Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsinstruktioner (GCV 10)

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsinstruktioner (GCV 10)
• Marint tätningsmedel (tillbehör)
Montera ekolodet
GCV™ 10 installationsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera enheten Garmin® GCV 10 i enlighet
med följande instruktioner.‍
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.‍
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Ekolod är ett verktyg som ökar din medvetenhet om vattnet
under båten.‍ Det befriar dig inte från ansvaret att observera
vattnet runt båten när du navigerar.‍
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller till skador på utrustningen.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Installationsförberedelser
MEDDELANDE
Enheten måste installeras enligt dessa instruktioner för att få
bästa möjliga prestanda.‍ Om du stöter på problem med
installationen kan du kontakta Garmin produktsupport.‍
Eftersom alla båtar är olika måste du noggrant planera
installationen av ekolodet GCV 10.‍
1 Välj monteringsplats.‍
2 Montera ekolodet.‍
3 Anslut ekolodet till Garmin marint nätverk och till strömkällan.‍
4 Anslut ekolodet till givaren.‍
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
• Stjärnmejsel nr 2
• Kabelhållare (tillbehör)
December 2013
Monteringsplatsavvägningar
• Ekolodet måste monteras på en plats där det inte kan
nedsänkas i vatten.‍
• Ekolodet måste monteras på en plats med lämplig ventilering
där det inte utsätts för extrema temperaturer.‍
• Ekolodet bör monteras så att lysdioderna syns.‍
• Ekolodet bör monteras så att ström- och nätverkskablar lätt
kan anslutas.‍
• Ekolodet måste monteras så att givarkabeln kan anslutas.‍
Om det behövs kan givarens förlängningskablar införskaffas
hos din Garmin återförsäljare.‍
Montera enheten
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Innan du monterar enheten måste du välja ut en
monteringsplats och avgöra vilket monteringsmaterial som
krävs för ytan.‍
OBS! Det monteringsmaterial som medföljer enheten ska bara
användas om det passar för monteringsytan.‍
1 Placera enheten på monteringsplatsen och markera platsen
för monteringshålen.‍
Borra ett lämpligt testhål för ett av enhetens hörn.‍
2
3 Sätt fast enheten löst på monteringsytan i ett hörn och
kontrollera de andra tre markerade testhålen.‍
Markera
nya platser för testhål vid behov, och ta bort
4
enheten från monteringsytan.‍
5 Borra lämpliga testhål för de andra tre markeringarna.‍
6 Fäst enheten på monteringsplatsen.‍
Ansluta ekolodet
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
MEDDELANDE
Använd inte våld för att sätta fast kabeln i porten.‍ Om du
använder våld kan stiften skadas.‍ Om kabeln är rätt justerad
kan den anslutas enkelt.‍
Innan du ansluter ekolodet till nätverket, strömmen och givaren
måste du montera ekolodet.‍
1 Dra kablarna med hjälp av lämpliga buntband, fästelement
och tätningsmedel för att fästa kablarna längs kabelbanan
och genom eventuella skott eller däcket (Installera
kabeltågringen).‍
2 Anslut strömkabelns blanktrådsände till en 12 V DCströmkälla och till jord.‍
3 Passa in skåran på strömkabelns ände mot enhetens
strömport och tryck kabeln på plats.‍
190-01633-79_0A
Tryckt i Taiwan
4 Dra åt låsringen.‍
5 Upprepa steg 3 och 4 för nätverks- och givarkabeln.‍
på plats.‍
6 Applicera marint tätningsmedel om det behövs för att
väderskydda installationshålet.‍
Installationsschema
Du kan använda det här schemat till att identifiera
anslutningspunkterna från ekolod till nätverk, ström och givare.‍
Objekt
5 Tryck in tågringen i installationshålet ordentligt tills den sitter
Blinkningskoder
När ekolodet är installerat slås det på när plottern slås på.‍ Den
tvåfärgade lysdioden (grön och röd) på ekolodet anger
enhetens driftstatus.‍
Färg för
lysdiod
Tillstånd
Status
Grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är anslutet till en plotter och fungerar
som det ska.‍ Du bör kunna se ekolodsdata på
plottern.‍
Röd
Blinkar
långsamt
Ekolodet är påslaget men inte anslutet till en
plotter, eller så väntar det på att anslutas till en
plotter.‍ Om ekolodet är anslutet till plottern och
den här koden kvarstår kontrollerar du
kabelanslutningarna.‍
Röd/grön
Blinkar
långsamt
Ekolodet är i testläge.‍
Röd
Snabb
blinksekvens
Systemfel.‍ Plottern visar ett meddelande som
anger typ av fel.‍ När feltillståndet är åtgärdat
måste ekolodet kopplas bort helt från strömkällan
och anslutas igen för att felet ska rensas.‍
Specifikationer
Beskrivning
Plotter
Specifikation
Mått
GCV 10
Storlek (H × B × D)
251 x 192 x 66 mm (9,9 x 7,6 x 2,6 tum)
Strömkälla
Vikt
845 g (1,86 lb.‍)
Givare
Material i höljet
Helt tätad polykarbonatplast, vattentålig enligt IEC
60529-IPX7
Kabeldragningsringar
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Strömförsörjning
Från 10 till 35 V likström
MEDDELANDE
Kabeldragningsringarna i sig är inte vattentäta.‍ Om du vill få en
vattentät packning, applicerar du ett marint tätningsmedel runt
tågringen och kabeln efter installation.‍ Se till att du testar
systemet innan du tätar tågringarna.‍
Effektförbrukning
Maximalt 10,5 W
Säkring
4,0 A, mini 42 V likström, snabbverkande, bladtyp
När du drar kablar genom båten kan det bli nödvändigt att borra
hål för att kunna dra igenom kablarnas kontakter.‍ Du kan täcka
hålet med den medföljande tågringen i gummi.‍ Du kan köpa fler
tågringar hos din Garmin återförsäljare eller direkt från Garmin
på www.garmin.com.‍
À
Á
Â
Ã
Säkert avstånd till kompass 260 mm (10,2 tum)
Sändningseffekt (RMS)*
500 W per element (1 500 W tillsammans)
*beroende på givarens kapacitet och djup
Frekvens
455/800 kHz
Djup**
229 m (750 fot) nedåt, 153 m (500 fot) i sidled
**maxdjup, beroende på givaren, vattnets salthalt,
bottentyp och andra vattenförhållanden
Datautgång
Garmin marint nätverk
Installera kabeltågringen
1 Markera platsen där du vill dra kabeln.‍
2 Borra installationshållet med en 32 mm (1¼ tum) -
hålskärarborr eller -hålsåg.‍
3 Dra kabeln genom hålet till ekolodet.‍
4 Öppna upp tågringen vid skåran och lägg den runt kabeln.‍
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. GCV™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising