Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installationsinstruktioner

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installationsinstruktioner
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i plotterns produktförpackning, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
• Du måste montera ekolodsmodulen på en plats med
tillräcklig ventilation där den inte utsätts för extrema
temperaturer.
• Du bör montera givaren på en plats där den inte stöter i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Du bör montera givaren på en plats där den inte är bakom
stråk, stag, beslag, vattenintag, utloppsportar,
genomskrovsgivare eller annat som kan skapa luftbubblor
eller orsaka turbulens i vattnet. Vattenturbulens kan störa
ekolodsstrålen.
• Du bör montera givaren så nära båtens mittlinje som möjligt.
• När den är monterad längre bort från mittpunkten på
akterspegeln, kan en större skrovvinkel orsaka att båtens
skrov
stör ekolodets stråle
och det kan orsaka en
ojämn avkänning på motsatta sidan av båten . Givaren
visas bakifrån.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen går du till
support.garmin.com för mer information.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Programuppdatering
Du måste uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
®
®
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin
4 mm (5/32 tum) och 3,2 mm (1/8 tum) borrspetsar
Maskeringstejp
stjärnmejsel PH2
Marint tätningsmedel
32 mm (1 1/4 tum) hålsåg (valfritt)
Kabelhållare (tillbehör)
• På båtar med ett drev får du inte montera givaren i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska du montera givaren mellan
dreven, om möjligt.
• Du bör montera ekolodsmodulen på en plats där lysdioderna
syns.
• Du bör montera ekolodsmodulen på en plats där kablarna lätt
kan anslutas.
Viktigt angående kablar
OBS!
Om du separerar kombikabeln nära den roterande leden på en
kabelstyrd trollingmotor minskar du påfrestningen på kabeln och
förlänger kablarnas livslängd.
Buntband och kabelklämmor kan spänna kabeln för hårt och
skada eller bryta kabeln eller leda till att kabeln blir utsliten på
grund av att motorn roterar upprepade gånger.
Använd svart eltejp för att fästa kablarna ovanför och under den
roterande leden. Om du fäster kablarna med buntband ska du
inte dra åt buntbanden för hårt.
Du bör fästa kablarna ovanför och under trollingmotorns
svängbara led.
Du bör lämna en kabellängd i en ögla som är minst 25 cm
(10 tum) lång i kablarna och låt den roterande leden vara i
mitten av öglan.
Du bör använda det medföljande verktyget, en spårskruvmejsel
eller en slö kniv för att separera kablarna.
Viktigt vid montering
• Du måste vinkla givaren rätt för att ditt valda läge ska fungera
som det ska.
Maj 2019
190-02210-90_0C
Installera givaren på en trollingmotor
Sätta ihop materialet till cylinderfästet för
trollingmotor
1 Rikta in givarens ovansida med fästets ovansida
.
5 Se till att kablarna har ett mellanrum på minst 10 cm (4 tum)
2 Med den medföljande insexnyckeln fäster du fästet på
ovanför och 10 cm (4 tum) under
den delade delen av
kabeln och att de är centrerade på den roterande leden .
Detta skapar en ögla
i kabeln över den roterande leden.
Öglan måste vara tillräckligt stor för att givaren ska kunna
roteras helt i båda riktningarna. Använd minst 25 cm (10 tum)
kabel täcka den 20 cm (8 tum) långa delen mellan
monteringspunkterna.
givaren med axelskruv , gummibricka
och bricka .
Obs! Du måste dra åt fästet helt på givaren. Rekommenderat
vridmoment för axelskruven är 2,5 lb-ft. (3,4 Nm).
Separera givarkablarna
Innan du separerar kablarna bör du testmontera givaren.
Kablarna ska vara i rumstemperatur när du separerar dem.
1 När givaren har torrmonterats på trollingmotorn märker du ut
den plats där givarkabeln korsar den roterande leden .
6 Använd den svarta eltejpen
2 Placera givarkablarna på en hård, plan yta.
3 Tryck spetsen på skärverktyget, en spårskruvmejsel eller en
slö kniv, mot mitten av kablarna på den utmärkta platsen och
punktera materialet mellan kablarna.
Obs! Skär inte igenom eller in i den runda delen av kablarna.
Punktera endast mittenbandet mellan kablarna.
för att fästa givarkabeln på
skaftet Den delade delen av kabeln ska sträcka sig under
tejpen.
7 Testa trollingmotorns hela rotation för att säkerställa att
kablarna går fria från den roterande leden och inte dras ut på
grund av spänning under rotation.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkablar eller kabelhölje
kan orsaka fel på givaren.
1 Sätt i slangklämman
trollingmotorfästet
sidorna av fästet.
genom öppningen på
tills lika stora längder sticker ut på båda
4 Använd fingrarna och dra isär kabelhalvorna ungefär 12,5 cm
(5 tum)
på båda sidor av hålet.
2 Fäst slangklämman runt trollingmotorn
2
.
Obs! Vrid inte på givaren.
3 Fäst givarkabeln vid motorskaftet eller någon annan säker
plats.
4 Dra givarkabeln till ekolodsmodulens installationsplats och
vidta samtidigt följande försiktighetsåtgärder.
• Dra inte kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka
elektriska störningar.
• Du måste dra kabeln så att den inte kommer i kläm när
trollingmotorn fälls ut eller dras in.
Obs! Vid behov av extra kabellängd kan du ansluta en
förlängningskabel som finns på buy.garmin.com eller hos din
Garmin återförsäljare.
5 Placera givaren i önskad vinkel (Riktning för
trollingmotorfäste, sidan 3).
Riktning för trollingmotorfäste
Riktningen beror på vilken sida av trollingmotorn du har
monterat givaren på samt ditt önskade visningsfält.
TIPS: Du behöver inga verktyg för att ändra riktningen från
framåt till nedåt. Vrid fästet ett klick för att ändra riktningen från
framåt till nedåt.
Installera givaren på trollingmotorskaftet
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka fel på givaren.
Du ska montera givaren så långt från motorn som möjligt.
Du bör använda den medföljande gummiinsatsen på
trollingsmotorskaft på 25 mm (1 tum).
1 Med den medföljande insexnyckel sätter du i M6-skruvarna
och fäster trollingmotorskaftets fäste
runt trollingmotoraxeln.
vid givarfästet
Styrbords sida, vy framåt
Styrbords sida, vy nedåt
Babords sida, vy framåt
Babords sida, vy nedåt
Installera givaren på trollingmotorns skaft
Riktning för fäste till trollingmotorskaft
Trollingmotorskaftets fäste har en 8-gradig vinkel för att minska
effekterna av störning från trollingmotorns cylinder på givarens
konvinkel. Du måste rikta pilen
och vinkelns smala del
mot
toppen när du fäst fästet på trollingmotorskaftet.
2 Fäst givarkabeln vid motorskaftet eller någon annan säker
plats.
3 Dra givarkabeln till ekolodsmodulens installationsplats och
vidta samtidigt följande försiktighetsåtgärder.
• Dra inte kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka
elektriska störningar.
• Du måste dra kabeln så att den inte kommer i kläm när
trollingmotorn fälls ut eller dras in.
4 Placera givaren i önskad vinkel (Riktning för
trollingmotorskaft, sidan 3).
Riktning för trollingmotorskaft
Monteringsvinkeln beror på vilken sida av trollingmotorskaftet du
har monterat fästet på samt ditt önskade visningsfält.
TIPS: Du behöver inga verktyg för att ändra riktningen från
framåt till nedåt. Vrid fästet ett klick för att ändra riktningen från
framåt till nedåt.
Sätta ihop materialet till trollingmotorfästets skaft
När trollingmotorns fäste är åt rätt håll (Riktning för fäste till
trollingmotorskaft, sidan 3) använder du den medföljande
insexnyckeln och fäster givaren
på trollingmotorskaftets
fäste
med axelskruv , bricka
och gummibricka .
Obs! Du måste dra åt fästet helt på givaren. Rekommenderat
vridmoment för axelskruven är 2,5 lb-ft. (3,4 Nm).
3
Babords sida, vy framåt
Babords sida, vy nedåt
Styrbords sida, vy framåt
Styrbords sida, vy nedåt
Installera givaren på en akterspegel
Sätta ihop monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
1 Fäst givarens monteringsfäste på givaren med
monteringsskruvarna
och låsbrickorna
.
8 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen och
markerar den.
9 Om du har markerat ett rikthål i steg 8 använder du en hålsåg
på 32 mm (1 1/4 tum) för att borra ett genomföringshål rakt
igenom akterspegeln.
10 Dra givarkabeln till ekolodsmodulen:
• Om du drar kabeln genom ett genomföringshål för du den
genom hålet du borrade i steg 9.
• Om du inte drar kabeln genom ett genomföringshål drar
du den uppåt över akterspegelns topp.
Du bör undvika att dra kabeln nära elkablar eller annat som
kan orsaka elektriska störningar.
Riktning akterspegelfäste
2 Sätt fast givarens monteringsfäste på akterspegelns
monteringsfäste
med skruvarna , brickorna
och
låsmuttrarna .
Obs! Rekommenderat vridmoment för skruven är 15 lb-ft.
(20 Nm).
Obs! Om givaren orsakar överdrivet stänk när den är
monterad på akterspegeln kan du köpa en avledare som
monteras mellan givaren och fästet. Gå till buy.garmin.com
eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om
valfria tillbehör.
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
1 Placera givarfästet så att givarens översida är under
2
3
4
5
6
7
akterspegeln.
Använd akterspegelfästet som mall och märk ut platserna för
rikthålen.
Vira en bit tejp runt en borrspets på 4 mm (5/32 tum) ca
19 mm (7/10 tum) från borrspetsens spets för att undvika att
borra rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i gelcoaten.
Borra cirka 19 mm (3/4 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna.
Fäst givarfästet vid akterspegeln med de tre skruvarna på
20 mm .
4
Om det behövs kan du minska stänket genom att installera ett
stänkskydd som finns på buy.garmin.com eller hos din Garmin
återförsäljare.
Montera ekolodsmodulen
Montera Panoptix LiveScope GLS 10 enhet
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och
dras åt för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Obs! Skrivarna medföljer enheten, men de ska bara användas
om det passar för monteringsytan.
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilka skruvar och annat
monteringsmaterial som behövs för ytan.
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.
2 Borra ett rikthål för ett av enhetens hörn.
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.
4 Markera nya platser för testhål vid behov, och ta bort enheten
från monteringsytan.
5 Borra resten av rikthålen.
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.
Blinkningskoder
När ekolodsmodulen är installerat slås det på när plottern slås
på. Den färgade statuslysdioden på ekolodsmodulen visar
driftsstatus.
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
Grön
Blinkande
Ekolodsmodulen är ansluten till en
plotter och fungerar som den ska. Du
bör kunna se ekolodsdata på
plottern.
Röd
Blinkande
Ekolodsmodulen är påslagen men är
inte ansluten till en plotter, eller så
väntar den på att anslutas till en
plotter. Om ekolodsmodulen är
ansluten till plottern och den här
koden kvarstår kontrollerar du kabelanslutningarna.
Blinkande
Programvaruuppdatering pågår.
Röd/grön
Blinkande
Reserverad
Röd
Två blinkningar följt Annat ekolodsfel.
av paus på 3
sekunder
Röd
Beskrivning
Säkring
Batteri
Orange
Röd
Objekt
Tre blinkningar följt Givaren är inte identifierad av
av en paus på 3
ekolodsmodulen. Om koden kvarstår
sekunder
kontrollerar du kabelanslutningarna.
Fem blinkningar
följt av en paus på
3 sekunder
Ekolodsmodulens ingångsspänning
överskrider den maximala ingångsspänningen.
Installationsschema
Kompatibel Garmin plotter
Panoptix LiveScope GLS 10 ekolodsmodul
Garmin liten kontakt för marina nätverk till fullstor Garmin adapterkabel för marina nätverk
RJ-45-kontakt
Garmin kabel för marina nätverk, liten kontakt
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Objekt Beskrivning
Skarv
• 10 AWG (5,26 mm²) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15 fot)
• 8 AWG (8,36 mm²) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 6 AWG (13,29 mm²) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Maximal förlängning 11 m (36 fot)
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! För att använda kompassen monterar du givaren på
akterspegeln eller på trollingmotorskaftet. Kompassen kanske
inte fungerar inte om du monterar givaren på motorn.
Obs! För bästa resultat bör du använda en kurssensor,
exempelvis SteadyCast™ kurssensorn.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du MENU >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Underhåll
Rengöra givaren
OBS!
Du måste ansluta strömkabeln genom en 7,5 A snabbsäkring
(medföljer ej). Om du inte använder en säkring kan fel uppkomma i
enheten.
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Strömkabel
Specifikationer
Givarkabel
Panoptix LiveScope LVS32 specifikationer
7,5 A snabbsäkring (krävs, medföljer ej)
Panoptix LiveScope LVS32-givare
Mått (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tum)
Strömkabelförlängningar
Vikt (endast givare)
850 g (1,87 lb)
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Frekvenser
Från 530 till 1,1 MHz
5
Drifttemperatur
Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (från -40 till
185 °F)
Maximalt djup/avstånd*
61 m (200 fot)
Visningsfält
Framsida till baksida: 135 grader
Sida-till-sida: 20 grader
* Beroende på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
Panoptix LiveScope GLS 10 specifikationer
ekolodsmodul
Mått (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tum)
Vikt
1,96 kg (4,33 lb)
Drifttemperatur
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (från -40 till 185 °F)
Strömförsörjning
Från 10 till 32 V likström
Effektförbrukning
21 W normalt, 24 mW minst, 58 W max.
Säkerhetsavstånd till
kompass
178 mm (7 tum)
Datautgång
Garmin marint nätverk
Licens för programvara med öppen källkod
Om du vill visa den licens/de licenser för programvara med
öppen källkod som används i produkten, gå till
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ och SteadyCast™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple är ett varumärke som tillhör
Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som
tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising