje su poslali
korisnici.
®
NAPOMENA: Funkcija ActiveCaptain dostupna je samo na
modelima koji imaju Wi‑Fi tehnologiju.
Ako uređaj povežete s Wi‑Fi adapterom, funkcija ActiveCaptain
dostupna je samo na modelima koji imaju Wi‑Fi tehnologiju.
Aplikacija ActiveCaptain omogućuje vezu s vašim uređajem
STRIKER Plus i zajednicom za povezanu plovidbu.
Aplikaciju možete upotrijebiti kako biste brzo i jednostavno
prenijeli korisničke podatke poput točaka i ruta, povezali se s
Garmin Quickdraw™ Contours zajednicom i nadogradili softver
uređaja. Također možete isplanirati svoje putovanje te
pregledati i kontrolirati uređaj STRIKER Plus iz aplikacije.
Aplikacija može automatski slati pametne obavijesti o, na
primjer, pozivima i tekstnim porukama na zaslon plotera ako su
međusobno povezani.
®
ActiveCaptain uloge
Vaša razina interakcije s uređajem STRIKER Plus putem
aplikacije ActiveCaptain ovisi o vašoj ulozi.
Funkcija
Vlasnik Gost
Registracija uređaja na računu
Da
Nadogradnja softvera
Da
Da
Automatski prijenos Garmin Quickdraw kontura koje ste Da
preuzeli ili stvorili
Automatske pametne obavijesti
Da
Da
Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po
specifičnoj ruti
Da
Da
Ručna sinkronizacija točaka i ruta s uređajem STRIKER Da
Plus
Da
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain
NAPOMENA: Funkcija ActiveCaptain dostupna je samo na
modelima koji imaju Wi‑Fi tehnologiju.
Mobilni uređaj možete povezati s uređajem STRIKER Plus
pomoću aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz
i jednostavan način interakcije s ploterom i izvršavanje zadataka
poput dijeljenja podataka, registracije, nadogradnje softvera
uređaja i primanja obavijesti s mobilnog uređaja.
1 Na uređaju STRIKER Plus odaberite ActiveCaptain.
2 Na stranici ActiveCaptain odaberite Wi-Fi mreža > Wi-Fi >
Uključi.
3 Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
4 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
5 Mobilni uređaj postavite unutar 24 m (80 ft) od uređaja
STRIKER Plus.
U
postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi‑Fi
6
vezama i povežite se s Garmin uređajem pomoću naziva i
lozinke koje ste unijeli u Garmin uređaj.
Primanje pametnih obavijesti
Uz aplikaciju ActiveCaptain, uređaj STRIKER Plus može
prikazivati obavijesti primljene s mobilnog uređaja.
1 Na uređaju STRIKER Plus odaberite ActiveCaptain >
Pametne obavijesti > Omogući obavijesti.
2 Uključite Bluetooth tehnologiju u postavkama mobilnog
uređaja.
®
2
Aplikacija ActiveCaptain™
3 Postavite uređaje unutar 24 m (80 ft) međusobne udaljenosti.
4 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se
zaslon pomiče zdesna ulijevo.
Smart Notifications > Pair with Chartplotter.
5 Slijedite upute na zaslonu kako biste aplikaciju uparili s
uređajem STRIKER Plus pomoću Bluetooth tehnologije.
6 Na mobilnom uređaju unesite šifru kad se pojavi zahtjev.
7 Po potrebi podesite obavijesti u postavkama mobilnog
uređaja.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije
nadogradnje softvera za uređaj.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.
1 Mobilni uređaj povežite s uređajem STRIKER Plus (Početak
rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 2).
2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite Software Updates
> Download.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem
STRIKER Plus, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se
prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
3 Kad uređaj STRIKER Plus prikaže zahtjev, odaberite opciju
za instalaciju nadogradnje.
• Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite OK.
• Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite Odustani. Kad
ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite
ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad.
Sonar fishfinder uređaja
Kad je ispravno povezan s kompatibilnom sondom, uređaj
STRIKER Plus možete upotrebljavati kao fishfinder uređaj.
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto www.garmin.com/transducers.
Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom
području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i
sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice,
zaslone Garmin ClearVü™ sonara možete vidjeti samo ako imate
povezanu kompatibilnu Garmin ClearVü sondu.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim
potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon
(Kombinirane stranice, stranica 1).
À
Á
Â
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje podataka s Garmin ClearVü sonara
za skeniranje, potrebna vam je kompatibilna sonda.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Dubina dna
Temperatura vode
Brzina GPS-a
Napon uređaja
Vrijeme
Podvodni ciljevi (riba)
Linija dubine
Vrsta i frekvencija sonde i vrsta zumiranja
Pokazatelj dubine kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Odjek dna
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi oko
plovila.
Prikaz Standardni sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj sondi.
Prikazi za Standardni sonar preko cijelog zaslona prikazuju
veliku sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne
Sonar fishfinder uređaja
3
SideVü prikaz sonara
Prikaz podijeljenog zumiranja
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.
NAPOMENA: Za primanje SideVü sonara za skeniranje,
potrebni su vam kompatibilna sonda i fishfinder uređaj.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Na stranici s podijeljenim zumiranjem možete vidjeti grafikon
preko cijelog zaslon s očitanjima sonara na desnoj strani
zaslona i povećani dio tog grafikona na lijevoj strani zaslona.
Na zaslonu sonara odaberite
> Zumir. > Podijeljeno
zumiranje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
Zaslon s podijeljenom frekvencijom
Na zaslonu s podijeljenom frekvencijom možete vidjeti dvije
frekvencije.
Kružni prikaz sonara (flasher)
Kružni prikaz sonara (flasher) prikazuje podatke o sonaru na
kružnoj skali dubine i tako prikazuje ono što se nalazi ispod
plovila. Organizirana je u obliku prstena koji počinje na vrhu i
nastavlja se u smjeru kazaljke na satu. Dubinu označava mjerilo
u prstenu. Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon njihovog
prijema pri označenoj dubini. Boje označavaju signale sonara
različite snage.
Odaberite Bljeskalica.
À
Á
4
Dubina na trenutnoj lokaciji
Mjerilo dubine
À
Á
Â
Zumirano mjerilo dubine
Prozor za zumiranje
Raspon dubina
Odabir vrste sonde
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj, možda
ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio.
Prije povezivanja sonde trebate odabrati vrstu sonde. Naziv
sonde trebao bi biti naveden na naljepnici na kabelu sonde, u
blizini priključka.
Ovaj je uređaj kompatibilan s asortimanom dodatnih sondi
uključujući Garmin ClearVü sonde dostupne na web-mjestu
www.garmin.com/transducers.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta sonde.
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostruka zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju za
iscrtavanje, sonarnim modulima i sondama koji se koriste.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Sonar fishfinder uređaja
Neke sonarske crne kutije i sonde omogućavaju i prilagodbu
unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što
omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed
postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena
ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
prikazuje se više detalja, a smanjivanjem osjetljivosti smanjuje
se zagušenost zaslona.
NAPOMENA: Ako postavite osjetljivost na jednom sonarskom
prikazu, ta postavka će se primijeniti na sve prikaze.
Automatsko podešavanje osjetljivosti
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
> Frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Za više informacija o frekvencijama pogledajte Frekvencije
sonara, stranica 4.
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici s
podijeljenom frekvencijom morate svaku frekvenciju postaviti
zasebno.
> Osjetljivost.
1 Odaberite
2 Odaberite Om.aut.o ako je primjenjivo.
3 Odaberite opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više šuma odaberite Autom. visoko.
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenim šumom odaberite Aut.
sred..
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje šuma odaberite Auto. nis..
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
tipki uređaja
Ručno podešavanje osjetljivosti
> Osjetljivost.
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite ili dok ne primijetite šum na dijelu zaslona s
Odabir frekvencija
1 Na prikazu sonara pomoću strelica odaberite lokaciju za
spremanje.
2 Odaberite .
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Zaustavljanje sonara
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite opciju:
• Na zaslonu sonara Standardni ili ClearVü odaberite ili .
• Na zaslonu sonara SideVü odaberite ili .
Podešavanje zumiranja
Zum možete podesiti ručno određivanjem raspona i fiksne
početne dubine. Na primjer, kad je dubina 15 m, a početna
dubina je 5 m, uređaj prikazuje povećano područje od 5 do 20 m
dubine.
Određivanjem raspona možete omogućiti da uređaj automatski
prilagođava zumiranje. Uređaj izračunava područje zumiranja od
dna. Na primjer, odaberete li raspon od 10 m, uređaj će prikazati
povećano područje od dna do 10 m iznad dna.
> Zumir..
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Fiksirano dno za zaključavanje zaslona na
dno.
• Odaberite Ručno za ručno postavljanje zumiranja.
• Odaberite Automatski za automatsko postavljanje
zumiranja.
• Odaberite Podijeljeno zumiranje za uključivanje prikaza
podijeljenog zumiranja.
Blokiranje zaslona na dno
Možete zaključati zaslon na dno. Na primjer, odaberete li raspon
od 20 metara, uređaj prikazuje područje od dna do 20 metara
iznad dna. Raspon se prikazuje na desnoj strani.
> Zumir. > Fiksirano dno.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite raspon.
Osjetljivost sonara
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za
nadoknadu dubine i bistrine vode. Povećavanjem osjetljivosti
Sonar fishfinder uređaja
vodom.
3 Odaberite
ili za smanjivanje osjetljivosti.
Podešavanje dometa mjerila dubine
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne
strane zaslona. Pomoću automatskog podešavanja dometa dno
ostaje u donjoj trećini zaslona sonara, što može biti korisno za
praćenje dna kad se teren umjereno ili sporo mijenja.
Kad se dubina značajno promijeni, kao kod litice ili provalije,
ručno podešavanje dometa omogućuje prikaz navedenog
dubinskog dometa. Dno se prikazuje na zaslonu dokle god se
nalazi unutar određenog ručnog dometa.
> Domet.
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju omogućili automatsko podešavanje
dometa na temelju dubine odaberite Automatski.
• Za ručno povećavanje dometa odaberite ili .
• Za ručno smanjivanje dometa odaberite ili .
NAPOMENA: Na zaslonu sonara odaberite i za brzo
ručno podešavanje dometa.
Ako domet postavite na jednom zaslonu, ta će se postavka
primijeniti na sve zaslone osim na SideVü zaslon.
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.
Prikaz i podešavanje linije dubine
Možete prikazati i podesiti vodoravnu liniju na zaslonu sonara.
Dubina linije prikazana je s desne strane zaslona.
NAPOMENA: Ako prikažete liniju dubine na jednom zaslonu,
ona će se prikazivati na svim zaslonima.
> Postavke sonara > Linija
1 Na zaslonu sonara odaberite
dubine.
2 Odaberite .
3 Za podešavanje opcije Linija dubine odaberite ili .
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
5
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
> Postavke sonara >
1 Na prikazu sonara odaberite
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine odaberite Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll .
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
®
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini
objekta.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara i informacije o dubini objekta.
1 Na zaslonu sonara odaberite
Izgled > Simboli riba.
2 Odaberite opciju.
> Postavke sonara >
Postavke sonara za odbijanje šuma
Na prikazu sonara odaberite
> Postavke sonara >
Odbijanje buke.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora šuma.
Postavljanje granice traženja dna
Možete postaviti maksimalnu dubinu na kojoj funkcija
automatskog dometa traži dno. Niža granica prikuplja podatke o
dnu brže od više granice.
> Postavke sonara >
1 Na zaslonu sonara odaberite
Granica traženja dna.
2 Odaberite raspon.
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite
> Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Kad mijenjate postavku smetnji iz isključeno À na nisko Á,
srednje  i visoko Ã, šum se postupno uklanja, no učinak na
snažne povratne informacije je slab. Za uklanjanje smetnji sa
zaslona treba upotrijebiti najnižu postavku smetnji kojom se
postiže željeno poboljšanje. Najbolji način uklanjanja smetnji
je otklanjanje instalacijskih problema koji uzrokuju smetnje.
Šum površine: Služi za skrivanje ili prikaz povratnih informacija
sonara u blizini površine vode. Skrivanjem šuma površine
smanjuje se zagušenost zaslona.
Uključivanje značajke A-Scope
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona. Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim zaslonima
sonara.
Na stranici prikaza preko cijelog zaslona odaberite
>
Postavke sonara > Izgled > A-Scope.
À
Á
A-Scope
Promjer sonarnog stošca na trenutnoj dubini
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
NAPOMENA: Ako konfigurirate izgled podvodnih objekata na
jednom zaslonu, ta će se postavka primijeniti na sve zaslone.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim prikazima
sonara.
6
Šum površine À uzrokuju smetnje koje nastaju između sonde
i vode. Možete sakriti šum površine Á kako bi se smanjile
smetnje. Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati
više objekata, ali i generirati veći šum površine.
TVG: Smanjuje šum površine.
Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite
kontrolirati i ukloniti šum ili smetnje blizu površine vode.
Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje šum
površine inače prikriva ili maskira.
Postavke preklapanja brojeva
Podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara možete prilagoditi.
Na zaslonu sonara odaberite
> Preklapanje brojeva.
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa.
Napon uređaja: Prikazuje napon uređaja.
Sonar fishfinder uređaja
Dubina: Prikazuje dubinu na kojoj se sonda trenutno nalazi.
Brzina: Prikazuje trenutnu brzinu plovila.
Temperatura vode: Prikazuje trenutnu temperaturu vode.
Doba dana: Prikazuje trenutno doba dana.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o memoriji dostupnoj u
uređaju, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok
bilježite podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje
ćete moći bilježiti podatke. Na uređaj se može snimiti otprilike
1500 sati podataka.
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Prije korištenja funkcije Garmin Quickdraw Contours morate
imati dubinu sonara i vaš GPS položaj.
> Quickdraw Contours >
1 Odaberite Quickdraw karta >
Pokreni snimanje.
> Quickdraw
2 Kad se snimanje završi, odaberite
Contours > Zaustavi snimanje.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 U funkciji Quickdraw karta odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Brisanje Garmin Quickdraw Contours karti
Možete ukloniti svoje Garmin Quickdraw Contours karte.
Odaberite Quickdraw karta >
> Quickdraw Contours >
Izbriši.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste pristupili Garmin Quickdraw
zajednici (Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s
pomoću usluge ActiveCaptain, stranica 7).
NAPOMENA: Uređaj Garmin mora imati utor za memorijsku
karticu ili Wi‑Fi tehnologiju da bi pomoću njega mogli sudjelovati
u Garmin Quickdraw zajednici.
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s
pomoću usluge ActiveCaptain
1 Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju ActiveCaptain i
povežite se s uređajem STRIKER Plus (Početak rada s
aplikacijom ActiveCaptain, stranica 2).
2 U aplikaciji odaberite Quickdraw Community.
Možete preuzimati konture drugih članova zajednice
(Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 7) i dijeliti konture koje ste
sami stvorili (Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain,
stranica 7).
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za to područje.
3 Odaberite Select Download Region.
4 Povucite okvir kako biste odabrali područje za preuzimanje.
5 Povucite kutove kako biste promijenili područje za
preuzimanje.
6 Odaberite Download Area.
Sljedeći put kada aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
STRIKER Plus, preuzete konture automatski se prenose na
uređaj.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
Kad ste postavili aplikaciju ActiveCaptain, možda ste odabrali
automatsko dijeljenje kontura sa zajednicom. Ako to niste učinili,
slijedite ove korake kako biste omogućili dijeljenje.
U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw Community.
Sljedeći put kad aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
STRIKER Plus, vaše karte s konturama automatski se prenose
u zajednicu.
Postavke karte
Odaberite Quickdraw karta >
.
Točke: Prikazuje popis točaka.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
7
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte.
Rute: Prikazuje popis ruta.
Trase: Pokazuje vašu povijest putovanja na karti.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih ruta i točaka.
Postavljanje karte: Postavlja perspektivu karte i prikazuje liniju
smjera, liniju nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru
kretanja.
Preklapanje brojeva: Omogućuje vam prilagodbu podataka
prikazanih na karti.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Odaberite Quickdraw karta >
> Quickdraw Contours >
Postavke.
Zaslon: Prikazuje Garmin Quickdraw Contours. Opcija Konture
korisnika prikazuje vam vlastite Garmin Quickdraw Contours
karte. Opcija Konture zajednice korisnika prikazuje karte koje
ste preuzeli s Garmin Quickdraw zajednice.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
Pomak na prikazu karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama
kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške
dubine snimljenih karata.
Prikaz pomaka karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Sjenčanje raspona dubina: Označava gornje i donje granice
raspona dubina i boju za taj raspon dubina.
Sjenčanje raspona dubina
Možete postaviti raspone boja na karti tako da se prikazuju
dubine vode na kojima ciljana riba trenutno grize. Možete
postaviti dublje raspone kako biste nadzirali koliko se brzo
dubina dna mijenja unutar određenog raspona dubine. Pri
ribolovu u kopnenim vodama maksimalno pet raspona dubina
mogu pomoći u smanjenju zakrčenosti karte.
Crvena
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Narančasta
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Žuta
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Navigacija pomoću uređaja STRIKER
Plus
UPOZORENJE
Tijekom navigacije kurs može prelaziti preko kopna ili plitke
vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći
vizualne informacije.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od dva
načina: Idi na ili Ruta do.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Uređaj do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Korisnički podaci > xx.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Stvaranje točke na karti
1 U funkciji Quickdraw karta odaberite lokaciju.
2 Odaberite .
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Opcije se
mijenjaju s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
3 Odaberite Stvori međutočku.
Navigacija do točke
1 U funkciji Quickdraw karta upotrijebite tipke sa strelicama
kako biste odabrali točku.
Na zaslonu će se prikazati naziv točke.
2 Odaberite .
3 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Navigiranje rutom i njezino stvaranje s
pomoću karte
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija na karti.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Novo > Stvori rutu
pomoću karte.
2 Pomaknite kartu kako biste odabrali početnu točku rute.
3 Odaberite za dodavanje skretanja ruti.
4 Ponovite kako biste dodali sva skretanja na ruti.
> Navigiraj do.
5 Odaberite
6 Odaberite opciju.
Zaustavljanje navigacije
Na karti odaberite
8
> Zaustavi navigaciju.
Navigacija pomoću uređaja STRIKER Plus
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite .
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 OdaberiteKorisnički podaci > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću karte odaberite Koristi kartu,
odaberite lokaciju, a zatim odaberite .
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka u moru
Na bilo kojem zaslonu odaberite > Čovjek u moru > Da.
Uređaj postavlja izravan kurs natrag do lokacije.
Mjerenje udaljenosti na karti
Možete izmjeriti udaljenost između svoje lokacije i neke druge
lokacije.
1 Provedite pomicanje po karti.
2 Odaberite > Izmjeri udaljenost.
Udaljenost između lokacija prikazuje se u gornjem lijevoj kutu
zaslona.
3 Po potrebi odaberite kako biste pomaknuli zastavicu i
izmjerili udaljenost do druge lokacije.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Točke.
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Uredi točku.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Položaj.
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Rute
> Navigiraj do.
5 Odaberite
6 Odaberite opciju.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Novo > Koristi
kartu.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Za dodavanje skretanja pratite upute na zaslonu.
4 Po potrebi ponovite korak 3 kako biste dodali još skretanja.
5 Odaberite krajnje odredište.
Prikaz popisa ruta
Odaberite Korisnički podaci > Rute.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Navigiranje rutom i njezino stvaranje s pomoću karte
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija na karti.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Novo > Stvori rutu
pomoću karte.
2 Pomaknite kartu kako biste odabrali početnu točku rute.
3 Odaberite za dodavanje skretanja ruti.
4 Ponovite kako biste dodali sva skretanja na ruti.
Navigacija pomoću uređaja STRIKER Plus
9
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
Pregledajte
kurs koji je označen grimiznom linijom.
6
7 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
8 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz tragova
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Trase.
Linija na karti označava vaš trag.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Očisti aktivnu
trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
10
Spremanje traga kao rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi kao > Spremi kao rutu.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa tragova i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jedan trag
(Spremanje aktivne trase, stranica 10).
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Spremljene trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga > Interval snimanja > Interval.
Navigacija pomoću uređaja STRIKER Plus
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja
(Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, stranica 2) i shemu
boja (Podešavanje rada boja, stranica 2).
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire (Postavljanje generatora zvučnog
signala, stranica 2).
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj kad se
priključi napajanje.
Izgled tipkovnice: Postavlja tipkovnicu na abecedni ili računalni
izgled.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do
kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog
broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Informacije o sustavu
Odaberite Postavke > Postavke > Informacije o sustavu.
Zapis događaja: Omogućuje vam pregled zapisa događaja
sustava.
Informacije o softveru: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Uređaji tvrtke Garmin: Pruža informacije o priključenim Garmin
uređajima.
Tvorničke postavke: Vraćanje uređaja na tvorničke postavke.
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver. Neke su postavke dostupne samo kada imate valjane
podatke o dubini.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Vrsta sonde: Prikazuje vrstu sonde priključenu na uređaj
(Odabir vrste sonde, stranica 4).
Dubina kobilice: Prilagođava površinsko očitanje dubine
kobilice, tako da se dubina mjeri od donje točke kobilice
umjesto od lokacije sonde (Postavljanje dubine kobilice,
stranica 11).
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature
(Postavljanje pomaka temperature vode, stranica 11).
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Konfiguracija uređaja
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Putem strelica unesite dubinu kobilice izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Pomak temperature možete postaviti kao kompenzaciju za
očitanje temperature putem senzora s mogućnošću mjerenja
temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću sonde s mogućnošću
mjerenja temperature koja je povezana s uređajem.
Temperaturu
vode izmjerite pomoću drugog termometra ili
2
senzora s mogućnošću mjerenja temperature koji je
pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem
temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest.
Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku negativnog broja
ako senzor povezan s uređajem temperaturu vode izmjeri
toplijom nego što ona zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.
5 Putem strelica unesite pomak temperature vode izmjeren u
koraku 3.
Postavke alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
11
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Alarmi sonara
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Oglašava se kad je dubina vode manja od
navedene dubine.
Duboka voda: Oglašava se kad je dubina vode veća od
navedene dubine.
Temperatura vode: Oglašava se kad se temperatura vode
promijeni za više od ± 1,1 °C (± 2 °F). Postavke alarma
spremaju se prilikom isključivanja uređaja.
NAPOMENA: Za upotrebu ovog alarma morate priključiti
uređaj na sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Format vremena: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu.
Ljetno vrijeme: Postavlja zimsko/ljetno vrijeme na Isključi ili
Uključi.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Aktivacija skretanja – prijelaza: Postavlja temelj izračuna
prijelaza za skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Udaljenost skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom. Možete
odabrati Plovilo za početak navigacije s trenutne lokacije
plovila ili Točke za početak s prve točke na ruti.
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Time se brišu sve postavke koje ste unijeli,
uključujući sve Garmin Quickdraw Contours stavke koje ste
stvorili.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke > Da.
Dijeljenje korisničkih podataka i
upravljanje njima
Podatke možete dijeliti ako su dva kompatibilna uređaja
povezana pomoću plave i smeđe žice kabela napajanja ili
kabela za dijeljenje podataka (Povezivanje s Garmin uređajem
za dijeljenje korisničkih podataka, stranica 12).
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje
korisničkih podataka
Uređaj STRIKER Plus možete povezati s kompatibilnim Garmin
uređajem kako biste dijelili korisničke podatke poput točaka. Ako
su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, možete povezati
plave i smeđe žice. Ako su uređaji postavljeni predaleko i žice
nisu dovoljno duge za povezivanje, uređaje možete povezati
pomoću kabela za dijeljenje korisničkih podataka
(010-12234-06).
1 Oba uređaja moraju biti priključena na isto uzemljenje.
2 Dovršenje postupka:
• Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, povežite
plavu žicu prvog uređaja sa smeđom žicom drugog
uređaja, a zatim povežite smeđu žicu prvog uređaja s
plavom žicom drugog uređaja.
• Ako uređaji nisu postavljeni blizu jedan drugome, nabavite
kabel za dijeljenje korisničkih podataka (010-12234-06), a
zatim povežite uređaje u skladu s uputama isporučenima
s kabelom (Dijagram ožičenja kabela za dijeljenje
korisničkih podataka, stranica 12).
Na
oba uređaja odaberite Korisnički podaci > Upravljanje
3
podacima > Dijeljenje korisničkih podataka.
Korisnički se podaci dijele među povezanim uređajima. Ako
odaberete Brisanje korisničkih podataka, podaci se uklanjaju iz
oba povezana uređaja.
Dijagram ožičenja kabela za dijeljenje korisničkih
podataka
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
12
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Funkcija žice
Boja žice
Podaci
Plava
Podaci
Smeđa
Uzemljenje
Crna
Podaci
Zelena
Podaci
Bijela
Brisanje spremljenih podataka
Korisnički podaci spremljeni na memoriju uređaja mogu se
izbrisati. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute i tragovi.
1 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka.
2 Odaberite opciju.
OBAVIJEST
Ako odaberete Sve, svi će se spremljeni podaci osim
podataka o Garmin Quickdraw konturama izbrisati.
Ako ste povezani s drugim uređajem, a omogućena je opcija
Dijeljenje korisničkih podataka, podaci se brišu na svim
povezanim uređajima.
Dodatak
Registriranje uređaja pomoću serijskog
broja
Ako uređaj nije opremljen Wi‑Fi tehnologijom, možete se
registrirati pomoću serijskog broja uređaja. Ako je uređaj
opremljen Wi‑Fi tehnologijom, pomoću aplikacije ActiveCaptain
registrirajte uređaj (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain,
stranica 2).
Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
1 Pronađite serijski broj na kutiji proizvoda ili na uređaju.
2 Posjetite my.garmin.com/registration.
3 Prijavite se u svoj Garmin račun.
4 Unesite serijski broj.
Specifikacije
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Ulazni napon
Od 10 do 20 Vdc
Nazivna struja
1,5 A
Osigurač
3 A, 250 V brzo-djelujući
Bežična frekvencija i protokol*
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri 22 dBm nominalno
*Nije dostupno na svim modelima.
Rješavanje problema
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
Dodatak
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na web-mjestu support.garmin.com.
Promjena osigurača kabela za napajanje
1 Otvorite kućište osigurača À.
2 Zakrenite i povucite osigurač kako biste ga izvadili Á.
3 Umetnite novi brzi osigurač od 3 A.
4 Zatvorite kućište osigurača.
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako nije, nadogradite softver uređaja (Nadogradnja
softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain, stranica 3).
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
Moj sonar ne radi
• Gurnite kabel sonde do kraja u stražnji dio uređaja.
Čak i ako izgleda kao da je kabel priključen, potrebno ga je
čvrsto gurnuti kako bi sjeo na mjesto.
• Pritisnite ,, a zatim provjerite je li sonar omogućen.
• Odaberite ispravnu vrstu sonde (Odabir vrste sonde,
stranica 4).
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Jedinice.
13
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Vrijeme se postavlja pomoću GPS položaja i postavke
vremenske zone.
1 Odaberite Postavke > Jedinice > Vremenska zona.
2 Provjerite je li GPS uređaja pozicioniran.
14
Dodatak
Indeks
A
ActiveCaptain 2
nadogradnja softvera 3
pametne obavijesti 2
quickdraw 7
alarm vučenja sidra 11
alarm za dolazak 11
alarm za skretanje s kursa 11
alarmi 12
dolazak 11
navigacija 11
sonar 12
van kursa 11
vučenje sidra 11
postavke zaslona 11
pozadinsko osvjetljenje 2
preciznost GPS-a 12
prikaz brojeva 6, 7
U
Q
V
quickdraw 7, 8
brisanje 7
postavke 7, 8
quickdrawpostavke 8
R
bežični uređaji, povezivanje s bežičnim
uređajem 2
brisanje
korisnički podaci 13
quickdraw 7
registracija proizvoda 13
registriranje uređaja 13
rješavanje problema 13, 14
Ruta do 8
rute 9
brisanje 10
dijeljenje 12
navigacija 8, 9
paralelna navigacija 9
prikaz popisa 9
stvaranje 8, 9
uređivanje 9
Č
S
čovjek u moru 9
sat 12
alarm 12
satelitski signali, primanje 1
SideVü 4
sigurna dubina 12
sigurna visina 12
sjenčanje dubine 8
softver, nadogradnja 3
sonar 3, 4
a-scope 6
alarmi 12
fiksirano dno 5
frekvencije 4, 5
Garmin ClearVü 3
izgled 6
kružni prikaz sonara (flasher) 4
linija dubine 5
mjerilo dubine 5
osjetljivost 5
podvodni objekti 6
prikazi 3–5
shema boja 6
SideVü 4
smetnje 6
šum površine 6
točka 5
zumiranje 4, 5
sonda 3, 4
SOS 9
staze 8
B
D
dijeljenje podataka 12
dubina kobilice 11
G
Garmin ClearVü 3
generator zvučnog signala 2
GPS 13
postavke 11
signali 1
I
Idi na 8
J
jezik 11
K
karte 7. Vidi karte
quickdraw 7
kombinacije 1, 2
prilagođavanje 2
korisnički podaci, brisanje 13
M
međutočke 9
stvaranje 9
mjerenje udaljenosti 9
mjerne jedinice 12
N
nadogradnja, softver 3
napon 12
navigacija 8
navigacijski alarmi 11
navigacijski umetak 6
O
obavijesti 2
odabir boja 2
odredišta, odabir 8
označavanje lokacije 9
P
pametne obavijesti 2
planer puta. Vidi rute
početni zaslon, prilagođavanje 1, 2
podaci
brisanje 13
upravljanje 12
podatkovna polja 6, 7
pomicanje 1
postavke 2, 7, 8, 11, 12
informacije o sustavu 11
Indeks
uređaj
registracija 13
tipke 1
voda, pomak temperature 11
vrsta sonde 11
W
Wi‑Fi 2
Z
zapis događaja 11
zaslon, svjetlina 2
zumiranje 1
sonar 5
T
tipke 1
napajanje 1
točke 7, 13
brisanje 9
čovjek u moru 9
dijeljenje 12
prikaz popisa 9
sonar 5
stvaranje 8, 9
uređivanje 9
tragovi
aktivne 10
brisanje 10
navigacija 10
popis 10
prikaz 10
snimanje 10
spremanje 10
spremanje u obliku rute 10
uređivanje 10
trase 10
snimanje 10
tvorničke postavke 11, 12
15
support.garmin.com
Listopad 2017
190-02226-46_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising