Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Garmin GLS™ 10 Sonar Module คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GLS™ 10 Sonar Module คำแนะนำการติดตั้ง
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
ชาร์ตพล็อตเตอร์
คุณจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอย่างปลอดภัยและ
รอบคอบ โซนาร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการรับรู้ถึงน้ำใต้เรือของคุณ
ซึ่งไม่สามารถทดแทนความรับผิดชอบในการสังเกตน้ำรอบๆ เรือของคุณ
ในขณะที่คุณนำทาง
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่อยู่ด้านหลังแผ่นขนาบ
ลำเรือ สตรัท ช่องรับน้ำหรือปล่อยน้ำ หัวโซน่าร์ติดลำตัวยาน หรือสิ่ง
ใดๆ ที่สร้างฟองอากาศหรือทำให้น้ำเกิดการปั่นป่วนได้ น้ำที่ปั่นป่วน
อาจรบกวนลำแสงโซน่าร์
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ให้อยู่ในตำแหน่งใกล้กับศูนย์กลางของเรือ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• เมื่อติดตั้งห่างจากศูนย์กลางของท้ายเรือ องศาระหว่างท้องเรือกับลำ
ตัวเรือที่มากขึ้นสามารถทำให้ลำตัวยานเรือ
รบกวนลำแสงโซน่าร์
และอาจก่อให้เกิดการตรวจจับด้านตรงข้ามของเรือที่ไม่สม่ำเสมอ
หัวโซน่าร์แสดงจากด้านหลัง
ข้อควรระวัง
การไม่ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิด
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ Garmin ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณมีปัญหา
ในระหว่างการติดตั้ง ให้ไปที่ support.garmin.com สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
®
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
1 ไปที่ my.garmin.com/registration
2 ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้
หากชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัป
เดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ บนอุปกรณ์
Android™ หรือ Apple ที่ใช้ร่วมกัน หากชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณไม่มี
เทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
และคอมพิวเตอร์ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.garmin.com
®
®
®
เครื่องมือที่จำเป็น
•
•
•
•
•
•
•
สว่าน
ดอกสว่าน 4 มม. (5/32 นิ้ว) และ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
กระดาษกาว
ไขควงปากแฉก #2
สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
เลื่อยเจาะรู 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) (ไม่จำเป็น)
ที่รัดสาย (ไม่จำเป็น)
• บนเรือที่มีชุดขับชุดเดียว คุณต้องไม่ติดตั้งหัวโซน่าร์ในเส้นทางของ
ใบพัด
• บนเรือที่มีชุดขับคู่ คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์อยู่ระหว่างชุดขับหากเป็น
ไปได้
• คุณควรติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มองเห็น LED ได้
• คุณควรติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อสาย
เคเบิลได้ง่าย
การพิจารณาสาย
ประกาศ
การแยกสายไฟแฝดใกล้ข้อต่อหมุนในทรอลิ่งมอเตอร์ที่มีสายแบบบังคับ
ช่วยลดความตึงและยืดอายุการใช้งานของสาย
ที่รัดแบบซิปและที่รัดสายสามารถรัดสายแน่นจนเกินไปและทำให้สายเสีย
หายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการหมุนซ้ำของมอเตอร์
คุณควรใช้เทปพันสายไฟสีดำเพื่อยึดสายเหนือและใต้ข้อต่อหมุน หาก
คุณยึดสายด้วยที่รัดแบบซิป ห้ามรัดสายแน่นจนเกินไป
คุณควรยึดสายเหนือและใต้ข้อต่อหมุนของทรอลิ่งมอเตอร์
คุณควรทำการวนสายให้ยาวอย่างน้อย 25 ซม. (10 นิ้ว) โดยมีข้อต่อ
หมุนอยู่ตรงกลาง
คุณควรใช้เครื่องมือที่มีให้ ไขควงปากแบน หรือมีดทื่อเพื่อแยกสาย
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ทรอลิ่งมอเตอร์
การประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบาร์เรลทรอลิ่งมอเตอร์
1 จัดแนวส่วนบนสุดของหัวโซน่าร์ กับด้านบนสุดของขายึด
การพิจารณาการติดตั้ง
• คุณต้องปรับองศาหัวโซน่าร์ให้ถูกต้องสำหรับโหมดที่เลือกเพื่อให้
ทำงานได้อย่างเหมาะสม
• คุณต้องติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ โดยไม่ได้รับอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่จะไม่ถูกชนเมื่อปล่อยเรือ
ลำเลียง หรือจัดเก็บ
พฤษภาคม 2019
190-02210-90_0C
2 ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ให้มา ติดตั้งขายึดกับหัวโซน่าร์ด้วยสลักเดือย
แหวนยางรอง
และแหวนแบน
หมายเหตุ: คุณต้องขันที่ติดตั้งเข้ากับหัวโซน่าร์จนสุด แรงบิดที่
แนะนำที่ใช้กับสลักเดือยคือ 2.5 lb-ft (3.4 N-m)
การแยกสายหัวโซน่าร์
คุณควรทดสอบความพอดีของหัวโซน่าก่อนการแยกสาย สายควรอยู่ที่
อุณหภูมิห้องเมื่อทำการแยก
1 ด้วยหัวโซน่าร์ยึดเข้ากับทรอลิ่งมอเตอร์ ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่
สายของหัวโซน่าร์เชื่อมกับข้อต่อที่กำลังหมุน
6 ใช้เทปพันสายไฟสีดำ
เพื่อยึดสายหัวโซน่าร์กับแกน ส่วนที่สาย
แยกจากกันควรต่ออยู่ใต้เทป
7 ทดสอบการหมุนของทรอลิ่งมอเตอร์อย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
สายที่พันกับข้อต่อหมุนและไม่ถูกดึงเนื่องจากความตึงระหว่างการ
หมุน
2 วางสายหัวโซน่าร์บนพื้นผิวที่แข็งและเรียบ
3 กดปลายเครื่องมือตัด ไขควงปากแบน หรือมีดทื่อเข้ากับส่วนกลาง
ของสายที่อยู่ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ และทำการเจาะวัสดุ
ระหว่างสาย
หมายเหตุ: ห้ามเจาะทะลุหรือเข้าไปในส่วนกลมของสาย เจาะสายรัด
กึ่งกลางระหว่างสายเท่านั้น
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ทรอลิ่งมอเตอร์
ประกาศ
คุณต้องยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยระหว่างการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซน่าร์หรือแจ็กเกตของสายจะทำให้หัว
โซน่าร์ล้มเหลว
1 ใส่แคลมป์สายยาง
ผ่านทางช่องบนที่ติดตั้งทรอลิ่งมอเตอร์
จนกว่าความยาวทั้งสองด้านของที่ติดตั้งจะเท่ากัน
4 ดึงสายออกจากกันครึ่งหนึ่งด้วยมือเปล่าประมาณ 12.5 ซม. (5 นิ้ว)
ทั้งสองด้านของรู
2 ยึดแคลมป์สายยางกับทรอลิ่งมอเตอร์
5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายมีช่องว่างด้านบนอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว)
และด้านล่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว)
ส่วนที่เป็นรอยแยกของสาย
และอยู่กึ่งกลางของข้อต่อที่หมุนอยู่
ซึ่งจะทำให้เกิดการวนสาย
ในสายเหนือข้อต่อที่หมุน การวนสายต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้
หัวโซน่าร์หมุนได้เต็มรอบทั้งสองทิศทาง ให้สายอย่างน้อย 25 ซม.
(10 นิ้ว) ครอบส่วนขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ระหว่างจุดติดตั้ง
หมายเหตุ: ห้ามหมุนหัวโซน่าร์
3 ยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านมอเตอร์หรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยระหว่าง
การติดตั้ง
4 เดินสายของหัวโซน่าร์ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งของโมดูลโซน่าร์ โดย
ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
• คุณต้องเดินสายไม่ให้ถูกหนีบเมื่อมีการใช้หรือพักทรอลิ่งมอเตอร์
หมายเหตุ: หากจำเป็น สำหรับความยาวสายเพิ่มเติม คุณสามารถ
เชื่อมต่อสายต่อเสริมที่มีให้เลือกที่ buy.garmin.com หรือจากตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
5 วางตำแหน่งหัวโซน่าร์ในองศาที่คุณต้องการ (แนวการติดตั้งทรอลิ่งม
อเตอร์, หน้า 2)
แนวการติดตั้งทรอลิ่งมอเตอร์
แนวจัดวางขึ้นอยู่กับว่าคุณจะติดตั้งหัวโซน่าร์ไว้ที่ด้านใดของทรอลิ่งมอ
เตอร์ และมุมมองภาพที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนแนวจากด้านหน้า
เป็นด้านล่าง หมุนที่ติดตั้งหนึ่งคลิกเพื่อเปลี่ยนแนวจากด้านหน้าเป็นด้าน
ล่าง
2
ด้านกราบขวา, มุมมองด้านหน้า
ด้านกราบขวา, มุมมองด้านหลัง
ด้านท่าเรือ, มุมมองด้านหน้า
2 ยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านมอเตอร์หรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยระหว่าง
การติดตั้ง
3 เดินสายของหัวโซน่าร์ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งของโมดูลโซน่าร์ โดย
ด้านท่าเรือ, มุมมองด้านหลัง
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
แนวจัดวางขายึดก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ขายึดก้านทรอลิ่งมอเตอร์มีความเอียง 8 องศาเพื่อลดผลกระทบการ
รบกวนจากบาร์เรลทรอลิ่งมอเตอร์กับลำแสงหัวโซน่าร์ คุณต้องจัดแนว
ลูกศร
ส่วนท้ายที่แคบของมุม
ให้อยู่ด้านบนสุดเมื่อคุณใส่ขายึดกับ
ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
• คุณต้องเดินสายไม่ให้ถูกหนีบเมื่อมีการใช้หรือพักทรอลิ่งมอเตอร์
4 วางตำแหน่งหัวโซน่าร์ในองศาที่คุณต้องการ (แนวจัดวางก้านทรอลิ่
งมอเตอร์, หน้า 3)
แนวจัดวางก้านทรอลิ่งมอเตอร์
องศาของการติดตั้งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะติดตั้งขายึดไว้ที่ด้านใดของก้าน
ทรอลิ่งมอเตอร์ และมุมมองภาพที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนแนวจากด้านหน้า
เป็นด้านล่าง หมุนที่ติดตั้งหนึ่งคลิกเพื่อเปลี่ยนแนวจากด้านหน้าเป็นด้าน
ล่าง
การประกอบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ด้วยการจัดวางแนวขายึดทรอลิ่งมอเตอร์อย่างถูกต้อง (แนวจัดวางขา
ยึดก้านทรอลิ่งมอเตอร์, หน้า 3) ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ให้มาเพื่อติดตั้ง
หัวโซน่าร์
กับขายึดก้านทรอลิ่ง
กับสลักเดือย
แหวนแบน
และแหวนยางรอง
หมายเหตุ: คุณต้องขันที่ติดตั้งเข้ากับหัวโซน่าร์จนสุด แรงบิดที่
แนะนำที่ใช้กับสลักเดือยคือ 2.5 lb-ft (3.4 N-m)
ด้านท่าเรือ, มุมมองด้านหน้า
ด้านท่าเรือ, มุมมองด้านหลัง
ด้านกราบขวา, มุมมองด้านหน้า
ด้านกราบขวา, มุมมองด้านหลัง
การติดตั้งหัวโซน่าร์บนท้ายเรือ
การประกอบฮาร์ดแวร์สำหรับการยึดบนท้ายเรือ
1 ติดตั้งขายึดของหัวโซน่าร์ กับหัวโซน่าร์ ใช้สกรูติดตั้ง
แหวนล็อค
การติดตั้งหัวโซน่าร์ที่ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
ประกาศ
คุณต้องยึดสายหัวโซน่าร์กับก้านหรือตำแหน่งอื่นที่ปลอดภัยระหว่างการ
ติดตั้ง ความเสียหายของสายหัวโซน่าร์หรือแจ็กเกตของสายจะทำให้หัว
โซน่าร์ล้มเหลว
คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ให้ห่างจากมอเตอร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณควรใช้ยางที่ให้มากับก้านทรอลิ่งมอเตอร์ 25 มม. (1 นิ้ว)
1 ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ให้มา ใส่สกรู M6
งก้าน
กับขายึดหัวโซน่าร์
และติดตั้งขายึดทรอลิ่
รอบๆ ก้านทรอลิ่งมอเตอร์
3
และ
2 ติดตั้งขายึดของหัวโซน่าร์กับขาจุดยึดท้ายเรือ
ใช้สลัก
แหวน
และน็อตล็อค
แบน
หมายเหตุ: แรงบิดที่แนะนำที่ใช้กับสกรูคือ 15 lb-ft (20 N-m)
หมายเหตุ: หากหัวโซน่าร์ก่อให้เกิดละอองจำนวนมากเมื่อติดตั้งที่
ท้ายเรือ คุณสามารถซื้อตัวเบี่ยงเบนเพื่อติดตั้งระหว่างหัวโซน่าร์กับขา
ยึดได้ ไปที่ buy.garmin.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Garmin
ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมตัวเลือก
การติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับการยึดบนท้ายเรือ
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
1 วางที่ติดตั้งหัวโซน่าร์โดยให้ด้านบนของหัวโซน่าร์อยู่ภายใต้ท้ายเรือ
2 การใช้ที่ติดตั้งท้ายเรือเป็นแม่แบบ เพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะ
3
4
5
6
7
นำ
พันเทปรอบๆ ดอกสว่านขนาด 4 มม. (5/32 นิ้ว) ที่ 19 มม. (7/10 นิ้ว)
จากตำแหน่งของดอกสว่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะรูเจาะนำลึกเกินไป
หากคุณติดตั้งในขายึดบนไฟเบอร์กลาส ให้ปิดเทปบนตำแหน่งของรู
ที่เจาะนำเพื่อลดการแตกร้าวของเจลเคลือบ
ใช้ดอกสว่าน 4 มม. (5/32 นิ้ว) เจาะรูเจาะนำลึกประมาณ 19 มม.
(3/4 นิ้ว) ที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลในสกรู 20 มม.
ใช้สกรู 20 มม. สามตัว
ติดที่ติดตั้งหัวโซน่าร์กับท้ายเรือ
8 หากคุณต้องเดินสายผ่านท้ายเรือ ให้เลือกตำแหน่งรูที่เจาะนำเหนือ
เส้นน้ำ แล้วทำเครื่องหมาย
9 หากคุณทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำในขั้นตอนที่ 8 ให้ใช้เลื่อยเจาะรู
32 มม. (1 1/4 นิ้ว) เพื่อเจาะรูเจาะทะลุผ่านท้ายเรือ
10 เดินสายของหัวโซน่าร์ไปที่โมดูลโซน่าร์:
• หากคุณจะเดินสายโดยใช้รูเจาะทะลุ ให้สอดสายผ่านรูที่คุณเจาะ
ในขั้นตอนที่ 9
• หากคุณไม่ได้เดินสายโดยใช้รูเจาะทะลุ ให้เดินเคเบิลลอยและอยู่
เหนือด้านบนสุดของท้ายเรือ
คุณควรหลีกเลี่ยงการการเดินสายใกล้กับสายไฟฟ้าหรือแหล่งอื่นๆ
ของการรบกวนทางไฟฟ้า
แนวการติดตั้งท้ายเรือ
หากจำเป็น ในการลดจำนวนละออง คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำ
กระเซ็นเสริมที่มีให้เลือกที่ buy.garmin.com หรือจากตัวแทนจำหน่าย
Garmin ของคุณ
4
การติดตั้งโมดูลโซน่าร์
การติดตั้งอุปกรณ์ Panoptix LiveScope GLS 10
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์ในไฟเบอร์กลาส เมื่อเจาะรูนำร่อง ขอแนะนำ
ให้ใช้ดอกสว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจล
เคลือบด้านบนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจล
เคลือบเมื่อขันสกรูให้แน่น
หมายเหตุ: สกรูแบบสแตนเลสสตีลอาจติดเมื่อขันสกรูลงในไฟเบอร์กลาส
และขันจนแน่นเกินไป ขอแนะนำให้ทาสารหล่อลื่นกันการยึดติดบนสกรู
ก่อนทำการติดตั้ง
หมายเหตุ: สกรูมาพร้อมกับอุปกรณ์ แต่สกรูอาจไม่เหมาะสมสำหรับพื้น
ผิวการติดตั้ง
ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ คุณต้องเลือกตำแหน่งติดตั้ง และระบุว่าต้องใช้สกรู
และฮาร์ดแวร์ติดตั้งใดที่จำเป็นสำหรับพื้นผิวนั้นๆ
1 วางอุปกรณ์ไว้ที่ตำแหน่งติดตั้ง และทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำ
2 เจาะรูที่เจาะนำสำหรับมุมหนึ่งของอุปกรณ์
3 ยึดอุปกรณ์แบบหลวมๆ กับพื้นผิวติดตั้งด้วยมุมหนึ่ง และตรวจสอบ
เครื่องหมายของรูที่เจาะนำอีกสามรู
4 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูที่เจาะนำใหม่หากจำเป็น และนำอุปกรณ์
ออกจากพื้นผิวติดตั้ง
5 เจาะรูเจาะนำที่เหลือ
6 ยึดอุปกรณ์กับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
รหัสการกะพริบ
หลังจากติดตั้งโมดูลโซน่าร์แล้ว โมดูลโซน่าร์จะเปิดขึ้นเมื่อเปิดชาร์ต
พล็อตเตอร์ LED สถานะสีบนโมดูลโซน่าร์บ่งบอกสถานะการทำงาน
สี LED
รัฐ
สถานะ
เขียว
กะพริบ
โมดูลโซน่าร์เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์และ
ทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรเห็นข้อมูลโซน่าร์
บนชาร์ตพล็อตเตอร์
แดง
กะพริบ
โมดูลโซน่าร์เปิดอยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ หรือกำลังรอการเชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ หากโมดูลโซน่าร์เชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ และรหัสนี้ยังคงอยู่ ให้ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อของสาย
ส้ม
กะพริบ
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์
แดง/เขียว กะพริบ
จองไว้
แดง
กะพริบสองครั้ง­
ความล้มเหลวของโซน่าร์อื่นๆ
ตามด้วยการหยุด 3
วินาที
แดง
กะพริบสามครั้ง­
โมดูลโซน่าร์ตรวจไม่พบหัวโซน่าร์ หากยังมี­
ตามด้วยการหยุด 3 รหัสนี้อยู่ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย
วินาที
แดง
กะพริบห้าครั้งตาม แรงดันไฟฟ้าอินพุตของโมดูลโซน่าร์เกินแรง
ด้วยการหยุด 3
ดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด
วินาที
แผนภาพการติดตั้ง
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้
โมดูลโซน่าร์ Panoptix LiveScope GLS 10
สายช่องเสียบ Garmin Marine Network ขนาดเล็กเป็นอะแดปเตอร์
Garmin Marine Network ขนาดเต็ม
ช่องเสียบ RJ-45
ช่องเสียบขนาดเล็กสาย Garmin Marine Network
ฟิวส์ Fast-Acting 7.5 A (จำเป็นต้องมี ไม่ได้ให้มาด้วย)
ประกาศ
คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟผ่านฟิวส์ Fast-Acting 7.5 A (ไม่ได้ให้มาด้วย)
หากคุณไม่ใช้ฟิวส์ อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ
สายไฟ
สายหัวโซน่าร์
หัวโซน่าร์ Panoptix LiveScope LVS32
การต่อสายไฟ
หากจำเป็น คุณสามารถต่อสายไฟได้โดยใช้สายที่มีขนาดเหมาะสม
สำหรับความยาวของการต่อ
การซ่อมบำรุง
การทำความสะอาดหัวโซน่าร์
ตะกรันที่เกิดจากน้ำทะเลจะสะสมอย่างรวดเร็ว และสามารถลด
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณได้
1 ให้เอาตะกรันออกโดยใช้ผ้านุ่มๆ กับสารทำความสะอาดแบบอ่อน
2 เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ Panoptix LiveScope LVS32
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)
136.4 x 96.5 x 44.5 มม. (5.37 x 3.8
x 1.75 นิ้ว)
น้ำหนัก (หัวโซน่าร์เท่านั้น)
850 กรัม (1.87 ปอนด์)
ความถี่
ตั้งแต่ 530 ถึง 1.1 MHz
อุณหภูมิทำงาน
จาก 0 ถึง 40°C (จาก 32 ถึง 104°F)
อุณหภูมิที่จัดเก็บ
จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง
185°F)
ระยะทางเดิน/ความลึก สูงสุด
61 ม. (200 ฟุต)
มุมมองภาพ
ด้านหน้าไปด้านหลัง: 135 องศา
Side-to-Side: 20 องศา
*ขึ้นอยู่กับความเค็มของน้ำ ชนิดของท้องน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
รายการ
คำอธิบาย
ฟิวส์
แบตเตอรี่
9 ฟุต (2.7 ม.) ไมมีการต่อสาย
รายการ
คำอธิบาย
อุปกรณ์ต่อสาย
• สายต่อ 10 AWG (5.26 มม.²), สูงสุด 4.6 ม. (15 ฟุต)
• สายต่อ 8 AWG (8.36 มม.²), สูงสุด 7 ม. (23 ฟุต)
• สายต่อ 6 AWG (13.29 มม.²), สูงสุด 11 ม. (36 ฟุต)
ฟิวส์
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
แบตเตอรี่
8 นิ้ว (20.3 ซม.)
การต่อสายสูงสุด 36 ฟุต (11 ม.)
Panoptix LiveScope GLS 10 ข้อมูลจำเพาะโมดูลโซน่าร์
ขนาด (W x H x D)
245 x 149 x 65 มม. (9.7 x 5.9 x 2.6 นิ้ว)
น้ำหนัก
1.96 กก. (4.33 ปอนด์)
อุณหภูมิทำงาน
จาก -15 ถึง 70°C (จาก 5 ถึง 158°F)
อุณหภูมิที่จัดเก็บ
จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง 185°F)
กระแสไฟเข้า
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
การใช้ไฟฟ้า
โดยทั่วไป 21 W, ต่ำสุด 24 mW, สูงสุด 58 W
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
178 มม. (7 นิ้ว)
เอาต์พุตข้อมูล
Garmin Marine Network
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ให้ไปที่
developer.garmin.com/open-source/linux/
© 2018 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ และ SteadyCast™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจาก Garmin
®
Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc. Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่ งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
®
การปรับเข็มทิศ
ก่อนที่คุณจะปรับเข็มทิศได้ ต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนคานให้ห่างจากทรอล
ลิ่งมอเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็ก และหย่อนลงในน้ำ การ
ปรับเทียบต้องมีคุณภาพที่เพียงพอเพื่อเปิดใช้เข็มทิศภายใน
หมายเหตุ: ในการใช้เข็มทิศ คุณต้องติดตั้งหัวโซน่าร์บนท้ายเรือหรือ
ก้านทรอลิ่งมอเตอร์ เข็มทิศอาจไม่ทำงานเมื่อคุณติดตั้งหัวโซน่าร์บน
มอเตอร์
หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรใช้เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า เช่น
เซนเซอร์ทิศมุ่งหน้า SteadyCast™
คุณสามารถเริ่มเลี้ยวเรือของคุณก่อนการปรับเทียบได้ แต่คุณต้องหมุน
เรือของคุณเต็มที่ 1.5 ครั้งระหว่างการปรับเทียบ
1 จากมุมมองโซน่าร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก MENU > การตั้งค่าโซนาร์ >
การติดตั้งโซนาร์
2 หากจำเป็น ให้เลือก ใช้งาน AHRS เพื่อเปิดเซนเซอร์ AHRS
3 เลือก ปรับเทียบเข็มทิศ
4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising