Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installeringsinstruksjoner for hekkmontert svinger

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installeringsinstruksjoner for hekkmontert svinger
Oppdatere programvaren på enheten
Installeringsinstruksjoner for
hekkmontert svinger
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin®
svingeren for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på
båten.‍
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen.‍ Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
5 Ta ut minnekortet.‍
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
Nødvendige verktøy
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
•
•
•
•
•
•
Viktig sikkerhetsinformasjon
Om svingeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.‍ Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten.‍ Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.‍
Boremaskin og borbits
7 mm skiftenøkkel
3 mm unbrakonøkkel
Stjerneskrutrekker nummer 2
Maskeringstape
Tetningsmasse for båt
Svingeren sender og mottar lydbølger gjennom vannet og
videresender lydbølgeinformasjonen til Garmin
ekkoloddenheten.‍
Sette sammen svingeren
1 Fest braketten À til svingeren Á med de medfølgende M4skruene på 8 mm Â, de flate skivene på 4 mm à og de delte
M4-skivene Ä.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.‍
Laste inn ny programvare på et minnekort
Du må kopiere programvareoppdateringen til et minnekort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.‍
4 Les og godta vilkårene.‍
5 Velg Last ned.‍
6 Velg eventuelt Kjør, eller lagre og åpne filen.‍
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.‍
2 Fest monteringen til braketten Å med de medfølgende M4skruene på 12 mm Æ, de flate M4-skivene Ç og M4låsemutterne È.‍
MERK: Du kan bruke skiftenøkkelen på 7 mm til å holde
låsemutteren på plass mens du strammer hver M4-skrue på
12 mm.‍
Oktober 2014
Trykt i Taiwan
190-01681-78_0B
Installere svingeren på et akterspeil
Hensyn ved valg av monteringssted
• Svingeren bør monteres så nær midten av båten som mulig.‍
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.‍
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.‍
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.‍
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.‍
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.‍
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.‍
Installere festeanordningene til hekkmonteringen
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget
når skruene strammes til.‍
Kablene som er koblet til svingeren, bør ikke kuttes av da dette
vil bryte garantien.‍
1 Plasser svingerbraketten À slik at midten av bunnen på
svingeren står plant med den nederste kanten på akterspeilet
og parallelt med vannlinjen.‍
2 Juster svingeren slik at den er på linje med vannlinjen Á, og
3
4
5
6
2
marker midtpunktet for de to ytre hullene og det midtre hullet
på svingerbraketten.‍
Fest tape rundt en borbits på 4 mm (5/32 tommer) 15 mm
(19/32 tommer) fra tuppen av borbitsen, for å unngå å bore
styrehullene for dype.‍
Hvis du skal installere braketten på glassfiber, fester du tape
over styrehullene for å redusere sprekker i gelbelegget.‍
Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene
ca.‍ 15 mm (19/32 tommer) dypt på de avmerkede stedene.‍
Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende 20 mm
skruene, og fest svingerenheten til akterspeilet.‍
MERK: En tredje skrue i skruehullet nederst i midten bidrar til
å stabilisere braketten.‍
7 Hvis du må føre kabelen gjennom akterspeilet, velger og
markerer du en plassering for styrehullet à som er godt over
vannlinjen.‍
8 Sett en kabelklemme på svingerkabelen Ä ca.‍ en tredjedel
av avstanden mellom svingeren og toppen av akterspeilet
eller styrehullet.‍
9 Merk plasseringen til styrehullet til kabelklemmen, og bruk en
borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore et styrehull ca.‍
10 mm (3/8 tommer) dypt.‍
10 Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende skruene på
12 mm, og fest kabelklemmen til akterspeilet.‍
11 Gjenta trinn 10–12 for å installere den andre kabelklemmen
cirka to tredjedeler av avstanden mellom svingeren og
toppen av akterspeilet eller styrehullet.‍
12 Hvis du markerte et styrehull i trinn 9, bruker du en borbits på
25 mm (1 tomme) til å bore et kabelhull som går helt
gjennom akterspeilet.‍
13 Før svingerkabelen til loddeinstrumentet:
• Hvis du fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, må du føre
den gjennom hullet du boret i trinn 14, og installere
kabeldekselet Ã.‍
• Hvis du ikke fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, fører
du kabelen opp og over akterspeilet Å.‍
Ikke før kabelen i nærheten av elektriske ledninger eller
andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.‍
Installere kabeldekselet
Hvis du førte kabelen gjennom akterspeilet etter at du installerte
svingeren, bør du installere kabeldekselet for å unngå at det
kommer vann inn i båten.‍
1 Legg kabeldekselet À over hullet og kabelen med åpningen
ned, og marker plasseringen for de to styrehullene.‍
2 Fjern kabeldekselet, og bruk en borbits på 3,2 mm
(1/8 tommer) til å bore styrehullene ca.‍ 10 mm (3/8 tommer)
dype.‍
3 Fyll kabelhullet med tetningsmasse for båt slik at den dekker
kabelen helt, og slik at det også er overflødig tetningsmasse
rundt hullet og kabelen.‍
4 Legg kabeldekselet over hullet og kabelen med åpningen
ned.‍
5 Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende M4-skruene
på 12 mm, og fest kabeldekselet til akterspeilet.‍
6 Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.‍
Teste installeringen
MERKNAD
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.‍
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal.‍ Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann.‍ Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.‍
Teste installeringen av svingeren på akterspeilet
MERKNAD
Når du justerer dybden til svingeren, må du foreta små, trinnvise
justeringer.‍ Hvis du plasserer svingeren for dypt, kan det ha
negativ innvirkning på båtens ytelse, og det er fare for at
svingeren kommer borti gjenstander under vann.‍
Test installeringen av svingeren på akterspeilet i åpent farvann
der det ikke er noen hindringer.‍ Vær oppmerksom på
omgivelsene når du tester svingeren.‍
1 Slå på kartplotteren mens båten er i vannet.‍
2 Kjør båten ved lav hastighet.‍ Hvis kartplotteren fungerer som
det skal, kan du gradvis øke hastigheten mens du holder øye
med kartplotteren.‍
3 Hvis ekkoloddsignalet plutselig blir borte eller signalet fra
bunnen reduseres betydelig, må du merke deg hastigheten
da dette inntraff.‍
4 Få båten opp i den hastigheten den hadde da signalet ble
borte, og sving forsiktig til begge sider mens du holder øye
med kartplotteren.‍
5 Hvis signalstyrken blir bedre når du svinger, justerer du
svingeren slik at den strekker seg 3 mm (1/8 tommer) til under
akterspeilet på båten.‍
6 Gjenta trinn 2–4 til signalstyrken er god.‍
7 Hvis signalet ikke blir bedre, kan du prøve å flytte svingeren
til et annet sted på akterspeilet, og gjenta testen.‍
3
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising