Garmin | GSD™ 25 Premium Sonar Module | Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installationsinstruktioner

Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installationsinstruktioner
• Kabelhållare (tillbehör)
• Marint tätningsmedel (tillbehör)
GSD™ 25 Installationsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.‍
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.‍
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.‍
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/‍support för lokal supportinformation.‍
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.‍
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.‍
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.‍
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten.‍ Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.‍
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.‍
Installationsförberedelser
MEDDELANDE
Enheten måste installeras enligt dessa instruktioner för att få
bästa möjliga prestanda.‍ Om du stöter på problem med
installationen kan du kontakta Garmin produktsupport.‍
Eftersom alla båtar är olika måste du noggrant planera
installationen av ekolodet GSD 25.‍
1 Välj monteringsplats.‍
2 Montera ekolodet.‍
3 Anslut ekolodet till Garmin marint nätverk och till strömkällan.‍
4 Anslut ekolodet till givaren.‍
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
• Stjärnmejsel nr 2
December 2014
Montera ekolodet
Monteringsplatsavvägningar
• Ekolodet måste monteras på en plats där det inte kan
nedsänkas i vatten.‍
• Ekolodet måste monteras på en plats med lämplig ventilering
där det inte utsätts för extrema temperaturer.‍
• Ekolodet bör monteras så att lysdioderna syns.‍
• Ekolodet bör monteras så att ström- och nätverkskablar lätt
kan anslutas.‍
• Ekolodet måste monteras så att givarkabeln kan anslutas.‍
Om det behövs kan givarens förlängningskablar införskaffas
hos din Garmin återförsäljare.‍
Montera enheten
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som krävs
för ytan.‍
OBS! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.‍
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.‍
2 Borra ett lämpligt testhål för ett av enhetens hörn.‍
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.‍
4 Markera nya platser för testhål vid behov, och ta bort enheten
från monteringsytan.‍
5 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.‍
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.‍
Ansluta ekolodet
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
MEDDELANDE
Använd inte våld för att sätta fast kabeln i porten.‍ Om du
använder våld kan stiften skadas.‍ Om kabeln är rätt justerad kan
den enkelt anslutas.‍
Innan du ansluter ekolodet till nätverket, strömmen och givaren
måste du montera ekolodet (Montera ekolodet).‍
1 Dra kablarna med hjälp av lämpliga buntband, fästelement
och tätningsmedel för att fästa kablarna längs kabelbanan
och genom eventuella skott eller däcket.‍
2 Installera låsringarna på det marina nätverket och
strömkablarna.‍
3 Anslut skärmen på strömkabeln till jord.‍
Tryckt i Taiwan
190-01833-79_0A
4 Passa in skåran på strömkabelns ände mot enhetens
strömport och tryck kabeln på plats.‍
5 Dra åt låsringen.‍
6 Välj ett alternativ:
• Om din båt är utrustad med en GMS™ 10 expansionsenhet
för nätverksportar ansluter du nätverkskabeln till en
tillgänglig port på GMS 10.‍
• Om din båt inte har någon GMS 10 expansionsenhet för
nätverksportar ansluter du nätverkskabeln direkt till
nätverksporten på plottern.‍
Kabeldragningsringar
När du drar kablar genom båten kan du behöva borra hål för att
kunna dra igenom kablarna.‍ Du kan använda
kabeldragningsringar för att täcka kabelinstallationshål.‍
Tågringarna i sig är inte vattentäta.‍ Applicera vid behov ett
marint tätningsmedel efter installationen för att göra området
runt tågringen och kabeln vattentätt.‍ Du kan köpa tågringar hos
din Garmin återförsäljare eller direkt från Garmin på
www.garmin.com.‍
Installationsschema
Du kan använda det här schemat till att identifiera
anslutningspunkterna från ekolod till nätverk, ström och givare.‍
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
Grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är anslutet till en plotter och
fungerar som det ska.‍ Du bör kunna se
ekolodsdata på plottern.‍
Röd
Blinkar
långsamt
Ekolodet är påslaget men inte anslutet till
en plotter, eller så väntar det på att
anslutas till en plotter.‍ Om ekolodet är
anslutet till plottern och den här koden
kvarstår kontrollerar du
kabelanslutningarna.‍
Röd/grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är i testläge.‍
Röd
Snabb
blinksekvens
Systemfel.‍ Plottern visar ett meddelande
som anger typ av fel.‍ När feltillståndet är
åtgärdat måste ekolodet kopplas bort helt
från strömkällan och anslutas igen för att
felet ska rensas.‍
Röd
Fast
Ekolodet har ett maskinfel.‍ Kontakta
Garmin produktsupport om du behöver
hjälp.‍
Specifikationer
Specifikation
Mått
Storlek
B × H × D: 251 x 66 x 192 mm (9,9 x 2,6 x 7,6
tum)
Vikt
771 g (1,7 lb)
Material i höljet
Helt tätad, polykarbonatplast
Vattenklassning*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Strömförsörjning
Från 10 till 35 V likström
Effektförbrukning
Max 27 W
Säkring
4,0 A
Säkert avstånd till
kompass
30 cm (11,8 tum)
Sändningseffekt
(RMS)**
1 kW
Frekvens
Traditionella ekolod: 50/77/83/200 kHz
CHIRP med enkel kanal och dubbla kanaler:
40 till 250 kHz
Objekt
Beskrivning
Djup***
Traditionellt: 1 524 m (5 000 fot), DownVü:
305 m (1 000 fot), SideVü: 229 m (750 fot)
vänster och höger.‍
Strömkälla
Datautgång
Garmin marint nätverk
Givare
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min.‍ Mer information hittar du på www.garmin.com
/‍waterrating.‍
**Beroende på givarens kapacitet och djup
**Maxdjup, beroende på givare, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.‍
Plotter
À
Á
Â
Ã
SideVü/DownVü: CHIRP 455/800 kHz och
260/455 kHz
GSD 25
Blinkningskoder
När ekolodet är installerat slås det på när plottern slås på.‍ Den
tvåfärgade statuslysdioden (grön och röd) på ekolodet anger
enhetens driftstatus.‍
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GSD™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising