Garmin | GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module | Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installationsinstruktioner

Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
GSD™ 26 – installationsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten i enlighet med följande
instruktioner.‍
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.‍
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Enheten kan innehålla ett minneskort för uppdatering av
programvaran.‍ Om så är fallet följer du instruktionerna som
medföljer kortet.‍ Om ett minneskort för programvaruuppdatering
inte medföljer måste du kopiera programvaruuppdateringen till
ett minneskort.‍
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.‍
2 Gå in på www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".‍
4 Läs och godkänn villkoren.‍
5 Välj Hämta.‍
6 Välj Löpning.‍
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.‍
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
Följ instruktionerna på skärmen.‍
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten.‍ Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.‍
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad
marinmontör.‍
Givare
En givare krävs för att skicka och ta emot ekolodssignalen från
ekolodet.‍ Korrekt val och installation av givare är avgörande för
att enheten ska fungera.‍ Eftersom monteringsplatserna varierar
kan du kontakta din lokala Garmin återförsäljare eller Garmin
produktsupport för mer information.‍ Gå till www.garmin.com
/‍transducers för att välja givare.‍
Installationsförberedelser
MEDDELANDE
Enheten måste installeras enligt dessa instruktioner för att få
bästa möjliga prestanda.‍ Om du stöter på problem med
installationen kan du kontakta Garmin produktsupport.‍
Eftersom alla båtar är olika måste du noggrant planera
installationen av ekolodet GSD 26.‍
1 Välj monteringsplats.‍
2 Montera ekolodet.‍
3 Anslut ekolodet till Garmin marint nätverk och till strömkällan.‍
4 Anslut ekolodet till givaren.‍
Verktyg som behövs
• Borrmaskin
• Nr 8 (5 mm) borrspets som passar för monteringsytan
• 32 mm (1 1/4 tums) hålskärarborr eller hålsåg som passar för
monteringsytan
• Stjärnmejsel PH2
• 3 mm spårskruvmejsel
• Kabelhållare (tillbehör)
• Kabelavbitare
• Kabelskalare
• 24 mm (1-tums) och 15 mm (19/32 tums) skruvnycklar
• Marint tätningsmedel (tillbehör)
Montera ekolodet
Monteringsplatsavvägningar
• Ekolodet måste monteras på en plats där det inte kan
nedsänkas i vatten.‍
• Ekolodet måste monteras på en plats med lämplig ventilering
där det inte utsätts för extrema temperaturer.‍
Oktober 2014
Tryckt i Taiwan
190-01821-79_0A
• Ekolodet bör monteras så att lysdioderna syns.‍
• Ekolodet bör monteras så att ström- och nätverkskablar lätt
kan anslutas.‍
• Ekolodet måste monteras så att givarkabeln kan anslutas.‍
Om det behövs kan givarens förlängningskablar införskaffas
hos din Garmin återförsäljare.‍
Montera enheten
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som krävs
för ytan.‍
OBS! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.‍
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.‍
2 Borra ett lämpligt testhål för ett av enhetens hörn.‍
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.‍
4 Markera nya platser för testhål vid behov, och ta bort
enheten från monteringsytan.‍
5 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.‍
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.‍
• Om din båt inte är utrustad med en GMS 10
expansionsenhet för nätverksportar ansluter du
nätverkskabeln direkt till nätverksporten på plottern.‍
Kabeldragningsringar
När du drar kablar genom båten kan du behöva borra hål för att
kunna dra igenom kablarna.‍ Du kan använda
kabeldragningsringar för att täcka kabelinstallationshål.‍
Tågringarna i sig är inte vattentäta.‍ Applicera vid behov ett
marint tätningsmedel efter installationen för att göra området
runt tågringen och kabeln vattentätt.‍ Du kan köpa tågringar hos
din Garmin återförsäljare eller direkt från Garmin på
www.garmin.com.‍
Ansluta enheten till en givare eller sensor
MEDDELANDE
Du måste sätta i pluggar i eventuella oanvända kabelingångar
så att vatten inte kan komma in till givarens kopplingsplint och
skada ekolodet.‍
Kopplingsplintarna är inte löstagbara.‍
Förbereda kabeln
1 Ta bort kopplingsplintens lock från ekolodet.‍
2 Välj ett alternativ:
• Dra en sensorkabel genom den lilla kabelingången À och
dra in kabeln till kopplingsplinten.‍
• Dra en givarkabel genom en av de stora kabelingångarna
Á på höljet och dra in kabeln till kopplingsplinten.‍
OBS! Dra inte åt kabelingången.‍
Ansluta ekolodet
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
MEDDELANDE
Använd inte våld för att sätta fast kabeln i porten.‍ Om du
använder våld kan stiften skadas.‍ Om kabeln är rätt justerad
kan den enkelt anslutas.‍
Innan du ansluter ekolodet till nätverket, strömmen och givaren
måste du montera ekolodet (Montera ekolodet).‍
1 Dra kablarna med hjälp av lämpliga buntband, fästelement
och tätningsmedel för att fästa kablarna längs kabelbanan
och genom eventuella skott eller däcket.‍
2 Installera låsringarna på det marina nätverket och
strömkablarna (Installera låsringar på kablarna).‍
3 Anslut strömkabelns blanktrådsände till en 12 V DCströmkälla och till jord.‍
4 Passa in skåran på strömkabelns ände mot enhetens
strömport och tryck kabeln på plats.‍
5 Dra åt låsringen.‍
6 Upprepa steg 4 och 5 för nätverkskabeln och anslut enheten
till en givare (Ansluta enheten till en givare eller sensor).‍
7 Välj ett alternativ:
• Om din båt är utrustad med en GMS 10 expansionsenhet
för nätverksportar ansluter du nätverkskabeln till en
tillgänglig port på GMS 10.‍
2
Ansluta kablarna till kopplingsplinten
Innan du ansluter kablarna ska du studera kabelschemana
(Kopplingsscheman för givare) för att välja rätt
kabelkonfiguration för givaren, och kabeltabellerna (Tabell över
kabelfärger för givare) för specifika exempel på Garmin
kabelfärger.‍
1 Anslut den oisolerade delen av varje kabel till
kopplingsplinten med hjälp av en spårskruvmejsel på 3 mm.‍
2 Anslut den bara skärmledningen till en av de två
jordpunkterna under kopplingsplinten med hjälp av en
stjärnskruvmejsel PH2.‍
Fästa kabelanslutningarna
1 När kablarna är anslutna använder du en 24 mm (1 tum)
nyckel för att skruva åt muttern runt givarkabeln.‍
När den är tillräckligt åtskruvad ska du inte kunna dra ut
givarkabeln ur höljet.‍
2 Sätt i en plugg i varje oanvänd kabelingång.‍
3 Sätt tillbaka och fäst kopplingsplintens lock på ekolodet med
en stjärnskruvmejsel PH2.‍
OBS! Ekolodet fungerar inte när locket är borttaget.‍
Jorda ekolodet
Chassits jordpunkt sitter på chassits utsida, bredvid ett
hörnmonteringshål.‍
1 Jorda chassit till en jordpunkt till det omgivande vattnet.‍
Singelelement CHIRP/Spread Spectrum
Dubbelelement CHIRP/Spread Spectrum med
temperatur och XID
2 Montera ekolodet (Montera ekolodet) och anslut strömmen,
det marina nätverket, givaren och sensorerna (Ansluta
ekolodet).‍
OBS! Temperatur- och XID-kablarna kan anslutas på vilken
plats som helst.‍
Installera låsringar på kablarna
Innan du installerar låsringarna på kablarna måste du dra
kablarna.‍
För att göra det lättare att installera kablarna är låsringarna
förpackade separat från kablarna.‍ Varje låsring är förpackad i en
liten påse med ett nummer på etiketten för enkel identifiering.‍
1 Separera låsringens två halvor À.‍
Dubbelelement CHIRP/Spread Spectrum med XID
OBS! XID-kablarna kan anslutas på vilken plats som helst.‍
2 Passa in de två halvorna Á av låsringen över kabeln och
snäpp sedan ihop dem.‍
3 För in o-ringen  i änden av kontakten.‍
Kopplingsscheman för givare
MEDDELANDE
Om du ansluter högfrekvenskablarna till
lågfrekvenskopplingsplinten eller lågfrekvenskablarna till
högfrekvenskopplingsplinten skadas enheten och givaren.‍
Du kan använda dessa scheman för att identifiera
anslutningspunkterna för givarkablarna på GSD 26
kopplingsplinten.‍ Hitta din CHIRP/spread spectrum-givarmodell i
kabelfärgtabellerna (Tabell över kabelfärger för givare) för mer
information.‍
Yttre skärmkabeln ansluts till en av de två skruvpunkterna under
kopplingsplinten med hjälp av den medföljande ringkabelskon.‍
När du ansluter två singelelementgivare måste du ansluta den
andra givaren till den dubbla uppsättningen anslutningar på
kopplingsplintens högra sida.‍
TIPS: Den primära givarens kabelhölje täcker kabelknippena.‍
För att lättare identifiera kabelgrupperna i knippena kan du ta
bort upp till en tum av kabelhöljet.‍
Dubbelelement CHIRP/Spread Spectrum med separat
temperatursensor
OBS! Temperatur- och XID-kablarna kan anslutas på vilken
plats som helst.‍
Dubbelelement CHIRP/Spread Spectrum med separat
fartsensor
OBS! XID-kablarna kan anslutas på vilken plats som helst.‍
3
Tabell över kabelfärger för givare
Du kan använda de här tabellerna för att identifiera
kabelfunktioner på vissa Garmin eller Airmar givare.‍
CHIRP/Spread Spectrum-givare
Garmin del
Beskrivning
LågInre
LågJord Inre
Temperatur XID
frekvens + skärm frekvens skärm
010-11640-20
Airmar
R509LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun Bar
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11641-20
Airmar
R599LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun Bar
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11642-20
Airmar
R109LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun Bar
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11643-20
Airmar
R111LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun Bar
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11644-20
Airmar
M265LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11645-20
Airmar
B265LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11646-20
Airmar
TM265LH
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11647-20
Airmar
B265LM
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11650-20
Airmar
TM265LM
Blå/vit**
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11808-20/21/22 Airmar
B175H
–
–
–
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11809-20/21/22 Airmar
B175L
Blå/vit
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange –
–
–
Bar
010-11810-20/21/22 Airmar
B175M*
Blå
–
Svart
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11811-20
Airmar
PM265LH
Blå/vit
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11812-20
Airmar
PM265LM
Blå/vit
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11813-20
Airmar
CM599LH
Blå/vit
Bar
Svart/vit
Brun Bar
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11928-20
Airmar
TM150M*
Blå
–
Svart
Brun –
Vit
Orange Blå
–
Svart
Bar
010-11927-20/21/22 Airmar
B150M*
Blå
–
Svart
Brun –
Vit
Orange Blå
–
Svart
Bar
010-11635-20/21
Blå/vit
Bar
Svart/vit
Brun –
Vit
Orange –
–
–
Bar
010-11636-20/21/22 Airmar
B75M*
Blå
Bar
Svart
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
010-11634-20/21/22 Airmar
B75H
–
–
–
Brun –
Vit
Orange Blå
Bar
Svart
Bar
Airmar
B75L
HögInre
HögYttre
frekvens + skärm frekvens - skärm
*Kan anslutas antingen till lågfrekvens- eller högfrekvenskopplingsplintar.‍
**Gul före 2010-11-20
Blinkningskoder
När ekolodet är installerat slås det på när plottern slås på.‍ Den
tvåfärgade statuslysdioden (grön och röd) på ekolodet anger
enhetens driftstatus.‍
4
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
Grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är anslutet till en plotter och
fungerar som det ska.‍ Du bör kunna se
ekolodsdata på plottern.‍
Röd
Blinkar
långsamt
Ekolodet är påslaget men inte anslutet till
en plotter, eller så väntar det på att
anslutas till en plotter.‍ Om ekolodet är
anslutet till plottern och den här koden
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
kvarstår kontrollerar du
kabelanslutningarna.‍
Röd/grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är i testläge.‍
Röd
Snabb
blinksekvens
Systemfel.‍ Plottern visar ett meddelande
som anger typ av fel.‍ När feltillståndet är
åtgärdat måste ekolodet kopplas bort helt
från strömkällan och anslutas igen för att
felet ska rensas.‍
Specifikationer
Storlek
L x B x H: 274 x 373 x 100 mm (10,8 x
14,7 x 3,9 tum)
Vikt
5,16 kg (11,37 lb.‍)
Material i höljet
Helt tätad, aluminium- och stålhölje med
åtkomstlucka i plast, vattentålig enligt IEC
60529 IPX7.‍
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Strömförsörjning
10–35 V
Effektförbrukning
100 W maximalt
Säkring
10 A
Säkert avstånd till kompass 60 cm (23,6 tum)
Ekolodets ström
25–3 000 W (RMS) *
Frekvens
25–210 kHz (beroende på givaren)
Djup
3 048 m (10 000 fot)**
Datautgång
Garmin marint nätverk
*Beroende på givarens kapacitet och djup
**Maxdjupet beror på givaren, vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.‍
5
Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GSD och GMS™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Airmar™ är ett varumärke som tillhör Airmar Technology Corporation.
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising