Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Hurtigveiledning

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Hurtigveiledning
GMI 20
™
Hurtigstartveiledning
Mai 2013
190-01609-58_0A
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Konfigurasjon av enheten
MERK: Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige hvis aktuelle
sensorer er koblet til enheten.‍
Med GMI 20 kan du vise data fra sensorer som er koblet til
enheten på et NMEA 2000® eller NMEA® 0183-nettverk.‍
• Hvis du vil fortsette å legge instrumentsider til i den
egendefinerte profilen, velger du Ja.‍
• Hvis du vil fullføre den egendefinerte profilen, velger du
Nei.‍
Låse en profil
Du kan låse en profil slik at det ikke kan utføres endringer for
datafeltene, sideoppsett eller antall sider som kan vises
samtidig.‍
Velg
> Profiler > Lås profil > Ja.‍
Låse opp en profil
Velg
> Profiler > Lås opp profil > Ja.‍
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger
Du kan gjenopprette opplåste profiler til opprinnelige
fabrikkinnstillinger.‍
> Profiler > Nullstill fabrikkinnstillinger.‍
1 Velg
2 Velg Gjeldende profil eller Alle profiler.‍
3 Velg Ja.‍
Instrumentsider
Bla gjennom instrumentsider
Gå til instrumentsiden, og velg
eller
.‍
Konfigurere datafeltene
Data som angis på en instrumentside, kan vises på ulike måter
avhengig av instrumentsiden som vises.‍
Velg
> Konfigurer datafelt.‍
Tar deg til forrige meny eller til instrumentskjermbildet.‍
Viser ytterligere innstillinger for et instrument eller
skjermbilde.‍
eller
Blar gjennom instrumentsidene og menyelementer.‍
Åpner skjerminnstillingene når du trykker én gang.‍ Slår av
enheten når du holder inne.‍
Åpner innstillingene for bakgrunnslys når du trykker to
ganger.‍
Åpner innstillingene for avslåing når du holder inne.‍
Profiler
Profiler er samlinger av instrumentsider og innstillingssider som
kan tilpasses og plasseres i egendefinerte kategorier.‍ Profiler
kan bestå av instrumentsider som viser beslektede data, for
eksempel drivstoffdata eller motordata.‍
Velge en profil
> Profiler > Velg profil.‍
1 Velg
2 Velg en profil.‍
Gi en profil nytt navn
> Profiler > Gi profilen nytt navn.‍
1 Velg
eller
for å bla gjennom bokstavene.‍
2 Velg
3 Velg Velg for å velge en bokstav.‍
4 Velg Ferdig.‍
Opprette egendefinerte profiler
Du kan opprette opptil tre egendefinerte profiler.‍ Du kan legge til
opptil ti sider fra flere instrumentsamlinger til en egendefinert
profil.‍
> Profiler > Velg profil.‍
1 Velg
Velg
Egendefinert
1, Egendefinert 2 eller Egendefinert 3.‍
2
3 Velg en side.‍
4 Velg et instrument eller flere instrumenter.‍
5 Velg et alternativ:
2
Legge til en instrumentside
> Sider > Legg til side.‍
1 Velg
Velg en instrumentsidesamling.‍
2
eller
for å bla gjennom instrumentsidene.‍
3 Velg
4 Velg en instrumentside for å legge den til.‍
5 Velg eventuelt Ja for å legge til flere instrumentsider.‍
Fjerne en instrumentside
> Sider > Fjern side.‍
1 Velg
2 Velg en side for å fjerne den.‍
3 Velg Ja.‍
Endre rekkefølgen på instrumentsider
Du kan endre rekkefølgen på instrumentsidene.‍
> Sider > Sorter sider på nytt.‍
1 Velg
2 Velg en instrumentside.‍
eller
for å flytte instrumentsiden opp eller ned i
3 Velg
rekkefølgen.‍
4 Velg Velg for å plassere instrumentsiden i den nye
plasseringen i rekkefølgen.‍
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg
> Oppsett > System.‍
Måleenheter: Angir måleenheter.‍
Retning: Angir referansen som brukes ved beregning av
styrekursinformasjon.‍
Toner: Angir om og når det skal brukes lydvarsler.‍
Automatisk på: Gjør det mulig for enheten å slå seg på
automatisk når NMEA 2000 nettverket slås på.‍
Språk: Angir skjermspråket.‍
Driftsmodus: Angir driftsmodus til normal eller butikkdemo.‍
Drivstoffkapasitet: Angir båtens høyeste drivstoffkapasitet.‍
Tid: Angir tidsformat, tidssone og sommertid for posisjonen din.‍
Hastighetskilder: Angir hastighetskildene for drivstofføkonomi
og vind.‍
Systeminformasjon: Viser informasjon om programvaren.‍
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Skjerminnstillinger
Velg
> Oppsett > Skjerm.‍
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.‍
Konfigurer farger: Angir fargekonfigurasjonen for hver
fargemodus.‍ For dagfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon eller konfigurasjon med høy kontrast.‍ For
nattfargemodus kan du velge en fullstendig
fargekonfigurasjon, rød og svart eller grønn og svart
fargekonfigurasjon.‍
Bakgrunnslys: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.‍
Nettverksdeling: Deler innstillinger for fargemodus,
fargekonfigurasjon og bakgrunnslys med enheter på NMEA
2000 nettverket.‍
Alarminnstillinger
Velg
> System > Alarmer.‍
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.‍
Dypt vann: Angi en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.‍
Overflatetemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angitte temperaturen.‍
Total drivstoffmengde om bord: Angir en alarm som varsler
når det gjenværende drivstoffet (basert på informasjon fra en
drivstoffsensor) kommer ned på et angitt nivå.‍
Motorstatus: Angir en alarm som varsler når en motor indikerer
at det har oppstått et problem.‍
Relativ vindstyrke: Angir en alarm som varsler når relativ
vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.‍
Faktisk vindstyrke: Angir en alarm som varsler når faktisk
vindstyrke er ved, over eller under en angitt styrke.‍
Relativ vindvinkel: Angir en alarm som varsler når relativ
vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.‍
Faktisk vindvinkel: Angir en alarm som varsler når faktisk
vindvinkel er ved, over eller under en angitt vinkel.‍
Spenning på enheten: Angir en alarm som varsler når
batterispenningen kommer ned på et angitt nivå.‍
Ankeret driver: Angir en alarm som varsler hvis båten beveger
seg en angitt avstand vekk fra punktet der GPS-enheten
mottok koordinatene om hvor ankeret ble sluppet.‍
Total kjetting om bord: Angir en alarm som varsler når ankeret
er en angitt avstand unna båten.‍
Avstand til anker: Angir en alarm som varsler når nærmeste
anker er innenfor en angitt avstand.‍
Vise innstillinger for NMEA 2000
Du kan vise informasjon om enheter med NMEA 2000, og endre
tilgjengelige enhetsbestemte alternativer for enheten.‍
> Oppsett > NMEA 2000-enheter.‍
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Enhetsliste for å vise informasjon om enheten, blant
annet programvareversjon og serienummer.‍
• Velg Merk enheter for å endre etikett for en enhet.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. GMI™ 20 er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Dette varemerket kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoen er registrerte
varemerker for National Marine Electronics Association.
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising