Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Instrukcja instalacji przetwornika na pawęży

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Instrukcja instalacji przetwornika na pawęży
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji „GarminSieć Marine
Network z kartą SD”.‍
Instrukcja instalacji przetwornika na
pawęży
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
przetwornik Garmin® należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.‍
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji.‍ Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem.‍ Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią.‍ Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.‍
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.‍
5 Wybierz Pobierz.‍
6 Jeśli to konieczne, wybierz polecenie Bieg lub zapisz
i otwórz plik.‍
7 Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.‍
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Klucz 7 mm
Klucz 3 mm
Wkrętak krzyżowy numer 2
Taśma maskująca
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Informacje na temat przetwornika
Przetwornik przesyła i odbiera fale dźwiękowe w wodzie
i przekazuje informacje o nich do sonaru firmy Garmin.‍
Montaż przetwornika
1 Zamocuj uchwyt À do przetwornika Á za pomocą
dołączonych śrub 8 mm M4 Â, podkładek płaskich 4 mm Ã
i podkładek sprężystych M4 Ä.‍
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.‍
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Ładowanie nowego oprogramowania na
kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.‍
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine
.html.‍
Październik 2014
Wydrukowano na Tajwanie
190-01681-80_0B
2 Ustaw przetwornik równolegle do linii wodnej Á i zaznacz
2 Zamocuj uchwyt do mocowania Å za pomocą dołączonych
śrub 12 mm M4 Æ, podkładek płaskich M4 Ç i nakrętek
blokujących M4 È.‍
UWAGA: Do przytrzymania nakrętek możesz użyć klucza
7 mm i dokręcić każdą ze śrub 12 mm M4.‍
Instalowanie przetwornika na pawęży
Uwagi dotyczące miejsca montażu
• Zamontuj przetwornik jak najbliżej środkowej części łodzi.‍
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.‍
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).‍
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.‍
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.‍
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.‍
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.‍
3
4
5
6
środek każdego z dwóch otworów zewnętrznych i otworu
środkowego w uchwycie przetwornika.‍
Owiń kawałek taśmy wokół wiertła 4 mm (5/32 cala)
w odległości 15 mm (19/32 cala) od czubka wiertła, aby
uniknąć wywiercenia zbyt głębokich otworów prowadzących.‍
W przypadku instalowania uchwytu na włóknie szklanym
umieść kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby
zmniejszyć pękanie żelkotu.‍
Za pomocą wiertła 4 mm (5/32 cala) wywierć otwory
prowadzące o głębokości około 15 mm (19/32 cala)
w oznaczonych miejscach.‍
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączone śruby 20 mm i przymocuj zespół przetwornika do
pawęży.‍
UWAGA: Trzecia śruba w dolnym otworze środkowym
stabilizuje mocowanie.‍
Instalowanie osprzętu do montażu na pawęży
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Przewodów podłączonych do przetwornika nie wolno przycinać,
gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.‍
1 Umieść uchwyt przetwornika À tak, aby środek jego dolnej
części znajdował się na równym poziomie z dolnym brzegiem
pawęży oraz równolegle do linii wodnej.‍
2
7 Jeśli musisz poprowadzić kable przez pawęż, wybierz
miejsce na otwór prowadzący znajdujący się znacznie nad
linią wodną Ã i zaznacz je.‍
8 Umieść zatrzask kablowy na kablu przetwornika Ä, w około
jednej trzeciej odległości pomiędzy przetwornikiem a górną
częścią pawęży lub przewierconym otworem prowadzącym.‍
9 Oznacz miejsce otworu prowadzącego na zacisk kablowy za
pomocą wiertła 3,2 mm (1/8 cala), a następnie wywierć otwór
o głębokości około 10 mm (3/8 cala).‍
10 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączoną śrubę 12 mm i przymocuj zacisk kablowy do
pawęży.‍
11 Powtórz kroki 10–12, aby zainstalować drugi zacisk kablowy
w około jednej trzeciej odległości pomiędzy przetwornikiem
a górną częścią pawęży lub przewierconym otworem
prowadzącym.‍
12 Jeśli oznaczono otwór prowadzący w kroku 9, użyj wiertła
25 mm (1 cal), aby przewiercić otwór na wylot pawęży.‍
13 Poprowadź kabel przetwornika do echosondy:
• Jeśli prowadzisz kabel przy użyciu przewierconego
otworu, przeciągnij go przez otwór przewiercony w kroku
14, a następnie zainstaluj pokrywę otworu na kabel Ã.‍
• Jeśli nie prowadzisz kabla przez przewiercony otwór,
poprowadź kabel do góry i nad krawędzią pawęży Å.‍
Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
Instalowanie pokrywy otworu na kabel
Jeśli po zainstalowaniu przetwornika kabel został poprowadzony
przez otwór w pawęży, zainstaluj pokrywę otworu na kabel, aby
uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza łodzi.‍
1 Umieść pokrywę otworu na kabel À na otworze, otwarciem
skierowanym w dół i zaznacz położenie dwóch otworów
prowadzących.‍
1 Gdy łódź znajduje się na wodzie, włącz ploter nawigacyjny.‍
2 Płyń łodzią z małą prędkością.‍ Jeśli ploter nawigacyjny
3
4
5
6
7
pracuje prawidłowo, stopniowo zwiększaj prędkość,
obserwując urządzenie.‍
W przypadku nagłej utraty sygnału sonaru lub pogorszenia
sygnału odbitego od dna zapisz prędkość, przy której to
nastąpiło.‍
Zmniejsz prędkość łodzi do prędkości, przy której został
utracony sygnał i wykonuj umiarkowane zakręty w obie
strony, obserwując ploter nawigacyjny.‍
Jeśli siła sygnału poprawia się podczas zakręcania, wysuń
przetwornik o dodatkowe 3 mm (1/8 cala) poniżej pawęży
łodzi.‍
Powtarzaj kroki 2–4 do czasu całkowitego wyeliminowania
pogorszenia sygnału.‍
Jeśli sygnał nie ulega poprawie, zmień położenie
przetwornika na pawęży i powtórz test.‍
2 Zdejmij pokrywę otworu na kabel i za pomocą wiertła 3,2 mm
3
4
5
6
(1/8 cala) wywierć otwór prowadzący o głębokości około
10 mm (3/8 cala).‍
Wypełnij otwór na kabel środkiem uszczelniającym do
zastosowań morskich, tak aby kabel był nim całkowicie
pokryty oraz aby wokół otworu i kabla zgromadził się nadmiar
środka uszczelniającego.‍
Umieść pokrywę otworu na kabel nad otworem i kablem,
otwarciem skierowanym w dół.‍
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączone śruby 12 mm M4 i przymocuj pokrywę otworu na
kabel do pawęży.‍
Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.‍
Testowanie instalacji
UWAGA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.‍
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału
sonaru, w celu prawidłowej pracy przetwornika musi on
znajdować się w wodzie.‍ Po wyjęciu go z wody nie można
uzyskać odczytu głębokości lub odległości.‍ Po spuszczeniu
łodzi na wodę należy sprawdzić, czy w pobliżu otworów na
śruby wykonanych poniżej linii wodnej nie występują przecieki.‍
Testowanie instalacji przetwornika na pawęży
UWAGA
Podczas regulacji głębokości przetwornika należy dokonywać
regulacji w małych krokach.‍ Zbyt głębokie umiejscowienie
przetwornika może negatywnie wpłynąć na osiągi łodzi oraz
narazić przetwornik na uderzenia o podwodne przeszkody.‍
Instalację przetwornika na pawęży należy testować na otwartej
wodzie, gdzie nie ma żadnych przeszkód.‍ Podczas testowania
przetwornika należy zwracać uwagę na otoczenie.‍
3
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising