Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Skrócony podręcznik użytkownika
GMI™ 20
Skrócony podręcznik użytkownika
Czerwiec 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01609-60_0A
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Konfigurowanie urządzenia
UWAGA: Niektóre funkcje dostępne są tylko wtedy, gdy do
urządzenia podłączone są odpowiednie czujniki.
Urządzenie GMI 20 pozwala na wyświetlanie danych
dostarczanych z czujników podłączonych do urządzenia w sieci
NMEA 2000 lub NMEA 0183.
®
®
Wybieranie profilu
> Profile > Wybierz profil.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
Zmienianie nazwy profilu
> Profile > Zmień nazwę profilu.
1 Wybierz kolejno
i .
2 Przewijaj litery za pomocą
3 Wybierz Wybierz, aby wybrać literę.
4 Wybierz Gotowe.
Tworzenie własnych profilów
Możesz utworzyć maksymalnie trzy własne profile. Do każdego
z profili możesz dodać maksymalnie dziesięć stron z różnych
kolekcji instrumentów.
> Profile > Wybierz profil.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Własne 1, Własne 2 lub Własne 3.
3 Wybierz stronę.
4 Wybierz instrument(­y).
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać kolejne strony instrumentów do własnego
profilu, wybierz Tak.
• Aby zakończyć tworzenie własnego profilu, wybierz Nie.
Blokowanie profilu
Możesz zablokować profil, aby uniemożliwić dokonywanie zmian
w obrębie pól danych, układu strony oraz liczby wyświetlanych
jednocześnie stron.
Wybierz kolejno
> Profile > Zablokuj profil > Tak.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego menu lub do
ekranu instrumentów.
Wybierz, aby wyświetlić menu instrumentu lub ekranu.
lub
Wybierz, aby przewijać strony instrumentów i menu.
Wybierz, aby otworzyć ustawienia wyświetlania.
Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć ustawienia podświet­
lania.
Przytrzymaj, aby otworzyć ustawienia wyłączania.
Profile
Profile to zbiory stron instrumentów, które można
dostosowywać. Profile mogą składać się ze stron instrumentów,
które wyświetlają podobne dane, takie jak prędkość GPS i kurs
GPS.
Podczas konfiguracji ustawień początkowych można wybrać
wstępnie zaprogramowany profil lub utworzyć własny profil.
Profil można zmienić w dowolnym momencie.
ŁÓDŹ MOTOROWA: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne
podczas rejsu łodzią motorową. Domyślnie ich wskazania
obejmują: Prędkość GPS, kurs GPS, głębokość, namiar do
punktu, dystans do następnego punktu oraz temperaturę
wody.
REJS: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas rejsu
łodzią żaglową. Domyślnie ich wskazania obejmują:
Prędkość wiatru rzeczywistego, prędkość GPS, kurs GPS,
namiar do punktu, dystans do następnego punktu, kąt wiatru
rzeczywistego oraz głębokość.
REGATY: Ten profil wyświetla instrumenty przydatne podczas
regat żeglarskich. Domyślnie ich wskazania obejmują:
Prędkość GPS, prędkość wiatru rzeczywistego, kąt wiatru
rzeczywistego, kierunek, namiar do punktu oraz dystans do
następnego punktu.
WŁASNY: Ten profil umożliwia dostosowanie strony tak, aby
wyświetlała instrumenty dopasowane do potrzeb
użytkownika. Domyślnie strona wyświetla informacje
dotyczące prędkości nad dnem.
2
Odblokowywanie profilu
Wybierz kolejno
> Profile > Odblokuj profil > Tak.
Przywracanie ustawień domyślnych profilu
Wszystkie ustawienia odblokowanych profili można przywrócić
do domyślnych wartości fabrycznych.
> Profile > Przywróć domyślne.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Bieżący profil lub Wszystkie profile.
3 Wybierz Tak.
Strony instrumentów
Przełączenie stron instrumentów
Na stronie głównej wybierz
lub
.
Konfigurowanie pól danych
Dane zawarte na każdej ze stron instrumentów mogą być
wyświetlane na różne sposoby, w zależności od danej strony.
Wybierz kolejno
> Konfiguruj pola danych.
Dodawanie strony instrumentów
Możesz również utworzyć własną stronę. Do własnej strony
możesz dodać maksymalnie trzy instrumenty z różnych kolekcji
instrumentów.
> DODAJ/USUŃ STRONĘ > Dodaj
1 Wybierz kolejno
stronę.
2 Wybierz FUNKCJA 1, FUNKCJA 2 lub FUNKCJA 3.
3 Wybierz stronę kolekcji instrumentów.
4 Wybierz numer.
5 W razie potrzeby wybierz pustą funkcję.
lub , aby przewijać strony instrumentów.
6 Wybierz
7 Wybierz stronę instrumentów, którą chcesz dodać.
Usuwanie strony instrumentów
> Strony > Usuń stronę.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
stronę,
którą
chcesz usunąć.
2
Wstęp
3 Wybierz Tak.
Zmiana kolejności stron instrumentów
Możesz zmienić kolejność stron instrumentów.
> Strony > Zmień kolejność stron.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz stronę instrumentów.
lub , aby przenieść stronę instrumentów
3 Wybierz
w górę lub w dół listy.
4 Wybierz Wybierz, aby umieścić stronę instrumentów
w nowym miejscu na liście.
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> Konfiguracja > System.
Jednostki: Ustawianie jednostek miary.
Kierunek: Ustawianie odniesienia i deklinacji wykorzystanych
do ustalania informacji o kierunku.
Sygnał dźwiękowy: Ustawianie zdarzeń, dla których
odtwarzane będą sygnały dźwiękowe.
POZYCJA GPS: Ustawianie formatu pozycji oraz układu
odniesienia. Układ odniesienia jest zależny od formatu
pozycji.
Autozasilanie: Umożliwia automatyczne włączanie urządzenia
po włączeniu sieci NMEA.
Język: Ustawia język tekstu wyświetlanego na ekranie.
Tryb działania: Wyświetlenie demonstracji funkcji urządzenia.
Czas: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu
letniego dla swojej lokalizacji.
Informacje systemowe: Wyświetla informacje dotyczące
oprogramowania.
USTAWIENIA DOMYŚLNE: Przywraca ustawienia fabryczne
w urządzeniu.
Kąt wiatru rzeczywistego: Alarm jest uruchamiany, gdy kąt
wiatru rzeczywistego osiągnie/przekroczy określoną wartość
lub spadnie poniżej tej wartości.
Napięcie urządzenia: Alarm jest uruchamiany, gdy napięcie
akumulatora osiągnie określoną wartość.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany, gdy lódź oddali się
na określoną odległość od punktu, w którym moduł GPS
otrzymał współrzędne zrzucenia kotwicy.
Dostępna długość liny: Alarm jest uruchamiany, gdy długość
liny kotwicznej zrzuconej z łodzi osiągnie określoną wartość.
Dystans przybicia dla kotwicy: Alarm jest uruchamiany, gdy
długość liny kotwicznej zrzuconej z łodzi spadnie poniżej
określonej wartości.
Wyświetlanie i edycja ustawień NMEA
Możesz wyświetlać informacje o urządzeniach NMEA lub NMEA
2000 oraz edytować opcje dla poszczególnych urządzeń.
1 Wybierz .
2 Wybierz Konfiguracja.
3 Wybierz NMEA 0183 lub Urządzenia NMEA 2000.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, takie jak wersja
oprogramowania lub numer seryjny, wybierz Lista
urządzeń.
• Aby zmienić etykietę urządzenia, wybierz Oznacz
urządzenia.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno
> Konfiguracja > Wyświetlanie.
Kolor: Ustawianie koloru ekranu
Podświetlenie: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Udostępnianie sieci: Udostępnia schemat kolorów,
konfigurację kolorów oraz ustawienia podświetlania
urządzeniom w obrębie sieci NMEA 2000 lub NMEA 0183.
Ustawienia alarmu
Wybierz kolejno
> System > Alarmy.
Płycizna: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Temperatura powierzchni: Alarm jest uruchamiany, gdy
przetwornik informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F)
wyższa lub niższa niż podana wartość temperatury.
Ilość pozostałego paliwa: Alarm jest uruchamiany, gdy ilość
pozostałego paliwa (na podstawie informacji o jego
przepływie z czujnika paliwa) osiągnięcie określony poziom.
Stan silnika: Alarm jest uruchamiany, gdy silnik wskaże
wystąpienie problemu.
Prędkość wiatru pozornego: Alarm jest uruchamiany, gdy
prędkość wiatru pozornego osiągnie bądź przekroczy
określoną wartość lub spadnie poniżej tej wartości.
Prędkość wiatru rzeczywistego: Alarm jest uruchamiany, gdy
prędkość wiatru rzeczywistego osiągnie/przekroczy
określoną wartość lub spadnie poniżej tej wartości.
Kąt wiatru pozornego: Alarm jest uruchamiany, gdy kąt wiatru
pozornego osiągnie/przekroczy określoną wartość lub
spadnie poniżej tej wartości.
Konfiguracja urządzenia
3
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMI™
20 jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tego znaku towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami
towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
®
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising