Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Operating instructions | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Návod k obsluze

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Návod k obsluze
GMI™ 20
Návod k obsluze
Červen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01609-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
GMI™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tuto obchodní značku nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.
®
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Konfigurace zařízení ................................................................... 1
Profily.............................................................................. 1
Výběr profilu ................................................................................ 1
Přejmenování profilu ................................................................... 1
Vytvoření vlastního profilu .......................................................... 1
Uzamčení profilu ......................................................................... 1
Obnovení profilů na výchozí nastavení ...................................... 1
Stránky přístrojů............................................................. 1
Procházení stránek přístroje ....................................................... 1
Konfigurace datových polí .......................................................... 1
Změna rozložení stránek přístrojů .............................................. 2
Přidání stránky přístroje .............................................................. 2
Odebrání stránky přístroje .......................................................... 2
Změna pořadí stránek přístrojů ................................................... 2
Konfigurace zařízení...................................................... 2
Nastavení systému ..................................................................... 2
Nastavení displeje ...................................................................... 3
Nastavení alarmu ........................................................................ 3
Zobrazení nastavení zařízení NMEA 2000 ................................. 3
Informace o typu dat NMEA 2000 .............................................. 3
Registrace zařízení ..................................................................... 3
Rejstřík............................................................................ 4
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Konfigurace zařízení
POZNÁMKA: Některé funkce jsou k dispozici pouze tehdy,
pokud jsou k zařízení připojeny příslušné snímače.
Zařízení GMI 20 vám umožňuje zobrazit data poskytnutá
snímači připojenými k zařízením pomocí sítě NMEA 2000 nebo
NMEA 0183.
®
®
Vlastní (1,2,3): Prázdné profily, které umožňují nastavit vlastní
profil. Vlastní profily neobsahují žádné přednastavené
stránky přístrojů.
Výběr profilu
1 Vyberte možnost
2 Vyberte profil.
> Profily > Vybrat profil.
Přejmenování profilu
1
2
3
4
> Profily > Přejmenovat profil.
Vyberte možnost
Výběrem možnosti
nebo
procházejte písmeny.
Výběrem možnosti Vybrat vyberte písmeno.
Vyberte možnost Hotovo.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete vytvořit až tři vlastní profily. Do vlastního profilu můžete
přidat až deset stránek z více sbírek přístrojů.
> Profily > Vybrat profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Vlastní 1, Vlastní 2 nebo Vlastní 3.
3 Vyberte stránku.
4 Vyberte přístroj nebo více přístrojů.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete pokračovat v přidávání stránek přístrojů do
vlastního profilu, vyberte možnost Ano.
• Pokud chcete vlastní profil dokončit, vyberte možnost Ne.
Uzamčení profilu
Výběrem zobrazíte menu pro přístroj nebo obrazovku.
Profil můžete uzamknout tak, aby nemohly být provedeny žádné
změny datových polí, rozložení stránek nebo počtu stránek,
které se mohou zobrazit najednou.
> Profily > Uzamknout profil > Ano.
Vyberte možnost
Vyberte procházení stránek přístrojů a menu.
Odemčení profilu
Výběrem se vrátíte do předchozího menu nebo na
obrazovku přístroje.
nebo
Vyberte zobrazení nastavení displeje.
Dvojitým výběrem zobrazte nastavení podsvícení.
Stisknutím a podržením zobrazíte nastavení vypnutí.
Profily
Profily jsou sbírkou stránek přístrojů, které je možné přizpůsobit.
Profily mohou být vytvořeny ze stránek přístrojů, které zobrazují
stejná data, například údaje o palivu nebo motoru.
V průběhu výchozího nastavení můžete vybrat jeden ze čtyř
přednastavených profilů nebo vytvořit vlastní profil. Kdykoliv
můžete vybrat jiný profil.
Motorový člun: Ve výchozím nastavení zobrazuje tato stránka
stránky přístrojů, které zobrazují informace o rychlosti GPS,
formátu souřadnic, směr k trasovému bodu, vzdálenost
k příštímu trasovému bodu a počítač kilometrů GPS dílčí
trasy.
Plachetnice: Ve výchozím nastavení zobrazuje tato stránka
stránky přístrojů, které zobrazují rychlost zdánlivého větru,
směr pohybu zařízení GPS, rychlost GPS, formáty souřadnic,
vzdálenost k dalšímu trasovému bodu a počítač kilometrů
GPS dílčí trasy.
Rybolov: Ve výchozím nastavení zobrazuje stránky přístrojů,
které zobrazují rychlost GPS, teplotu vody a hloubku.
Motor/palivo: Ve výchozím nastavení zobrazuje stránky
přístrojů, které zobrazují informace o motoru a palivu.
Dostupné informace o motoru obsahují otáčky za minutu,
sklon, teplotu, napětí, tlak oleje, tlak paliva, plnicí tlak a tlak
chladicí kapaliny. Informace o palivu obsahují rychlost
průtoku paliva, úroveň palivové nádrže, odhadované
množství celkového paliva na palubě, tlak paliva, spotřebu
paliva a rozsah plavby.
Úvod
Vyberte možnost
> Profily > Odemknout profil > Ano.
Obnovení profilů na výchozí nastavení
Nezamčené profily můžete obnovit na výchozí nastavení
výrobce.
> Profily > Obnovit výchozí nastavení.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Aktuální profil nebo Všechny profily.
3 Vyberte možnost Ano.
Stránky přístrojů
Procházení stránek přístroje
Na stránce Přístroje vyberte ikonu
nebo
.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby
automaticky procházela všechny stránky přístrojů.
1 Na stránce Přístroje vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Systém > Automatické procházení >
Zapnuto.
3 Nastavte dobu zobrazování jednotlivých stránek přístrojů.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Konfigurace datových polí
Data poskytnutá na stránce přístroje lze zobrazit různými
způsoby v závislosti na stránce přístroje, která je zobrazena.
> Konfigurovat datová pole.
Vyberte možnost
1
Konfigurace polí dat grafu
Některé stránky přístrojů zobrazují data grafu. Můžete
konfigurovat data, která se zobrazují v grafech.
> Konfigurovat
1 Na stránce přístroje vyberte možnost
datová pole.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete data zobrazit jako číslo namísto grafu,
vyberte možnost Zobrazit číslo.
• Pokud chcete změnit typ zobrazovaných dat v grafu,
vyberte možnost Data grafu.
• Pokud chcete určit, jako dlouho se budou data grafu
zobrazovat, vyberte možnost Doba trvání grafu.
• Pokud chcete provést konfiguraci měřítka zobrazených
hodnot, vyberte možnost Měřítko grafu.
• Pokud chcete obnovit měřítko grafu na výchozí hodnotu,
vyberte možnost Vynulovat měřítko.
Změna rozložení stránek přístrojů
POZNÁMKA: Rozložení stránky přístroje může být změněno
pouze na stránkách, které zobrazují více než jeden přístroj.
Můžete změnit rozložení stránek přístrojů tak, aby zobrazovaly
až čtyři přístroje z libovolné kategorie.
> Změnit rozvržení stránky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte počet obrazovek přístrojů, které chcete zobrazit
najednou.
3 Výběrem možnosti Změnit změníte přístroj.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte přístroj.
6 V případě potřeby vyberte styl dat.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání stránky přístroje
> Stránky > Přidat stránku.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte sbírku stránky přístroje.
nebo
procházejte stránkami
3 Výběrem možnosti
přístrojů.
4 Vyberte stránku přístroje, kterou chcete přidat.
5 V případě potřeby výběrem možnosti Ano přidejte více
stránek přístrojů.
Směr pohybu: Slouží k nastavení reference používané při
výpočtu směru pohybu.
Signalizační zařízení: Nastaví, zda a kdy jsou použity zvuky.
Automatické napájení: Umožňuje zařízení, aby se zapnulo
automaticky, pokud je zapnuta síť NMEA 2000.
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.
Provozní režim: Nastaví provozní režim na normální nebo na
ukázkový režim ukládání.
Kapacita paliva: Nastaví maximální kapacitu paliva pro vaši
loď.
Čas: Nastaví formát času, časovou zónu a zimní/letní čas pro
vaši polohu.
Zdroje rychlosti: Nastaví zdroj rychlosti pro spotřebu paliva a
vítr.
Informace o systému: Zobrazí informace o softwaru.
Výchozí nastavení z výroby: Vynuluje nastavení na nastavení
z výroby.
Výběr typu směru pohybu
> Nastavení > Systém > Směr
1 Vyberte možnost
pohybu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
svoji pozici GPS, vyberte možnost Automatická
magnetická.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit skutečný
sever, vyberte možnost Skutečný.
• Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace, vyberte
možnost Uživatelská magnetická.
Konfigurace signalizačního zařízení
> Nastavení > Systém > Signalizační
1 Vyberte možnost
zařízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete signalizační zařízení vypnout, vyberte
možnost Vypnuto.
• Pokud chcete nastavit, aby signalizační zařízení zaznělo
pouze při spuštění alarmů, vyberte možnost Pouze
alarmy.
• Pokud chcete nastavit, aby signalizační zařízení zaznělo
pouze při stisknutí kláves a při spuštění alarmů, vyberte
možnost Zapnuto (klávesy a alarmy).
Odebrání stránky přístroje
Povolení překryvných oken
> Stránky > Odebrat stránku.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte stránku, kterou chcete odebrat.
3 Vyberte možnost Ano.
POZNÁMKA: Můžete vybrat dobu zobrazení překryvného okna
od 1 do 10 sekund.
Překryvná okna vás informují, pokud jsou sklon motoru a
vyvažovací plošky změněny specifickou limitní hodnotou.
> Nastavení > Překryvná okna.
1 Vyberte možnost
Vyberte
překryvné
okno.
2
3 Vyberte dobu zobrazení překryvného okna.
Změna pořadí stránek přístrojů
Můžete změnit pořadí stránek přístrojů.
> Stránky > Změnit pořadí stránek.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte stránku přístroje.
nebo
přesunete stránku přístroje
3 Výběrem možnosti
nahoru nebo dolů v pořadí.
4 Výběrem možnosti Vybrat umístíte stránku přístroje do
nového umístění v pořadí.
Konfigurace zařízení
Nastavení systému
> Nastavení > Systém.
Vyberte možnost
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.
2
Přizpůsobení limitů měřidel
Můžete nakonfigurovat horní a dolní limity a rozsah pro
standardní provoz měřidla. Pokud hodnota převýší rozsah
standardního provozu, měřidlo zčervená.
POZNÁMKA: Pro všechna měřidla nejsou dostupné všechny
možnosti.
> Nastavení > Nastavit limity měřidla.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte měřidlo.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nastavit minimální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
minimum.
Konfigurace zařízení
• Chcete-li nastavit maximální hodnotu standardního
provozního rozsahu, vyberte možnost Stanovené
maximum.
• Chcete-li nastavit spodní limit měřidla na nižší hodnotu,
než je stanovené minimum, vyberte možnost Minimální
měřítko.
• Chcete-li nastavit hodní limit měřidla na vyšší hodnotu,
než je stanovené maximum, vyberte možnost Maximální
měřítko.
4 Vyberte hodnotu limitu.
5 Chcete-li nastavit další limity měřidel, opakujte kroky 3 a 4.
6 Případně výběrem možnosti Ano sdílejte nastavení limitu
měřidel pro všechna zařízení v síti Garmin .
®
Konfigurace formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani datum mapy,
pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice
v odlišném formátu.
Formát souřadnic slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž
se objeví souřadnice dané pozice. Datum mapy slouží
k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa
sestavena.
> Nastavení > Systém > Pozice.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit formát souřadnic, v němž se objeví
souřadnice, vyberte možnost Formát souřadnic.
• Pokud chcete změnit souřadnicový systém, v němž je
mapa sestavena, vyberte možnost Datum mapy.
Obnovení nastavení systému na výchozí nastavení
z výroby
Můžete obnovit výchozí nastavení z výroby pro všechna
nastavení systému.
> Nastavení > Systém > Výchozí
1 Vyberte možnost
nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost Ano.
Nastavení displeje
> Nastavení > Displej.
Vyberte možnost
Režim barev: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev.
Konfigurovat barvy: Nastaví konfiguraci barev pro každý režim
barev. Pro denní režim barev můžete vybrat konfiguraci
barev s plnými barvami nebo s vysokým kontrastem. Pro
noční režim barev můžete vybrat konfiguraci barev s plnými
barvami, červenou a černou, nebo zelenou a červenou
barvou.
Podsvícení: Nastavení jasu pozadí.
Sdílení sítě: Sdílí režim barev, konfiguraci barev a nastavení
podsvícení se zařízeními v rámci sítě NMEA 2000.
Stav motoru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud motor hlásí,
že nastal problém.
Rychlost zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud je rychlost zdánlivého větru nad nebo pod hodnotou
zadané rychlosti.
Rychlost skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud je rychlost skutečného větru nad nebo pod hodnotou
zadané rychlosti
Úhel zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je
úhel zdánlivého větru stejný, vyšší než nebo nižší než je
zadaný úhel.
Úhel skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je
úhel skutečného větru stejný, vyšší než nebo nižší než je
zadaný úhel
Napětí jednotky: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud napětí
baterie dosáhne zadané úrovně.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud se loď
pohybuje v zadané rychlosti od bodu, ve kterém systém GPS
obdržela souřadnice o místě spuštění kotvy.
Celková délka lana na palubě: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud délka lana zataženého z lodi dosáhne zadané délky.
Vzdálenost pro zakotvení: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud
je délka lana zataženého z lodi nižší než zadaná délka.
Zobrazení nastavení zařízení NMEA 2000
Můžete si zobrazit informace o zařízeních NMEA 2000 a upravit
dostupné možnosti jednotlivých zařízení.
> Nastavení > Zařízení NMEA 2000.
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost:
2
• Pokud chcete zobrazit informace o zařízení, například
verzi softwaru a sériové číslo, vyberte možnost Seznam
zařízení.
• Pokud chcete změnit označení zařízení, vyberte možnost
Označení zařízení.
Informace o typu dat NMEA 2000
Každý certifikovaný snímač NMEA 2000 poskytuje jedinečné
informace d certifikovaného zařízení NMEA 2000, například GMI
20. Data, která můžete zobrazit na displeji, jsou závislá na
snímačích, které jste nainstalovali nebo nakonfigurovali. Viz
téma Požadavky na obecný typ dat NMEA 2000 v návodu
Technické reference pro produkty Garmin NMEA 2000 na
adrese www.garmin.com/support.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Nastavení alarmu
> Systém > Alarmy.
Vyberte možnost
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Povrchová teplota: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud
převodník ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 1,1 °C
(2 °F) než stanovená teplota.
Celkové množství paliva na palubě: Nastaví alarm, aby se
spustil, pokud zbývající palivo (na základě informací o
průtoku paliva ze snímače paliva), dosáhne zadanou úroveň.
Konfigurace zařízení
3
Rejstřík
A
alarm paliva 3
alarmy
celkové množství paliva na palubě 3
hluboká voda 3
mělká voda 3
napětí jednotky 3
palivo 3
tažení kotvy 3
automatické procházení 1
F
formát souřadnic 3
M
měřidla, limity 2
N
námořní, nastavení výstrah 3
nastavení 2, 3
nastavení displeje 3
NMEA 2000 3
O
obnovení nastavení 3
P
profily 1
obnovení 1
odemčení 1
přejmenování 1
uzamčení 1
vlastní 1
výběr 1
přístroje 2
konfigurace 1, 2
odebrání stránek 2
pořadí stránek 2
přidání stránek 2
R
registrace produktu 3
registrace zařízení 3
S
signalizační zařízení 2
směr pohybu, typ směru pohybu 2
systémové informace 2
Z
zařízení, registrace 3
4
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising