Garmin | Dash Cam™ 35, Europe/South Africa | User manual | Garmin Dash Cam™ 35, Europe/South Africa Brukerveiledning

Garmin Dash Cam™ 35, Europe/South Africa Brukerveiledning
Garmin Dash Cam™ 30/35
Brukerveiledning
Oktober 2015
Trykt i Taiwan
190-01925-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Dash Cam™ og Garmin
Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
microSD™ og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Sett inn minnekortet .................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Montere braketten på frontruten ................................................. 1
Montering og oppsett av Dash Cam ........................................... 1
Slå på enheten manuelt .............................................................. 1
Slå av enheten manuelt .............................................................. 2
Opptak med dashbordkameraet ................................... 2
Lagre et videoopptak manuelt .................................................... 2
Ta et bilde ................................................................................... 2
Hendelsesregistrering ................................................................. 2
Vise video og bilder .................................................................... 2
Slette en video eller et bilde ....................................................... 2
Fotobokser...................................................................... 2
Fotoboksvarsler .......................................................................... 2
Varslingssystem for frontkollisjoner............................ 2
Ytelsestips for varselssystemet for frontkollisjon ........................ 3
Enhetsinnstillinger......................................................... 3
Enhetskonfigurasjon ................................................................... 3
Kameraalternativer ..................................................................... 3
Informasjon om enheten................................................ 3
Støtte og oppdateringer .............................................................. 3
Nullstille enheten ........................................................................ 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Tillegg.............................................................................. 3
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ................................ 3
Fjerne kamerabraketten fra frontruten ........................................ 4
Sette på nytt lim på braketten ..................................................... 4
Feilsøking........................................................................ 4
Enheten min er i demomodus ..................................................... 4
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
2 Fjern beskyttelsesfolien fra siden av klebeskiven.
Sett inn minnekortet
Kameraet krever et minnekort av typen microSD™ eller
microSDHC med opptil 64GB lagringsplass og hastighetsklasse
10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet
eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en
elektronikkforhandler.
1 Sett minnekortet À inn i sporet Á.
3 Plasser braketten over monteringsstedet.
TIPS: Limet er svært kraftig. Ikke la klebeskiven komme i
kontakt med frontruten før braketten er justert riktig i forhold
til monteringsstedet.
4 Trykk braketten fast mot frontruten i 30 skunder.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Ta ut minnekortet
LES DETTE
Hvis du tar ut minnekortet mens enheten er slått på, kan du
miste data eller skade enheten.
5 Vent 24 timer før du monterer Dash Cam.
1 Slå av enheten.
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
3 Løs ut kortet.
Montering og oppsett av Dash Cam
Kortet løses ut fra sporet.
Oversikt over enheten
Det tar 24 timer før limet har festet seg skikkelig til frontruten.
LES DETTE
Før du monterer Dash Cam, må du montere braketten og la
limet feste seg til frontruten i 24 timer. Hvis du ikke gir limet nok
tid til å feste seg, kan braketten løsne fra frontruten, og dette
kan skade enheten eller braketten.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten Á på enheten.
À
Hold nede for å slå enheten av eller på.
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Á
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Â
Trykk for å lagre et bilde.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
Ã
Trykk for å lagre et videoklipp.
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
Montere braketten på frontruten
LES DETTE
Klebebraketten er svært vanskelig å fjerne når den er montert.
Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer
braketten.
Omgivelsestemperaturen må være på mellom 21 og 38 °C (70 til
100 °F) når du skal montere klebebraketten på frontruten.
TIPS: Du kan koble enheten til strømtilførselen og holde
enheten der du ønsker å montere den for kontrollere
synsvinkelen til kameraet.
1 Rengjør frontruten med en lofri klut og vann eller alkohol.
Komme i gang
2 Trykk kuleskålen  mot brakettarmen à til den klikker på
plass.
3 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Enheten slår seg på.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første
oppsettet.
Kameravisningen åpnes.
5 Juster posisjonen til kameraet til du får ønsket synsvinkel.
Slå på enheten manuelt
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den på automatisk når du slår på kjøretøyet.
Velg .
1
Enheten slår seg på.
3 Velg en video eller et bilde.
Slå av enheten manuelt
Koble enheten til datamaskinen
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den av automatisk når du slår av kjøretøyet.
1 Hold nede .
2 Velg Ja.
Opptak med dashbordkameraet
LES DETTE
Juridiske begrensninger
I enkelte rettsområder kan det betraktes som en krenkelse av
privatlivets fred å ta eller vise frem bilder eller videoer av
personer eller deres kjøretøy ved hjelp av dette produktet. Det
er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter gjeldende lover og
regler for personvern i ditt rettsområde.
Du må sette inn minnekort før du kan ta opp video (Sett inn
minnekortet, side 1).
Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang
den slås på. Den fortsetter opptaket og overskriver de eldste,
ikke-lagrede videoopptakene til den slås av. LED-lampen lyser
kontinuerlig rødt mens det gjøres opptak.
Lagre et videoopptak manuelt
Enheten bruker som standard en sensor til å registrere
potensielle kollisjonsuhell og lagrer automatisk videoopptak av
den registrerte hendelsen samt før og etter. Du kan også lagre
videofiler manuelt når som helst.
Velg mens du tar opp video.
Enheten lagrer de gjeldende, forrige og neste videofilene.
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller
annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring
(Videoer og bilder på datamaskinen, side 2).
Ta et bilde
Med denne enheten kan du også ta stillbilder.
1 Velg mens du tar opp video.
2 Hold kameraet i en fast posisjon til bildet er tatt.
MERK: Det er en forsinkelse mellom å trykke på knappen og
ta bildet.
Enheten lagrer bildet på minnekortet.
Hendelsesregistrering
Enheten bruker som standard en sensor til å registrere
potensielle kollisjonsuhell og lagrer automatisk videoopptak av
den registrerte hendelsen samt før og etter. Videoopptaket
stemples med klokkeslett, dato og posisjonen til hendelsen.
Vise video og bilder
MERK: Enheten stopper videoopptaket når du viser video eller
bilder.
1 Velg > Galleri.
2 Velg et alternativ:
• Velg Lagrede videoer for å se videoer du har lagret
manuelt.
• Velg Hendelser for å se videoer som er blitt lagret ved
hendelsesregistrering.
• Velg Ulagrede videoer for å se nylig videoopptak som
ikke er lagret.
• Velg Bilder for å se lagrede bilder.
2
Du kan se videoer og bilder på en datamaskin via USB-kabelen
som fulgte med enheten.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
3 Velg Ja på enheten.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
Videoer og bilder på datamaskinen
Programmet Garmin Dash Cam Player lar deg vise, lagre og
redigere videoer som du tar opp, på datamaskinen. Du kan også
vise eller skjule tid, dato, sted og hastighetsinformasjon som er
tatt opp med videoen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/dashcamplayer.
®
Slette en video eller et bilde
Velg
> Slett > Ja mens du viser et bilde eller en video.
Fotobokser
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Fotoboksvarsler
Når du nærmer deg en fotoboks, spiller enheten av et lydvarsel
og viser et varselikon.
Varslingssystem for frontkollisjoner
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. FCWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan
derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
på alle enhetsmodeller.
Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
Opptak med dashbordkameraet
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t
(30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.
Hendelsesregistrering: Slår hendelsesregistrering av og på
(Hendelsesregistrering, side 2).
Dataoverlegg: Angi hvilke typer data som skal vises på
videoen.
Spill inn lyd: Slår lydopptak av og på. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.
Ta opp etter strømbrudd: Angi hvor lenge enheten fortsetter å
ta opp video etter at strømmen slås av.
Oppløsning: Justerer videooppløsningen.
Informasjon om enheten
Støtte og oppdateringer
Ytelsestips for varselssystemet for
frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for
frontkollisjon (VFF). Noen forhold kan hindre VFF-funksjonen i å
oppdage kjøretøyet foran deg.
• VFF-funksjonen aktiveres bare når hastigheten er over
48 km/t (30 mph).
• VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøyet foran deg
når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø,
sol, frontlys eller mørke.
• VFF-funksjonen fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis
kameraet ikke er justert riktig..
• VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøy som er mer
enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m
(16 fot).
Enhetsinnstillinger
Velg
> Innstillinger.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Justerer hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av automatisk.
Oppsett: Viser alternativene for oppsett av enheten.
Om: Viser enhetsinformasjon, inkludert enhets-ID og
programvareversjon.
Volum: Juster høyttalervolumet. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.
Enhetskonfigurasjon
LES DETTE
Du kan ikke gjenopprette filer som er blitt slettet eller skrevet
over.
Velg
> Innstillinger > Oppsett.
Dato og klokkeslett: Angir klokkeslett, dato og format for
tidsstempelet.
Språk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
Formater kort: Formaterer minnekortet og sletter alle filene på
minnekortet.
Gjenopprett: Gjenoppretter alle innstillinger til
standardverdiene.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Kameraalternativer
Velg
> Kameraalternativer.
Varsling om frontkollisjon: Juster følsomheten til VFFfunksjonen. Høyere følsomhet beregner en lenger trygg
avstand til bilen foran. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i
alle områder eller på alle enhetsmodeller.
Enhetsinnstillinger
På Garmin Express™ (garmin.com/express ) får du enkelt tilgang
til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Minnekort
microSDHC i klasse 10 eller høyere, opptil
64 GB
Tillegg
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
3
Fjerne kamerabraketten fra frontruten
Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være
vanskelig å fjerne.
1 Ta godt tak i braketten.
2 Trekk braketten oppover og vekk fra frontruten. Bruk jevn
kraft til limet løsner taket på frontruten eller braketten.
3 Fjern limrestene fra frontruten og braketten.
4 Rengjør frontruten og braketten.
Du kan sette på nytt lim på braketten (Sette på nytt lim på
braketten, side 4).
Sette på nytt lim på braketten
Du kan sette på nye klebeskiver på braketten, slik at den kan
monteres på et nytt sted. Det følger med én ekstra klebebrakett
med enheten. Gå til https://buy.garmin.com for å kjøpe flere
klebebraketter.
1 Fjern om nødvendig limet fra braketten.
2 Rengjør braketten.
Braketten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
3 Fjern én side beskyttelsesfolien fra limet på braketten.
4 Plasser limet over braketten.
TIPS: Limet er svært kraftig. Ikke la limet komme i kontakt
med braketten før de er justert riktig i forhold til hverandre.
5 Trykk limet fast mot braketten i 30 skunder.
6 Monter kamerabraketten på frontruten (Montere braketten på
frontruten, side 1).
Feilsøking
Enheten min er i demomodus
Hvis du starter demomodus ved et uhell mens du kjører, kan du
fortsette å kjøre mens enheten er i demomodus. Enheten
registrerer at du kjører, og deaktiverer demomodus etter omtrent
15 minutter. Du kan også fjerne demomodus fra enheten
manuelt.
1 Slå av enheten (Slå av enheten manuelt, side 2).
2 Ta ut minnekortet (Ta ut minnekortet, side 1).
3 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
4 Slett mappen DCIM/110DEMO.
5 Sett minnekortet tilbake i kameraet (Sett inn minnekortet,
side 1).
4
Feilsøking
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising