Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Īpašnieka rokasgrāmata
STRIKER PLUS 4/5/7/9
™
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin , Garmin logotips, un Ultrascroll ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ un
STRIKER™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation prečzīme.
®
Follow the leader.
®
Saturs
Ievads.............................................................................. 1
Ierīces taustiņi ............................................................................. 1
Sākuma ekrāns ........................................................................... 1
Tālummaiņa zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4 ........... 1
Panoramēšana zivju meklēšanas eholotā STRIKER Plus 4 ...... 1
GPS satelīta signālu iegūšana ................................................... 1
Karšu plotera pielāgošana............................................ 1
Sākuma ekrāna pielāgošana ...................................................... 1
Kombināciju lapas ....................................................................... 1
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus
5/7/9 ....................................................................................... 1
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER Plus
4 ............................................................................................. 2
Kombināciju lapas pielāgošana ............................................. 2
Fona apgaismojuma regulēšana ................................................ 2
Krāsu režīma koriģēšana ............................................................ 2
Skaņas signāla iestatīšana ......................................................... 2
Lietotne ActiveCaptain™............................................... 2
ActiveCaptain lomas ................................................................... 2
Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain ..................................... 2
Viedo paziņojumu saņemšana ................................................... 2
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni
ActiveCaptain .............................................................................. 3
Sonāra zivju meklēšanas eholots................................. 3
Traditional sonāra skats .............................................................. 3
Garmin ClearVü sonāra skats ..................................................... 3
SideVü sonāra skats ................................................................... 4
Dalīts frekvenču ekrāns .............................................................. 4
Signālierīce ................................................................................. 4
Dalīta ekrāna tālummaiņas skats ................................................ 4
Devēja tipa izvēle ........................................................................ 4
Sonāra frekvences ...................................................................... 4
Frekvenču atlase .................................................................... 5
Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā, izmantojot ierīces
taustiņus ..................................................................................... 5
Sonāra apturēšana ..................................................................... 5
Tālummaiņas regulēšana ........................................................... 5
Ekrāna bloķēšana uz ūdens gultni ......................................... 5
Sonāra pastiprinājums ................................................................ 5
Automātiska pastiprinājuma iestatīšana ................................ 5
Pastiprinājuma manuāla iestatīšana ...................................... 5
Dziļuma skalas diapazona regulēšana ....................................... 5
Sonāra iestatīšana ...................................................................... 5
Dziļuma līnijas rādīšana un koriģēšana ................................. 5
Ritināšanas ātruma iestatīšana .............................................. 6
Gultnes meklēšanas robežvērtību iestatīšana ....................... 6
Sonāra izskata iestatījumi ...................................................... 6
Sonāra trokšņu slāpēšanas iestatījumi .................................. 6
Pārklājumu skaita iestatījumi ................................................. 6
Garmin Quickdraw Contours kartēšana....................... 7
Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 7
Etiķetes pievienošana Garmin Quickdraw Contours kartei ........ 7
Garmin Quickdraw Contours dzēšana ........................................ 7
Garmin Quickdraw kopiena ........................................................ 7
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas, izmantojot
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Kartes iestatījumi ........................................................................ 8
Garmin Quickdraw Contours iestatījumi ..................................... 8
Dziļuma diapazona tonējums ................................................. 8
Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus................. 8
Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma .................................... 8
Saturs
Ceļa punkta veidošana kartē ...................................................... 8
Naviģēšana uz ceļa punktu ........................................................ 8
Maršruta veidošana un naviģēšana, izmantojot karti ................. 9
Navigācijas apturēšana .............................................................. 9
Ceļa punkti .................................................................................. 9
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta iezīmēšana ..... 9
Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā .......................... 9
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un
naviģēšana .............................................................................9
Attāluma mērīšana kartē ........................................................ 9
Visu ceļa punktu saraksta skatīšana ..................................... 9
Saglabāta ceļa punkta rediģēšana ........................................ 9
Ceļa punkta vai MOB dzēšana .............................................. 9
Visu ceļa punktu dzēšana ...................................................... 9
Maršruti ....................................................................................... 9
Maršruta veidošana un naviģēšana, izmantojot karti ............. 9
Maršruta veidošana un saglabāšana ..................................... 9
Maršrutu saraksta skatīšana .................................................. 9
Saglabāta maršruta rediģēšana ............................................. 9
Saglabātā maršruta pārlūkošana un naviģēšana .................. 9
Pārlūkošana un naviģēšana paralēli saglabātajam
maršrutam ............................................................................ 10
Saglabāta maršruta dzēšana ............................................... 10
Visu saglabāto maršrutu dzēšana ....................................... 10
Ceļi ............................................................................................10
Ceļu rādīšana ....................................................................... 10
Aktīvā ceļa notīrīšana .......................................................... 10
Aktīvā ceļa saglabāšana ...................................................... 10
Saglabāto ceļu saraksta skatīšana ...................................... 10
Saglabāta ceļa rediģēšana .................................................. 10
Ceļa kā maršruta saglabāšana ............................................ 10
Ierakstītā ceļa pārlūkošana un naviģēšana ......................... 10
Saglabātā ceļu dzēšana ...................................................... 10
Visu saglabāto ceļu dzēšana ............................................... 10
Aktīvā ceļa atkārtota sekošana ............................................ 10
Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana ............................................. 10
Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā ........... 11
Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana ..................... 11
Ierīces konfigurēšana.................................................. 11
Sistēmas iestatījumi .................................................................. 11
Informācija par sistēmu ........................................................ 11
Opcijas Mana laiva iestatījumi .................................................. 11
Ķīļa nobīdes iestatīšana ...................................................... 11
Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana ............................ 11
Brīdinājumu iestatījumi ............................................................. 12
Navigācijas brīdinājumi ........................................................ 12
Sistēmas brīdinājumi ............................................................ 12
Sonāra brīdinājumi ............................................................... 12
Mērvienību iestatījumi ............................................................... 12
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 12
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana ...................... 12
Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība................. 12
Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja datu
koplietošanai ............................................................................. 12
Lietotāja datu koplietošanas kabeļa savienojumu shēma .... 13
Saglabāto datu notīrīšana ........................................................ 13
Pielikums....................................................................... 13
Ierīces reģistrēšana ar sērijas numuru ..................................... 13
Specifikācijas ............................................................................ 13
Traucējummeklēšana ............................................................... 13
Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta ............. 13
Mana ierīce nesaņem GPS signālus ................................... 13
Mans sonārs nedarbojas ...................................................... 13
Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās
vietā ..................................................................................... 13
i
Mana ierīce nerāda pareizu laiku ......................................... 14
Rādītājs......................................................................... 15
ii
Saturs
Ievads
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
Ierīces taustiņi
IETEIKUMS. lai apturētu panoramēšanu, varat atlasīt
.
GPS satelīta signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat zivju meklēšanas eholotu, GPS uztvērējam ir
jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.
Kad ierīce iegūst satelīta signālus, sākuma ekrāna augšdaļā ir
. Ja zivju meklēšanas eholots zaudē satelīta
redzams
signālus,
no ekrāna nozūd, un ekrānā virs ir redzama
mirgojoša jautājuma zīme.
Papildu informāciju par GPS skatiet vietnē www.garmin.com
/aboutGPS.
Karšu plotera pielāgošana
Sākuma ekrāna pielāgošana
Atgriež iepriekšējā ekrānā.
Turot nospiestu, atgriež sākuma ekrānā.
Ritina, izceļ opcijas un pārvieto kursoru.
Tuvina un tālina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.)
Ja piemērojams, aizver izvēlni.
Ja piemērojams, atver izvēlni lapai.
Turot nospiestu, ieslēdz un izslēdz ierīci.
Ātri nospiežot, veic vienu vai vairākas no tālāk norādītajām
darbībām.
• Koriģē fona apgaismojumu
• Koriģē krāsu režīmu
• Iespējo un atspējo sonāru
Apstiprina ziņojumus un atlasa opcijas.
Saglabā pašreizējo atrašanās vietu kā ceļa punktu.
Tālina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.)
Tuvina skatu. (Nav pieejams visos modeļos.)
Sākuma ekrānam varat pievienot vienumu vai tos pārkārtot.
1 Sākuma ekrānā atlasiet Customize.
2 Atlasiet opciju:
• Lai pārkārtotu vienumu, atlasiet Rearrange, atlasiet
pārvietojamo vienumu un atlasiet jaunu atrašanās vietu.
• Lai pievienotu vienumu sākuma ekrānam, atlasiet Add un
atlasiet jaunu vienumu.
• Lai noņemtu pievienoto vienumu no sākuma ekrāna,
atlasiet Remove un atlasiet vienumu.
Kombināciju lapas
Dažas lapas apvieno vienā lapā divas vai vairākas funkcijas. To
opciju skaits, kas ir pieejamas kombināciju lapām, ir atkarīgs no
papildu izvēles ierīcēm, kuras pievienojāt savai STRIKER Plus
ierīcei. Jūs varat rediģēt kombināciju lapas un izveidot jaunas
kombināciju lapas.
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER
Plus 5/7/9
Varat izveidot savām vajadzībām pielāgotu ekrānu.
1 Atlasiet Customize > Add > Add Combo.
2 Atlasiet izkārtojumu.
IEVĒRĪBAI
Pirms ierīces ieslēgšanas savienotāji ir stingri jāiespiež
attiecīgajās ierīces atverēs. Ja kabeļi nav iespiesti pietiekami
dziļi ierīcē, tā var zaudēt elektrobarošanu un pārtraukt darbību.
Sākuma ekrāns
Zivju meklēšanas eholota sākuma ekrāns nodrošina piekļuvi
visām funkcijām zivju meklēšanas eholotā. Funkcijas ir atkarīgas
no tā, kādi piederumi zivju meklēšanas eholotam ir pievienoti.
Jums var nebūt pieejamas visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās
opcijas un funkcijas.
Kad skatāties citu ekrānu, sākuma ekrānā varat atgriezties, turot
nospiestu
. Ekrānu izkārtojumu varat pielāgot.
Tālummaiņa zivju meklēšanas eholotā
STRIKER Plus 4
Tuvināt un tālināt varat kartē.
• Atlasiet , lai tuvinātu.
• Atlasiet , lai tālinātu.
Panoramēšana zivju meklēšanas eholotā
STRIKER Plus 4
Jūs varat pārvietot sonāra skatus un kartes, lai skatītu teritoriju,
kas nav jūsu pašreizējā atrašanās vieta.
1 Atlasiet vai , lai sāktu panoramēšanu.
2 Lai panoramētu, izmantojiet bulttaustiņus.
Ievads
3
4
5
6
Atlasiet teritoriju.
Atlasiet ekrānu.
Atkārtojiet šīs darbības katrai teritorijai lapā.
Ja vajadzīgs, atlasiet Data (Hidden) un atlasiet opciju:
• Lai pielāgotu ekrānā redzamos datus, atlasiet Overlay
Numbers.
• Lai ieslēgtu un izslēgtu kompasa lentes datu joslu, atlasiet
Compass Tape.
7 Kad pielāgošana ir pabeigta, atlasiet .
8 Atlasiet Next.
9 Ievadiet lapas nosaukumu.
IETEIKUMS. atlasiet , lai atlasītu burtu.
10 Lai mainītu logu izmērus, izmantojiet bulttaustiņus.
11 Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu atrašanās vietu sākuma
ekrānā.
12 Atlasiet , lai izietu.
1
Jaunas kombināciju lapas izveidošana ar STRIKER
Plus 4
Varat izveidot savām vajadzībām pielāgotu lapu.
Atlasiet Customize > Add > Add Combo.
Atlasiet pirmo funkciju.
Atlasiet otro funkciju.
Atlasiet Split, lai izvēlētos dalītā ekrāna virzienu (izvēles).
Atlasiet Next.
Ievadiet lapas nosaukumu.
IETEIKUMS. atlasiet , lai atlasītu burtu.
7 Lai mainītu logu izmērus, izmantojiet bulttaustiņus.
8 Izmantojiet bulttaustiņus, lai atlasītu atrašanās vietu sākuma
ekrānā.
9 Atlasiet , lai izietu.
1
2
3
4
5
6
®
ActiveCaptain lomas
Jūsu saziņas ar STRIKER Plus ierīci līmenis, izmantojot
ActiveCaptain lietojumprogrammu, ir atkarīgs no jūsu lomas.
Kombināciju lapas pielāgošana
1 Atveriet kombināciju lapu.
> Configure.
2 Atlasiet
3 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu nosaukumu, atlasiet Name un ievadiet jaunu
nosaukumu.
• Lai mainītu informācijas izkārtojumu ekrānā, atlasiet
Change Layout un atlasiet jaunu izkārtojumu.
• Lai mainītu informācijas rādījumu ekrānā, atlasiet Change
Function un atlasiet jaunu informāciju.
• Lai mainītu ekrānā redzamo informācijas zonu lielumu,
atlasiet Resize Combination.
• Lai pielāgotu ekrānā redzamos datus, atlasiet Overlay
Numbers (Pārklājumu skaita iestatījumi, 6. lappuse).
Fona apgaismojuma regulēšana
1 Atlasiet Settings > System > Display > Backlight.
2 Noregulējiet fona apgaismojumu.
IETEIKUMS. jebkurā ekrānā nospiediet atkārtoti, lai ritinātu
pa spilgtuma līmeņiem. Šī funkcija var būt noderīga, kad fona
apgaismojums ir tik vājš, ka nevarat redzēt ekrānu.
Krāsu režīma koriģēšana
1 Atlasiet Settings > System > Display > Color Mode.
IETEIKUMS. atlasiet > Color Mode no jebkura ekrāna, lai
piekļūtu krāsu iestatījumiem.
2 Atlasiet opciju.
Skaņas signāla iestatīšana
Jūs varat iestatīt, kad ierīce atskaņo skaņas signālus.
1 Atlasiet Settings > System > Beeper.
2 Atlasiet opciju:
Funkcija
Īpašnieks Viesis
Reģistrēt ierīci kontā
Jā
Atjaunināt programmatūru
Jā
Automātiski pārsūtīt Garmin Quickdraw kontūr­
kartes, kuras lejupielādējāt vai izveidojāt
Jā
Informatīvi viedie paziņojumi
Jā
Jā
Sākt naviģēt uz noteiktu ceļa punktu vai naviģēt pa
noteiktu maršrutu
Jā
Jā
Manuāli sinhronizēt ceļa punktus un maršrutus ar
STRIKER Plus ierīci
Jā
Jā
Jā
Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain
PIEZĪME. funkcija ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem,
kuriem ir Wi‑Fi tehnoloģija.
Mobilo ierīci varat pievienot STRIKER Plus ierīcei, izmantojot
lietotni ActiveCaptain. Lietotne piedāvā ātru un vienkāršu veidu
mijiedarbībai ar karšu ploteri un iespēju veikt tādus uzdevumus
kā datu koplietošana, reģistrēšana, ierīces programmatūras
atjaunināšana un mobilo ierīču paziņojumu saņemšana.
1 STRIKER Plus ierīcē atlasiet ActiveCaptain.
2 Lapā ActiveCaptain atlasiet Wi-Fi Network > Wi-Fi > On.
3 Ievadiet šā tīkla nosaukumu un paroli.
4 No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un
atveriet lietotni ActiveCaptain .
Pārvietojiet
mobilo ierīci 24 m (80 ft.) attālumā no STRIKER
5
Plus ierīces.
6 Savas mobilās ierīces iestatījumos atveriet Wi‑Fi
savienojumu lapu un izveidojiet savienojumu ar Garmin ierīci,
izmantojot nosaukumu un paroli, kuru ievadījāt Garmin ierīcē.
Viedo paziņojumu saņemšana
• Lai ierīce atskaņotu skaņas signālu, kad jūs atlasāt
vienumu un kad brīdinājums tiek aktivizēts, atlasiet On
(Selections and Alarms).
• Lai ierīce atskaņotu skaņas signālu vienīgi, kad
brīdinājumi tiek aktivizēti, atlasiet Alarms Only.
Lietotne ActiveCaptain™
UZMANĪBU
Šī funkcija ļauj lietotājiem iesniegt informāciju. Garmin negalvo
par lietotāju iesniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai
savlaicīgumu. Lietotāju iesniegtu informāciju varat izmantot vai
paļauties uz to, pats uzņemoties atbildību.
®
2
PIEZĪME. funkcija ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem,
kuriem ir Wi‑Fi tehnoloģija.
Ja izveidojat savienojumu ar Wi‑Fi adpateri, funkcija
ActiveCaptain ir pieejama vienīgi modeļiem ar Wi‑Fi tehnoloģiju.
Lietotne ActiveCaptain nodrošina savienojumu ar STRIKER Plus
ierīci un kopienu saistītam braucienam ar laivu.
Lietotni varat izmantot, lai vienkārši un ātri pārsūtītu datus,
piemēram, ceļa punktus un maršrutus, izveidotu savienojumu ar
Garmin Quickdraw™ Contours kopienu un atjauninātu ierīces
programmatūru. No lietotnes varat arī plānot savu ceļojumu un
skatīt un pārvaldīt STRIKER Plus ierīci.
Ja izveidots pāra savienojums, lietotne tādus viedos
paziņojumus kā zvani un teksta ziņojumi var rādīt karšu plotera
displejā.
Izmantojot lietotni ActiveCaptain, STRIKER Plus ierīce var rādīt
paziņojumus, kas saņemti no jūsu mobilās ierīces.
1 STRIKER Plus ierīcē atlasiet ActiveCaptain > Smart
Notifications > Enable Notifications.
2 Mobilās ierīces iestatījumos ieslēdziet Bluetooth tehnoloģiju.
3 Novietojiet abas ierīces 24 m (80 ft.) attālumā.
4 Mobilās ierīces lietotnē ActiveCaptain atlasiet Viedie
paziņojumi > Pair with Chartplotter.
5 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veidotu lietotnes pāra
savienojumu ar STRIKER Plus ierīci, izmantojot Bluetooth
tehnoloģiju.
6 Kad uzvedne norāda, ievadiet šo taustiņu savā mobilajā
ierīcē.
7 Ja vajadzīgs, pielāgojiet paziņojumus savas mobilās ierīces
iestatījumos.
®
Lietotne ActiveCaptain™
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
lietotni ActiveCaptain
Ja jūsu ierīcei ir Wi‑Fi tehnoloģija, varat izmantot lietotni
ActiveCaptain, lai lejupielādētu un instalētu jaunākos
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei.
IEVĒRĪBAI
Programmatūras atjauninājumiem var būt vajadzīga lietotne, lai
lejupielādētu lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Instalēšanas process var ilgt vairākas minūtes.
1 Izveidojiet mobilās ierīces savienojumu ar STRIKER Plus
ierīci (Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
2 Kad programmatūras atjauninājums ir pieejams un jums ir
piekļuve internetam savā mobilajā ierīcē, atlasiet
Programmatūras atjauninājumi > Lejupielādēt.
Lietotne ActiveCaptain lejupielādē atjauninājumu mobilajā
ierīcē. Kad atkārtoti izveidosit lietotnes savienojumu ar
STRIKER Plus ierīci, atjauninājums tiks pārsūtīts uz ierīci.
Kad pārsūtīšana būs pabeigta, uzvedne aicinās instalēt
atjauninājumu.
3 Kad STRIKER Plus ierīces uzvedne norādīs, atlasiet opciju,
lai instalētu atjauninājumu.
• Lai atjauninātu programmatūru nekavējoties, atlasiet OK.
• Lai atliktu atjaunināšanu, atlasiet Cancel. Kad esat gatavs
instalēt atjauninājumu, atlasiet ActiveCaptain > Software
Updates > Install Now.
Informācija par dziļumu
Aizturēti mērķi vai zivis
Ūdenstilpnes gultne
Garmin ClearVü sonāra skats
PIEZĪME. lai uztvertu Garmin ClearVü skenēšanas sonāru, ir
nepieciešams saderīgs devējs.
Garmin ClearVü augstfrekvences sonārs nodrošina ap laivu
esošās zvejas vides detalizētu attēlu, atspoguļojot objektus, virs
kuriem laiva pārvietojas.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Ja ierīce ir pareizi pievienota pie saderīga devēja, STRIKER
Plus ierīci var izmantot kā zivju meklēšanas eholotu.
Lai iegūtu papildu informāciju par to, kurš devējs vislabāk ir
piemērots jūsu vajadzībām, dodieties uz www.garmin.com
/transducers.
Dažādi sonāra skati var palīdzēt skatīt zivis attiecīgajā zonā.
Pieejamie sonāra skati atšķiras atkarībā no devēja tipa un karšu
ploterim pievienotā eholota moduļa. Piemēram, Garmin
ClearVü™ sonāra ekrānus varat skatīt vienīgi, ja ir pievienots
saderīgs Garmin ClearVü devējs.
Pieejami četri sonāra skatu pamata veidi: pilnekrāna skats,
dalīta ekrāna skats, kas apvieno divus vai vairākus skatus,
dalīta ekrāna tālummaiņas skats un modulētas frekvences
skats, kas rāda divas dažādas frekvences. Katram skatam
ekrānā varat pielāgot iestatījumus. Piemēram, ja skatāt
modulētas frekvences skatu, varat atsevišķi koriģēt
pastiprinājumu katrai frekvencei.
Ja neredzat sonāra skatu izkārtojumu, kas atbilst jūsu
vajadzībām, varat izveidot pielāgotas kombinācijas ekrānu
(Kombināciju lapas, 1. lappuse).
Traditional sonāra skats
Gultnes dziļums
Ūdens temperatūra
GPS ātrums
Ierīces spriegums
Laiks
Aizturēti mērķi (zivis)
Dziļuma līnija
Devēja tips un frekvence un tālummaiņas tips
Dziļummērs kā sonāra datu ekrāns ir ritināms no labās puses uz
kreiso.
Gultnes atstarotais signāls
Standarta devēji izstaro konisku staru. Garmin ClearVü
skenēšanas sonāra tehnoloģija izstaro divus šaurus starus, kas
ir līdzīgi kopēšanas ierīces stara formai. Šie stari nodrošina
skaidrāku, attēlam līdzīgu ap laivu esošās vides atspoguļojumu.
Atkarībā no pievienotā devēja ir pieejami vairāki pilnekrāna
skati.
Pilnekrāna sonāra skats Traditional rāda sonāra no devēja
saņemto rādījumu lielu attēlu. Diapazona skala ekrāna labajā
malā rāda noteikto objektu dziļumu, ritinot ekrānu no labās
puses uz kreiso.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
3
Dziļums jūsu pašreizējā atrašanās vietā
Dziļuma skala
SideVü sonāra skats
PIEZĪME. ne visi modeļi atbalsta SideVü sonāru un skenēšanas
devējus.
PIEZĪME. lai uztvertu SideVü skenēšanas sonāru, ir
nepieciešams saderīgs devējs un zivju meklēšanas eholots.
SideVü skenējoša sonāra tehnoloģija rāda attēlu par to, kas
atrodas laivas abās pusēs. Varat izmantot to kā meklēšanas
rīku, lai meklētu objektus vai zivis.
Laivas kreisā puse
Laivas labā puse
Devējs uz laivas
Koki
Vecas riepas
Baļķi
Attālums no laivas sāna
Ūdens starp laivu un gultni
Dalīts frekvenču ekrāns
Dalītā frekvenču ekrānā varat skatīt divas frekvences.
Dalīta ekrāna tālummaiņas skats
Dalīta ekrāna tālummaiņas lapā ekrāna labajā pusē varat skatīt
pilna skata sonāra rādījumu diagrammu un ekrāna kreisajā pusē
— palielinātu šīs diagrammas daļu.
Sonāra ekrānā atlasiet
> Zoom > Split Zoom.
Tālummainīta dziļuma skala
Tālummaiņas logs
Dziļuma diapazons
Devēja tipa izvēle
Ja pievienojat devēju, kurš nav iekļauts ierīces komplektā,
iespējams, būs jāiestata devēja tips, lai sonārs darbotos pareizi.
Pirms devēja pievienošanas ir jāatlasa devēja tips. Devēja
nosaukumam ir jābūt norādītam etiķetē uz devēja kabeļa
savienotāja tuvumā.
Šī ierīce ir saderīga ar virkni papildaprīkojuma devēju, tostarp
Garmin ClearVü devējiem, kas pieejami www.garmin.com
/transducers.
1 Atlasiet Settings > My Vessel > Transducer Type.
2 Atlasiet opciju:
• Ja jums ir 200/77 kHz divu staru devējs, atlasiet Dual
Beam (200/77 kHz).
• Ja jums ir 200/50 kHz divu frekvenču devējs, atlasiet Dual
Frequency (200/50 kHz).
• Ja jums ir cita tipa devējs, atlasiet to sarakstā.
Sonāra frekvences
Signālierīce
Signālierīce rāda sonāra informāciju apaļā dziļuma skalā,
parādot, kas ir zem laivas. Tā ir veidota kā aplis, kas sākas
augšā un virzās pulksteņrādītāju kustības virzienā. Dziļumu
norāda skala apļa iekšpusē. Kad signāls norādītajā dziļumā ir
saņemts, sonāra informācija mirgo aplī. Krāsas norāda atgrieztā
sonāra signāla dažādu stiprumu.
Atlasiet Flasher.
4
PIEZĪME. frekvenču pieejamība ir atkarīga no izmantotā karšu
plotera, eholota moduļiem un devēja.
Frekvences koriģēšana palīdz pielāgot sonāru konkrētiem
mērķiem un pašreizējā ūdens dziļumam.
Augstākas frekvences izmanto šaurāku staru platumu un ir
piemērotākas ļoti ātrām darbībām skarbos jūras apstākļos.
Gultnes un termoklīna slāņa attēlojuma asums var būt labāks,
izmantojot augstāku frekvenci.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Zemākas frekvences izmanto platāku staru, kas var ļaut
zvejniekiem redzēt vairāk mērķu, taču var arī radīt vairāk
virsmas trokšņu un samazināt gultnes signāla nepārtrauktību
skarbos jūras apstākļos. Platāks stars ģenerē lielākus
izliekumus zivju mērķu atgrieztajiem signāliem, padarot tos
lieliski piemērotus zivju meklēšanai. Platāks stars arī labāk
izmantojams dziļūdenī, jo zemāka frekvence labāk iespiežas
dziļūdenī.
CHIRP frekvences ļauj izvērst katru impulsu frekvenču
diapazonā, kas nodrošina labāku mērķu nošķiršanu dziļūdenī.
CHIRP var izmantot, lai skaidri identificētu mērķus, piemēram,
atsevišķas zivis barā, kā arī izmantot dziļūdenī. CHIRP kopumā
darbojas labāk nekā atsevišķu frekvenču lietojums. Tā kā dažus
zivju mērķus dažkārt labāk noteikt, izmantojot fiksētu frekvenci,
lietojot CHIRP, ir jāizvērtē mērķi un ūdens apstākļi.
Daži sonāra vadības bloki un devēji arī piedāvā iespēju pielāgot
sākotnēji iestatītās frekvences katram devēja elementam, kas
ļauj ātri mainīt frekvenci, izmantojot sākotnējos iestatījumus, kad
mainās ūdens un mērķi.
Skatot divu frekvenču attēlus vienlaikus dalītā frekvenču skatā,
varat redzēt dziļāk ar zemākas frekvences atgriezto signālu un
vienlaikus redzēt detalizētāku attēlu, ko veido augstākas
frekvences atgrieztais signāls.
Frekvenču atlase
PIEZĪME. ne visiem sonāra skatiem un devējiem frekvenci var
regulēt.
Varat norādīt kuras frekvences ir redzamas sonāra ekrānā.
> Frequency.
1 Sonāra skatā atlasiet
2 Atlasiet frekvenci, kas piemērota jūsu vajadzībām un ūdens
dziļumam.
Papildu informāciju par frekvencēm sk. Sonāra frekvences,
4. lappuse.
Ceļa punkta veidošana sonāra ekrānā,
izmantojot ierīces taustiņus
1 Sonāra skatā ar bulttaustiņiem atlasiet saglabājamo
atrašanās vietu.
2 Atlasiet .
3 Ja vajadzīgs, rediģējiet ceļa punkta informāciju.
Sonāra apturēšana
Ne visas opcijas visiem modeļiem ir pieejamas.
Atlasiet opciju:
• Sonāra ekrānā Traditional vai ClearVü atlasiet vai .
• Sonāra ekrānā SideVü atlasiet vai .
Tālummaiņas regulēšana
Jūs varat regulēt tālummaiņu manuāli, nosakot apgabalu un
fiksētu sākuma dziļumu. Piemēram, kad dziļums ir 15 m un
sākuma dziļums ir 5 m, ierīce rāda palielinātu dziļuma attēlu 5–
20 m dziļuma diapazonā.
Nosakot apgabalu, varat ļaut ierīcei arī automātiski regulēt
tālummaiņu. Ierīce aprēķina tālummaiņas apgabalu no ūdens
gultnes. Piemēram, ja atlasāt apgabalu 10 metri, ierīce rāda
palielinātu attēlu zonā no ūdens gultnes līdz 10 metriem virs
gultnes.
> Zoom.
1 Sonāra ekrānā atlasiet
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Bottom Lock, lai bloķētu ekrānu skatam uz ūdens
gultni.
• Atlasiet Manual, lai manuāli iestatītu tālummaiņu.
• Atlasiet Auto, lai automātiski iestatītu tālummaiņu.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
• Atlasiet Split Zoom, lai ieslēgtu dalīta ekrāna
tālummaiņas skatu.
Ekrāna bloķēšana uz ūdens gultni
Jūs varat bloķēt ekrānu uz ūdens gultni. Piemēram, ja atlasāt
apgabalu 20 metri, ierīce rāda zonu no ūdens gultnes līdz 20
metriem virs gultnes. Apgabals ir redzams labajā pusē.
> Zoom > Bottom Lock.
1 Sonāra skatā atlasiet
2 Atlasiet apgabalu.
Sonāra pastiprinājums
Pastiprinājuma iestatījums vada sonāra uztvērēja jutību, lai
kompensētu ūdens dziļumu un dzidrumu. Pastiprinājuma
palielināšana rāda vairāk detaļu, un pastiprinājuma
samazināšana samazina mazsvarīgo detaļu rādīšanu ekrānā.
PIEZĪME. pastiprinājuma iestatījums vienā sonārā tiek
piemērots visu skatu iestatījumiem.
Automātiska pastiprinājuma iestatīšana
PIEZĪME. lai iestatītu pastiprinājumu dalītā frekvenču ekrānā,
katra frekvence ir jāiestata atsevišķi.
> Gain.
1 Atlasiet
2 Ja piemērojams, atlasiet Enable Auto Gain.
3 Atlasiet opciju:
• Lai automātiski rādītu augstākas jutības vājāku sonāra
atgriezto signālu ar lielāku troksni, atlasiet Auto High.
• Lai automātiski rādītu vidējas jutības sonāra atgriezto
signālu ar mērenu troksni, atlasiet Auto Med
• Lai automātiski rādītu zemākas jutības sonāra atgriezto
signālu ar mazāku troksni, atlasiet Auto Low.
Pastiprinājuma manuāla iestatīšana
> Gain.
1 Sonāra ekrānā atlasiet
2 Atlasiet vai , līdz sākat redzēt trokšņus ekrāna ūdens
daļā.
3 Atlasiet
vai , lai samazinātu pastiprinājumu.
Dziļuma skalas diapazona regulēšana
Jūs varat regulēt ekrāna labajā pusē redzamās dziļuma skalas
diapazonu. Automātiska diapazona regulēšana saglabā gultni
sonāra ekrāna apakšējā trešdaļā, un tas var būt noderīgi tādas
gultnes sekošanā, kurai ir nelielas vai mērenas apvidus
izmaiņas.
Ja dziļums krasi mainās, piemēram, ir straujš pazeminājums vai
klints, diapazona manuāla regulēšana ļauj rādīt noteikta dziļuma
diapazona skatu. Gultne ir redzama ekrānā, kamēr tā atrodas
manuāli noteiktā diapazona robežās.
> Range.
1 Sonāra ekrānā atlasiet
2 Atlasiet opciju:
• Lai ierīce automātiski noregulētu diapazonu, pamatojoties
uz dziļumu, atlasiet Auto.
• Lai manuāli palielinātu diapazonu, atlasiet vai .
• Lai manuāli samazinātu diapazonu, atlasiet vai .
PIEZĪME. sonāra ekrānā atlasiet un , lai ātri manuāli
koriģētu diapazonu.
Diapazona iestatījums vienā ekrānā tiek piemērots šim
iestatījumam visos ekrānos, izņemot ekrānu SideVü.
Sonāra iestatīšana
PIEZĪME. ne visas opcijas un iestatījumi piemērojami visiem
modeļiem un devējiem.
Dziļuma līnijas rādīšana un koriģēšana
Sonāra ekrānā varat rādīt un koriģēt horizontālo līniju. Līnijas
dziļums ir norādīts ekrāna labajā pusē.
5
PIEZĪME. rādot dziļuma līniju vienā ekrānā, dziļuma līnija ir
redzama visos ekrānos.
> Sonar Setup > Depth Line.
1 Sonāra ekrānā atlasiet
2 Atlasiet .
3 Lai koriģētu iestatījumu Depth Line, atlasiet vai .
Ritināšanas ātruma iestatīšana
Varat iestatīt ātrumu, kādā sonāra attēls virzās pāri ekrānam.
Lielāks ritināšanas ātrums rāda detalizētāku attēlu, īpaši laivai
pārvietojieties vai zvejas ar trali laikā. Mazāks ritināšanas ātrums
rāda sonāra informāciju ekrānā ilgāk. Ritināšanas ātruma
iestatījums sonāra ekrānā tiek piemērots visiem sonāra skatiem.
> Sonar Setup > Scroll Speed.
1 Sonāra skatā atlasiet
2 Atlasiet opciju:
• Lai regulētu ritināšanas ātrumu automātiski, izmantojot
ātruma attiecībā pret grunti, atlasietAuto.
Iestatījums Automātiski atlasa ritināšanas ātrumu, kas
atbilst laivas ātrumam, lai mērķi ūdenī tiek attēloti pareizā
attēla samērā un mazāk izkropļoti. Skatot Garmin ClearVü
vai SideVü sonāra skatus, ieteicams izmantot iestatījumu
Automātiski.
• Lai izmantotu ļoti lielu ritināšanas ātrumu, atlasiet
Ultrascroll .
Opcija Ultrascroll ātri ritina jaunos sonāra datus, bet ar
sliktāku attēla kvalitāti. Lielākajā daļā gadījumu opcija Ātri
piedāvā labu ātras attēla ritināšanas iespējas un mazāk
izkropļotu mērķu līdzsvaru.
Aizturēto mērķu izskata konfigurēšana
PIEZĪME. aizturēto mērķu izskata konfigurēšana vienā ekrānā
tiek piemērota šim iestatījumam visos ekrānos.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos sonāra skatos.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar informāciju par mērķa
dziļumu.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar vispārīgu sonāra
informāciju.
Rāda aizturētos mērķus kā simbolus ar vispārīgu sonāra
informāciju un informāciju par mērķa dziļumu.
1 Sonāra ekrānā atlasiet
Fish Symbols.
2 Atlasiet opciju.
> Sonar Setup > Appearance >
Sonāra trokšņu slāpēšanas iestatījumi
Sonāra skatā atlasiet
> Sonar Setup > Noise Reject.
Interference: regulē jutību, lai mazinātu tuvumā esošo trokšņu
avotu traucējumu ietekmi.
®
Gultnes meklēšanas robežvērtību iestatīšana
Jūs varat iestatīt maksimālo dziļumu, kādā automātiskas
diapazona iestatīšanas funkcija meklē gultni. Zemāka
robežvērtība ļauj iegūt datus par gultni ātrāk nekā augstāka
robežvērtība.
> Sonar Setup > Bottom Search
1 Sonāra ekrānā atlasiet
Limit.
2 Atlasiet diapazonu.
Sonāra izskata iestatījumi
Sonāra skatā atlasiet
> Sonar Setup > Appearance.
Color Scheme: iestata krāsu shēmu.
Edge: izceļ spēcīgāko signālu, kas nāk no gultnes, lai palīdzētu
definēt signāla stiprumu vai vājumu.
A-Scope: rāda vertikālu signālierīci ekrāna labajā pusē, kura
atspoguļo attiecīgā brīža mērķu diapazonu atbilstoši
mērogam.
Fish Symbols: iestata, kā sonārs interpretē aizturētos mērķus.
Kad regulējat traucējumu iestatījumu diapazonā no izslēgta
līdz zemam , vidējam
un augstam
iestatījumam,
troksnis pakāpeniski tiek noņemts, taču jūs maz varat
ietekmēt spēcīgus mērķu atgrieztos signālus Lai noņemtu
traucējumus no ekrāna, jāizmanto zemākais traucējumu
iestatījums, kas nodrošina, ka panākts vajadzīgais
uzlabojums. Lai novērstu traucējumus, vislabākais veids ir
novērst uzstādīšanas problēmas, kas rada troksni.
Surface Noise: paslēpj no ūdens virsmas tuvuma atgrieztos
sonāra signālus. Virsmas trokšņu paslēpšana palīdz
samazināt mazsvarīgu detaļu rādīšanu ekrānā.
A-tvēruma ieslēgšana
A­tvērums ir vertikāls izgaismots rādītājs pilnekrāna sonāra
skata labajā pusē. Šī funkcija izvērš jaunākos saņemtos sonāra
datus tā, lai tos vieglāk skatīt. Tas ir noderīgi arī, lai noteiktu
zivis gultnes tuvumā.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos sonāra ekrānos.
Pilnekrāna lapā atlasiet
> Sonar Setup > Appearance >
A-Scope.
Virsmas trokšņus
izraisa interference starp devēju un
ūdeni. Jūs varat paslēpt virsmas trokšņus , lai mazinātu
traucējumus. Platāks stars (zemākas frekvences) var rādīt
vairāk mērķu, bet var radīt arī vairāk virsmas trokšņu.
TVG: samazina virsmas trokšņus.
Šī vadība vislabāk izmantojama situācijās, kad vēlaties
kontrolēt un slāpēt traucējumus vai trokšņus ūdens virsmas
tuvumā. Turklāt tā ļauj rādīt tādus mērķus virsmas tuvumā,
kurus citādi virsmas trokšņi paslēpj vai maskē.
A­tvērums
Sonāra konusa diametrs pašreizējā dziļumā
6
Pārklājumu skaita iestatījumi
Jūs varat pielāgot sonāra ekrānā redzamos datus.
Sonāra zivju meklēšanas eholots
Sonāra ekrānā atlasiet
> Overlay Numbers.
Navigation Inset: rāda navigācijas ielaidumu, kad laiva naviģē
uz galapunktu.
Compass Tape: rāda kompasa lentes datu joslu.
Device Voltage: rāda ierīces spriegumu.
Depth: rāda devēja pašreizējo dziļumu.
Speed: rāda laivas pašreizējo ātrumu.
Water Temp.: rāda ūdens pašreizējo temperatūru.
Time of Day: rāda pašreizējo dienas laiku.
Garmin Quickdraw Contours
kartēšana
BRĪDINĀJUMS
Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj lietotājam
ģenerēt kartes. Garmin negalvo par trešo personu ģenerētu
karšu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Trešo
personu ģenerētas kartes varat izmantot vai paļauties uz tām,
pats uzņemoties atbildību.
Funkcija Garmin Quickdraw Contours kartēšana ļauj acumirklī
izveidot kartes ar kontūrām un dziļuma etiķetēm jebkurai
ūdenstilpnei.
Kad Garmin Quickdraw Contours ieraksta datus, laivas ikonu
ietver krāsains aplis. Šis aplis atspoguļo aptuveno teritoriju
kartē, kuru skenējis katrs gājiens.
Zaļš aplis norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu
zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltens aplis norāda labu dziļumu
un GPS pozīciju, kā arī ātrumu 16–32 km/h (10–20 jūdzes/h).
Sarkans aplis norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju, kā arī
ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).
Garmin Quickdraw Contours varat skatīt kombināciju ekrānā vai
atsevišķā skatā kartē.
Saglabāto datu daudzums ir atkarīgs ierīcē pieejamās atmiņas,
sonāra avota un laivas ātruma datu ierakstīšanas laikā. Ilgāk
varat ierakstīt, izmantojot viena stara sonāru. Tiek lēsts, ka
ierīcē var ierakstīt aptuveni datu 1500 stundu.
Ūdenstilpnes kartēšana, izmantojot funkciju
Garmin Quickdraw Contours
Lai varētu izmantot funkciju Garmin Quickdraw Contours, jums ir
jāzina sonāra dziļums un sava GPS pozīcija.
> Quickdraw Contours >
1 Atlasiet Quickdraw Map >
Start Recording.
> Quickdraw
2 Kad ierakstīšana ir pabeigta, atlasiet
Contours > Stop Recording
Etiķetes pievienošana Garmin Quickdraw
Contours kartei
Varat pievienot etiķetes Garmin Quickdraw Contours kartei, lai
atzīmētu bīstamās vietas vai interesējošos objektus.
1 Dodieties uz Quickdraw Map un atlasiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet Add Quickdraw Label.
3 Ievadiet etiķetes tekstu un atlasiet Done.
Garmin Quickdraw Contours kartēšana
Garmin Quickdraw Contours dzēšana
Jūs varat noņemt savas Garmin Quickdraw Contours kartes.
Atlasiet Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours >
Delete.
Garmin Quickdraw kopiena
Garmin Quickdraw kopiena ir brīvprātīga, publiska, tiešsaistes
kopiena, kas ļauj jums koplietot savas Garmin Quickdraw
Contours kartes ar citiem. Varat arī lejupielādēt citu lietotāju
izveidotās kartes.
Ja jūsu ierīcē ir Wi‑Fi tehnoloģija, varat izmantot
lietojumprogrammu ActiveCaptain, lai piekļūtu Garmin
Quickdraw kopienai (Pievienošanās pie Garmin Quickdraw
kopienas, izmantojot ActiveCaptain, 7. lappuse).
PIEZĪME. Garmin ierīcei ir nepieciešams atmiņas kartes slots
vai Wi‑Fi tehnoloģija, lai piedalītos Garmin Quickdraw kopienā.
Pievienošanās pie Garmin Quickdraw kopienas,
izmantojot ActiveCaptain
1 Mobilajā ierīcē atveriet lietotni ActiveCaptain un izveidojiet
savienojumu ar STRIKER Plus ierīci (Darba sākšana ar
lietotni ActiveCaptain, 2. lappuse).
2 Lietotnē atlasiet Quickdraw kopiena.
Tagad varat lejupielādēt kontūrkartes no citiem kopienas
dalībniekiem (Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde,
izmantojot ActiveCaptain, 7. lappuse) un koplietot savas
izveidotās kontūrkartes (Jūsu Garmin Quickdraw Contours karšu
koplietošana ar Garmin Quickdraw kopienu, izmantojot
ActiveCaptain, 7. lappuse).
Garmin Quickdraw kopienas karšu lejupielāde, izmantojot
ActiveCaptain
Jūs varat lejupielādēt Garmin Quickdraw Contours kartes, kuras
izveidojuši citi lietotāji un kuras ir koplietotas ar Garmin
Quickdraw kopienu.
1 Savā mobilajā ierīcē lietotnē ActiveCaptain atlasiet
Quickdraw kopiena > Search for Contours.
Izmantojiet
karti un meklēšanas funkcijas, lai noteiktu
2
lejupielādējamo teritoriju.
Sarkani punkti atspoguļo Garmin Quickdraw Contours kartes,
kuras šai teritorijai ir koplietotas.
3 Atlasiet Select Download Region.
4 Velciet lodziņu, lai atlasītu lejupielādes teritoriju.
5 Velciet stūrus, lai mainītu lejupielādes teritoriju.
6 Atlasiet Download Area.
Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain savienosit ar
STRIKER Plus ierīci, lejupielādētās kontūrkartes automātiski tiks
pārsūtītas uz ierīci.
Jūsu Garmin Quickdraw Contours karšu koplietošana ar
Garmin Quickdraw kopienu, izmantojot ActiveCaptain
Savas izveidotās Garmin Quickdraw Contours kartes varat
koplietot ar citiem Garmin Quickdraw kopienā.
Kad jūs koplietojat kontūrkarti, tiek koplietota tikai kontūrkarte.
Jūsu ceļa punkti netiek koplietoti.
Kad iestatāt savu lietotni ActiveCaptain, jūs, iespējams, varat
atlasīt kontūrkaršu automātisku koplietošanu ar kopienu. Ja
šādas iespējas nav, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai
iespējotu koplietošanu.
Lietotnē ActiveCaptain savā mobilajā tālrunī atlasiet
Quickdraw kopiena.
Kad nākamajā reizē lietotni ActiveCaptain pievienosit STRIKER
Plus ierīcei, jūsu kontūrkartes automātiski tiks pārsūtītas
kopienai.
7
Kartes iestatījumi
Atlasiet Quickdraw Map >
.
Waypoints: rāda ceļa punktu sarakstu.
Waypoint Display: iestata, kā ceļa punktus rādīt kartē.
Quickdraw Contours: ieslēdz gultnes kontūru zīmēšanu un ļauj
izveidot zvejas karšu etiķetes.
Routes: rāda maršrutu sarakstu.
Tracks: rāda jūsu brauciena vēsturi kartē.
Search: ļauj meklēt saglabātos maršrutus un ceļa punktus.
Map Setup: iestata kartes perspektīvu un rāda kursa līniju, kas
ir kustības virzienā kartē no laivas priekšgala novilkta līnija.
Overlay Numbers: ļauj pielāgot kartē redzamos datus.
Garmin Quickdraw Contours iestatījumi
Atlasiet Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours >
Settings.
Displejs: rādaGarmin Quickdraw kontūrkartes. Opcija My
Contours rāda lietotāja Garmin Quickdraw kontūrkartes.
Opcija Community Contours rāda kartes, kuras lejupielādējāt
no Garmin Quickdraw kopienas.
Recording Offset: iestata attālumu starp sonāra dziļumu un
kontūru lasīšanas dziļumu. Ja ūdens līmenis kopš pēdējās
ierakstīšanas ir mainījies, koriģējiet šo iestatījumu, lai
ierakstīšanas dziļums abiem ierakstiem ir vienāds.
Piemēram, ja pēdējā ierakstīšanas reizē sonāra dziļums bija
3,1 m (10,5 pēdas) un šodien sonāra dziļums ir 3,6 m (12
pēdu), opcijas Recording Offset vērtību ievadiet kā ­0,5 m
(­1,5 pēdas).
User Display Offset: iestata starpību starp kontūru dziļumu un
dziļuma etiķetēm jūsu kontūrkartēs, lai kompensētu izmaiņas
ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma kļūdas ierakstītajās
kartēs.
Comm. Display Offset: iestata starpību starp kontūru dziļumu
un dziļuma etiķetēm kopienas kontūrkartēs, lai kompensētu
izmaiņas ūdenstilpnes ūdens līmenī vai dziļuma kļūdas
ierakstītajās kartēs.
Survey Coloring: iestata displeja Garmin Quickdraw Contours
krāsu. Kad šis iestatījums ir ieslēgts, krāsas norāda ieraksta
kvalitāti. Kad šis iestatījums ir izslēgts, kontūru zonas izmanto
standarta kartes krāsas.
Zaļa norāda labu dziļumu un GPS pozīciju, kā arī ātrumu
zem 16 km/h (10 jūdzes/h). Dzeltena norāda labu dziļumu un
GPS pozīciju, kā arī ātrumu no 16 līdz 32 km/h (10–20
jūdzes/h). Sarkana norāda nelielu dziļumu vai GPS pozīciju,
kā arī ātrumu virs 32 km/h (20 jūdzes/h).
Depth Range Shading: norāda dziļuma diapazona augšējo un
apakšējo robežu un krāsu šim dziļuma diapazonam.
Dziļuma diapazona tonējums
Krāsu diapazonus kartē varat iestatīt, lai rādītu ūdens dziļumu
vietās, kur mērķa zivis pašlaik kožas. Varat iestatīt dziļākus
diapazonus, lai novērotu, cik ātri gultnes dziļums noteiktā
dziļuma diapazonā mainās. Izmantojot iekšzemes zvejai ne
vairāk kā piecus dziļuma diapazonus, varat padarīt karti
skaidrāku.
Sarkana
No 0 līdz 1,5 m (no 0 līdz 5 pēdām)
Oranža
No 1,5 līdz 3 m (no 5 līdz 10 pēdām)
Dzeltena
No 3 līdz 4,5 m (no 10 līdz 15 pēdām)
Zaļa
No 4,5 līdz 7,6 m (no 15 līdz 25 pēdām)
Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER
Plus
BRĪDINĀJUMS
Navigācijas laikā kurss var šķērsot sauszemi vai seklūdeni.
Izmantojiet redzamo vizuālo informāciju un vadiet laivu tā, lai
izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem bīstamiem
objektiem.
Varat iestatīt kursu uz galamērķi un sekot tam, izmantojot vienu
no divām metodēm: Go To vai Route To.
Go To: vada jūs tieši uz galapunktu. Šī ir standarta opcija
naviģēšanai uz galapunktu. Ierīce izveido taisnas līnijas
kursu vai navigācijas līniju līdz galapunktam. Ceļš var šķērsot
sauszemi un citus šķēršļus.
Route To: izveido maršrutu no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam, ļaujot jums pievienot ceļā pagriezienus. Šī
opcija nodrošina taisnu kursa līniju līdz galapunktam, bet ļauj
jums pievienot maršrutā pagriezienus, lai izvairītos no
sauszemes un citiem šķēršļiem.
Galapunkta meklēšana pēc nosaukuma
Saglabātos ceļa punktus, maršrutus, ceļus un kuģniecības
pakalpojumu galapunktus varat meklēt pēc nosaukuma.
1 Atlasiet User Data > xx.
2 Ievadiet vismaz daļu galapunkta nosaukuma.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Done.
Tiks parādīti 50 tuvākie galamērķi, kas ietver jūsu
meklēšanas kritēriju.
4 Atlasiet galapunktu.
Ceļa punkta veidošana kartē
1 Dodieties uz Quickdraw Map un atlasiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet .
Kartes labajā pusē tiek parādīts opciju saraksts. Opcijas
atšķiras atkarībā no atlasītās atrašanās vietas vai objekta.
3 Atlasiet Create Waypoint.
Naviģēšana uz ceļa punktu
1 Kartē Quickdraw Map ar bulttaustiņiem atlasiet ceļa punktu.
Ekrānā tiek parādīts ceļa punkta nosaukums.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet Navigate To > Go To.
8
Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus
Maršruta veidošana un naviģēšana,
izmantojot karti
Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta
kartē.
1 Atlasiet User Data > Routes > New > Route Using Chart.
2 Panoramējiet karti, lai atlasītu maršruta sākuma atrašanās
vietu.
3 Atlasiet , lai pievienotu maršrutam pagriezienu.
4 Atkārtojiet darbību, lai pievienotu visus pagriezienus
maršrutā.
> Navigate To.
5 Atlasiet
6 Atlasiet opciju.
Navigācijas apturēšana
Kartē atlasiet
> Stop Navigation.
Ceļa punkti
Ceļa punkti ir atrašanās vietas, kuras jūs reģistrējat un
saglabājat ierīcē.
Pašreizējās atrašanās vietas kā ceļa punkta
iezīmēšana
Jebkurā ekrānā atlasiet .
Ceļa punkta veidošana citā atrašanās vietā
1 Atlasiet User Data > Waypoints > New Waypoint.
2 Atlasiet opciju:
• Lai izveidotu ceļa punktu, ievadot pozīcijas koordinātas,
atlasiet Enter Coordinates un ievadiet koordinātas.
• Lai izveidotu ceļa punktu, izmantojot karti, atlasiet Use
Chart, atlasiet atrašanās vietu un atlasiet .
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un
naviģēšana
Jebkurā ekrānā atlasiet > Man Overboard > Yes.
Zivju meklēšanas eholots iestata tiešu kursu atpakaļ uz
atrašanās vietu.
Attāluma mērīšana kartē
Jūs varat mērīt attālumu starp savu un citu atrašanās vietu.
1 Panoramējiet karti.
2 Atlasiet > Measure Distance.
Attālums starp atrašanās vietām ir redzams ekrāna augšējā
stūrī pa kreisi.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai pārvietotu spraudīti un mērītu
attālumu līdz citai atrašanās vietai.
Visu ceļa punktu saraksta skatīšana
Atlasiet User Data > Waypoints.
Saglabāta ceļa punkta rediģēšana
1 Atlasiet User Data > Waypoints.
2 Atlasiet ceļa punktu.
3 Atlasiet Edit Waypoint.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu nosaukumu, atlasiet Name un ievadiet
nosaukumu.
• Lai mainītu simbolu, atlasiet Symbol.
• Lai mainītu dziļumu, atlasiet Depth.
• Lai mainītu ūdens temperatūru, atlasiet Water Temp..
• Lai mainītu komentāru, atlasiet Comment.
• Lai pārvietotu ceļa punkta pozīciju, atlasiet Position.
Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus
Ceļa punkta vai MOB dzēšana
1 Atlasiet User Data > Waypoints.
2 Atlasiet ceļa punktu vai MOB.
3 Atlasiet Delete.
Visu ceļa punktu dzēšana
Atlasiet User Data > Manage Data > Clear User Data >
Waypoints > All.
Maršruti
Maršruts ir tādu ceļa punktu un atrašanās vietu secība, kas ved
uz galamērķi.
Maršruta veidošana un naviģēšana, izmantojot karti
Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta
kartē.
1 Atlasiet User Data > Routes > New > Route Using Chart.
2 Panoramējiet karti, lai atlasītu maršruta sākuma atrašanās
vietu.
3 Atlasiet , lai pievienotu maršrutam pagriezienu.
4 Atkārtojiet darbību, lai pievienotu visus pagriezienus
maršrutā.
> Navigate To.
5 Atlasiet
6 Atlasiet opciju.
Maršruta veidošana un saglabāšana
Šī procedūra saglabā maršrutu un visus ceļa punktus tajā.
Sākumpunkts var būt jūsu pašreizējā vai cita atrašanās vieta.
1 Atlasiet User Data > Routes > New > Use Chart.
2 Atlasiet maršruta sākuma atrašanās vietu.
3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu
pagriezienu.
Ja
vajadzīgs, atkārtojiet 3. darbību, lai pievienotu vairāk
4
pagriezienu.
5 Atlasiet galapunktu.
Maršrutu saraksta skatīšana
Atlasiet User Data > Routes.
Saglabāta maršruta rediģēšana
Varat mainīt maršruta nosaukumu vai mainīt maršrutā iekļautos
pagriezienus.
1 Atlasiet User Data > Routes.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Edit Route.
4 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu nosaukumu, atlasiet Name un ievadiet
nosaukumu.
• Lai pagriezienu sarakstā atlasītu ceļa punktu, atlasiet Edit
Turns > Use Turn List un atlasiet sarakstā ceļa punktu.
• Lai atlasītu pagriezienu, izmantojot karti, atlasiet Edit
Turns > Use Chart un atlasiet kartē atrašanās vietu.
Saglabātā maršruta pārlūkošana un naviģēšana
Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un naviģētu vienu no
maršrutiem, ir jāizveido un jāsaglabā vismaz viens maršruts.
1 Atlasiet User Data > Routes.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Navigate To.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, atlasiet Forward.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, atlasiet Backward.
9
Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā
ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais
kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad
novirzāties no kursa.
5 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
6 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties
kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem.
7 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai
(labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzieties atpakaļ
uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).
Pārlūkošana un naviģēšana paralēli saglabātajam
maršrutam
Lai pārlūkotu maršrutu sarakstu un naviģētu vienu no
maršrutiem, ir jāizveido un jāsaglabā vismaz viens maršruts.
1 Atlasiet User Data > Routes.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Navigate To.
4 Atlasiet Offset, lai naviģētu paralēli maršrutam, veidojot
noteikta attāluma nobīdi no tā.
5 Norādiet, kā naviģēt maršrutā:
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta,
atlasiet Forward - Port.
• Lai naviģētu maršrutā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet
Forward - Starboard.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa kreisi no sākotnējā maršruta,
atlasiet Backward - Port.
• Lai naviģētu maršrutā no galapunkta, kas izmantots,
izveidojot maršrutu, pa labi no sākotnējā maršruta, atlasiet
Backward - Starboard.
Redzama fuksīna krāsas līnija. Fuksīna krāsas līnijas centrā
ir tievāka purpursarkana līnija, kas atspoguļo laboto kursu no
jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galapunktam. Labotais
kurss ir dinamisks, un tas pārvietojas līdz ar laivu, kad
novirzāties no kursa.
6 Pārskatiet ar fuksīna krāsas līniju norādīto kursu.
7 Sekojiet fuksīna krāsas līnijai katrā maršruta posmā, virzoties
kursā tā, lai izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem
šķēršļiem.
8 Ja novirzāties no kursa, sekojiet purpursarkanajai līnijai
(labotais kurss), lai dotos uz galapunktu, vai virzieties atpakaļ
uz fuksīna krāsas līniju (tiešais kurss).
Saglabāta maršruta dzēšana
1 Atlasiet User Data > Routes.
2 Atlasiet maršrutu.
3 Atlasiet Delete.
Visu saglabāto maršrutu dzēšana
Atlasiet User Data > Manage Data > Clear User Data >
Routes.
Ceļi
Ceļš ir jūsu laivas veiktā ceļa ierakstīšana. Pašlaik ierakstāmo
ceļu dēvē par aktīvo ceļu, un to var saglabāt. Ceļus varat rādīt
katrā kartē vai 3D kartes skatā.
Ceļu rādīšana
Atlasiet User Data > Tracks > Tracks.
Trases līnija kartē norāda jūsu ceļu.
Aktīvā ceļa notīrīšana
Atlasiet User Data > Tracks > Clear Active Track.
Ceļa atmiņa ir notīrīta, un aktīvā ceļa ierakstīšana turpinās.
Aktīvā ceļa saglabāšana
Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.
1 Atlasiet User Data > Tracks > Save Active Track.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākās.
• Atlasiet Entire Log.
Saglabāto ceļu saraksta skatīšana
Atlasiet User Data > Tracks > Saved Tracks.
Saglabāta ceļa rediģēšana
1 Atlasiet User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Edit Track.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Name un ievadiet jaunu nosaukumu.
• Atlasiet Track Color un atlasiet krāsu
Ceļa kā maršruta saglabāšana
1 Atlasiet User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Atlasiet trasi.
3 Atlasiet Edit Track > Save As > Save as Route.
Ierakstītā ceļa pārlūkošana un naviģēšana
Lai pārlūkotu ceļu sarakstu un naviģētu pa kādu no tiem, ir
jāieraksta un jāsaglabā vismaz viens ceļš (Aktīvā ceļa
saglabāšana, 10. lappuse).
1 Atlasiet User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Follow Track.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu ceļā no sākuma punkta, kas izmantots,
izveidojot ceļu, atlasiet Forward.
• Lai naviģētu ceļā no galapunkta, kas izmantots, izveidojot
ceļu, atlasiet Backward.
5 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.
6 Sekojiet līnijai katrā maršruta posmā, virzoties kursā tā, lai
izvairītos no sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Saglabātā ceļu dzēšana
1 Atlasiet User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Atlasiet ceļu.
3 Atlasiet Delete.
Visu saglabāto ceļu dzēšana
Atlasiet User Data > Manage Data > Clear User Data >
Saved Tracks.
Aktīvā ceļa atkārtota sekošana
Pašlaik ierakstāmo ceļu dēvē par aktīvo ceļu.
1 Atlasiet User Data > Tracks > Follow Active Track.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet laiku, kad aktīvais ceļš sākās.
• Atlasiet Entire Log.
3 Pārskatiet ar krāsaino līniju norādīto kursu.
4 Sekojiet krāsainajai līnijai, virzoties kursā tā, lai izvairītos no
sauszemes, seklūdens un citiem šķēršļiem.
Aktīvā ceļa krāsas iestatīšana
1 Atlasiet User Data > Tracks > Active Track Options >
Track Color.
10
Navigācija, izmantojot ierīci STRIKER Plus
2 Atlasiet ceļa krāsu.
Ceļu žurnāla atmiņas pārvaldība ierakstīšanas laikā
1 Atlasiet User Data > Tracks > Active Track Options.
2 Atlasiet Record Mode.
3 Atlasiet opciju:
• Lai ierakstītu ceļu žurnālu, līdz ceļu atmiņa ir pilna, atlasiet
Fill.
• Lai pastāvīgi ierakstītu ceļu žurnālu, vecākos ceļu datus
aizstājot ar jauniem datiem, atlasiet Wrap.
Ceļu žurnāla ieraksta intervāla konfigurēšana
Jūs varat norādīt, cik bieži ceļa punkti tiek ierakstīti. Biežāki
ieraksti nodrošina precīzākus punktus, bet aizpilda ceļu žurnālu
ātrāk. Lai efektīvāk izmantotu atmiņu, ieteicams izmantot
izšķirtspējas intervālu.
1 Atlasiet User Data > Tracks > Active Track Options >
Record Intervals > Interval.
2 Atlasiet opciju:
• Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz attālumu starp
punktiem, atlasiet Distance > Change, un ievadiet
attālumu.
• Lai ierakstītu ceļu, pamatojoties uz laika intervālu, atlasiet
Time > Change, un ievadiet laika intervālu.
• Lai ierakstītu ceļa punktu, pamatojoties uz novirzi no
kursa, atlasiet Resolution > Change, un ievadiet
maksimālo kļūdu, kas pieļaujama novirzē no patiesā kursa
pirms ceļa punkta ieraksta.
Ierīces konfigurēšana
Atlasiet Settings > My Vessel.
Transducer Type: rāda ar ierīci savienojumā esošā devēja tipu
(Devēja tipa izvēle, 4. lappuse).
Keel Offset: nobīda virsmas rādījumu ķīļa dziļumam, dodot
iespēju izmērīt dziļumu no ķīļa apakšas, nevis no devēja
atrašanās vietas (Ķīļa nobīdes iestatīšana, 11. lappuse).
Temp. Offset: kompensē ūdens temperatūras rādījumu no
temperatūru uztveroša devēja (Ūdens temperatūras nobīdes
iestatīšana, 11. lappuse).
Ķīļa nobīdes iestatīšana
Jūs varat ievadīt ķīļa nobīdi, lai kompensētu ūdens dziļuma
rādījumu devēja uzstādīšanas vietai. Tas atkarībā no vajadzības
ļauj skatīt ūdens dziļumu zem ķīļa vai patieso ūdens dziļumu.
Ja vēlaties zināt ūdens dziļumu zem ķīļa vai zemāko laivas
punktu un devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz laivas
ķīlim.
Ja vēlaties zināt patieso ūdens dziļumu un devējs ir uzstādīts
zem ūdenslīnijas, mēriet attālumu no devēja apakšas līdz
ūdenslīnijai.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama vienīgi gadījumā, ja jums ir derīgi
dati par dziļumu.
1 Mēriet attālumu:
• Ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas
vai kaut kur virs
ķīļa gala, mēriet attālumu no devēja atrašanās vietas līdz
laivas ķīlim. Ievadiet šo vērtību kā pozitīvu skaitli.
• Ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa
apakšas un jūs vēlaties
zināt patieso ūdens dziļumu, mēriet attālumu no devēja
līdz ūdenslīnijai. Ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli.
Sistēmas iestatījumi
Atlasiet Settings > System.
Display: regulē fona apgaismojuma spilgtumu (Fona
apgaismojuma regulēšana, 2. lappuse) un krāsu shēmu
(Krāsu režīma koriģēšana, 2. lappuse).
Beeper: ieslēdz un izslēdz skaņas signālu brīdinājumiem un
atlasēm (Skaņas signāla iestatīšana, 2. lappuse).
GPS: sniedz informāciju par GPS satelīta iestatījumiem un
labojumiem.
Auto Power: automātiski ieslēdz ierīci, kad piemērota jauda.
Keyboard Layout: iestata tastatūras izkārtojumu alfabētiskā vai
datora tastatūras izkārtojumā.
Language: iestata ekrāna valodu.
System Information: sniedz informāciju par ierīci un
programmatūras versiju.
Simulator: ieslēdz simulatoru un ļauj iestatīt ātrumu un simulēto
atrašanās vietu.
Informācija par sistēmu
Atlasiet Settings > Settings > System Information.
Event Log: ļauj skatīt sistēmas notikumu žurnālu.
Software Information: sniedz informāciju par ierīci un
programmatūras versiju.
Garmin Devices: nodrošina informāciju par pievienotām Garmin
ierīcēm.
Factory Settings: atjauno ierīci rūpnīcas iestatījumos.
PIEZĪME. šī darbība dzēš visu ievadīto iestatījumu
informāciju.
Opcijas Mana laiva iestatījumi
PIEZĪME. dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas
papildu aparatūra. Daži iestatījumi ir pieejami vienīgi gadījumā,
ja jums ir derīgi dati par dziļumu.
Ierīces konfigurēšana
2 Atlasiet Settings > My Vessel > Keel Offset.
3 Atlasiet , ja devējs ir uzstādīts pie ūdenslīnijas, vai atlasiet
, ja devējs ir uzstādīts pie ķīļa apakšas.
Izmantojiet
bulttaustiņus, lai ievadītu 1. darbībā izmērīto ķīļa
4
nobīdi.
Ūdens temperatūras nobīdes iestatīšana
Jūs varat iestatīt temperatūras nobīdi, lai kompensētu
temperatūru uztveroša sensora temperatūras rādījumu.
1 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot temperatūru uztverošu
devēju, kas ir pievienots pie ierīces.
2 Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot citu termometru vai
temperatūras sensoru, kas ir zināms kā precīzs.
3 No ūdens temperatūras rādījuma, kas mērīts 2. darbībā,
atņemiet ūdens temperatūras rādījumu, kas mērīts 1.
darbībā.
Šī ir temperatūras nobīde. 5. darbībā ievadiet šo vērtību kā
pozitīvu skaitli, ja sensors, kas ir pievienots pie ierīces, mēra
11
ūdens temperatūru kā vēsāku, nekā faktiski ir. 5. darbībā
ievadiet šo vērtību kā negatīvu skaitli, ja sensors, kas ir
pievienots pie ierīces, mēra ūdens temperatūru kā siltāku,
nekā faktiski ir.
4 Atlasiet Settings > My Vessel > Temp. Offset.
5 Izmantojiet bulttaustiņus, lai ievadītu 3. darbībā izmērīto
ūdens temperatūras nobīdi.
Brīdinājumu iestatījumi
Navigācijas brīdinājumi
Atlasiet Settings > Alarms > Navigation.
Arrival: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad esat noteiktā
attāluma vai laika diapazonā no pagrieziena vai galapunkta.
Anchor Drag: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad noenkurota
laiva pārsniedz noteiktu dreifēšanas attālumu.
Off Course: iestata brīdinājumu, kas atskan, kad novirzāties no
kursa par noteiktu attālumu.
Sistēmas brīdinājumi
Alarm Clock: iestata modinātāju.
Device Voltage: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
akumulators sasniedz noteiktu zemu spriegumu.
GPS Accuracy: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
GPS atrašanās vietas precizitāte krītas zem lietotāja
noteiktās vērtības.
Sonāra brīdinājumi
Atlasiet Settings > Alarms > Sonar.
Shallow Water: brīdinājums atskan, kad ūdens ir seklāks par
noteikto dziļumu.
Deep Water: brīdinājums atskan, kad ūdens dziļums pārsniedz
noteikto dziļumu.
Water Temp.: brīdinājums atskan, kad ūdens temperatūra
atšķiras par vairāk nekā ± 1,1°C (± 2°F). Brīdinājumu
iestatījumi tiek saglabāti, kad ierīce tiek izslēgta.
PIEZĪME. lai izmantotu šo brīdinājumu, ierīce ir jāpievieno pie
temperatūru uztveroša devēja.
Fish: iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad ierīce
nosaka aizturētu mērķi.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, kad
noteiktas visu lielumu zivis.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas vidējas vai lielas zivis.
•
iestata brīdinājuma signāla atskaņošanu, vienīgi kad
noteiktas lielas zivis.
Mērvienību iestatījumi
Atlasiet Settings > Units.
System Units: iestata mērvienību formātu ierīcei.
Variance: iestata magnētisko novirzi, leņķi starp magnētiskajiem
un faktiskajiem ziemeļiem, pašreizējai atrašanās vietai.
North Reference: iestata virziena norādes, ko izmanto,
aprēķinot kursa informāciju. True iestata ģeogrāfiskos
ziemeļus kā ziemeļu norādi. Grid iestata tīkla ziemeļus kā
ziemeļu norādi (000º). Magnetic iestata magnētiskos
ziemeļus kā ziemeļu norādi.
Position Format: iestata pozīcijas formātu, kādā noteiktais
atrašanās vietas rādījums redzams. Nemainiet šo
iestatījumu, ja vien neizmantojat sauszemes vai jūras karti,
kas norāda atšķirīgu pozīcijas formātu.
Map Datum: iestata koordinātu sistēmu, kādā karte ir
strukturēta. Nemainiet šo iestatījumu, ja vien neizmantojat
sauszemes vai jūras karti, kas norāda atšķirīgu koordinātu
sistēmu.
12
Time Format: iestata 12 stundu, 24 stundu vai UTC laika
formātu.
Time Zone: iestata laika joslu.
Daylight Savings Time: iestata vasaras laiku uz Off vai On.
Navigācijas iestatījumi
PIEZĪME. dažiem iestatījumiem un opcijām nepieciešamas
papildu aparatūra.
Atlasiet Settings > Navigation.
Route Labels: iestata to etiķešu tipu, kādas redzamas kartē ta
pagriezienos.
Turn Transition Activ.: iestata pārejas pagriezienu, kas
aprēķināms, pamatojoties uz laiku vai attālumu.
Turn Transition Time: iestata, cik minūtes pirms pagrieziena
jūs pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Time ir atlasīts
iestatījumam Turn Transition Activ.
Turn Transition Dist.: iestata, cik tālu pirms pagrieziena jūs
pārejat uz to kā uz nākamo etapu, kad Distance ir atlasīts
iestatījumam Turn Transition Activ.
Route Start: atlasa maršruta naviģēšanas sākumu. Varat atlasīt
Boat, lai sāktu naviģēšanu no laivas pašreizējās atrašanās
vietas, vai Waypoints, lai sāktu no pirmā ceļa punkta
maršrutā.
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu
atjaunošana
PIEZĪME. šī darbība dzēš visu ievadīto iestatījumu informāciju,
tostarp jūsu izveidotās Garmin Quickdraw Contours.
Atlasiet Settings > System > System Information >
Factory Settings > Yes.
Lietotāja datu koplietošana un
pārvaldība
Datus varat koplietot, ja divas saderīgas ierīces ir savienotas,
izmantojot strāvas kabeļa zilos un brūnos vadus vai lietotāja
datu koplietošanas kabeli (Savienojuma ar Garmin ierīci izveide
lietotāja datu koplietošanai, 12. lappuse).
Savienojuma ar Garmin ierīci izveide lietotāja
datu koplietošanai
Ierīci STRIKER Plus varat savienot ar saderīgu Garmin ierīci, lai
koplietotu lietotāja datus, piemēram, ceļa punktus. Ja ierīces ir
uzstādītas tuvu viena otrai, varat savienot zilos un brūnos
vadus. Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, attālumam
pārsniedzot vadu garumu, tās varat savienot, izmantojot lietotāja
datu koplietošanas kabeli (010­12234­06).
1 Sekojiet, lai abas ierīces ir pievienotas vienam zemējumam.
2 Veiciet darbību:
• Ja ierīces ir uzstādītas tuvu viena otrai, savienojiet vienas
un otras ierīces brūnos vadus, un pēc tam savienojiet abu
ierīču zilos vadus.
• Ja ierīces ir uzstādītas tālu viena no otras, izmantojiet
lietotāja datu koplietošanas kabeli (010­12234­06) un
savienojiet ierīces, izpildot kabelim (Lietotāja datu
koplietošanas kabeļa savienojumu shēma, 13. lappuse)
pievienotajā instrukcijā ietvertās norādes.
3 Abās ierīcēs atlasiet User Data > Manage Data > User Data
Sharing.
Lietotāja dati tiek koplietoti starp savienotajām ierīcēm. Ja
atlasāt Clear User Data, dati tiek noņemti no abām savienotajām
ierīcēm.
Lietotāja datu koplietošana un pārvaldība
Lietotāja datu koplietošanas kabeļa savienojumu
shēma
Vienums
Vada funkcija
Vada krāsa
Dati
Zils
Dati
Brūns
Zemējums
Melns
Dati
Zaļa
Dati
Balts
Saglabāto datu notīrīšana
Saglabātos lietotāja datus no ierīces atmiņas varat noņemt.
Lietotāja dati ietver ceļa punktus, maršrutus un ceļus.
1 Atlasiet User Data > Manage Data > Clear User Data.
2 Atlasiet opciju.
IEVĒRĪBAI
Ja atlasāt All, visi jūsu saglabātie dati tiks noņemti, izņemot
Garmin Quickdraw kontūrkaršu datus.
Ja esat savienojumā ar citu ierīci un funkcija User Data
Sharing ir iespējota, dati tiek noņemti no visām pievienotajām
ierīcēm.
Pielikums
Ierīces reģistrēšana ar sērijas numuru
Ja jūsu ierīcei nav Wi‑Fi tehnoloģijas, to varat reģistrēt,
izmantojot ierīces sērijas numuru. Ja jūsu ierīcē ir Wi‑Fi
tehnoloģija, jums ir jāizmanto lietotne ActiveCaptain, lai
reģistrētu ierīci (Darba sākšana ar lietotni ActiveCaptain,
2. lappuse).
Oriģinālo pirkuma kvīti vai tās fotokopiju glabājiet drošā vietā.
1 Atrodiet sērijas numuru uz produkta iepakojuma vai uz
ierīces.
2 Dodieties uz vietni my.garmin.com/registration.
3 Pierakstieties savā Garminkontā.
4 Ievadiet sērijas numuru.
Specifikācijas
Temperatūras diapazons
No ­15° līdz 55°C (no 5° līdz 131°F)
Ūdens saturs
IEC 60529 IPX7
Ieejas spriegums
No 10 līdz 20 V līdzstrāvas
Nominālā strāva
1,5 A
Drošinātājs
3 A, 250 V (ātrdarbīgs)
Bezvadu frekvence un protokols* Wi‑Fi, 2,4 GHz ar 22 dBm nominālu
*Nav pieejams visos modeļos.
Traucējummeklēšana
Mana ierīce neieslēdzas vai nesaglabājas ieslēgta
Ja ierīces kļūdaini izslēdzas vai neieslēdzas, tas var liecināt par
problēmu barošanas padevē ierīcei. Pārbaudiet tālāk norādītos
punktus, lai mēģinātu noskaidrot barošanas problēmas iemeslu.
• Pārbaudiet, vai strāvas avots nodrošina strāvu.
Pielikums
To varat pārbaudīt vairākos veidos. Piemēram, varat
pārbaudīt, vai citas šim avotam pievienotās ierīces darbojas.
• Pārbaudiet strāvas kabeļa drošinātāju.
Drošinātājam jābūt ievietotam ietverē, kas ir strāvas kabeļa
sarkanā vada daļa. Pārbaudiet, vai ievietots pareiza nomināla
drošinātājs. Skatiet marķējumu uz kabeļa vai meklējiet
uzstādīšanas instrukcijā norādi par nepieciešamo drošinātāja
nominālu. Pārbaudiet drošinātāju, lai pārliecinātos, ka tā
iekšpusē joprojām ir savienojums. Varat pārbaudīt
drošinātāju ar multimetru. Ja drošinātājs nav bojāts,
multimetra rādījums ir 0 omu.
• Pārbaudiet, vai ierīce saņem vismaz 10 V (bet ieteicams 12
V) strāvu.
Lai pārbaudītu spriegumu, mēriet maiņstrāvas spriegumu
spraudligzdā un strāvas kabeļa zemējuma saspraudnī. Ja
spriegums ir mazāks par 10 V, ierīci nevarēs ieslēgt.
• Ja ierīce saņem pietiekamu strāvas spriegumu, bet
neieslēdzas, sazinieties ar Garmin produkta atbalsta dienestu
vietnē support.garmin.com.
Drošinātāja maiņa strāvas kabelī
1 Atveriet drošinātāja korpusu .
2 Lai izņemtu drošinātāju, pagrieziet un velciet to
3 Ievietojiet jaunu 3 A zemas inerces drošinātāju.
4 Aizveriet drošinātāja korpusu.
.
Mana ierīce nesaņem GPS signālus
Ja ierīce nesaņem satelīta signālus, var būt vairāki iemesli. Ja
ierīce kopš pēdējās satelīta signālu uztveršanas reizes ir
pārvietota lielā attālumā vai bijusi izslēgta ilgāk nekā dažas
nedēļas vai mēnešus, ierīce var nespēt uztvert satelīta signālus
pareizi.
• Pārbaudiet, vai ierīcē ir instalēta jaunākā programmatūras
versija. Ja nē, atjauniniet ierīces programmatūru
(Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni
ActiveCaptain, 3. lappuse).
• Pārbaudiet, vai ierīce bez šķēršļiem ir pavērsta pret debesīm,
lai antena var uztvert GPS signālu. Ja ierīce ir uzstādīta
kajītē, tai jāatrodas loga tuvumā, lai tā var uztvert GPS
signālu.
Mans sonārs nedarbojas
• Iebīdiet devēja kabeli līdz galam ierīces aizmugurē.
Pat ja šķiet, ka kabelis ir pievienots, stingri piespiediet to, lai
tas pilnīgi iegulst vietā.
• Nospiediet un pārbaudiet, vai sonārs ir iespējots.
• Atlasiet pareizo devēja tipu (Devēja tipa izvēle, 4. lappuse).
Mana ierīce neveido ceļa punktus pareizā atrašanās
vietā
Ceļa punkta atrašanās vietu varat ievadīt manuāli, lai pārsūtītu
datus no vienas ierīces uz citu un koplietotu tos. Ja ceļa punktu
ievadījāt manuāli, izmantojot koordinātas, un atrašanās vieta
neparādās, kur punktam ir jābūt, ierīces koordinātu sistēma un
pozīcijas formāts neatbilst sākotnēji lietotajam koordinātu
sistēmas un pozīcijas formātam, lai atzīmētu ceļa punktu.
Pozīcijas formāts ir veids, kādā GPS uztvērēja pozīcija ir
redzama ekrānā. Parasti tā tiek rādīta kā ģeogrāfiskais platums/
garums grādos un minūtēs ar opcijām grādiem, minūtēm un
sekundēm, tikai grādiem vai vienam no vairākiem režģa
formātiem.
Koordinātu sistēma ir matemātisks modelis, kas attēlo zemes
virsmas daļu. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas uz papīra
kartes ir atsauces uz noteiktu koordinātu sistēmu.
13
1 Noskaidrojiet, kāda koordinātu sistēma un pozīcijas formāts
tika izmantoti, veidojot sākotnējo ceļa punktu.
Ja sākotnējais ceļa punkts tika ņemts no kartes, kartē ir jābūt
apzīmējumam, kas norāda kartes izveidošanai izmantoto
koordinātu sistēmu un pozīcijas formātu. Visbiežāk tas
atrodams nosacīto apzīmējumu tuvumā.
Atlasiet
Settings > Units.
2
3 Atlasiet pareizos koordinātu sistēmas un pozīcijas formāta
iestatījumus.
4 Vēlreiz izveidojiet ceļa punktu.
Mana ierīce nerāda pareizu laiku
Laiku iestata GPS pozīcijas un laika joslas iestatījums.
1 Atlasiet Settings > Units > Time Zone.
2 Pārbaudiet, vai ierīcei ir GPS satelīta meklēšanas vai
aprēķināšanas funkcija.
14
Pielikums
Rādītājs
iestatījumi 2, 8, 11, 12
sistēmas informācija 11
T
tālummaiņa 1
sonārs 5
taustiņi 1
barošana 1
traucējummeklēšana 13, 14
A
K
ActiveCaptain 2
programmatūras atjaunināšana 3
quickdraw 7
viedie paziņojumi 2
atjaunināšana, programmatūra 3
attāluma mērīšana 9
atzīmēt atrašanās vietu 9
kartes 7. Skatiet kartes
quickdraw 7
kombinācijas 1, 2
pielāgošana 2
krāsu režīms 2
kursi 8
valoda 11
viedie paziņojumi 2
B
L
lietotāja dati, dzēšana 13
W
bezvadu ierīces, pievienošana bezvadu ierīcei
2
brauciena plānotājs. Skatiet maršruti
brīdinājumi 12
enkura vilkšana 12
ierašanās 12
navigācija 12
novirze no kursa 12
sonārs 12
C
ceļa punkti 8, 9, 13
cilvēks aiz borta 9
dzēšana 9
koplietošana 12
rediģēšana 9
saraksta skatīšana 9
sonārs 5
veidošana 8, 9
ceļi 10
aktīvs 10
dzēšana 10
ierakstīšana 11
kā maršruta saglabāšana 10
naviģēšana 10
rādīšana 10
rediģēšana 10
saglabāšana 10
saraksts. 10
cilvēks aiz borta 9
D
dati
notīrīšana 13
pārvaldība 12
datu koplietošana 12, 13
datu lauki 6, 8
devēja tips 11
devējs 3, 4
displeja iestatījumi 11
Doties uz 8
drošs augstums 12
drošs dziļums 12
dzēšana
lietotāja dati 13
quickdraw 7
dziļuma tonējums 8
E
ekrāns, spilgtums 2
enkura vilkšanas brīdinājums 12
F
fona apgaismojums 2
G
galapunkti, atlase 8
Garmin ClearVü 3
GPS 13
iestatījumi 11
signāli 1
GPS precizitāte 12
I
ierašanās brīdinājums 12
ierīce
reģistrēšana 13
taustiņi 1
ierīces reģistrēšana 13
Rādītājs
V
Wi‑Fi 2
M
maršruti 9
dzēšana 10
koplietošana 12
naviģēšana 9
naviģēšana paralēli 10
rediģēšana 9
saraksta skatīšana 9
veidošana 9
Maršruts uz 8
mērvienības 12
N
navigācija 8
navigācijas brīdinājumi 12
navigācijas ielaidums 6
naviģēšana 8
notikumu žurnāls 11
novirzes no kursa brīdinājums 12
P
panoramēšana 1
pārklājumu skaits 6, 8
paziņojumi 2
produkta reģistrēšana 13
programmatūra, atjaunināšana 3
pulkstenis 12
brīdinājums 12
Q
quickdraw 7, 8
dzēšana 7
iestatījumi 8
quickdrawiestatījumi 8
R
rūpnīcas iestatījumi 11, 12
S
sākuma ekrāns, pielāgošana 1, 2
satelīta signāli, iegūšana 1
sekošana
dzēšana 10
ierakstīšana 11
notīrīšana 10
SideVü 4
skaņas signāls 2
sonārs 3, 4
a­tvērums 6
aizturēti mērķi 6
apakšdaļas bloķēšana 5
brīdinājumi 12
ceļa punkts 5
dziļuma līnija 5
dziļuma skala 5
frekvences 4, 5
Garmin ClearVü 3
izskats 6
krāsu shēma 6
pastiprinājums 5
SideVü 4
signālierīce 4
skati 3–5
tālummaiņa 4, 5
traucējumi 6
virsmas trokšņi 6
SOS 9
spriegums 12
15
support.garmin.com
2019 gada Janvāris
190-02226-17_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising