Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Snabbstartshandbok

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Snabbstartshandbok
GMI 20
™
Snabbstartshandbok
Maj 2013
190-01609-59_0A
Tryckt i Taiwan
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Enhetskonfiguration
OBS! Vissa funktioner är bara tillgängliga om lämpliga givare är
anslutna till enheten.‍
Med GMI 20 kan du visa data från givare som är anslutna till
enheten i ett NMEA 2000® eller NMEA® 0183 nätverk.‍
• Om du vill slutföra den egna profilen väljer du Nej.‍
Låsa en profil
Du kan låsa en profil så att inga ändringar kan göras i datafält,
sidlayout eller antal sidor som kan visas åt gången.‍
Välj
> Profiler > Lås profil > Ja.‍
Låsa upp en profil
Välj
> Profiler > Lås upp profil > Ja.‍
Återställa profilerna till standardinställningarna
Du kan återställa olåsta profiler till standardinställningarna.‍
> Profiler > Återställ standardinställningar.‍
1 Välj
2 Välj Aktuell profil eller Alla profiler.‍
3 Välj Ja.‍
Instrumentsidor
Växla mellan instrumentsidor
Välj
eller
på instrumentsidan.‍
Konfigurera datafälten
Data på en instrumentsida kan visas på olika sätt beroende
vilken instrumentsida som visas.‍
Välj
> Konfigurera datafält.‍
Tar dig till föregående meny eller till instrumentskärmen.‍
Visar ytterligare inställningar för ett instrument eller en
skärm.‍
eller
Bläddrar igenom instrumentsidor och menyalternativ.‍
Öppnar bildskärmsinställningar när den trycks ner en
gång.‍ Stänger av enheten när den hålls in.‍
Öppnar inställningar för bakgrundsbelysning när den
trycks ner två gånger.‍
Öppnar inställningar för avstängning när den hålls in.‍
Profiler
Profiler är en samling instrumentsidor och inställningssidor som
kan anpassas och placeras i egna kategorier.‍ Profiler kan bestå
av instrumentsidor som visar liknande data, t.‍ex.‍ bränsledata
och motordata.‍
Välja en profil
> Profiler > Välj profil.‍
1 Välj
2 Välj en profil.‍
Byta namn på en profil
> Profiler > Byt namn på profil.‍
1 Välj
eller
för att bläddra igenom tecknen.‍
2 Välj
3 Välj Välj för att välja ett tecken.‍
4 Välj Klar.‍
Skapa egna profiler
Du kan skapa upp till tre egna profiler.‍ Du kan lägga till upp till
tio sidor från flera instrumentsamlingar till en egen profil.‍
> Profiler > Välj profil.‍
1 Välj
2 Välj Anpassad 1, Anpassad 2 eller Anpassad 3.‍
3 Välj en sida.‍
4 Välj ett eller flera instrument.‍
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill fortsätta lägga till instrumentsidor till den egna
profilen väljer du Ja.‍
2
Lägga till en instrumentsida
> Sidor > Lägg till sida.‍
1 Välj
2 Välj en instrumentsidsamling.‍
eller
om du vill bläddra igenom instrumentsidorna.‍
3 Välj
4 Välj en instrumentsida som du vill lägga till.‍
5 Vid behov, välj Ja för att lägga till fler instrumentsidor.‍
Ta bort en instrumentsida
> Sidor > Ta bort sida.‍
1 Välj
Välj en sida som du vill ta bort.‍
2
3 Välj Ja.‍
Ändra ordning på instrumentsidor
Du kan ändra ordning på instrumentsidor.‍
> Sidor > Ändra ordning på sidor.‍
1 Välj
Välj en instrumentsida.‍
2
eller
för att ta flytta instrumentsidan uppåt eller
3 Välj
nedåt i ordningen.‍
4 Välj Välj för att placera instrumentsidan på den nya platsen i
ordningen.‍
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj
> Konfiguration > System.‍
Måttenheter: Ställer in måttenhet.‍
Kurs: Ställer in den referens som används vid beräkning av
kursinformation.‍
Summer: Anger om och när ljudsignaler används.‍
Autostart: Aktiverar enheten till att slås på automatiskt när
NMEA 2000 nätverket slås på.‍
Språk: Ställer in språk på skärmen.‍
Driftläge: Ställer in driftläget till normal eller demoläge.‍
Bränslekapacitet: Ställer in maximal bränslekapacitet för
båten.‍
Tid: Ställer in tidsformat, tidszon och sommartid för positionen.‍
Fartkällor: Ställer in fartkällor för bränsleekonomi och vind.‍
Systeminformation: Visar information om programvara.‍
Fabriksinställningar: Återställer enheten till
fabriksinställningarna.‍
Bildskärmsinställningar
Välj
> Konfiguration > Visning.‍
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.‍
Konfigurera färger: Ställer in färgkonfiguration för varje
färgläge.‍ För dagsljusfärg kan du välja färgkonfiguration för
fyrfärg eller färg med hög kontrast.‍ För nattljusfärg kan du
välja färgkonfiguration för fyrfärg, rött och svart eller grönt
och svart.‍
Bakgrundsbelysning: Ställer in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.‍
Nätverksdelning: Delar färgläge, färgkonfiguration och
inställningar för bakgrundsbelysning med enheter via NMEA
2000 nätverket.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Larminställningar
Välj
> System > Larm.‍
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.‍
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.‍
Yttemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.‍
Totalt bränsle ombord: Ställer in ett larm som ljuder när
mängden återstående bränsle (baserat på
bränslenivåinformation från en bränslesensor) når angiven
nivå.‍
Motorstatus: Ställer in ett larm som ljuder när en motor anger
att ett fel har inträffat.‍
Skenbar vindhastighet: Ställer in ett larm som ljuder när den
skenbara vindhastigheten är lika med, högre eller lägre än
den angivna hastigheten.‍
Faktisk vindhastighet: Ställer in ett larm som ljuder när den
faktiska vindhastigheten är lika med, högre eller lägre än den
angivna hastigheten.‍
Skenbar vindvinkel: Ställer in ett larm som ljuder när den
skenbara vindvinkeln är lika med, högre eller lägre än den
angivna vinkeln.‍
Faktisk vindvinkel: Ställer in ett larm som ljuder när den
faktiska vindvinkeln är lika med, högre eller lägre än den
angivna vinkeln.‍
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när
batterispänningen når angiven nivå.‍
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ljuder om båten rör sig ett
visst avstånd från den punkt där GPS:en fick koordinaterna
där ankaret släpptes.‍
Total lina ombord: Ställer in ett larm som ljuder när det
angivna avståndet mellan båt och ankare har uppnåtts.‍
Avstånd till förankringsplats: Ställer in ett larm som ljuder när
ankaret är inom det angivna avståndet.‍
Visa inställningar för NMEA 2000
Du kan visa information om NMEA 2000 enheter och ändra
tillgängliga alternativ, specifika för enheten.‍
> Konfiguration > NMEA 2000 enheter.‍
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Enhetslista för att visa information om enheterna,
t.‍ex.‍ programvaruversion och serienummer.‍
• Välj Märk enheter för att ändra etikett på en enhet.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA
och i andra länder. GMI™ 20 är ett varumärke som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Det här varumärket får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är
registrerade varumärken som tillhör National Marine
Electronics Association.
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising