Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsvejledning til agterspejlsmonteret transducer

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsvejledning til agterspejlsmonteret transducer
Opdatering af enhedens software
Installationsvejledning til
agterspejlsmonteret transducer
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin® transduceren i henhold til denne
vejledning.‍
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen.‍ Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
Nødvendigt værktøj
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
•
•
•
•
•
•
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Om transduceren
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd.‍ Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.‍
Boremaskine og bor
7 mm skruenøgle
3 mm unbrakonøgle
Nummer 2 Philips kruetrækker
Afdækningstape
Marineforsegler
Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og
transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin
ekkolodsenhed.‍
Samling af transduceren
1 Fastgør monteringen À på transduceren Á med de
medfølgende 8 mm M4 skruer Â, 4 mm pakskiver à og M4
fjederskiver Ä.‍
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.‍
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til hukommelseskortet.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort”.‍
4 Læs og accepter betingelserne.‍
5 Vælg Download.‍
6 Hvis det er nødvendigt, vælger du Løb eller gem og åbn
filen.‍
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.‍
Oktober 2014
2 Fastgør monteringen på beslaget Å med de medfølgende
12 mm M4 skruer Æ, M4 pakskiver Ç og M4 låsemøtrikker
È.‍
BEMÆRK: Du kan bruge den 7 mm skruenøgle til at holde
låsemøtrikken på plads, mens du tilspænder alle 12 mm M4
skruer.‍
Trykt i Taiwan
190-01681-76_0B
Installation af transduceren på et agterspejl
Overvejelser vedrørende monteringssted
• Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.‍
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.‍
Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.‍
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.‍
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linie med skruen.‍
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.‍
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.‍
Installation af beslag til agterspejlsmontering
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Kablerne, der er forbundet til transduceren, må ikke klippes
over, fordi garantien bortfalder, hvis du klipper transducerens
kabler over.‍
1 Placer transducerholderen À, så midten af transducerens
bund er i niveau nederste kant af agterspejlet og er parallel
med vandlinjen.‍
2 Juster transduceren parallelt med vandlinjen Á, og marker
3
4
5
6
2
midterplaceringen for de to ydre huller og det midterste hul
på transducerholderen.‍
Sæt et stykke tape rundt om et 4 mm (5/32 tommer)
borehoved 15 mm (19/32 tommer) fra borehovedets spids, så
du undgår at bore forboringshullerne for dybt.‍
Hvis du monterer beslaget i fiberglas, skal du sætte et stykke
tape over forboringshullerne for at mindske risikoen for
revner i gelcoat-laget.‍
Med et borehoved på 4 mm (5/32 tommer) bores
forboringshullerne ca.‍ 15 mm (19/32 tommer) dybt på de
markerede steder.‍
Påfør marineforsegler til de medfølgende 20 mm skruer, og
sæt transduceren fast på agterspejlet.‍
BEMÆRK: En tredje skrue i det nederste, midterste skruehul
stabiliserer holderen.‍
7 Hvis du skal føre kablet gennem agterspejlet, skal du vælge
en placering til forboringshullet et godt stykke over vandlinjen
à og markere det.‍
8 Sæt en kabelklemme på transducerkablet Ä, ca.‍ en tredjedel
af afstanden mellem transduceren og toppen af agterspejlet
eller forboringshullet.‍
9 Marker forboringshullets placering til kabelklemmen, og brug
et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore et forboringshul,
der er ca.‍ 10 mm (3/8 tommer) dybt.‍
10 Påfør marineforsegler på den medfølgende 12 mm skrue, og
sæt kabelklemmen på agterspejlet.‍
11 Gentag trin 10–12 for at installere de andre kabelklemmer ca.‍
to tredjedele af afstanden mellem transduceren og den
øverste del af agterspejlet eller forboringshullet.‍
12 Hvis du markerede et forboringshul i trin 9, skal du bruge et
25 mm (1 tomme) borehoved til at bore et gennemgangshul
helt igennem agterspejlet.‍
13 Før transducerkablet frem til ekkoloddet:
• Hvis du fører kablet via et gennemgangshul, skal du føre
det gennem det hul, du har boret i trin 14, og påsætte
kabelindgangsdækslet Ã.‍
• Fører du ikke kablet via et gennemgangshul, skal du føre
kablet op og hen over toppen af agterspejlet Å.‍
Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.‍
Installation af kabelindgangsdækslet
Hvis du har ført kablet gennem agterspejlet, efter du har
installeret transduceren, skal du installere
kabelindgangsdækslet for at sikre båden mod indtrængende
vand.‍
1 Placer kabelindgangsdækslet À over hullet og kablet, så
åbningen peger nedad, og marker placeringen af de to
forboringshuller.‍
2 Fjern kabelindgangsdækslet, og bor forboringshullerne med
et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til en dybde på ca.‍ 10 mm
(3/8 tommer).‍
3 Fyld gennemgangshullet med marineforsegler, så kablet er
helt dækket, og så der er overskydende forsegler omkring
hullet og kablet.‍
4 Placer kabelindgangsdækslet over hullet og kablet med
åbningen pegende nedad.‍
Påfør marineforsegler på de medfølgende 12 mm M4 skruer,
5
og sæt kabelindgangsdækslet på agterspejlet.‍
6 Aftør alt overskydende marineforsegler.‍
Test af installationen
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.‍
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet,
skal transduceren være under vand for at fungere korrekt.‍ Du
kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren
ikke er under vand.‍ Når du søsætter båden, skal du kontrollere
den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under
vandlinjen.‍
Test af transducermonteringen på agterspejlet
BEMÆRK
Når du justerer dybden på transduceren, skal du udføre
justeringerne i små trin.‍ Hvis du placerer transduceren for dybt,
kan det have negativ virkning på bådens ydeevne og betyde
risiko for, at transduceren rammer genstande under vandet.‍
Test transducermonteringen på agterspejlet på åbent vand uden
forhindringer.‍ Vær opmærksom på omgivelserne, når du tester
transduceren.‍
1 Tænd for plotteren, når båden er i vandet.‍
2 Lad båden sejle med lav hastighed.‍ Hvis plotteren ser ud til
at fungere korrekt, skal du gradvist øge hastigheden, mens
du holder øje med plotteren.‍
3 Hvis ekkolodssignalet pludselig forsvinder, eller signalet fra
bunden er meget forringet, skal du notere den hastighed, ved
hvilken dette sker.‍
4 Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt, og
drej moderat til begge sider, mens du holder øje med
plotteren.‍
5 Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere
transduceren, så den stikker yderligere 3 mm (1/8 tommer)
under bådens agterspejl.‍
6 Gentag trin 2–4, indtil forringelsen er fjernet helt.‍
7 Hvis signalet ikke forbedres, skal du flytte transduceren til en
anden placering på agterspejlet og gentage testen.‍
3
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising