Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Stručný návod k obsluze

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Stručný návod k obsluze
GMI™ 20
Stručný návod k obsluze
Červen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01609-61_0A
2 Vyberte profil.
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Konfigurace zařízení
POZNÁMKA: Některé funkce jsou k dispozici pouze tehdy,
pokud jsou k zařízení připojeny příslušné snímače.
Zařízení GMI 20 vám umožňuje zobrazit data poskytnutá
snímači připojenými k zařízením pomocí sítě NMEA 2000 nebo
NMEA 0183.
®
®
Přejmenování profilu
> Profily > Přejmenovat profil.
1 Vyberte možnost
nebo
procházejte písmeny.
2 Výběrem možnosti
3 Výběrem možnosti Vybrat vyberte písmeno.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete vytvořit až tři vlastní profily. Do vlastního profilu můžete
přidat až deset stránek z více sbírek přístrojů.
> Profily > Vybrat profil.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Vlastní 1, Vlastní 2 nebo Vlastní 3.
3 Vyberte stránku.
4 Vyberte přístroj nebo více přístrojů.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete pokračovat v přidávání stránek přístrojů do
vlastního profilu, vyberte možnost Ano.
• Pokud chcete vlastní profil dokončit, vyberte možnost Ne.
Uzamčení profilu
Profil můžete uzamknout tak, aby nemohly být provedeny žádné
změny datových polí, rozložení stránek nebo počtu stránek,
které se mohou zobrazit najednou.
Vyberte možnost
> Profily > Uzamknout profil > Ano.
Odemčení profilu
Vyberte možnost
> Profily > Odemknout profil > Ano.
Obnovení profilů na výchozí nastavení
Výběrem se vrátíte do předchozího menu nebo na
obrazovku přístroje.
Výběrem zobrazíte menu pro přístroj nebo obrazovku.
nebo
Vyberte procházení stránek přístrojů a menu.
Vyberte zobrazení nastavení displeje.
Dvojitým výběrem zobrazte nastavení podsvícení.
Stisknutím a podržením zobrazíte nastavení vypnutí.
Profily jsou sbírkou stránek přístrojů, které je možné přizpůsobit.
Profily mohou být vytvořeny ze stránek přístrojů, které zobrazují
stejná data, například informace o rychlosti GPS a informace o
kurzu GPS.
V průběhu výchozího nastavení můžete vybrat aktuální profil
nebo vytvořit vlastní profil. Kdykoliv můžete vybrat jiný profil.
MOTOROVÝ ČLUN: Tento profil zobrazuje přístroje, které jsou
užitečné pro motorový člun. Dostupné výchozí přístroje
obsahují informace o rychlosti GPS, informace o kurzu GPS,
hloubku, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu a teplotě vody.
PLAVBA: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné při plavbou
plachetnicí. Dostupné výchozí přístroje obsahují rychlost
skutečného větru, informace o rychlosti GPS, informace o
kurzu GPS, směr k trasovému bodu, vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu, úhel skutečného větru a hloubce.
ZÁVOD PLACHETNIC: Tento profil zobrazuje přístroje užitečné
při závodu plachetnic. Dostupné výchozí přístroje obsahují
informace o rychlosti GPS, rychlost skutečného větru, úhel
skutečného větru, směr pohybu, směr k trasovému bodu a
vzdálenost k dalšímu trasovému bodu.
VLASTNÍ: Tento profil vám umožňuje přizpůsobit stránku pro
zobrazení přístrojů užitečných pro vaše specifické potřeba
pro plavbu lodí. Výchozí stránka zobrazuje informace o
rychlosti nad zemí.
2
Stránky přístrojů
Procházení stránek přístroje
Profily
Výběr profilu
1 Vyberte možnost
Nezamčené profily můžete obnovit na výchozí nastavení
výrobce.
> Profily > Obnovit výchozí nastavení.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Aktuální profil nebo Všechny profily.
3 Vyberte možnost Ano.
Na domovské stránce vyberte ikonu
nebo
.
Konfigurace datových polí
Data poskytnutá na stránce přístroje lze zobrazit různými
způsoby v závislosti na stránce přístroje, která je zobrazena.
Vyberte možnost
> Konfigurovat datová pole.
Přidání stránky přístroje
Můžete vytvořit vlastní stránku. Můžete přidat až tři přístroje ze
sbírek přístrojů, které se zobrazí na vlastní stránce.
> PŘIDAT/ODEBRAT STRÁNKU >
1 Vyberte možnost
Přidat stránku.
2 Vyberte možnost JEDNA FUNKCE, DVĚ FUNKCE, nebo
TŘI FUNKCE.
3 Vyberte sbírku stránky přístroje.
4 Vyberte číslo.
5 V případě potřeby vyberte prázdnou funkci.
nebo
procházejte stránkami
6 Výběrem možnosti
přístrojů.
7 Vyberte stránku přístroje, kterou chcete přidat.
Odebrání stránky přístroje
> Stránky > Odebrat stránku.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte stránku, kterou chcete odebrat.
3 Vyberte možnost Ano.
> Profily > Vybrat profil.
Úvod
Změna pořadí stránek přístrojů
Můžete změnit pořadí stránek přístrojů.
> Stránky > Změnit pořadí stránek.
1 Vyberte možnost
Vyberte
stránku
přístroje.
2
nebo
přesunete stránku přístroje
3 Výběrem možnosti
nahoru nebo dolů v pořadí.
4 Výběrem možnosti Vybrat umístíte stránku přístroje do
nového umístění v pořadí.
Konfigurace zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém.
Jednotky: Nastavuje měrné jednotky.
Směr pohybu: Nastaví reference a odchylku použité při výpočtu
směru pohybu.
Signalizační zařízení: Nastaví, kdy jsou použity zvuky.
POZICE GPS: Nastaví formát souřadnic a datum mapy. Datum
mapy je závislé na formátu souřadnic.
Automatické napájení: Umožňuje zařízení, aby se zapnulo
automaticky, pokud je zapnuta síť NMEA.
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.
Provozní režim: Zobrazí představení funkcí zařízení.
Čas: Nastaví formát času, časovou zónu a zimní/letní čas pro
vaši polohu.
Informace o systému: Zobrazí informace o softwaru.
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY: Vynuluje nastavení na
nastavení z výroby.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud se loď
pohybuje v zadané rychlosti od bodu, ve kterém systém GPS
obdržela souřadnice o místě spuštění kotvy.
Celková délka lana na palubě: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud délka lana zataženého z lodi dosáhne zadané délky.
Vzdálenost pro zakotvení: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud
je délka lana zataženého z lodi nižší než zadaná délka.
Zobrazení a úprava nastavení NMEA
Můžete zobrazit informace o zařízení NMEA nebo NMEA 2000 a
změnit konkrétní volby zařízení.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení.
3 Vyberte možnost NMEA 0183 nebo Zařízení NMEA 2000.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete zobrazit informace o zařízení, například
verzi softwaru a sériové číslo, vyberte možnost Seznam
zařízení.
• Pokud chcete změnit označení zařízení, vyberte možnost
Označení zařízení.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Nastavení displeje
Vyberte možnost
> Nastavení > Displej.
Barva: Nastaví barvu obrazovky.
Podsvícení: Nastavení jasu pozadí.
Sdílení sítě: Sdílí nastavení barev a podsvícení se zařízeními
v rámci sítě NMEA 2000 nebo NMEA 0183.
Nastavení alarmu
Vyberte možnost
> Systém > Alarmy.
Mělká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude hloubka
nižší než je stanovená hodnota.
Hluboká voda: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud bude
hloubka vyšší než je stanovená hodnota.
Povrchová teplota: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud
převodník ohlásí teplotu, která je vyšší nebo nižší o 1,1 °C
(2 °F) než stanovená teplota.
Celkové množství paliva na palubě: Nastaví alarm, aby se
spustil, pokud zbývající palivo (na základě informací o
průtoku paliva ze snímače paliva), dosáhne zadanou úroveň.
Stav motoru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud motor hlásí,
že nastal problém.
Rychlost zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud je rychlost zdánlivého větru nad nebo pod hodnotou
zadané rychlosti.
Rychlost skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil,
pokud je rychlost skutečného větru nad nebo pod hodnotou
zadané rychlosti
Úhel zdánlivého větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je
úhel zdánlivého větru stejný, vyšší než nebo nižší než je
zadaný úhel.
Úhel skutečného větru: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud je
úhel skutečného větru stejný, vyšší než nebo nižší než je
zadaný úhel
Napětí jednotky: Nastaví alarm, aby se spustil, pokud napětí
baterie dosáhne zadané úrovně.
Konfigurace zařízení
3
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
GMI™ 20 je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tuto ochrannou známku nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky
asociace National Marine Electronics Association.
®
®
®
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising