Garmin | GCV™ 20 Sonar Black Box | Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Installeringsinstruksjoner

Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Installeringsinstruksjoner
GCV™ 20 –
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
2 Monter ekkoloddet.
3 Koble ekkoloddet til Garmin maritime nettverk og strøm.
4 Koble ekkoloddet til svingeren.
Montere enheten
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.
5 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.
6 Fest enheten til monteringsstedet.
Registrere enheten
Koble til svingeren
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Kabelstrips (valgfritt)
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Hensyn ved valg av monteringssted
• Ekkoloddet må monteres på et sted hvor det ikke dekkes av
vann.
• Ekkoloddet må monteres på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon hvor det ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
• Ekkoloddet skal monteres slik at LED-lampene synes.
• Ekkoloddet bør monteres slik at strøm- og nettverkskabler
enkelt kan kobles til.
• Ekkoloddet bør monteres slik at svingerkabelen kan kobles
til. Du kan eventuelt kjøpe forlengelseskabler for svingeren
via Garmin forhandleren.
Før installering
LES DETTE
Enheten må installeres som beskrevet i disse instruksjonene for
at du skal få best mulig ytelse. Hvis du får problemer med
monteringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
Hver båt er forskjellig, så ta deg god tid til å planlegge
installeringen av GCV 20 ekkoloddet.
1 Velg et monteringssted.
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
LES DETTE
Ikke bruk makt for å koble kabelen til kabelporten. Hvis du
bruker makt på kabelen, kan du skade kabelpinnene. Hvis
kabelen er riktig innrettet, bør den være enkel å koble til.
Du må montere ekkoloddet før du kan koble det til nettverket,
strøm og svingeren (Montere enheten, side 1).
1 Før kablene med riktige strips, festeanordninger og
tetningsmasse for å feste kablene i strekket og gjennom skott
eller dekk.
2 Installer låseringene på Marine Network- og
strømkablenexxx.
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 12 V
likestrømkilde og til jord.
4 Rett inn hakket på enden av strømkabelen mot strømporten
på enheten, og trykk kabelen på plass.
5 Fest låseringen.
6 Velg et alternativ:
• Hvis båten er utstyrt med en GMS™ 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen til en ledig port på GMS 10enheten.
• Hvis båten ikke er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen direkte til nettverksporten på
kartplotteren.
Februar 2018
190-02408-78_0A
Installeringsdiagram
Spesifikasjon
Mål
Du kan bruke dette diagrammet for å identifisere
tilkoblingspunktene fra ekkoloddet til nettverk, strøm og svinger.
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Strøminntak
Fra 10 til 35 VDC
Strømforbruk
10,5 W maksimalt
Sikring
4,0 A, mini 42 VDC, hurtigsikring, bladtype
Sikkerhetsavstand for
kompass
260 mm (10,2 tommer)
Sendeeffekt (RMS)**
500 W
Frekvens
CHIRP 260/455/820/1120 kHz
Maksimal dybde/
avstand***
Garmin ClearVü™ 260 kHz: 152 m (500 ft.)
455 kHz: 91 m (300 ft.)
820 kHz: 61 m (200 ft.)
SideVü
Utdata
Element
Garmin Marine Network
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
**Avhengig av svingerkapasitet og dybde.
***Avhengig av svinger, vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
Beskrivelse
Kartplotter
À
Á
Â
Ã
260 kHz: 152 m (500 ft.)
455 kHz: 91 m (300 ft.)
820 kHz: 61 m (200 ft.)
1120 kHz: 38 m (125 ft.)
GCV 20
Strømkilde
Svinger
Gummitetninger
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GCV™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene. Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling. Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige. Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.
Blinkekoder
Når ekkoloddet er installert, slår det seg på når kartplotteren
slås på. LED-statuslampen med to farger (grønn og rød) på
ekkoloddet viser driftsstatusen.
LEDfarge
Tilstand
Status
Grønn
Sakte blinking Ekkoloddet er koblet til en kartplotter og
fungerer som det skal. Du skal se
ekkoloddata på kartplotteren.
Rød
Sakte blinking Ekkoloddet er slått på, men ikke koblet til en
kartplotter, eller det venter på å koble til en
kartplotter. Hvis denne koden fortsatt vises
når ekkoloddet er koblet til kartplotteren, må
du kontrollere ledningene og tilkoblingene.
Rød/
grønn
Sakte blinking Ekkoloddet er i testmodus.
Rød
Rask blinkesekvens
Systemfeil. Kartplotteren viser en melding
som viser typen feil. Når feiltilstanden er
rettet opp, må ekkoloddet kobles helt fra
strømkilden og så kobles til på nytt for å
fjerne feilmeldingen.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Størrelse (B × H × D)
192 x 251 x 66 mm (7,6 x 9,9 x 2,6 tommer)
Vekt
845 g (1,86 pund)
Dekselmateriale
Fullstendig tett, polykarbonatplast
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising