Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installeringsinstruksjoner (GCV 10)

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installeringsinstruksjoner (GCV 10)
Nødvendige verktøy
Installeringsinstruksjoner for GCV™
10
Følg disse instruksjonene når du installerer Garmin® GCV 10enheten, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på
båten.‍
Les hele instruksjonen før du begynner med installeringen.‍ Hvis
du opplever problemer i forbindelse med installeringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.‍
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Kabelstrips (valgfritt)
Maritim tetningsmasse (valgfritt)
Montere ekkoloddet
Hensyn ved valg av monteringssted
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
• Ekkoloddet må monteres på et sted hvor det ikke dekkes av
vann.‍
• Ekkoloddet må monteres på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon hvor det ikke blir utsatt for ekstreme
temperaturer.‍
• Ekkoloddet skal monteres slik at LED-lampene synes.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at strøm- og nettverkskabler
enkelt kan kobles til.‍
• Ekkoloddet bør monteres slik at svingerkabelen kan kobles
til.‍ Du kan eventuelt kjøpe forlengelseskabler for svingeren
via Garmin forhandleren.‍
Kontakte Garmins produktsupport
Montere enheten
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
Registrere enheten
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres
på en forsvarlig måte.‍ Et ekkolodd er et verktøy som gir deg en
bedre forståelse av vannet under båten.‍ Ekkoloddet unntar deg
ikke ansvaret for å holde øye med vannet rundt båten når du
navigerer.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Før installering
MERKNAD
Enheten må installeres som beskrevet i disse instruksjonene for
at du skal få best mulig ytelse.‍ Hvis du opplever problemer i
forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmin Product
Support.‍
Hver båt er forskjellig, så ta deg god tid til å planlegge
installeringen av GCV 10 ekkoloddet.‍
1 Velg et monteringssted.‍
2 Monter ekkoloddet.‍
3 Koble ekkoloddet til Garmin maritime nettverk og strøm.‍
4 Koble ekkoloddet til svingeren.‍
Desember 2013
Du må velge et monteringssted og avgjøre hvilke
festeanordninger du trenger, før du monterer enheten.‍
MERK: Det følger festeanordninger med enheten, men det kan
hende at disse ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.‍
2 Bor egnet styrehull for én av enhetens hjørnekanter.‍
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.‍
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.‍
5 Bor egnede styrehull for de resterende tre merkene.‍
6 Fest enheten til monteringsstedet.‍
Koble til svingeren
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.‍
MERKNAD
Ikke bruk makt for å koble kabelen til kabelporten.‍ Hvis du
bruker makt på kabelen, kan du skade kabelpinnene.‍ Hvis
kabelen er riktig justert, bør den være enkel å koble til.‍
Du må montere ekkoloddet før du kan koble det til nettverk,
strøm og svingeren.‍
1 Før kablene med riktige strips, festeanordninger og
tetningsmasse for å feste kablene i strekket og gjennom
skott eller dekk (Installere gummitetningen).‍
190-01633-78_0A
Trykt i Taiwan
2 Koble den uisolerte enden av strømkabelen til en 12 VDC-
strømkilde og til jord.‍
3 Juster hakket på enden av strømkabelen med strømporten
på enheten, og trykk kabelen på plass.‍
4 Fest låseringen.‍
5 Gjenta trinn 3 og 4 for nettverkskabelen og svingerkabelen.‍
Installeringsdiagram
2 Bruk borbits til hullbor eller hullsag på 32 mm (1¼ tommer) til
å bore installasjonshullet.‍
3 Før kabelen gjennom hullet til ekkoloddet.‍
4 Spre gummitetningen ved splitten, og plasser den rundt
kabelen.‍
5 Trykk gummitetningen godt på plass i installasjonshullet til
den sitter slik den skal.‍
6 Påfør maritim tetningsmasse etter behov for å gjøre
Du kan bruke dette diagrammet for å identifisere
tilkoblingspunktene fra ekkoloddet til nettverk, strøm og svinger.‍
installasjonshullet værbestandig.‍
Blinkekoder
Når ekkoloddet er installert, slår det seg på når kartplotteren
slås på.‍ LED-lampen med to farger (grønn og rød) på
ekkoloddet viser driftsstatus.‍
Element
Beskrivelse
Tilstand
Status
Grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er koblet til en kartplotter og fungerer
som det skal.‍ Du skal se ekkoloddata på
kartplotteren.‍
Rød
Sakte blinking
Ekkoloddet er slått på, men ikke koblet til en
kartplotter, eller det venter på å koble til en
kartplotter.‍ Hvis denne koden fortsetter når
ekkoloddet er koblet til kartplotteren, må du
kontrollere ledningene og tilkoblingene.‍
Rød/
grønn
Sakte blinking
Ekkoloddet er i testmodus.‍
Rød
Rask
blinkesekvens
Systemfeil.‍ Kartplotteren viser en melding som
viser typen feil.‍ Når feilforholdet er ordnet, må
ekkoloddet kobles helt fra strømkilden og så
kobles til på nytt for å løse feilen.‍
Spesifikasjoner
Kartplotter
À
Á
Â
Ã
LEDfarge
GCV 10
Spesifikasjon
Mål
Strømkilde
Størrelse (H × B × D)
251 x 192 x 66 mm (9,9 x 7,6 x 2,6 tommer)
Svinger
Vekt
845 g (1,86 pund)
Dekselmateriale
Fullstendig tett, polykarbonatplast, vanntett i
samsvar med IEC 60529-IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Strøminntak
Fra 10 til 35 VDC
Strømforbruk
10,5 W maksimalt
Sikring
4,0 A, mini 42 VDC, hurtigsikring, bladtype
Sikkerhetsavstand for
kompass
260 mm (10,2 tommer)
Sendeeffekt (RMS)*
500 W per element (1,500 W kombinert)
*avhengig av svingerkapasitet og dybde
Frekvens
455/800 kHz
Dybde**
229 m (750 fot) ned; 153 m (500 fot) til siden
**maksimumsdybde, avhengig av svinger, vannets
saltinnhold, bunntype og andre vannforhold
Utdata
Garmin maritime nettverk
Gummitetninger
MERKNAD
Gummitetningene gir ikke en vanntett forsegling.‍ For å opprette
en vanntett forsegling påfører du en maritim tetningsmasse
rundt gummitetningen og kabelen etter installering.‍ Test
systemet før du forsegler gummitetningene.‍
Når du trekker kablene gjennom båten, kan det hende at du må
bore hull for å trekke kontaktendene av kablene.‍ Det følger med
en gummitetning for å dekke kabelhullet.‍ Du kan kjøpe ekstra
gummitetninger fra Garmin forhandleren eller direkte fra Garmin
på www.garmin.com.‍
Installere gummitetningen
1 Merk av stedet der du vil trekke kabelen.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
GCV™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising