Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Pokyny pro instalaci sonarové sondy připevněné k záďové stěně

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Pokyny pro instalaci sonarové sondy připevněné k záďové stěně
7 V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.‍
Aktualizace softwaru zařízení
Pokyny pro instalaci sonarové sondy
připevněné k záďové stěně
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte sonarovou sondu Garmin® nainstalovat
podle těchto pokynů.‍
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci.‍ Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.‍
1 Zapněte kreslič map.‍
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.‍
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.‍
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu.‍
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.‍
Potřebné nástroje
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy.‍ Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí.‍ Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.‍
•
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Klíč 7 mm
Klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Křížový šroubovák číslo 2
Maskovací páska
Tmel pro lodě
Základní informace o převodníku
Převodník vysílá a přijímá zvukové vlny přes vodu a předává
informace o zvukových vlnách do sonarového zařízení Garmin.‍
Sestavení převodníku
1 Připevněte držák À k převodníku Á pomocí dodaných
šroubů M4 8 mm Â, plochých podložek 4 mm à a pružných
podložek M4 Ä.‍
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.‍
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Načtení nového softwaru na paměťovou
kartu
Aktualizaci softwaru musíte zkopírovat na paměťovou kartu.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti „Garmin Námořní
síť s kartou SD.‍“
Přečtěte si a potvrďte podmínky.‍
4
5 Vyberte možnost Stáhnout.‍
6 V případě potřeby vyberte možnost Spustit nebo soubor
uložte a otevřete.‍
Říjen 2014
2 Připevněte držák ke konzole Å pomocí dodaných šroubů M4
12 mm Æ, plochých podložek M4 Ç a pojistných matic M4 È.‍
POZNÁMKA: Při utahování jednotlivých šroubů M4 12 mm
může použít klíč 7 mm k udržení pojistných matic
v požadované poloze.‍
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01681-81_0B
Instalace převodníku na záďovou stěnu
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
• Převodník by měl být připevněn co možná nejblíže ke středu
lodi.‍
• Převodník by neměl být připevněn za pásy, vzpěrami,
příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání vody nebo
čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo způsobuje víření
vody.‍
Převodník se musí pro zajištění optimálního výkonu nacházet
v čisté (nezvířené) vodě.‍
• Převodník by neměl být připevněn na místě, kde by mohl být
vystaven nárazu při spouštění na vodu, vlečení nebo
skladování.‍
• U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být převodník
připevněn v dráze lodního šroubu.‍
Převodník může narušovat celistvost vodního proudu, čímž
může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.‍
• U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měl být převodník
připevněn mezi pohonnými jednotkami, je-lij to možné.‍
6 Naneste tmel pro lodě na dodané šrouby 20 mm a připevněte
sestavu sonarové sondy k záďové stěně.‍
POZNÁMKA: Třetí šroub umístěný v dolním středovém
otvoru pro šroub držák stabilizuje.‍
Instalace upevňovacích prvků pro montáž na
záďovou stěnu
7 Pokud musíte vést kabel skrz záďovou stěnu, zvolte umístění
vodicího otvoru dostatečně nad čárou ponoru à a označte
POZNÁMKA
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení
pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku.‍ To pomůže
zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování
šroubů.‍
Kabely připojené k sonarové sondě e se nesmějí přerušovat,
protože přerušením kabelů sonarové sondy dojde ke
zneplatnění záruky.‍
8 Umístěte kabelovou příchytku na kabel sonarové sondy Ä
1 Umístěte držák sonarové sondy À tak, aby byl střed dna
sonarové sondy umístěn ve stejné úrovni s dolní hranou
záďové stěny a rovnoběžně k čáře ponoru.‍
jej.‍
přibližně do jedné třetiny vzdálenosti mezi sonarovou sondou
a horním okrajem záďové stěny nebo vodicím otvorem.‍
9 Označte polohu vodicího otvoru pro kabelovou příchytku
a pomocí vrtáku 3,2 mm (1/8 palce) vyvrtejte vodicí otvor
hluboký přibližně 10 mm (3/8 palce).‍
10 Naneste tmel pro lodě na dodaný šroub 12 mm a připevněte
kabelovou příchytku k záďové stěně.‍
11 Opakováním kroků 10 až 12 nainstalujte druhou kabelovou
příchytku přibližně do dvou třetin vzdálenosti mezi sonarovou
sondou a horním okrajem záďové stěny nebo vodicího
otvoru.‍
12 Pokud jste označili vodicí otvor v kroku 9, vyvrtejte pomocí
vrtáku 25 mm (1 palec) otvor zcela skrz záďovou stěnu.‍
13 Veďte kabel sonarové sondy k hloubkoměru:
• Pokud vedete kabel s využitím provrtaného otvoru,
protáhněte jej přes otvor, který jste vyvrtali v kroku 14,
a nainstalujte kryt kabelového vstupu Ã.‍
• Pokud nevedete kabel přes provrtaný otvor, veďte jej
nahoru a přes horní okraj záďové stěny Å.‍
Vyvarujte se vedení kabelu blízko elektrických vodičů nebo
jiných zdrojů elektrického rušení.‍
Instalace krytu kabelového vstupu
Pokud jste po instalaci převodníku vedli kabel skrz záďovou
stěnu, měli byste nainstalovat kryt kabelového vstupu, který
zabrání vniknutí vody do lodě.‍
1 Umístěte kryt kabelového vstupu À přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů, a označte umístění dvou vodicích
otvorů.‍
2 Vyrovnejte sonarovou sondu rovnoběžně s čárou ponoru Á
a označte polohu středů dvou vnějších otvorů a středového
otvoru v držáku sonarové sondy.‍
3 Oviňte kousek pásky kolem vrtáku 4 mm (5/32 palce) ve
vzdálenosti 15 mm (19/32 palce) od špičky vrtáku, abyste
zabránili vyvrtání příliš hlubokých vodicích otvorů.‍
4 Pokud instalujete držák na sklolaminát, umístěte kousek
pásky přes místo, kde bude vyvrtán vodící otvor, abyste
omezili popraskání pryskyřicového povlaku.‍
5 Pomocí vrtáku 4 mm (5/32 palce) vyvrtejte v označených
místech vodicí otvory hluboké přibližně 15 mm (19/32 palce).‍
2
2 Sejměte kryt kabelového vstupu a pomocí vrtáku 3,2 mm
3
4
5
6
(1/8 palce) vyvrtejte vodicí díry hluboké přibližně 10 mm
(3/8 palce).‍
Vyplňte provrtanou díru tmelem pro lodě tak, aby zcela
zakrýval kabel, a naneste jej kolem díry a kabelu.‍
Umístěte kryt kabelového vstupu přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů.‍
Naneste tmel pro lodě na dodané šrouby M4 12 mm
a připevněte kryt kabelového vstupu k záďové stěně.‍
Setřete veškerý přebytečný tmel pro lodě.‍
Zkouška instalace
POZNÁMKA
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.‍
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce převodníku nutné, aby se
nacházel ve vodě.‍ Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti.‍ Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.‍
Zkouška instalace převodníku připevněného
k záďové stěně
POZNÁMKA
Při seřizování hloubky převodníku provádějte úpravy v malých
krocích.‍ Umístění převodníku příliš hluboko může nepříznivě
ovlivnit výkon lodi a uvést převodník do nebezpečí nárazu do
objektů nacházejících se pod hladinou.‍
Zkoušku instalace převodníku připevněného k záďové stěně
provádějte v otevřené vodě bez překážek.‍ Při zkoušce
převodníku věnujte pozornost svému okolí.‍
1 Pokud se loď nachází ve vodě, zapněte kreslič map.‍
2 Jeďte lodí nízkou rychlostí.‍ Pokud se zdá, že kreslič map
pracuje správně, postupně zvyšujte rychlost a současně
sledujte kreslič map.‍
3 Pokud se sonarový signál náhle ztratí nebo se kriticky zhorší
příjem signálu ze dna, poznamenejte si rychlost, při níž
k tomu došlo.‍
4 Jeďte lodí znovu rychlostí, při níž došlo ke ztrátě signálu,
mírně zatáčejte v obou směrech a současně sledujte kreslič
map.‍
5 Pokud se síla signálu při zatáčení zlepší, upravte polohu
převodníku tak, aby přečníval pod záďovou stěnou lodi ještě
o další 3 mm (1/8 palce).‍
6 Opakujte kroky 2 až 4, dokud zhoršování signálu
neodstraníte.‍
7 Pokud se signál nezlepší, přesuňte převodník na jiné místo
na záďové stěně a opakujte zkoušku.‍
3
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising