Garmin | GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module | Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installeringsinstruksjoner

Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GSD™
26
Følg disse instruksjonene når du installerer enheten, slik at du
oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.‍
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen.‍ Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Laste inn ny programvare på et minnekort
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av
programvare.‍ Hvis dette er tilfelle, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet.‍ Hvis det ikke følger med et minnekort med
programvareoppdatering, må du kopiere
programvareoppdateringen til et minnekort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.‍
4 Les og godta vilkårene.‍
5 Velg Last ned.‍
6 Velg Løping.‍
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.‍
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
Ta ut minnekortet.‍
5
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Oktober 2014
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.‍ Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten.‍ Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.‍
Dette utstyret må installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.‍
Svingere
Du må ha en svinger for å kunne sende og motta
ekkoloddsignalet fra ekkoloddet.‍ Riktig valg og installering av
svinger er avgjørende for bruken av enheten.‍ Monteringssteder
varierer, så hør med din lokale Garmin forhandler, eller ta
kontakt med Garmin produktsupport for å få mer informasjon.‍
Gå til www.garmin.com/‍transducers for å velge en svinger.‍
Før installering
MERKNAD
Enheten må installeres som beskrevet i disse instruksjonene for
at du skal få best mulig ytelse.‍ Hvis du opplever problemer i
forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmin Product
Support.‍
Hver båt er forskjellig, så ta deg god tid til å planlegge
installeringen av GSD 26 ekkoloddet.‍
1 Velg et monteringssted.‍
2 Monter ekkoloddet.‍
3 Koble ekkoloddet til Garmin maritime nettverk og strøm.‍
4 Koble ekkoloddet til svingeren.‍
Nødvendige verktøy
• Bor
• Borbits nr.‍ 8 (5 mm) egnet for monteringsoverflaten
• Flat borbits på 32 mm (1 1/4 tommer) eller en hullsag egnet
for monteringsoverflaten
• Stjerneskrutrekker nr.‍ 2
• 3 mm flat skrutrekker
• Kabelstrips (valgfritt)
• Avbitertang
• Avisoleringstang
• Skiftenøkler på 24 mm (1 tommer) og 15 mm (19/32 tommer)
• Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Montere ekkoloddet
Hensyn ved valg av monteringssted
• Ekkoloddet må monteres på et sted hvor det ikke dekkes av
vann.‍
• Ekkoloddet må monteres på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon hvor det ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.‍
Trykt i Taiwan
190-01821-78_0A
• Ekkoloddet skal monteres slik at LED-lampene synes.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at strøm- og nettverkskabler
enkelt kan kobles til.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at svingerkabelen kan kobles
til.‍ Du kan eventuelt kjøpe forlengelseskabler for svingeren
via Garmin forhandleren.‍
Montere enheten
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.‍
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.‍
2 Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.‍
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.‍
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.‍
5 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.‍
6 Fest enheten til monteringsstedet.‍
• Hvis båten ikke er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen direkte til nettverksporten på
kartplotteren.‍
Gummitetninger
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å kunne trekke kablene.‍ Du kan bruke
gummikabeltetninger til å dekke kabelinstalleringshullene.‍
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling.‍ Påfør om
nødvendig maritim tetningsmasse etter installering for å gjøre
gummitetningene og kabelen værbestandige.‍ Du kan kjøpe
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.‍
Koble enheten til en svinger eller sensor
MERKNAD
Du må installere plugger i alle ubrukte ledningsfester for å sikre
at det ikke kommer vann inn i svingerens kabelrekkeklemme
som kan skade ekkoloddet.‍
Rekkeklemmene kan ikke fjernes.‍
Klargjøre kabelen
1 Fjern rekkeklemmelokket fra ekkoloddet.‍
2 Velg et alternativ:
• Mat en sensorkabel gjennom det lille ledningsfestet À, og
dra den inn i rekkeklemmeområdet.‍
• Mat en svingerkabel gjennom ett av de store
ledningsfestene Á på huset, og dra den inn i
rekkeklemmeområdet.‍
MERK: Ikke stram til ledningsfestene.‍
Koble til svingeren
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
MERKNAD
Ikke bruk makt for å koble kabelen til kabelporten.‍ Hvis du
bruker makt på kabelen, kan du skade kabelpinnene.‍ Hvis
kabelen er riktig innrettet, bør den være enkel å koble til.‍
Du må montere ekkoloddet før du kan koble det til nettverket,
strøm og svingeren (Montere ekkoloddet).‍
1 Før kablene med riktige strips, festeanordninger og
tetningsmasse for å feste kablene i strekket og gjennom skott
eller dekk.‍
2 Installer låseringene på Marine Network- og strømkablene
(Installere låseringer på kablene).‍
3 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 12 V
likestrømkilde og til jord.‍
4 Rett inn hakket på enden av strømkabelen mot strømporten
på enheten, og trykk kabelen på plass.‍
5 Fest låseringen.‍
6 Gjenta trinn 4 og 5 for nettverkskabelen, og koble enheten til
en svinger (Koble enheten til en svinger eller sensor).‍
7 Velg et alternativ:
• Hvis båten er utstyrt med en GMS 10-nettverksboks,
kobler du nettverkskabelen til en ledig port på GMS 10enheten.‍
2
Koble ledningene til rekkeklemmen
Før du kobler til ledningene, må du se på kablingsskjemaene
(Kablingsskjemaer for svinger) og sørge for å velge riktig
kablingsoppsett for svingeren og på kablingstabellene (Tabeller
over ledningsfarger for svinger) hvis du vil ha spesifikke
eksempler på ledningsfarger for Garmin.‍
1 Koble den uisolerte delen av hver ledning til rekkeklemmen
ved hjelp av en flat skrutrekker på 3 mm.‍
2 Koble den uisolerte skjermede ledningen til én av de to
jordingsstolpene under rekkeklemmen ved hjelp av en
stjerneskrutrekker nr.‍ 2.‍
Feste ledningstilkoblingene
1 Når du har koblet til ledningene, bruker du en skiftenøkkel på
24 mm (1 tommer) til å stramme mutteren rundt
svingerkabelen.‍
Når den er strammet til på riktig måte, skal du ikke klare å
dra svingerkabelen ut av huset.‍
2 Sett inn en plugg i hvert av de ubrukte ledningsfestene.‍
3 Sett på og fest rekkeklemmelokket på ekkoloddet med en
stjerneskrutrekker nr.‍ 2.‍
MERK: Ekkoloddet fungerer ikke når lokket er tatt av.‍
Jorde ekkoloddet
Du finner chassisets jordingsstolpe på utsiden av chassiset, ved
siden av et monteringshull i et hjørne.‍
1 Koble chassisets jordingsstolpe til båtens jordingskrets.‍
enkeltelementsvingere, må du koble den andre svingeren til det
ekstra settet med koblinger på høyre side av rekkeklemmen.‍
TIPS: Ledningshuset til primærsvingeren dekker
ledningsansamlingene.‍ Hvis du vil gjøre det enklere å
identifisere ledningsgruppene i ansamlingene, kan du fjerne
opptil 2,5 cm av ledningshuset.‍
Enkeltelement CHIRP/Spread Spectrum
2 Monter ekkoloddet (Montere ekkoloddet) og koble til strøm,
Marine Network, svingeren og sensorene (Koble til
svingeren).‍
Installere låseringer på kablene
Dobbeltelement CHIRP/Spread Spectrum med
temperatur og XID
MERK: Temperatur- og XID-ledningene kan kobles til begge
steder.‍
Du må trekke kablene før du kan installere låseringer på
kablene.‍
Låseringene er pakket atskilt fra kablene.‍ Dette er ment å
forenkle kabeltrekkingsprosessen.‍ Hver låsering er pakket i en
liten pose med et nummer på etiketten for enkel identifisering.‍
1 Skill de to halvdelene av låseringen À fra hverandre.‍
Dobbeltelement CHIRP/Spread Spectrum med XID
MERK: XID-ledningene kan kobles til begge steder.‍
2 Still de to halvdelene Á av låseringen mot hverandre rundt
kabelen, og klikk dem sammen.‍
Sett
inn O-ringen  på enden av kontakten.‍
3
Kablingsskjemaer for svinger
MERKNAD
Enheten og svingeren skades hvis du kobler
høyfrekvensledninger til en lavfrekvent rekkeklemme eller
lavfrekvensledninger til en høyfrekvent rekkeklemme.‍
Dobbeltelement CHIRP/Spread Spectrum med separat
temperatursensor
MERK: Temperatur- og XID-ledningene kan kobles til begge
steder.‍
Du kan bruke disse skjemaene til å finne koblingspunktene for
svingerkablene på GSD 26-rekkeklemmen.‍ Hvis du vil ha mer
informasjon, slår du opp CHIRP-/Spread Spectrumsvingermodellen din i tabellene over ledningsfarger (Tabeller
over ledningsfarger for svinger).‍
Den ytre skjermede ledningen må være koblet til én av de to
skruestolpene under rekkeklemmen ved hjelp av den
medfølgende klemforbindelsen.‍ Når du kobler til to
3
Dobbeltelement CHIRP/Spread Spectrum med separat
fartsmåler
MERK: XID-ledningene kan kobles til begge steder.‍
Tabeller over ledningsfarger for svinger
Du kan bruke disse tabellene som hjelp til å finne
ledningsfunksjoner på enkelte svingere fra Garmin eller Airmar.‍
CHIRP-/Spread Spectrum-svingere
Garmin del
Beskrivelse Lav
Innv.‍
Lav
Jord Innv.‍
Temp.‍ XID
frekv.‍ + skjerming frekv.‍ skjerming
010-11640-20
Airmar
R509LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun Uisolert
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11641-20
Airmar
R599LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun Uisolert
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11642-20
Airmar
R109LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun Uisolert
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11643-20
Airmar
R111LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun Uisolert
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11644-20
Airmar
M265LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11645-20
Airmar
B265LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11646-20
Airmar
TM265LH
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11647-20
Airmar
B265LM
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11650-20
Airmar
TM265LM
Blå/
hvit**
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11808-20/21/22 Airmar
B175H
I/T
I/T
I/T
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11809-20/21/22 Airmar
B175L
Blå/hvit
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje I/T
I/T
I/T
Uisolert
010-11810-20/21/22 Airmar
B175M*
Blå
I/T
Svart
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11811-20
Airmar
PM265LH
Blå/hvit
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11812-20
Airmar
PM265LM
Blå/hvit
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11813-20
Airmar
CM599LH
Blå/hvit
Uisolert
Svart/
hvit
Brun Uisolert
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11928-20
Airmar
TM150M*
Blå
I/T
Svart
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
I/T
Svart
Uisolert
Blå
I/T
Svart
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
I/T
Svart
Uisolert
Uisolert
Svart/
hvit
Brun I/T
Hvit
Oransje I/T
I/T
I/T
Uisolert
Uisolert
Svart
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
I/T
I/T
Brun I/T
Hvit
Oransje Blå
Uisolert
Svart
Uisolert
010-11927-20/21/22 Airmar
B150M*
010-11635-20/21
Airmar B75L Blå/hvit
010-11636-20/21/22 Airmar
B75M*
Blå
010-11634-20/21/22 Airmar B75H I/T
Høy
Innv.‍
Høy
Utv.‍
frekv.‍ + skjerming frekv.‍ - skjerming
*Kan kobles til rekkeklemmer med enten lav frekvens eller høy frekvens.‍
**Gul før 20.‍11.‍2010
Blinkekoder
Når ekkoloddet er installert, slår det seg på når kartplotteren
slås på.‍ LED-statuslampen med to farger (grønn og rød) på
ekkoloddet viser driftsstatusen.‍
4
LEDfarge
Tilstand
Status
Grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er koblet til en kartplotter og
fungerer som det skal.‍ Du skal se
ekkoloddata på kartplotteren.‍
LEDfarge
Tilstand
Status
Rød
Sakte blinking
Ekkoloddet er slått på, men ikke koblet til
en kartplotter, eller det venter på å koble
til en kartplotter.‍ Hvis denne koden
fortsatt vises når ekkoloddet er koblet til
kartplotteren, må du kontrollere
ledningene og tilkoblingene.‍
Rød/
grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er i testmodus.‍
Rød
Rask
blinkesekvens
Systemfeil.‍ Kartplotteren viser en melding
som viser typen feil.‍ Når feiltilstanden er
rettet opp, må ekkoloddet kobles helt fra
strømkilden og så kobles til på nytt for å
fjerne feilmeldingen.‍
Spesifikasjoner
Størrelse
L x B x H: 274 x 373 x 100 mm
(10,8 x 14,7 x 3,9 tommer)
Vekt
5,16 kg (11,37 pund)
Dekselmateriale
Fullstendig tett hus i aluminium og stål med
tilgangspanel i plast, vanntett i henhold til
IEC 60529 IPX7.‍
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (5 til 158 °F)
Strøminntak
10–35 V
Strømforbruk
100 W maksimalt
Sikring
10 A
Sikkerhetsavstand for
kompass
60 cm (23,6 tommer)
Ekkoloddeffekt
25-3000 W (RMS)*
Frekvens
25–210 kHz (avhengig av svinger)
Dybde
3048 m (10 000 fot)**
Utdata
Garmin Marine Network
*Avhengig av svingerkapasitet og dybde
**Maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets saltinnhold,
bunntype og andre vannforhold.‍
5
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GSD og GMS™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Airmar™ er et varemerke for Airmar Technology Corporation.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising