Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installationsinstruktioner
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
32 mm centrumborr (1 1/4 tum) (glasfiberskrov)
38 mm hålsåg (1 1/2 tum) (metallskrov)
Bandsåg eller bordsåg
Polygrip eller skiftnyckel
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Lösningsmedel
Marint epoxilim eller tätningsmedel för blottad kärna för som
kan användas på plast (skrov med glasfiberkärna)
Viktig säkerhetsinformation
Om givaren
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och
skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin givaren i enlighet med
följande instruktioner.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Programuppdatering
Du måste uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
®
®
®
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin
3 mm borrspets (1/8 tum)
9 mm borrspets (3/8 tum)
12 mm borrspets (1/2 tum) (metallskrov)
13 mm borrspets (1/2 tum) (glasfiberskrov)
Monteringsplatsavvägningar
• På båtar med utombordare eller drev
ska givaren
monteras framför och nära motorn eller motorerna.
• På båtar med inombordsmotor
ska givaren monteras
framför och långt ifrån motorns propeller och axel.
• På båtar med stegat skrov
ska givaren monteras framför
det första steget.
• På långkölade båtar
ska givaren monteras i en lätt vinkel
som pekar mot fören, inte parallellt med centrumlinjen.
• På båtar med fenköl
ska givaren monteras från 25 cm till
75 cm (från 10 till 30 tum) framför kölen, och högst 10 cm
(4 tum) åt sidan från centrumlinjen.
• På båtar med deplacementskrov
ska givaren monteras
cirka 1/3 av vattenlinjens längd för båten från fören och från
150 till 300 mm (från 6 till 12 tum) vid sidan av centrumlinjen.
• Givaren ska monteras parallellt med båtens längslinje.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
Viktigt vid montering
• Du måste montera ekolodsmodulen på en plats med
tillräcklig ventilation där den inte utsätts för extrema
temperaturer.
• Du bör montera givaren på en plats där den inte stöter i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
Januari 2019
190-02496-90_0A
• Du bör montera givaren på en plats där den inte är bakom
stråk, stag, beslag, vattenintag, utloppsportar,
genomskrovsgivare eller annat som kan skapa luftbubblor
eller orsaka turbulens i vattnet. Vattenturbulens kan störa
ekolodsstrålen.
• Du bör montera givaren på en plats där det inte finns några
skott eller bjälkar på insidan av båten som är i vägen för
fairingblocket.
• Du bör montera givaren så nära båtens mittlinje som möjligt.
• När den är monterad längre bort från mittpunkten på
akterspegeln, kan en större skrovvinkel orsaka att båtens
skrov
stör ekolodets stråle
och det kan orsaka en
ojämn detektering på motsatta sidan av båten .
Illustrationerna visar givaren bakifrån.
4 Placera fairingblocket på bordet så att skärlinjalen vilar mot
anslaget
och vinkeln matchar vinkeln på
monteringsplatsen.
5 Justera såganslaget för att säkerställa att fairingblocket
har en minsta tjocklek
på 2 mm (1/16 tum).
Obs! Den maximala skärvinkeln
för fairingblocket är 25°.
6 Skär fairingblocket.
7 Använd en rasp eller ett elverktyg till att forma fairingblocket
efter skrovet så exakt som möjligt.
8 Använd den resterande delen av fairingblocket som
stödblock inuti skrovet.
Montera ekolodsmodulen
Montera Panoptix LiveScope GLS 10 enhet
• På båtar med ett drev får du inte montera givaren i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska du montera givaren mellan
dreven, om möjligt.
• Du bör montera ekolodsmodulen på en plats där lysdioderna
syns.
• Du bör montera ekolodsmodulen på en plats där kablarna lätt
kan anslutas.
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en smartphoneapp, vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare.
Du kan också fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss
punkt på båtens skrov.
Obs! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och
dras åt för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Obs! Skrivarna medföljer enheten, men de ska bara användas
om det passar för monteringsytan.
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilka skruvar och annat
monteringsmaterial som behövs för ytan.
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.
2 Borra ett rikthål för ett av enhetens hörn.
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.
Markera
nya platser för testhål vid behov, och ta bort enheten
4
från monteringsytan.
5 Borra resten av rikthålen.
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.
Skära fairingblocket
Blinkningskoder
Skära till fairingblockets vinkel
Ett fairingblock gör att givaren hamnar parallellt med vattenlinjen
för ökad ekolodsnoggrannhet. Du måste mäta skrovvinkeln på
båtens skrov för att avgöra om ett fairingblock behövs för att
montera givaren. Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger
5° bör du använda ett fairingblock för att montera givaren.
Skrovvinkel
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
1 Använd träskruvar för att fästa fairingblocket på en träbit.
Träbiten blir din skärlinjal när du skär fairingblocket.
2 Mät skrovvinkeln på monteringsplatsen.
3 Luta bordsågbladet så att det stämmer överens med
skrovvinkeln och fäst såganslaget.
2
När ekolodsmodulen är installerat slås det på när plottern slås
på. Den färgade statuslysdioden på ekolodsmodulen visar
driftsstatus.
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
Grön
Blinkande
Ekolodsmodulen är ansluten till en
plotter och fungerar som den ska. Du
bör kunna se ekolodsdata på
plottern.
Röd
Blinkande
Ekolodsmodulen är påslagen men är
inte ansluten till en plotter, eller så
väntar den på att anslutas till en
plotter. Om ekolodsmodulen är
ansluten till plottern och den här
koden kvarstår kontrollerar du kabelanslutningarna.
Orange
Blinkande
Programvaruuppdatering pågår.
Röd/grön
Blinkande
Reserverad
Röd
Två blinkningar följt Annat ekolodsfel.
av paus på 3
sekunder
4 Placera maskeringstejp över rikthålet och det omgivande
Röd
Tre blinkningar följt Givaren är inte identifierad av
av en paus på 3
ekolodsmodulen. Om koden kvarstår
sekunder
kontrollerar du kabelanslutningarna.
5
Röd
Fem blinkningar
följt av en paus på
3 sekunder
Ekolodsmodulens ingångsspänning
överskrider den maximala ingångsspänningen.
Båtskrov med glasfiberkärna – Installations­
instruktioner
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
6
7
8
9
området på utsidan av skrovet för att undvika skador på
glasfibern.
Använd en borrspets på 32 mm (1 1/4tum) på platsen för
skafthålet och borra från utsidan av skrovet genom det yttre
lagret , det inre lagret
och kärnan .
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålet.
Täta den blottade inre kärnan med epoxilim
och låt
epoxilimmet stelna ordentligt.
Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålet för den rotationsskyddade bulten genom skrovet
från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
Sandpappra och rengör området runt hålet med
lösningsmedel för att få bort dammpartiklarna.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller den
rotationsskyddade bulten.
Applicera marint tätningsmedel
runt basen på skaftet och
den rotationsskyddade bulten på givaren.
Installera en genomskrovsgivare med fairingblock
Borra hål för givarskaftet och den rotationsskyddade bulten
i ett skrov med glasfiberkärna
Innan du borrar hål för den rotationsskyddade bulten måste du
borra hål för givarskaftet (Borra hål för givarskaftet och den
rotationsskyddade bulten i ett skrov med glasfiberkärna, sidan 3)
och du måste skära fairingblocket (Skära fairingblocket,
sidan 2).
Kärnan måste skäras och tätas noga för att skydda mot
vattenläckage.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och den
rotationsskyddade bulten.
3 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom mallen och skrovet
på platsen för skafthålet.
Installera givaren med fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på den
rotationsskyddade bulten
och givarskaftet .
3
2 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
fairingblocket
.
3 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
4 Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket
som måste ha kontakt med det inre skrovet.
5 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln
och
givarskaftet genom monteringshålet.
6 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över
givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
7 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och den
rotationsskyddade bulten med det medföljande
antikärvningsmedlet.
8 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den
medföljande skrovmuttern
på 46 mm, nylonbrickan
och
gummibrickan .
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
9 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot den
rotationsskyddade bulten med den medföljande M8-muttern
och brickan
på 8 mm.
Dra inte åt M8-muttern för hårt.
10 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Installationsinstruktioner för båtskrov utan
kärna/glasfiberskrov/träskrov
Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/
glasfiberskrov med fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5° bör du
använda ett fairingblock för att montera enheten.
4
Borra hål för givarskaftet och den rotationsskyddade bulten
i ett skrov utan kärna eller ett glasfiberskrov
Innan du borrar hål för de rotationsskyddade bultarna måste du
borra hål för givarskaftet och du måste skära fairingblocket
(Skära fairingblocket, sidan 2).
Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att
montera givaren på en båt som inte har ett skrov med
glasfiberkärna.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och den
rotationsskyddade bulten.
3 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom skrovet på platsen
för skafthålet, från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
4 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp
över rikthålet och det omgivande området på utsidan av
skrovet för att undvika skador på glasfibern.
5 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för
att skära ut hålet i tejpen.
6 Håll centrumborren på 32 mm (1 1/4 tum.) lodrätt och borra
hålet från utsidan av skrovet på platsen för skafthålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
7 Sandpappra och rengör området runt hålet.
8 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålet för den rotationsskyddade bulten genom skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
9 Sandpappra och rengör området runt hålen med
lösningsmedel för att få bort dammpartiklarna.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller den
rotationsskyddade bulten.
Applicera marint tätningsmedel
runt basen på skaftet och
den rotationsskyddade bulten på givaren.
rotationsskyddade bulten med den medföljande M8-muttern
och brickan
på 8 mm.
Dra inte åt M8-muttern för hårt.
10 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Genomskrovsgivare i ett skrov utan kärna/
glasfiberskrov utan fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5° kan du
montera enheten utan ett fairingblock.
Installera givaren med fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar givaren i ett skrov med glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på den
rotationsskyddade bulten
och givarskaftet .
2 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
3
4
5
6
7
8
9
fairingblocket .
Applicera marint tätningsmedel på utsidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
Applicera marint tätningsmedel på utsidan av stödblocket
som måste ha kontakt med det inre skrovet.
Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln
och
givarskaftet genom monteringshålet.
Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över
givarskaftet och sätter fast det ordentligt mot det inre skrovet.
Fairingblocket och givaren måste vara parallella med kölen.
Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och den
rotationsskyddade bulten med det medföljande
antikärvningsmedlet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot givarskaftet med den
medföljande skrovmuttern
på 46 mm, nylonbrickan
och
gummibrickan .
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa stödblocket mot den
Borra hål för givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna
Du bör följa dessa instruktioner om du monterar givaren på en
båt med fiberglasskrov och du inte använder ett fairingblock eller
isoleringsplatta.
1 Beskär den medföljande givarmallen.
2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och den
rotationsskyddade bulten.
4 Håll centrumborren på 32 mm (1 1/4 tum.) lodrätt och borra
hålet för givarskaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
5 Håll borren med en borrspets på 9 mm (3/8 tum) lodrätt och
borra hålet för den rotationsskyddade bulten från utsidan av
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
6 Sandpappra och rengör det inre lagret, kärnan och det yttre
lagret runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller den
rotationsskyddade bulten.
Applicera marint tätningsmedel
runt basen på skaftet och
den rotationsskyddade bulten på givaren.
5
Installera givaren utan fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en givare i ett skrov utan glasfiberkärna
ska du inte dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Applicera marint tätningsmedel vid basen på givarskaftet ,
den rotationsskyddade bulten
samt på sidan av
isoleringsplattan
som måste ha kontakt med skrovet.
Borra hål för givarskaftet och den rotationsskyddade bulten
i ett metallskrov
Följ dessa instruktioner när du använder ett fairingblock för att
montera givaren på en båt med metallskrov.
1 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
2 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och den
rotationsskyddade bulten.
Borra
ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom skrovet på platsen
3
för skafthålet, från utsidan av hålet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
Använd
en hålsåg på 38 mm (1 1/2 tum) och skär ut hålet för
4
skaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
5 Håll borren med en borrspets på 13 mm (1/2 tum) lodrätt och
borra hål för den rotationsskyddade bulten genom skrovet
från utsidan av skrovet.
6 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på givaren för att få en
hållbar, vattentät packning mellan fairingblocket och skrovet.
Applicera inte tätningsmedel direkt på skaftet eller den
rotationsskyddade bulten.
Applicera marint tätningsmedel
runt basen på skaftet och
den rotationsskyddade bulten på givaren.
2 Från utsidan av skrovet för du in givaren genom
monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet.
3 Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och den
rotationsskyddade bulten med det medföljande
antikärvningsmedlet.
4 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern
på
46 mm, nylonbrickan
och gummibrickan
mot
genomskrovskopplingen.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
5 Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa de medföljande M8-mutter
och
nylonbrickan
på 8 mm på den rotationsskyddade bulten.
Dra inte åt M8-muttern för hårt.
6 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Metallskrov – Installationsinstruktioner
Genomskrovsgivare i ett metallskrov med
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel överstiger 5° bör du
använda ett fairingblock för att montera enheten.
6
Installera givaren med fairingblock och bussningar
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 Fäst bussningarna vid den rotationsskyddade bulten
och givarskaftet .
2 Applicera marint tätningsmedel på bussningarna och basen
på den rotationsskyddade bulten och givarskaftet.
3 Sätt fast givarhöljet ordentligt i fördjupningen på
fairingblocket
.
4 Applicera marint tätningsmedel på sidan av fairingblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
5 Applicera marint tätningsmedel på sidan av stödblocket
som måste ha kontakt med skrovet.
6 Från utsidan av skrovet för du in givarkabeln och
givarhöljet genom monteringshålet.
7 Från insidan av skrovet skjuter du stödblocket över givaren
och sätter fast det ordentligt mot skrovet.
8 Smörj in givarskaftet och den rotationsskyddade bulten med
det medföljande antikärvningsmedlet.
9 Från insidan av skrovet använder du polygripen för att fästa
stödblocket mot givarskaftet med den medföljande
skrovmuttern på 46 mm , nylonbrickan
och
gummibrickan .
10 Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa
stödblocket mot de rotationsskyddade bultarna med de
medföljande M8-muttern
och brickan på 8 mm .
11 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av fairingblocket och det yttre
skrovet för att få jämnt vattenflöde över givaren.
Borra hål för givarskaftet och de rotationsskyddade
bultarna
Du bör följa dessa anvisningar om du monterar givaren på en
båt med metallskrov och du inte använder ett fairingblock.
1 Beskär den medföljande givarmallen.
2 Välj en monteringsplats där ytan är fri från ojämnheter och
hinder.
3 Använd mallen och märk ut platsen för skafthålet och den
rotationsskyddade bulten.
4 Borra ett rikthål på 3 mm (1/8 tum) genom skrovet på platsen
för skafthålet, från utsidan av skrovet.
5 Använd en hålsåg på 38 mm (1 1/2 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
6 Håll borren med en borrspets på 12 mm (1/2 tum) lodrätt och
borra hålet för den rotationsskyddade bulten från utsidan av
skrovet.
Hålen måste vara vinkelräta mot vattenytan.
7 Ta bort mallen från monteringsplatsen.
8 Sandpappra och rengör området runt hålen med
lösningsmedel för att få bort dammpartiklarna.
Installera givaren i ett metallskrov utan fairingblock
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en givare i ett aluminium- eller stålskrov
måste du använda den medföljande isoleringsplattan.
1 Fäst bussningarna vid den rotationsskyddade bulten
och givarskaftet .
2 Sätt fast isoleringsplattan ordentligt mot givaren.
Genomskrovsgivare i ett metallskrov utan
fairingblock
Om monteringsplatsens skrovvinkel inte överstiger 5 grader kan
du montera enheten utan ett fairingblock.
3 Applicera marint tätningsmedel vid basen på givarskaftet och
4
5
6
7
den rotationsskyddade bulten samt på sidan av
isoleringsplattan som måste ha kontakt med skrovet.
Obs! Applicera tillräckligt med marint tätningsmedel på alla
ytor för att säkerställa att plattan och skrovet fäster ihop
ordentligt och att du får en hållbar yttre tätning.
Från utsidan av skrovet för du in givaren genom
monteringshålet och sätter fast den ordentligt mot skrovet.
Från insidan av skrovet smörjer du in givarskaftet och de
rotationsskyddade bultarna med det medföljande
antikärvningsmedlet.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip eller en
skiftnyckel för att fästa den medföljande skrovmuttern
på
46 mm, nylonbrickan
och gummibrickan
mot
genomskrovskopplingen.
Från insidan av skrovet använder du en polygrip för att fästa
den medföljande M8-muttern
och nylonbrickan
på
8 mm på den rotationsskyddade bulten.
7
8 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Underhåll
Licens för programvara med öppen källkod
Om du vill visa den licens/de licenser för programvara med
öppen källkod som används i produkten, gå till
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ och SteadyCast™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple är ett varumärke som tillhör
Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som
tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
®
®
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallen och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
bör du måla en vattenbaserad bottenfärg på givaren var sjätte
månad.
Obs! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom
ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra
givaren.
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Specifikationer
Panoptix LiveScope LVS32­TH specifikationer
Mått (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tum)
Vikt (endast givare)
850 g (1,87 lb)
Frekvenser
Från 530 till 1,1 MHz
Drifttemperatur
Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (från -40 till
185 °F)
Maximalt djup/avstånd*
61 m (200 fot)
Visningsfält
Framsida till baksida: 135 grader
Sida-till-sida: 20 grader
* Beroende på vattnets salthalt, bottentyp och andra
vattenförhållanden.
Panoptix LiveScope GLS 10 specifikationer
ekolodsmodul
Mått (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tum)
Vikt
1,96 kg (4,33 lb)
Drifttemperatur
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Förvaringstemperatur
Från -40 till 85 °C (från -40 till 185 °F)
Strömförsörjning
Från 10 till 32 V likström
Effektförbrukning
21 W normalt, 24 mW minst, 58 W max.
Säkerhetsavstånd till
kompass
178 mm (7 tum)
Datautgång
Garmin marint nätverk
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising