Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installeringsinstruksjoner

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installeringsinstruksjoner
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
Flat borbits på 32 mm flat (11/4 tomme) (glassfiberskrog)
Hullsag på 38 mm (1 1/2 tomme) (metallskrog)
Båndsag eller bordsag
Rørtang eller skiftenøkkel
Maskeringstape
Maritim tetningsmasse
Løsemiddel
Harpiks til maritimt bruk eller tetningsmasse for avdekket
kjerne som kan brukes på plast (glassfiberskrog med kjerne)
Om svingeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
Svingeren sender og mottar lydbølger gjennom vannet og
videresender lydbølgeinformasjonen til Garmin
ekkoloddenheten.
Hensyn ved valg av monteringssted
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
svingeren for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på
båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Programvareoppdatering
Du må oppdatere programvaren når du installerer denne
enheten.
Hvis Garmin kartplotteren har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere
programvaren ved hjelp av ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Hvis kartplotterne ikke
har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere programvaren ved hjelp av
et minnekort eller en Windows datamaskin.
Du finner mer informasjon på support.garmin.com.
®
®
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Bor
Borbits på 3 mm (1/8 tomme)
Borbits på 9 mm (3/8 tomme)
Borbits på 12 mm (1/2 tomme) (metallskrog)
Borbits på 13 mm (1/2 tomme) (glassfiberskrog)
• På fartøy med påhengsmotor eller hekkaggregat
bør
svingeren monteres foran og nær inntil motoren(e).
• På fartøy med innenbordsmotor
bør svingeren monteres
foran og langt fra propellen og propellakslingen.
• På fartøy med trinnvis kjøl
bør svingeren monteres foran
det første trinnet.
• På fartøy med hel kjøl
bør svingeren monteres i en vinkel
som peker mot baugen, men ikke parallelt med midtlinjen.
• På fartøy med finnekjøl
bør svingeren monteres 25–75 cm
(10–30 tommer) foran kjølen og maksimalt 10 cm (4 tommer)
til siden for midtlinjen.
• På fartøy med deplasementskrog
bør svingeren monteres
omtrent 1/3 akterut for fartøyets vannlinje fra baugen og 150–
300 mm (6–12 tommer) til siden for midtlinjen.
• Svingeren bør monteres parallelt med båtens akse mellom
baug og akterende.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
Forhold vedrørende montering
• Du må montere sonarmodulen på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon der den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
Januar 2019
190-02496-90_0A
• Du må montere svingeren på et sted der den ikke kan
komme i veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer
ting.
• Du må ikke montere svingeren bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp, innvendig monterte svingere
eller noe som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i
vannet. Turbulent vann kan forstyrre ekkoloddstrålen.
• Du bør montere svingeren på et sted der det ikke finnes skott
eller bjelker på innsiden av båten som hindrer en ren
overflate for kledningsklossen.
• Du må montere svingeren så nær midtlinjen av båten som
mulig.
• Hvis svingeren monteres lenger unna midten av hekken, kan
en stor bunnreisvinkel forårsake at båtens skrog
forstyrrer
ekkoloddstrålen
og at registreringen på motsatt side av
båten blir inkonsekvent . Disse illustrasjonene viser
svingeren fra baksiden.
Treet blir en skjærefører for kledningsklossen.
2 Mål skrogets bunnreisvinkel ved monteringsstedet.
3 Vipp båndsagbordet , slik at det er justert etter
bunnreisvinkelen, og sikre skjæregjerdet.
4 Plasser kledningsklossen på bordet, slik at skjæreføreren
hviler mot gjerdet
og vinkelen er justert etter vinkelen til
monteringsstedet.
5 Juster skjæregjerdet for å sikre at kledningsklossen har en
tykkelse
på minimum 2 mm (1/16 tomme).
MERK: Maksimal skjærevinkel
for kledningsklossen er
25°.
6 Skjær kledningsklossen.
7 Bruk en rasp eller et elektroverktøy til å forme
kledningsklossen etter skroget.
8 Bruk den gjenværende delen av kledningsklossen som
støttekloss inni skroget.
• På fartøy med enkeltdrev må du ikke montere svingeren slik
at den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev må du montere svingeren mellom
drevene hvis det er mulig.
• Du bør montere ekkoloddmodulen på et sted der lysdiodene
er synlige.
• Du bør montere ekkoloddmodulen på et sted der kablene
enkelt kan kobles sammen.
Skjærevinkel for kledningsklossen
En kledningskloss brukes til å plassere svingeren parallelt med
vannlinjen slik at ekkoloddet blir så nøyaktig som mulig. Du må
måle bunnreisvinkelen til båtskroget for å finne ut om det er
nødvendig med en kledningskloss for å montere svingeren. Hvis
bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør du
bruke en kledningskloss til å montere svingeren.
Bunnreisvinkel
Bunnreis er vinkelen mellom en vannrett linje og et båtskrog ved
et enkeltpunkt. Du kan måle bunnreisvinkelen med en
smarttelefonapp, en vinkelfinner, en vinkelmåler eller et digitalt
vater. Du kan også spørre båtprodusenten om bunnreisvinkelen
til et spesifikt punkt på båtskroget.
MERK: En båt kan ha flere bunnreisvinkler avhengig av formen
på skroget. Mål bunnreisvinkelen bare der du planlegger å
installere svingeren.
Skjære til kledningsklossen
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
1 Fest kledningsklossen til en trebit ved hjelp av treskruer.
2
Montere ekkoloddmodulen
Montere Panoptix LiveScope GLS 10-enheten
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
MERK: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for
hardt inn i glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel
mot rust på skruene før de monteres.
MERK: Skruene leveres sammen med enheten, men det er ikke
sikkert at de er egnet til monteringsoverflaten.
Før du monterer enheten, må du velge et egnet monteringssted
og fastslå hvilke skruer og andre monteringsdeler som trengs på
overflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor et styrehull for én av enhetens hjørnekanter.
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.
5 Bor resten av styrehullene.
6 Fest enheten til monteringsstedet.
Blinkekoder
Når ekkoloddmodulen er installert, slår den seg på når
kartplotteren slås på. Den fargekodede statuslysdioden på
ekkoloddmodulen indikerer driftsstatusen.
LED-farge Tilstand
Status
Grønn
Blinking
Ekkoloddmodulen er koblet til en
kartplotter og fungerer som den skal.
Du skal se ekkoloddata på kartplotteren.
Rød
Blinking
Ekkoloddmodulen er slått på, men ikke
koblet til en kartplotter, eller den venter
på å koble til en kartplotter. Hvis denne
koden fortsatt vises når ekkoloddmodulen er koblet til kartplotteren, må du
kontrollere ledningene og tilkoblingene.
Oransje
Blinking
Programvare oppdateres.
Rød/grønn Blinking
Reservert
Rød
Annen ekkoloddfeil.
Rød
Rød
To blink etterfulgt
av en tre
sekunders pause
Tre blink etterfulgt Svingeren registreres ikke av ekkoav en tre
loddmodulen. Hvis denne koden
sekunders pause vedvarer, må du kontrollere kabelforbindelsene.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Sett maskeringstape over styrehullet og det omkringliggende
5
Fem blink
Inngangsspenningen til ekkoloddmoetterfulgt av en tre dulen overstiger maksimal inngangssekunders pause spenning.
Installeringsinstruksjoner for båter med
glassfiberskrog med kjerne
6
7
8
9
området på utsiden av skroget slik at ikke glassfiberen
skades.
Bruk en borbits på 32 mm (1 1/4 tomme) ved posisjonen til
hullet til stammen til å bore gjennom den ytre kledningen ,
den indre kledningen
og kjernen fra utsiden av skroget .
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
Slip og rens rundt hullet på den indre kledningen, kjernen og
den ytre kledningen.
Forsegl den avdekkede indre kjernen med harpiks , og la
harpiksen tørke helt.
Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og bor hullet til bolten
som forhindrer rotering, gjennom skroget fra utsiden av
skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
Slip og rens området rundt hullene med et løsemiddel for å
fjerne støvpartikler.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller bolten som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse
rundt sokkelen til stammen og
bolten som forhindrer rotering, på svingeren.
Installere en gjennomgående svinger med en
kledningskloss
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, i et glassfiberskrog med kjerne
Før du kan bore hullet til bolten som forhindrer rotering, må du
bore hull til svingerstammen (Bore hull til svingerstammen og
boltene som forhindrer rotering, i et glassfiberskrog med kjerne,
side 3), og du må skjære til kledningsklossen (Skjære til
kledningsklossen, side 2).
Bor forsiktig gjennom kjernen, og tett kjernen forsvarlig slik at
det ikke siver inn vann.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjonen til hullet til stammen og bolten som
forhindrer rotering, ved hjelp av malen.
Bor
et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom malen og
3
skroget ved posisjonen til hullet til stammen.
Installere svingeren med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at ikke skroget blir skadet.
1 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til bolten som
forhindrer rotering , og svingerstammen .
3
2 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
til det sitter godt på plass.
3 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen
som må være i kontakt med skroget.
4 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
som må være i kontakt med det indre skroget.
og svingerstammen gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget.
6 Skyv støtteklossen på svingerstammen fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
7 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
8 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til svingerstammen med den medfølgende 46 mm mutteren
, nylonskiven
og gummiskiven .
Ikke stram mutteren for mye.
9 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til bolten som forhindrer rotering, med den medfølgende M8mutteren
og 8 mm skiven
fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutteren for mye.
10 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
5 Før svingerkabelen
Installeringsinstruksjoner for båter med
skrog uten kjerne / glassfiberskrog / treskrog
Skrogmontert svinger på et glassfiberskrog / skrog
uten kjerne med en kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør
du bruke en kledningskloss til å montere enheten.
4
Bore hull til svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering, i et skrog uten kjerne eller glassfiberskrog
Før du borer hull for boltene som forhindrer rotering, må du bore
hull for svingerstammen, og du må skjære til kledningsklossen
(Skjære til kledningsklossen, side 2).
Du bør følge disse instruksjonene når du skal bruke en
kledningskloss til å montere svingeren på en båt som ikke har et
glassfiberskrog med kjerne.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjonen til hullet til stammen og bolten som
forhindrer rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
posisjonen til hullet til stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Hvis fartøyet har et glassfiberskrog, setter du maskeringstape
over styrehullet og det omkringliggende området på utsiden
av skroget slik at ikke glassfiberen skades.
5 Hvis du har tapet over styrehullet, bruker du en universalkniv
til å skjære ut hullet i tapen.
6 Bruk en flat borbits på 32 mm (1 1/4 tomme), og bor et hull fra
utsiden ved posisjonen til hullet til stammen.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
7 Slip og rens området rundt hullet.
8 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og bor hullet til bolten
som forhindrer rotering, gjennom skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
9 Slip og rens området rundt hullene med et løsemiddel for å
fjerne støvpartikler.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller bolten som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse
rundt sokkelen til stammen og
bolten som forhindrer rotering, på svingeren.
9 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til bolten som forhindrer rotering, med den medfølgende M8mutteren
og 8 mm skiven
fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutteren for mye.
10 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Skrogmontert svinger på et glassfiberskrog / skrog
uten kjerne uten en kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet ikke overskrider 5°,
kan du montere enheten uten en kledningskloss.
Installere svingeren med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at ikke skroget blir skadet.
1 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til bolten som
forhindrer rotering , og svingerstammen .
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering
Du bør følge disse instruksjonene dersom du installerer
svingeren på en glassfiberbåt og ikke bruker en kledningskloss
eller isoleringsplate.
1 Skjær til den medfølgende malen til svingeren.
2 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
3 Merk posisjonen til hullet til stammen og bolten som
forhindrer rotering, ved hjelp av malen.
4 Bruk en flat borbits på 32 mm (1 1/4 tomme), og bor hullet til
svingerstammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
5 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og bor hullet til bolten
som forhindrer rotering, fra utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
6 Slip og rens rundt hullene på den indre kledningen, kjernen
og den ytre kledningen.
2 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
3
4
5
6
7
8
til det sitter godt på plass.
Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen
som må være i kontakt med skroget.
Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
som må være i kontakt med det indre skroget.
Før svingerkabelen
og svingerstammen gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget.
Skyv støtteklossen på svingerstammen fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til svingerstammen med den medfølgende 46 mm mutteren
, nylonskiven
og gummiskiven .
Ikke stram mutteren for mye.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller bolten som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse
rundt sokkelen til stammen og
bolten som forhindrer rotering, på svingeren.
5
Installere svingeren uten en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et glassfiberskrog uten
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt.
Skroget kan bli skadet hvis du strammer mutterne for hardt.
1 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til svingerstammen
og bolten som forhindrer rotering , og siden på
isoleringsplaten
som må være i kontakt med skroget.
2 Før svingeren inn gjennom monteringshullet fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass mot skroget.
3 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
4 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende 46 mm mutteren , nylonskiven
og
gummiskiven
til svingerstammen fra innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
5 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende M8-mutteren
og 8 mm nylonskiven
til
bolten som forhindrer rotering, fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutteren for mye.
6 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Bore hull til svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering, på et metallskrog
Du bør følge disse instruksjonene når du skal bruke en
kledningskloss til å montere svingeren på en båt som har et
metallskrog.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjonen til hullet til stammen og bolten som
forhindrer rotering, ved hjelp av malen.
Bor
et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
3
posisjonen til stamhullet fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Bruk en hullsag på 38 mm (1 1/ 2 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
5 Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tomme), og bor hullet til bolten
som forhindrer rotering, gjennom skroget fra utsiden av
skroget.
6 Slip og rens området rundt hullene.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller bolten som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse
rundt sokkelen til stammen og
bolten som forhindrer rotering, på svingeren.
Installeringsinstruksjoner for båter med
metallskrog
Skrogmontert svinger på et metallskrog med en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør
du bruke en kledningskloss til å montere enheten.
Installere svingeren med en kledningskloss og hylser
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Fest hylsene til bolten som forhindrer rotering , og
svingerstammen .
6
2 Påfør maritim tetningsmasse på hylsene og på sokkelen til
bolten som forhindrer rotering, og svingerstammen.
3 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
til det sitter godt på plass.
4 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen som må være i kontakt med skroget.
5 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
som må være i kontakt med skroget.
6 Før svingerkabelen og svingerhuset gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget.
7 Skyv støtteklossen på svingeren fra utsiden av skroget, og
sett den godt på plass inntil skroget.
8 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og bolten som forhindrer
rotering.
9 Bruk en rørtang eller til å feste støtteklossen til
svingerstammen med den medfølgende 46 mm mutteren ,
nylonskiven
og gummiskiven .
10 Bruk en rørtang til å feste støtteklossen til boltene som
forhindrer rotering, med den medfølgende M8-mutteren
og
8 mm skiven
fra innsiden av skroget.
11 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering
Du bør følge disse instruksjonene dersom du monterer
svingeren på en båt med metallskrog og ikke bruker en
kledningskloss.
1 Skjær til den medfølgende malen til svingeren.
2 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
3 Merk posisjonen til hullet til stammen og bolten som
forhindrer rotering, ved hjelp av malen.
4 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
posisjonen til hullet til stammen fra utsiden av skroget.
5 Bruk en hullsag på 38 mm (1 1/2 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
6 Bruk en borbits på 12 mm (1/2 tomme), og bor hullet til bolten
som forhindrer rotering, fra utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
7 Fjern malen fra monteringsstedet.
8 Slip og rens området rundt hullene med et løsemiddel for å
fjerne støvpartikler.
Montere svingeren på et metallskrog uten en
kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et skrog av aluminium eller
stål, må du bruke den medfølgende isolasjonsplaten.
1 Fest hylsene til bolten som forhindrer rotering , og
svingerstammen .
2 Sett isoleringsplaten godt på plass inntil svingeren.
Skrogmontert svinger på et metallskrog uten en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet ikke overskrider
fem grader, kan du montere enheten uten en kledningskloss.
3 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til svingerstammen
og bolten som forhindrer rotering, og siden på
isoleringsplaten som må være i kontakt med skroget.
MERK: Påfør nok maritim tetningsmasse på alle overflater for
å sikre feste mellom platen og skroget, inkludert en tett
områdeforsegling.
4 Før svingeren inn gjennom monteringshullet fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass mot skroget.
5 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
6 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende 46 mm mutteren , nylonskiven
og
gummiskiven
til svingerstammen fra innsiden av skroget.
7
7 Bruk en rørtang til å feste den medfølgende M8-mutteren
og 8 mm nylonskiven
til bolten som forhindrer rotering, fra
innsiden av skroget.
8 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Vedlikehold
Trygg avstand fra et
kompass
178 mm (7 tommer)
Utdata
Garmin Marine Network
Lisens for programvare med åpen kildekode
Hvis du vil se lisensene for programvare med åpen kildekode,
kan du gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ og
SteadyCast™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert
i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male svingeren med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre metallkorrosjon og
redusere veksten av organismer som kan påvirke fartøyets
ytelse.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Spesifikasjoner
Panoptix LiveScope LVS32-TH-spesifikasjoner
Mål (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm
(5,37 x 3,8 x 1,75 tommer)
Vekt (bare svinger)
850 g (1,87 pund)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
0–40 °C (32–104 °F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Maksimal dybde/avstand*
61 m (200 fot)
Synsfelt
Forside til bakside: 135 grader
Side til side: 20 grader
*Avhengig av vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
Panoptix LiveScope GLS 10 spesifikasjoner for
ekkoloddmodul
Mål (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tommer)
Vekt
1,96 kg (4,33 pund)
Driftstemperatur
Fra -15 til 70°C (5 til 158°F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Strøminntak
Fra 10 til 32 VDC
Strømforbruk
21 W vanlig, 24 mW min., 58 W maks.
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising