Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Brukerveiledning

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Brukerveiledning
GNX™ 120/130
Brukerveiledning
Mars 2016
190-01846-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Nexus er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX™ og GND™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Låse opp kontrollene .............................................................. 1
Profiler............................................................................. 1
Velge en profil ............................................................................. 1
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger .............................. 1
Instrumentsider .............................................................. 1
Bla gjennom instrumentsider ...................................................... 1
Bruke Bla automatisk ............................................................. 1
Legge til en instrumentside ......................................................... 1
Fjerne en instrumentside ............................................................ 1
Endre oppsettet til instrumentsider ............................................. 1
Konfigurere datafeltene .............................................................. 2
Filtrering av data .................................................................... 2
Justere frekvensen for dataoppdatering ................................ 2
Konfigurere diagramdatafelt ................................................... 2
Konfigurere målerdatafelt ....................................................... 2
Bruke tidtakeren for kappseiling ................................................. 2
Konfigurasjon av enheten ............................................. 2
Systeminnstillinger ...................................................................... 2
Velge retningstype ................................................................. 2
Konfigurere piperen ............................................................... 3
Konfigurere posisjonsformat .................................................. 3
Skjerminnstillinger ....................................................................... 3
Konfigurere datakilder ................................................................. 3
Løse en konflikt med kombinerte nettverk .................................. 3
Betjene tastaturet ........................................................... 3
Konfigurere et instrument for bruk med tastaturet ...................... 3
Konfigurere visningsrekkefølgen på tastaturet ........................... 3
Konfigurere forhåndsinnstillinger på tastaturet ........................... 4
Deaktivere tastaturbetjening på et instrument ............................ 4
Tillegg.............................................................................. 4
Registrere enheten ..................................................................... 4
NMEA 2000 Informasjon om datatype ........................................ 4
NMEA 0183 dataypeinformasjon ................................................ 4
Ordliste over forkortelser ............................................................ 4
Informasjon om datatype ............................................................ 5
Indeks.............................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
MERK: Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige når aktuelle
sensorer er koblet til enheten.
Du kan bruke det maritime instrumentet til å vise datakilder fra
sensorer via et NMEA 2000 nettverk.
Selv om instrumentet ikke kan motta NMEA 0183 data direkte,
kan de vise NMEA 0183 data fra kilder som er koblet til en GNX
20 eller GNX 21 enhet (selges separat) på samme NMEA 2000
nettverk.
Instrumentet kan også motta data fra Nexus instrumenter og
sensorer ved hjelp av en GND™ 10 enhet (selges separat).
®
®
®
KAPPSEILAS: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk
i seilbåt under kappseilas. Tilgjengelige standardinstrumenter
inkluderer informasjon om GPS-hastighet, faktisk vindstyrke,
faktisk vindvinkel, styrekurs, retning til veipunkt og avstand til
neste veipunkt.
EGENDEFINERT: Med denne profilen kan du tilpasse siden slik
at den viser instrumenter som er nyttige for dine behov.
Standardsiden viser informasjon om hastighet over land.
Velge en profil
> OPPSETT > PROFILER.
1 Velg
2 Velg en profil.
Gjenopprette profiler til standardinnstillinger
Du kan gjenopprette profiler til opprinnelige fabrikkinnstillinger.
> OPPSETT > PROFILER > NULLSTILL
STANDARDINNSTILLINGER.
2 Velg GJELDENDE PROFIL eller ALLE PROFILER.
1 Velg
Instrumentsider
Bla gjennom instrumentsider
Velg
eller
fra en hvilken som helst side.
Bruke Bla automatisk
Velg for å gå tilbake til forrige meny eller til instrumentsiden.
Velg for å vise menyen for en instrumentside.
eller
Velg for å bla gjennom instrumentsider og menyer.
Velg for å vise skjerminnstillingene.
Velg to ganger for å vise innstillingene for bakgrunnsbelysning.
Hold inne for å vise innstillingene for strøm av.
Låse opp kontrollene
Kontrollene på enheten låses automatisk etter ett minutt. Denne
funksjonen reduserer antallet utilsiktede knappetrykk forårsaket
av vannsprut eller vanndråper. Når kontrollene er låst, vises ikonet når du velger en knapp på enheten.
MERK: Du kan velge OPPSETT > BERØRINGSTASTELÅS for
å deaktivere låsefunksjonen på enheten.
Hold inne både
og
samtidig.
-ikonet forsvinner når kontrollene låses opp.
Profiler
Profiler er samlinger av instrumentsider som kan tilpasses. Du
kan opprette profiler av instrumentsider som viser lignende data,
for eksempel informasjon om GPS-hastighet og GPS-kurs.
Under det første oppsettet kan du velge en forhåndsinnstilt
profil. Du kan også opprette en tilpasset profil. Du kan når som
helst velge en annen profil.
HURTIGBÅT: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk i
hurtigbåt. Tilgjengelige standardinstrumenter inkluderer
informasjon om GPS-hastighet, GPS-kurs, dybde, retning til
veipunkt, avstand til neste veipunkt og vanntemperatur.
SJØREISE: Denne profilen viser nyttige instrumenter for bruk i
seilbåt. Tilgjengelige standardinstrumenter inkluderer faktisk
vindstyrke, informasjon om GPS-hastighet, GPS-kurs, retning
til veipunkt, avstand til neste veipunkt, faktisk vindvinkel og
dybde.
Innledning
Du kan bruke Bla automatisk til å se gjennom alle
instrumentsidene automatisk.
> OPPSETT > BLA AUTOMATISK.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg BLA AUTOMATISK for å slå Bla automatisk på eller
av.
• Velg INTERVALL FOR BLA AUTOMATISK for å justere
hvor lenge hver instrumentside vises.
Legge til en instrumentside
Du kan opprette en egendefinert side. Du kan legge til opptil tre
instrumenter fra instrumentsamlinger som skal vises på en
egendefinert side.
> LEGG TIL / FJERN SIDE > LEGG TIL SIDE.
1 Velg
2 Velg ÉN FUNKSJON, TO FUNKSJONER eller TRE
FUNKSJONER.
3 Velg en instrumentsidesamling.
4 Velg et antall.
5 Velg eventuelt en tom funksjon.
eller
for å bla gjennom instrumentsidene.
6 Velg
7 Velg en instrumentside for å legge den til.
Fjerne en instrumentside
1 Velg instrumentsiden som skal fjernes.
> LEGG TIL / FJERN SIDE > FJERN SIDE.
2 Velg
Velg
JA.
3
Endre oppsettet til instrumentsider
MERK: Du kan endre oppsettet til en instrumentside, slik at den
viser opptil tre datafelter fra tilkoblede instrumenter.
> REDIGER
1 På instrumentsiden du vil endre, velger du
GJELDENDE SIDE > ENDRE OPPSETT.
2 Velg antallet felter som skal vises på instrumentsiden.
3 Velg feltet du vil endre.
4 Velg en kategori.
5 Velg dataene som skal vises i feltet.
1
6 Gjenta trinn 3 til 5 for hvert felt du vil endre.
7 Velg FERDIG.
Konfigurere datafeltene
Data som angis på en instrumentside, kan vises på ulike måter
avhengig av instrumentsiden som vises.
> KONFIGURER DATAFELTER.
1 Velg
2 Velg et datafelt.
3 Velg et konfigurasjonsalternativ.
4 Juster konfigurasjonen.
Filtrering av data
Visse typer data kan filtreres for å styre hvor raskt det maritime
instrumentet reagerer på endringer i dataene (Informasjon om
datatype, side 5).
>
1 Når du ser dataene du trenger å filtrere, velger du
KONFIGURER DATAFELTER.
2 Velg et datafelt.
3 Velg FILTRERINGSINNSTILLING.
4 Juster filterinnstillingen.
• Hvis du setter filteret til 0, deaktiveres filtreringen.
• Jo høyere filterinnstillingen er, jo mer gradvis vil
instrumentet vise endringene i dataene det mottar.
Når du for eksempel øker filterinnstillingen for
vindstyrkedata, blir instrumentet mindre følsomt for
vindkast og viser en mer konstant vindstyrke.
Bruke tidtakeren for kappseiling
Hvis du vil se tidtakeren for kappseiling på en side, må du legge
den til som et datafelt i kategorien SEILING.
Du kan bruke tidtakeren for kappseiling til å telle ned til en
kappseilas og deretter måle varigheten av kappseilasen.
Tidtakeren for kappseiling er synkronisert med andre GNX
instrumenter og kompatible kartplottere Garmin på samme
NMEA 2000 nettverk.
TIPS: Du kan åpne skjermbildet for tidtakeren raskt ved å holde
inne
på en hovedside. Denne snarveien fungerer fra alle
sider, uansett om du har lagt til tidtakeren for kappseiling på
siden.
1 På en side med tidtakeren for kappseiling som et datafelt
velger du
> KONFIGURER DATAFELTER >
INNSTILLINGER FOR TIDTAKER.
2 Velg et alternativ:
• Når enheten er i modus før kappseiling og tidtakeren ikke
er i gang, velger du START for å starte tidtakeren før
kappseiling. Du kan også velge NULLSTILL for å nullstille
tidtakeren før kappseiling eller OPPSETT for å justere den
første verdien for tidtakeren før kappseiling.
• Når tidtakeren før kappseiling er i gang (teller nedover),
velger du
eller
for å flytte tidtakeren til neste minutt
oppover eller nedover. Du kan også velge STOPP for å
stoppe tidtakeren før kappseiling.
• Når tidtakeren for kappseiling er i gang (teller oppover),
velger du STOPP for å stoppe tidtakeren for kappseiling.
Du kan også velge
for å nullstille tidtakeren til 0:00.
®
Justere frekvensen for dataoppdatering
Du kan justere frekvensen som det maritime instrumentet viser
oppdaterte data med.
> KONFIGURER DATAFELTER når du ser
1 Velg
instrumentskjermbildet med dataene du vil justere.
2 Velg et datafelt.
3 Velg OPPDATERINGSFREKVENS.
4 Velg en oppdateringsfrekvens.
Eksempler på hastigheter for oppdateringsfrekvenser vises
ved siden av hvert valg.
Konfigurere diagramdatafelt
Enkelte instrumentsider med én funksjon viser diagramdata
(Informasjon om datatype, side 5). Du kan konfigurere
hvordan dataene vises i disse diagrammene.
>
1 På en instrumentside med et diagram velger du
KONFIGURER DATAFELTER > INNSTILLINGER FOR
DIAGRAM.
MERK: Menyelementet INNSTILLINGER FOR DIAGRAM
vises ikke på instrumentsider som ikke inneholder et
diagram.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi hvor lenge diagramdataene vises, velger
du DIAGRAM, VARIGHET.
• Hvis du vil konfigurere skalaen for verdiene som vises i
diagrammet, velger du DIAGRAM, SKALA.
Konfigurere målerdatafelt
Enkelte datatyper kan vises som en måler når de vises som den
siste funksjonen på en instrumentside med to funksjoner
(Informasjon om datatype, side 5). Du kan konfigurere
hvordan dataene vises på måleren.
>
1 På en instrumentside med en måler velger du
KONFIGURER DATAFELTER > MÅLERINNSTILLINGER.
MERK: Menyelementet MÅLERINNSTILLINGER vises ikke
på instrumentsider som ikke inneholder en måler.
2 Velg en verdi for å justere grensene for måleren.
2
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg
> OPPSETT > SYSTEM.
MÅLEENHETER: Angir måleenheter.
RETNING: Angir referansen og avviket som brukes under
beregning av styrekurs.
PIPER: Angir når det skal brukes lydvarsler.
GPS-POSISJON: Angir posisjonsformat og kartdatum.
Kartdatum avhenger av posisjonsformat.
AUTO PÅ: Gjør det mulig for enheten å slå seg på automatisk
når NMEA nettverket slås på.
SPRÅK: Angir skjermspråket.
KLOKKESLETT: Angir tidsformat, tidssone og sommertid for
posisjonen din.
SYSTEMINFORMASJON: Viser informasjon om programvaren.
FABRIKKINNSTILLINGER: Tilbakestiller innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Velge retningstype
> OPPSETT > SYSTEM > RETNING.
1 Velg
2 Velg NORDREFERANSE.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi magnetisk variasjon for GPS-posisjonen
automatisk, velger du MAGNETISK.
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du SANN.
• Hvis du vil angi nord for rutenett som retningsreferanse
(000º), velger du RUTENETT.
Justere avviket i styrekursen
Avviket i styrekursen angis automatisk som standard. Du kan
justere denne verdien manuelt.
> OPPSETT > SYSTEM > RETNING > VARIANS >
1 Velg
BRUKERDEFINERT VARIANS.
Konfigurasjon av enheten
2 Juster avviket.
for å lagre avviksjusteringen.
3 Velg
Konfigurere piperen
Du kan konfigurere at piperen skal avgi lyd når du trykker på
tastene.
Velg
> OPPSETT > SYSTEM > PIPER.
Konfigurere posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatum med
mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet
posisjonsformat.
> OPPSETT > SYSTEM > GPS-POSISJON.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning vises i, velger du
POSISJONSFORMAT.
• Hvis du vil endre koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter, velger du KARTDATUM.
Knapp Funksjon
Velg for å bla gjennom lysstyrker for bakgrunnlys på det
maritime instrumentet og tastaturet.
Hold nede for å angi søvnmodus for det maritime instrumentet
og tastaturet.
Skjerminnstillinger
Velg
> OPPSETT > VISNING.
BAKGRUNNSBELYSNING: Angir lysstyrken for
bakgrunnslyset.
FARGE: Angir skjermfargen.
NETTVERKSDELING: Deler innstillinger for farge, bakgrunnslys
og piper med enheter på NMEA 2000 nettverket.
À til Ã
Konfigurere datakilder
Konfigurere et instrument for bruk med
tastaturet
Sensorer som er koblet til instrumentet, leverer data, for
eksempel informasjon om vind eller hastighet, og kan
konfigureres via instrumentet ditt. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se i brukerveiledningen for den enkelte
sensoren.
> OPPSETT > DATAKILDER.
1 Velg
Velg
en
datakategori.
2
3 Hvis mer enn én sensor på båten leverer data fra kategorien,
velger du en sensor som skal konfigureres.
4 Velg et konfigurasjonsalternativ, og konfigurer innstillingen.
Løse en konflikt med kombinerte nettverk
Når enheten er slått på, kan den registrere når den er
synkronisert med instrumenter på et annet nettverk. Dette kan
skje hvis enheten tidligere er installert på et annet fartøy og
synkronisert med instrumenter på nettverket på det andre
fartøyet. Hvis fabrikkinnstillingene ikke gjenopprettes
(Gjenopprette profiler til standardinnstillinger, side 1), oppdager
enheten en konflikt som må løses.
> OPPSETT > KOMBINERTE NETTVERK
1 Velg
OPPDAGET.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil synkronisere eksisterende instrumenter på
nettverket mot enheten, velger du NEI.
• Hvis du vil synkronisere enheten mot eksisterende
instrumenter på nettverket, velger du JA.
Betjene tastaturet
Du kan betjene alle kompatible maritime instrumenter på NMEA
2000 nettverket med tastaturet. Alle kompatible maritime
instrumenter må være koblet til det samme NMEA 2000
nettverket, og du kan konfigurere rekkefølgen de skal betjenes i.
MERK: Tastaturet er ikke kompatibelt med alle maritime
instrumenter fra Garmin. Du finner en komplett liste over
kompatible instrumenter på www.garmin.com/GNXkeypad.
Betjene tastaturet
forhåndsinnstillinger. Velg for å angi at alle visninger skal bytte
til en side med konfigurerte forhåndsinnstillinger.
Velg for å bytte det maritime instrumentet du betjener med
tastaturet.
Velg for å bla gjennom sidene på det valgte maritime instrumentet.
Alle kompatible maritime instrumenter som skal betjenes med
tastaturet, må være koblet til det samme NMEA 2000 nettverket
som tastaturet.
Du må utføre denne prosedyren for hvert enkelt kompatibelt
instrument som du legger til i NMEA 2000 nettverket.
> OPPSETT > OPPSETT FOR EKSTERNT
1 Velg
TASTATUR på et kompatibelt maritimt instrument som er
koblet til det samme NMEA 2000 nettverket som tastaturet.
MERK: Hvis KOMBINERTE NETTVERK OPPDAGET vises i
stedet for OPPSETT FOR EKSTERNT TASTATUR, må
konflikten med kombinerte nettverk løses før du kan betjene
instrumentet med tastaturet (Løse en konflikt med kombinerte
nettverk, side 3).
2 Velg JA for å aktivere tastaturbetjening på instrumentet.
3 Gjenta trinn 1 til 2 for hvert av de kompatible instrumentene
du vil betjene med tastaturet.
Konfigurere visningsrekkefølgen på
tastaturet
Du kan konfigurere hvordan tastaturet blar gjennom tilkoblede
maritime instrumenter med knappene
.
> OPPSETT > OPPSETT FOR EKSTERNT
1 Velg
TASTATUR > ANGI SKJERMREKKEFØLGE på et
kompatibelt maritimt instrument som er koblet til det samme
NMEA 2000 nettverket som tastaturet.
Enheten søker i nettverket etter andre tilkoblede
instrumenter.
MERK: Plasseringen til enheten i den gjeldende
visningsrekkefølgen vises til høyre for menyelementet ANGI
SKJERMREKKEFØLGE. Hvis enheten for eksempel er
nummer to i en serie med fire enheter, vises 2:4 på menyen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis riktig antall tilkoblede instrumenter vises, velger du
FORTSETT.
3
• Hvis feil antall tilkoblede instrumenter vises, må du
kontrollere strømtilførselen og tilkoblingene på alle
kompatible instrumenter. Deretter velger du PRØV PÅ
NYTT.
MERK: Hvis det ikke er oppført riktig antall instrumenter,
kan det skyldes et kombinert nettverk. Konflikten med et
kombinert nettverk må løses for at du skal kunne betjene
alle tilkoblede enheter med tastaturet (Løse en konflikt
med kombinerte nettverk, side 3).
3 Angi rekkefølgen på enheten, og velg OK.
4 Gjenta trinn 1 til 3 for hver tilkoblet enhet.
Konfigurere forhåndsinnstillinger på
tastaturet
Alle de fire forhåndsinnstillingsknappene på tastaturet kan
tilordnes til en instrumentside.
TIPS: Mens det vises en instrumentside på et maritimt
instrument som betjenes med tastaturet, kan du raskt tildele en
forhåndsinnstillingsknapp til instrumentsiden ved å holde inne
forhåndsinnstillingsknappen i tre sekunder.
> OPPSETT > OPPSETT FOR EKSTERNT
1 Velg
TASTATUR > ANGI FORHÅNDSNNSTILLINGER på et
kompatibelt maritimt instrument som er koblet til det samme
NMEA 2000 nettverket som tastaturet.
2 Velg en forhåndsinnstillingsknapp.
3 Velg nummeret til instrumentsiden i den gjeldende
visningsrekkefølgen som du vil tilordne til
forhåndsinnstillingsknappen.
4 (Valgfritt) Gjenta trinn 1 til 3 for hver
forhåndsinnstillingsknapp.
5 (Valgfritt) Gjenta trinn 1 til 4 på hvert ekstra instrument.
Deaktivere tastaturbetjening på et
instrument
Du kan deaktivere tastaturbetjening på alle kompatible maritime
instrumenter.
> OPPSETT > OPPSETT FOR EKSTERNT
1 Velg
TASTATUR > IGNORER EKSTERNT TASTASTUR på et
kompatibelt maritimt instrument som er koblet til det samme
NMEA 2000 nettverket som tastaturet.
2 Velg JA.
Det maritime instrumentet betjenes ikke lenger med
tastaturet.
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
NMEA 2000 Informasjon om datatype
Hver sensor som er sertifisert for NMEA 2000, gir unik
informasjon til skjermenheten som er sertifisert for NMEA 2000.
Dataene du kan se på skjermen, avhenger av sensorene som
du har installert og konfigurert. Se i installeringsinstruksjonene
for skjermenheten fra Garmin eller for instrumentet som gir
NMEA 2000 PGN-datatypeinformasjon.
NMEA 0183 dataypeinformasjon
Selv om instrumentet ikke kan motta NMEA 0183 data direkte,
kan de vise NMEA 0183 data fra kilder som er koblet til en GNX
4
20 eller GNX 21 enhet (selges separat) på samme NMEA 2000
nettverk.
Hver sensor som er sertifisert for NMEA 0183, gir unik
informasjon til skjermenheten som er sertifisert for NMEA 0183.
Dataene du kan se på skjermen, avhenger av sensorene som
du har installert og konfigurert. Se installeringsinstruksjonene
som følger med skjermenheten fra Garmin eller instrumentet for
NMEA 0183-datatypeinformasjon.
Ordliste over forkortelser
Denne enheten bruker forkortelser på mange skjermbilder for å
angi hvilken type data som blir vist.
ABS: (ABSOLUTT LUFTFUKTIGHET) Relativt til et annet
datafelt. For eksempel, relativ luftfuktighet.
AIR: Lufttemperaturen.
ATW: (ANKOMST NESTE VEIPUNKT) Beregnet ankomsttid
ved neste veipunkt under navigering.
AVG: (GJENNOMSNITTLIG BÅTHASTIGHET) Gjennomsnittlig
mengde.
AWA: (RELATIV VINDVINKEL) Vindvinkelen, målt i henhold til
baugen.
AWS: (RELATIV VINDSTYRKE) Målt vindstyrke.
BAR: (BAROMETER) Kalibrert gjeldende trykk.
BAT: (BATTERI) Batterispenningen.
BSP: (BÅTENS HASTIGHET) Båtens hastighet i vannet.
BSP: (BÅTENS HASTIGHET) Båtens hastighet i vannet.
BTW: (RETNING TIL VEIPUNKT) Retningen fra gjeldende
posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du
navigerer.
COG: (KURS OVER BAKKEN) Faktisk reiseretning, uavhengig
av løypen og midlertidige variasjoner i retning.
DIS: (AVSTAND) Den tilbakelagte distansen under navigering.
DPT: (DYBDE) Vanndybden. Enheten må være koblet til en
NMEA 0183 eller NMEA 2000 enhet som kan innhente
vanndybden.
DRF: (AVDRIFT) Hastigheten til strømmen.
DTL: (AVSTAND TIL STARTLINJE) Avstanden til startlinjen i
kappseilingsmodus.
DTW: (AVSTAND TIL VEIPUNKT) Avstanden til neste veipunkt
under navigering.
ECN: (DRIVSTOFFØKONOMI FOR MOTOR) Modifikator for en
verdi, for eksempel drivstofforbruk.
ELV: (HØYDE) Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
ENG: (MOTOR) En modifikator for en motorverdi, for eksempel
spenning eller O/MIN.
ERR: () Feilmargin i forhold til gjeldende posisjon, ved bruk av
GPS.
FLO: (HASTIGHET FOR DRIVSTOFFSTRØM FOR MOTOR)
Modifikator for en verdi, for eksempel hastighet for
drivstoffstrøm.
FUEL: Modifikator for en drivstoffverdi, for eksempel
drivstofforbruk eller hastighet for drivstoffstrøm.
GWD: (BAKKEVINDRETNING) Vindretningen i forhold til
bakken, med referanse fra nord.
GWS: (BAKKEVINDSTYRKE) Vindstyrken i henhold til bakken.
HDG: (RETNING) Retningen båten peker.
HUM: (LUFTFUKTIGHET) Graden av luftfuktighet.
LINE: Når det brukes med SNITTFART MOT MÅL, vises verdien
for snittfart mot mål til startlinjen.
MAX: (MAKSIMAL SOG) Maksimal verdi for et annet datafelt.
For eksempel maksimal hastighet.
Tillegg
MIN: () Minimal verdi for et annet datafelt. For eksempel minimal
hastighet.
ODO: (KILOMETERTELLER) En løpende oversikt over den
tilbakelagte avstanden for samtlige turer. Denne
sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
OTH: (MOTSATT KURSRETNING) Fartøyets motsatte
kursretning basert på den gjeldende bauteretningen.
POS: (POSISJON) Fartøyets gjeldende posisjon.
RACE: Tidtakeren for kappseillas.
REL: (RELATIV LUFTFUKTIGHET) Relativt til et annet datafelt.
For eksempel, relativ luftfuktighet.
RPM: (MOTOR, O/MIN) Motorens omdreininger per minutt fra
turtelleren.
RUD: (RORVINKEL) Roret relativt til et annet datafelt. For
eksempel rorvinkel.
SEA: (SJØTEMPERATUR) Temperaturen i vannet. Enheten må
være koblet til en NMEA 0183-enhet eller en NMEA 2000
enhet som kan innhente vanntemperatur.
SOG: (HASTIGHET OVER BAKKEN) Faktisk reisehastighet,
uavhengig av løypen og midlertidige variasjoner i retning.
TRP: (TUR) En modifikator for et annet felt, for eksempel en
tripteller eller drivstoff brukt for tur.
Datafelt
Kategori
MOTOR, O/MIN
MOTOR
MOTORTEMPERATUR
MOTOR
DRIVSTOFFØKONOMI FOR
MOTOR
MOTOR
Tilgjengelig på
en side med én
funksjon?
TTB: (TIME-TO-BURN) Tiden som trengs for å komme til
startlinjen før en kappseiling.
TTL: (TID TIL STARTLINJE) Beregnet tid for å komme til
startlinjen.
TWA: (REELL VINDVINKEL) Vindvinkelen i henhold til vannet
med referanse fra baugen med babord- eller styrbordvinkel
opptil 180 grader.
TWD: (FAKTISK VINDRETNING) Den faktiske vindretningen i
henhold til nord.
TWS: (REELL VINDSTYRKE) Den faktiske vindstyrken i
henhold til fartøyet.
UTC: UTC (Universal Time Coordinated).
VMG: (VEIPUNKT-VMG) Hastigheten du nærmer deg en
destinasjon langs en rute med under navigering.
WND: (WIND-VMG) Verdien for SNITTFART MOT MÅL under
navigering i motvind.
XTE: En kryssrutefeil.
Informasjon om datatype
Tilgjengelig på en
side med to eller tre
funksjoner?
Diagramvisning tilgjengelig?*
Målervisning
tilgjengelig?**
Filtrering av
data tilgjengelig?
HASTIGHET FOR DRIVSTOFF- MOTOR
STRØM FOR MOTOR
MOTORSPENNING
MOTOR
KURS OVER BAKKEN
GPS
HØYDE
GPS
GPS-FEIL
GPS
GPS-POSISJON
GPS
HASTIGHET OVER BAKKEN
GPS
ANKOMST NESTE VEIPUNKT
NAVIGASJON
RETNING TIL VEIPUNKT
NAVIGASJON
KRYSSRUTEFEIL
NAVIGASJON
AVSTAND TIL VEIPUNKT
NAVIGASJON
RETNING
NAVIGASJON
TID TIL VEIPUNKT
NAVIGASJON
RELATIV VINDVINKEL
SEILING
RELATIV VINDSTYRKE
SEILING
MOTSATT KURSRETNING
SEILING
TIDTAKER
SEILING
REELL VINDVINKEL
SEILING
FAKTISK VINDRETNING
SEILING
REELL VINDSTYRKE
SEILING
VEIPUNKT-VMG
SEILING
Tillegg
5
Datafelt
Kategori
WIND-VMG
SEILING
AVSTAND TIL STARTLINJE
SEILING
TIME-TO-BURN
SEILING
TID TIL STARTLINJE
SEILING
VMG TIL STARTLINJE
SEILING
MOTORSPENNING
SYSTEM
Tilgjengelig på
en side med én
funksjon?
Tilgjengelig på en
side med to eller tre
funksjoner?
Diagramvisning tilgjengelig?*
Målervisning
tilgjengelig?**
Filtrering av
data tilgjengelig?
SYSTEM
GJENNOMSNITTLIG SOG
TUR
AVSTAND (siden strømmen ble TUR
slått på)
MAKSIMAL SOG
TUR
MAKSIMAL BÅTHASTIGHET
TUR
KILOMETERTELLER
TUR
TURAVSTAND
TUR
DRIVSTOFFORBRUK, TUR
TUR
RORVINKEL
FARTØY
BÅTENS HASTIGHET
VANN
DYBDE
VANN
AVDRIFT
VANN
FAST
VANN
VANNTEMPERATUR
VANN, TEMPERATUR
LUFTTEMPERATUR
VÆR, TEMPERATUR
BAROMETER
VÆR
BAKKEVINDRETNING
VÆR
BAKKEVINDSTYRKE
VÆR
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VÆR
EGENDEFINERTE PC-DATA
EGENDEFINERTE
DATA
* Diagramvisning, hvis det er tilgjengelig for en datatype, kan
bare vises på sider med én funksjon (Konfigurere
diagramdatafelt, side 2).
** Målervisning, hvis det er tilgjengelig for en datatype, kan bare
vises på sider med to funksjoner, når datatypen er den siste
funksjonen på siden (Konfigurere målerdatafelt, side 2).
6
Tillegg
Indeks
B
bla automatisk 1
D
data 3
datafelter 4
E
enhet, registrering 4
F
feilsøking 3
I
innstillinger 2, 3
instrumenter 1
fjerne sider 1
konfigurasjon 2
legge til sider 1
L
låse 1
låse opp 1
N
NMEA 0183 4
P
piper 3
posisjonsformat 3
produktregistrering 4
profiler 1
gjenopprette 1
velge 1
R
registrere enheten 4
retning 2
type 2
S
sider 1
skjerminnstillinger 3
systeminformasjon 2
T
tastatur 3, 4
tidtaker 2
tidtaker for kappseiling 2
Indeks
7
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising