Garmin | GSD™ 25 Premium Sonar Module | Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installeringsinstruksjoner

Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installeringsinstruksjoner
• Stjerneskrutrekker #2
• Kabelstrips (valgfritt)
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
GSD™ 25 – installeringsinstruksjoner
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.‍
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen.‍ Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.‍
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett i
dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmin produktsupport
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.‍ Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten.‍ Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.‍
Dette utstyret må installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.‍
• Ekkoloddet må monteres på et sted hvor det ikke dekkes av
vann.‍
• Ekkoloddet må monteres på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon hvor det ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.‍
• Ekkoloddet skal monteres slik at LED-lampene synes.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at strøm- og nettverkskabler
enkelt kan kobles til.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at svingerkabelen kan kobles
til.‍ Du kan eventuelt kjøpe forlengelseskabler for svingeren
via Garmin forhandleren.‍
Montere enheten
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.‍
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.‍
2 Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.‍
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.‍
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.‍
5 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.‍
6 Fest enheten til monteringsstedet.‍
Koble til svingeren
Før installering
MERKNAD
Enheten må installeres som beskrevet i disse instruksjonene for
at du skal få best mulig ytelse.‍ Hvis du opplever problemer i
forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmin Product
Support.‍
Nødvendige verktøy
Hensyn ved valg av monteringssted
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
• Gå til www.garmin.com/‍support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.‍
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Hver båt er forskjellig, så ta deg god tid til å planlegge
installeringen av GSD 25 ekkoloddet.‍
1 Velg et monteringssted.‍
2 Monter ekkoloddet.‍
3 Koble ekkoloddet til Garmin maritime nettverk og strøm.‍
4 Koble ekkoloddet til svingeren.‍
Montere ekkoloddet
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
MERKNAD
Ikke bruk makt for å koble kabelen til kabelporten.‍ Hvis du
bruker makt på kabelen, kan du skade kabelpinnene.‍ Hvis
kabelen er riktig innrettet, bør den være enkel å koble til.‍
Du må montere ekkoloddet før du kan koble det til nettverket,
strøm og svingeren (Montere ekkoloddet).‍
1 Før kablene med riktige strips, festeanordninger og
tetningsmasse for å feste kablene i strekket og gjennom skott
eller dekk.‍
2 Installer låseringene på det Marine Network- og
strømkablene.‍
• Boremaskin og borbits
Desember 2014
Trykt i Taiwan
190-01833-78_0A
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 12 V
likestrømkilde og til jord.‍
4 Rett inn hakket på enden av strømkabelen mot strømporten
på enheten, og trykk kabelen på plass.‍
Fest låseringen.‍
5
6 Velg et alternativ:
• Hvis båten er utstyrt med en GMS™ 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen til en ledig port på GMS 10enheten.‍
• Hvis båten ikke er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen direkte til nettverksporten på
kartplotteren.‍
LEDfarge
Tilstand
Status
Grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er koblet til en kartplotter og
fungerer som det skal.‍ Du skal se
ekkoloddata på kartplotteren.‍
Rød
Sakte blinking
Ekkoloddet er slått på, men ikke koblet til
en kartplotter, eller det venter på å koble til
en kartplotter.‍ Hvis denne koden fortsatt
vises når ekkoloddet er koblet til
kartplotteren, må du kontrollere
ledningene og tilkoblingene.‍
Rød/
grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er i testmodus.‍
Rød
Rask
blinkesekvens
Systemfeil.‍ Kartplotteren viser en melding
som viser typen feil.‍ Når feiltilstanden er
rettet opp, må ekkoloddet kobles helt fra
strømkilden og så kobles til på nytt for å
fjerne feilmeldingen.‍
Rød
Kontinuerlig
Det er en maskinvarefeil på ekkoloddet.‍
Ta kontakt med Garmin produktsupport for
å få hjelp.‍
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene.‍ Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.‍
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling.‍ Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige.‍ Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.‍
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Installeringsdiagram
Størrelse
Du kan bruke dette diagrammet for å identifisere
tilkoblingspunktene fra ekkoloddet til nettverk, strøm og svinger.‍
B × H × D: 251 x 66 x 192 mm
(9,9 x 2,6 x 7,6 tommer)
Vekt
771 g (1,7 pund)
Dekselmateriale
Fullstendig tett, polykarbonatplast
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Inngangseffekt
Fra 10 til 35 VDC
Effektforbruk
27 W maksimalt
Sikring
4,0 A
Sikkerhetsavstand for
kompass
30 cm (11,8 tommer)
Sendeeffekt (RMS)**
1 kW
Frekvens
Tradisjonelt ekkolodd: 50/77/83 kHz
Enkelt- og tokanal CHIRP: 40 kHz til
250 kHz
SideVü/DownVü: CHIRP 455/800 kHz og
260/455 kHz
Element
Beskrivelse
Kartplotter
À
Á
Â
Ã
GSD 25
Strømkilde
Svinger
Blinkekoder
Når ekkoloddet er installert, slår det seg på når kartplotteren
slås på.‍ LED-statuslampen med to farger (grønn og rød) på
ekkoloddet viser driftsstatusen.‍
Dybde***
Tradisjonelt: 1524 m (5000 fot), DownVü:
305 m (1000 fot), SideVü: 229 m (750 fot)
venstre og høyre.‍
Utdata
Garmin Marine Network
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/‍waterrating.‍
**Avhengig av svingerkapasitet og dybde.‍
**Maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.‍
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GSD™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising