Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | User manual | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Brukerveiledning

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Brukerveiledning
GMI 20
™
Brukerveiledning
Juni 2013
190-01609-38_0A
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ GMI™ er et varemerke for
Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Dette varemerket kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.‍
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Konfigurasjon av enheten .......................................................... 1
Profiler............................................................................ 1
Velge en profil ............................................................................ 1
Gi en profil nytt navn .................................................................. 1
Opprette egendefinerte profiler .................................................. 1
Låse en profil ............................................................................. 1
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger .............................. 1
Instrumentsider .............................................................. 1
Bla gjennom instrumentsider ..................................................... 1
Konfigurere datafeltene .............................................................. 1
Endre oppsettet til instrumentsider ............................................ 2
Legge til en instrumentside ........................................................ 2
Fjerne en instrumentside ........................................................... 2
Endre rekkefølgen på instrumentsider ....................................... 2
Konfigurasjon av enheten............................................. 2
Systeminnstillinger ..................................................................... 2
Skjerminnstillinger ...................................................................... 3
Alarminnstillinger ........................................................................ 3
Vise innstillinger for NMEA 2000 ............................................... 3
NMEA 2000 Informasjon om datatype ....................................... 3
Registrere enheten .................................................................... 3
Indeks..............................................................................4
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Konfigurasjon av enheten
MERK: Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige hvis aktuelle
sensorer er koblet til enheten.‍
Med GMI 20 kan du vise data fra sensorer som er koblet til
enheten på et NMEA 2000® eller NMEA® 0183-nettverk.‍
Tilpasset (1, 2, 3): Tomme profiler du kan bruke til å opprette
en ny, tilpasset profil.‍ Tilpassede profiler inneholder ikke
forhåndsinnstilte instrumentsider.‍
Velge en profil
> Profiler > Velg profil.‍
1 Velg
2 Velg en profil.‍
Gi en profil nytt navn
1
2
3
4
Velg
> Profiler > Gi profilen nytt navn.‍
Velg
eller
for å bla gjennom bokstavene.‍
Velg Velg for å velge en bokstav.‍
Velg Ferdig.‍
Opprette egendefinerte profiler
Du kan opprette opptil tre egendefinerte profiler.‍ Du kan legge til
opptil ti sider fra flere instrumentsamlinger til en egendefinert
profil.‍
> Profiler > Velg profil.‍
1 Velg
2 Velg Egendefinert 1, Egendefinert 2 eller Egendefinert 3.‍
3 Velg en side.‍
4 Velg et instrument eller flere instrumenter.‍
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil fortsette å legge instrumentsider til i den
egendefinerte profilen, velger du Ja.‍
• Hvis du vil fullføre den egendefinerte profilen, velger du
Nei.‍
Velg for å gå tilbake til forrige meny eller til
instrumentskjermbildet.‍
Velg for å vise menyen for et instrument eller skjermbilde.‍
eller
Velg for å bla gjennom instrumentsider og menyer.‍
Velg for å vise skjerminnstillingene.‍
Velg to ganger for å vise innstillingene for
bakgrunnsbelysning.‍
Hold nede for å vise innstillingene for strøm av.‍
Profiler
Profiler er samlinger av instrumentsider som kan tilpasses.‍
Profiler kan bestå av instrumentsider som viser beslektede data,
for eksempel drivstoffdata eller motordata.‍
Under det første oppsettet kan du velge én av fire
forhåndsinnstilte profiler.‍ Du kan også opprette en tilpasset
profil.‍ Du kan når som helst velge en annen profil.‍
Hurtigbåt: Som standard viser denne siden instrumentsider
som viser informasjon om GPS-hastighet,
posisjonskoordinater, retning til veipunkt, avstand til neste
veipunkt og en GPS-trippteller.‍
Seilbåt: Som standard viser denne siden instrumentsider som
viser relativ vindstyrke, GPS-retning, GPS-hastighet,
posisjonskoordinater, retning til veipunkt, avstand til neste
veipunkt og en GPS-trippteller.‍
Fiske: Som standard viser denne siden instrumentsider som
viser GPS-hastighet, vanntemperatur og dybde.‍
Motor/drivstoff: Som standard viser denne siden
instrumentsider som viser informasjon om motor og drivstoff.‍
Tilgjengelig motorinformasjon omfatter o/min, trim,
temperatur, spenning, oljetrykk, drivstofftrykk, ladetrykk og
kjølevæsketrykk.‍ Tilgjengelig drivstoffinformasjon omfatter
hastighet for drivstoffstrøm, drivstofftanknivå, beregnet total
drivstoffmengde om bord, drivstofftrykk, drivstofføkonomi og
cruiseområde.‍
Innledning
Låse en profil
Du kan låse en profil slik at det ikke kan utføres endringer for
datafeltene, sideoppsett eller antall sider som kan vises
samtidig.‍
Velg
> Profiler > Lås profil > Ja.‍
Låse opp en profil
Velg
> Profiler > Lås opp profil > Ja.‍
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger
Du kan gjenopprette opplåste profiler til opprinnelige
fabrikkinnstillinger.‍
> Profiler > Nullstill fabrikkinnstillinger.‍
1 Velg
2 Velg Gjeldende profil eller Alle profiler.‍
3 Velg Ja.‍
Instrumentsider
Bla gjennom instrumentsider
Gå til instrumentsiden, og velg
eller
.‍
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke Bla automatisk til å se gjennom alle
instrumentsidene automatisk.‍
1 Gå til instrumentsiden, og velg .‍
2 Velg System > Bla automatisk > På.‍
3 Velg hvor lenge hver instrumentside skal vises.‍
4 Velg Ferdig.‍
Konfigurere datafeltene
Data som angis på en instrumentside, kan vises på ulike måter
avhengig av instrumentsiden som vises.‍
Velg
> Konfigurer datafelt.‍
1
Konfigurere diagramdatafelt
Enkelte instrumentsider viser diagramdata.‍ Du kan konfigurere
dataene som vises på diagrammene.‍
> Konfigurer datafelt.‍
1 Gå til instrumentsiden, og velg
Velg
et
alternativ:
2
• Hvis du vil vise dataene som tall i stedet for et diagram,
velger du Vis nummer.‍
• Hvis du vil endre hvilken type data som vises i
diagrammet, velger du Diagramdata.‍
• Hvis du vil angi hvor lenge diagramdata vises, velger du
Diagram, varighet.‍
• Hvis du vil konfigurere skalaen for verdiene som vises i
diagrammet, velger du Diagram, skala.‍
• Hvis du vil nullstille diagramskalaen til standardverdiene,
velger du Nullstill skala.‍
Endre oppsettet til instrumentsider
MERK: Du kan bare endre oppsettet til instrumentsider som
viser flere enn ett instrument.‍
Du kan endre oppsettet til instrumentsider, slik at de viser opptil
fire instrumenter fra en hvilken som helst kategori.‍
> Endre sideoppsett.‍
1 Velg
2 Velg hvor mange instrumentskjermbilder som skal vises
samtidig.‍
3 Velg Endre for å endre instrumentet.‍
4 Velg en kategori.‍
5 Velg et instrument.‍
6 Velg eventuelt en datastil.‍
7 Velg Ferdig.‍
Legge til en instrumentside
1
2
3
4
5
Velg
> Sider > Legg til side.‍
Velg en instrumentsidesamling.‍
Velg
eller
for å bla gjennom instrumentsidene.‍
Velg en instrumentside for å legge den til.‍
Velg eventuelt Ja for å legge til flere instrumentsider.‍
Fjerne en instrumentside
> Sider > Fjern side.‍
1 Velg
2 Velg en side for å fjerne den.‍
3 Velg Ja.‍
Endre rekkefølgen på instrumentsider
Du kan endre rekkefølgen på instrumentsidene.‍
> Sider > Sorter sider på nytt.‍
1 Velg
2 Velg en instrumentside.‍
eller
for å flytte instrumentsiden opp eller ned i
3 Velg
rekkefølgen.‍
4 Velg Velg for å plassere instrumentsiden i den nye
plasseringen i rekkefølgen.‍
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg
> Oppsett > System.‍
Måleenheter: Angir måleenheter.‍
Retning: Angir referansen som brukes ved beregning av
styrekursinformasjon.‍
Toner: Angir om og når det skal brukes lydvarsler.‍
2
Automatisk på: Gjør det mulig for enheten å slå seg på
automatisk når NMEA 2000 nettverket slås på.‍
Språk: Angir skjermspråket.‍
Driftsmodus: Angir driftsmodus til normal eller butikkdemo.‍
Drivstoffkapasitet: Angir båtens høyeste drivstoffkapasitet.‍
Tid: Angir tidsformat, tidssone og sommertid for posisjonen din.‍
Hastighetskilder: Angir hastighetskildene for drivstofføkonomi
og vind.‍
Systeminformasjon: Viser informasjon om programvaren.‍
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.‍
Velge retningstype
> Oppsett > System > Retning.‍
1 Velg
Velg
et
alternativ:
2
• Hvis du vil angi magnetisk deklinasjon for GPSposisjonen, velger du Automatisk magnetisk variasjon.‍
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Faktisk.‍
• Hvis du vil angi den magnetiske variasjonsverdien, velger
du Brukerdefinert magnetisk variasjon.‍
Konfigurere piperen
> Oppsett > System > Toner.‍
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slå av piperen, velger du Av.‍
• Hvis du vil angi at piperen bare avgir lyd når alarmer
utløses, velger du Bare alarmer.‍
• Hvis du vil angi at piperen avgir lyd når du trykker på
knapper og alarmer utløses, velger du På (taster og
alarmer).‍
Aktivere hurtigvinduer
MERK: Varigheten for hurtigvinduer kan være mellom 1 og
10 sekunder.‍
Hurtigvinduer gir deg beskjed når motortrim og trimflaps er
endret med en bestemt grense.‍
> Oppsett > Hurtigvinduer.‍
1 Velg
2 Velg et hurtigvindu.‍
3 Velg varighet for hurtigvindu.‍
Tilpasse grenseverdier for måleinstrumenter
Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for
standarddrift for måleinstrumentet.‍ Når en verdi faller utenfor
standardområdet, blir måleren rødfarget.‍
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
måleinstrumenter.‍
> Oppsett > Angi målergrenser .‍
1 Velg
2 Velg en måler.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde,
velger du Minimumsverdi.‍
• Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard
driftsområde, velger du Maksimumsverdi.‍
• Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet
som er lavere enn minimumsverdien, velger du Minimal
verdi for skala.‍
• Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som
er høyere enn maksimumsverdien, velger du Maksimal
verdi for skala.‍
4 Velg grenseverdien.‍
5 Gjenta trinn 3 og 4 for å angi flere måleinstrumentgrenser.‍
Konfigurasjon av enheten
6 Hvis aktuelt velger du Ja for å dele innstillingene for
måleinstrumentgrense på alle enheter fra Garmin® på
nettverket.‍
Konfigurere posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatum med
mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet
posisjonsformat.‍
Posisjonsformat angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning vises i.‍ Kartdatum angir koordinatsystemet
som kartet er ordnet etter.‍
> Oppsett > System > Posisjon.‍
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning vises i, velger du Posisjonsformat.‍
• Hvis du vil endre koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter, velger du Kartdatum.‍
Gjenopprette systeminnstillingene til
fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene for alle
systeminnstillinger.‍
> Oppsett > System > Fabrikkinnstillinger.‍
1 Velg
2 Velg Ja.‍
Skjerminnstillinger
Velg
> Oppsett > Skjerm.‍
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.‍
Konfigurer farger: Angir fargekonfigurasjonen for hver
fargemodus.‍ For dagfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon eller konfigurasjon med høy kontrast.‍ For
nattfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon, rød og svart eller grønn og svart
fargekonfigurasjon.‍
Bakgrunnslys: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.‍
Nettverksdeling: Deler innstillinger for fargemodus,
fargekonfigurasjon og bakgrunnslys med enheter på NMEA
2000 nettverket.‍
Ankeret driver: Angir en alarm som varsler hvis båten beveger
seg en angitt avstand vekk fra punktet der GPS-enheten
mottok koordinatene om hvor ankeret ble sluppet.‍
Total kjetting om bord: Angir en alarm som varsler når
kjettingen fra båten når en angitt lengde.‍
Avstand til anker: Angir en alarm som varsler når lengden til
kjettingen er mindre enn den angitte lengden.‍
Vise innstillinger for NMEA 2000
Du kan vise informasjon om enheter med NMEA 2000 og endre
tilgjengelige enhetsbestemte alternativer.‍
> Oppsett > NMEA 2000 enheter.‍
1 Velg
Velg
et
alternativ:
2
• Hvis du vil vise informasjon om enheten, for eksempel
programvareversjon og serienummer, velger du
Enhetsliste.‍
• Hvis du vil endre etiketten til enheten, velger du Merk
enheter.‍
NMEA 2000 Informasjon om datatype
Hver sensor som er sertifisert for NMEA 2000, gir unik
informasjon til skjermenheten som er sertifisert for NMEA 2000,
for eksempel GMI 20.‍ Dataene du kan se på skjermen,
avhenger av sensorene som du har installert og konfigurert.‍ Se
emnet Generelle krav for NMEA 2000 datatype i Teknisk
referanse for Garmin NMEA 2000 produkter på
www.garmin.com/‍support.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Alarminnstillinger
Velg
> System > Alarmer.‍
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.‍
Dypt vann: Angi en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.‍
Overflatetemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angitte temperaturen.‍
Total drivstoffmengde om bord: Angir en alarm som varsler
når det gjenværende drivstoffet (basert på informasjon fra en
drivstoffsensor) kommer ned på et angitt nivå.‍
Motorstatus: Angir en alarm som varsler når en motor indikerer
at det har oppstått et problem.‍
Relativ vindstyrke: Angir en alarm som varsler når relativ
vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.‍
Faktisk vindstyrke: Angir en alarm som varsler når faktisk
vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.‍
Relativ vindvinkel: Angir en alarm som varsler når relativ
vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.‍
Faktisk vindvinkel: Angir en alarm som varsler når faktisk
vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.‍
Spenning på enheten: Angir en alarm som varsler når
batterispenningen kommer ned på et angitt nivå.‍
Konfigurasjon av enheten
3
Indeks
A
alarmer
ankeret driver 3
drivstoff 3
dypt vann 3
grunt vann 3
spenning på enheten 3
total drivstoffmengde om bord 3
B
bla automatisk 1
D
drivstoffalarm 3
E
enhet, registrering 3
G
gjenopprette innstillinger 3
I
innstillinger 2, 3
instrumenter 2
fjerne sider 2
konfigurasjon 1, 2
legge til sider 2
siderekkefølge 2
M
maritimt, alarmoppsett 3
måleinstrumenter, grenser 2
N
NMEA 2000 3
P
piper 2
posisjonsformat 3
produktregistrering 3
profiler 1
egendefinert 1
gi nytt navn 1
gjenopprette 1
låse 1
låse opp 1
velge 1
R
registrere enheten 3
retning, retningstype 2
S
skjerminnstillinger 3
systeminformasjon 2
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising