Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Podręcznik użytkownika

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Podręcznik użytkownika
GMI™ 20
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01609-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMI™ jest
znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tego znaku towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Konfigurowanie urządzenia ........................................................ 1
Profile.............................................................................. 1
Wybieranie profilu ....................................................................... 1
Zmienianie nazwy profilu ............................................................ 1
Tworzenie własnych profilów ...................................................... 1
Blokowanie profilu ....................................................................... 1
Przywracanie ustawień domyślnych profilu ................................ 1
Strony instrumentów ......................................................1
Przełączenie stron instrumentów ................................................ 1
Konfigurowanie pól danych ........................................................ 2
Dostosowywanie układu stron instrumentów .............................. 2
Dodawanie strony instrumentów ................................................. 2
Usuwanie strony instrumentów ................................................... 2
Zmiana kolejności stron instrumentów ........................................ 2
Konfiguracja urządzenia................................................ 2
Ustawienia systemowe ............................................................... 2
Ustawienia wyświetlania ............................................................. 3
Ustawienia alarmu ...................................................................... 3
Wyświetlanie ustawień NMEA 2000 ........................................... 3
Informacje o typie danych NMEA 2000 ...................................... 3
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 3
Indeks.............................................................................. 4
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Konfigurowanie urządzenia
UWAGA: Niektóre funkcje dostępne są tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone są odpowiednie czujniki.
Urządzenie GMI 20 pozwala na wyświetlanie danych
dostarczanych z czujników podłączonych do urządzenia w sieci
NMEA 2000 lub NMEA 0183.
®
®
paliwa, ciśnienie ładowania i ciśnienie chłodziwa. Natomiast
informacje dotyczące paliwa obejmują: przepływ paliwa,
poziom w zbiorniku paliwa, szacowaną ilość pozostałego
paliwa, ciśnienie paliwa, zużycie paliwa oraz zasięg.
Własny (1,2,3): Puste profile, które umożliwiają stworzenie
własnego profilu. Własne profile nie zawierają żadnych
wstępnie skonfigurowanych stron instrumentów.
Wybieranie profilu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
> Profile > Wybierz profil.
Zmienianie nazwy profilu
1
2
3
4
> Profile > Zmień nazwę profilu.
Wybierz kolejno
Przewijaj litery za pomocą
i .
Wybierz Wybierz, aby wybrać literę.
Wybierz Gotowe.
Tworzenie własnych profilów
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego menu lub do
ekranu instrumentów.
Wybierz, aby wyświetlić menu instrumentu lub ekranu.
lub
Wybierz, aby przewijać strony instrumentów i menu.
Wybierz, aby otworzyć ustawienia wyświetlania.
Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć ustawienia podświet­
lania.
Przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia wyłączania.
Możesz utworzyć maksymalnie trzy własne profile. Do każdego
z profili możesz dodać maksymalnie dziesięć stron z różnych
kolekcji instrumentów.
> Profile > Wybierz profil.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Własne 1, Własne 2 lub Własne 3.
3 Wybierz stronę.
4 Wybierz instrument(­y).
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać kolejne strony instrumentów do własnego
profilu, wybierz Tak.
• Aby zakończyć tworzenie własnego profilu, wybierz Nie.
Blokowanie profilu
Możesz zablokować profil, aby uniemożliwić dokonywanie zmian
w obrębie pól danych, układu strony oraz liczby wyświetlanych
jednocześnie stron.
> Profile > Zablokuj profil > Tak.
Wybierz kolejno
Odblokowywanie profilu
Wybierz kolejno
Profile
Profile to zbiory stron instrumentów, które można
dostosowywać. Profile mogą składać się ze stron instrumentów,
które wyświetlają podobne dane, na przykład dotyczące paliwa
lub silnika.
Podczas konfiguracji ustawień początkowych można wybrać
jeden z czterech wstępnie zaprogramowanych profili lub
utworzyć własny profil. Profil można zmienić w dowolnym
momencie.
Łódź motorowa: Domyślnie ta strona wyświetla strony
instrumentów zawierające prędkość GPS, współrzędne
pozycji, namiar do punktu, dystans do następnego punktu
oraz licznik podróży z GPS.
Łódź żaglowa: Domyślnie ta strona wyświetla strony
instrumentów zawierające prędkość wiatru pozornego,
kierunek GPS, prędkość GPS, współrzędne pozycji, namiar
do punktu, dystans do następnego punktu oraz licznik
podróży z GPS.
Wędkarstwo: Domyślnie ta strona wyświetla strony
instrumentów zawierające prędkość GPS, temperaturę wody
i głębokość.
Silnik/paliwo: Domyślnie ta strona wyświetla strony
instrumentów zawierające informacje dotyczące silnika
i paliwa. Informacje dotyczące silnika obejmują: obroty
silnika, trym, temperaturę, napięcie, ciśnienie oleju, ciśnienie
Wstęp
> Profile > Odblokuj profil > Tak.
Przywracanie ustawień domyślnych profilu
Wszystkie ustawienia odblokowanych profili można przywrócić
do domyślnych wartości fabrycznych.
> Profile > Przywróć domyślne.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Bieżący profil lub Wszystkie profile.
3 Wybierz Tak.
Strony instrumentów
Przełączenie stron instrumentów
Na stronie instrumentów wybierz
lub
.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
stron instrumentów.
1 Na stronie instrumentów wybierz .
2 Wybierz kolejno System > Autoprzewijanie > Wł..
3 Wybierz czas wyświetlania poszczególnych stron
instrumentów.
4 Wybierz Gotowe.
1
Konfigurowanie pól danych
Dane zawarte na każdej ze stron instrumentów mogą być
wyświetlane na różne sposoby, w zależności od danej strony.
> Konfiguruj pola danych.
Wybierz kolejno
Konfigurowanie pól danych wykresów
Niektóre strony instrumentów wyświetlają dane w postaci
wykresów. Możesz skonfigurować dane, które będą wyświetlane
na wykresach.
> Konfiguruj
1 Na stronie instrumentów wybierz kolejno
pola danych.
2 Wybierz opcję:
• Aby zamiast wykresu wyświetlać dane jako wartość
liczbową, wybierz Pokaż numer.
• Aby zmienić typ danych wyświetlanych na wykresie,
wybierz Dane wykresu.
• Aby określić czas wyświetlania danych na wykresie,
wybierz Czas wykresu.
• Aby skonfigurować skalę wartości wyświetlanych na
wykresie, wybierz Skala wykresu.
• Aby przywrócić skalę wykresu do wartości domyślnej,
wybierz Zeruj skalę.
Dostosowywanie układu stron instrumentów
UWAGA: Układ stron instrumentów można zmieniać wyłącznie
na stronach wyświetlających więcej niż jeden instrument.
Możesz zmienić układ każdej ze stron instrumentów tak, aby
wyświetlała maksymalnie cztery instrumenty z dowolnej
kategorii.
> Zmień układ strony.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz liczbę ekranów instrumentów, które mają być
wyświetlane jednocześnie.
3 Wybierz Zmień, aby zmienić instrument.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz instrument.
6 W razie potrzeby wybierz styl danych.
7 Wybierz Gotowe.
Dodawanie strony instrumentów
1
2
3
4
5
Wybierz kolejno
> Strony > Dodaj stronę.
Wybierz stronę kolekcji instrumentów.
Wybierz
lub , aby przewijać strony instrumentów.
Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz dodać.
W razie potrzeby wybierz Tak, aby dodać więcej stron
instrumentów.
Usuwanie strony instrumentów
> Strony > Usuń stronę.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz stronę, którą chcesz usunąć.
3 Wybierz Tak.
Zmiana kolejności stron instrumentów
Możesz zmienić kolejność stron instrumentów.
> Strony > Zmień kolejność stron.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz stronę instrumentów.
lub , aby przenieść stronę instrumentów
3 Wybierz
w górę lub w dół listy.
4 Wybierz Wybierz, aby umieścić stronę instrumentów
w nowym miejscu na liście.
2
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia systemowe
> Konfiguracja > System.
Wybierz kolejno
Jednostki: Ustawianie jednostek miary.
Kierunek: Umożliwia ustawianie punktów odniesienia
wykorzystywanych do ustalania informacji o kierunku.
Sygnał dźwiękowy: Umożliwia ustawianie zdarzeń, dla których
odtwarzane będą sygnały dźwiękowe.
Autozasilanie: Umożliwia automatyczne włączanie urządzenia
po włączeniu sieci NMEA 2000.
Język: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.
Tryb działania: Wybór trybu pracy: normalnego lub
demonstracji sklepowej.
Pojemność paliwa: Ustawianie maksymalnej pojemności
paliwa łodzi.
Czas: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu
letniego dla swojej lokalizacji.
Źródła prędkości: Ustawianie źródeł prędkości w celu
uzyskania informacji o zużyciu paliwa oraz o wietrze.
Informacje systemowe: Wyświetla informacje dotyczące
oprogramowania.
Ustawienia domyślne: Przywraca ustawienia fabryczne
w urządzeniu.
Określanie typu kierunku
> Konfiguracja > System > Kierunek.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji GPS, wybierz Automatyczne magnetyczne.
• Aby ustawić rzeczywistą północ jako odniesienie dla
kierunku, wybierz Rzeczywista.
• Aby ustawić wartość deklinacji magnetycznej, wybierz
Własne magnetyczne.
Konfigurowanie sygnału dźwiękowego
> Konfiguracja > System > Sygnał
1 Wybierz kolejno
dźwiękowy.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz Wył..
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy tylko dla alarmów, wybierz
Tylko alarmy.
• Aby ustawić sygnał dźwiękowy dla naciśnięć klawiszy oraz
dla alarmów, wybierz Wł. (klawisze i alarmy).
Włączanie wyskakujących okien
UWAGA: Możesz ustawić czas wyświetlania okien
wyskakujących w zakresie od 1 do 10 sekund.
Okna wyskakujące informują o zmianie trymu silnika i położenia
klap trymujących o określoną wartość.
> Konfiguracja > Wyskakujące okna.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz wyskakujące okno.
3 Wybierz czas wyświetlania.
Dostosowywanie limitów wskaźników
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres pracy
standardowej dla wskaźnika. Jeśli wartość przekracza zakres
pracy standardowej, wskaźnik zmienia kolor na czerwony.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
> Konfiguracja > Ustaw limity
1 Wybierz kolejno
miernika.
2 Wybierz wskaźnik.
Konfiguracja urządzenia
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Minimalna wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maksymalna wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maksymalna skala.
4 Wybierz wartość limitu.
5 Powtórz kroki 3 i 4, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
6 W razie potrzeby wybierz Tak, aby zastosować ustawienia
limitów wskaźników dla wszystkich urządzeń Garmin w sieci.
®
Konfigurowanie formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani układu
odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Format pozycji umożliwia ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Układ odniesienia pozwala na
ustawianie układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.
> Konfiguracja > System > Położenie.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić format pozycji dla wyświetlanych odczytów,
wybierz Format pozycji.
• Aby zmienić układ współrzędnych, na którym oparta jest
mapa, wybierz Układ odniesienia.
Przywracanie domyślnych ustawień systemowych
Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych wartości dla
wszystkich ustawień systemowych.
> Konfiguracja > System > Ustawienia
1 Wybierz kolejno
domyślne.
2 Wybierz Tak.
Ustawienia wyświetlania
> Konfiguracja > Wyświetlanie.
Wybierz kolejno
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.
Konfiguruj kolory: Umożliwia konfigurację kolorów dla każdego
schematu kolorów. Dla schematu kolorów „Dzień” możesz
wybrać pełne kolory lub wysoki kontrast. Dla schematu
kolorów „Noc” możesz wybrać pełne kolory, czerwony
i czarny lub zielony i czarny.
Podświetlenie: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Udostępnianie sieci: Udostępnia schemat kolorów,
konfigurację kolorów oraz ustawienia podświetlania
urządzeniom w obrębie sieci NMEA 2000.
Ustawienia alarmu
Prędkość wiatru pozornego: Alarm jest uruchamiany, gdy
prędkość wiatru pozornego osiągnie bądź przekroczy
określoną wartość lub spadnie poniżej tej wartości.
Prędkość wiatru rzeczywistego: Alarm jest uruchamiany, gdy
prędkość wiatru rzeczywistego osiągnie/przekroczy
określoną wartość lub spadnie poniżej tej wartości.
Kąt wiatru pozornego: Alarm jest uruchamiany, gdy kąt wiatru
pozornego osiągnie/przekroczy określoną wartość lub
spadnie poniżej tej wartości.
Kąt wiatru rzeczywistego: Alarm jest uruchamiany, gdy kąt
wiatru rzeczywistego osiągnie/przekroczy określoną wartość
lub spadnie poniżej tej wartości.
Napięcie urządzenia: Alarm jest uruchamiany, gdy napięcie
akumulatora osiągnie określoną wartość.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany, gdy lódź oddali się
na określoną odległość od punktu, w którym moduł GPS
otrzymał współrzędne zrzucenia kotwicy.
Dostępna długość liny: Alarm jest uruchamiany, gdy długość
liny kotwicznej zrzuconej z łodzi osiągnie określoną wartość.
Dystans przybicia dla kotwicy: Alarm jest uruchamiany, gdy
długość liny kotwicznej zrzuconej z łodzi spadnie poniżej
określonej wartości.
Wyświetlanie ustawień NMEA 2000
Można wyświetlać informacje o urządzeniach NMEA 2000 oraz
edytować opcje dla poszczególnych urządzeń.
> Konfiguracja > Urządzenia NMEA
1 Wybierz kolejno
2000.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, takie jak wersja
oprogramowania lub numer seryjny, wybierz Lista
urządzeń.
• Aby zmienić etykietę urządzenia, wybierz Oznacz
urządzenia.
Informacje o typie danych NMEA 2000
Każdy czujnik mający certyfikat NMEA 2000 udostępnia
unikalne informacje do urządzenia wyświetlającego
z certyfikatem NMEA 2000, takiego jak GMI 20. Dane możliwe
do wyświetlenia są zależne od zainstalowanych
i skonfigurowanych czujników. Zobacz temat „Wymagania
ogólne dotyczące typu danych NMEA 2000” w dokumencie
„Informacje techniczne dla produktów Garmin NMEA 2000” na
stronie www.garmin.com/support.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
> System > Alarmy.
Wybierz kolejno
Płycizna: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Temperatura powierzchni: Alarm jest uruchamiany, gdy
przetwornik informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F)
wyższa lub niższa niż podana wartość temperatury.
Ilość pozostałego paliwa: Alarm jest uruchamiany, gdy ilość
pozostałego paliwa (na podstawie informacji o jego
przepływie z czujnika paliwa) osiągnięcie określony poziom.
Stan silnika: Alarm jest uruchamiany, gdy silnik wskaże
wystąpienie problemu.
Konfiguracja urządzenia
3
Indeks
A
alarm paliwa 3
alarmy
alarm kotwiczny 3
głębina 3
Ilość pozostałego paliwa 3
napięcie urządzenia 3
paliwo 3
płycizna 3
autoprzewijanie 1
F
format pozycji 3
I
informacje systemowe 2
instrumenty 2
dodawanie stron 2
kolejność stron 2
konfiguracja 2
usuwanie stron 2
K
kierunek, typ kierunku 2
M
morskie, ustawienia alarmów 3
N
NMEA 2000 3
P
profile 1
blokowanie 1
odblokowywanie 1
przywracanie 1
własne 1
wybieranie 1
zmiana nazwy 1
przywracanie ustawień 3
R
rejestracja produktu 3
rejestrowanie urządzenia 3
S
sygnał dźwiękowy 2
U
urządzenie, rejestracja 3
ustawienia 2, 3
ustawienia wyświetlania 3
W
wskaźniki, limity 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising