Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | User manual | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Korisnički priručnik

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Korisnički priručnik
GMI 20
™
Korisnički priručnik
Lipanj 2013
190-01609-46_0A
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ GMI™ je trgovački znak
tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njenih podružnica.‍ Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics
Association).‍
Sadržaj
Uvod ................................................................................ 1
Konfiguracija uređaja ................................................................. 1
Profili............................................................................... 1
Odabir profila ............................................................................. 1
Promjena naziva profila ............................................................. 1
Stvaranje prilagođenih profila .................................................... 1
Zaključavanje profila .................................................................. 1
Vraćanje profila na zadane postavke ......................................... 1
Stranice s instrumentima.............................................. 1
Kretanje kroz stranice s instrumentima ...................................... 1
Konfiguriranje podatkovnih polja ................................................ 1
Promjena izgleda stranica s instrumentima ............................... 2
Dodavanje stranice s instrumentima .......................................... 2
Uklanjanje stranice s instrumentima .......................................... 2
Promjena redoslijeda stranica s instrumentima ......................... 2
Konfiguracija uređaja.................................................... 2
Postavke sustava ....................................................................... 2
Postavke zaslona ....................................................................... 3
Postavke alarma ........................................................................ 3
Pregled postavki uređaja NMEA 2000 ....................................... 3
Informacije o vrsti podataka na uređaju NMEA 2000 ................. 3
Registriranje uređaja .................................................................. 3
Indeks..............................................................................4
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Konfiguracija uređaja
NAPOMENA: Određene su funkcije dostupne samo ako su s
uređajem povezani odgovarajući senzori.‍
Uređaj GMI 20 omogućuje pregled podataka iz senzora
povezanih s uređajem putem mreže NMEA 2000® ili NMEA®
0183.‍
Prilagođeno (1,2,3): Prazni profili koji omogućuju izradu novog
prilagođenog profila.‍ Prilagođeni profili ne sadrže unaprijed
zadane stranice s instrumentima.‍
Odabir profila
> Profili > Odabir profila.‍
1 Odaberite
2 Odaberite profil.‍
Promjena naziva profila
1
2
3
4
Odaberite
> Profili > Promjena naziva profila.‍
Odaberite
ili
za kretanje kroz slova.‍
Odaberite Odabir za odabir slova.‍
Odaberite Gotovo.‍
Stvaranje prilagođenih profila
Možete stvoriti najviše tri prilagođena profila.‍ Prilagođenom
profilu možete dodati do deset stranica iz više zbirki
instrumenata.‍
> Profili > Odabir profila.‍
1 Odaberite
2 Odaberite Prilagođeno 1, Prilagođeno 2 ili Prilagođeno 3.‍
3 Odaberite stranicu.‍
4 Odaberite jedan ili više instrumenata.‍
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje dodatnih stranica s instrumentima
prilagođenom profilu odaberite Da.‍
• Za dovršetak postupka popunjavanja prilagođenog profila
odaberite Ne.‍
Odaberite za povratak na prethodni izbornik ili na zaslon
instrumenta.‍
Odaberite za prikaz izbornika instrumenta ili zaslona.‍
ili
Odaberite za kretanje kroz stranice i izbornike instrumenta.‍
Odaberite za prikaz postavki zaslona.‍
Dvaput odaberite za prikaz postavki pozadinskog
osvjetljenja.‍
Zadržite za prikaz postavki isključivanja.‍
Profili
Profili su zbirke stranica s instrumentima koje se mogu
prilagoditi.‍ Profili mogu sadržavati stranice s instrumentima koje
prikazuju slične podatke, poput podataka o gorivu ili motoru.‍
Tijekom početnog postavljanja možete odabrati jedan od četiri
unaprijed zadana profila ili izraditi prilagođeni profil.‍ U bilo
kojem trenutku možete odabrati drugi profil.‍
Gliser: Prema zadanim postavkama, na ovoj se stranici
prikazuju stranice s instrumentima koje sadrže podatke o
brzini GPS-a, koordinate položaja, smjer do putne točke,
udaljenost do sljedeće međutočke i GPS putni odometar.‍
Jedrilica: Prema zadanim postavkama, na ovoj se stranici
prikazuju stranice s instrumentima koje sadrže manifestnu
brzinu vjetra, smjer i brzinu GPS-a, koordinate položaja,
smjer do putne točke, udaljenost do sljedeće međutočke i
GPS putni odometar.‍
Ribolov: Prema zadanim postavkama, na ovoj se stranici
prikazuju stranice s instrumentima koje sadrže brzinu GPS-a,
kao i temperaturu i dubinu vode.‍
Motor/gorivo: Prema zadanim postavkama, na ovoj se stranici
prikazuju stranice s instrumentima koje sadrže podatke o
motoru i gorivu.‍ Dostupni podaci o motoru uključuju okretaje
u minuti, nagib, temperaturu, napon, tlak ulja, povećanje
tlaka i tlak rashladnog sredstva.‍ Podaci o gorivu uključuju
protok goriva, razinu spremnika za gorivo, ukupno gorivo,
tlak goriva, potrošnju goriva i domet krstarenja.‍
Uvod
Zaključavanje profila
Možete zaključati profil tako da se ne mogu izmijeniti
podatkovna polja, izgled stranice, niti broj stranica koje se mogu
istovremeno prikazivati.‍
Odaberite
> Profili > Zaključaj profil > Da.‍
Otključavanje profila
Odaberite
> Profili > Otključaj profil > Da.‍
Vraćanje profila na zadane postavke
Otključane profile možete vratiti na njihove tvornički zadane
postavke.‍
> Profili > Ponovo postavi zadane
1 Odaberite
vrijednosti.‍
2 Odaberite Trenutni profil ili Svi profili.‍
3 Odaberite Da.‍
Stranice s instrumentima
Kretanje kroz stranice s instrumentima
Na stranici s instrumentima odaberite
ili
.‍
Korištenje automatskog pomicanja
Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko kretanje
kroz sve stranice s instrumentima.‍
1 Na stranici s instrumentima odaberite .‍
2 Odaberite Sustav > Automatsko pomicanje > Uključeno.‍
3 Odaberite trajanje prikazivanja svake stranice s
instrumentima.‍
4 Odaberite Gotovo.‍
Konfiguriranje podatkovnih polja
Podaci na stranici s instrumentima mogu se prikazati na različite
načine, ovisno o prikazanoj stranici s instrumentima.‍
1
Odaberite
Konfiguracija uređaja
> Konfiguriraj podatkovna polja.‍
Konfiguriranje podatkovnih polja na grafikonu
Na nekim se stranicama s instrumentima prikazuju podaci
grafikona.‍ Možete konfigurirati podatke koji se prikazuju na
grafikonima.‍
> Konfiguriraj
1 Na stranici s instrumentima odaberite
podatkovna polja.‍
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz numeričkih podataka umjesto grafikona
odaberite Prikaz broja.‍
• Za promjenu vrste podataka prikazanih na grafikonu
odaberite Podaci grafikona.‍
• Za određivanje trajanja prikazivanja podataka grafikona
odaberite Trajanje grafikona.‍
• Za konfiguraciju mjerila veličina koje se prikazuju na
grafikonu odaberite Mjerilo grafikona.‍
• Za ponovo postavljanje mjerila grafikona na zadane
vrijednosti odaberite Poništi mjerilo.‍
Promjena izgleda stranica s instrumentima
NAPOMENA: Izgled stranice s instrumentima može se
promijeniti samo na stranicama na kojima se prikazuje više od
jednog instrumenta.‍
Možete promijeniti izgled stranica s instrumentima tako da se
prikazuje do četiri instrumenta iz bilo koje kategorije.‍
> Promijeni izgled stranice.‍
1 Odaberite
Odaberite
broj
zaslona s instrumentima za istovremeni
2
prikaz.‍
3 Za promjenu instrumenta odaberite Promijeni.‍
4 Odaberite kategoriju.‍
5 Odaberite instrument.‍
6 Po potrebi odaberite stil podataka.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
Dodavanje stranice s instrumentima
1
2
3
4
5
Odaberite
> Stranice > Dodaj stranicu.‍
Odaberite zbirku stranica s instrumentima.‍
Za kretanje stranicama s instrumentima odaberite
ili
Odaberite stranicu s instrumentima koju želite dodati.‍
Po potrebi odaberite Da kako biste dodali još stranica s
instrumentima.‍
Odabir vrste smjera
> Postavljanje > Sustav > Smjer.‍
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vašeg
GPS položaja odaberite Automatski magnetski.‍
• Za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera
odaberite Stvarni.‍
• Za postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja
odaberite Korisnički magnetski.‍
Konfiguriranje generatora zvučnog signala
> Postavljanje > Sustav > Generator
1 Odaberite
zvučnog signala.‍
2 Odaberite opciju:
.‍
Uklanjanje stranice s instrumentima
> Stranice > Ukloni stranicu.‍
1 Odaberite
2 Odaberite stranicu koju treba ukloniti.‍
3 Odaberite Da.‍
Promjena redoslijeda stranica s
instrumentima
Možete promijeniti redoslijed stranica s instrumentima.‍
> Stranice > Promijeni redoslijed stranica.‍
1 Odaberite
2 Odaberite stranicu s instrumentima.‍
3 Za pomicanje stranice s instrumentima prema gore ili dolje u
redoslijedu kojim se prikazuju odaberite
ili .‍
4 Za postavljanje stranice s instrumentima na novo mjesto u
redoslijedu odaberite Odabir.‍
2
Postavke sustava
Odaberite
> Postavljanje > Sustav.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.‍
Smjer: Postavljanje referentnih vrijednosti korištenih u
izračunavanju smjera.‍
Generator zvučnog signala: Postavljanje hoće li se i kada
koristiti zvučni signali.‍
Automatsko uključivanje: Omogućivanje automatskog
uključivanja uređaja kada se NMEA 2000 uključi mreža.‍
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.‍
Način rada: Postavljanje načina rada na normalni ili demo
način rada u trgovini.‍
Kapacitet goriva: Postavljanje maksimalnog kapaciteta goriva
za plovilo.‍
Vrijeme: Postavljanje formata za vrijeme, vremenske zone i
ljetnog računanja vremena za vašu lokaciju.‍
Brzina – izvori: Postavljanje izvora brzine za potrošnju goriva i
vjetar.‍
Informacije o sustavu: Prikaz informacija o sustavu.‍
Tvornički zadane vrijednosti: Ponovno postavljanje uređaja
na tvornički zadane postavke.‍
• Za isključivanje generatora zvučnog signala odaberite
Isključeno.‍
• Za postavljanje generatora zvučnog signala da se
oglašava samo prilikom pokretanja alarma odaberite
Samo alarmi.‍
• Za postavljanje generatora zvučnog signala da se
oglašava u slušaju pritiska na tipku i u slučaju pokretanja
alarma odaberite Uključeno (tipke i alarmi).‍
Omogućavanje skočnih prozora
NAPOMENA: Možete odabrati trajanje skočnog prozora između
1 i 10 sekundi.‍
Skočni vas prozori upozoravaju kada se za određenu vrijednost
praga promijene nagib motora i oznake nagiba.‍
> Postavljanje > Skočni prozori.‍
1 Odaberite
2 Odaberite skočni prozor.‍
3 Odaberite trajanje skočnog prozora.‍
Prilagođavanje ograničenja mjerača
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon
standardnog rada mjerača.‍ Kad vrijednost prekorači raspon
standardnog rada, mjerač će pocrveniti.‍
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.‍
> Postavljanje > Postavi ograničenje
1 Odaberite
mjerača .‍
Konfiguracija uređaja
2 Odaberite mjerač.‍
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.‍
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.‍
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.‍
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.‍
4 Odaberite graničnu vrijednost.‍
5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 3 i 4.‍
6 Ako je to primjenjivo, odaberite Da za dijeljenje postavki
ograničenja mjerača na svim uređajima Garmin® na mreži.‍
Konfiguriranje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte osim
ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.‍
Opcija Format položaja služi za podešavanje formata položaja u
kojem se prikazuje očitanje dane lokacije.‍ Opcija Datum karte
postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.‍
> Postavljanje > Sustav > Položaj.‍
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu formata položaja u kojem će se prikazati
očitanja odaberite Format položaja.‍
• Za promjenu koordinatnog sustava na kojem se temelji
karta odaberite Geodetski datum karte.‍
Vraćanje postavki sustava na tvornički zadane
vrijednosti
Tvornički zadane postavke možete vratiti za sve postavke
sustava.‍
> Postavljanje > Sustav > Tvornički zadane
1 Odaberite
vrijednosti.‍
2 Odaberite Da.‍
Postavke zaslona
Odaberite
> Postavljanje > Prikaz.‍
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja.‍
Konfiguriraj boje: Postavljanje konfiguracije boja za svaki
način rada boja.‍ Za način rada s dnevnim bojama možete
odabrati konfiguraciju punih boja ili boja s visokim
kontrastom.‍ Za način rada s noćnim bojama možete odabrati
konfiguraciju punih boja, crvenu i crnu konfiguraciju ili zelenu
i crnu konfiguraciju.‍
Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja.‍
Zajedničko korištenje mreže: Dijeljenje postavki načina rada
boje, konfiguracije boja i pozadinskog osvjetljenja u cijeloj
NMEA 2000 mreži.‍
goriva dostupnima putem senzora za gorivo) dođe do
navedene razine.‍
Status motora: Postavljanje alarma da se oglasi kada motor
ukazuje na problem.‍
Manifestna brzina vjetra: Postavljanje alarma da se oglasi
kada je manifesna brzina vjetra ista, veća ili manja od
navedene brzine.‍
Stvarna brzina vjetra: Postavljanje alarma da se oglasi kada je
stvarna brzina vjetra ista, veća ili manja od navedene brzine.‍
Manifestni kut vjetra: Postavljanje alarma da se oglasi kada je
manifestni kut vjetra isti, veći ili manji od navedenog kuta.‍
Stvarni kut vjetra: Postavljanje alarma da se oglasi kada je
stvarni kut vjetra isti, veći ili manji od navedenog kuta.‍
Napon uređaja: Postavljanje alarma da se oglasi kada napon
akumulatora dođe do navedene razine.‍
Vučenje sidra: Postavljanje alarma da se oglasi ako se plovilo
pomakne za određenu udaljenost od mjesta na kojem je
GPS primio koordinate o bačenom sidru.‍
Oslobođen sav lanac: Postavljanje alarma da se oglasi kada
duljina lanca otpuštenog s plovila dosegne određenu duljinu.‍
Udaljenost sidra do pristaništa: Postavljanje alarma da se
oglasi kada je duljina lanca otpuštenog s plovila manja od
određene duljine.‍
Pregled postavki uređaja NMEA 2000
Možete pregledati informacije o uređajima NMEA 2000 i
promijeniti dostupne opcije specifične za te uređaje.‍
> Postavljanje > Uređaji NMEA 2000.‍
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Za pregled informacija o uređaju, kao što su na primjer
verzija softvera i serijski broj, odaberite Popis uređaja.‍
• Za izmjenu oznake uređaja odaberite Označi uređaje.‍
Informacije o vrsti podataka na uređaju
NMEA 2000
Svaki senzor koji ima certifikat za uređaj NMEA 2000 šalje
jedinstvene informacije uređaju za prikaz koji ima certifikat
NMEA 2000, kao što je npr.‍ uređaj GMI 20.‍ Podaci koje možete
prikazati na svom zaslonu ovise o instaliranim i konfiguriranim
senzorima.‍ Pogledajte temu Općeniti zahtjevi za vrstu podataka
za uređaj NMEA 2000 u priručniku Tehnički dokument za
proizvode Garmin NMEA 2000 na adresi www.garmin.com
/‍support.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Postavke alarma
Odaberite
> Sustav > Alarmi.‍
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.‍
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.‍
Temperatura na površini vode: Postavljanje alarma da se
oglasi kada sonda prijavi temperaturu koja je 1,1°C (2°F)
viša ili niža od navedene temperature.‍
Ukupno gorivo na plovilu: Postavljanje alarma da se oglasi
kada količina preostalog goriva (prema podacima o protoku
Konfiguracija uređaja
3
Indeks
A
alarm za gorivo 3
alarmi
duboka voda 3
gorivo 3
napon uređaja 3
plitka voda 3
ukupno gorivo 3
vučenje sidra 3
automatsko pomicanje 1
F
format položaja 3
G
generator zvučnog signala 2
I
informacije o sustavu 2
instrumenti 2
dodavanje stranica 2
konfiguracija 1, 2
redoslijed stranica 2
uklanjanje stranica 2
M
mjerači, ograničenja 2
N
NMEA 2000 3
P
pomorski, postavljanje alarma 3
postavke 2, 3
postavke zaslona 3
profili 1
odabir 1
otključavanje 1
prilagođeno 1
promjena naziva 1
vraćanje 1
zaključavanje 1
R
registracija proizvoda 3
registriranje uređaja 3
S
smjer, vrsta smjera 2
U
uređaj, registracija 3
V
vraćanje postavki 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising