Garmin | GSD™ 24 Advanced Sonar Module | Garmin GSD™ 24 Advanced Sonar Module Installeringsinstruksjoner

Garmin GSD™ 24 Advanced Sonar Module Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GSD™
24
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.‍
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen.‍ Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Laste inn ny programvare på et minnekort
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av
programvare.‍ Hvis dette er tilfelle, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet.‍ Hvis det ikke følger med et minnekort med
programvareoppdatering, må du kopiere
programvareoppdateringen til et minnekort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.‍
4 Les og godta vilkårene.‍
5 Velg Last ned.‍
6 Velg Løping.‍
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.‍
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
Ta ut minnekortet.‍
5
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Oktober 2014
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.‍ Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten.‍ Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.‍
Svingere
Du må ha en svinger for å kunne sende og motta
ekkoloddsignalet fra ekkoloddet.‍ Riktig valg og installering av
svinger er avgjørende for bruken av enheten.‍ Monteringssteder
varierer, så hør med din lokale Garmin forhandler, eller ta
kontakt med Garmin produktsupport for å få mer informasjon.‍
Gå til www.garmin.com/‍transducers for å velge en svinger.‍
Hvis den kompatible svingeren ikke har en 8-pinners kontakt
som er kompatibel med enheten, finner du informasjon om
hvordan du installerer en svingeradapter, i Transducer Adapter
Installation Instructions.‍
Før installering
MERKNAD
Enheten må installeres som beskrevet i disse instruksjonene for
at du skal få best mulig ytelse.‍ Hvis du opplever problemer i
forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmin Product
Support.‍
Hver båt er forskjellig, så ta deg god tid til å planlegge
installeringen av GSD 24 ekkoloddet.‍
1 Velg et monteringssted.‍
2 Monter ekkoloddet.‍
3 Koble ekkoloddet til Garmin maritime nettverk og strøm.‍
4 Koble ekkoloddet til svingeren.‍
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits nr.‍ 8 (5 mm) egnet for monteringsoverflaten
• Flat borbits på 32 mm (1 1/4 tommer) eller en hullsag egnet
for monteringsoverflaten
• Stjerneskrutrekker nr.‍ 2
• 3 mm flat skrutrekker
• Kabelstrips (valgfritt)
• Avbitertang
• Avisoleringstang
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Montere ekkoloddet
Hensyn ved valg av monteringssted
• Ekkoloddet må monteres på et sted hvor det ikke dekkes av
vann.‍
Trykt i Taiwan
190-00789-78_0B
• Ekkoloddet må monteres på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon hvor det ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.‍
• Ekkoloddet skal monteres slik at LED-lampene synes.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at strøm- og nettverkskabler
enkelt kan kobles til.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at svingerkabelen kan kobles
til.‍ Du kan eventuelt kjøpe forlengelseskabler for svingeren
via Garmin forhandleren.‍
Montere enheten
• Hvis båten er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen til en ledig port på GMS 10enheten.‍
• Hvis båten ikke er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen direkte til nettverksporten på
kartplotteren.‍
Installeringsdiagram
Du kan bruke dette diagrammet for å identifisere
tilkoblingspunktene fra ekkoloddet til nettverk, strøm og svinger.‍
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.‍
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.‍
2 Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.‍
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.‍
Merk
eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
4
monteringsoverflaten.‍
5 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.‍
6 Fest enheten til monteringsstedet.‍
Koble til svingeren
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
MERKNAD
Ikke bruk makt for å koble kabelen til kabelporten.‍ Hvis du
bruker makt på kabelen, kan du skade kabelpinnene.‍ Hvis
kabelen er riktig innrettet, bør den være enkel å koble til.‍
Du må montere ekkoloddet før du kan koble det til nettverket,
strøm og svingeren (Montere ekkoloddet).‍
1 Før kablene med riktige strips, festeanordninger og
tetningsmasse for å feste kablene i strekket og gjennom skott
eller dekk.‍
2 Installer låseringene på Marine Network- og strømkablene
(Installere låseringer på kablene).‍
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 12 V
likestrømkilde og til jord.‍
4 Rett inn hakket på enden av strømkabelen mot strømporten
på enheten, og trykk kabelen på plass.‍
5 Fest låseringen.‍
6 Gjenta trinn 4 og 5 for nettverkskabelen og svingerkabelen.‍
7 Velg et alternativ:
2
Element
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Kartplotter
GSD 24
Strømkilde
Svinger
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene.‍ Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.‍ Du
kan kjøpe gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte
fra Garmin på www.garmin.com.‍
Koble enheten til en svinger
Du får mer informasjon om hva slags svinger som dekker dine
behov, på www.garmin.com eller ved å kontakte en lokal
forhandler for Garmin.‍
1 Følg instruksjonene som fulgte med svingeren, for å
installere den på riktig måte på båten.‍
2 Før svingerkabelen til ekkoloddet.‍
3 Koble svingerkabelen til XDCR-porten.‍
Installere låseringer på kablene
Du må trekke kablene før du kan installere låseringer på
kablene.‍
Låseringene er pakket atskilt fra kablene.‍ Dette er ment å
forenkle kabeltrekkingsprosessen.‍ Hver låsering er pakket i en
liten pose med et nummer på etiketten for enkel identifisering.‍
1 Skill de to halvdelene av låseringen À fra hverandre.‍
2 Still de to halvdelene Á av låseringen mot hverandre rundt
kabelen, og klikk dem sammen.‍
3 Sett inn O-ringen  på enden av kontakten.‍
Blinkekoder
Når ekkoloddet er installert, slår det seg på når kartplotteren
slås på.‍ LED-statuslampen med to farger (grønn og rød) på
ekkoloddet viser driftsstatusen.‍
LEDfarge
Tilstand
Status
Grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er koblet til en kartplotter og
fungerer som det skal.‍ Du skal se
ekkoloddata på kartplotteren.‍
Rød
Sakte blinking
Ekkoloddet er slått på, men ikke koblet til
en kartplotter, eller det venter på å koble
til en kartplotter.‍ Hvis denne koden fortsatt
vises når ekkoloddet er koblet til
kartplotteren, må du kontrollere
ledningene og tilkoblingene.‍
Rød/
grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er i testmodus.‍
Rød
Rask
blinkesekvens
Systemfeil.‍ Kartplotteren viser en melding
som viser typen feil.‍ Når feiltilstanden er
rettet opp, må ekkoloddet kobles helt fra
strømkilden og så kobles til på nytt for å
fjerne feilmeldingen.‍
Rød
Kontinuerlig
Det er en maskinvarefeil på ekkoloddet.‍
Ta kontakt med Garmin produktsupport
for å få hjelp.‍
Spesifikasjoner
Størrelse
L x B x H: 204 x 283 x 81 mm
(8 x 11,2 x 3,2 tommer)
Vekt
2,39 kg (5,27 pund)
Dekselmateriale
Fullstendig tett hus i aluminium og stål,
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7.‍
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (5 til 158 °F)
Strøminntak
10–35 V
Strømforbruk
40 W maksimalt
Sikring
7,5 A
Sikkerhetsavstand for
kompass
40 cm (15,75 tommer)
Ekkoloddeffekt
25-2000 W (RMS)*
Frekvens
50/200 kHz
Dybde
1512 m (5000 fot)**
Utdata
Garmin Marine Network
*Avhengig av svingerkapasitet og dybde
**Maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.‍
3
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GSD og GMS™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Airmar™ er et varemerke for Airmar Technology Corporation.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising