Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Användarhandbok

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Användarhandbok
GMI™ 20 Installationsinstruktioner
För att få bästa möjliga prestanda ska du installera det här
marininstrumentet enligt följande instruktioner. Om du får
problem med installationen kontaktar du produktsupporten hos
Garmin eller en professionell installatör.
Det här instrumentet kommunicerar med NMEA 2000 givare
och enheter och visar information som t.ex. hastighet, riktning,
vattendjup och bränsle när den ansluts till lämpliga givare.
Instrumentet kan också kommunicera med en NMEA 0183
enhet med hjälp av en datakabel som tilläggsutrustning.
®
®
®
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Viktigt vid montering
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentbrädan. Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen måste
du köpa en sats för plan montering (professionell installation
rekommenderas) från din Garmin återförsäljare.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.
• Enheten ska monteras på en plats där det är lätt att nå
knapparna på enheten.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.
Montera enheten
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i din instrumentpanel. För
att montera enheten så att skärmen ligger plant med
instrumentpanelen måste du köpa till en sats för plan montering
från din Garmin återförsäljare.
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
passar på platsen där du vill montera marininstrumentet.
Mallen för infälld montering medföljer produktförpackningen.
Ta
bort skyddstejpen från det självhäftande fästet på
2
baksidan av mallen och sätt den på den plats där du vill
montera marininstrumentet.
3 Om du tänker skära hålet med en sticksåg istället för med en
90 mm (3,5 tum) hålsåg, använder du ett 10 mm (3/8 tum)
sågblad för att såga ett rikthål för att börja skära i
monteringsytan.
4 Använd sticksågen eller hålsågen på 90 mm (3,5 tum) och
skär monteringsytan längs insidan på den streckade linjen på
mallen för nedsänkt montering.
5 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6 Placera marininstrumentet i utskärningen för att kontrollera
att de fyra monteringshålen på mallen är i rätt läge.
7 Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering
av monteringshålen.
8 Ta bort marininstrumentet från utskärningen.
9 Borra rikthålen på 2,8 mm (7/64 tum).
Om du monterar marininstrumentet på glasfiber ska du
använda en försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10 Avlägsna återstoden av mallen.
11 Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av
enheten. Applicera marint tätningsmedel runt packningen för
att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.
12 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats, måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.
Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.
13 Placera marininstrumentet i utskärningen.
14 Fäst marininstrumentet ordentligt på monteringsytan med de
medföljande skruvarna.
Om du monterar marininstrumentet på glasfiber ska du
använda ett antikärvningsmedel enligt anvisningen.
15 Knäpp fast ramen À.
Oktober 2017
190-01609-79_0B
Objekt
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
Att tänka på vid anslutning
Marininstrumentet ansluts till strömförsörjning och datakällor via
ett NMEA 2000 nätverk. Dessutom kan marininstrumentet
anslutas till datakällan NMEA 0183 med hjälp av en datakabel
(medföljer ej).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla.
Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA
2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000
nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du
installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan
befintliga nätverk och Garmin enheterna.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Marininstrumentet ansluter till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt. NMEA 2000 nätverket försörjer marininstrumentet med
ström, samt data från enheter som är kompatibla med NMEA
2000 som t.ex. en vindgivare. Med de medföljande NMEA 2000
kablarna och kopplingarna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk eller skapa ett grundläggande
NMEA 2000 nätverk vid behov.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. För att hämta referensmaterialet, gå
till www.garmin.com/manuals.
• Marininstrumentet kan ta emot NMEA 0183 data från en
enhet med hjälp av en NMEA datakabel (medföljer ej) men
det kan inte skicka data från NMEA 0183 enheten till NMEA
2000 nätverket.
• Om du byter ut ett äldre Garmin marininstrument som är
anslutet med en NMEA datakabel behöver du inte köpa en ny
datakabel, men du kanske måste byta kvartsvarvslåsringen
mot en gängad låsring. Kontakta din Garmin återförsäljare
eller www.garmin.com för mer information.
• Installationsinstruktionerna som medföljer den NMEA 0183
kompatibla enheten ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) A (+)
och B (-).
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två
sändningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• För långa kabellängder ska du använda en ledning på minst
0,33 mm2 (22 AWG).
• Du måste löda alla anslutningar och täta dem med
krympslang.
Ledningsfärg Kabelfunktion
Röd
En röd ledning finns endast på visa datakablar. Den ska
inte anslutas.
Svart
Tillbehör (-). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Gul
Tillbehör (+). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Blå
Tx/A (+). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Vit
Tx/B (-). Den här ledningen används endast för att
ansluta marininstrumentet till en Garmin HVS GPSantenn.
Brun
Rx/A (+)
Grön
Rx/B (-)
NMEA Anslutningsschema för 0183
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en
standardenhet för NMEA 0183 med två Tx-ledningar.
Objekt Beskrivning
Objekt
À
Á
Â
2
Beskrivning
Vindgivare
Marininstrument
À
Á
Â
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
12 V-likströmskälla
NMEA 0183 kompatibel enhet
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
GMI 20 Installationsinstruktioner
Objekt Garmin ledningens Garmin
funktion
ledningens färg
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA 0183 enhets­
ledningens funktion
Specifikation
Mått
Vikt med solskydd
283 g (9,98 ounce)
Från -15 till 70 °C (5 till 158 °F)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ström
Temperaturområde
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Datajord
Säkerhetsavstånd till kompass 209 mm (8,25 tum)
Rx/A (+)
Brun
Tx/A (+)
Material
Rx/B (-)
Grönt
Tx/B (-)
Hölje: Helt tätad polykarbonat,
vattentät enligt IEC 60529 IPX7standard
Lins: Antireflexbehandlat glas
Ljusstyrka
1 200 cd/m2 (NIT)
Effektförbrukning
3 W max
Maxspänning för enheten
32 V likström
NMEA 2000 ingående
spänning
9 till 16 V likström
NMEA 2000 LEN-nummer
(Load Equivalency Number)
7 (350 mA vid 9 V likström)
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en
standardenhet för NMEA 0183 med en Tx-ledning.
NMEA 2000 PGN­information
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
PGN
Beskrivning
Sända och mottaga 059392 ISO-erkännande
NMEA 2000 nätverket (ska vara ansluten till samma jord som
NMEA datakabeln)
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
12 V-likströmskälla
126208 NMEA: beordra/begära/godkänna gruppfunktion
NMEA 0183 kompatibel enhet
Objekt Garmin ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Typ
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
Garmin
ledningens färg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Strömjord
Rx/B (-)
Grönt
Datajord
Rx/A (+)
Brun
Tx
126464 Sända PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
Ta emot
126992 Systemtid
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: dynamiska
127493 Transmissionsparametrar: dynamiska
Det här schemat är ett exempel på en anslutning till en Garmin
HVS GPS-antenn.
127498 Motorparametrar: statiska
127505 Vätskenivå
127508 Batteristatus
128259 Hastighet: i förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129044 Referenspunkt
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Marininstrument men en NMEA datakabel (medföljer ej)
129284 Navigationsdata
12 V-likströmskälla
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Garmin HVS GPS-antenn
129539 GNSS DOP (Dilution of Precision)
Objekt Ledningsfärg för marininstrument Antennledningens färg
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
129540 GNSS-satelliter i vy
Ej tillämpligt
Röd
130306 Vinddata
Svart
Svart
130310 Miljöparametrar
Gul
Orange
130311 Miljöparametrar
Blå
Vit
130312 Temperatur
Vit
Vit/orange
130313 Fuktighet
Brun
Grå
130314 Faktiskt tryck
Grönt
Vit/röd
130576 Status för mindre farkost
Specifikationer
Specifikation
NMEA 0183 information
Mått
Mått utan solskydd (H × B × D) 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tum)
Mått med solskydd (H × B × D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tum)
Vikt utan solskydd
GMI 20 Installationsinstruktioner
247 g (8,71 ounce)
Instrumentet kan ta emot följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Sats
Beskrivning
AAN
Data om autoankring
BOD
Riktning (ursprung till destination)
BWC
Riktning och avstånd till waypoint
3
Sats
Beskrivning
DBT
Djup under givare
DTM
Datum som används
DPT
Djup
GGA
GPS-fixdata
GLL
Geografisk position (latitud och longitud)
GRMB
GPS-data
GRME
GPS-positionsfeldata
GSA
GNSS DOP och aktiva satelliter
GSV
GNSS-satelliter i vy
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
HDT
Riktning, geografisk
MDA
Meteorologisk sammansatt
MTW
Vattentemperatur
MWD
Vindriktning och -hastighet
MWV
Vindhastighet och -vinkel
RMB
Rekommenderad minimiinformation för navigering
RMC
Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
THS
Kompassgivardata
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
XTE
Avvikelse från utlagd kurs
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Association (NMEA) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2013–2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMI™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising