Garmin | Ultra High-Definition Scanning Sonar System | Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Installationsinstruktioner GT34UHD-TM

Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Installationsinstruktioner GT34UHD-TM
Förbereda givaren för långtidexponering för vatten
GT34UHD AKTERSPEGEL-/
TROLLINGMOTORMONTERAD
GIVARE
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen går du till
support.garmin.com för mer information.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Programuppdatering
Du bör uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
OBS!
Använd inte aceton eller acetonbaserade produkter på givaren.
Aceton skadar givarens plasthölje.
Om du installerar en givare på en båt som ligger i vatten under
långa perioder bör du täcka givaren och monteringsmaterialet
med en vattenbaserad, smutsavvisande färg för att förhindra
algtillväxt.
1 Sandpappra försiktigt givaren och monteringsmaterialet med
en finkornig slipdyna.
2 Torka av givaren och monteringsmaterialet med
isopropylalkohol.
Stryk
på vattenbaserad, smutsavvisande färg på givaren och
3
monteringsmaterialet.
Installera givaren på en akterspegel
Monteringsplatsavvägningar
• Givaren ska monteras parallellt med vattenlinjen.
• Givaren bör monteras så nära båtens mitt som möjligt.
• Om propellern rör sig medurs när båten rör sig ska givaren
monteras på styrbordssidan.
• Om propellern rör sig moturs när båten rör sig ska givaren
monteras på babordssidan.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med utombords- eller inombords-/utombordsmotorer
ska givaren monteras minst 38 cm (15 tum) från propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Sätta ihop givaren med ett akterspegelmonterings­
fäste
1 Sätt fast fästet À på givaren Á med de medföljande
stjärnbrickorna  och skruvarna Ã.
®
®
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel PH2
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Viktigt vid montering
För att det ska gå att garantera topprestanda med lägsta möjliga
brus och störningar bör du dra givarkabeln bort från
tändningsledningar, huvudbatterier och kablar, trollingmotorns
batterier och kablar och högspänningskablar som radar,
radioförstärkare och autopilotens pumpkablar.
2 Sätt fast fästet på konsolen Ä med skruven Å, gummibrickan
Æ, brickan Ç och låsmuttern È.
Obs! Skruven ska sitta tillräckligt hårt för att hålla givaren på
plats när båten rör sig i hög hastighet, men tillräckligt löst för
att givaren ska kunna svänga undan om den träffas av ett
hinder.
April 2018
190-02409-79_0A
Installera monteringsmaterial för akterspegelmon­
tering
OBS!
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.
Kablarna som är anslutna till givaren ska inte kapas eftersom
detta sätter garantin ur spel.
1 Klipp ut mallen.
2 Med mallen À vertikalt inriktad på akterspegeln på
monteringsplatsen (Viktigt vid montering, sidan 1) placerar du
mallens nedre hörn Á på akterspegelns kant.
13 Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mm-
skruven och fäst kabelklämman vid akterspegeln.
14 Om du har markerat ett rikthål i steg 7 väljer du lämplig
borrspets för att borra ett genomföringshål rakt igenom
akterspegeln:
• Om du har en 4-polig kabel, använd en borr på 16 mm
(5/8 tum).
• Om du har en 8-polig eller 12-polig kabel använder du en
borrspets på 25 mm (1 tum).
Dra
givarkabeln till ekolodet:
15
• Om du drar kabeln genom ett genomgående hål trycker
du den genom genomföringshålet och monterar
kabelingångsskyddet (Installera kabelingångsskydd,
sidan 2).
• Om du inte drar kabeln genom ett genomföringshål drar
du den uppåt över akterspegelns topp.
Du bör undvika att dra kabeln nära elkablar eller annat som
kan orsaka elektriska störningar.
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av
givaren måste du installera kabelingångsskyddet för att undvika
att båten tar in vatten.
1 Placera kabelingångsskyddet À över hålet och kabeln, med
öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
plats.
3 Markera mittpunkterna på de två hålen på mallen.
4 Ta bort mallen från akterspegeln.
5 Vira en bit tejp runt en borrspets på 4 mm (5/32 tum) ca
6
7
8
9
18 mm (7/10 tum) från borrspetsens spets för att undvika att
borra rikthålen för djupt.
Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i gelcoaten.
Borra cirka 18 mm (7/10 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna och fäst givarenheten vid akterspegeln.
Dra kabeln under akterspegelfästets kabelkrok.
2 Ta bort kabelingångsskyddet och borra med hjälp av en 3,2
3
4
5
6
mm (1/8 tum) borrspets ca 10 mm (3/8 tum) djupa rikthål.
Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att det finns extra tätningsmedel
runt hålet och kabeln.
Placera kabelingångsskyddet över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.
Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm
M4-skruvarna och fäst kabelingångsskyddet vid
akterspegeln.
Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
10 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen och
markerar den.
11 Placera en kabelklämma på givarkabeln ungefär halvvägs
mellan givaren och akterspegelns topp eller det
genomgående rikthålet.
12 Markera rikthålets plats för kabelklämman och borra med
hjälp av en borr på 3,2 mm (1/8 tum) ett rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupt.
2
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Testa givarinstallationen på akterspegeln
OBS!
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små
steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens
prestanda och utsätta givaren för risk att träffas av föremål
under vattnet.
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan
hinder. Var uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.
1 Slå på plottern när båten är i vattnet.
2 Kör båten i låg hastighet. Om plottern verkar fungera som
den ska ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du
observerar plottern.
3 Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.
Återgå
till den båthastighet där signalen försvann och sväng
4
försiktigt år båda hållen samtidigt som du observerar plottern.
5 Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du
givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under
båtens akterspegel.
Upprepa
steg 2–4 tills försämringen eliminerats.
6
7 Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats
på akterspegeln och upprepa testet.
6 Dra givarkabeln till ekolodets installationsplats och vidta
samtidigt följande försiktighetsåtgärder.
• Undvik att dra givarkabeln nära elkablar eller andra källor
som kan orsaka elektriska störningar.
• Se till att kabeln inte kommer i kläm när trollingmotorn fälls
ut eller dras in.
Specifikationer
Mått (L x B x H)
197,93 x 38,21 x 23,14 mm (7,8 x 1,5 x
0,9 tum)
Drifttemperaturområde
Från 0 ° till 50 °C (från 32 ° till 122 °F)
Temperaturområde för
förvaring
Från -40 ° till 70 °C (från -40 ° till 158 °F)
Sändningseffekt (RMS)
500 W
Frekvenser
Garmin ClearVü: CHIRP 820 kHz
SideVü: CHIRP 1,12 MHz
Maximalt djup/räckvidd*
Garmin ClearVü™: 61 m (200 fot)
SideVü: 38 m (125 fot) på vardera sida,
76 m (250 fot) totalt
Installera givaren på en trollingmotor
Sätta ihop trollingmotorfästet
1 Använd 8 mm M4-skruvarna À och 4 mm-stjärnbrickorna Á
till att fästa trollingmotorfästet  på givaren Ã.
* Beroende på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
2 Dra kabeln genom kabelutgången Ä så att kabeln befinner
sig på ovansidan av trollingmotorns hus när trollingmotorn är
indragen.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Klipp inte av givarkabeln. Om du klipper av givarkabeln
ogiltigförklaras garantin.
1 Sätt i slangklämman À genom öppningen på givarfästet Á
tills lika stora längder sticker ut på båda sidorna av fästet.
2 Placera givarfästet mot trollingmotorns hus, med givarens
smala del riktad bort från propellern.
3 Säkra slangklämman runt trollingmotorns hus och dra åt
slangklämman.
4 Placera givaren så den är parallell med botten när den
används.
5 Fäst givarkabeln ordentligt med de medföljande
kabelhållarna.
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising