Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Akterspegelmonterad givare – installationsinstruktioner
Uppdatera enhetsprogramvaran
Akterspegelmonterad givare –
installationsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt måste du installera Garmin® givaren i enlighet med
följande instruktioner.‍
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.‍
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
Följ instruktionerna på skärmen.‍
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Viktig säkerhetsinformation
Borrmaskin och borrar
7 mm-nyckel
3 mm-insexnyckel
Kryssmejsel nr 2
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Om givaren
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten.‍ Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.‍
Givaren sänder och tar emot ljudvågor genom vattnet och
skickar ljudvågsinformation till din Garmin ekolodenhet.‍
Montera givaren
1 Sätt fast fästet À på givaren Á med de medföljande 8 mm
M4-skruvarna Â, 4 mm-brickorna à och M4-fjäderbrickorna
Ä.‍
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
Du måste kopiera programuppdateringen till ett minneskort.‍
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.‍
2 Gå in på www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".‍
4 Läs och godkänn villkoren.‍
5 Välj Hämta.‍
6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen.‍
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.‍
Oktober 2014
2 Sätt fast fästet på konsolen Å med de medföljande 12 mm
M4-skruvarna Æ, M4-brickorna Ç och M4-låsmuttrarna È.‍
OBS! Du kan använda 7 mm-nyckeln för att hålla låsmuttern
på plats när du drar åt 12 mm M4-skruven.‍
Tryckt i Taiwan
190-01681-79_0B
Installera givaren på en akterspegel
Monteringsplatsavvägningar
• Givaren bör monteras så nära båtens mitt som möjligt.‍
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.‍
Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.‍
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.‍
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.‍
Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.‍
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.‍
Installera monteringsmaterial för
akterspegelmontering
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Kablarna som är anslutna till givaren ska inte kapas eftersom
detta sätter garantin ur spel.‍
1 Placera givarfästet À så att mitten på givarens botten är i
nivå med den nedre kanten på akterspegeln och parallell
med vattenlinjen.‍
7 Om du måste dra kabeln genom akterspegeln väljer du en
genomföringsplats en bra bit ovanför vattenlinjen à och
markerar den.‍
8 Placera en kabelklämma på givarkabeln Ä ungefär en
tredjedel av avståndet mellan givaren och akterspegelns topp
eller genomföringshålet.‍
9 Markera rikthålets plats för kabelklämman och borra med
hjälp av en borr på 3,2 mm (1/8 tum) ett rikthål som är ca
10 mm (3/8 tum) djupt.‍
10 Applicera marint tätningsmedel på den medföljande 12 mmskruven och fäst kabelklämman vid akterspegeln.‍
11 Upprepa steg 10–12 för att montera den andra
kabelklämman på ungefär en tredjedel av avståndet mellan
givaren och akterspegelns topp eller rikthålet.‍
12 Om du har markerat ett rikthål i steg 9 använder du en
borrspets på 25 mm (1 tum) för att borra ett genomföringshål
rakt igenom akterspegeln.‍
13 Dra givarkabeln till ekolodet:
• Om du leder kabeln genom ett genomföringshål matar du
den genom hålet du borrade i steg 14 och monterar
kabelingångsskyddet Ã.‍
• Om du inte leder kabeln genom ett genomföringshål leder
du den uppåt över akterspegelns topp Å.‍
Undvik att leda kabeln nära elkablar eller annat som kan
orsaka elektriska störningar.‍
Installera kabelingångsskydd
Om du har lett kabeln genom akterspegeln efter installation av
givaren måste du installera kabelingångsskyddet för att undvika
att båten tar in vatten.‍
1 Placera kabelingångsskyddet À över hålet och kabeln, med
öppningen riktad nedåt, och markera de båda rikthålens
plats.‍
2 Se till att givaren är parallell med vattenlinjen Á och markera
mitten för de två yttre hålen och mitthålet på givarfästet.‍
3 Vira en bit tejp runt en borr på 4 mm (5/32 tum) ca 15 mm
(19/32 tum) från borrens spets för att undvika att borra
rikthålen för djupt.‍
4 Om du installerar fästet på glasfiber ska du sätta en bit tejp
över rikthålens plats för att minska sprickbildning i geltäcket.‍
5 Borra cirka 15 mm (19/32 tum) djupa rikthål på de märkta
platserna med en borr på 4 mm (5/32 tum).‍
6 Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 20 mmskruvarna och fäst givarenheten vid akterspegeln.‍
OBS! En tredje skruv i det nedre, mittre skruvhålet gör fästet
stabilt.‍
2
2 Ta bort kabelingångsskyddet och borra med hjälp av en 3,2
mm (1/8 tum) borrspets ca 10 mm (3/8 tum) djupa rikthål.‍
3 Fyll genomföringshålet med marint tätningsmedel så att det
täcker kabeln helt och så att det finns extra tätningsmedel
runt hålet och kabeln.‍
4 Placera kabelingångsskyddet över hålet och kabeln med
öppningen riktad nedåt.‍
5 Applicera marint tätningsmedel på de medföljande 12 mm
M4-skruvarna och fäst kabelingångsskyddet vid
akterspegeln.‍
6 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.‍
Testa installationen
MEDDELANDE
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.‍
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen
måste givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt.‍ Du kan
inte erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte
befinner sig i vatten.‍ När du sjösätter båten för första gången
bör du leta efter läckage kring de skruvhål som gjorts under
vattenlinjen.‍
Testa givarinstallationen på akterspegeln
MEDDELANDE
När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små
steg.‍ Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens
prestanda och utsätta givaren för risk att träffas av föremål
under vattnet.‍
Testa givarinstallationen på akterspegeln i öppet vatten utan
hinder.‍ Var uppmärksam på omgivningen när du testar givaren.‍
1 Slå på plottern när båten är i vattnet.‍
2 Kör båten i låg hastighet.‍ Om plottern verkar fungera som
den ska ökar du hastigheten gradvis samtidigt som du
observerar plottern.‍
3 Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.‍
4 Återgå till den båthastighet där signalen försvann och sväng
försiktigt år båda hållen samtidigt som du observerar plottern.‍
5 Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du
givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under
båtens akterspegel.‍
6 Upprepa steg 2–4 tills försämringen eliminerats.‍
7 Om signalen inte förbättras, flytta givaren till en annan plats
på akterspegeln och upprepa testet.‍
3
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från
Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising