Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) คำแนะนำการติดตั้ง
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
• สารทำละลาย
• อีพอกซี่เกรดใช้งานในทะเลหรือสารกันรั่วส่วนสำคัญที่เปิดออกที่
สามารถใช้กับพลาสติกได้ (ตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ)
เกี่ยวกับหัวโซน่าร์
หัวโซน่าร์จะส่งและรับคลื่นเสียงผ่านน้ำและถ่ายทอดข้อมูลคลื่นเสียง
มายังอุปกรณ์โซน่าร์ Garmin ของคุณ
การพิจารณาตำแหน่งที่ตั้ง
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ต้องได้รับการติดตั้งด้วยสลักกันหมุนที่รวมมาให้อย่างน้อยหนึ่ง
สลัก หากไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้อุปกรณ์หมุนขณะที่เรือกำลัง
แล่นและทำให้เรือเกิดความเสียหายได้
คุณจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมเรือของคุณอย่างปลอดภัยและ
รอบคอบ โซนาร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการรับรู้ถึงน้ำใต้เรือของคุณ
ซึ่งไม่สามารถทดแทนความรับผิดชอบในการสังเกตน้ำรอบๆ เรือของคุณ
ในขณะที่คุณนำทาง
ข้อควรระวัง
การไม่ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เกิด
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บได้
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์หัวโซน่าร์ Garmin ตามคำแนะนำต่อ
ไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือ
สำเนาไว้ในที่ปลอดภัย
1 ไปที่ my.garmin.com/registration
2 ลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Garmin ของคุณ
การอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้
หากชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัป
เดตซอฟต์แวร์โดยใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ บนอุปกรณ์
Android™ หรือ Apple ที่ใช้ร่วมกัน หากชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณไม่มี
เทคโนโลยี Wi‑Fi คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์โดยใช้การ์ดหน่วยความจำ
และคอมพิวเตอร์ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.garmin.com
®
®
®
เครื่องมือที่จำเป็น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สว่าน
ดอกสว่าน 3 มม. (1/8 นิ้ว)
ดอกสว่าน 9 มม. (3/8 นิ้ว)
ดอกสว่าน 12 มม. (1/2 นิ้ว) (ตัวเรือเหล็ก)
ดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว) (ตัวเรือไฟเบอร์กลาส)
ดอกสว่านแบบใบพาย 32 มม. (11/4 นิ้ว) (ตัวเรือไฟเบอร์กลาส)
เลื่อยเจาะรู 38 มม. (1 1/2 นิ้ว) (ตัวเรือเหล็ก)
เลื่อยสายพานหรือโต๊ะเลื่อย
คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อน
กระดาษกาว
สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
• บนเรือที่มีเครื่องยนต์แบบ Outboard และ Sterndrive
หัวโซน่าร์
ควรจะถูกติดตั้งที่ด้านหน้าตัวเรือและอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์
• บนเรือที่มีเครื่องยนต์แบบ Inboard
หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งที่
ด้านหน้าตัวเรือและอยู่ห่างจากใบพัดและเพลาของเครื่องยนต์
• บนเรือที่มีตัวเรือแบบทางขึ้น
หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งที่ด้านหน้า
ทางขึ้นตัวเรือ
• บนเรือที่มีกระดูกงูแบบเต็ม
หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งที่มุมเฉียงที่ชี้
ไปทางหัวเรือเล็กน้อยโดยไม่ขนานไปกับเส้นแนวกลาง
• บนเรือที่มีกระดูกงูแบบครีบ
หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งที่ด้านหน้า
กระดูกงูตั้งแต่ 25 ซม. ถึง 75 ซม. (ตั้งแต่ 10 ถึง 30 นิ้ว) และที่ด้าน
ข้างของเส้นแนวกลางสูงสุด 10 ซม. (4 นิ้ว)
• บนเรือที่ตัวเรือมีระวางขับน้ำ
หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งที่ข้างท้าย
เรือประมาณ 1/3 ของความยาวเส้นน้ำลึกของเรือจากหัวเรือและที่ด้าน
ข้างของเส้นแนวกลางตั้งแต่ 150 ถึง 300 มม. (ตั้งแต่ 6 ถึง 12 นิ้ว)
• หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งขนานไปกับเส้นแกนหัวและท้ายเรือของคุณ
• หัวโซน่าร์ที่ไม่ควรจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังแผ่นขนาบลำเรือ สตรัท
ช่องรับน้ำหรือปล่อยน้ำ หรือสิ่งใดๆ ที่สร้างฟองอากาศหรือทำให้น้ำ
เกิดการปั่นป่วนได้
หัวโซน่าร์จะต้องอยู่ในน้ำสะอาด (ไม่มีการปั่นป่วน) เพื่อประสิทธิภาพ
การทำงานสูงสุด
• หัวโซน่าร์ไม่ควรถูกยึดในตำแหน่งที่อาจจะถูกชนเมื่อปล่อยเรือ
ลำเลียง หรือจัดเก็บ
• บนเรือที่มีชุดขับชุดเดียว หัวโซน่าร์ไม่ควรจะถูกติดตั้งในเส้นทางของ
ใบพัด
หัวโซน่าร์สามารถทำให้เกิดโพรงอากาศที่อาจลดสมรรถนะของเรือ
และก่อให้เกิดความเสียหายกับใบพัดได้
• บนเรือที่มีชุดขับคู่ หัวโซน่าร์ควรจะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างชุดขับหาก
เป็นไปได้
การพิจารณาการติดตั้ง
• คุณต้องติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ โดยไม่ได้รับอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่จะไม่ถูกชนเมื่อปล่อยเรือ
ลำเลียง หรือจัดเก็บ
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่อยู่ด้านหลังแผ่นขนาบ
ลำเรือ สตรัท ช่องรับน้ำหรือปล่อยน้ำ หัวโซน่าร์ติดลำตัวยาน หรือสิ่ง
ใดๆ ที่สร้างฟองอากาศหรือทำให้น้ำเกิดการปั่นป่วนได้ น้ำที่ปั่นป่วน
อาจรบกวนลำแสงโซน่าร์
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีผนังหรือคานภายใน
เรือที่กีดขวางพื้นผิวที่ว่างสำหรับบล็อกโครงสร้าง
• คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์ให้อยู่ในตำแหน่งใกล้กับศูนย์กลางของเรือ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
มกราคม 2019
190-02496-90_0A
• เมื่อติดตั้งห่างจากศูนย์กลางของท้ายเรือ องศาระหว่างท้องเรือกับลำ
ตัวเรือที่มากขึ้นสามารถทำให้ลำตัวยานเรือ
รบกวนลำแสงโซน่าร์
และอาจก่อให้เกิดการตรวจจับด้านตรงข้ามของเรือที่ไม่สม่ำเสมอ
ภาพประกอบเหล่านี้แสดงหัวโซน่าร์จากด้านหลัง
หมายเหตุ: องศาการตัดสูงสุด
ของบล็อกโครงสร้างคือ 25°
6 ตัดบล็อกโครงสร้าง
7 ใช้ตะไบหรือเครื่องมือทุ่นแรงแต่งรูปร่างของบล็อกโครงสร้างให้ใกล้
เคียงกับตัวเรือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
8 ใช้ส่วนที่เหลือของบล็อกโครงสร้างทำเป็นบล็อกรองหลังด้านในตัว
เรือ
การติดตั้งโมดูลโซน่าร์
การติดตั้งอุปกรณ์ Panoptix LiveScope GLS 10
ประกาศ
• บนเรือที่มีชุดขับชุดเดียว คุณต้องไม่ติดตั้งหัวโซน่าร์ในเส้นทางของ
ใบพัด
• บนเรือที่มีชุดขับคู่ คุณควรติดตั้งหัวโซน่าร์อยู่ระหว่างชุดขับหากเป็น
ไปได้
• คุณควรติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มองเห็น LED ได้
• คุณควรติดตั้งโมดูลโซน่าร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อสาย
เคเบิลได้ง่าย
การตัดมุมบล็อกโครงสร้าง
ตำแหน่งบล็อกโครงสร้างของหัวโซน่าร์ของคุณจะต้องขนานไปกับเส้น
น้ำลึกเพื่อเพิ่มความแม่นยำของโซน่าร์ คุณต้องวัดองศาท้องเรือของตัว
เรือของคุณเพื่อตัดสินใจหากการติดตั้งหัวโซน่าร์จำเป็นจะต้องใช้บล็อก
โครงสร้าง หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีองศาท้องเรือเกินกว่า 5° คุณควร
ใช้บล็อกโครงสร้างเพื่อติดตั้งหัวโซน่าร์
องศาท้องเรือ
องศาท้องเรือคือองศาที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นแนวนอนและตัวเรือที่จุดเดียว
คุณสามารถวัดองศาท้องเรือได้ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, เครื่อง
มือค้นหาองศา ไม้โปรแทรคเตอร์ หรือระดับดิจิตอล คุณยังสามารถ
สอบถามผู้ผลิตเรือสำหรับองศาท้องเรือเฉพาะบนตัวเรือของคุณอีกด้วย
หมายเหตุ: เรืออาจมีองศาท้องเรือที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรูปร่างของตัว
เรือ ให้วัดองศาท้องเรือที่ตำแหน่งที่คุณวางแผนจะติดตั้งหัวโซน่าร์
เท่านั้น
การตัดบล็อกโครงสร้าง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
1 ให้ใช้ตะปูควง ติดบล็อกโครงสร้างกับชิ้นไม้
หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์ในไฟเบอร์กลาส เมื่อเจาะรูนำร่อง ขอแนะนำ
ให้ใช้ดอกสว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจล
เคลือบด้านบนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจล
เคลือบเมื่อขันสกรูให้แน่น
หมายเหตุ: สกรูแบบสแตนเลสสตีลอาจติดเมื่อขันสกรูลงในไฟเบอร์กลาส
และขันจนแน่นเกินไป ขอแนะนำให้ทาสารหล่อลื่นกันการยึดติดบนสกรู
ก่อนทำการติดตั้ง
หมายเหตุ: สกรูมาพร้อมกับอุปกรณ์ แต่สกรูอาจไม่เหมาะสมสำหรับพื้น
ผิวการติดตั้ง
ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ คุณต้องเลือกตำแหน่งติดตั้ง และระบุว่าต้องใช้สกรู
และฮาร์ดแวร์ติดตั้งใดที่จำเป็นสำหรับพื้นผิวนั้นๆ
1 วางอุปกรณ์ไว้ที่ตำแหน่งติดตั้ง และทำเครื่องหมายรูที่เจาะนำ
2 เจาะรูที่เจาะนำสำหรับมุมหนึ่งของอุปกรณ์
3 ยึดอุปกรณ์แบบหลวมๆ กับพื้นผิวติดตั้งด้วยมุมหนึ่ง และตรวจสอบ
เครื่องหมายของรูที่เจาะนำอีกสามรู
4 ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูที่เจาะนำใหม่หากจำเป็น และนำอุปกรณ์
ออกจากพื้นผิวติดตั้ง
5 เจาะรูเจาะนำที่เหลือ
6 ยึดอุปกรณ์กับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
รหัสการกะพริบ
หลังจากติดตั้งโมดูลโซน่าร์แล้ว โมดูลโซน่าร์จะเปิดขึ้นเมื่อเปิดชาร์ต
พล็อตเตอร์ LED สถานะสีบนโมดูลโซน่าร์บ่งบอกสถานะการทำงาน
สี LED
รัฐ
สถานะ
เขียว
กะพริบ
โมดูลโซน่าร์เชื่อมต่อกับชาร์ตพล็อตเตอร์และ
ทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรเห็นข้อมูลโซน่าร์
บนชาร์ตพล็อตเตอร์
แดง
กะพริบ
โมดูลโซน่าร์เปิดอยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ หรือกำลังรอการเชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ หากโมดูลโซน่าร์เชื่อมต่อกับชาร์ต
พล็อตเตอร์ และรหัสนี้ยังคงอยู่ ให้ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อของสาย
ส้ม
กะพริบ
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์
ไม้จะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางการตัดสำหรับบล็อกโครงสร้าง
2 วัดองศาท้องเรือของตัวเรือที่ตำแหน่งที่ตั้ง
3 เอียงใบมีดโต๊ะเลื่อย ให้ตรงกับองศาท้องเรือและติดกับรั้วตัดอย่าง
แน่นหนา
4 กำหนดตำแหน่งบล็อกโครงสร้างบนโต๊ะเพื่อวางตัวกำหนดทิศทาง
การตัดให้เท่ากับรั้วตัด
และให้องศาตรงกับองศาของตำแหน่งที่ตั้ง
ปรับรั้วตัดให้แน่ใจว่าบล็อกโครงสร้าง
มีความหนาอย่างน้อย
5
2 มม. (1/16 นิ้ว)
2
แดง/เขียว กะพริบ
จองไว้
แดง
กะพริบสองครั้ง­
ความล้มเหลวของโซน่าร์อื่นๆ
ตามด้วยการหยุด 3
วินาที
แดง
กะพริบสามครั้ง­
โมดูลโซน่าร์ตรวจไม่พบหัวโซน่าร์ หากยังมี­
ตามด้วยการหยุด 3 รหัสนี้อยู่ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย
วินาที
แดง
กะพริบห้าครั้งตาม แรงดันไฟฟ้าอินพุตของโมดูลโซน่าร์เกินแรง
ด้วยการหยุด 3
ดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด
วินาที
ขั้นตอนการติดตั้งในตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วน
สำคัญ
การติดตั้งหัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือด้วยบล็อกโครงสร้าง
การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุนในตัวเรือไฟเบอร์
กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ
ก่อนที่คุณจะสามารถเจาะรูสำหรับสลักป้องกันการหมุน คุณต้องเจาะรู
สำหรับเสาหัวโซน่าร์ (การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุน
ในตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ, หน้า 3) และคุณต้องตัดบล็อก
โครงสร้าง (การตัดบล็อกโครงสร้าง, หน้า 2)
ส่วนสำคัญจะต้องถูกตัดและปิดผนึกอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
1 เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือสิ่งกีดขวาง
2 ใช้แผ่นแบบทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูเสาและสลักป้องกันการ
หมุน
3 เจาะรูนำร่อง 3 มม. (1/8 นิ้ว) ผ่านแผ่นแบบและตัวเรือที่ตำแหน่งรูเสา
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
4 ติดกระดาษกาวเหนือรูนำร่องและบริเวณรอบๆ ด้านนอกตัวเรือเพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับไฟเบอร์กลาส
5 ใช้ดอกสว่าน 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) ที่ตำแหน่งรูเสา เจาะรูจากด้านนอก
6
7
8
9
ตัวเรือผ่านผิวด้านนอก
ผิวด้านใน
และส่วนสำคัญ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
ขัดแต่งและทำความสะอาดผิวด้านใน, ส่วนสำคัญ และผิวด้านนอกร
อบๆ รู
ปิดผนึกส่วนสำคัญภายในที่เปิดออกด้วยอีพอกซี่
และปล่อยให้อี
พอกซี่เซ็ตตัวอย่างสมบูรณ์
ขณะที่ถือสว่านที่มีดอกสว่านชนิดตั้งฉาก 9 มม. (3/8 นิ้ว) ให้เจาะรู
สลักป้องกันการหมุนผ่านตัวเรือจากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
ขัดแต่งและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ รูด้วยสารทำละลายเพื่อกำจัด
ฝุ่นออก
การใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือ
คุณต้องใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การปิดผนึกระหว่างบล็อกโครงสร้างกับตัวเรืออย่างแน่นหนาและสามารถ
กันน้ำได้ อย่าใส่สารกันรั่วที่เสาหรือสลักป้องกันการหมุนโดยตรง
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
รอบๆ ฐานของเสาและสลัก
ป้องกันการหมุนของหัวโซน่าร์
การติดตั้งหัวโซน่าร์โดยใช้บล็อกโครงสร้าง
แนะนำว่าผู้ติดตั้ง 2 คนจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอันหนึ่งติดตั้งไว้
ด้านนอกเรือและอีกอันหนึ่งติดตั้งไว้ด้านในเรือ
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งหัวโซน่าร์ในตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ
ให้หลีกเลี่ยงการขันน็อตแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
กับตัวเรือ
1 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ฐานของสลักป้องกันการหมุน
และเสาหัวโซน่าร์
2 จัดปลอกหุ้มหัวโซน่าร์ให้เข้าที่กับตัวพักของ บล็อกโครงสร้าง
3 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลลงบนพื้นผิวของบล็อกโครงสร้าง
4
5
6
7
8
9
ที่ต้องติดกับตัวเรือ
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลลงบนพื้นผิวของบล็อกรองหลังที่ต้อง
ติดกับตัวเรือด้านใน
จากด้านนอกตัวเรือ ให้ใส่สายเคเบิลหัวโซน่าร์
และเสาหัวโซน่าร์
ผ่านรูติดตั้ง
จากด้านในตัวเรือ ให้เลื่อนบล็อกรองหลังไปยังเสาหัวโซน่าร์และจัด
ให้เข้าที่กับตัวเรือด้านใน
บล็อกโครงสร้างและหัวโซน่าร์ต้องขนานไปกับกระดูกงู
จากด้านในตัวเรือ ให้ใส่สารกันการยึดติดที่มีอยู่ที่เสาหัวโซน่าร์และ
สลักป้องกันการหมุนที่เปิดออก
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันบล็อก
รองหลังกับเสาหัวโซน่าร์ด้วยน็อตตัวเรือ 46 มม.
แหวนล็อก
ไนลอน
และแหวนล็อกยาง
ที่มีอยู่ให้แน่น
อย่าขันน็อตตัวเรือแน่นจนเกินไป
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันบล็อก
รองหลังกับสลักป้องกันการหมุนด้วยน็อต M8
และแหวนล็อก
8 มม.
ที่มีอยู่ให้แน่น
อย่าขันน็อต M8 แน่นจนเกินไป
3
10 ก่อนที่สารกันรั่วจะแข็งตัว ให้เอาสารกันรั่วส่วนเกินทั้งหมดที่อยู่ด้าน
นอกบล็อกโครงสร้างและด้านนอกตัวเรือออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะ
ไหลผ่านหัวโซน่าร์ได้อย่างราบรื่น
ขั้นตอนการติดตั้งในตัวเรือไฟเบอร์กลาสหรือไม้ที่
ไม่ใช่ส่วนสำคัญ
หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือในตัวเรือที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญหรือ
ไฟเบอร์กลาสด้วยบล็อกโครงสร้าง
หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีองศาท้องเรือเกินกว่า 5° คุณควรใช้บล็อก
โครงสร้างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
การติดตั้งหัวโซน่าร์โดยใช้บล็อกโครงสร้าง
แนะนำว่าผู้ติดตั้ง 2 คนจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอันหนึ่งติดตั้งไว้
ด้านนอกเรือและอีกอันหนึ่งติดตั้งไว้ด้านในเรือ
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งหัวโซน่าร์ในตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ
ให้หลีกเลี่ยงการขันน็อตแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
กับตัวเรือ
1 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ฐานของสลักป้องกันการหมุน
และเสาหัวโซน่าร์
การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุนในตัวเรือที่ไม่ใช่ส่วน
สำคัญหรือไฟเบอร์กลาส
ก่อนที่คุณจะสามารถเจาะรูสำหรับสลักป้องกันการหมุน คุณต้องเจาะรู
สำหรับเสาหัวโซน่าร์และคุณต้องตัดบล็อกโครงสร้าง (การตัดบล็อก
โครงสร้าง, หน้า 2)
คุณควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณใช้บล็อกโครงสร้างเพื่อติดตั้งหัวโซ
น่าร์บนเรือที่ไม่มีตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่เป็นส่วนสำคัญ
1 เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือสิ่งกีดขวาง
2 ใช้แผ่นแบบทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูเสาและสลักป้องกันการ
หมุน
3 เจาะรูนำร่อง 3 มม. (1/8 นิ้ว) ผ่านตัวเรือที่ตำแหน่งรูเสา จากด้านนอก
ตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
4 หากเรือเป็นตัวเรือไฟเบอร์กลาส ให้ติดกระดาษกาวเหนือรูนำร่องและ
บริเวณรอบๆ ด้านนอกตัวเรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับไฟ
เบอร์กลาส
5 หากคุณติดเทปกาวเหนือรูนำร่อง ให้ใช้มีดพกเจาะรูที่ติดเทป
6 ขณะที่ถือดอกสว่านแบบใบพายชนิดตั้งฉาก 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) ให้
เจาะรูจากด้านนอกตัวเรือที่ตำแหน่งรูเสา
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
7 ขัดแต่งและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ รู
8 ขณะที่ถือสว่านที่มีดอกสว่านชนิดตั้งฉาก 9 มม. (3/8 นิ้ว) ให้เจาะรู
สลักป้องกันการหมุนผ่านตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
9 ขัดแต่งและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ รูด้วยสารทำละลายเพื่อกำจัด
ฝุ่นออก
การใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือ
คุณต้องใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การปิดผนึกระหว่างบล็อกโครงสร้างกับตัวเรืออย่างแน่นหนาและสามารถ
กันน้ำได้ อย่าใส่สารกันรั่วที่เสาหรือสลักป้องกันการหมุนโดยตรง
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
รอบๆ ฐานของเสาและสลัก
ป้องกันการหมุนของหัวโซน่าร์
2 จัดปลอกหุ้มหัวโซน่าร์ให้เข้าที่กับตัวพักของ บล็อกโครงสร้าง
3 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลลงบนพื้นผิวของบล็อกโครงสร้าง
4
5
6
7
8
9
4
ที่ต้องติดกับตัวเรือ
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลลงบนพื้นผิวของบล็อกรองหลังที่ต้อง
ติดกับตัวเรือด้านใน
จากด้านนอกตัวเรือ ให้ใส่สายเคเบิลหัวโซน่าร์
และเสาหัวโซน่าร์
ผ่านรูติดตั้ง
จากด้านในตัวเรือ ให้เลื่อนบล็อกรองหลังไปยังเสาหัวโซน่าร์และจัด
ให้เข้าที่กับตัวเรือด้านใน
บล็อกโครงสร้างและหัวโซน่าร์ต้องขนานไปกับกระดูกงู
จากด้านในตัวเรือ ให้ใส่สารกันการยึดติดที่มีอยู่ที่เสาหัวโซน่าร์และ
สลักป้องกันการหมุนที่เปิดออก
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันบล็อก
รองหลังกับเสาหัวโซน่าร์ด้วยน็อตตัวเรือ 46 มม.
แหวนล็อก
ไนลอน
และแหวนล็อกยาง
ที่มีอยู่ให้แน่น
อย่าขันน็อตตัวเรือแน่นจนเกินไป
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันบล็อก
รองหลังกับสลักป้องกันการหมุนด้วยน็อต M8
และแหวนล็อก
8 มม.
ที่มีอยู่ให้แน่น
อย่าขันน็อต M8 แน่นจนเกินไป
10 ก่อนที่สารกันรั่วจะแข็งตัว ให้เอาสารกันรั่วส่วนเกินทั้งหมดที่อยู่ด้าน
นอกบล็อกโครงสร้างและด้านนอกตัวเรือออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะ
ไหลผ่านหัวโซน่าร์ได้อย่างราบรื่น
1 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ฐานของเสาหัวโซน่าร์
ป้องกันการหมุน
ตัวเรือ
และด้านข้างของแผ่นหัวโซน่าร์
สลัก
ที่ต้องติดกับ
หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือในตัวเรือที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญหรือ
ไฟเบอร์กลาสโดยไม่ใช้บล็อกโครงสร้าง
หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีองศาท้องเรือไม่เกินกว่า 5° คุณสามารถติด
ตั้งอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้บล็อกโครงสร้าง
การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุน
คุณควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณต้องการติดตั้งหัวโซน่าร์บนเรือที่มี
ตัวเรือไฟเบอร์กลาสและคุณไม่ต้องการใช้บล็อกโครงสร้างหรือแผ่นกั้น
1 ตัดแผ่นแบบหัวโซน่าร์ที่มีอยู่
2 เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือสิ่งกีดขวาง
3 ใช้แผ่นแบบทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูเสาและสลักป้องกันการ
หมุน
4 ขณะที่ถือดอกสว่านแบบใบพายชนิดตั้งฉาก 32 มม. (1 1/4 นิ้ว) ให้
เจาะรูเสาหัวโซน่าร์จากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
5 ขณะที่ถือสว่านที่มีดอกสว่านชนิดตั้งฉาก 9 มม. (3/8 นิ้ว) ให้เจาะรู
สลักป้องกันการหมุนจากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
6 ขัดแต่งและทำความสะอาดผิวด้านใน, ส่วนสำคัญ และผิวด้านนอกร
อบๆ รู
การใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือ
คุณต้องใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การปิดผนึกระหว่างบล็อกโครงสร้างกับตัวเรืออย่างแน่นหนาและสามารถ
กันน้ำได้ อย่าใส่สารกันรั่วที่เสาหรือสลักป้องกันการหมุนโดยตรง
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
รอบๆ ฐานของเสาและสลัก
ป้องกันการหมุนของหัวโซน่าร์
การติดตั้งหัวโซน่าร์โดยไม่ใช้บล็อกโครงสร้าง
แนะนำว่าผู้ติดตั้ง 2 คนจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอันหนึ่งติดตั้งไว้
ด้านนอกเรือและอีกอันหนึ่งติดตั้งไว้ด้านในเรือ
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งหัวโซน่าร์ในตัวเรือไฟเบอร์กลาสที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญ
ให้หลีกเลี่ยงการขันน็อตแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
กับตัวเรือ
2 จากด้านนอกตัวเรือ ให้ใส่หัวโซน่าร์ผ่านรูติดตั้งและจัดให้เข้าที่กับตัว
3
4
5
6
เรือ
จากด้านในตัวเรือ ให้ใส่สารกันการยึดติดที่มีอยู่ที่เสาหัวโซน่าร์และ
สลักป้องกันการหมุนที่เปิดออก
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันน็อต
ตัวเรือ 46 มม.
แหวนล็อกไนลอน
และแหวนล็อกยาง
ที่มีอยู่
กับเสาหัวโซน่าร์ให้แน่น
อย่าขันน็อตตัวเรือแน่นจนเกินไป
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันน็อต
M8
กับแหวนล็อกไนลอน 8 มม.
ที่มีอยู่กับสลักป้องกันการหมุน
ให้แน่น
อย่าขันน็อต M8 แน่นจนเกินไป
ก่อนที่สารกันรั่วจะแข็งตัว ให้เอาสารกันรั่วส่วนเกินทั้งหมดที่อยู่ด้าน
นอกตัวเรือออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไหลผ่านหัวโซน่าร์ได้อย่างราบ
รื่น
ขั้นตอนการติดตั้งในตัวเรือเหล็ก
หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือในตัวเรือเหล็กด้วยบล็อก
โครงสร้าง
หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีองศาท้องเรือเกินกว่า 5° คุณควรใช้บล็อก
โครงสร้างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุนในตัวเรือเหล็ก
คุณควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณใช้บล็อกโครงสร้างเพื่อติดตั้งหัวโซ
น่าร์บนเรือที่มีตัวเรือเหล็ก
1 เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือสิ่งกีดขวาง
2 ใช้แผ่นแบบทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูเสาและสลักป้องกันการ
หมุน
5
3 เจาะรูนำร่อง 3 มม. (1/8 นิ้ว) ผ่านตัวเรือที่ตำแหน่งรูเสา จากด้านนอก
รู
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
4 ใช้เลื่อยเจาะรู 38 มม. (1 1/ 2 นิ้ว) ตัดรูเสาจากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
5 ขณะที่ถือสว่านที่มีดอกสว่านชนิดตั้งฉาก 13 มม. (1/2 นิ้ว) ให้เจาะรู
สลักป้องกันการหมุนผ่านตัวเรือจากด้านนอกตัวเรือ
6 ขัดแต่งและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ รู
การใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือ
คุณต้องใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่หัวโซน่าร์เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การปิดผนึกระหว่างบล็อกโครงสร้างกับตัวเรืออย่างแน่นหนาและสามารถ
กันน้ำได้ อย่าใส่สารกันรั่วที่เสาหรือสลักป้องกันการหมุนโดยตรง
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล
รอบๆ ฐานของเสาและสลัก
ป้องกันการหมุนของหัวโซน่าร์
7 จากด้านในตัวเรือ ให้เลื่อนบล็อกรองหลังไปยังหัวโซน่าร์และจัดให้
เข้าที่กับตัวเรือ
8 ใส่สารกันการยึดติดที่มีอยู่ที่เสาหัวโซน่าร์และสลักป้องกันการหมุนที่
เปิดออก
9 จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้ขันบล็อกรองหลังกับเสา
หัวโซน่าร์ด้วยน็อตตัวเรือ 46 มม.
แหวนล็อกไนลอน
และ
ที่มีอยู่ให้แน่น
แหวนล็อกยาง
10 จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้ขันบล็อกรองหลังกับสลัก
ป้องกันการหมุนด้วยน็อต M8
และแหวนล็อก 8 มม.
ที่มีอยู่ให้
แน่น
11 ก่อนที่สารกันรั่วจะแข็งตัว ให้เอาสารกันรั่วส่วนเกินทั้งหมดที่อยู่ด้าน
นอกบล็อกโครงสร้างและด้านนอกตัวเรือออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะ
ไหลผ่านหัวโซน่าร์ได้อย่างราบรื่น
หัวโซน่าร์ชนิดติดตั้งบนตัวเรือในตัวเรือเหล็กโดยไม่ใช้บล็อก
โครงสร้าง
หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีองศาท้องเรือไม่เกินกว่า 5 องศา คุณสามารถ
ติดตั้งอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้บล็อกโครงสร้าง
การติดตั้งหัวโซน่าร์โดยใช้บล็อกโครงสร้างและบุชชิ่ง
แนะนำว่าผู้ติดตั้ง 2 คนจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอันหนึ่งติดตั้งไว้
ด้านนอกเรือและอีกอันหนึ่งติดตั้งไว้ด้านในเรือ
1 ขันบุชชิ่ง กับสลักป้องกันการหมุน และเสาหัวโซน่าร์ให้แน่น
การเจาะรูเสาหัวโซน่าร์และรูสลักป้องกันการหมุน
คุณควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณต้องการติดตั้งหัวโซน่าร์บนเรือที่มี
ตัวเรือเหล็กและคุณไม่ต้องการใช้บล็อกโครงสร้าง
1 ตัดแผ่นแบบหัวโซน่าร์ที่มีอยู่
2 เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีพื้นผิวขรุขระหรือสิ่งกีดขวาง
3 ใช้แผ่นแบบทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูเสาและสลักป้องกันการ
หมุน
4 เจาะรูนำร่อง 3 มม. (1/8 นิ้ว) ผ่านตัวเรือที่ตำแหน่งรูเสา จากด้านนอก
ตัวเรือ
5 ใช้เลื่อยเจาะรู 38 มม. (1 1/2 นิ้ว) ตัดรูเสาจากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
6 ขณะที่ถือสว่านที่มีดอกสว่านชนิดตั้งฉาก 12 มม. (1/2 นิ้ว) ให้เจาะรู
สลักป้องกันการหมุนจากด้านนอกตัวเรือ
รูต้องตั้งฉากกับผิวน้ำ
7 ถอดแม่แบบออกจากตำแหน่งที่ตั้ง
8 ขัดแต่งและทำความสะอาดบริเวณรอบๆ รูด้วยสารทำละลายเพื่อกำจัด
ฝุ่นออก
การติดตั้งหัวโซน่าร์ในตัวเรือเหล็กโดยไม่ใช้บล็อกโครงสร้าง
แนะนำว่าผู้ติดตั้ง 2 คนจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้โดยอันหนึ่งติดตั้งไว้
ด้านนอกเรือและอีกอันหนึ่งติดตั้งไว้ด้านในเรือ
หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งหัวโซน่าร์ในตัวเรืออลูมิเนียมหรือเหล็ก คุณต้องใช้
แผ่นกั้นที่มีอยู่
1 ขันบุชชิ่ง กับสลักป้องกันการหมุน และเสาหัวโซน่าร์ให้แน่น
2 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่บุชชิ่งและที่ฐานของสลักป้องกัน
3
4
5
6
6
การหมุนและเสาหัวโซน่าร์
จัดปลอกหุ้มหัวโซน่าร์ให้เข้าที่กับตัวพักของ
บล็อกโครงสร้าง
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ด้านข้างของบล็อกโครงสร้างที่ต้อง
ติดกับตัวเรือ
ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ด้านข้างของบล็อกรองหลัง
ที่
ต้องติดกับตัวเรือ
จากด้านนอกตัวเรือ ให้ใส่สายเคเบิลหัวโซน่าร์
และเสาหัวโซน่าร์
ผ่านรูติดตั้ง
2 จัดแผ่นกั้น
ให้เข้าที่กับหัวโซน่าร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ Panoptix LiveScope LVS32-TH
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)
136.4 x 96.5 x 44.5 มม. (5.37 x 3.8
x 1.75 นิ้ว)
น้ำหนัก (หัวโซน่าร์เท่านั้น)
850 กรัม (1.87 ปอนด์)
ความถี่
ตั้งแต่ 530 ถึง 1.1 MHz
อุณหภูมิทำงาน
จาก 0 ถึง 40°C (จาก 32 ถึง 104°F)
อุณหภูมิที่จัดเก็บ
จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง
185°F)
ระยะทางเดิน/ความลึก สูงสุด
61 ม. (200 ฟุต)
มุมมองภาพ
ด้านหน้าไปด้านหลัง: 135 องศา
Side-to-Side: 20 องศา
*ขึ้นอยู่กับความเค็มของน้ำ ชนิดของท้องน้ำ และสภาพอื่นๆ ของน้ำ
3 ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่ฐานของเสาหัวโซน่าร์ สลักป้องกัน
4
5
6
7
8
การหมุน และด้านข้างของแผ่นกั้นที่ต้องติดกับตัวเรือ
หมายเหตุ: ใส่สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลที่เพียงพอลงบนพื้นผิว
ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเหนี่ยวระหว่างแผ่นกั้นและตัวเรือ รวม
ถึงการปิดผนึกโดยรอบอย่างแน่นหนา
จากด้านนอกตัวเรือ ให้ใส่หัวโซน่าร์ผ่านรูติดตั้งและจัดให้เข้าที่กับตัว
เรือ
จากด้านในตัวเรือ ให้ใส่สารกันการยึดติดที่มีอยู่ที่เสาหัวโซน่าร์และ
สลักป้องกันการหมุนที่เปิดออก
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้หรือประแจเลื่อนขันน็อต
ตัวเรือ 46 มม.
แหวนล็อกไนลอน
และแหวนล็อกยาง
ที่มีอยู่
กับเสาหัวโซน่าร์ให้แน่น
จากด้านในตัวเรือ ให้ใช้คีมจับชนิดเลื่อนได้ขันน็อต M8
กับแหวน
ล็อกไนลอน 8 มม.
ที่มีอยู่กับสลักป้องกันการหมุนให้แน่น
ก่อนที่สารกันรั่วจะแข็งตัว ให้เอาสารกันรั่วส่วนเกินทั้งหมดที่อยู่ด้าน
นอกตัวเรือออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไหลผ่านหัวโซน่าร์ได้อย่างราบ
รื่น
การซ่อมบำรุง
Panoptix LiveScope GLS 10 ข้อมูลจำเพาะโมดูลโซน่าร์
ขนาด (W x H x D)
245 x 149 x 65 มม. (9.7 x 5.9 x 2.6 นิ้ว)
น้ำหนัก
1.96 กก. (4.33 ปอนด์)
อุณหภูมิทำงาน
จาก -15 ถึง 70°C (จาก 5 ถึง 158°F)
อุณหภูมิที่จัดเก็บ
จาก -40 ถึง 85°C (จาก -40 ถึง 185°F)
กระแสไฟเข้า
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
การใช้ไฟฟ้า
โดยทั่วไป 21 W, ต่ำสุด 24 mW, สูงสุด 58 W
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
178 มม. (7 นิ้ว)
เอาต์พุตข้อมูล
Garmin Marine Network
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ให้ไปที่
developer.garmin.com/open-source/linux/
© 2019 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin และโลโก้ Garmin เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ และ SteadyCast™ เป็ น
เครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจาก Garmin
®
Android™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Google Inc. Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่ งจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Corporation Windows เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่นๆ เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
®
®
ทดสอบการติดตั้ง
®
ประกาศ
คุณควรตรวจสอบเรือของคุณสำหรับการรั่วก่อนที่คุณจะปล่อยเรือลงน้ำ
เป็นระยะเวลานาน
เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโซน่าร์ หัวโซน่าร์จึง
ต้องอยู่ในน้ำเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณไม่สามารถรับการอ่านค่า
ความลึกหรือระยะทางได้เมื่อไม่มีน้ำ เมื่อปล่อยเรือของคุณในน้ำ ให้
ตรวจสอบสำหรับการรั่วรอบๆ รูของสกรูที่มีการเจาะเพิ่ม ที่ด้านล่างของ
เส้นน้ำ
สีป้องกันตะกรัน
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กและเพื่อลดการเจริญเติบโตของสิ่งมี
ชีวิตที่สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเรือ คุณควรทาสีป้องกัน
ตะกรันสูตรน้ำกับหัวโซน่าร์ทุกๆ 6 เดือน
หมายเหตุ: ห้ามทาสีป้องกันตะกรันสูตรคีโตนกับเรือของคุณ เพราะคีโตน
จะทำอันตรายกับพลาสติกทุกประเภทและอาจทำให้หัวโซน่าร์ของคุณ
เกิดความเสียหายหรือพังได้
การทำความสะอาดหัวโซน่าร์
ตะกรันที่เกิดจากน้ำทะเลจะสะสมอย่างรวดเร็ว และสามารถลด
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณได้
1 ให้เอาตะกรันออกโดยใช้ผ้านุ่มๆ กับสารทำความสะอาดแบบอ่อน
2 หากมีตะกรันสะสมมากเกินไป ให้ใช้แผ่นใยขัดหรือเกรียงเพื่อกำจัด
การเจริญเติบโต
3 เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising