Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Naudotojo vadovas

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Naudotojo vadovas
STRIKER PLUS 4/5/7/9
™
Naudotojo vadovas
© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin , „Garmin“ logotipas ir Ultrascroll yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ ir
STRIKER™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
®
®
Wi‑Fi yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.
®
Follow the leader.
®
Turinys
Įžanga.............................................................................. 1
Įrenginio mygtukai ....................................................................... 1
Pradžios ekranas ........................................................................ 1
Mastelio keitimas STRIKER Plus 4 ............................................. 1
Panoraminis vaizdas STRIKER Plus 4 ....................................... 1
GPS palydovo signalų gavimas .................................................. 1
Kartploterio tinkinimas.................................................. 1
Pradžios ekrano tinkinimas ......................................................... 1
Sujungti puslapiai ........................................................................1
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus
5/7/9 ....................................................................................... 1
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus
4 ............................................................................................. 1
Sujungto puslapio tinkinimas ................................................. 2
Foninio apšvietimo koregavimas ................................................ 2
Spalvų režimo koregavimas ........................................................ 2
Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas ............................. 2
Programa ActiveCaptain™............................................ 2
ActiveCaptain statusas ............................................................... 2
Darbo su ActiveCaptain programa pradžia ................................. 2
Išmaniųjų pranešimų gavimas .................................................... 2
Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain
programą .................................................................................... 3
Žuvų sonaras.................................................................. 3
Traditional sonaro rodinys .......................................................... 3
Garmin ClearVü sonaro rodinys ................................................. 3
SideVü sonaro rodinys ................................................................ 3
Padalytų dažnių ekranas ............................................................ 4
Šviesos signalas ......................................................................... 4
Padalytas skirtingų mastelių rodinys ........................................... 4
Keitiklio tipo pasirinkimas ............................................................ 4
Sonaro dažniai ............................................................................ 4
Dažnio pasirinkimas ............................................................... 5
Kelio taško kūrimas sonaro ekrane naudojant įrenginio
mygtukus .................................................................................... 5
Sonaro pristabdymas .................................................................. 5
Mastelio nustatymas ................................................................... 5
Ekrano užfiksavimas vandens dugno stebėjimui ................... 5
Sonaro stiprumas ........................................................................ 5
Stiprumo nustatymas automatiškai ........................................ 5
Stiprumo nustatymas neautomatiniu būdu ............................ 5
Gylio skalės diapazono nustatymas ........................................... 5
Sonaro sąranka .......................................................................... 5
Vienodo gylio kreivės rodymas ir koregavimas ...................... 5
Slinkimo greičio nustatymas .................................................. 5
Dugno tyrinėjimo ribos nustatymas ........................................ 6
Sonaro vaizdo nustatymai ...................................................... 6
Sonaro triukšmo blokavimo nustatymai ................................. 6
Perdangų duomenų nustatymai ............................................. 6
„ Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių
kūrimas............................................................................ 7
Vandens telkinio žemėlapio kūrimas naudojant funkciją „Garmin
Quickdraw Contours“ .................................................................. 7
Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw
Contours“ žemėlapio ................................................................... 7
„Garmin Quickdraw Contours“ pašalinimas ................................ 7
Garmin Quickdraw bendruomenė ............................................... 7
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain ........................................................ 7
Žemėlapio nustatymai ................................................................. 8
„ Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai ................................. 8
Gylio diapazono atspalviai ..................................................... 8
Turinys
Navigacija naudojant STRIKER Plus............................ 8
Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą .................................. 8
Kelio taško kūrimas žemėlapyje ................................................. 8
Navigavimas į kelio tašką ........................................................... 8
Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapį ........... 8
Navigacijos sustabdymas ........................................................... 9
Kelio taškai ................................................................................. 9
Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas ............................ 9
Kelio taško kūrimas kitoje vietoje ........................................... 9
Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir
navigavimas į ją ..................................................................... 9
Atstumo matavimas žemėlapyje ............................................ 9
Visų kelio taškų sąrašo peržiūra ............................................ 9
Išsaugoto kelio taško redagavimas ........................................ 9
Kelio taško arba MOB šalinimas ............................................ 9
Visų kelio taškų šalinimas ...................................................... 9
Maršrutai ..................................................................................... 9
Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapį ....... 9
Maršruto kūrimas ir išsaugojimas .......................................... 9
Maršrutų sąrašo peržiūra ....................................................... 9
Išsaugoto maršruto redagavimas ........................................... 9
Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį .............. 9
Maršruto, lygiagretaus išsaugotam maršrutui, paieška ir
navigavimas pagal jį ............................................................. 10
Išsaugoto maršruto šalinimas .............................................. 10
Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas .................................. 10
Pėdsakai ................................................................................... 10
Pėdsakų rodymas ................................................................ 10
Aktyvaus pėdsako išvalymas ............................................... 10
Aktyvaus pėdsako išsaugojimas .......................................... 10
Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra ..................................... 10
Išsaugoto pėdsako redagavimas ......................................... 10
Kaip pėdsaką išsaugoti kaip maršrutą ................................. 10
Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį .................. 10
Išsaugoto pėdsako pašalinimas ........................................... 10
Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas ................................... 10
Aktyvaus pėdsako atsekimas ............................................... 10
Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas ............................... 10
Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant ..................................... 10
Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas ............. 11
Įrenginio konfigūracija................................................. 11
Sistemos nustatymai ................................................................. 11
Sistemos informacija ............................................................ 11
„Mano laivo“ nustatymai ............................................................ 11
Kilio nuokrypio nustatymas .................................................. 11
Vandens temperatūros korekcijos nustatymas .................... 11
Įspėjimo signalų nustatymai ...................................................... 12
Navigacijos signalai ............................................................. 12
Sistemos pavojaus signalai .................................................. 12
Sonaro įspėjimo signalai ...................................................... 12
Matavimo vienetų nustatymai ................................................... 12
Navigacijos nustatymai ............................................................. 12
Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas ........................... 12
Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas........ 12
Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant bendrinti naudotojo
duomenis .................................................................................. 12
Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio laidų schema ....... 13
Išsaugotų duomenų išvalymas ................................................. 13
Priedas.......................................................................... 13
Įrenginio registravimas naudojant serijos numerį ..................... 13
Specifikacijos ............................................................................ 13
Trikčių šalinimas ....................................................................... 13
Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia ......................... 13
Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų .......................... 13
Neveikia sonaras ................................................................. 13
i
Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje .......... 13
Įrenginys rodo neteisingą laiką ............................................ 14
Rodyklė......................................................................... 15
ii
Turinys
Įžanga
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
Įrenginio mygtukai
GPS palydovo signalų gavimas
Įjungus žuvų ieškiklį, GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis
ir nustatyti esamą vietą. Žuvų ieškikliui gavus palydovo signalus,
pradžios ekrano viršuje rodoma piktograma
. Jei žuvų
ieškiklis nebepagauna palydovo signalų, piktograma
išnyksta ir ekrane virš rodomas žybsintis klaustukas.
Daugiau informacijos apie GPS žr. www.garmin.com/aboutGPS.
Kartploterio tinkinimas
Pradžios ekrano tinkinimas
Grįžtama į ankstesnį ekraną.
Palaikius, grįžtama į pradžios ekraną.
Slenkama, paryškinamos parinktys ir perkeliamas žymeklis.
Priartinamas ir nutolinamas rodinys. (Veikia ne visuose
modeliuose.)
Uždaromas meniu (kai taikytina).
Atidaromas puslapio parinkčių meniu (kai taikytina).
Palaikius, įjungiamas ir išjungiamas įrenginys.
Greitai paspaudus, atliekamas vienas ar daugiau šių veiksmų:
• Reguliuojamas foninis apšvietimas
• Reguliuojamas spalvų režimas
• Įjungimas ir išjungiamas sonaras
Patvirtinami pranešimai ir pasirenkamos parinktys.
Išsaugoma esama vieta kaip kelio taškas.
Nutolinamas rodinys. (Veikia ne visuose modeliuose.)
Priartinamas rodinys. (Veikia ne visuose modeliuose.)
Pradžios ekrane galite pridėti elementų ir juos perkelti į kitą
vietą.
1 Pradžios ekrane pasirinkite Customize.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite perkelti elementą į kitą vietą, pasirinkite
Rearrange, pasirinkite norimą perkelti elementą ir naują
vietą.
• Jei prie pradžios ekrano norite pridėti elementą, pasirinkite
Add ir naują elementą.
• Jei iš pradžios ekrano norite pašalinti pridėtą elementą,
pasirinkite Remove ir pasirinkite elementą.
Sujungti puslapiai
Kai kuriuose puslapiuose viename puslapyje sujungiamos dvi ar
daugiau funkcijų. Sujungtų puslapių parinkčių skaičius priklauso
nuo pasirenkamų įrenginių, kuriuos prijungėte prie STRIKER
Plus įrenginio. Sujungtus puslapius galite redaguoti ir kurti
naujus.
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER
Plus 5/7/9
Galite sukurti tinkintą ekraną, atitinkantį jūsų poreikius.
1 Pasirinkite Customize > Add > Add Combo.
2 Pasirinkite išdėstymą.
PRANEŠIMAS
Prieš įjungdami įrenginį, turite tvirtai įstumti jungtis į atitinkamas
įrenginio angas. Jei laidai nėra pakankamai prispausti prie
įrenginio, įrenginys gali nustoti būti maitinamas arba nebeveikti.
Pradžios ekranas
Žuvų ieškiklio pradžios ekranas suteikia prieigą prie visų žuvų
ieškiklio funkcijų. Funkcijos priklauso nuo priedų, kuriuos
prijungėte prie žuvų ieškiklio. Galite turėti ne visas šiame vadove
aptartas parinktis ir funkcijas.
Peržiūrėdami kitą ekraną, į pradžios ekraną galite grįžti
palaikydami
. Galite tinkinti ekranų išdėstymą.
Mastelio keitimas STRIKER Plus 4
Žemėlapį galite priartinti ir nutolinti.
• Jei norite priartinti, pasirinkite .
• Jei norite nutolinti, pasirinkite .
Panoraminis vaizdas STRIKER Plus 4
Galite sonaro rodinius ir žemėlapius paslinkti taip, kad vaizdas
būtų rodomas iš kitos vietos nei esama vieta.
1 Jei norite pereiti į panoraminį vaizdą, pasirinkite arba .
2 Norėdami pereiti į panoraminį vaizdą naudokitės rodyklėmis.
PATARIMAS: jei nebenorite naudoti panoraminio vaizdo,
pasirinkite .
3
4
5
6
Pasirinkite zoną.
Pasirinkite ekraną.
Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienai puslapio zonai.
Jei reikia, pasirinkite Data (Hidden) ir parinktį:
• Jei norite tinkinti ekrane rodomus duomenis, pasirinkite
Overlay Numbers.
• Norėdami įjungti ir išjungti kompaso juostelės duomenų
juostą, pasirinkite Compass Tape.
7 Kai baigsite tinkinti, pasirinkite .
8 Pasirinkite Next.
9 Įveskite puslapio pavadinimą.
PATARIMAS: pasirinkite , kad pasirinktumėte raidę.
10 Langų dydį keiskite rodyklėmis.
11 Vietą pradžios ekrane pasirinkite rodyklėmis.
12 Jei norite išeiti, pasirinkite .
Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER
Plus 4
Galite sukurti tinkintą puslapį, atitinkantį jūsų poreikius.
Įžanga
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pasirinkite Customize > Add > Add Combo.
Pasirinkite pirmąją funkciją.
Pasirinkite antrąją funkciją.
Pasirinkite Split, kad pasirinktumėte padalyto ekrano kryptį
(pasirinktinis nustatymas).
Pasirinkite Next.
Įveskite puslapio pavadinimą.
PATARIMAS: pasirinkite , kad pasirinktumėte raidę.
Lango dydį keiskite rodyklėmis.
Vietą pradžios ekrane pasirinkite rodyklėmis.
Jei norite išeiti, pasirinkite .
Jei prijungsite prie Wi‑Fi adapterio, ActiveCaptain funkcija bus
galima tik modeliuose, kuriuose yra Wi‑Fi technologija.
ActiveCaptain programa užtikrina ryšį su STRIKER Plus
įrenginiu ir bendruomene, kuri dalijasi plaukiojimo patirtimi.
Naudodami programą galite lengvai ir greitai perkelti naudotojo
duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, prisijungti prie
„Garmin Quickdraw™ Contours“ bendruomenės ir atnaujinti
įrenginio programinę įrangą. Naudodami programą taip pat
galite planuoti kelionę ir peržiūrėti bei kontroliuoti STRIKER Plus
įrenginį.
Susieta su kartploteriu programa į kartploterio programą gali
persiųsti išmaniuosius pranešimus, pvz., skambučius ir žinutes.
ActiveCaptain statusas
Sujungto puslapio tinkinimas
1 Atidarykite sujungtą puslapį.
> Configure.
2 Pasirinkite
3 Pasirinkite nustatymą:
Sąveikos su STRIKER Plus įrenginiu naudojant programą
ActiveCaptain lygis priklauso nuo jūsų statuso.
• Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Name ir įveskite
naują pavadinimą.
• Jei norite pakeisti informacijos ekrane išdėstymą,
pasirinkite Change Layout ir pasirinkite naują išdėstymą.
• Jei norite pakeisti ekrane rodomą informaciją, pasirinkite
Change Function ir pasirinkite naują informaciją.
• Jei norite pakeisti ekrane rodomos informacijos plotų dydį,
pasirinkite Resize Combination.
• Jei norite tinkinti ekrane rodomus duomenis, pasirinkite
Overlay Numbers (Perdangų duomenų nustatymai,
6 psl.).
Foninio apšvietimo koregavimas
1 Pasirinkite Settings > System > Display > Backlight.
2 Koreguokite foninį apšvietimą.
PATARIMAS: bet kokiame ekrane kelis kartus paspauskite
ir galėsite slinkti per ryškumo lygius. Tai gali būti naudinga,
kai ryškumas toks mažas, kad ekrano nesimato.
Spalvų režimo koregavimas
1 Pasirinkite Settings > System > Display > Color Mode.
PATARIMAS: jei spalvų nustatymus norite pasiekti iš bet
kurio ekrano, pasirinkite > Color Mode.
2 Pasirinkite nustatymą.
Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas
Galima nustatyti, kada įrenginys leis garsus.
1 Pasirinkite Settings > System > Beeper.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad įrenginys pyptelėtų jums pasirinkus
elementą ir esant sužadintam įspėjimo signalui, pasirinkite
On (Selections and Alarms).
• Jei norite, kad įrenginys pyptelėtų, kai sužadinami
įspėjimo signalai, pasirinkite Alarms Only.
Funkcija
Savininkas Svečias
Priregistruoti įrenginį prie paskyros
Taip
Atnaujinti programinę įrangą
Taip
Automatiškai perkelti atsisiųstus ar sukurtus
Garmin Quickdraw kontūrus
Taip
Siųsti išmaniuosius pranešimus
Taip
Taip
Naviguoti į konkretų kelio tašką ar konkrečiu
maršrutu
Taip
Taip
Rankiniu būdu sinchronizuoti kelio taškus ir
maršrutus su STRIKER Plus įrenginiu
Taip
Taip
Taip
Darbo su ActiveCaptain programa pradžia
PASTABA: ActiveCaptain funkcija galima tik modeliuose,
kuriuose yra Wi‑Fi technologija.
Mobilųjį įrenginį prie STRIKER Plus įrenginio galite prijungti
naudodami ActiveCaptain programą. Programa leidžia greitai ir
paprastai sąveikauti su kartploteriu ir atlikti įvairias funkcijas,
pvz., bendrinti duomenis, registruoti, atnaujinti įrenginio
programinę įrangą ir gauti mobiliojo įrenginio pranešimus.
1 Įrenginyje STRIKER Plus pasirinkite ActiveCaptain.
2 Puslapyje ActiveCaptain pasirinkite Wi-Fi Network > Wi-Fi
> On.
3 Įveskite šio tinklo pavadinimą ir slaptažodį.
4 Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės
įdiekite programą ActiveCaptain ir ją atidarykite.
5 Mobilųjį įrenginį laikykite 24 m (80 ft.) atstumu nuo STRIKER
Plus įrenginio.
6 Mobiliojo įrenginio nustatymuose atidarykite Wi‑Fi ryšių
puslapį ir prisijunkite prie Garmin įrenginio naudodami
Garmin įrenginyje įvestą pavadinimą ir slaptažodį.
Išmaniųjų pranešimų gavimas
Naudojant ActiveCaptain programą STRIKER Plus įrenginys gali
rodyti pranešimus, gautus iš mobiliojo įrenginio.
1 Įrenginyje STRIKER Plus pasirinkite ActiveCaptain > Smart
Notifications > Enable Notifications.
2 Mobiliojo įrenginio nustatymuose įjunkite Bluetooth
technologiją.
3 Įrenginius padėkite 24 m (80 ft.) atstumu vieną nuo kito.
4 Mobiliajame įrenginyje, programoje ActiveCaptain pasirinkite
Išmanieji pranešimai > Pair with Chartplotter.
5 Jei norite programą susieti su STRIKER Plus įrenginiu
naudodami Bluetooth technologiją, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
6 Gavę raginimą, raktą įveskite mobiliajame įrenginyje.
7 Jei reikia, pranešimus pakoreguokite mobiliojo įrenginio
nustatymuose.
®
Programa ActiveCaptain™
PERSPĖJIMAS
Ši funkcija leidžia naudotojams pateikti informaciją. Garmin
neteikia jokių garantijų dėl naudotojų pateiktos informacijos
tikslumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokį naudotojų
pateiktos informacijos naudojimą ar rėmimąsi ja atsakomybę
prisiimate jūs.
®
PASTABA: ActiveCaptain funkcija galima tik modeliuose,
kuriuose yra Wi‑Fi technologija.
®
2
Programa ActiveCaptain™
Programinės įrangos naujinimas naudojant
ActiveCaptain programą
Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija, galite naudoti
ActiveCaptain programą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte
paskutinius įrenginio programinės įrangos naujinimus.
PRANEŠIMAS
Atnaujinant programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti
didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti
įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte
daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su
savo interneto paslaugų teikėju.
Diegimas gali užtrukti keletą minučių.
Gylio informacija
Objektai po vandeniu ar žuvys
Vandens masės dugnas
Garmin ClearVü sonaro rodinys
PASTABA: jei norite gauti Garmin ClearVü skenavimo sonarą,
jums reikia suderinamo keitiklio.
Garmin ClearVü didelio dažnio sonaras teikia išsamų laivo
žvejybinės aplinkos vaizdą – išsamiai atkuriamos struktūros, pro
kurias laivas praplaukia.
1 Mobilųjį įrenginį prijunkite prie STRIKER Plus įrenginio
(Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 2 psl.).
2 Jei galimas programinės įrangos naujinimas ir mobiliajame
įrenginyje turite interneto prieigą, pasirinkite Programinės
įrangos naujiniai > Atsisiųsti.
Programa ActiveCaptain naujinimą atsiunčia į mobilųjį
įrenginį. Kai programą vėl prijungsite prie STRIKER Plus
įrenginio, naujinimas bus perkeltas į įrenginį. Baigus
perkėlimą būsite paraginti įdiegti naujinimą.
3 Kai gausite STRIKER Plus įrenginio raginimą, pasirinkite
naujinimo diegimą.
• Jei programinę įrangą norite atnaujinti iš karto, pasirinkite
OK.
• Jei norite naujinimą atidėti, pasirinkite Cancel. Kai būsite
pasiruošę įdiegti naujinimą, pasirinkite ActiveCaptain >
Software Updates > Install Now.
Žuvų sonaras
Jei prie STRIKER Plus įrenginio tinkamai prijungsite suderinamą
keitiklį, šį įrenginį galite naudoti kaip žuvų sonarą.
Daugiau informacijos apie jums reikalingą keitiklį rasite adresu
www.garmin.com/transducers.
Įvairūs sonaro rodiniai gali padėti matyti atitinkamoje zonoje
esančias žuvis. Galimi sonaro rodiniai priklauso nuo keitiklio tipo
ir prie kartploterio prijungto echoloto modulio. Pavyzdžiui,
Garmin ClearVü™ sonaro ekranus galite peržiūrėti, tik jei
prijungtas suderinamas Garmin ClearVü keitiklis.
Yra keturių tipų sonaro rodiniai: viso ekrano rodinys, į dvi dalis
padalyto ekrano rodinys, priartintas padalyto ekrano rodinys ir
du skirtingus dažnius rodantis padalyto dažnio rodinys. Galite
tinkinti kiekvieno rodinio nustatymus. Pavyzdžiui, jei peržiūrite
padalyto dažnio rodinį, galite atskirai reguliuoti kiekvieno dažnio
stiprumą.
Jei tinkamo sonaro rodinio nėra, galite sukurti tinkinto derinio
ekraną (Sujungti puslapiai, 1 psl.).
Dugno gylis
Vandens temperatūra
GPS greitis
Įrenginio įtampa
Laikas
Objektai po vandeniu (žuvys)
Vienodo gylio kreivė
Keitiklio tipas ir dažnis bei priartinimo tipas
Gylio indikatorius, sonaro duomenų ekraną slenkant iš dešinės į
kairę
Dugno echolotas
Įprastiniai keitikliai skleidžia kūgišką šviesos pluoštą. Garmin
ClearVü skenavimo sonaro technologija skleidžia du siaurus
spindulius, kurie savo forma panašūs į kopijavimo aparato
spindulį. Naudojant šiuos spindulius gaunamas aiškesnis,
nuotrauką primenantis aplink laivą esančių objektų vaizdas.
Traditional sonaro rodinys
Priklausomai nuo prijungto keitiklio, galimi keli viso ekrano
rodiniai.
Viso ekrano Traditional sonaro rodinyje pateikiamas didelis
sonaro duomenų iš keitiklio vaizdas. Dešinėje ekrano pusėje
esanti atstumo skalė rodo gylį, kuriame yra aptikti objektai
(ekranui slenkant iš dešinės į kairę).
SideVü sonaro rodinys
PASTABA: ne visuose modeliuose palaikomas SideVü sonaras
ir skenavimo keitikliai.
PASTABA: jei norite gauti SideVü skenavimo sonarą, jums
reikia suderinamo keitiklio ir žuvų ieškiklio.
Žuvų sonaras
3
SideVü skenavimo sonaro technologija rodo laivo aplinkos
vaizdą. Šią funkciją galima naudoti ieškant struktūrų ir žuvies.
Kairėje laivo pusėje
Dešinėje laivo pusėje
Priartinta gylio skalė
Laivo keitiklis
Keisti lango mastelį
Medžiai
Gylio diapazonas
Senos padangos
Rastai
Atstumas nuo laivo borto
Vanduo tarp laivo ir dugno
Padalytų dažnių ekranas
Padalytų dažnių ekrane galite matyti du dažnius.
Šviesos signalas
Šviesos signalizatorius rodo sonaro informaciją skritulinėje gylio
skalėje, nurodydamas po laivu esančius objektus. Jis rodomas
kaip žiedas, kuris prasideda viršuje ir tęsiasi pagal laikrodžio
rodyklę. Gylį nurodo skalė žiedo viduje. Gauta sonaro
informacija sublyksi žiede, nurodytame gylyje. Spalvos reiškia
skirtingą sonaro duomenų stiprumą.
Pasirinkite Flasher.
Gylis esamoje vietoje
Gylio skalė
Padalytas skirtingų mastelių rodinys
Padalyto skirtingų mastelių puslapio dešinėje ekrano pusėje
galite pamatyti visą sonaro rodmenų diagramos rodinį, o kairėje
ekrano pusėje – padidintą tos diagramos dalį.
Sonaro ekrane pasirinkite
> Zoom > Split Zoom.
4
Keitiklio tipo pasirinkimas
Jei prijungiate prie įrenginio nepridėtą keitiklį, gali reikėti
nustatyti keitiklio tipą, kad sonaras veiktų tinkamai. Prieš
prijungdami keitiklį turite pasirinkti keitiklio tipą. Keitiklio
pavadinimas turi būti nurodytas ant etiketės, esančios ant
keitiklio laido, šalia jungties.
Šis įrenginys suderinamas su įvairiais papildomais keitikliais,
įskaitant Garmin ClearVü keitiklius, kurių sąrašas pateiktas
adresu www.garmin.com/transducers.
1 Pasirinkite Settings > My Vessel > Transducer Type.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei turite 200/77 kHz dvigubo spindulio keitiklį, pasirinkite
Dual Beam (200/77 kHz).
• Jei turite 200/50 kHz dvigubo dažnio keitiklį, pasirinkite
Dual Frequency (200/50 kHz).
• Jei turite kito tipo keitiklį, pasirinkite jį sąraše.
Sonaro dažniai
PASTABA: galimi dažniai priklauso nuo kartploterio, echoloto
modulių ir naudojamo keitiklio.
Koreguojant dažnį sonarą galima suderinti su jūsų konkrečiais
tikslais ir esamu vandens gyliu.
Taikant aukštesnį dažnį naudojamas siauro pločio spindulys,
kuris yra tinkamesnis plaukiant dideliu greičiu ir audringoje
jūroje. Stebėti dugną ir termokliną geriau naudojant aukštesnį
dažnį.
Taikant žemesnį dažnį naudojamas didesnio pločio spindulys,
kuris žvejui leidžia matyti daugiau objektų, bet gali būti
generuojama daugiau paviršiaus triukšmo ir esant audringai
jūrai atsirasti dugno signalų pertrūkių. Naudojant didesnio pločio
spindulį generuojami didesni lankai, skirti žuvų duomenimis,
todėl šis spindulys puikiai tinka žuvims aptikti. Didesnio pločio
spinduliai taip pat tinkamesni giliame vandenyje, nes žemesnis
dažnis geriau skverbiasi per vandenį.
CHIRP dažniai leidžia peržiūrėti kiekvieną dažnių diapazono
impulsą, todėl geriau atskiriami giliame vandenyje esantys
objektai. CHIRP sistema gali būti naudojama siekiant tiksliai
identifikuoti objektus, pvz., atskiras žuvis būryje, ir giliame
vandenyje. CHIRP paprastai funkcionuoja geriau nei vieno
dažnio įrenginiai. Kadangi kai kurios žuvys gali būti rodomos
geriau naudojant fiksuotą dažnį, naudodami CHIRP dažnius
turėtumėte atsižvelgti į savo tikslus ir vandens sąlygas.
Kai kurių sonarų juodųjų dėžių ir keitiklių atveju taip pat galima
tinkinti kiekvieno keitiklio elemento iš anksto nustatytus dažnius;
tai leidžia greitai pakeisti dažnį naudojant išankstinius
nustatymus, kai keičiasi vandens sąlygos ir tikslai.
Žuvų sonaras
Peržiūrint du dažnius vienu metu, naudojant padalytą dažnių
rodinį, galite matyti gilesnius vandenis naudodami žemesnį
dažnį ir tuo pačiu metu matyti išsamesnį vaizdą naudodami
aukštesnio dažnio duomenis.
Dažnio pasirinkimas
PASTABA: jokių sonaro rodinių ir keitiklių dažnio koreguoti
negalite.
Galite nurodyti, kuriuos dažnius rodyti sonaro ekrane.
> Frequency.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite
2 Pasirinkite dažnį, pritaikytą jūsų poreikiams ir vandens gyliui.
Daugiau informacijos apie dažnius žr. Sonaro dažniai, 4 psl..
Kelio taško kūrimas sonaro ekrane
naudojant įrenginio mygtukus
1 Sonaro rodinyje naudokitės rodyklių mygtukais, kad
pasirinktumėte vietą, kurią norite išsaugoti.
2 Pasirinkite .
3 Jei reikia, paredaguokite kelio taškų informaciją.
Sonaro pristabdymas
Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos parinktys.
Pasirinkite nustatymą:
• Traditional arba ClearVü sonaro ekrane pasirinkite arba
.
• SideVü sonaro ekrane pasirinkite arba .
Mastelio nustatymas
Mastelį galite reguliuoti rankiniu būdu, nurodydami spindulį ir
fiksuotą pradinį gylį. Pavyzdžiui, kai gylis – 15 m, o pradinis gylis
– 5 m, įrenginys padidintą plotą rodys nuo 5 iki 20 m gylio.
Taip pat galite leisti įrenginiui automatiškai nustatyti mastelį,
nurodydami spindulį. Įrenginys apskaičiuoja priartinimo plotą
nuo vandens dugno. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 10 m spindulį,
įrenginys padidintą plotą rodys nuo vandens dugno iki 10 metrų
virš jo.
> Zoom.
1 Sonaro ekrane pasirinkite
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Pasirinkite Bottom Lock, jei norite, kad ekranas stebėtų
vandens dugną.
• Pasirinkite Manual, jei mastelį norite nustatyti rankiniu
būdu.
• Pasirinkite Auto, jei norite, kad mastelis būtų nustatomas
automatiškai.
• Pasirinkite Split Zoom, jei norite įjungti padalytą skirtingų
mastelių rodinį.
Ekrano užfiksavimas vandens dugno stebėjimui
Ekraną galima užfiksuoti dugno stebėjimui. Pavyzdžiui, jei
pasirinksite 20 metrų spindulį, įrenginys parodys plotą nuo
vandens dugno iki 20 metrų virš jo. Spindulys rodomas dešinėje.
> Zoom > Bottom Lock.
1 Sonaro rodinyje pasirinkite
2 Pasirinkite spindulį.
Sonaro stiprumas
Stiprumo nustatymas reguliuoja sonaro imtuvo jautrumą, kad
pagerintų vaizdą dėl vandens gylio ir neskaidrumo. Padidinus
stiprumą rodoma daugiau detalių, o jį sumažinus tampa
aiškesnis ekrano vaizdas.
PASTABA: stiprumo nustatymas viename sonaro rodinyje
taikomas visiems sonaro rodiniams.
Žuvų sonaras
Stiprumo nustatymas automatiškai
PASTABA: norėdami nustatyti stiprumą padalytų dažnių
ekrane, kiekvieną dažnį turite nustatyti atskirai.
> Gain.
1 Pasirinkite
Jei
taikytina,
pasirinkite
Enable Auto Gain.
2
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi didesnio
jautrumo, silpnesni sonaro duomenys su daugiau
triukšmo, pasirinkite Auto High.
• Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi vidutinio jautrumo
sonaro duomenys su vidutiniu triukšmu, pasirinkite Auto
Med.
• Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi mažesnio
jautrumo sonaro duomenys su mažiau triukšmo,
pasirinkite Auto Low.
Stiprumo nustatymas neautomatiniu būdu
> Gain.
1 Sonaro ekrane pasirinkite
2 Pasirinkite arba , kol pamatysite triukšmą ekrane
matomoje vandens dalyje.
3 Pasirinkite arba , jei norite sumažinti stiprumą.
Gylio skalės diapazono nustatymas
Gylio skalės diapazoną, kuris rodomas dešinėje ekrano pusėje,
galima nustatyti. Esant automatiniam diapazono nustatymui
dugnas būna apatiniame sonaro ekrano trečdalyje, o tai gali būti
naudinga dugnui, kuriame būna lėtų ar vidutiniškų reljefo
pasikeitimų, stebėti.
Kai gylis labai pasikeičia, pvz., esant nuolydžiui ar uolai,
diapazoną nustatant rankiniu būdu galima peržiūrėti nurodytą
gylio diapazoną. Dugnas rodomas ekrane tol, kol nustatomas
visas rankiniu būdu nurodytame diapazone esantis dugnas.
> Range.
1 Sonaro ekrane pasirinkite
Pasirinkite
nustatymą:
2
• Jei norite, kad įrenginys automatiškai nustatytų diapazoną
pagal gylį, pasirinkite Auto.
• Jei diapazoną norite padidinti rankiniu būdu, pasirinkite
arba .
• Jei diapazoną norite sumažinti rankiniu būdu, pasirinkite
arba .
PASTABA: jei diapazoną norite greitai nustatyti rankiniu
būdu, pasirinkite ir .
Diapazoną nustačius viename ekrane, šis nustatymas
taikomas visiems ekranams, išskyrus SideVü ekraną.
Sonaro sąranka
PASTABA: kai kuriems modeliams ir keitikliams taikomos ne
visos parinktys ir nustatymai.
Vienodo gylio kreivės rodymas ir koregavimas
Sonaro ekrane galima rodyti ir koreguoti horizontalią kreivę.
Kreivės gylis rodomas dešinėje ekrano pusėje.
PASTABA: vienodo gylio kreivę rodant viename ekrane, ji
matoma visuose ekranuose.
> Sonar Setup > Depth Line.
1 Sonaro ekrane pasirinkite
2 Pasirinkite .
3 Jei norite koreguoti Depth Line, pasirinkite arba .
Slinkimo greičio nustatymas
Galite nustatyti greitį, kuriuo sonaro vaizdas juda ekranu. Esant
didesniam slinkimo greičiui rodoma daugiau detalių, ypač
plaukiant ar blizgiaujant. Esant mažesniam greičiui sonaro
informacija ekrane rodoma ilgiau. Slinkimo greičio nustatymas
viename sonaro rodinyje taikomas visiems sonaro rodiniams.
5
1 Sonaro rodinyje pasirinkite
> Sonar Setup > Scroll
Speed.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami automatiškai reguliuoti slinkimo greitį
naudodamiesi greičiu žemės atžvilgiu, pasirinkite Auto.
Esant nustatymui „Automatiškai“ slinkimo greitis
pasirenkamas pagal laivo greitį, kad objektai vandenyje
būtų fiksuojami taikant tinkamą formato santykį ir būtų
rodomi mažiau iškreipti. Peržiūrint Garmin ClearVü arba
SideVü sonaro vaizdus rekomenduojama naudoti
nustatymą „Automatiškai“.
• Jei norite naudoti labai greitą slinkimą, pasirinkite
Ultrascroll .
Naudojant parinktį „Ultrascroll“ greitai slenkami nauji
sonaro duomenys, bet jų kokybė žemesnė. Daugumoje
atvejų parinktis „Greitai“ užtikrina gerą greitai slenkančio
vaizdo ir mažiau iškreiptų objektų balansą.
®
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su sonaro aplinkos
informacija.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su sonaro aplinkos ir
gylio, kuriame yra objektai, informacija.
1 Sonaro ekrane pasirinkite
> Fish Symbols.
2 Pasirinkite nustatymą.
> Sonar Setup > Appearance
Sonaro triukšmo blokavimo nustatymai
Sonaro rodinyje pasirinkite
> Sonar Setup > Noise Reject.
Interference: reguliuojamas jautrumas siekiant sumažinti
netoliese esančių triukšmo šaltinių trukdžių poveikį.
Dugno tyrinėjimo ribos nustatymas
Galima nustatyti didžiausią gylį, kuriame automatinio diapazono
funkcija tyrinės dugną. Esant žemesnei ribai duomenys apie
dugną gaunami greičiau nei esant aukštesnei.
> Sonar Setup > Bottom
1 Sonaro ekrane pasirinkite
Search Limit.
2 Pasirinkite diapazoną.
Sonaro vaizdo nustatymai
Sonaro rodinyje pasirinkite
> Sonar Setup > Appearance.
Color Scheme: nustatomas spalvų derinys.
Edge: sustiprinamas stipriausias signalas iš dugno, kad padėtų
nustatyti signalo stiprumą ar silpnumą.
A-Scope: ekrano dešinėje pusėje rodomas vertikalus signalas,
kuris skalėje iš karto parodo atstumą iki objektų.
Fish Symbols: nustatoma, kaip sonaras interpretuoja objektus
po vandeniu.
Kai koreguojate trukdžių nustatymą iš išjungto pereidami
į
žemą , vidutinį ir aukštą lygį , triukšmas palaipsniui
pašalinamas, tačiau šiek tiek išlieka esant stipriems
grįžtamiesiems objektų atspindžiams. Siekiant pašalinti
ekrano trukdžius, turi būti naudojamas žemiausias trukdžių
nustatymas, kuriuo pasiekiamas norimas rezultatas.
Geriausias būdas pašalinti trukdžius – išspręsti diegimo
problemas.
Surface Noise: paslepiami grįžtamieji sonaro duomenys prie
vandens paviršiaus. Paslėpus paviršiaus triukšmą ekranas
mažiau apkraunamas informacija.
Radiolokacinio indikatoriaus („A-Scope“) įjungimas
Radiolokacinis indikatorius yra vertikalus šviesos signalas palei
dešiniąją visaekranio sonaro rodinio pusę. Ši funkcija išplečia
naujausius gaunamus sonaro duomenis, kad būtų lengviau juos
pamatyti. Jis taip pat gali būti naudingas aptinkant arti dugno
esančias žuvis.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose sonaro ekranuose.
Visaekraniame puslapyje pasirinkite
> Sonar Setup >
Appearance > A-Scope.
A-Scope
Sonaro šviesos pluošto skersmuo esamame gylyje
Objektų po vandeniu vaizdo konfigūravimas
PASTABA: objektų po vandeniu vaizdą sukonfigūravus
viename ekrane, šis nustatytas taikomas visiems ekranams.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose sonaro rodiniuose.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai.
Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su gylio, kuriame yra
objektai, informacija.
6
Paviršiaus triukšmą
sukelia trukdžiai tarp keitiklio ir
vandens. Paviršiaus triukšmą galima paslėpti , kad ekrano
vaizdas būtų aiškesnis. Didesnio pločio (mažesnio dažnio)
spinduliai gali rodyti daugiau objektų, bet tada paviršiaus
triukšmas būna didesnis.
TVG: sumažinamas paviršiaus triukšmas.
Šis valdiklis geriausiai tinka situacijose, kai norite reguliuoti ir
užkirsti kelią netvarkai ekrane ar triukšmui prie vandens
paviršiaus. Tai taip pat leidžia matyti netoli paviršiaus
esančius objektus, kurie kitu atveju būtų paslėpti ar
užmaskuoti paviršiniu triukšmu.
Perdangų duomenų nustatymai
Sonaro ekrane rodomus duomenis galima tinkinti.
Sonaro ekrane pasirinkite
> Overlay Numbers.
Navigation Inset: laivui naviguojant link kelionės tikslo rodoma
navigacijos įklija.
Compass Tape: rodoma kompaso juostelės duomenų juosta.
Device Voltage: rodoma įrenginio įtampa.
Žuvų sonaras
Depth: rodomas esamas keitiklio gylis.
Speed: rodomas esamas laivo greitis.
Water Temp.: rodoma esama vandens temperatūra.
Time of Day: rodomas esamas dienos laikas.
„ Garmin Quickdraw Contours“
žemėlapių kūrimas
ĮSPĖJIMAS
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimo funkcija
naudotojams leidžia generuoti žemėlapius. Garmin neteikia jokių
garantijų dėl trečiųjų šalių sugeneruotų žemėlapių tikslumo,
patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokį trečiųjų
šalių žemėlapių naudojimą ar rėmimąsi jais atsakomybę
prisiimate jūs.
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių funkcija leidžia greitai
kurti bet kokių vandens telkinių žemėlapius su kontūrais ir gylio
etiketėmis.
Kai „Garmin Quickdraw Contours“ įrašo duomenis, laivo
piktograma rodoma spalvotame apskritime. Šis apskritimas
reiškia apytikrę vietą žemėlapyje, kuri yra nuskaitoma kiekvienu
judesiu.
Žalias apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnį
nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltonas apskritimas reiškia
tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./val.)
greitį. Raudonas apskritimas reiškia netinkamą gylį ar GPS
padėtį bei didesnį nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.
„Garmin Quickdraw Contours“ galite peržiūrėti sujungtame
ekrane arba viename žemėlapio rodinyje.
Įrašant duomenis išsaugotų duomenų kiekis priklauso nuo
laisvos įrenginio atminties dydžio, sonaro šaltinio ir laivo greičio.
Jei naudojate vieno spindulio sonarą, įrašinėti galite ilgiau.
Apskaičiuota, kad į įrenginį galite įrašyti apie 1 500 valandų
duomenų.
Vandens telkinio žemėlapio kūrimas
naudojant funkciją „Garmin Quickdraw
Contours“
Kad galėtumėte naudoti funkciją „Garmin Quickdraw Contours“,
turite žinoti sonaro gylį ir savo GPS padėtį.
> Quickdraw Contours >
1 Pasirinkite Quickdraw Map >
Start Recording.
> Quickdraw Contours > Stop
2 Baigę įrašymą pasirinkite
Recording.
Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw
Contours“ žemėlapio
Jei norite pažymėti pavojingas ar lankytinas vietas, galite pridėti
etikečių prie „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapio.
1 Quickdraw Map pasirinkite vietą.
2 Pasirinkite Add Quickdraw Label.
3 Įveskite etiketės tekstą ir pasirinkite Done.
„ Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimas
„Garmin Quickdraw Contours“ pašalinimas
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius galima pašalinti.
Pasirinkite Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours >
Delete.
Garmin Quickdraw bendruomenė
Garmin Quickdraw bendruomenė yra nemokama, vieša,
internetinė bendruomenė, kurioje galite bendrinti „Garmin
Quickdraw Contours“ žemėlapius su kitais. Taip pat galite
atsisiųsti žemėlapius, kuriuos sukūrė kiti naudotojai.
Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija, galite naudoti
ActiveCaptain programą, kad pasiektumėte Garmin Quickdraw
bendruomenę (Prisijungimas prie Garmin Quickdraw
bendruomenės naudojant ActiveCaptain, 7 psl.).
PASTABA: Garmin įrenginyje turi būti atminties kortelės lizdas
arba Wi‑Fi technologija, kad galėtumėte dalyvauti Garmin
Quickdraw bendruomenėje.
Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės
naudojant ActiveCaptain
1 Mobiliajame įrenginyje atidarykite ActiveCaptain programą ir
prijunkite prie STRIKER Plus įrenginio (Darbo su
ActiveCaptain programa pradžia, 2 psl.).
2 Programoje pasirinkite „Quickdraw“ bendruomenė.
Iš bendruomenės narių galite atsisiųsti kontūrų (Kaip atsisiųsti
Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapius naudojant
ActiveCaptain, 7 psl.) ir bendrinti savo sukurtus kontūrus
(„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su
Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain,
7 psl.).
Kaip atsisiųsti Garmin Quickdraw bendruomenės
žemėlapius naudojant ActiveCaptain
Galite atsisiųsti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kurie
buvo sukurti kitų ir bendrinti su Garmin Quickdraw
bendruomene.
1 Mobiliajame įrenginyje, programoje ActiveCaptain pasirinkite
„Quickdraw“ bendruomenė > Search for Contours.
2 Naudodami žemėlapio ir paieškos funkcijas raskite zoną,
kurią norite atsisiųsti.
Raudoni taškai reiškia atitinkamos zonos bendrintus „Garmin
Quickdraw Contours“ žemėlapius.
3 Pasirinkite Select Download Region.
4 Vilkite langą, kad pasirinktumėte norimą atsisiųsti zoną.
5 Vilkite kampus, kad pakeistumėte norimą atsisiųsti zoną.
6 Pasirinkite Download Area.
Kai kitą kartą programą ActiveCaptain prijungsite prie STRIKER
Plus įrenginio, atsisiųsti kontūriniai žemėlapiai į įrenginį bus
perkelti automatiškai.
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su
Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain
Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius,
kuriuos sukūrėte su kitais Garmin Quickdraw bendruomenėje.
Jei bendrinate kontūrinį žemėlapį, bendrinamas tik kontūrinis
žemėlapis. Kelio taškai nebendrinami.
Nustatydami ActiveCaptain programą galite pasirinkti
automatiškai bendrinti kontūrus su bendruomene. Jei to
nepadarėte, bendrinimą galite įgalinti vadovaudamiesi toliau
nurodytais veiksmais.
Mobiliojo įrenginio programoje ActiveCaptain pasirinkite
„Quickdraw“ bendruomenė.
Kai kitą kartą programą ActiveCaptain prijungsite prie STRIKER
Plus įrenginio, kontūriniai žemėlapiai bendruomenei bus
perduoti automatiškai.
7
Žemėlapio nustatymai
Pasirinkite Quickdraw Map >
.
Waypoints: rodomas kelio taškų sąrašas.
Waypoint Display: nustatoma, kaip kelio taškai bus rodomi
jūrlapyje.
Quickdraw Contours: įjungiamas dugno kontūrų braižymas ir
leidžiama kurti žvejybos jūrlapio etiketes.
Routes: rodomas maršrutų sąrašas.
Tracks: žemėlapyje rodoma kelionių istorija.
Search: galima ieškoti išsaugotų maršrutų ir kelio taškų.
Map Setup: nustatoma žemėlapio perspektyva ir parodoma
krypties linija, kuri reiškia nuo laivo priekio kelio kryptimi
žemėlapyje nubrėžtą liniją.
Overlay Numbers: galima tinkinti žemėlapyje rodomus
duomenis.
„ Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai
Pasirinkite Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours >
Settings.
Ekranas: rodomi „Garmin Quickdraw Contours“. Pasirinkus My
Contours rodomi jūsų „Garmin Quickdraw
Contours“ žemėlapiai. Pasirinkus Community Contours
rodomi žemėlapiai, kuriuos atsisiuntėte iš Garmin Quickdraw
bendruomenės.
Recording Offset: nustatomas atstumas tarp sonaro gylio ir
kontūrų įrašymo gylio. Jei vandens lygis po paskutinio
įrašymo pasikeitė, pakoreguokite šį nustatymą
suvienodindami abiejų įrašų gylį.
Pavyzdžiui, jei per paskutinį įrašymą sonaro gylis buvo 3,1 m
(10,5 pėd.), o šiandien sonaro gylis – 3,6 m (12 pėd.),
įveskite –0,5 m (–1,5 pėd.) Recording Offset vertę.
User Display Offset: pašalinami kontūro gylių ir gylių etikečių
skirtumai jūsų kontūrų žemėlapiuose siekiant kompensuoti
vandens masės lygio pokyčius arba įrašytų žemėlapių gylio
klaidas.
Comm. Display Offset: pašalinami kontūro gylių ir gylių etikečių
skirtumai bendruomenės kontūrų žemėlapiuose siekiant
kompensuoti vandens masės lygio pokyčius arba įrašytų
žemėlapių gylio klaidas.
Survey Coloring: nustatomos „Garmin Quickdraw
Contours“ rodinio spalvos. Įjungus šį nustatymą spalvos rodo
įrašymo kokybę. Išjungus šį nustatymą kontūro zonos
rodomos standartinėmis žemėlapio spalvomis.
Žalia spalva reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnį
nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltona spalva reiškia
tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./
val.) greitį. Raudona spalva reiškia netinkamą gylį ar GPS
padėtį bei didesnį nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.
Depth Range Shading: nustatomos gylio diapazono viršutinė ir
apatinė ribos ir šio diapazono spalva.
Gylio diapazono atspalviai
Žemėlapio spalvų diapazoną galite nustatyti taip, kad būtų
rodomas gylis, kur šiuo metu kimba jūsų gaudomos žuvys. Jei
norite stebėti, kaip greitai atitinkamame gylio diapazone keičiasi
atstumas iki dugno, galite nustatyti didesnio gylio diapazonų. Jei
žvejojate vidaus vandenyse, naudokite ne daugiau kaip penkis
gylio diapazonus, taip žemėlapio vaizdas bus aiškesnis.
Raudona
Nuo 0 iki 1,5 m (nuo 0 iki 5 pėd.)
Oranžinė
Nuo 1,5 iki 3 m (nuo 5 iki 10 pėd.)
Geltona
Nuo 3 iki 4,5 m (nuo 10 iki 15 pėd.)
Žalia
Nuo 4,5 iki 7,6 m (nuo 15 iki 25 pėd.)
Navigacija naudojant STRIKER Plus
ĮSPĖJIMAS
Naviguojant, kursas gali eiti pro sausumą arba seklumą.
Stebėkite matomus objektus ir vairuodami venkite sausumos,
seklumų ir kitų pavojingų objektų.
Kursą į kelionės tikslą galite nustatyti ir jo laikytis naudodami
vieną iš šių dviejų būdų: Go To arba Route To.
Go To: naviguojama tiesiai į kelionės tikslą. Tai standartinis
navigavimo į kelionės tikslą būdas. Įrenginys sukuria tiesios
linijos kursą arba navigacijos liniją į kelionės tikslą. Kelias gali
vesti per sausumą ir kitas kliūtis.
Route To: sukuriamas maršrutas iš jūsų vietos iki kelionės
tikslo; visame kelyje galima pridėti posūkių. Šia parinktimi
sukuriamas tiesios linijos kursas iki kelionės tikslo, bet
leidžiama prie maršruto pridėti posūkių, kuriais išvengiama
sausumos ir kitų kliūčių.
Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą
Išsaugotų kelio taškų, maršrutų, pėdsakų ir jūrinių paslaugų
galite ieškoti pagal pavadinimą.
1 Pasirinkite User Data > xx.
2 Įveskite bent dalį kelionės tikslo pavadinimo.
3 Jei reikia, pasirinkite Done.
Rodomi 50 artimiausių kelionės tikslų, kuriuose yra jūsų
paieškos tikslai.
4 Pasirinkite kelionės tikslą.
Kelio taško kūrimas žemėlapyje
1 Quickdraw Map pasirinkite vietą.
2 Pasirinkite .
Jūrlapio dešinėje rodomas parinkčių sąrašas. Parinktys
priklauso nuo pasirinktos vietos ar objekto.
3 Pasirinkite Create Waypoint.
Navigavimas į kelio tašką
1 Norėdami pasirinkti kelio tašką Quickdraw Map, naudokitės
rodyklių mygtukais.
Ekrane parodomas kelio taško pavadinimas.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite Navigate To > Go To.
Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį
naudojant žemėlapį
Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta žemėlapyje.
8
Navigacija naudojant STRIKER Plus
1 Pasirinkite User Data > Routes > New > Route Using
2
3
4
5
6
Chart.
Išskleiskite žemėlapį ir pasirinkite pradinę maršruto vietą.
Pasirinkite , jei prie maršruto norite pridėti posūkį.
Pakartokite veiksmą, jei norite pridėti visus maršrute esančius
posūkius.
Pasirinkite
> Navigate To.
Pasirinkite nustatymą.
Navigacijos sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Stop Navigation.
Kelio taškai
Kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti.
Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas
Bet kuriame ekrane pasirinkite .
Kelio taško kūrimas kitoje vietoje
1 Pasirinkite User Data > Waypoints > New Waypoint.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei kelio tašką norite sukurti įvesdami padėties
koordinates, pasirinkite Enter Coordinates ir įveskite
koordinates.
• Jei kelio tašką norite sukurti naudodami jūrlapį, pasirinkite
Use Chart, pasirinkite vietą ir .
Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir
navigavimas į ją
Bet kuriame ekrane pasirinkite > Man Overboard > Yes.
Žuvų ieškiklis nustatys tiesų kursą atgal į vietą.
Atstumo matavimas žemėlapyje
Galima išmatuoti atstumą tarp esamos ir kitos vietos.
1 Išskleiskite žemėlapį.
2 Pasirinkite > Measure Distance.
Atstumas tarp vietų rodomas viršutiniame kairiajame ekrano
kampe.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad perkeltumėte smeigtuką ir
išmatuotumėte atstumą iki kitos vietos.
Visų kelio taškų sąrašo peržiūra
Pasirinkite User Data > Waypoints.
Išsaugoto kelio taško redagavimas
1 Pasirinkite User Data > Waypoints.
2 Pasirinkite kelio tašką.
3 Pasirinkite Edit Waypoint.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pridėti pavadinimą, pasirinkite Name ir įveskite
pavadinimą.
• Jei norite pakeisti simbolį, pasirinkite Symbol.
• Jei norite pakeisti gylį, pasirinkite Depth.
• Jei norite pakeisti vandens temperatūrą, pasirinkite Water
Temp..
• Jei norite pakeisti komentarą, pasirinkite Comment.
• Jei norite pakeisti kelio taško padėtį, pasirinkite Position.
Kelio taško arba MOB šalinimas
1 Pasirinkite User Data > Waypoints.
2 Pasirinkite kelio tašką arba MOB.
3 Pasirinkite Delete.
Navigacija naudojant STRIKER Plus
Visų kelio taškų šalinimas
Pasirinkite User Data > Manage Data > Clear User Data >
Waypoints > All.
Maršrutai
Maršrutas yra kelio taškų ar vietų seka, vedanti į galutinį
kelionės tikslą.
Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant
žemėlapį
Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta žemėlapyje.
1 Pasirinkite User Data > Routes > New > Route Using
Chart.
2 Išskleiskite žemėlapį ir pasirinkite pradinę maršruto vietą.
3 Pasirinkite , jei prie maršruto norite pridėti posūkį.
4 Pakartokite veiksmą, jei norite pridėti visus maršrute esančius
posūkius.
> Navigate To.
5 Pasirinkite
6 Pasirinkite nustatymą.
Maršruto kūrimas ir išsaugojimas
Šis veiksmas išsaugo maršrutą ir visus jame esančius kelio
taškus. Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta.
1 Pasirinkite User Data > Routes > New > Use Chart.
2 Pasirinkite maršruto pradžios vietą.
3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
pridėkite posūkį.
4 Jei norite pridėti daugiau posūkių, pakartokite 3 veiksmą.
5 Pasirinkite galutinį kelionės tikslą.
Maršrutų sąrašo peržiūra
Pasirinkite User Data > Routes.
Išsaugoto maršruto redagavimas
Galite pakeisti maršruto pavadinimą arba jo posūkius.
1 Pasirinkite User Data > Routes.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Edit Route.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Name ir įveskite
pavadinimą.
• Jei posūkių sąraše norite pasirinkti kelio tašką, pasirinkite
Edit Turns > Use Turn List ir sąraše pasirinkite kelio
tašką.
• Jei norite pasirinkti posūkį naudodami jūrlapį, pasirinkite
Edit Turns > Use Chart ir jūrlapyje pasirinkite vietą.
Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti,
turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.
1 Pasirinkite User Data > Routes.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Navigate To.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite
Forward.
• Jei norite naviguoti maršrutu į pradžios vietą, naudotą, kai
maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite Backward.
Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė
violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos
vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis
ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
9
6 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
7 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją
(koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės
tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).
Maršruto, lygiagretaus išsaugotam maršrutui, paieška
ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti,
turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.
1 Pasirinkite User Data > Routes.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Navigate To.
4 Jei norite naviguoti lygiagrečiai maršrutui konkrečiu atstumu
nuo jo, pasirinkite Offset.
5 Nurodykite, kaip naviguoti maršrutu:
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Forward - Port.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Forward - Starboard.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Backward - Port.
• Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos,
naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo
pradinio maršruto, pasirinkite Backward - Starboard.
Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė
violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos
vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis
ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
6 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
7 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
8 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją
(koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės
tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).
Išsaugoto maršruto šalinimas
1 Pasirinkite User Data > Routes.
2 Pasirinkite maršrutą.
3 Pasirinkite Delete.
Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas
Pasirinkite User Data > Manage Data > Clear User Data >
Routes.
Pėdsakai
Pėdsakas yra jūsų laivo kelio įrašas. Esamu metu įrašomas
pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku ir jį galima išsaugoti.
Pėdsakus galite rodyti kiekviename jūrlapyje arba jūrlapio 3D
rodinyje.
Pėdsakų rodymas
Pasirinkite User Data > Tracks > Tracks.
Pėdsaką žymi jūrlapyje besidriekianti linija.
Aktyvaus pėdsako išvalymas
Pasirinkite User Data > Tracks > Clear Active Track.
Pėdsako atmintis išvalyta ir aktyvus pėdsakas toliau
įrašomas.
Aktyvaus pėdsako išsaugojimas
Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Save Active Track.
10
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
• Pasirinkite Entire Log.
Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra
Pasirinkite User Data > Tracks > Saved Tracks.
Išsaugoto pėdsako redagavimas
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Edit Track.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Name ir įveskite naują pavadinimą.
• Pasirinkite Track Color, tada pasirinkite spalvą.
Kaip pėdsaką išsaugoti kaip maršrutą
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Edit Track > Save As > Save as Route.
Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį
Kad galėtumėte peržiūrėti pėdsakų sąrašą ir pagal juos
naviguoti, turite įrašyti ir išsaugoti bent vieną pėdsaką (Aktyvaus
pėdsako išsaugojimas, 10 psl.).
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Follow Track.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite naviguoti pėdsaku nuo pradžios vietos,
naudotos, kai pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite
Forward.
• Jei norite naviguoti pėdsaku į pradžios vietą, naudotą, kai
pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite Backward.
5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
6 Sekite liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami
sausumos, seklumos ir kitų kliūčių.
Išsaugoto pėdsako pašalinimas
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Pasirinkite pėdsaką.
3 Pasirinkite Delete.
Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas
Pasirinkite User Data > Manage Data > Clear User Data >
Saved Tracks.
Aktyvaus pėdsako atsekimas
Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Follow Active Track.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
• Pasirinkite Entire Log.
3 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
4 Sekite spalvotą liniją vengdami sausumos, seklumos ir kitų
kliūčių.
Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Active Track Options >
Track Color.
2 Pasirinkite pėdsako spalvą.
Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Active Track Options.
2 Pasirinkite Record Mode.
Navigacija naudojant STRIKER Plus
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti pėdsakų žurnalą, kol yra pėdsakams
skirtos atminties, pasirinkite Fill.
• Jei norite nuolat įrašinėti pėdsakų žurnalą, keičiant senus
duomenis naujais, pasirinkite Wrap.
Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas
Galite nurodyti dažnį, kuriuo įrašoma pėdsako linija. Dažnesnis
linijų įrašymas yra tikslesnis, bet pėdsako žurnalas užpildomas
greičiau. Siekiant efektyviai naudoti atmintį rekomenduojamas
naudoti skyros intervalą.
1 Pasirinkite User Data > Tracks > Active Track Options >
Record Intervals > Interval.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti pėdsaką pagal atstumą tarp taškų,
pasirinkite Distance > Change ir įveskite atstumą.
• Jei norite įrašyti pėdsaką pagal laiko intervalą, pasirinkite
Time > Change ir įveskite laiko intervalą.
• Jei norite įrašyti pėdsako liniją pagal kurso kitimą,
pasirinkite Resolution > Change ir prieš įrašydami
pėdsako tašką įveskite maksimalų nukrypimų nuo tikro
kurso skaičių.
Įrenginio konfigūracija
Sistemos nustatymai
Pasirinkite Settings > System.
Display: nustatomas foninio apšvietimo ryškumas (Foninio
apšvietimo koregavimas, 2 psl.) ir spalvų derinys (Spalvų
režimo koregavimas, 2 psl.).
Beeper: įjungiamas ir išjungiamas tonas, kuris naudojamas
įspėjimo signalams ir parinktims (Garsinės signalizacijos
įrenginio nustatymas, 2 psl.).
GPS: teikiama informacija apie GPS palydovo nustatymus ir
pataisas.
Auto Power: įjungus maitinimą, įrenginys įjungiamas
automatiškai.
Keyboard Layout: nustatomas klaviatūros išdėstymas pagal
abėcėlę arba kompiuterio klaviatūros išdėstymą.
Language: nustatoma ekrano kalba.
System Information: teikiama informacija apie įrenginį ir
programinės įrangos versiją.
Simulator: įjungiamas imitatorius ir leidžiama nustatyti greitį bei
imituojamą vietą.
Sistemos informacija
Pasirinkite Settings > Settings > System Information.
Event Log: leidžiama peržiūrėti sistemos įvykių žurnalą.
Software Information: teikiama informacija apie įrenginį ir
programinės įrangos versiją.
Garmin Devices: teikiama informacija apie prijungtus Garmin
įrenginius.
Factory Settings: atkuriami gamykliniai įrenginio nustatymai.
PASTABA: tai pašalina bet kokią įvestą nustatymų
informaciją.
„Mano laivo“ nustatymai
PASTABA: norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktis,
reikia papildomos aparatinės įrangos. Kai kurie nustatymai
galimi tik tada, kai turite tinkamus gylio duomenis.
Pasirinkite Settings > My Vessel.
Transducer Type: rodomas prie įrenginio prijungto keitiklio tipas
(Keitiklio tipo pasirinkimas, 4 psl.).
Įrenginio konfigūracija
Keel Offset: koreguojami gylio rodmenys pagal kilio gylį; dėl to
galima matuoti gylį nuo kilio apačios, o ne nuo keitiklio vietos
(Kilio nuokrypio nustatymas, 11 psl.).
Temp. Offset: koreguojami temperatūrą matuojančio keitiklio
vandens temperatūros rodmenys (Vandens temperatūros
korekcijos nustatymas, 11 psl.).
Kilio nuokrypio nustatymas
Galite įvesti kilio nuokrypį, kad kompensuotumėte vandens gylio
rodmenį (dėl keitiklio įrengimo vietos). Tai leidžia matyti vandens
gylį po kiliu arba tikrą vandens gylį, priklausomai nuo jūsų
poreikių.
Jei norite žinoti vandens gylį po kiliu ar žemiausiu laivo tašku ir
keitiklis sumontuotas ties vaterlinija arba bet kur virš kilio galo,
išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo kilio.
Jei norite žinoti tikrą vandens gylį ir keitiklis sumontuotas po
vaterlinija, išmatuokite atstumą nuo keitiklio apačios iki
vaterlinijos.
PASTABA: ši parinktis galima, tik jei turite patikimus gylio
duomenis.
1 Išmatuokite atstumą:
• Jei keitiklis sumontuotas ties vaterlinija
arba bet kur virš
kilio galo, išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo
kilio. Įveskite šią vertę kaip teigiamą skaičių.
• Jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje
ir norite žinoti
tikrą vandens gylį, išmatuokite atstumą nuo keitiklio iki
vaterlinijos. Įveskite šią vertę kaip neigiamą skaičių.
2 Pasirinkite Settings > My Vessel > Keel Offset.
3 Pasirinkite , jei keitiklis sumontuotas vaterlinijos lygyje, arba
, jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje.
1
veiksme
išmatuotą kilio nuokrypį įveskite naudodami
4
rodyklių mygtukus.
Vandens temperatūros korekcijos nustatymas
Galite nustatyti temperatūros korekciją, kad sulygintumėte
temperatūrą matuojančio jutiklio rodmenis.
1 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami prie įrenginio
prijungtą temperatūrą matuojantį keitiklį.
2 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami kitą
termometrą arba tikslų temperatūros jutiklį.
3 1 veiksme išmatuotą temperatūrą atimkite iš 2 veiksme
išmatuotos temperatūros.
Tai ir bus temperatūros korekcija. Atlikdami 5 veiksmą šią
vertę įveskite kaip teigiamą skaičių, jei prie įrenginio
prijungtas jutiklis nustato žemesnę nei iš tikrųjų vandens
temperatūrą. Atlikdami 5 veiksmą šią vertę įveskite kaip
neigiamą skaičių, jei prie įrenginio prijungtas jutiklis nustato
aukštesnę nei iš tikrųjų vandens temperatūrą.
11
4 Pasirinkite Settings > My Vessel > Temp. Offset.
5 3 veiksme nustatytą vandens temperatūros korekciją įveskite
Time Zone: nustatoma laiko juosta.
Daylight Savings Time: vasaros laikas nustatomas į parinktis
Off arba On.
Įspėjimo signalų nustatymai
Navigacijos nustatymai
Navigacijos signalai
PASTABA: norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktis,
reikia papildomos aparatinės įrangos.
Pasirinkite Settings > Navigation.
Route Labels: nustatomas etikečių, rodomų žemėlapyje ties
maršruto posūkiais, tipas.
Turn Transition Activ.: nustatoma, kad būtų apskaičiuojamas
perėjimo į posūkį laikas arba atstumas.
Turn Transition Time: nustatoma, kiek minučių liko iki perėjimo
į posūkį (kitą atkarpą), kai parinktis Time yra pasirinkta
nustačius Turn Transition Activ..
Turn Transition Dist.: nustatoma, koks atstumas liko iki
perėjimo į posūkį (kitą atkarpą), kai parinktis Distance yra
pasirinkta nustačius Turn Transition Activ..
Route Start: pasirenkamas pradžios taškas navigacijos
maršrutui. Jei norite pradėti navigaciją iš dabartinės laivo
vietos, pasirinkite Boat, o jei norite pradėti nuo pirmojo kelio
taško maršrute, pasirinkite Waypoints.
naudodami rodyklių mygtukus.
Pasirinkite Settings > Alarms > Navigation.
Arrival: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai esate nurodytu
atstumu ar laiku nuo posūkio arba kelionės tikslo.
Anchor Drag: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai laivas su
išmestu inkaru viršija nurodytą dreifavimo atstumą.
Off Course: nustatoma, kad signalas skambėtų, kai nurodytu
atstumu nukrypstate nuo kurso.
Sistemos pavojaus signalai
Alarm Clock: nustatomas žadintuvas.
Device Voltage: nustatomas signalas skambėti, kai baterijos
įtampa pasiekia nustatytą žemą lygį.
GPS Accuracy: nustatomas signalas skambėti, kai GPS vietos
tikslumas neatitinka naudotojo nustatytos vertės.
Sonaro įspėjimo signalai
Pasirinkite Settings > Alarms > Sonar.
Shallow Water: skamba esant mažesniam vandens gyliui, nei
nurodyta.
Deep Water: skamba esant didesniam vandens gyliui, nei
nurodyta.
Water Temp.: skamba, kai vandens temperatūra nesutampa
daugiau kaip ± 2 °F (± 1,1 °C). Įspėjimo signalų nustatymai
išsaugomi išjungus įrenginį.
PASTABA: jei norite naudoti šį įspėjimo signalą, įrenginį
turite prijungti prie temperatūrą matuojančio keitiklio.
Fish: nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, kai įrenginys
po vandeniu aptinka objektą.
•
nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, kai
aptinkamos bet kokio dydžio žuvys.
•
nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, tik kai
aptinkamos vidutinio dydžio ar didelės žuvys.
•
nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, tik kai
aptinkamos didelės žuvys.
Matavimo vienetų nustatymai
Pasirinkite Settings > Units.
System Units: nustatomas įrenginyje naudojamų vienetų
formatas.
Variance: nustatomas magnetinis nuokrypis, kampas tarp
magnetinės šiaurės ir tikros šiaurės, siekiant nustatyti esamą
padėtį.
North Reference: nustatomos krypties nuorodos, naudojamos
apskaičiuojant krypties informaciją. True – nustatoma
geografinė šiaurė kaip šiaurės nuoroda. Grid – nustatoma
koordinačių plokštumos šiaurė kaip šiaurės nuoroda (000º).
Magnetic – nustatoma magnetinė šiaurė kaip šiaurės
nuoroda.
Position Format: nustatomas padėties formatas, kuriuo
pateikiamas atitinkamos padėties rodmuo. Nekeiskite šio
nustatymo, nebent naudojate žemėlapį ar jūrlapį, kuriame
naudojamas kitas padėties formatas.
Map Datum: nustatoma koordinačių sistema, kurioje
struktūruojamas žemėlapis. Nekeiskite šio nustatymo, nebent
naudojate žemėlapį ar jūrlapį, kuriame naudojamas kita
koordinačių sistema.
Time Format: nustatomas 12 valandų, 24 valandų arba UTC
laiko formatas.
12
Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas
PASTABA: tai pašalina visą įvestą nustatymų informaciją,
įskaitant visus sugeneruotus „Garmin Quickdraw Contours“.
Pasirinkite Settings > System > System Information >
Factory Settings > Yes.
Naudotojo duomenų bendrinimas ir
tvarkymas
Galite bendrinti duomenis, jei du suderinami įrenginiai yra
sujungti maitinimo kabelio mėlynu ir rudu laidais arba naudojant
naudotojo duomenų bendrinimo laidą (Prisijungimas prie Garmin
įrenginio siekiant bendrinti naudotojo duomenis, 12 psl.).
Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant
bendrinti naudotojo duomenis
Galite prijungti STRIKER Plus įrenginį prie suderinamo Garmin
įrenginio ir bendrinti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus. Jei
įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, galite prijungti mėlynus ir
rudus laidus. Jei įrenginiai per toli vienas nuo kito, kad būtų
galima prijungti laidus, įrenginius galite sujungti naudodami
naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06).
1 Įsitikinkite, kad abu įrenginiai prijungti prie to paties įžemiklio.
2 Baikite veiksmą:
• Jei įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, pirmojo
įrenginio mėlyną laidą sujunkite su antrojo įrenginio rudu
laidu, o pirmojo įrenginio rudą laidą sujunkite su antrojo
įrenginio mėlynu laidu.
• Jei įrenginiai sumontuoti ne vienas šalia kito, įsigykite
naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06) ir
sujunkite įrenginius vadovaudamiesi prie laido pateiktomis
instrukcijomis (Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio
laidų schema, 13 psl.).
3 Abiejuose įrenginiuose pasirinkite User Data > Manage Data
> User Data Sharing.
Naudotojo duomenys bendrinami sujungtuose įrenginiuose. Jei
pasirinksite Clear User Data, duomenys bus pašalinti iš abiejų
sujungtų įrenginių.
Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas
Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio laidų
schema
Elementas
Laido funkcija
Laido spalva
Duomenys
Mėlyna
Duomenys
Ruda
Įžeminimas
Juoda
Duomenys
Žalia
Duomenys
Balta
Išsaugotų duomenų išvalymas
Iš įrenginio atminties galite pašalinti išsaugoti naudotus
duomenis. Naudotojo duomenis sudaro kelio taškai, maršrutai ir
pėdsakai.
1 Pasirinkite User Data > Manage Data > Clear User Data.
2 Pasirinkite nustatymą.
PRANEŠIMAS
Jei pasirinksite All, visi išsaugoti duomenys bus pašalinti,
išskyrus „Garmin Quickdraw Contours“ duomenis.
Jei esate prisijungę prie kito įrenginio ir įgalintas User Data
Sharing, duomenys bus pašalinti iš visų sujungtų įrenginių.
Priedas
Įrenginio registravimas naudojant serijos
numerį
Jei jūsų įrenginyje nėra Wi‑Fi technologijos, jį galite užregistruoti
naudodami serijos numerį. Jei įrenginyje yra Wi‑Fi technologija,
norėdami jį užregistruoti turite naudoti ActiveCaptain programą
(Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 2 psl.).
Saugiai laikykite pardavimo kvito originalą arba jo nuotrauką.
1 Suraskite ant gaminio dėžės arba ant įrenginio esantį serijos
numerį.
2 Eikite į my.garmin.com/registration.
3 Prisijunkite prie Garmin paskyros.
4 Įveskite serijos numerį.
Specifikacijos
Temperatūros intervalas
Nuo –15° iki 55 °C (nuo 5° iki 131 °F)
Pralaidumo vandeniui klasė
IEC 60529 IPX7
Įvesties įtampa
Nuo 10 iki 20 Vdc
Vardinė srovė
1,5 A
Saugiklis
3 A, 250 V, greitai veikiantis
Belaidžio ryšio dažnis ir
protokolas*
Wi‑Fi, 2,4 GHz @ 22 dBm vardinis
*Veikia ne visuose modeliuose.
Trikčių šalinimas
Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia
Jei įrenginiai nenumatytai išsijungia arba neįsijungia, tai gali
reikšti įrenginio maitinimo problemą. Siekdami išspręsti
maitinimo problemą patikrinkite toliau išvardytus aspektus.
• Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis generuoja energiją.
Priedas
Tai galite patikrinti keliais būdais. Pavyzdžiui, galite patikrinti,
ar veikia kiti prie atitinkamo šaltinio prijungti įrenginiai.
• Patikrinkite maitinimo kabelyje esantį saugiklį.
Saugiklis turi būti laikiklyje, prijungtame prie maitinimo
kabelio raudono laido. Patikrinkite, ar įdėtas tinkamo dydžio
saugiklis. Kokio tiksliai dydžio saugiklio reikia, nurodyta ant
kabelio etiketės arba montavimo instrukcijoje. Patikrinkite ar
saugiklio viduje veikia jungtis. Saugiklį galite patikrinti
multimetru. Jei saugiklis tinkamas, multimetras turi rodyti 0
ohm.
• Patikrinkite, ar įrenginiui tiekiama bent 10 V įtampa
(rekomenduojama įtampa – 12 V).
Jei norite patikrinti įtampą, išmatuokite maitinimo ir įžeminimo
lizdų maitinimo kabelių DC įtampą. Jei įtampa žemesnė nei
10 V, įrenginys neįsijungs.
• Jei įrenginio maitinimas tinkamas, bet jis neįsijungia,
susisiekite su Garmin produkto palaikymo komanda adresu
support.garmin.com.
Maitinimo laide esančio saugiklio keitimas
1 Atidarykite saugiklio dėklą .
2 Pasukite ir ištraukite saugiklį .
3 Įdėkite naują 3 A greitaveikį saugiklį.
4 Uždarykite saugiklio dėklą.
Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų
Jei įrenginys neužfiksuoja palydovo signalų, tai gali vykti dėl
kelių priežasčių. Jei įrenginys nuo paskutinio palydovų
užfiksavimo nukeliavo didelį atstumą arba jei jis buvo išjungtas
ilgiau nei kelias savaites ar mėnesius, jis gali tinkamai
neužfiksuoti palydovų.
• Įsitikinkite, kad įrenginyje naudojama naujausia programinė
įranga. Jei programinė įranga ne naujausia, atnaujinkite ją
(Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain
programą, 3 psl.).
• Įsitikinkite, kad įrenginys laikomas po atviru dangumi, kad
antena galėtų priimti GPS signalą. Jei įrenginys sumontuotas
kabinoje, jis turėtų būti netoli lango, kad galėtų priimti GPS
signalą.
Neveikia sonaras
• Keitiklio laidą stipriai įstumkite į įrenginio galinę dalį.
Net jei atrodo, kad laidas prijungtas, turite jį tvirtai įstumti, kad
jis būtų tinkamai įstatytas į lizdą.
• Paspauskite ir įsitikinkite, kad sonaras įgalintas.
• Pasirinkite tinkamą keitiklio tipą (Keitiklio tipo pasirinkimas,
4 psl.).
Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje
Galite rankiniu būdu įvesti kelio taško vietą ir perkelti bei
bendrinti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Jei rankiniu būdu
įvedėte kelio tašką naudodami koordinates, bet taškas
nerodomas ten, kur turėtų būti, gali būti, kad žemėlapio
koordinačių sistema ir padėties formatas nesutampa su
koordinačių sistema ir padėties formatu, kurie buvo pradžioje
naudojami pažyminti kelio tašką.
Padėties formatas yra būdas, kuriuo GPS imtuvo padėtis
rodoma ekrane. Paprastai ji rodoma kaip platuma / ilguma
laipsniais, naudojant laipsnių, minučių ir sekundžių arba tik
laipsnių parinktis ir vieną iš kelių tinklelio formatų.
Žemėlapio koordinačių sistema yra matematinis modelis, kuris
apibūdina dalį Žemės paviršiaus. Platumos ir ilgumos linijos
popieriniame žemėlapyje nurodo konkrečią žemėlapio
koordinačių sistemą.
13
1 Sužinokite, kokia žemėlapio koordinačių sistema ir padėties
formatas buvo naudoti, kai buvo sukurtas pirminis kelio
taškas.
Jei pirminis kelio taškas paimtas iš žemėlapio, žemėlapyje
turėtų būti pateiktas žemėlapio koordinačių sistemą
pažymintis ženklas ir padėties formatas, naudotas kuriant
žemėlapį. Ši informacija dažniausiai pateikiama šalia
sutartinių ženklų paaiškinimo.
Pasirinkite
Settings > Units.
2
3 Pasirinkite tinkamą žemėlapio koordinačių sistemą ir padėties
formato nustatymus.
Dar
kartą sukurkite kelio tašką.
4
Įrenginys rodo neteisingą laiką
Laikas nustatomas pagal GPS padėtį ir laiko juostą.
1 Pasirinkite Settings > Units > Time Zone.
2 Įsitikinkite, kad įrenginyje veikia GPS pataisa.
14
Priedas
Rodyklė
A
ActiveCaptain 2
išmanieji pranešimai 2
programinės įrangos naujinimas 3
quickdraw 7
atstumo matavimas 9
atvykimo signalas 12
B
belaidžiai įrenginiai, prijungimas prie belaidžio
įrenginio 2
D
deriniai 1
tinkinimas 2
duomenys
išvalymas 13
tvarkymas 12
duomenų bendrinimas 12, 13
duomenų laukai 6, 8
E
ekranas, ryškumas 2
ekrano nustatymai 11
F
foninis apšvietimas 2
G
gamykliniai nustatymai 11, 12
Garmin ClearVü 3
garsinės signalizacijos įrenginys 2
gylio atspalviai 8
GPS 13
nustatymai 11
signalai 1
GPS tikslumas 12
I
išmanieji pranešimai 2
J
matavimo vienetai 12
mygtukai 1
maitinimas 1
N
palydovo signalai, gavimas 1
panoraminis vaizdas 1
pašalinimas
naudotojo duomenys 13
quickdraw 7
pavojaus signalai 12
atvykimas 12
inkaro įtraukimas 12
navigacija 12
nuo kurso 12
pėdsakai 10
aktyvus 10
įrašymas 10, 11
išsaugojimas 10
išsaugoti kaip maršrutą 10
išvalymas 10
navigavimas 10
pašalinimas 10
redagavimas 10
rodymas 10
sąrašas 10
perdangų duomenys 6, 8
pradžios ekranas, tinkinimas 1
pranešimai 2
produktų registravimas 13
programinė įranga, naujinimas 3
Q
K
S
L
M
maršrutai 9
bendrinimas 12
kūrimas 8, 9
navigavimas 8, 9
Navigavimas lygiagrečiai 10
pašalinimas 10
redagavimas 9
sąrašo peržiūra 9
šalinimas 10
mastelio keitimas 1
sonaras 5
Rodyklė
Wi‑Fi 2
P
quickdraw 7, 8
nustatymai 8
pašalinimas 7
laikrodis 12
pavojaus signalas 12
W
naudotojo duomenys, pašalinimas 13
naujinimas, programinė įranga 3
navigacija 8
navigacijos įklija 6
navigacijos signalai 12
navigavimas 8
nustatymai 2, 8, 11, 12
sistemos informacija 11
jūrlapiai 7
quickdraw 7
kalba 11
keitiklio tipas 11
keitiklis 3, 4
kelio taškai 8, 9, 13
bendrinimas 12
kūrimas 8, 9
redagavimas 9
sąrašo peržiūra 9
sonaras 5
šalinimas 9
žmogus už borto 9
kelionės planuoklis. Žr. maršrutai
kelionės tikslai, pasirinkimas 8
kilio korekcija 11
kilio nuokrypis 11
kursai 8
Vykti maršrutu į 8
saugus aukštis 12
saugus gylis 12
SideVü 3
signalas apie inkaro įtraukimą 12
signalas apie nukrypimą nuo kurso 12
sonaras 3, 4
dažniai 4, 5
dugno stebėjimas 5
Garmin ClearVü 3
gylio skalė 5
įspėjimo signalai 12
kelio taškas 5
mastelio keitimas 4, 5
objektai po vandeniu 6
paviršiaus triukšmas 6
radiolokacinis indikatorius 6
rodiniai 3–5
SideVü 3
spalvų derinys 6
stiprumas 5
šviesos signalas 4
trukdžiai 6
vaizdas 6
vienodo gylio kreivė 5
SOS 9
spalvų režimas 2
T
trikčių šalinimas 13, 14
V
vanduo, temperatūros korekcija 11
Vykti į 8
15
support.garmin.com
Sausis 2019
190-02226-16_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising