Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Kasutusjuhend (PDF-fail)
STRIKER PLUS 4/5/7/9
™
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin , Garmin logo ja Ultrascroll on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™,
Garmin Quickdraw™ ja STRIKER™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
Wi‑Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk.
®
Follow the leader.
®
Sisukord
Sissejuhatus ................................................................... 1
Seadme klahvid .......................................................................... 1
Avakuva ...................................................................................... 1
Suumimine seadmega STRIKER Plus 4 .................................... 1
Kaardi sirvimine seadmega STRIKER Plus 4 ............................. 1
GPS-satelliidi signaali hankimine ................................................ 1
Kaardiplotteri kohandamine.......................................... 1
Avakuva kohandamine ............................................................... 1
Kombinatsioonilehed .................................................................. 1
Uue kombinatsioonilehe loomine seadmega STRIKER Plus
5/7/9 ....................................................................................... 1
Uue kombinatsioonilehe loomine seadmega STRIKER Plus
4 ............................................................................................. 1
Kombinatsioonlehe kohandamine .......................................... 2
Taustvalguse seadistamine ........................................................ 2
Värvirežiimi seadistamine ........................................................... 2
Helisignaali seadistamine ........................................................... 2
Rakendus ActiveCaptain™ ............................................ 2
ActiveCaptain rollid ..................................................................... 2
Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine ..................... 2
Nutiteavituste vastuvõtmine ........................................................ 2
Tarkvara uuendamine rakendusega ActiveCaptain .................... 2
Sonar-kalaleidja.............................................................. 3
Traditional sonarivaade .............................................................. 3
Garmin ClearVü sonarivaade ..................................................... 3
SideVü sonarivaade ....................................................................3
Poolitatud kuva sagedus ............................................................ 4
Plinker ......................................................................................... 4
Jagatud suurendusega kuva ...................................................... 4
Anduri tüübi valimine .................................................................. 4
Sonari sagedused ....................................................................... 4
Sageduste valimine ................................................................ 5
Sonarikuval vahepunkti loomine seadme klahvidega ................. 5
Sonari peatamine ........................................................................ 5
Suumi seadistamine ................................................................... 5
Kuva lukustamine veekogu põhjale ....................................... 5
Sonari võimendus ....................................................................... 5
Võimenduse automaatne seadistamine ................................. 5
Võimenduse käsitsi seadistamine .......................................... 5
Sügavusskaala ulatuse seadistamine ........................................ 5
Sonari seadistus ......................................................................... 5
Sügavuse joone kuvamine ja seadistamine ........................... 5
Kuvamiskiiruse seadistamine ................................................. 5
Veekogu põhja otsimise piirväärtuse seadistamine ............... 6
Sonari välimuse seaded ......................................................... 6
Sünari mürasummutuse seaded ............................................ 6
Kattekihi numbrite seaded ..................................................... 6
Garmin Quickdraw kontuurikaardid............................. 6
Veekogu kaardistamine rakenduse Garmin Quickdraw
kontuuride funktsiooniga ............................................................. 7
Garmin Quickdraw kontuurikaartidele siltide lisamine ................ 7
Garmin Quickdraw kontuuride kustutamine ................................ 7
Garmin Quickdraw kogukond ..................................................... 7
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses
ActiveCaptain ......................................................................... 7
Kaardi seaded ............................................................................. 7
Garmin Quickdraw kontuuri seaded ........................................... 7
Sügavusulatuse varjutus ........................................................ 8
Navigeerimine seadmega STRIKER Plus..................... 8
Sihtkoha otsimine nime alusel .................................................... 8
Kaardil vahepunkti loomine ........................................................ 8
Vahepunkti navigeerimine .......................................................... 8
Sisukord
Kaardil marsruudi loomine ja navigeerimine ............................... 8
Navigatsiooni katkestamine ........................................................ 8
Vahepunktid ................................................................................ 8
Praeguse asukoha tähistamine vahepunktina ....................... 8
Teise asukohta vahepunkti loomine ...................................... 8
Üle parda oleva inimese asukoha tähistamine ja selleni
navigeerimine ......................................................................... 8
Kaardil vahemaa mõõtmine ................................................... 8
Kõikide vahepunktide loendi kuvamine .................................. 9
Salvestatud vahepunkti muutmine ......................................... 9
Vahepunkti või MOB kustutamine .......................................... 9
Kõikide vahepunktide kustutamine ........................................ 9
Teekonnad .................................................................................. 9
Kaardil marsruudi loomine ja navigeerimine .......................... 9
Teekonna loomine ja salvestamine ....................................... 9
Marsruutide loendi vaatamine ................................................ 9
Salvestatud teekonna muutmine ........................................... 9
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellel navigeerimine ......... 9
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega paralleelselt
laevatamine ............................................................................ 9
Salvestatud teekonna kustutamine ........................................ 9
Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine ....................... 9
Rajad ........................................................................................ 10
Radade kuvamine ................................................................ 10
Aktiivse raja kustutamine ..................................................... 10
Aktiivse raja salvestamine .................................................... 10
Salvestatud radade loendi kuvamine ................................... 10
Salvestatud raja muutmine .................................................. 10
Raja salvestamine teekonnana ............................................ 10
Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine ............... 10
Salvestatud raja kustutamine ............................................... 10
Kõikide salvestatud radade kustutamine ............................. 10
Aktiivse raja järgimine .......................................................... 10
Aktiivse raja värvi määramine .............................................. 10
Rajalogi haldamine salvestamise ajal .................................. 10
Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine ....................... 10
Seadme konfiguratsioon............................................. 10
Süsteemiseaded ....................................................................... 10
Süsteemiteave ..................................................................... 10
Mu veesõiduki seaded .............................................................. 11
Kiilu nihke määramine .......................................................... 11
Veetemperatuuri nihke seadistamine .................................. 11
Hoiatuste seaded ...................................................................... 11
Navigatsioonihoiatused ........................................................ 11
Süsteemihoiatused .............................................................. 11
Sonari hoiatused .................................................................. 11
Ühikute seaded ......................................................................... 11
Navigatsiooniseaded ................................................................ 12
Tehaseseadete taastamine ...................................................... 12
Kasutajaandmete jagamine ja haldamine.................. 12
Ettevõtte Garmin seadme ühendamine kasutajaandmete
jagamiseks ................................................................................ 12
Kasutajaandmete jagamiskaabli juhtmeskeem .................... 12
Salvestatud andmete kustutamine ........................................... 12
Lisa................................................................................ 12
Seadme registreerimine seerianumbri alusel ........................... 12
Tehnilised andmed ................................................................... 12
Tõrkeotsing ............................................................................... 12
Mu seade ei lülitu sisse või lülitub iseenesest välja ............. 12
Mu seade ei leia GPS-signaale ........................................... 13
Mu sonar ei tööta ................................................................. 13
Mu seade ei loo vahepunkte õigesse kohta ......................... 13
Mu seade ei näita õiget kellaaega ....................................... 13
Indeks............................................................................ 14
i
Sissejuhatus
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
kalaleidja võtab satelliitsignaalid vastu, ilmub avakuvale
. Kui
kalaleidja kaotab satelliitsignaalid, kaob avakuvalt
ning
kaardile ilmub märgi kohale küsimärk.
Lisateavet GPS-i kohta vaata aadressilt www.garmin.com
/aboutGPS.
Seadme klahvid
Kaardiplotteri kohandamine
Avakuva kohandamine
Võid avakuvale lisada üksuseid ja nende järjekorda muuta.
1 Vali avakuval olles Customize.
2 Tee valik:
• Üksuse järjekorra muutmiseks vali Rearrange, vali
teisaldamiseks üksus ja vali uus asukoht.
• Avakuvale üksuse lisamiseks vali Add ja vali uus üksus.
• Avakuvale lisatud üksuste eemaldamiseks vali Remove ja
vali üksus.
Viib tagasi eelmisele kuvale.
Allhoidmisel naaseb avakuvale.
Sirvib, tõstab suvandid esile ja liigutab kursorit.
Suumib vaates sisse ja välja. (Pole kõigil mudelitel kasutatav.)
Sulgeb menüü, kui see on kohaldatav.
Avab lehe menüüsuvandid, kui see on kohaldatav.
Allhoidmisel lülitab seadme sisse või välja.
Kiirel vajutusel sooritab vähemalt ühe alltoodud toimingutest.
• Taustvalguse seadistamine
• Värvirežiimi muutmine
• Sonari lubamine ja blokeerimine
Kinnitab teated ja valib suvandid.
Salvestab praeguse asukoha vahepunktina.
Kombinatsioonilehed
Mõned leheküljed kombineerivad ühele leheküljele kaks või
rohkem funktsiooni. Kombinatsioonilehtedel kasutatavate
funktsioonide arv sõltub seadmega STRIKER Plus ühendatud
lisaseadmetest. Võid kombinatsioonilehti muuta ja luua uusi
kombinatsioonilehti.
Uue kombinatsioonilehe loomine seadmega STRIKER
Plus 5/7/9
Võid luua oma vajadustele vastava kohandatud kuva.
1 Vali Customize > Add > Add Combo.
2 Vali paigutus.
Vaates välja suumimine. (Pole kõigil mudelitel kasutatav.)
Vaates sisse suumimine. (Pole kõigil mudelitel kasutatav.)
TEATIS
Enne seadme sisselülitamist tuleb pistikud korralikult seadme
vastavatesse pesadesse sisestada. Kui kaablid pole seadmega
korralikult ühendatud, võib seadme toide ja töö katkeda.
Avakuva
Kalaleidja avakuva annab juurdepääsu kalaleidja kõikidele
funktsioonidele. Funktsioonid sõltuvad kalaleidjaga ühendatud
lisaseadmetest. Su seadmel ei pruugi olla kõiki siinkirjeldatud
suvandeid ja funktsioone.
Muu kuva nägemisel võid avakuvale naasmiseks hoida all
nuppu
. Võid kohandada kuvade paigutust.
Suumimine seadmega STRIKER Plus 4
Saad kaardil sisse või välja suumida.
• Sisse suumimiseks vali .
• Välja suumimiseks vali .
Kaardi sirvimine seadmega STRIKER Plus 4
Võid sirvida sonarivaateid ja kaarte, et näha muud kui praegust
asukohta.
1 Sirvimise alustamiseks vali või .
2 Kasuta sirvimiseks nooleklahve.
VIHJE: sirvimise lõpetamiseks võid vajutada nuppu .
GPS-satelliidi signaali hankimine
Pärast kalaleidja sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama
ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Kui
Sissejuhatus
3
4
5
6
Vali ala.
Vali kuva.
Korda neid etappe lehekülje igal alal.
Vajadusel vali Data (Hidden) ning seejärel suvand.
• Ekraanil esitatavate andmete kohandamiseks vali Overlay
Numbers.
• Kompassilindi andmeriba sisse- ja väljalülitamiseks vali
Compass Tape.
7 Kui oled kohandamise lõpetanud, vali .
8 Vali Next.
9 Anna leheküljele nimi.
VIHJE: tähe valimiseks vali .
10 Muuda akende suurust noolenuppudega.
11 Avakuval asukoha määramiseks kasuta nooleklahve
12 Väljumiseks vali .
Uue kombinatsioonilehe loomine seadmega STRIKER
Plus 4
Võid luua oma vajadustele vastava kohandatud lehe.
1 Vali Customize > Add > Add Combo.
2 Vali esimene funktsioon.
3 Vali teine funktsioon.
1
4 Jaotatud kuva soovitud suuna määramiseks vali Split
5
6
7
8
9
seadme tarkvara. Võid rakenduses ka planeerida reisi ja juhtida
seadet STRIKER Plus.
Pärast sidumist võib rakendus kaardiplotterisse edastada
nutiteavitusi (nt kõned ja tekstsõnumid).
(valikuline).
Vali Next.
Anna leheküljele nimi.
VIHJE: tähe valimiseks vali .
Muuda akende suurust noolenuppudega.
Avakuval asukoha määramiseks kasuta nooleklahve
Väljumiseks vali .
ActiveCaptain rollid
Sinu suhtlemise tase seadmega STRIKER Plus rakenduse
ActiveCaptain vahendusel oleneb sinu rollist.
Kombinatsioonlehe kohandamine
1 Ava kombinatsioonleht.
> Configure.
2 Vali
3 Tee valik:
• Nime muutmiseks vali Name ja sisesta uus nimi.
• Ekraanil esitatava teabe paigutuse muutmiseks vali
Change Layout ja vali uus paigutus.
• Ekraanil esitatava teabe muutmiseks vali Change
Function ja vali uus teave.
• Ekraanil esitatavate teabealade suuruse muutmiseks vali
Resize Combination.
• Ekraanil esitatavate andmete kohandamiseks vali Overlay
Numbers (Kattekihi numbrite seaded, lehekülg 6).
Taustvalguse seadistamine
1 Vali Settings > System > Display > Backlight.
2 Seadista taustvalgust.
VIHJE: vajuta suvalisel kuval korduvalt ja vali sobiv
heleduse tase. Aitab kaasa, kui heledus on nii nõrk, et kuval
pole midagi näha.
Värvirežiimi seadistamine
1 Vali Settings > System > Display > Color Mode.
VIHJE: värvirežiimi seadete avamiseks vali suvalisel kuval
> Color Mode.
2 Vali suvand.
Helisignaali seadistamine
Võid seadistada seadme helisignaali.
1 Vali Settings > System > Beeper.
2 Tee valik:
• Kui soovid üksuste valimisel ja hoiatuste korral kuulda
helisignaali, vali On (Selections and Alarms).
• Kui soovid helisignaali kuulda vaid hoiatuste korral, vali
Alarms Only.
Funktsioon
Omanik Külaline
Registreeri seade kontoga
Jah
Uuenda tarkvara
Jah
Edasta allalaaditud või loodud Garmin Quickdraw
kontuurid automaatselt
Jah
Tõuketeavitused
Jah
Jah
Alusta navigeerimist kindlasse vahepunkti või
kindlal teekonnal
Jah
Jah
Sünkrooni vahepunkte ja teekondi STRIKER Plus
seadmega käsitsi
Jah
Jah
Jah
Rakenduse ActiveCaptain kasutamise
alustamine
MÄRKUS. rakendus ActiveCaptain on saadaval üksnes Wi‑Fi
ühendust toetavatel seadmetel.
Võid rakenduse ActiveCaptain abil ühendada oma
mobiilseadme seadmega STRIKER Plus. Rakendus annab kiire
ja lihtsa võimaluse kaardiplotteri kasutamiseks, sh andmete
jagamine, registreerimine, seadme tarkvara uuendamine ja
mobiilseadme teavituste vastuvõtmine.
1 Vali seadmes STRIKER Plus suvand ActiveCaptain.
2 Vali leheküljel ActiveCaptain Wi-Fi Network > Wi-Fi > On.
3 Sisesta võrgu nimi ja parool.
4 Installi rakendus ActiveCaptain mobiilseadme rakenduste
poest ja ava rakendus.
5 Mobiilseade jaECHOMAP™ STRIKER Plus peavad
teineteisest asuma kuni raadiuses 24 m (80 ft.).
6 Ava mobiilseadmes Wi‑Fi ühenduste lehekülg ja loo ühendus
Garmin seadmega, kasutades Garmin seadmes sisestatud
nime ja parooli.
Nutiteavituste vastuvõtmine
Rakenduse ActiveCaptain abil saab seade STRIKER Plus
kuvada mobiilseadmest vastu võetud teavitusi.
1 Vali seadmes STRIKER Plus ActiveCaptain > Smart
Notifications > Enable Notifications.
2 Lülita mobiilseadme sätetes sisse Bluetooth .
3 Seadmed peavad asuma kuni 24 m (80 ft.) kaugusel.
4 Vali mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain Nutiteavitused
> Pair with Chartplotter.
5 Bluetooth ühenduse abil rakenduse sidumiseks seadmega
STRIKER Plus järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6 Vastava teate ilmumisel sisesta mobiilseadmes parool.
7 Vajadusel muuda teavitusi mobiilseadme sätetes.
®
Rakendus ActiveCaptain™
ETTEVAATUST
See rakendus võimaldab kasutajatel teavet saata. Garmin ei
vastuta kasutajate avaldatud teabe täpsuse, terviklikkuse või
õigeaegsuse eest. Kasutad seda teavet üksnes enda vastutusel.
®
MÄRKUS. rakendus ActiveCaptain on saadaval üksnes Wi‑Fi
ühendus toetavatel seadmetel.
Kui lood ühenduse Wi‑Fi adapteriga, on ActiveCaptain kasutatav
vaid Wi‑Fi ühendusega seadmetel.
Rakendus ActiveCaptain loob parema paadisõidukogemuse
pakkumiseks ühenduse seadme STRIKER Plus ja
kogukonnaga.
Võid rakenduse abil hõlpsalt ja kiiresti edastada
kasutajaandmeid (nt vahepunkte ja marsruute), luua ühenduse
Garmin Quickdraw™ kontuuride kogukonnaga ja uuendada
®
2
Tarkvara uuendamine rakendusega
ActiveCaptain
Kui seade kasutab Wi‑Fi-tehnoloogiat, saad rakendusega
ActiveCaptain laadida seadmesse tarkvarauuendused ja need
installida.
TEATIS
Tarkvarauuendused võivad vajada mahukate failide
allalaadimiseks rakendust. Rakenduvad tavalised Internetipakkuja andmesidelepinguga määratud tasud.
Rakendus ActiveCaptain™
Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks pöördu
oma Interneti teenusepakkuja poole.
Installimisele võib kuluda mitu minutit.
Garmin ClearVü kõrgsageduslik sonar annab üksikasjaliku pildi
kalaparvedest paadi ümbruses ning üksikasjaliku ülevaate
paadiga ületavatest struktuuridest.
1 Ühenda oma mobiilseade STRIKER Plus seadmega
(Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine,
lehekülg 2).
2 Kui tarkvarauuendus on saadaval ja sul on mobiilseadmes
loodud Interneti-ühendus, vali Tarkvarauuendused > Laadi
alla.
Rakendus ActiveCaptain laadib uuendused
mobiilseadmesse. Kui ühendad rakenduse STRIKER Plus
seadmega, edastatakse uuendused seadmesse. Kui
edastamine on lõpetatud, palutakse sul uuendus installida.
3 Kui seade STRIKER Plus seda palub, vali suvand uuenduse
installimiseks.
• Tarkvara kohe uuendamiseks vali OK.
• Uuendamise viivitamiseks vali Cancel. Kui oled valmis
uuenduse installima, vali ActiveCaptain > Software
Updates > Install Now.
Sonar-kalaleidja
Kui STRIKER Plus seade on korralikult ühilduva anduriga
ühendatud, saab seda kalaleidjana kasutada.
Lisateavet sobivaima anduri kohta leiad aadressilt
www.garmin.com/transducers.
Piirkonna olevaid kalu aitavad leida erinevad sonarivaated.
Kasutatavad sonarivaated olenevad anduri tüübist ja
kaardiplotteriga ühendatud sonarimoodulist. Näiteks saad
vaadata Garmin ClearVü™ sonarikuvasid ainult siis, kui
ühendatud on ühilduv Garmin ClearVü andur.
Kasutada saab nelja põhilist sonarivaadet: täisekraanvaade,
kahte või enamat vaadet ühildav poolitatud vaade, poolitatud
suumivaade ja poolitatud sagedusvaade, kus kuvatakse kaks
sagedust. Iga vaate seadeid saab kohandada. Näiteks, kui
kasutada poolitatud sagedusvaadet, saad iga sageduse
võimendust eraldi seadistada.
Kui sa ei näe vajadustele sobivat sonarivaadet, saad luua
kohandatud kombinatsioonkuva (Kombinatsioonilehed,
lehekülg 1).
Põhja sügavus
Veetemperatuur
GPS-i kiirus
Seadme pinge
Kellaaeg
Hõljuvad sihtmärgid (kalad)
Sügavuse joon
Anduri tüüp ja sagedus ning suurenduse tüüp
Sügavuse näit, kui sonari andmekuva liigub paremalt vasakule
Põhjaga seotud kaja
Tavalised andurid kasutavad koonusekujulist kiirt. Garmin
ClearVü skannimissonari tehnoloogia saadab välja kaks kitsast
kiirt, mis sarnanevad koopiamasina kiirele. Need kiired annavad
paadi ümber jäävast alast selgema kujutise.
Traditional sonarivaade
Saadaval on mitu täisekraani vaadet, mis olenevad ühendatud
andurist.
Täisekraani Traditional sonarivaade kuvab anduri edastatud
sonarinäitudest suure kujutise. Ekraani paremas servas olev
ulatusskaala kuvab tuvastatud objektide sügavuse, kui kuva
paremalt vasakule kerib.
SideVü sonarivaade
Sügavuse teave
Hõljuvad sihtmärgid või kala
MÄRKUS. kõik mudelid ei toeta SideVü sonarit ja
skannimisandurit.
MÄRKUS. sideVü skannimissonari kasutamiseks peab sul
olema ühilduv andur ja kalaleidja.
SideVü sonaritehnoloogia esitab pildi paadi külgede jäävast.
Võid kasutada seda otsinguvahendina struktuuride ja kalade
leidmiseks.
Veekogu põhi
Garmin ClearVü sonarivaade
MÄRKUS. Garmin ClearVü skannimissonari kasutamiseks peab
sul olema ühilduv andur.
Sonar-kalaleidja
3
Veesõiduki vasak külg
Veesõiduki parem külg
Aluse andur
Puud
Vanad rehvid
Suurendatud sügavusskaala
Suumiaken
Sügavuse ulatus
Palgid
Kaugus veesõiduki küljelt
Anduri tüübi valimine
Aluse ja põhja vahele jääv vesi.
Kui ühendad anduri, mis ei kuulunud seadme komplekti, pead
sonari korralikuks toimimiseks määrama anduri tüübi. Enne
anduri ühendamist vali anduri tüüp. Anduri nimi peab olema
toodud anduri kaabli sildil, pistmiku lähedal.
Seade ühildub paljude lisaanduritega, sh Garmin ClearVü
anduritega, mis on saadaval aadressil www.garmin.com
/transducers.
1 Vali Settings > My Vessel > Transducer Type.
2 Tee valik:
• Kui kasutad 200/77 kHz kahe kiirega andurit, vali Dual
Beam (200/77 kHz).
• Kui kasutad 200/50 kHz kahesageduslikku andurit, vali
Dual Frequency (200/50 kHz).
• Kui kasutad muud tüüpi andurit, vali see loendist.
Poolitatud kuva sagedus
Võid poolitatud kuval vaadata kaht eri sagedust.
Plinker
Plinker kuvab sonari teabe ringikujulisel sügavusskaalal,
näidates nii paadi alla jäävat ala. See koosneb ülevalt algavast
ja päripäeva kulgevast ringist. Sügavust märgib skaala ringi
sees. Sonari teave vilgub ringil, kui see teave saadakse
näidatud sügavuselt. Värvid märgivad sonari tagastuse
signaalitugevusi.
Vali Flasher.
Sügavus praeguses asukohas
Sügavusskaala
Jagatud suurendusega kuva
Jagatud suurendusega kuval näed sonarinäitude täissuuruses
graafikut ekraani paremas osas ja graafiku suurendatud osa
ekraani vasakus osas.
Vali sonarikuval
> Zoom > Split Zoom.
4
Sonari sagedused
MÄRKUS. saadaolevad sagedused sõltuvalt kasutatavast
kaardiplotterist, loodimoodulitest ja andurist.
Sageduse muutmine aitab kohandada sonarit vastavalt
konkreetsele eesmärgile ja veesügavusele.
Kõrged sagedused kasutavad kitsamat kiirtekimpu ja sobivad
paremini kiire töö ja raskete mereolude jaoks. Kõrge sageduse
kasutamisel võib paraneda põhja ja termokliini kujutamine.
Madalad sagedused kasutavad laiemat kiirtekimpu, mis aitab
kaluritel märgata rohkem sihtmärke, kuid rasketes mereoludes
loob rohkem pinnamüra ja vähendab põhja signaalipidevust. Lai
kiirtekimp loob kalapüügi jaoks laiema kaare, mis on kalade
leidmiseks ideaalne. Lai kiirtekimp toimib paremini ka sügavas
vees, sest madalad sagedused läbivad sügavat vett paremini.
CHIRP-i sagedused võimaldab iga impulsiga kasutada eri
sagedusi, mis aitab sügavas vees sihtmärke paremini eristada.
CHIRP-i saab kasutada sihtmärkide selgeks tuvastamiseks (nt
erinevad kalad) ja sügavas vee sõitmisel. Enamasti toimib
CHIRP paremini kui ühe sageduse kasutamine. Kuna mõned
kalad võivad konkreetse sageduse kasutamisel paremini
eristuda, tuleks CHIRP-i kasutamisel pöörata tähelepanu
eesmärkidele ja veeoludele.
Mõned sonarid ja andurid võimaldavad iga mõõteelemendi
eelseadistatud sageduste kohandamist, mistõttu saab veeolude
ja eesmärkide muutudes kiiresti muuta sageduse eelsätet.
Jaotatud sageduse kuva abil kahe sageduse samaaegne
kuvamine lubab madala sagedusega näha sügavamale ja
kõrgema sagedusega näha rohkem detaile.
Sonar-kalaleidja
Sageduste valimine
MÄRKUS. võid muuta kõikide sonarikuvade ja andurite
sagedusi.
Võid valida, millised sagedused sonarikuval ilmuvad.
> Frequency.
1 Vali sonarikuval olles
2 Vali oma vajadustele ja veesügavusele vastav sagedus.
Sageduste kohta vt lisateavet jaotisest Sonari sagedused,
lehekülg 4.
Sonarikuval vahepunkti loomine seadme
klahvidega
1 Salvestatava asukoha valimiseks kasuta sonarikuvadel
nooleklahve.
2 Vali .
3 Vajadusel muuda vahepunkti teavet.
Sonari peatamine
Kõik mudelid ei toeta kõiki suvandeid.
Tee valik:
• Vali Traditional või ClearVü sonari kuval olles või .
• Vali SideVü sonari kuval olles või .
Suumi seadistamine
Võid ulatuse ja fikseeritud algsügavuse täpsustamisega suumi
käsitsi seadistada. Nt kui sügavus on 15 m ja algsügavus on
5 m, siis kuvab seade 5 kuni 20 m sügavusel suurendatud ala.
Võid ulatuse täpsustamisega lubada seadmel ka suumi
automaatselt kohandada. Seade arvutab suumiala veekogu
põhja alusel. Nt kui valisid 10 m, kuvab seade suurendatud ala
veekogu põhjast kuni 10 m sellest kõrgemal.
> Zoom.
1 Vali sonarivaates
Tee
valik:
2
• Kuva lukustamiseks veekogu põhjale vali Bottom Lock.
• Suumi käsitsi seadistamiseks vali Manual.
• Suumi automaatseks seadistamiseks vali Auto.
• Jagatud suurendusega kuva sisselülitamiseks vali Split
Zoom.
Kuva lukustamine veekogu põhjale
Võid lukustada kuva veekogu põhjale. Nt kui valid 20-meetrilise
ulatuse, kuvab seade veekogu põhjast kuni 20 meetrit sellest
kõrgemale jääva ala. Ulatus kuvatakse paremal küljel.
> Zoom > Bottom Lock.
1 Vali sonarivaates
Vali
ulatus.
2
Sonari võimendus
Võimenduse säte juhib sonari vastuvõtja tundlikkust, et
kompenseerida veesügavust ja -puhtust. Võimenduse
suurendamine aitab kuvada rohkem detaile ja vähendamine
piirab müra.
MÄRKUS. võimenduse seadistamine ühel sonarikuval rakendab
sätted ka teiste kuvade jaoks.
Võimenduse automaatne seadistamine
MÄRKUS. poolitatud sageduskuval võimenduse seadistamiseks
tuleb määrata iga sagedus eraldi.
> Gain.
1 Vali
2 Võimalusel vali Enable Auto Gain.
3 Tee valik:
• Suurema tundlikkusega, kuid mürarikaste ja nõrgemate
sonarisignaalide automaatseks kuvamiseks vali Auto
High.
Sonar-kalaleidja
• Keskmise tundlikkuse ja müraga sonarisignaalide
automaatseks kuvamiseks vali Auto Med.
• Madala tundlikkuse ja müratasemega sonarisignaalide
automaatseks kuvamiseks vali Auto Low.
Võimenduse käsitsi seadistamine
> Gain.
1 Vali sonarivaates
Vali
või
,
kuni
märkad
kuva veeosas müra.
2
3 Võimenduse vähendamiseks vali või .
Sügavusskaala ulatuse seadistamine
Võid seadistada ekraani paremas osas kuvatavat
sügavusskaala ulatust. Automaatne ulatus hoiab põhja
sonarikuva alumises kolmandikus ja seda saab kasutada põhja
jälgimiseks, kus maapind muutub aeglaselt või mõõdukalt.
Kui sügavus muutub oluliselt (nt süvend või järsak), siis sulatuse
käsitsi muutmine võimaldab konkreetse sügavusulatuse
kuvamist. Põhja näidatakse ekraanil, kui põhi on käsitsi
seadistatava vahemiku piires.
> Range.
1 Vali sonarikuval
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade muudaks ulatust sügavuse põhjal
automaatselt, vali Auto.
• Ulatuse käsitsi suurendamiseks vali või .
• Ulatuse käsitsi vähendamiseks vali või .
MÄRKUS. ulatuse kiireks käsitsi muutmiseks vali sonarikuval
või .
Ulatuse seadistamine ühel kuval mõjutab ka kõiki teisi
kuvasid, v.a SideVü kuva.
Sonari seadistus
MÄRKUS. kõik suvandid ja seaded ei rakendu kõikidele
mudelitele ja anduritele.
Sügavuse joone kuvamine ja seadistamine
Sonarivaates võib horisontaaljoont kuvada ja seadistada. Joone
sügavust näidatakse ekraani parempoolses osas.
MÄRKUS. sügavuse joone näitamine ühel kuval mõjutab kõiki
teisi kuvasid.
> Sonar Setup > Depth Line.
1 Vali sonarikuval olles
2 Vali .
3 Depth Line seadistamiseks vali või .
Kuvamiskiiruse seadistamine
Võid muuta sonarikujutiste ekraanil liikumise kiirust. Suurem
kuvamiskiirus tagab üksikasjalikuma ülevaate, eriti sõitmisel või
traalimisel. Aeglasema kuvamiskiiruse korral näidatakse
sonariteavet ekraani kauem. Kuvamiskiiruse seadistamine ühel
sonarikuval rakendub kõikidele sonarikuvadele.
> Sonar Setup > Scroll Speed.
1 Vali sonarikuval
2 Tee valik:
• Kuvamiskiiruse automaatseks muutmiseks liikumiskiiruse
järgi vali Auto.
Automaatsäte vali kuvamiskiiruse paadi liikumiskiiruse
järgi, mistõttu ilmuvad vees olevad objektid õige
kuvasuhtega ja väiksemate moonutustega. Garmin
ClearVü või SideVü sonarikuvade vaatamisel on
soovitatav kasutada automaatsätet.
• Väga kiire kuvamiskiiruse kasutamiseks vali Ultrascroll .
Ultrascroll kuvab uued sonariandmed kiiresti, kuid
vähendatud kvaliteediga. Enamasti tagab säte Kiire
kvaliteedi ja kiiruse hea tasakaalu.
®
5
Veekogu põhja otsimise piirväärtuse seadistamine
Võid automaatvahemiku funktsiooni põhjaotsingule valida
maksimumsügavuse. Madalam piirväärtus hangib veekogu
põhjaga seotud andmed kiiremini kui kõrgem piirväärtus.
> Sonar Setup > Bottom Search
1 Vali sonarivaates
Limit.
2 Vali vahemik.
Sonari välimuse seaded
Sonari vaates vali
> Sonar Setup > Appearance.
Color Scheme: määrab värviskeemi.
Edge: tõstab kõige tugevama signaali põhjast esile ning aitab
määrata signaali tugevuse või pehmuse.
A-Scope: kuvab ekraani paremas servas vertikaalse vilkuri, mis
kuvab skaalal kauguse sihtmärkideni.
Fish Symbols: määrab, kuidas sonar hõljuvaid sihtmärke
tõlgendab.
A-piirkonna sisselülitamine
A-piirkond on sonari täisekraanivaate paremas servas olev
vertikaalne vilkur. See funktsioon laiendab hiljuti vastuvõetud
sonariandmeid nende lihtsamaks nägemiseks. Seda saab
kasutada ka põhja lähedal olevate kalade tuvastamiseks.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis sonarivaadetes
kasutada.
Vali täisekraanilehelt
> Sonar Setup > Appearance > AScope.
A-piirkond
Sonarikoonuse diameeter praegusel sügavusel
Hõljuvate sihtmärkide välimuse seadistamine
MÄRKUS. hõljuvate sihtmärkide välimuse seadistamine ühel
kuval mõjutab ka teisi kuvasid.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigil sonarikuvadel
kasutada.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sihtmärgi sügavuse
teabega.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sonari taustateabega.
Kuvab hõljuvad sihtmärgid sümbolina koos sonari taustateabe ja
sihtmärgi sügavuse teabega.
1 Vali sonarikuval
Symbols.
2 Vali suvand.
Kui lülitad häirete sätte välja
või valid madala , keskmise
või kõrge sätte , siis vähendatakse müra vähehaaval,
kuid mõju tugevatele signaalidele on väga väike. Ekraanilt
häirete eemaldamiseks kasuta madalaimat häirete sätet, mis
annab soovitud tulemuse. Paigaldusprobleemide
lahendamine võib aidata kõrvaldada müra.
Surface Noise: peidab veepinna juures olevad sonarisignaalid.
Pinnamüra peitmine aitab parandada kuvatavat pilti.
Pinnamüra
põhjustavad anduri ja vee vahelised häired.
Selgema pildi tagamiseks võid peita pinnamüra . Laiemad
kiired (madalam sagedus) kuvavad rohkem sihtmärke, aga
võivad luua rohkem pinnamüra.
TVG: vähendab pinnamüra.
Seda funktsiooni on hea kasutada siis, kui soovid seadistada
ja summutada pinnamüra. See võimaldab ka kuvada
sihtmärke veepinna lähedal, mis muidu jäävad märkamatuks
või pinnamüra tõttu varjatuks.
Kattekihi numbrite seaded
Võid kohandada sonarikuvadel näidatavaid andmeid.
Vali sonarikuval
> Overlay Numbers.
Navigation Inset: kuvab navigatsioonilehel, kui alus liigub
sihtkohta.
Compass Tape: kuvab kompassilindi andmeriba.
Device Voltage: kuvab seadme pinge.
Depth: kuvab anduri praeguse sügavuse.
Speed: kuvab veesõiduki praeguse kiiruse.
Water Temp.: kuvab praeguse veetemperatuuri.
Time of Day: kuvab praeguse kellaaja.
> Sonar Setup > Appearance > Fish
Sünari mürasummutuse seaded
Vali sonarikuval olles
> Sonar Setup > Noise Reject.
Interference: kohandab tundlikkust, et vähendada läheduses
olevate müraallikate häirete mõju.
Garmin Quickdraw kontuurikaardid
HOIATUS
Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon lubab kasutajatel
kaarte luua. Garmin ei taga kolmandate osapoolte loodud
kaartide täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust ega ajakohasust.
Kolmandate osapoolte loodud kaartide usaldamine jääb sinu
vastutusele.
Garmin Quickdraw kontuurikaartide funktsioon võimaldab luua
suvalise veekogu kaarte põhjakontuuride ja sügavusmärgistega.
6
Garmin Quickdraw kontuurikaardid
Kui Garmin Quickdraw kontuurikaardid salvestavad andmeid,
ümbritsetakse aluse ikoon värvilise ringiga. Ring tähistab
ligikaudset ala, mis iga käiguga skannitakse.
Roheline ring märgib head sügavust ja GPS-asendit ning
aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane ring
märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust
vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 kuni 20 mph). Punane ring
märgib kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat
liikumiskiirust kui 32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw kontuure saad vaadata kombinatsioonkuval
või kaardil üksiku vaatena.
Salvestatud andmete kogus oleneb seadme mälumahust,
sonariallikast ning andmete salvestamisel paadi
liikumiskiirusest. Ühe kiirega sonarit kasutades saad andmeid
kauem salvestada. Hinnanguliselt saad seadmesse salvestada
ligikaudu 1500 tundi andmeid.
Veekogu kaardistamine rakenduse Garmin
Quickdraw kontuuride funktsiooniga
Enne Garmin Quickdraw kontuuride funktsiooni kasutamist peab
olema teada sonari sügavus ja GPS-asukoht.
> Quickdraw Contours > Start
1 Vali Quickdraw Map >
Recording.
> Quickdraw
2 Kui salvestamine on lõpule viidud, vali
Contours > Stop Recording.
Garmin Quickdraw kontuurikaartidele siltide
lisamine
Saad ohtude või huvipunktide märkimiseks lisada Garmin
Quickdraw kontuurikaartidele sildid.
1 Vali Quickdraw Map asukoht.
2 Vali Add Quickdraw Label.
3 Sisesta sildi tekst ja vali Done.
Garmin Quickdraw kontuuride kustutamine
Võid eemaldada oma Garmin Quickdraw kontuurikaardid.
Vali Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours > Delete.
Garmin Quickdraw kogukond
Garmin Quickdraw kogukond on tasuta, avalik siduskogukond,
mis võimaldab jagada Garmin Quickdraw kontuurikaarte. Lisaks
saad laadida alla teiste kasutajate loodud kaarte.
Kui sinu seadmes on Wi‑Fi tehnoloogia, kasuta rakendust
ActiveCaptain ja ava Garmin Quickdraw kogukond (Garmin
Quickdraw kogukonnaga liitumine rakenduses ActiveCaptain,
lehekülg 7).
MÄRKUS. Garmin seade peab olema varustatud
mälukaardipesaga või Wi‑Fi tehnoloogiaga, et osaleda Garmin
Quickdraw kogukonnas.
Garmin Quickdraw kogukonnaga liitumine
rakenduses ActiveCaptain
1 Ava mobiilseadmes rakendus ActiveCaptain ja loo ühendus
seadmega STRIKER Plus (Rakenduse ActiveCaptain
kasutamise alustamine, lehekülg 2).
2 Vali rakenduses Quickdraw kogukond.
Garmin Quickdraw kontuurikaardid
Võid laadida alla teiste liikmete kontuure (Garmin Quickdraw
kogukonna kaartide allalaadimine rakendusega ActiveCaptain,
lehekülg 7) ja jagada enda loodud kontuure (Garmin
Quickdraw Kontuurikaartide jagamine Garmin Quickdraw
kogukonnaga ActiveCaptain abil, lehekülg 7).
Garmin Quickdraw kogukonna kaartide allalaadimine
rakendusega ActiveCaptain
Võid alla laadida Garmin Quickdraw kontuurikaarte, mida teised
kasutajad on loonud ja Garmin Quickdraw kogukonnas jagavad.
1 Vali mobiilseadme rakenduses ActiveCaptain suvand
Quickdraw kogukond > Search for Contours.
2 Kasuta kaarti ja otsingufunktsioone, et leida allalaadimiseks
ala.
Punased täpid tähistavad Garmin Quickdraw kontuurikaarte,
mida vastava ala jaoks jagatakse.
3 Vali Select Download Region.
4 Allalaaditava ala valimiseks lohista ruutu.
5 Allalaaditava ala muutmiseks lohista nurkasid.
6 Vali Download Area.
Rakenduse ActiveCaptain järgmisel ühendamisel STRIKER Plus
seadmega edastatakse allalaaditud kontuurid seadmesse
automaatselt.
Garmin Quickdraw Kontuurikaartide jagamine Garmin
Quickdraw kogukonnaga ActiveCaptain abil
Saad jagada oma Garmin Quickdraw kontuurikaarte teistega
Garmin Quickdraw kogukonnas
Kontuurikaardi jagamisel jagatakse ainult seda. Vahepunkte ei
jagata.
Kui seadistad rakenduse ActiveCaptain, võisid automaatselt
valida kontuurikaartide jagamise kogukonnaga. Vastasel juhul
soorita jagamise lubamiseks järgmised sammud.
Vali mobiilseadmes rakenduses ActiveCaptain suvand
Quickdraw kogukond.
Järgmine kord, kui rakenduse ActiveCaptain seadmega
STRIKER Plus ühendad, edastatakse sinu kontuurikaardid
automaatselt kogukonda.
Kaardi seaded
Vali Quickdraw Map >
.
Waypoints: kuvab vahepunktide loendi.
Waypoint Display: määrab, kuidas vahepunktid kaardil
kuvatakse.
Quickdraw Contours: lülitab põhjakontuuride joonistamise
sisse ja võimaldab luua kalastuskaardi märgiseid.
Routes: kuvab marsruutide loendi.
Tracks: kuvab reisiandmed kaardil.
Search: võimaldab otsida salvestatud marsruute ja vahepunkte.
Map Setup: seadistab kaardi perspektiivi ja kuvab suunajoone,
mis on paadininast liikumissuunda tõmmatud joon.
Overlay Numbers: võimaldab kohandada kaardil kuvatavaid
andmeid.
Garmin Quickdraw kontuuri seaded
Vali Quickdraw Map >
> Quickdraw Contours > Settings.
Ekraan: kuvatakse Garmin Quickdraw kontuurid. Valik My
Contours kuvab sinu Garmin Quickdraw kontuurikaardid.
Valik Community Contours kuvab kaardid, mis oled laadinud
alla rakendusest Garmin Quickdraw kogukond.
Recording Offset: määrab sonari sügavuse ja kontuuri
salvestussügavuse vahelise kauguse. Kui veetase on pärast
viimast salvestamist muutunud, kohanda seadistust nii, et
salvestussügavus on mõlema salvestuse puhul sama.
7
Näiteks, kui viimati salvestati sonari sügavuseks 3,1 m
(10.5 ft) ja täna on sonari sügavuseks 3,6 m (12 ft), sisesta
valiku Recording Offset väärtuseks -0,5 m (-1.5 ft).
User Display Offset: määrab kontuuri sügavuste ja
sügavussiltide erinevused sinu kontuurikaartidele, et
kompenseerida veetaseme muutuseid või salvestatud
kaartide sügavusvigasid.
Comm. Display Offset: määrab kontuuri sügavuste ja
sügavussiltide erinevused kogukonna kontuurikaartidele, et
kompenseerida veetaseme muutuseid või salvestatud
kaartide sügavusvigasid.
Survey Coloring: määrab Garmin Quickdraw kontuuridele
värvid. Kui seade on sisse lülitatud, märgivad värvid
salvestuse kvaliteeti. Kui seade on sisse lülitatud, kasutavad
kontuurialad standardseid kaardivärve.
Roheline märgib head sügavust ja GPS-asendit ning
aeglasemat liikumiskiirust kui 16 km/h (10 mph). Kollane
märgib head sügavust ja GPS-asendit ning liikumiskiirust
vahemikus 16 kuni 32 km/h (10 ja 20 mph). Punane märgib
kehva sügavust ja GPS-asendit ning suuremat liikumiskiirust
kui 32 km/h (20 mph).
Depth Range Shading: määrab sügavusulatuse ülemise ja
alumise piiri ning värvi.
Sügavusulatuse varjutus
Saad määrata kaardil värvivahemikud, mis tähistavad vee
sügavust seal, kus kala parasjagu näkkab. Saad määrata ka
sügavamad ulatused, et seirata, kui kiiresti põhjasügavus teatud
ulatuse jooksul muutub. Sisemaal kalastamisel vähendavad
kaardimüra kuni viis sügavusulatust.
Sihtkoha otsimine nime alusel
Saad otsida salvestatud vahepunkte, salvestatud teekondi,
salvestatud radasid ja mereteenuste sihtkohti nime alusel.
1 Vali User Data > xx.
2 Sisesta vähemalt osa sihtkoha nimest.
3 Vajadusel vali Done.
Kuvatakse 50 lähimat otsingukriteeriumi osale vastavat
sihtkohta.
4 Vali sihtkoht.
Kaardil vahepunkti loomine
1 Vali Quickdraw Map asukoht.
2 Vali .
Kaardi paremas servas kuvatakse suvandite loend. Suvandid
olenevad valitud asukohast või objektist.
3 Vali Create Waypoint.
Vahepunkti navigeerimine
1 Kasuta Quickdraw Map vahepunkti valimiseks nooleklahve.
Vahepunkti nimi kuvatakse ekraanil.
2 Vali .
3 Vali Navigate To > Go To.
Kaardil marsruudi loomine ja navigeerimine
Alguspunktiks saab määrata praeguse asukoha või kaardil
mõne muu asukoha.
1 Vali User Data > Routes > New > Route Using Chart.
2 Marsruudi alguspunkti valimiseks liigu kaardil.
3 Marsruudile pöörde lisamiseks vali .
4 Marsruudile kõikide pöörete lisamiseks korda seda etappi.
> Navigate To.
5 Vali
6 Vali suvand.
Navigatsiooni katkestamine
Vali kaardil
> Stop Navigation.
Vahepunktid
Punane
0 kuni 1,5 m (0 kuni 5 ft)
Oranž
1,5 kuni 3 m (5 kuni 10 ft)
Kollane
3 kuni 4,5 m (10 kuni 15 ft)
Roheline
4,5 kuni 7,6 m (15 kuni 25 ft)
Navigeerimine seadmega STRIKER
Plus
HOIATUS
Navigeerimisel võib kurss viia üle maismaa või madaliku. Vaata
visuaalseid märke ja juhi veesõidukit maismaa, madaliku ja
muude ohtlike objektide vältimiseks.
Sihtkohta saabumise kursi määramiseks ja järgimiseks võid
kasutada ühte kahest meetodist: Go To või Route To.
Go To: viib sind otse sihtkohta. See on sihtkohta navigeerimise
standardvalik. Seade loob sihtkohani sirgjoonelise kursi või
navigeerimisraja. Rada võib viia üle maa või muude
takistuste.
Route To: loob marsruudi su asukohast sihtkohani,
võimaldades pöörete lisamist. See suvand loob sihtkohta
jõudmiseks sirgjoonelise kursi, kuid võimaldab maismaa ja
muude takistuste vältimiseks lisada marsruudile pöördeid.
8
Vahepunktid on seadmesse salvestatud asukohad.
Praeguse asukoha tähistamine vahepunktina
Vali mis tahes kuval olles .
Teise asukohta vahepunkti loomine
1 Vali User Data > Waypoints > New Waypoint.
2 Tee valik:
• Asukoha koordinaatide alusel vahepunkti loomiseks vali
Enter Coordinates ja sisesta koordinaadid.
• Kaardi abil vahepunkti loomiseks vali Use Chart, vali
asukoht ja seejärel .
Üle parda oleva inimese asukoha tähistamine ja
selleni navigeerimine
Vali suvalisel kuval > Man Overboard > Yes.
Kalaleidja valib otsekursi tagasi asukohta.
Kaardil vahemaa mõõtmine
Võid mõõta oma ja mõne muu asukoha vahemaad.
1 Sirvi kaarti.
2 Vali > Measure Distance.
Kahe asukoha kaugus kuvatakse ekraani ülemises
vasakpoolses nurgas.
Navigeerimine seadmega STRIKER Plus
3 Nõelikooni liigutamiseks ja vajadusel muu vahemaa
mõõtmiseks vali
.
Kõikide vahepunktide loendi kuvamine
Vali User Data > Waypoints.
Salvestatud vahepunkti muutmine
1 Vali User Data > Waypoints.
2 Vali vahepunkt.
3 Vali Edit Waypoint.
4 Tee valik:
•
•
•
•
•
•
Nime lisamiseks vali Name ja sisesta nimi.
Sümboli muutmiseks vali Symbol.
Sügavuse muutmiseks vali Depth.
Veetemperatuuri muutmiseks vali Water Temp..
Kommentaari muutmiseks vali Comment.
Vahepunkti asukoha liigutamiseks vali Position.
Vahepunkti või MOB kustutamine
1 Vali User Data > Waypoints.
2 Vali vahepunkt või MOB.
3 Vali Delete.
Kõikide vahepunktide kustutamine
Vali User Data > Manage Data > Clear User Data >
Waypoints > All.
Teekonnad
Teekond on vahepunktide või asukohtade jada, mis viib su
lõpliku sihtkohani.
Kaardil marsruudi loomine ja navigeerimine
Alguspunktiks saab määrata praeguse asukoha või kaardil
mõne muu asukoha.
1 Vali User Data > Routes > New > Route Using Chart.
2 Marsruudi alguspunkti valimiseks liigu kaardil.
3 Marsruudile pöörde lisamiseks vali .
4 Marsruudile kõikide pöörete lisamiseks korda seda etappi.
> Navigate To.
5 Vali
6 Vali suvand.
Teekonna loomine ja salvestamine
Selle toiminguga salvestad teekonna ja kõik selles sisalduvad
vahepunktid. Alguspunktiks saab määrata praeguse asukoha või
mõne muu asukoha.
1 Vali User Data > Routes > New > Use Chart.
2 Vali teekonna alguspunkt.
3 Pöörde lisamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
4 Vajadusel korda kolmandat sammu ja lisa pöördeid.
5 Vali lõplik sihtkoht.
Marsruutide loendi vaatamine
Vali User Data > Routes.
Salvestatud teekonna muutmine
Saad muuta teekonna nime või teekonnas sisalduvaid pöördeid.
1 Vali User Data > Routes.
2 Vali teekond.
3 Vali Edit Route.
4 Tee valik:
• Nime muutmiseks vali Name ja sisesta nimi.
• Pöörete loendist vahepunkti valimiseks vali Edit Turns >
Use Turn List ja vali loendist vahepunkt.
Navigeerimine seadmega STRIKER Plus
• Kaardilt pöörde valimiseks vali Edit Turns > Use Chart ja
vali kaardilt asukoht.
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellel
navigeerimine
Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist
pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna.
1 Vali User Data > Routes.
2 Vali teekond.
3 Vali Navigate To.
4 Tee valik:
• Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud
alguspunktist, vali Forward.
• Et hakata navigeerima teekonna loomisel kasutatud lõpppunktist, vali Backward.
Ilmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla
joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast
sihtkohta. Korrigeeritud kurss on dünaamiline ja liigub koos
paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.
5 Vaata punase joonega märgitud kurss üle.
6 Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
7 Kui oled kursilt kõrvale kaldunud, järgi sihtkohta jõudmiseks
lillat joont (korrigeeritud kurss) või tüüri tagasi punasele
joonele (otsekurss).
Salvestatud teekonna sirvimine ja sellega
paralleelselt laevatamine
Enne teekondade loendi sirvimist ja ühel nendest laevatamist
pead looma ja salvestama vähemalt ühe teekonna.
1 Vali User Data > Routes.
2 Vali teekond.
3 Vali Navigate To.
4 Vali Offset, et laevatada teekonnaga paralleelselt, paiknedes
sellest kindlaks määratud kaugusel.
5 Märgi, kuidas teekonnal laevatada
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Forward - Port.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast paremal laevatamiseks vali Forward Starboard.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Backward - Port.
• Teekonna loomisel kasutatud alguspunktist algsest
teekonnast vasakul laevatamiseks vali Backward Starboard.
Ilmub punane joon. Punase joone keskel on peenem lilla
joon, mis märgib korrigeeritud kurssi praegusest asukohast
sihtkohta. Korrigeeritud kurss on dünaamiline ja liigub koos
paadiga, kui kaldud kursilt kõrvale.
6 Vaata punase joonega märgitud kurss üle.
7 Järgi punast joont teekonna igas etapis, maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks tüürimisel.
8 Kui oled kursilt kõrvale kaldunud, järgi sihtkohta jõudmiseks
lillat joont (korrigeeritud kurss) või tüüri tagasi punasele
joonele (otsekurss).
Salvestatud teekonna kustutamine
1 Vali User Data > Routes.
2 Vali teekond.
3 Vali Delete.
Kõikide salvestatud marsruutide kustutamine
Vali User Data > Manage Data > Clear User Data >
Routes.
9
Rajad
Rada on paadi liikumistee salvestus. Jäädvustatavad rada
nimetatakse aktiivseks rajaks ning selle saab salvestada.
Radasid saad kuvada igal kaardil või 3D kaardivaates.
Radade kuvamine
Vali User Data > Tracks > Tracks.
Kaardil olev joon tähistab su rada.
Aktiivse raja kustutamine
Vali User Data > Tracks > Clear Active Track.
Radade mälu kustutatakse ja aktiivse raja salvestamine
jätkub.
Aktiivse raja salvestamine
Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.
1 Vali User Data > Tracks > Save Active Track.
2 Tee valik:
• Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
• Vali Entire Log.
Salvestatud radade loendi kuvamine
Vali User Data > Tracks > Saved Tracks.
Salvestatud raja muutmine
1 Vali User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vali rada.
3 Vali Edit Track.
4 Tee valik:
• Vali Name ja sisesta uus nimi.
• Vali Track Color ja vali värv.
Raja salvestamine teekonnana
1 Vali User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vali rada.
3 Vali Edit Track > Save As > Save as Route.
Salvestatud raja sirvimine ja sellel navigeerimine
Enne radade loendi sirvimist ja nendel navigeerimist pead
salvestama vähemalt ühe raja (Aktiivse raja salvestamine,
lehekülg 10).
1 Vali User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vali rada.
3 Vali Follow Track.
4 Tee valik:
• Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud
alguspunktist, vali Forward.
• Et hakata navigeerima raja loomisel kasutatud
sihtpunktist, vali Backward.
5 Vaata värvilise joonega märgitud kurss üle.
6 Järgi joont teekonna igas etapis tüürimisel maa, madalike ja
muude takistuste vältimiseks.
Salvestatud raja kustutamine
1 Vali User Data > Tracks > Saved Tracks.
2 Vali rada.
3 Vali Delete.
Kõikide salvestatud radade kustutamine
Vali User Data > Manage Data > Clear User Data > Saved
Tracks.
Aktiivse raja järgimine
Salvestatavat rada nimetatakse aktiivseks rajaks.
1 Vali User Data > Tracks > Follow Active Track.
10
2 Tee valik:
• Vali aeg, millal aktiivset rada alustati.
• Vali Entire Log.
3 Vaata värvilise joonega märgitud kurss üle.
4 Järgi värvilist joont maa, madalike ja muude takistuste
vältimiseks tüürimisel.
Aktiivse raja värvi määramine
1 Vali User Data > Tracks > Active Track Options > Track
Color.
2 Vali raja värv.
Rajalogi haldamine salvestamise ajal
1 Vali User Data > Tracks > Active Track Options.
2 Vali Record Mode.
3 Tee valik:
• Kuni mälu täitumiseni rajalogi salvestamiseks vali Fill.
• Rajalogi pidevaks salvestamiseks ning vanemate
rajaandmete ülekirjutamiseks vali Wrap.
Rajalogi salvestusintervalli konfigureerimine
Saad määrata raja salvestamise sageduse. Sagedamate
punktide salvestamine annab täpsema, aga kiiremini täituva logi.
Mälu efektiivsemaks kasutamiseks soovitame kasutada
lahendusintervalli.
1 Vali User Data > Tracks > Active Track Options > Record
Intervals > Interval.
Tee
valik:
2
• Punktide vahelise kauguse alusel raja salvestamiseks vali
Distance > Change ja sisesta kaugus.
• Ajaintervalli alusel raja salvestamiseks vali Time >
Change ja sisesta ajaintervall.
• Kursilt kaldumise alusel põhineva raja salvestamiseks vali
Resolution > Change ja sisesta maksimaalne kursilt
kaldumise lubatud viga enne, kui rajapunkt salvestatakse.
Seadme konfiguratsioon
Süsteemiseaded
Vali Settings > System.
Display: muudab taustvalguse heledust (Taustvalguse
seadistamine, lehekülg 2) ja värviskeemi (Värvirežiimi
seadistamine, lehekülg 2).
Beeper: võimaldab hoiatuste andmisel ja valikute tegemisel
esitatava helisignaali sisse ja välja lülitada (Helisignaali
seadistamine, lehekülg 2).
GPS: annab teavet GPS-satelliitide seadete ja paranduste
kohta.
Auto Power: lülitab toite ühendamisel seadme automaatselt
sisse.
Keyboard Layout: võimaldab kasutada tähestikulist või arvuti
klaviatuuri.
Language: võimaldab määrata ekraanikeele.
System Information: annab teavet seadme ja tarkvaraversiooni
kohta.
Simulator: lülitab simulaatori sisse ja võimaldab määrata kiiruse
ja simuleeritud asukoha.
Süsteemiteave
Vali Settings > Settings > System Information.
Event Log: võimaldab näha sündmuste logi.
Software Information: annab teavet seadme ja
tarkvaraversiooni kohta.
Garmin Devices: kuvab ühendatud Garmin seadmete teavet.
Seadme konfiguratsioon
Factory Settings: taastab seadme tehaseseaded.
MÄRKUS. kustutatakse kõik sisestatud seadistused.
Mu veesõiduki seaded
MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisariistvara.
Mõned seaded on saadaval vaid siis, kui teil on õiged
sügavuseandmed.
Vali Settings > My Vessel.
Transducer Type: kuvab seadmega ühendatud anduri tüübi
(Anduri tüübi valimine, lehekülg 4).
Keel Offset: muudab kiilu sügavuse pinnanäitu, võimaldades
anduri asukoha asemel mõõta sügavust kiilu alt (Kiilu nihke
määramine, lehekülg 11).
Temp. Offset: kompenseerib temperatuuritundliku anduri
veetemperatuuri näitu (Veetemperatuuri nihke seadistamine,
lehekülg 11).
Kiilu nihke määramine
Saad sisestada kiilu nihke, et kompenseerida anduri esitatavat
sügavusnäitu. See võimaldab olenevalt sinu vajadusest vaadata
kiilu alla jääva vee sügavust või tõelist vee sügavust.
Kui soovid teada, kui sügav on vesi kiilu või paadi kõige
madalama punkti all ning andur on paigaldatud veepiirile või
kuhugi kiilu kohale, mõõda kaugus andurist paadi kiiluni.
Kui soovid teada tõelist vee sügavust ja andur on paigaldatud
veepiirist allapoole, mõõda kaugus anduri põhjast veepiirini.
MÄRKUS. see suvand on kasutatav, kui sul on kehtivad
sügavusandmed.
1 Mõõda kaugus.
• Kui andur paigaldati veepiirile
või kiilust kõrgemale,
mõõda kaugus andurist paadi kiiluni. Sisesta see väärtus
positiivse arvuna.
• Kui andur paigaldati kiilu põhja
ja soovid teada tõelise
vee sügavuse, mõõda kaugus andurist veepiirini. Sisesta
see väärtus negatiivse arvuna.
2 Mõõda veetemperatuuri erineva teadaolevalt täpse
temperatuurianduri või termomeetriga.
3 Lahuta 1. etapis mõõdetud veetemperatuur 2. etapis
mõõdetud veetemperatuurist.
See on temperatuurinihe. Sisesta see väärtus etapis 5
positiivse arvuna, kui seadmega ühendatud andur mõõdab
veetemperatuuri tegelikust külmemana. Sisesta see väärtus
etapis 5 negatiivse arvuna, kui seadmega ühendatud andur
mõõdab veetemperatuuri tegelikust soojemana.
4 Vali Settings > My Vessel > Temp. Offset.
5 Kasuta nooleklahve ja sisesta 3. etapis mõõdetud
temperatuurinihe.
Hoiatuste seaded
Navigatsioonihoiatused
Vali Settings > Alarms > Navigation.
Arrival: pöörde või sihtkohaga seotud vastava kauguse või
ajaväärtuse saavutamisel kostab helisignaal.
Anchor Drag: seadistatud triivikauguse ületamisel ankrusoleku
ajal kostab helisignaal.
Off Course: kui kaldud vastava vahemaa võrra kursist kõrvale,
kostab helisignaal.
Süsteemihoiatused
Alarm Clock: seadistab äratuskella.
Device Voltage: seadistab seadme liiga madala pinge hoiatuse.
GPS Accuracy: seadistab hoiatuse, kui GPS-asukoha täpsus
peaks langema allapoole kasutaja määratud väärtust.
Sonari hoiatused
Vali Settings > Alarms > Sonar.
Shallow Water: kostab helisignaal, kui veesügavus on
eelmääratud sügavusest väiksem.
Deep Water: kostab helisignaal, kui veesügavus on
eelmääratud sügavusest suurem.
Water Temp.: kostab helisignaal, kui veetemperatuur varieerub
üle ± 1,1 °C (± 2 °F). Hoiatuste seaded jäävad mällu ka
seadme väljalülitamisel.
MÄRKUS. selle hoiatuse kasutamiseks tuleb seade
ühendada temperatuuritundliku anduriga.
Fish: hoiatus kostab, kui seade tuvastab hõljuva sihtmärgi.
•
määrab hoiatuse igas suuruses kala tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse keskmise või suurema kala
tuvastamisel.
•
määrab hoiatuse ainult suurte kalade tuvastamisel.
Ühikute seaded
2 Vali Settings > My Vessel > Keel Offset.
3 Vali , kui andur on paigaldatud veepiirile või
, kui andur
paigaldati kiilu põhja.
4 Kasuta nooleklahve ja sisesta esimeses sammus mõõdetud
kiilu nihe.
Veetemperatuuri nihke seadistamine
Võid määrata temperatuurinihke, et kompenseerida
temperatuuritundliku anduri temperatuurinäitu.
1 Mõõda veetemperatuuri seadmega ühendatud
temperatuuritundliku anduri abil.
Seadme konfiguratsioon
Vali Settings > Units.
System Units: seadistab seadme ühikute formaadi.
Variance: seadistab magnetilise deklinatsiooni ehk su praeguse
asukoha magnetilise põhjasuuna ja tegeliku põhjasuuna
nurga.
North Reference: seadistab suunateabe arvutamisel
kasutatavad suunaviited. True määrab põhjasuuna viitena
geograafilise põhjasuuna. Grid määrab põhjasuuna viitena
võrgustiku põhjasuuna (000º). Magnetic määrab põhjasuuna
viitena magnetilise põhjasuuna.
Position Format: määrab paigutuse vormingu, mida
kasutatakse vastava asukohanäidu kuvamisel. Ära muuda
seda seadet, v.a erineva paigutusevorminguga kaardi
kasutamisel
Map Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi. Ära
muuda seda seadet, v.a erinevate andmetega kaardi
kasutamisel
11
Time Format: määrab 12- või 24-tunnise või UTC-ajavormingu
(koordineeritud universaalaeg).
Time Zone: seadistab ajavööndi.
Daylight Savings Time: lülitab suveajale ülemineku Off või On.
Kasutajaandmete jagamiskaabli juhtmeskeem
Navigatsiooniseaded
MÄRKUS. mõned seaded ja suvandid vajavad lisariistvara.
Vali Settings > Navigation.
Route Labels: seadistab kaardil marsruudi pööretega
kuvatavate siltide tüübi.
Turn Transition Activ.: seadistab aja või vahemaa põhjal
arvutatava pöördesiirde.
Turn Transition Time: kui Time on valitud suvandi Turn
Transition Activ. sätteks, siis valitakse pöördesiirde minutid.
Turn Transition Dist.: kui Distance on valitud suvandi Turn
Transition Activ. sätteks, siis valitakse pöördesiirde kaugus.
Route Start: valib marsruudil navigeerimise algpunkti.
Veesõiduki praegusest asukohast navigeerimise
alustamiseks vali Boat, marsruudi esimest vahepunktist
alustamiseks vali Waypoints.
Tehaseseadete taastamine
MÄRKUS. kustutatakse kõik sisestatud seadistused, sh loodud
Garmin Quickdraw kontuurid.
Vali Settings > System > System Information > Factory
Settings > Yes.
Kasutajaandmete jagamine ja
haldamine
Kui kaks seadet on ühendatud toitekaabli sinise ja punase
juhtme või kasutajaandmete jagamiskaabliga, siis saab jagada
andmeid (Ettevõtte Garmin seadme ühendamine
kasutajaandmete jagamiseks, lehekülg 12).
Ettevõtte Garmin seadme ühendamine kasutajaandmete jagamiseks
Võid andmete jagamiseks (nt vahepunktid) ühendada STRIKER
Plus seadme ühilduva Garmin seadmega. Kui seadmed
paigaldatakse teineteise lähedusse, võib ühendada sinise ja
pruuni juhtme. Kui seadmed paigaldatakse teineteisest kaugele
ja juhtmeid ei saa kasutada, võid seadmed ühendada
kasutajaandmete jagamiskaabliga (010-12234-06).
1 Veendu, et mõlemad seadmed ühendatakse sama
massiühenduse alla.
2 Lõpeta toiming:
• Kui seadmed paigaldatakse teineteise lähedusse, ühenda
esimese seadme sinine juhe teise seadme pruuni
juhtmega ning esimese seadme pruun juhe teise seadme
sinise juhtmega.
• Kui seadmed ei paigaldata teineteise lähedusse, hangi
kasutajaandmete jagamiskaabel (010-12234-06) ja
ühenda seadmed kaabli müügikomplekti kuuluvate juhiste
järgi (Kasutajaandmete jagamiskaabli juhtmeskeem,
lehekülg 12).
3 Vali mõlemas seadmes User Data > Manage Data > User
Data Sharing.
Kasutajaandmeid jagatakse mõlema ühendatud seadme vahel.
Kui valid Clear User Data, siis eemaldatakse andmed mõlemast
ühendatud seadmest.
12
Üksus
Juhtme funktsioon
Juhtme värv
Andmed
Sinine
Andmed
Pruun
Mass
Must
Andmed
Roheline
Andmed
Valge
Salvestatud andmete kustutamine
Võid salvestatud kasutajaandmed seadme mälust eemaldada.
Kasutajaandmed sisaldavad vahepunkte, marsruute ja radasid.
1 Vali User Data > Manage Data > Clear User Data.
2 Vali suvand.
TEATIS
Kui valid All, kustutatakse kõik salvestatud andmed, v.a
rakenduse Garmin Quickdraw kontuuride andmed.
Kui sul on ühendus muu seadmega ja User Data Sharing on
lubatud, siis eemaldatakse andmed kõikidest ühendatud
seadmetest.
Lisa
Seadme registreerimine seerianumbri alusel
Kui su seadmel puudub Wi‑Fi, võid registreerimiseks kasutada
seadme seerianumbrit. Kui seade toetab Wi‑Fi ühendust, tuleks
seadme registreerimiseks kasutada rakendust ActiveCaptain
(Rakenduse ActiveCaptain kasutamise alustamine, lehekülg 2).
Hoia ostutšekk või selle koopia kindlas kohas.
1 Otsi seerianumbrit toote karbilt või seadmelt.
2 Ava veebiaadress my.garmin.com/registration.
3 Logi sisse oma Garmin kontosse.
4 Sisesta seerianumber.
Tehnilised andmed
Temperatuurivahemik
-15° kuni 55 °C (5° kuni 131 °F)
Veekindluse tase
IEC 60529 IPX7
Sisendpinge
10 kuni 20 Vdc
Nimivool
1,5 A
Kaitse
3 A, 250 V (kiiretoimeline)
Traadita võrgu sagedus ja
protokoll*
Wi‑Fi, 2,4 GHz 22 dBm juures
(nominaalne)
*Pole kõigil mudelitel kasutatav.
Tõrkeotsing
Mu seade ei lülitu sisse või lülitub iseenesest välja
Kui seade ei lülitu sisse või lülitub ootamatult välja, võib
põhjuseks olla halb toide. Toiteprobleemi põhjuse leidmiseks vt
alltoodud juhiseid.
• Veendu, et toiteallikas toimib.
Selle kontrollimiseks on mitu võimalust. Nt võid kontrollida,
kas toiteallikas toimib teiste seadmetega.
Kasutajaandmete jagamine ja haldamine
• Kontrolli toitejuhtme kaitset.
Kaitse peaks asuma punase toitejuhtme hoidikus. Veendu, et
paigaldatud on õige suurusega kaitse. Kaitsme õige suuruse
teadasaamiseks vt kaabli küljes olevat silti või
paigaldusjuhiseid. Kaitsmesisese ühenduse kontrollimiseks
vaata kaitset. Kaitset saab testida multimeetriga. Kui kaitse
on korras, näitab multimeeter 0 oomi.
• Veendu, et seadme pinge on vähemalt 10 V (soovituslik on
12 V).
Pinge kontrollimiseks mõõda toitekaabli toitepesa ja
massipesa vahelist alalispinget. Kui pinge on alla 10 V, ei
lülitu seade sisse.
• Kui toiteprobleeme pole, aga seade ei lülitu sisse, võta
ühendust ettevõtte Garmin klienditoega veebiaadressil
support.garmin.com.
4 Loo vahepunkt uuesti.
Mu seade ei näita õiget kellaaega
Kellaaeg määratakse GPS-asukoha ja ajavööndi sättega.
1 Vali Settings > Units > Time Zone.
2 Veendu, et seade võtab vastu GPS-signaali.
Sõiduki toitejuhtme kaitsme vahetamine
.
1 Ava kaitsmehoidik
2 Kaitsme eemaldamiseks keera ja tõmba seda
3 Paigalda uus 3 A sulavkaitse.
4 Sulge kaitsmehoidik.
.
Mu seade ei leia GPS-signaale
Kui seade ei leia satelliidisignaale, võib põhjuseid olla mitu. Kui
seadmega on satelliitide viimase tuvastamise hetkest alates
läbitud pikk vahemaa või seade on mitu nädalat või kuud olnud
välja lülitatud, siis ei pruugi seade satelliite korralikult üles leida.
• Veendu, et seade kasutab uusimat tarkvara. Kui ei kasuta,
uuenda seadme tarkvara (Tarkvara uuendamine
rakendusega ActiveCaptain, lehekülg 2).
• Veendu, et GPS-signaali vastuvõtmiseks pole seadme kohal
ühtegi takistust. Kui seade asub kabiinis, peaks see GPSsignaali vastuvõtmiseks asuma akna läheduses.
Mu sonar ei tööta
• Lükka andurijuhe lõpuni seadme taga asuvasse pistikupessa.
Isegi kui juhe näib olevat ühendatud, tuleks pistik kindlalt
pessa lükata, et tagada hea ühendus.
• Vajuta nuppu ja veendu, et sonar on sisse lülitatud.
• Vali anduri õige tüüp (Anduri tüübi valimine, lehekülg 4).
Mu seade ei loo vahepunkte õigesse kohta
Võid vahepunktide teavet käsitsi sisestada, et andmeid teiste
seadmetega jagada. Kui sisestasid vahepunkti koordinaatide
abil käsitsi ja punkti asukohta ei kuvata õigesti, ei pruugi
kaardiandmed ja asukoha vorming ühtida vahepunkti märkimisel
kasutatud algsete kaardiandmete ja asukoha vorminguga.
Asukoha vorming on formaat, mida kasutatakse GPS-vastuvõtja
asukoha kuvamiseks ekraanil. Tavaliselt kuvatakse seda laius-/
pikkuskraadina (kraadid ja minutid), mille valikute hulka
kuuluvad kraadid, minutid ja sekundid, ainult kraadid või üks
mitmest koordinaatide vormingust.
Kaardiandmete all mõeldakse matemaatilist mudelit, mis kujutab
maakera pinnaosa. Laius- ja pikkusjooned paberkaardil viitavad
konkreetsetele kaardiandmetele.
1 Uuri, milliseid kaardiandmeid ja asukoha vormingut algse
vahepunkti loomisel kasutati.
Kui algne vahepunkt võeti kaardilt, peaks kaardil olema
legend, mis näitab kaardi loomisel kasutatud andmeid ja
asukoha vormingut. Enamasti asub see kaardilegendi
lähedal.
2 Vali Settings > Units.
3 Vali õiged kaardiandmed ja asukoha vormingu seaded.
Lisa
13
Indeks
Sümbolid
[toote registreerimine 12
A
ActiveCaptain 2
nutiteavitused 2
quickdraw 7
tarkvara uuendamine 2
andmed
haldus 12
kustutamine 12
andmete jagamine 12
andmeväljad 6, 7
andur 3, 4
anduri tüüp 11
ankru lohisemise hoiatus 11
asukoha märkimine 8
avakuva, kohandamine 1
E
ekraan, heledus 2
ekraaniseaded 10
P
panoraamimine 1
pinge 11
Q
quickdraw 7
kustutamine 7
seaded 7
quickdrawseaded 8
R
rajad 10
aktiivne 10
kustutamine 10
kuvamine 10
loend 10
muutmine 10
navigeerimine 10
salvestamine 10
teekonnana salvestamine 10
Rajad, kustutamine 10
reisiplaneerija. Vt teekonnad
kaardid 6, 7. Vt kaardid
quickdraw 6, 7
kasutajaandmed, kustutamine 12
kattekihi numbrid 6, 7
keel 10
kell 11
hoiatus 11
kiilu nihe 11
klahvid 1
toide 1
kombinatsioonid 1
kohandamine 2
kursid 8
kursilt kõrvalekaldumise hoiatus 11
kustutamine
kasutajaandmed 12
quickdraw 7
M
T
Garmin ClearVü 3
GPS 13
seaded 10
signaalid 1
GPS-i täpsus 11
H
helisignaal 2
hoiatused 11
ankru lohisemine 11
kursist kõrvalekalle 11
navigeerimine 11
saabumine 11
sonar 11
K
marsruudid
jagamine 12
kustutamine 9
loendi vaatamine 9
loomine 8, 9
navigeerimine 8, 9
Marsruut sihtkohta 8
mees üle parda 8
Mine 8
mõõtühikud 11
N
navigatsioonihoiatused 11
navigatsioonileht 6
navigeerimine 8
nutiteavitused 2
O
ohutu kõrgus 12
ohutu sügavus 12
14
W
Wi‑Fi 2
S
saabumishoiatus 11
satelliitsignaalid, vastuvõtt 1
seade
klahvid 1
registreerimine 12
seaded 2, 7, 10–12
süsteemiteave 10
seadme registreerimine 12
SideVü 3
sihtkohad, valimine 8
sonar 3, 4
a-piirkond 6
Garmin ClearVü 3
hoiatused 11
hõljuvad sihtmärgid 6
häire 6
pinnamüra 6
plinker 4
põhjalukk 5
sagedused 4, 5
SideVü 3
suum 4, 5
sügavuse joon 5
sügavusskaala 5
vaated 3
vaated: 4, 5
vahepunkt 5
võimendus 5
välimus 6
värviskeem 6
SOS 8
suum 1
sonar 5
sügavuse varjutus 8
sündmuste logi 10
G
vahepunktid 7, 8, 13
jagamine 12
kustutamine 9
loendi vaatamine 9
loomine 8
mees üle parda 8
muutmine 9
sonar 5
vesi, temperatuuri nihe 11
värvirežiim 2
tarkvara, uuendamine 2
taustvalgus 2
teavitused 2
teekonnad 9
kustutamine 9
loomine 9
muutmine 9
navigeerimine 9
paralleelselt laevatamine 9
tehaseseaded 10, 12
traadita seadmed, traadita seadmega
ühendamine 2
tõrkeotsing 12, 13
U
uuendamine, tarkvara 2
V
vahemaa mõõtmine 8
Indeks
support.garmin.com
Jaanuar 2019
190-02226-22_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising