Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Installation guide | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Instrukcja instalacji

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Instrukcja instalacji
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Urządzenie musi być zainstalowane za pomocą co najmniej
jednej z dołączonych do zestawu śrub antyrotacyjnych.
Niespełnienie tego wymogu mogłoby skutkować obracaniem się
urządzenia podczas ruchu łodzi i spowodować uszkodzenie
łodzi.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiertło 3 mm (1/8 cala)
Wiertło 9 mm (3/8 cala)
Wiertło 12 mm (1/2 cala) (kadłub metalowy)
Wiertło 13 mm (1/2 cala) (kadłub z włókna szklanego)
Wiertło piórkowe 32 mm (1 1/4 cala) (kadłub z włókna
szklanego)
Piła walcowa 38 mm (1 1/2 cala) (kadłub metalowy)
Piła taśmowa lub stołowa
Szczypce nastawne lub klucz nastawny
Taśma maskująca
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Mycie rozpuszczalnikiem
Żywica epoksydowa do zastosowań morskich lub środek
uszczelniający do odkrytego rdzenia, który można używać na
plastiku (w przypadku kadłubów z rdzeniem z włókna
szklanego)
Informacje na temat przetwornika
Przetwornik przesyła i odbiera fale dźwiękowe w wodzie
i przekazuje informacje o nich do sonaru firmy Garmin.
Uwagi dotyczące miejsca montażu
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
przetwornik Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Aktualizacja oprogramowania
Podczas instalacji urządzenia należy przeprowadzić aktualizację
oprogramowania.
Jeśli posiadany ploter nawigacyjny Garmin jest wyposażony
w technologię Wi‑Fi , w celu aktualizacji oprogramowania
urządzenia należy użyć aplikacji ActiveCaptain™ zainstalowanej
w zgodnym urządzeniu Android™ lub Apple . Jeśli urządzenie
nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, w celu aktualizacji
oprogramowania urządzenia należy użyć karty pamięci oraz
komputera Windows .
Więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
®
®
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
• Na jednostkach z napędem zaburtowym
przetwornik
powinien być zamontowany przed silnikiem lub silnikami oraz
w ich pobliżu.
• Na jednostkach z silnikiem wbudowanym , przetwornik
powinien być zamontowany przed śrubą i wałem oraz daleko
od nich.
• Na jednostkach z kadłubem stopniowym
przetwornik
powinien być zamontowany przed pierwszym stopniem.
• Na jednostkach z płetwą na całej długości kilu
przetwornik
powinien być zamontowany pod niewielkim kątem
zwróconym w kierunku dziobu, nie równolegle do linii
środkowej.
• Na jednostkach z finkilem
przetwornik powinien być
zamontowany od 25 cm (10 cali) do 75 cm (30 cali) przed
mieczem i maksymalnie 10 cm (4 cale) od linii środkowej.
• Na jednostkach z kadłubem wypornościowym
przetwornik
powinien być zamontowany mniej więcej w 1/3 długości linii
wodnej jednostki od dziobu w kierunku rufy i w odległości od
150 do 300 mm (6–12 cali) od linii środkowej.
• Przetwornik powinien być zamontowany równolegle do osi
dziób–rufa jednostki.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
Styczeń 2019
190-02496-90_0A
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
Uwagi dotyczące montażu
• Moduł echosondy należy zamontować w miejscu
zapewniającym dostateczną wentylację, gdzie nie będzie
narażone na działanie skrajnych temperatur.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Nie należy montować przetwornika za pasem blach,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody,
przetwornikami kadłuba lub innymi elementami, które mogą
powodować tworzenie się pęcherzy powietrza lub zawirowań
wody. Zawirowania mogą zakłócać pracę wiązki echosondy.
• Nie należy montować przetwornika w miejscu gdzie wewnątrz
znajdują się grodzie lub wzdłużniki, które zasłaniają wolną
przestrzeń dla bloku korekcyjnego.
• Przetwornik należy zamontować jak najbliżej środka łodzi.
• Gdy przetwornik zostanie zamontowany daleko od środka
pawęży, większe podoblenie może sprawić, że kadłub
będzie zakłócał wiązkę echosondy , co przełoży się na
niedokładność pomiarów po przeciwnej stronie łodzi .
Ilustracje pokazują przetwornik widoczny od tyłu.
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie,
kątownika, kątomierza lub poziomnicy elektronicznej. Można też
zapytać producenta łodzi o kąt nachylenia podoblenia w danym
miejscu na kadłubie.
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Przycinanie bloku korekcyjnego
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
1 Za pomocą wkrętów do drewna przymocuj blok korekcyjny do
kawałka drewna.
Ten kawałek drewna będzie prowadnicą podczas cięcia
bloku korekcyjnego.
2 Zmierz kąt nachylenia podoblenia kadłuba w miejscu
montażu.
3 Pochyl ostrze piły stołowej , aby uzyskać wymagany kąt
nachylenia, i dokręć ogranicznik stołu.
4 Umieść blok korekcyjny na stole w taki sposób, aby
prowadnica przylegała do ogranicznika , a kąt był taki sam,
jak kąt w miejscu montażu.
5 Ustaw ogranicznik w taki sposób, aby blok korekcyjny miał
grubość
co najmniej 2 mm (1/16 cala).
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie należy montować
przetwornika w jednej osi ze śrubą napędową.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• Moduł echosond należy zamontować w miejscu, w którym
diody LED będą widoczne.
• Moduł echosondy należy zamontować w miejscu, w którym
łatwo będzie podłączyć przewody.
Przycinanie bloku korekcyjnego pod kątem
Blok korekcyjny pomaga umieścić urządzenie równolegle do linii
wodnej, aby zwiększyć dokładność sonaru. Trzeba zmierzyć kąt
nachylenia podoblenia kadłuba, aby stwierdzić, czy do
zamontowania przetwornika konieczne jest użycie bloku
korekcyjnego. Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu
montażu przekracza 5°, do zamontowania przetwornika należy
użyć bloku korekcyjnego.
UWAGA: Maksymalny kąt skrawania
względem bloku
korekcyjnego wynosi 25°.
6 Przytnij blok korekcyjny.
7 Przy użyciu tarnika lub odpowiedniego elektronarzędzia
nadaj bloku korekcyjnemu kształt jak najbardziej zbliżony do
kształtu kadłuba.
8 Pozostałą część bloku korekcyjnego wykorzystaj jako
podkład wewnątrz kadłuba.
Montowanie modułu echosondy
Montowanie urządzenia Panoptix LiveScope GLS 10
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia otworów prowadzących zalecane jest użycie
wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów
przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to
uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
UWAGA: Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy
zostaną wkręcone we włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.
2
Zalecane jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
UWAGA: Śruby zostały dołączone do urządzenia, mogą jednak
nie być odpowiednie dla powierzchni montażowej wybranej
przez użytkownika.
Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce
montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć
w przypadku danej powierzchni.
1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.
2 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym
ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.
3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej
w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech
otworów prowadzących.
4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące,
a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.
5 Wywierć pozostałe otwory prowadzące.
6 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.
Instrukcja instalacji na kadłubie łodzi
z porowatego poszycia z włókna szklanego
Znaczenie migających diod
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śrubę
antyrotacyjną w kadłubie z porowatego poszycia z włókna
szklanego
Przed wywierceniem otworu na śrubę antyrotacyjną trzeba
wywiercić otwór na nóżkę przetwornika (Wiercenie otworów na
nóżkę przetwornika i śrubę antyrotacyjną w kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego, strona 3) i przyciąć
blok korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego, strona 2).
Rdzeń musi zostać dokładnie przecięty i uszczelniony, aby
zabezpieczyć go przed przeciekaniem.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śrubę antyrotacyjną.
3 Wywierć w szablonie i kadłubie otwór prowadzący o średnicy
3 mm (1/8 cala) w miejscu otworu na nóżkę.
Po zainstalowaniu modułu echosondy włącza się w momencie
włączenia plotera nawigacyjnego. Kolorowa dioda LED
wskazuje stan działania echosondy.
Kolor diody
Stan
Stan działania
Zielony
Miga
Moduł echosondy jest podłączony
do plotera nawigacyjnego i działa
poprawnie. Dane z echosondy
powinny być widoczne w ploterze.
Czerwony
Miga
Moduł echosondy jest włączony,
lecz nie jest podłączony do plotera
nawigacyjnego lub czeka na
podłączenie. Jeśli pomimo
podłączenia modułu echosondy do
plotera stan ten utrzymuje się,
sprawdź połączenia przewodów.
Pomarań­
czowy
Miga
Trwa aktualizacja oprogramowania.
Czerwony/
zielony
Miga
Zarezerwowany
Czerwony
Dwa mignięcia
z 3­sekundową
przerwą
Inny błąd echosondy.
Czerwony
Trzy mignięcia
z 3­sekundową
przerwą
Przetwornik nie został wykryty przez
moduł echosondy. Jeśli problem
utrzymuje się, sprawdź połączenia
przewodów.
Czerwony
Pięć mignięć z 3­ Napięcie wejściowe modułu
sekundową
echosondy przekracza maksymalną
przerwą
wartość.
Instalacja przetwornika montowanego na kadłubie
przy użyciu bloku korekcyjnego
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Przyklej taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar
5
6
7
8
wokół niego na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie
uszkodzić włókna szklanego.
Od zewnątrz kadłuba, w miejscu otworu na nóżkę, wywierć
za pomocą wiertła o średnicy 32 mm (1 1/4 cala) otwór
w poszyciu zewnętrznym , poszyciu wewnętrznym
i rdzeniu .
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworu.
Uszczelnij rdzeń wewnętrzny żywicą epoksydową
i poczekaj, aż żywica dobrze się utwardzi.
Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwór na śrubę antyrotacyjną.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
3
9 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworu za pomocą
6 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na nóżkę
rozpuszczalnika, aby usunąć cząsteczki kurzu.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śrubę antyrotacyjną.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich
wokół podstawy nóżki i śruby antyrotacyjnej na przetworniku.
przetwornika i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
7 Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śrubę antyrotacyjną dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
8 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do nóżki
przetwornika, korzystając ze znajdującej się w zestawie
nakrętki o średnicy 46 mm , nylonowej podkładki
i gumowej podkładki .
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do śruby
antyrotacyjnej, korzystając ze znajdujących się w zestawie
nakrętek M8
i podkładek o średnicy 8 mm .
Nakrętki M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
10 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instrukcja instalacji na kadłubie bez rdzenia,
kadłubie z włókna szklanego lub drewna
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śruby antyrotacyjnej
i nóżki przetwornika .
2 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego
.
3 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku korekcyjnego
który musi przylegać do kadłuba.
4 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku podpierającego,
który musi przylegać do wewnętrznej strony kadłuba.
5 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika
i nóżkę przetwornika przez otwór
montażowy.
4
,
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego przy użyciu bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu przekracza
5°, do zamontowania urządzenia należy użyć bloku
korekcyjnego.
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śrubę
antyrotacyjną w kadłubie bez porowatego poszycia lub
kadłubie z włókna szklanego
Przed wywierceniem otworów na śruby antyrotacyjne trzeba
wywiercić otwór na nóżkę przetwornika i przyciąć blok
korekcyjny (Przycinanie bloku korekcyjnego, strona 2).
Należy postępować według poniższych instrukcji w przypadku
montażu przetwornika bez bloku korekcyjnego na łodzi, która
nie ma kadłuba z porowatego poszycia z włókna szklanego.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śrubę antyrotacyjną.
3 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
4 Jeśli jednostka ma kadłub z włókna szklanego, przyklej
taśmę maskującą na otwór prowadzący i obszar wokół niego
5
6
7
8
9
na zewnętrznej stronie kadłuba, aby nie uszkodzić włókna
szklanego.
Jeśli otwór prowadzący został zaklejony, wytnij nożem otwór
w taśmie.
Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 32 mm (1
1/ cala), wywierć otwór od zewnętrznej strony kadłuba
4
w miejscu otworu na nóżkę.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworu.
Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala),
wywierć w kadłubie otwór na śrubę antyrotacyjną.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów za pomocą
rozpuszczalnika, aby usunąć cząsteczki kurzu.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śrubę antyrotacyjną.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich
wokół podstawy nóżki i śruby antyrotacyjnej na przetworniku.
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy śruby antyrotacyjnej
i nóżki przetwornika .
2 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego
.
3 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku korekcyjnego
który musi przylegać do kadłuba.
4 Nałóż środek uszczelniający na przód bloku podpierającego,
który musi przylegać do wewnętrznej strony kadłuba.
5 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika
i nóżkę przetwornika przez otwór
montażowy.
6 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na nóżkę
przetwornika i dociśnij go dokładnie do wewnętrznej strony
kadłuba.
Blok korekcyjny i przetwornik muszą się znajdować
równolegle do kilu.
7 Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śrubę antyrotacyjną dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
8 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do nóżki
przetwornika, korzystając ze znajdującej się w zestawie
nakrętki o średnicy 46 mm , nylonowej podkładki
i gumowej podkładki .
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć blok podpierający do śruby
antyrotacyjnej, korzystając ze znajdujących się w zestawie
i podkładek o średnicy 8 mm .
nakrętek M8
Nakrętki M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
10 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
,
Instalacja przetwornika kadłubowego na kadłubie bez
porowatego poszycia lub kadłubie z włókna
szklanego bez użycia bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu nie
przekracza 5°, można zamontować urządzenie bez bloku
korekcyjnego.
5
a także na bok płytki izolacyjnej
kadłuba.
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne
Jeśli montujesz przetwornik na łodzi z włókna szklanego i nie
używasz bloku korekcyjnego, postępuj według poniższych
instrukcji.
1 Przytnij szablon przetwornika znajdujący się w zestawie.
2 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
3 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śrubę antyrotacyjną.
4 Trzymając pionowo wiertło piórkowe o średnicy 32 mm (1
1/ cala), wywierć od zewnątrz kadłuba otwór na nóżkę
4
przetwornika.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 9 mm (3/8 cala),
wywierć otwór na śrubę antyrotacyjną od zewnątrz kadłuba.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
6 Wyszlifuj i oczyść poszycie wewnętrzne, rdzeń i poszycie
zewnętrzne wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śrubę antyrotacyjną.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich
wokół podstawy nóżki i śruby antyrotacyjnej na przetworniku.
, który musi przylegać do
2 Z zewnątrz kadłuba wsuń przetwornik przez otwór
montażowy i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
3 Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śrubę antyrotacyjną dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
4 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika znajdującą
się w zestawie nakrętkę o średnicy 46 mm , nylonową
podkładkę
i gumową podkładkę .
Nakrętki nie należy dokręcać zbyt mocno.
5 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do śruby antyrotacyjnej
znajdujące się w zestawie nakrętkę M8
i nylonową
podkładkę
o średnicy 8 mm.
Nakrętki M8 nie należy dokręcać zbyt mocno.
6 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Instrukcja instalacji na metalowym kadłubie
łodzi
Instalacja przetwornika kadłubowego na metalowym
kadłubie przy użyciu bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu przekracza
5°, do zamontowania urządzenia należy użyć bloku
korekcyjnego.
Instalowanie przetwornika bez bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
bez porowatego poszycia z włókna szklanego nie należy zbyt
mocno dokręcać nakrętek, aby nie uszkodzić kadłuba.
1 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy nóżki przetwornika , śruby antyrotacyjnej ,
6
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śrubę
antyrotacyjną w metalowym kadłubie
Należy postępować według poniższych instrukcji w przypadku
montażu przetwornika bez bloku korekcyjnego na łodzi
z metalowym kadłubem.
1 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
2 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śrubę antyrotacyjną.
Od
zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
3
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
Za
pomocą piły walcowej o średnicy 38 mm (11/2 cala)
4
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
5 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 13 mm (1/2 cala), od
zewnątrz wywierć przez kadłub otwór na śrubę antyrotacyjną.
6 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów.
Nakładanie środka uszczelniającego do zastosowań
morskich na przetwornik kadłubowy
Na przetwornik trzeba nałożyć środek uszczelniający do
zastosowań morskich, aby utworzyć szczelne, wodoodporne
łączenie pomiędzy blokiem korekcyjnym i kadłubem. Nie należy
nakładać środka uszczelniającego bezpośrednio na wspornik
ani śrubę antyrotacyjną.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich
wokół podstawy nóżki i śruby antyrotacyjnej na przetworniku.
Instalowanie przetwornika z blokiem korekcyjnym i tulejami
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
1 Przymocuj tuleje do śruby antyrotacyjnej i nóżki
przetwornika .
2 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
tuleje oraz wokół podstawy śruby antyrotacyjnej i nóżki
przetwornika.
3 Umieść obudowę przetwornika dokładnie w zagłębieniu bloku
korekcyjnego .
4 Nałóż środek uszczelniający na bok bloku korekcyjnego,
który musi przylegać do kadłuba.
5 Nałóż środek uszczelniający na bok bloku korekcyjnego ,
który musi przylegać do kadłuba.
6 Od zewnętrznej części kadłuba przełóż przewód
przetwornika
i obudowę przetwornika przez otwór
montażowy.
7 Z wewnątrz kadłuba nasuń blok podpierający na przetwornik
i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
8 Posmaruj wystającą nóżkę przetwornika i śrubę
antyrotacyjną dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
9 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć blok podpierający do nóżki przetwornika, korzystając
ze znajdującej się w zestawie nakrętki o średnicy 46 mm ,
nylonowej podkładki
i gumowej podkładki .
10 Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć blok podpierający do ślub antyrotacyjnych,
korzystając ze znajdujących się w zestawie nakrętek M8
i podkładki o średnicy 8 mm .
11 Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części bloku korekcyjnego i kadłuba,
aby zapewnić płynny przepływ wody wokół przetwornika.
Instalacja przetwornika kadłubowego na metalowym
kadłubie bez użycia bloku korekcyjnego
Jeśli kąt nachylenia podoblenia w miejscu montażu nie
przekracza 5°, można zamontować urządzenie bez bloku
korekcyjnego.
7
4
5
6
Wiercenie otworów na nóżkę przetwornika i śruby
antyrotacyjne
Jeśli montujesz przetwornik na łodzi z metalowym kadłubem
i nie używasz bloku korekcyjnego, postępuj według poniższych
instrukcji.
1 Przytnij szablon przetwornika znajdujący się w zestawie.
2 Wybierz miejsce montażu bez nierówności i przeszkód.
3 Korzystając z szablonu, zaznacz położenie otworów na
nóżkę i śrubę antyrotacyjną.
4 Od zewnątrz kadłuba wywierć w miejscu otworu na nóżkę
otwór prowadzący o średnicy 3 mm (1/8 cala).
5 Za pomocą piły walcowej o średnicy 38 mm (11/2 cala)
wywierć otwór na nóżkę od zewnątrz kadłuba.
Otwór musi znajdować się prostopadle do lustra wody.
6 Trzymając pionowo wiertło o średnicy 12 mm (1/2 cala),
wywierć otwór na śrubę antyrotacyjną od zewnątrz kadłuba.
Otwory muszą się znajdować prostopadle do lustra wody.
7 Usuń szablon z miejsca montażu.
8 Wyszlifuj i oczyść obszar wokół otworów za pomocą
rozpuszczalnika, aby usunąć cząsteczki kurzu.
Instalacja przetwornika na metalowym kadłubie bez użycia
bloku korekcyjnego
Zalecamy, aby te instrukcje wykonało dwóch monterów — jeden
z nich powinien znajdować się wewnątrz, a drugi na zewnątrz
łodzi.
UWAGA: W przypadku instalowania przetwornika na
aluminiowym lub stalowym kadłubie trzeba użyć płytki izolującej
znajdującej się w zestawie.
1 Przymocuj tuleje do śruby antyrotacyjnej i nóżki
przetwornika .
2 Przytwierdź płytkę izolującą dokładnie do przetwornika.
7
8
UWAGA: Nałóż na wszystkie powierzchnie wystarczającą
ilość środka uszczelniającego do zastosowań morskich, aby
zapewnić dobre połączenie pomiędzy płytką i kadłubem oraz
dobre uszczelnienie na całym obwodzie obszaru
zajmowanego przez urządzenie.
Z zewnątrz kadłuba wsuń przetwornik przez otwór
montażowy i dociśnij go dokładnie do kadłuba.
Z wewnątrz kadłuba posmaruj wystającą nóżkę przetwornika
i śruby antyrotacyjne dołączonym do zestawu smarem
przeciwzatarciowym.
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych lub
klucza nastawnego dokręć do nóżki przetwornika znajdującą
się w zestawie nakrętkę o średnicy 46 mm , nylonową
podkładkę
i gumową podkładkę .
Z wewnątrz kadłuba za pomocą szczypiec nastawnych
dokręć do śruby antyrotacyjnej znajdującą się w zestawie
nakrętkę M8
i nylonową podkładką o średnicy 8 mm .
Zanim środek uszczelniający stwardnieje, wytrzyj jego
nadmiar z zewnętrznej części kadłuba, aby zapewnić płynny
przepływ wody wokół przetwornika.
Konserwacja
Testowanie instalacji
NOTYFIKACJA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru,
w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on znajdować się
w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie można uzyskać odczytu
głębokości lub odległości. Po spuszczeniu łodzi na wodę należy
sprawdzić, czy w pobliżu otworów na śruby wykonanych poniżej
linii wodnej nie występują przecieki.
Farba przeciwporostowa
Aby zapobiec korozji metalu oraz spowolnić wzrost organizmów,
które mogą wpłynąć na sprawność i wytrzymałość jednostki,
przetwornik należy malować co sześć miesięcy farbą
przeciwporostową na bazie wody..
UWAGA: Nie należy malować kadłuba farbą na bazie ketonów,
ponieważ wchodzą one w reakcje z wieloma rodzajami tworzyw,
wskutek czego mogą uszkodzić lub zniszczyć przetworniki.
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Panoptix LiveScope LVS32-TH — dane techniczne
3 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich wokół
podstawy nóżki przetwornika i śruby antyrotacyjnej, a także
na bok płytki izolacyjnej, który musi przylegać do kadłuba.
8
Wymiary (dł. × wys. × szer.)
136,4 × 96,5 × 44,5 mm
(5,37 × 3,8 × 1,75 cale)
Masa (tylko przetwornik)
850 g (1,87 funta)
Częstotliwości
Od 530 do 1,1 MHz
Temperatura robocza
Od 0°C do 40°C (od 32°F do
104°F)
Temperatura przechowywania
Od ­40°C do 85°C (od ­40°F do
185°F)
Maksymalna głębokość/dystans*
61 m (200 stóp)
Pole widzenia
Do przodu: 135 stopni
Na boki: 20 stopni
* Zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków
wodnych.
Moduł echosondy Panoptix LiveScope GLS 10 —
dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
245 × 149 × 65 mm (9,7 × 5,9 × 2,6 cale)
Masa
1,96 kg (4,33 funta)
Temperatura robocza
Od ­15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Temperatura przechowy­
wania
Od ­40°C do 85°C (od ­40°F do 185°F)
Moc wejściowa
Od 10 do 32 V DC
Zużycie energii
21 W typowo, 24 mW min., 58 W maks.
Bezpieczny dystans dla
kompasu
178 mm (7 cale)
Wyjście danych
Garmin Marine Network
Licencja na oprogramowanie open source
Aby wyświetlić licencje na oprogramowanie open source
używane w tym produkcie, przejdź na stronę
developer.garmin.com/open­source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain™,
LiveScope™, Panoptix™, oraz SteadyCast™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi‑Fi
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
9
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising