Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Installation guide | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installationsvejledning

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installationsvejledning
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden skal installeres med mindst én af de medfølgende
antirotationsbolte. Ellers kan enheden muligvis rotere, når båden
bevæger sig, og dermed beskadige fartøjet.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin transduceren i henhold til denne
vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Softwareopdatering
Du skal opdatere softwaren, når du installerer denne enhed.
Hvis din Garmin plotter indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du
opdatere softwaren med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhed. Hvis din plotter ikke
indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du opdatere softwaren med et
hukommelseskort og en Windows computer.
Få flere oplysninger ved at gå til support.garmin.com.
®
®
®
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
•
Boremaskine
3 mm bor (1/8 tomme)
9 mm bor (3/8 tomme)
12 mm bor (1/2 tomme) (metalskrog)
13 mm bor (1/2 tomme) (fiberglasskrog)
32 mm spadebor (11/4 tomme) (fiberglasskrog)
38 mm hulsav (1 1/2 tomme) (metalskrog)
Båndsav eller bordsav
•
•
•
•
•
Tang med glideledsindstilling eller skruenøgle
Afdækningstape
Marineforsegler
Afvaskningsopløsning
Vandfast epoxy eller forsegler til den blotlagte kerne, der kan
bruges på plastik (fiberglasskrog med kerne)
Om transduceren
Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og
transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin
ekkolodsenhed.
Overvejelser vedrørende monteringssted
• På fartøjer med udenbordsmotor og hækmotor
skal
transduceren monteres foran og tæt på motoren eller
motorerne.
• På fartøjer med indenbords motor
skal transduceren
monteres foran og langt fra motorens propel og aksel.
• På fartøjer med trindelte skrog
skal transduceren
monteres foran det første trin.
• På fartøjer med fuld køl , skal transduceren monteres en
smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke
parallelt med centerlinjen.
• På fartøjer med finnekøl , skal transduceren monteres
mellem 25 til 75 cm (10 til 30 tommer) foran kølen og højest
10 cm (4 tommer) ved siden af centerlinjen.
• På fartøjer med deplacementskrog , skal transduceren
monteres ca. 1/3 agter af vandlinjens længde på fartøjet fra
boven, og mellem 150 til 300 mm (fra 6 til 12 tommer) ved
siden af centerlinjen.
• Transduceren skal monteres parallelt med fartøjets forstavnhæk-akse.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
Overvejelser om montering
• Ekkolodsmodulet skal monteres et sted med tilstrækkelig
ventilation, hvor det ikke bliver udsat for ekstreme
temperaturer.
Januar 2019
190-02496-90_0A
• Du bør ikke montere transduceren et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, indhaling eller opbevaring.
• Transduceren bør ikke placeres bag plankegange, stivere,
fittings, vandindsugninger eller udledningshuller, transducere
til montering gennem skroget eller andet, der skaber
luftbobler eller turbulens i vandet. Turbulens i vandet kan
forstyrre ekkolodsstrålen.
• Du skal montere transduceren på et sted, hvor der ikke er
nogen skotter eller stringere på indersiden af båden, der
hindrer en fri overflade til fairing block.
• Du bør montere transduceren så tæt på bådens midterlinje
som muligt.
• Ved montering længere fra hækkens centerlinje kan en større
skroghældning få bådens skrog
til at komme i vejen for
ekkolodstrålen , hvilket kan medføre dårlig registrering på
den anden side af båden . Disse illustrationer viser
transduceren bagfra.
Træet bliver skærestyr for fairing block.
2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet.
3 Vip bordsavsbladet , så det passer med skroghældningen,
og fastgør afskærmningen.
4 Placer fairing block på bordet, så skærestyret hviler mod
afskærmningen , og vinklen svarer til vinklen på
monteringsstedet.
5 Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block
minimumtykkelse
på 2 mm (1/16").
har en
BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel
for fairing
block er 25°.
6 Tilskær fairing block.
7 Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block
efter skroget så nøjagtigt som muligt.
8 Brug den resterende del af fairing block som støtteblok
indvendigt i skroget.
• På fartøjer med ét drev må du ikke montere transduceren på
linje med skruen.
• På fartøjer med to drev bør du så vidt muligt montere
transduceren mellem drevene.
• Du bør montere ekkolodsmodulet på steder, hvor lysdioderne
er synlige.
• Du bør montere ekkolodsmodulet på steder, hvor kablerne
nemt kan tilsluttes.
Vinkeltilskæring for fairing block
En fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så
ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skroghældningen
for at fastslå, om en fairing block er nødvendig for at montere
transduceren. Hvis skroghældningen på monteringsstedet
overstiger 5°, bør du bruge en fairing block ved montering af
transduceren.
Skroghældning
Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens
skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en
smartphone app, en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan
også spørge bådproducenten om skroghældningen for det
specifikke punkt på bådens skrog.
BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af
skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du
planlægger at installere transduceren.
Tilskæring af fairing block
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer.
2
Montering af ekkolodsmodul
Montering af Panoptix LiveScope GLS 10 enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
BEMÆRK: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i
glasfiber og overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et
rustfrit, ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
BEMÆRK: Der følger skruer med til enheden, men det er ikke
sikkert, at de er egnet til den pågældende monteringsoverflade.
Før du kan montere enheden, skal du vælge et monteringssted
og vælge, hvilke skruer og andet monteringsudstyr der skal
anvendes til overfladen.
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.
2 Bor et forboringshul til det ene hjørne af enheden.
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.
4 Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.
5 Bor de resterende forboringshuller.
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.
Blinkkoder
Når ekkolodsmodulet er installeret, tænder det, når plotteren
tændes. Farven på lysdioden på ekkolodsmodulet angiver
driftsstatus.
LED-farve Status
Status
Grøn
Blinker
Ekkolodsmodulet er sluttet til en plotter
og fungerer korrekt. Du bør se ekkolodsdata på plotteren.
Rød
Blinker
Ekkolodsmodulet er tændt, men er ikke
sluttet til en plotter, eller det venter på
forbindelse til en plotter. Hvis ekkolodsmodulet er sluttet til plotteren, og denne
kode stadig fortsætter, skal du
kontrollere ledningerne og stikkene.
Orange
Blinker
En softwareopdatering er i gang.
Rød/Grøn Blinker
Reserveret
Rød
Anden fejl i ekkoloddet.
To blink efterfulgt
af 3 sekunders
pause
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
Rød
Tre blink efterfulgt Transduceren registreres ikke af ekkoaf 3 sekunders
lodsmodulet. Hvis denne kode
pause
vedvarer, skal du kontrollere ledninger
og stik.
Rød
Fem blink
efterfulgt af 3
sekunders pause
Ekkolodsmodulets indgangsspænding
overskrider den maksimale indgangsspænding.
Installationsvejledning til både med skrog
med glasfiberkerne
4 Sæt afdækningstape over forboringshullerne og området
5
6
7
8
9
omkring dem på skrogets yderside, så fiberglasset ikke
beskadiges.
Brug et bor på 32 mm (1 1/4 tomme) på placeringen af hullet
til skaftet, og bor fra skrogets yderside gennem det yderste
lag , det inderste lag
og kernen .
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullet.
Forsegl den blotlagte inderste kerne med epoxy , og lad
epoxyen hærde grundigt.
Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullet til
antirotationsbolten gennem skroget fra ydersiden.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet med
en afvaskningsopløsning for at fjerne støvpartikler.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsbolten.
Påfør marineforsegler
rundt om skaftets og
antirotationsboltens base på transduceren.
Montering af en transducer, der går gennem skroget
med strømlinjebeklædning
Boring af hul til transducerens skaft og hullet til antirotati­
onsbolten i et skrog med glasfiberkerne
Før du kan bore hullet til antirotationsbolten, skal du bore et hul
til transducerens skaft (Boring af hul til transducerens skaft og
hullet til antirotationsbolten i et skrog med glasfiberkerne, side 3)
og tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block, side 2).
Kernen skal skæres og forsegles omhyggeligt, så der ikke siver
vand ind.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsbolten.
3 Bor et føringshul på 3 mm (1/8 tomme) gennem skabelonen
og skroget på placeringen af hullet til skaftet.
Installation af transducer med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltens og
transducerskaftets base .
3
2 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block
.
3 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block
, som
skal have kontakt med skroget.
4 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken, som skal
have kontakt med skrogets inderside.
5 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet og
transducerskaftet gennem monteringshullet.
6 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside.
Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen.
7 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsbolten.
8 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken
til transducerens skaft med den medfølgende 46 mm
skrogmøtrik , nylonpakskive
og gummipakskive .
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken
til antirotationsbolten med den medfølgende M8-møtrik
og
8 mm pakskive .
Undgå at stramme M8-møtrikken for hårdt.
10 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Installationsvejledning til både med skrog
uden kerne/fiberglasskrog/træskrog
Transducer til montering i et skrog uden kerne/
fiberglasskrog med fairing block
Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5°,
bør du bruge fairing block ved montering af enheden.
4
Boring af hul til transducerens skaft og hul til antirotations­
bolten i et skrog uden kerne eller et fiberglasskrog
Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul
til transducerens skaft og tilskære fairing block (Tilskæring af
fairing block, side 2).
Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til
montering af transduceren på en båd, som ikke har et skrog
med glasfiberkerne.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsbolten.
3 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
ydersiden på placeringen til transducerens skaft.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte
afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke
bliver beskadiget.
5 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge
en hobbykniv til at skære hul i tapen.
6 Hold et 32 mm (1 1/4 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra
skrogets yderside på placeringen af hullet til skaftet.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
7 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet.
8 Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullet til
antirotationsbolten gennem skroget.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne
med en afvaskningsopløsning for at fjerne støvpartikler.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsbolten.
Påfør marineforsegler
rundt om skaftets og
antirotationsboltens base på transduceren.
9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken
til antirotationsbolten med den medfølgende M8-møtrik
og
8 mm pakskive .
Undgå at stramme M8-møtrikken for hårdt.
10 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Transducer til montering i et skrog uden kerne/
fiberglasskrog uden fairing block
Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5°,
kan du montere enheden uden fairing block.
Installation af transducer med fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med
glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for
ikke at beskadige skroget.
1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltens og
transducerskaftets base .
Boring af huller til transducerens skaft og antirotations­
bolten
Du bør følge disse instruktioner, hvis du monterer din transducer
på en glasfiberbåd, og du ikke bruger en fairing block eller
isoleringsplade.
1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon.
2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsbolten.
4 Hold et 32 mm (1 1/4 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til
transducerens skaft fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 9 mm (3/8 tomme) i lod, og bor hullet til
antirotationsbolten fra skrogets yderside.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det
yderste lag omkring hullerne.
2 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block
.
3 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block
4
5
6
7
8
, som
skal have kontakt med skroget.
Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken, som skal
have kontakt med skrogets inderside.
Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet
og
transducerskaftet gennem monteringshullet.
Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside.
Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen.
Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsbolten.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken
til transducerens skaft med den medfølgende 46 mm
skrogmøtrik , nylonpakskive
og gummipakskive .
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsbolten.
Påfør marineforsegler
rundt om skaftets og
antirotationsboltens base på transduceren.
5
Installation af transduceren uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog
uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke
at beskadige skroget.
1 Påfør marineforsegler på transducerskaftets og
antirotationsboltens
base og på transducerpladens sider
, som skal have kontakt med skroget.
2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem
3
4
5
6
monteringshullet og fastgøre den på skroget.
Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsbolten.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre den
medfølgende 46 mm skrogmøtrik , nylonpakskiven
og
gummipakskiven
til transducerens skaft.
Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre den
medfølgende M8-møtrik
og 8 mm nylonpakskive
til
antirotationsbolten.
Undgå at stramme M8-møtrikken for hårdt.
Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Boring af huller til transducerens skaft og antirotations­
bolten i et metalskrog
Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til
montering af transduceren på en båd, som har et skrog af metal.
1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsbolten.
3 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem placeringen
af hullet til skaftet, fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
4 Brug en 38 mm (1 1/2 tomme) hulsav, til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
5 Hold et bor på 13 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullet til
antirotationsbolten gennem skroget fra ydersiden.
6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne.
Påføring af marineforsegler på en transducer til montering
gennem skroget
Du skal påføre marineforsegler på transduceren for at sikre en
vandtæt forsegling mellem fairing block og skrog. Påfør ikke
forseglingen direkte på skaftet eller antirotationsbolten.
Påfør marineforsegler
rundt om skaftets og
antirotationsboltens base på transduceren.
Installationsvejledning til både med
metalskrog
Transducer til montering i et skrog med kerne med
fairing block
Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5°,
bør du bruge fairing block ved montering af enheden.
Installation af transducer med fairing block og bøsninger
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
1 Fastgør bøsningerne til antirotationsbolten og
transducerens skaft .
6
Boring af huller til transducerens skaft og antirotations­
bolten
Du bør følge disse instruktioner, hvis du monterer din transducer
på en båd med metalskrog, og du ikke bruger en fairing block.
1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon.
2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer.
3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet
og antirotationsbolten.
4 Bor et 3 mm (1/8 tomme) forboringshul gennem skroget fra
ydersiden på placeringen til transducerens skaft.
5 Brug en 38 mm (1 1/2 tomme) hulsav til at skære hullet til
skaftet fra skrogets yderside.
Hullet skal være vinkelret på vandoverfladen.
6 Hold et bor på 12 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullet til
antirotationsbolten fra skrogets yderside.
Hullerne skal være vinkelret på vandoverfladen.
7 Fjern skabelonen fra monteringsstedet.
8 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne
med en afvaskningsopløsning for at fjerne støvpartikler.
2 Påfør marineforsegler på bøsningerne og ved
Installation af transduceren i metalskrog uden fairing block
Det anbefales, at to montører udfører disse instruktioner, med
den ene placeret uden for båden og den anden inde i båden.
BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et skrog af
aluminium eller stål, skal du bruge den medfølgende
isoleringsplade.
1 Fastgør bøsningerne til antirotationsbolten og
transducerens skaft .
2 Fastgør isoleringspladen omhyggeligt til transduceren.
Transducer til montering i et metalskrog uden fairing
block
3 Påfør marineforsegler på transducerskaftets og
antirotationsboltens og transducerskaftets base.
3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing
block .
4 Påfør marineforsegler på den side af fairing block, som skal
have kontakt med skroget.
5 Påfør marineforsegler på den side af støtteblokken , som
skal have kontakt med skroget.
6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet og
transducerhuset gennem monteringshullet.
7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på
transduceren og fastgøre den mod skroget.
8 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det
blottede transducerskaft og antirotationsbolten.
9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling fastgøre støtteblokken til transducerens
skaft med den medfølgende 46 mm skrogmøtrik ,
nylonpakskiven
og gummipakskiven .
10 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling fastgøre støtteblokken til
antirotationsboltene med den medfølgende M8-møtrik
og
8 mm pakskive .
11 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så
transduceren glider nemt gennem vandet.
Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5
grader, kan du montere enheden uden fairing block.
4
5
6
7
antirotationsboltens base samt på siden af isoleringspladen,
som skal have kontakt med skroget.
BEMÆRK: Påfør tilstrækkeligt med marineforsegler på alle
overflader for at sikre limningen mellem pladen og skroget,
herunder en tæt forsegling langs kanten.
Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem
monteringshullet og fastgøre den på skroget.
Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende blanding på det blottede transducerskaft og
antirotationsboltene.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling eller en skruenøgle fastgøre den
medfølgende 46 mm skrogmøtrik , nylonpakskiven
og
gummipakskiven
til transducerens skaft.
Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en tang med
glideledsindstilling fastgøre den medfølgende M8-møtrik
og 8 mm nylonpakskive
til antirotationsbolten.
7
8 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende
forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt
gennem vandet.
Sikkerhedsafstand for
kompas
178 mm (7")
Dataudgang
Garmin Marinenetværk
Vedligeholdelse
Open-Source Softwarelicens
Test af installationen
Hvis du vil se produktets open-source softwarelicens(er), skal du
gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.
Begroningshindrende maling
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ og SteadyCast™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Wi‑Fi er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Du skal male transduceren hver sjette måned med en
vandbaseret begroningshindrende maling for at forebygge
korrosion af metallet og hæmme væksten af organismer, der
kan påvirke fartøjets ydeevne.
BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret
begroningshindrende maling på fartøjet, da keton nedbryder
mange typer plast og kan beskadige eller ødelægge din
transducer.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
Specifikationer
Specifikationer for Panoptix LiveScope LVS32-TH
Mål (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tommer)
Vægt (kun transducer)
850 g (1,87 lbs)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (fra -40 til 185°F)
Maksimal dybde/afstand*
61 m (200 fod)
Synsfelt
Forside til bagside: 135 grader
Side til side: 20 grader
*Afhængigt af vandets saltindhold, bundtypen og andre
vandforhold.
Specifikationer forPanoptix LiveScope GLS 10
ekkolodsmodul
Mål (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x
2,6 tommer)
Vægt
1,96 kg (4,33 lbs)
Driftstemperatur
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (fra -40 til 185°F)
Strømtilførsel
Fra 10 til 32 V DC
Strømforbrug
21 W standard, 24 mW min., 58 W maks.
support.garmin.com
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising