Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Brugervejledning

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Brugervejledning
GNX™ 120/130
Brugervejledning
Marts 2016
190-01846-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Nexus er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNX™ og GND™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Oplåsning af betjeningsknapperne ........................................ 1
Profiler............................................................................. 1
Valg af en profil ........................................................................... 1
Gendanne profiler til deres standardindstillinger ........................ 1
Instrumentsider .............................................................. 1
Bladre gennem instrumentsider .................................................. 1
Brug af automatisk rullefunktion ............................................. 1
Tilføjelse af en instrumentside .................................................... 1
Fjernelse af en instrumentside .................................................... 1
Redigering af layout for instrumentsider ..................................... 1
Konfiguration af datafelterne ...................................................... 2
Filtrering af data ..................................................................... 2
Justering af dataopdateringshastigheden .............................. 2
Konfiguration af grafdatafelter ............................................... 2
Konfiguration af målerens datafelter ...................................... 2
Brug af stopuret til kapsejlads ..................................................... 2
Enhedskonfiguration......................................................2
Systemindstillinger ...................................................................... 2
Valg af kursvisningstype ........................................................ 2
Konfiguration af bipper ........................................................... 3
Konfiguration af positionsformat ............................................ 3
Displayindstillinger ...................................................................... 3
Konfiguration af datakilder .......................................................... 3
Løsning af en konflikt vedrørende kombineret netværk ............. 3
Tastaturfunktion............................................................. 3
Opsætning af et instrument til brug med tastaturet .................... 3
Opsætning af rækkefølgen af tastaturvisninger .......................... 3
Opsætning af forprogrammerede knapper på tastatur ............... 4
Deaktivering af tastaturstyring på et instrument ......................... 4
Appendiks....................................................................... 4
Registrering af din enhed ........................................................... 4
NMEA 2000 Oplysninger om datatype ....................................... 4
NMEA 0183 Oplysninger om datatype ....................................... 4
Ordliste over forkortelser ............................................................ 4
Oplysninger om datatype ............................................................ 5
Indeks.............................................................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
BEMÆRK: Visse funktioner er kun tilgængelige, hvis de
relevante sensorer er tilsluttet enheden.
Navigeringsudstyret giver dig mulighed for at få vist datakilder
fra sensorer via et NMEA 2000 netværk.
Selvom udstyret ikke kan modtage NMEA 0183-data direkte,
kan det vise NMEA 0183 data fra kilder, der er sluttet til en GNX
20 eller GNX 21 enhed (sælges separat) på samme NMEA 2000
netværk.
Udstyret kan også modtage data fra Nexus instrumenter og
sensorer vha. en GND™ 10 enhed (sælges separat).
®
®
®
GPS-kursoplysninger, pejling til waypoint, afstand til næste
waypoint, sand vindvinkel og dybde.
KAPSEJLADS: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige
til kapsejlads i en sejlbåd. Tilgængelige standardinstrumenter
omfatter GPS-hastighedsoplysninger, sand vindhastighed,
sand vindvinkel, kurs, pejling til waypoint og afstand til næste
waypoint.
BRUGERDEFINERET: Denne profil giver dig mulighed for at
tilpasse siden til at vise instrumenter, som er egnede til dine
specifikke sejladsbehov. Standardsiden viser oplysninger om
hastighed over grunden.
Valg af en profil
> INDSTILLING > PROFILER.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
Gendanne profiler til deres standardindstil­
linger
Du kan gendanne fabriksindstillingerne for profiler.
> INDSTILLING > PROFILER > NULSTIL
1 Vælg
STANDARDINDSTILLINGER.
2 Vælg AKTUEL PROFIL eller ALLE PROFILER.
Instrumentsider
Bladre gennem instrumentsider
Vælg
Vælges for at gå tilbage til den forrige menu eller til instrumentsiden.
Vælges for at få vist menuen for en instrumentside.
eller
Vælges for at rulle igennem instrumentsiderne og
menuerne.
Vælges for at få vist skærmindstillingerne.
Tryk to gange for at få vist indstillingerne for baggrundslys.
Holdes nede for at få vist indstillingerne for strøm slukket.
Oplåsning af betjeningsknapperne
Efter et minut låses knapperne på enheden automatisk. Denne
funktion reducerer utilsigtede tryk på knapper pga. vandsprøjt
eller andet. Når knapperne er låst, vises ikonet, når du vælger
en tast på enheden.
BEMÆRK: Du kan vælge INDSTILLING >
BERØRINGSTASTLÅS for at deaktivere låsefunktionen.
Hold både
og
nede på samme tid.
ikonet fjernes, når knapperne låses op.
Profiler
Profiler er en samling af instrumentsider, der kan tilpasses.
Profiler kan bestå af instrumentsider, der viser ens data, f.eks.
GPS-hastighed og GPS-kursoplysninger.
I løbet af den indledende opsætning kan du vælge en
forudindstillet profil, eller du kan oprette en tilpasset profil. Du
kan til enhver tid vælge en anden profil.
MOTORBÅD: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige i
en motorbåd. Tilgængelige standardinstrumenter omfatter
GPS-hastighedsoplysninger, GPS-kursoplysninger, dybde,
pejling til waypoint, afstand til næste waypoint og
vandtemperatur.
CRUISING: Denne profil viser instrumenter, som er nyttige til
cruising i en sejlbåd. Tilgængelige standardinstrumenter
omfatter sand vindhastighed, GPS-hastighedsoplysninger,
Introduktion
eller
fra en instrumentside.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at løbe igennem
alle instrumentsiderne.
> INDSTILLING > AUTO SCROLL.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg AUTO SCROLL for at aktivere eller deaktivere
automatisk rullefunktion.
• Vælg AUTO SCROLL­INTERVAL for at justere, hvor
længe hver instrumentside skal vises.
Tilføjelse af en instrumentside
Du kan oprette en brugerdefineret side. Du kan tilføje op til tre
instrumenter fra instrumentsamlinger til visning på en
brugerdefineret side.
> TILFØJ/FJERN SIDE > TILFØJ SIDE.
1 Vælg
2 Vælg ÉN FUNKTION, TO FUNKTIONER eller TRE
FUNKTIONER.
3 Vælg en samling af instrumentsider.
4 Vælg et antal.
5 Vælg en tom funktion, hvis det er nødvendigt.
eller
for at rulle gennem instrumentsiderne.
6 Vælg
7 Vælg en instrumentside, du vil tilføje.
Fjernelse af en instrumentside
1 Vælg den instrumentside, der skal fjernes.
> TILFØJ/FJERN SIDE > FJERN SIDE.
2 Vælg
3 Vælg JA.
Redigering af layout for instrumentsider
BEMÆRK: Du kan ændre layoutet for en instrumentside for at
få vist op til tre datefelter fra tilsluttet udstyr.
>
1 Fra den instrumentside, du vil ændre, skal du vælge
REDIGER AKTUEL SIDE > SKIFT LAYOUT.
2 Vælg det antal felter, du ønsker at få vist på instrumentsiden.
1
3
4
5
6
7
Vælg det felt, der skal ændres.
Vælg en kategori.
Vælg de data, der skal vises i feltet.
Gentag trin 3 til 5 for hvert ekstra felt, du vil tilpasse.
Vælg UDFØRT.
Konfiguration af datafelterne
Data på en instrumentside kan vises på forskellige måder
afhængigt af den viste instrumentside.
> KONFIGURER DATAFELTER.
1 Vælg
2 Vælg et datafelt.
3 Vælg en konfigurationsmulighed.
4 Tilpas konfigurationen.
Filtrering af data
Bestemte datatyper kan filtreres for at styre, hvor hurtigt
navigationsudstyret reagerer på ændringer i dataene
(Oplysninger om datatype, side 5).
>
1 Når du får vist de data, du vil filtrere, vælger du
KONFIGURER DATAFELTER.
2 Vælg et datafelt.
3 VÆLG FILTERINDSTILLING.
4 Justering filterindstillingen.
• Indstilling af filteret til "0" deaktiverer filtreringen.
• Jo højere filterindstilling, jo mere gradvist viser
instrumentet ændringer i de data, det modtager.
Når du f.eks. øger filterindstillingen for
vindhastighedsdata, reagerer instrumentet langsommere
på momentane vindstød og viser en mere konstant
vindhastighed.
Justering af dataopdateringshastigheden
Du kan justere den hastighed, hvormed navigationsudstyret
viser opdaterede data.
1 Når instrumentets skærmbillede viser de data, du vil justere,
vælger du
> KONFIGURER DATAFELTER.
2 Vælg et datafelt.
3 Vælg OPDATERINGSHASTIGHED.
4 Marker en opdateringshastighed.
Eksempler på opdateringshastigheder vises ud for
markeringen.
Konfiguration af grafdatafelter
Nogle instrumentsider med enkeltfunktioner viser grafdata
(Oplysninger om datatype, side 5). Du kan konfigurere,
hvordan data vises på graferne.
>
1 Fra en instrumentside med graf skal du vælge
KONFIGURER DATAFELTER > GRAFINDSTILLINGER.
BEMÆRK: Menupunktet GRAFINDSTILLINGER vises ikke
på de instrumentsider, der ikke indeholder en graf.
2 Vælg en funktion:
• Bestem, i hvor lang tid grafdataene vises, ved at vælge
GRAFVARIGHED.
• Konfigurer skalaen for de værdier, der vises på grafen,
ved at vælge GRAFISK SKALA.
Konfiguration af målerens datafelter
Nogle datatyper kan blive angivet som målerdata, når de vises
som den sidste funktion på en instrumentside med to funktioner
(Oplysninger om datatype, side 5). Du kan konfigurere,
hvordan data vises på måleren.
>
1 Fra en instrumentside med måler skal du vælge
KONFIGURER DATAFELTER > MÅLERINDSTILLINGER.
2
BEMÆRK: Menupunktet MÅLERINDSTILLINGER vises ikke
på de instrumentsider, der ikke indeholder en måler.
2 Vælg en værdi for at justere målerens grænseværdier.
Brug af stopuret til kapsejlads
Vis stopuret til kapsejlads på en side ved at tilføje det som et
datafelt fra kategorien SEJLADS.
Brug stopuret til kapsejlads til at tælle ned til en kapsejlads og
derefter til at måle varigheden af kapsejladsen. Stopuret til
kapsejlads synkroniseres med andre GNX instrumenter og
kompatible Garmin kortplottere på samme NMEA 2000
netværk.
TIP: Åbn skærmbilledet med stopuret til kapsejlads hurtigt ved
at holde
nede fra en hovedside. Denne genvej kan anvendes
fra alle sider, både med og uden stopur til kapsejlads på siden.
1 På en side med stopur til kapsejlads som datafelt, skal du
vælge
> KONFIGURER DATAFELTER >
INDSTILLINGER FOR STOPUR TIL KAPSEJLADS.
2 Vælg en funktion:
• Når startur-funktionen er valgt, skal du vælge START for
at starte nedtællingen, vælge NULSTIL for at nulstille uret
eller vælge INDSTILLING for at justere
nedtællingsperioden.
eller
for at føre
• Når uret tæller ned, skal du vælge
timeren til næste minut op eller ned eller vælge STOP for
at stoppe timeren til før kapsejlads.
• Når stopuret tæller op, skal du vælge STOP for at stoppe
uret eller vælge
for at nulstille timeren til 0:00.
®
Enhedskonfiguration
Systemindstillinger
Vælg
> INDSTILLING > SYSTEM.
ENHEDER: Ændring af måleenheder.
RETNING: Indstiller den reference og varians, der bruges til at
beregne kursoplysninger.
BIPPER: Indstiller, hvornår der anvendes lyd.
GPS­POSITION: Indstiller positionsformat og kortdatum.
Kortdatum afhænger af positionsformatet.
AUTOTÆND: Lader enheden tændes automatisk, når NMEA
netværket aktiveres.
SPROG: Indstiller sproget for skærmen.
TID: Indstiller tidsformat, tidszone og sommertid for din
placering.
SYSTEMINFORMATION: Viser softwareinformation.
FABRIKSOPSÆTNING: Gendanner enhedens
fabriksindstillingsværdier.
Valg af kursvisningstype
> INDSTILLING > SYSTEM > RETNING.
1 Vælg
2 Vælg NORDREFERENCE.
3 Vælg en funktion:
• Du kan vælge automatisk at indstille den magnetiske
deklination for din GPS-position ved at vælge
MAGNETISK.
• Du kan indstille geografisk nord som kursreference ved at
vælge SAND.
• Du kan indstille nord-gitter (000°) som kursreference
(000°) ved at vælge GITTER.
Justering af kursafvigelse
Som standard indstilles kursafvigelsen automatisk. Du kan
justere værdien manuelt.
Enhedskonfiguration
1 Vælg
> INDSTILLING > SYSTEM > RETNING >
VARIANS > BRUGERVARIANS.
2 Juster afvigelsen.
for at gemme afvigelsesjusteringen.
3 Vælg
BEMÆRK: Tastaturet er ikke kompatibelt med alt Garmin
navigationsudstyr. Gå til www.garmin.com/GNXkeypad for at
hente en komplet liste over kompatible instrumenter.
Konfiguration af bipper
Du kan konfigurere bipperen, så den siger en lyd, når der
trykkes på tasterne.
Vælg
> INDSTILLING > SYSTEM > BIPPER.
Konfiguration af positionsformat
BEMÆRK: Undgå at ændre positionsformatet eller kortdatum,
hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet
positionsformat.
> INDSTILLING > SYSTEM > GPS­POSITION.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Du kan ændre det positionsformat, som en udlæsnings
vises i, ved at vælge POSITIONSFORMAT.
• Du kan ændre det koordinatsystem, som kortet er
struktureret efter, ved at vælge KORTDATUM.
Knap
Vælg for at skifte mellem baggrundsbelysningsintensitet på
navigationsudstyr og tastaturer.
Hold nede for at efterlade navigationsudstyr og tastaturer i
dvaletilstand.
Displayindstillinger
Vælg
> INDSTILLING > DISPLAY.
BAGGRUNDSLYS: Indstiller lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
FARVE: Indstiller skærmfarven.
NETVÆRKSDELING: Deler farve, baggrundsbelysning og
bipperindstillinger med enheder på NMEA 2000 netværket.
Konfiguration af datakilder
Sensorer, som er tilsluttet instrumentet, leverer data, f.eks.
oplysninger om vind eller hastighed, kan konfigureres via
instrumentet. Se i brugervejledningen for den enkelte sensor for
at få yderligere oplysninger.
> INDSTILLING > DATAKILDER.
1 Vælg
2 Vælg en datakategori.
3 Hvis mere end én sensor på båden giver data fra kategorien,
skal du vælge en sensor at konfigurere.
4 Vælg en konfigurationsindstilling, og konfigurer indstillingen.
Løsning af en konflikt vedrørende
kombineret netværk
Når enheden er tændt, kan den registrere, hvis den tidligere er
blevet synkroniseret med instrumenter på et andet netværk.
Dette kan ske, hvis enheden tidligere er blevet installeret på et
andet fartøj og synkroniseret med instrumenter på det andet
fartøjs netværk. Hvis indstillingerne ikke nulstilles til
fabriksindstillingerne (Gendanne profiler til deres
standardindstillinger, side 1), registrerer enheden en konflikt,
som skal løses.
> INDSTILLING > DER BLEV REGISTRERET
1 Vælg
KOMBINEREDE NETVÆRK.
2 Vælg en funktion:
• Du kan synkronisere eksisterende instrumenter på
netværket med enheden ved at vælge NEJ.
• Du kan synkronisere enheden med eksisterende
instrumenter på netværket ved at vælge JA.
Tastaturfunktion
Tastaturet kan styre alt kompatibelt navigationsudstyr på NMEA
2000 netværket. Alt kompatibelt navigationsudstyr skal tilsluttes
det samme NMEA 2000 netværk, og du kan konfigurere den
rækkefølge, det skal styres i.
Tastaturfunktion
Funktion
À til Ã
Forudindstillinger. Vælg for at få alle skærme til at skifte til en
konfigureret, forudindstillet side.
Vælg for at skifte navigationsudstyret, som du styrer med
tastaturet.
Vælg for at skifte mellem siderne på det valgte navigationsudstyr.
Opsætning af et instrument til brug med
tastaturet
Alt kompatibelt navigationsudstyr, som du vil styre med
tastaturet, skal være tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk
som tastaturet.
Du skal gennemføre denne procedure for hvert enkelt,
kompatibelt instrument, som du føjer til NMEA 2000 netværket.
1 På kompatibelt navigationsudstyr, der er tilsluttet samme
NMEA 2000 netværk som tastaturet, vælges
>
INDSTILLING > OPSÆTNING AF
FJERNSTYRINGSTASTATUR.
BEMÆRK: Hvis DER BLEV REGISTRERET
KOMBINEREDE NETVÆRK vises i stedet for OPSÆTNING
AF FJERNSTYRINGSTASTATUR, skal du fejlfinde det
kombinerede netværk, før du kan styre instrumentet med
tastaturet (Løsning af en konflikt vedrørende kombineret
netværk, side 3).
2 Vælg JA for at aktivere tastaturstyring på instrumentet.
3 Gentag trin 1 til 2 for hvert ekstra, kompatible instrument, du
vil styre med tastaturet.
Opsætning af rækkefølgen af tastaturvis­
ninger
Du kan konfigurere, hvordan tastaturet skifter mellem det
tilsluttede navigationsudstyr med knapperne
.
På
kompatibelt
navigationsudstyr,
der
er
tilsluttet
samme
1
NMEA 2000 netværk som tastaturet vælges
>
INDSTILLING > OPSÆTNING AF
FJERNSTYRINGSTASTATUR > KONFIGURER
SKÆRMRÆKKEFØLGE.
Enheden scanner netværket for at finde andre tilsluttede
instrumenter.
BEMÆRK: Placeringen af enheden i den aktuelle
skærmrækkefølge vises til højre for menupunktet
3
KONFIGURER SKÆRMRÆKKEFØLGE. Hvis enheden f.eks.
er den anden i rækkefølgen blandt fire enheder, vises 2:4 i
menuen.
2 Vælg en funktion:
• Hvis det korrekte antal af tilsluttede instrumenter vises,
vælges FORTSÆT.
• Hvis et forkert antal tilsluttede instrumenter vises,
kontrolleres strømforsyning og tilslutninger af alle
kompatible instrumenter, og der vælges PRØV IGEN.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan se det korrekte antal
instrumenter, kan det skyldes et kombineret netværk. Et
kombineret netværk skal fejlfindes, for at du er i stand til at
styre alle tilsluttede enheder med tastaturet (Løsning af en
konflikt vedrørende kombineret netværk, side 3).
3 Vælg enhedernes rækkefølge, og vælg OK.
4 Gentag trin 1 til 3 for hvert enkelt tilsluttede enhed.
Opsætning af forprogrammerede knapper på
tastatur
Hver af de fire forprogrammerede knapper på tastaturet kan
tildeles en instrumentside.
TIP: Mens der vises en instrumentside på navigationsudstyret,
der styres af tastaturet, kan du hurtigt tildele en instrumentside
til en forprogrammeret knap ved at holde den forprogrammerede
knap nede i tre sekunder.
1 På kompatibelt navigationsudstyr, der er tilsluttet samme
NMEA 2000 netværk som tastaturet vælges
>
INDSTILLING > OPSÆTNING AF
FJERNSTYRINGSTASTATUR > KONFIGURER
FORUDINDSTILLINGER.
2 Vælg en forprogrammeret knap.
3 Vælg nummeret på den instrumentside i den aktuelle
skærmrækkefølge, du vil tildele den forprogrammerede knap.
4 (Ekstraudstyr) Gentag trin 1 til 3 for hver enkelt
forprogrammerede knap.
5 (Ekstraudstyr) Gentag trin 1 til 4 på hver enkelt, ekstra
instrument.
Deaktivering af tastaturstyring på et
instrument
Du kan deaktivere tastaturstyringen på kompatibelt
navigationsudstyr.
1 På kompatibelt navigationsudstyr, der er tilsluttet samme
NMEA 2000 netværk som tastaturet vælges
>
INDSTILLING > OPSÆTNING AF
FJERNSTYRINGSTASTATUR > IGNORER
FJERNSTYRINGSTASTATUR.
2 Vælg JA.
Navigationsudstyret styres ikke af tastaturet.
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
NMEA 2000 Oplysninger om datatype
Hver NMEA 2000 certificeret sensor leverer unikke oplysninger
til den NMEA 2000 certificerede skærmenhed. De data, som du
kan vise på din skærm, afhænger af de sensorer, som du har
4
installeret og konfigureret. Se installationsvejledningen for
Garmin skærmenheden eller for instrumentet, der giver NMEA
2000 oplysninger om PGN-datatypen.
NMEA 0183 Oplysninger om datatype
Selvom udstyret ikke kan modtage NMEA 0183-data direkte,
kan det vise NMEA 0183 data fra kilder, der er sluttet til en GNX
20 eller GNX 21 enhed (sælges separat) på samme NMEA 2000
netværk.
Hver NMEA 0183-certificeret sensor leverer unikke oplysninger
til den NMEA 0183-certificerede skærmenhed. De data, som du
kan vise på din skærm, afhænger af de sensorer, som du har
installeret og konfigureret. Se den medfølgende
installationsvejledning for Garmin skærmenheden eller for
instrumentet, der giver NMEA oplysninger om 0183-datatypen.
Ordliste over forkortelser
Denne enhed anvender forkortelser på mange skærmbilleder
som angivelse af den viste datatype.
ABS: (ABSOLUT LUFTFUGTIGHED) Absolut, i forhold til et
andet datafelt. For eksempel absolut luftfugtighed.
AIR: Lufttemperaturen.
ATW: (ANKOMSTTIDSPUNKT VED NÆSTE WAYPOINT)
Forventet ankomsttidspunkt ved næste waypoint, mens der
navigeres.
AVG: (GENNEMSNITLIG FART GENNEM VANDET) Den
gennemsnitlige mængde.
AWA: (RELATIV VINDVINKEL) Vindvinklen målt i forhold til
fartøjets forstavn.
AWS: (RELATIV VINDHASTIGHED) Den målte vindhastighed.
BAR: (BAROMETER) Det aktuelle tryk med kalibrering.
BAT: (BATTERI) Batterispændingen.
BSP: (BÅDHASTIGHED) Bådens hastighed gennem vandet.
BSP: (BÅDHASTIGHED) Bådens hastighed gennem vandet.
BTW: (PEJLING TIL WAYPOINT) Retningen fra din aktuelle
position til en destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
COG: (KURS OVER GRUNDEN (COG)) Den faktiske
rejseretning, uanset hvilken kurs der følges, samt midlertidige
variationer i retning.
DIS: (DISTANCE) Den aflagte distance, mens der navigeres.
DPT: (DYBDE) Vanddybden. Din enhed skal være sluttet til en
NMEA 0183 eller NMEA 2000 enhed, der er i stand til at
registrere vanddybden.
DRF: (AFDRIFT) Strømhastigheden.
DTL: (DISTANCE TIL STARTLINJE) Afstanden til startlinjen i
kapsejladstilstand.
DTW: (DISTANCE TIL WAYPOINT) Afstanden til næste
waypoint, mens der navigeres.
ECN: (BRÆNDSTOFØKONOMI FOR MOTOR) Modifikation til
en værdi såsom brændstoføkonomi.
ELV: (ELEVATION) Højden over eller under havets overflade for
din aktuelle position.
ENG: (MOTOR) Modifikation til en motorværdi såsom spænding
eller o/min.
ERR: () Præcisionsfejl i forbindelse med den aktuelle position,
når den bruges sammen med GPS.
FLO: (MOTORENS BRÆNDSTOFFLOWHASTIGHED)
Modifikation til en værdi såsom brændstofflowhastighed.
FUEL: Modifikation til en brændstofværdi såsom
brændstoføkonomi eller brændstofflowhastighed.
GWD: (VINDRETNING OVER JORDEN) Vindretningen i forhold
til jorden med reference fra nord.
Appendiks
GWS: (VINDHASTIGHED OVER GRUNDEN) Vindhastigheden i
forhold til jord.
HDG: (RETNING) Den retning, båden peger i.
HUM: (LUFTFUGTIGHED) Luftfugtigheden.
LINE: Når den bruges med VMG, viser den optimale hastighed
mod startlinjen.
MAX: (MAKSIMAL SOG) Maksimum i forhold til et andet
datafelt. For eksempel maksimumhastighed.
MIN: () Minimum i forhold til et andet datafelt. For eksempel
minimumhastighed.
ODO: (DISTANCETÆLLER) En løbende beregning af
tilbagelagt distance for alle ture. Denne måling slettes ikke
ved nulstilling af tripdata.
OTH: (KURS MODSAT HALSE) Halseretningen modsat
fartøjets retning baseret på den aktuelle halseretning.
POS: (POSITION) Fartøjets aktuelle position.
RACE: Timeren til kapsejlads.
REL: (RELATIV LUFTFUGTIGHED) Absolut, i forhold til et
andet datafelt. For eksempel absolut luftfugtighed.
RPM: (MOTORENS OMDREJNINGSTAL)
Motoromdrejningshastighed pr. minut fra
omdrejningstælleren.
RUD: (RORVINKEL) Roret i forhold til et andet datafelt. For
eksempel rorvinkel.
SEA: (HAVTEMPERATUR) Vandtemperaturen. Enheden skal
være sluttet til en NMEA 0183 eller NMEA 2000 enhed, der
er i stand til at registrere vandtemperaturen.
Datafelt
Kategori
MOTORENS OMDREJNINGSTAL
MOTOR
MOTORTEMPERATUR
MOTOR
SOG: (FART OVER GRUNDEN) Den faktiske rejsehastighed,
uanset hvilken kurs der følges, samt midlertidige variationer i
retning.
TRP: (TUR) En modifikation til et andet felt, f.eks. en triptæller
eller forbrugt brændstofmængde.
TTB: (TID TIL "BURN") Den tid, der skal opnås for at nå til
startlinjen før en kapsejlads.
TTL: (TID TIL STARTLINJE) Forventet tid, det vil tage at nå
frem til startlinjen.
TWA: (SAND VINDVINKEL) Vindvinklen i forhold til vandet set
fra bådens forstavn med en bagbords eller styrbords vinkel
på op til 180 grader.
TWD: (SAND VINDRETNING) Den sande vindretning i forhold til
nord.
TWS: (SAND VINDHASTIGHED) Den sande vindhastighed i
forhold til fartøjet.
UTC: UTC (Universal Time Coordinated).
VMG: (VIAPUNKT VMG) Hastigheden, hvormed du nærmer dig
en destination langs en rute, når der navigeres.
WND: (VIND VMG) Den optimale hastighed, når der navigeres
imod vindretningen.
XTE: En cross track-fejl.
Oplysninger om datatype
Findes den på
Findes den på en
en side med en side med to eller tre
enkelt funktion? funktioner?
Fås den med
grafvisning?*
Fås den
Fås den med
med måler­ datafiltrering?
visning?*
BRÆNDSTOFØKONOMI FOR MOTOR
MOTOR
MOTORENS BRÆNDSTOFFLOWHASTIGHED
MOTOR
MOTORSPÆNDING
MOTOR
KURS OVER GRUNDEN
(COG)
GPS
ELEVATION
GPS
GPS-FEJL
GPS
GPS-POSITION
GPS
FART OVER GRUNDEN
GPS
ANKOMSTTIDSPUNKT VED
NÆSTE WAYPOINT
NAVIGATION
PEJLING TIL WAYPOINT
NAVIGATION
CROSS TRACK-FEJL
NAVIGATION
DISTANCE TIL WAYPOINT
NAVIGATION
RETNING
NAVIGATION
TID TIL WAYPOINT
NAVIGATION
RELATIV VINDVINKEL
SEJLADS
RELATIV VINDHASTIGHED
SEJLADS
KURS MODSAT HALSE
SEJLADS
STOPUR TIL KAPSEJLADS
SEJLADS
Appendiks
5
Datafelt
Kategori
SAND VINDVINKEL
SEJLADS
SAND VINDRETNING
SEJLADS
SAND VINDHASTIGHED
SEJLADS
VIAPUNKT VMG
SEJLADS
VIND VMG
SEJLADS
DISTANCE TIL STARTLINJE
SEJLADS
TID TIL "BURN"
SEJLADS
TID TIL STARTLINJE
SEJLADS
VMG TIL STARTLINJE
SEJLADS
MOTORSPÆNDING
SYSTEM
Findes den på
Findes den på en
en side med en side med to eller tre
enkelt funktion? funktioner?
Fås den med
grafvisning?*
Fås den
Fås den med
med måler­ datafiltrering?
visning?*
SYSTEM
GENNEMSNITLIG SOG
TUR
DISTANCE (efter at strømmen TUR
blev slået til)
MAKSIMAL SOG
TUR
MAKSIMAL FART GENNEM
VANDET
TUR
DISTANCETÆLLER
TUR
TRIPDISTANCE
TUR
TRIPBRÆNDSTOF BRUGT
TUR
RORVINKEL
SKIB
BÅDHASTIGHED
VAND
DYBDE
VAND
AFDRIFT
VAND
SET
VAND
VANDTEMPERATUR
VAND,
TEMPERATUR
LUFTTEMPERATUR
VEJR, TEMPERATUR
BAROMETER
VEJR
VINDRETNING OVER
JORDEN
VEJR
VINDHASTIGHED OVER
GRUNDEN
VEJR
RELATIV LUFTFUGTIGHED
VEJR
BRUGERDEFINEREDE PCDATA
BRUGERDEFINEREDE DATA
* Grafvisning, hvis den fås til en datatype, kan kun vises på sider
med enkeltfunktioner (Konfiguration af grafdatafelter, side 2).
** Målervisning, hvis den fås til en datatype, kan kun vises på
sider med to funktioner, når datatypen er den sidste funktion på
siden (Konfiguration af målerens datafelter, side 2).
6
Appendiks
Indeks
A
automatisk rullefunktion 1
B
bipper 3
D
data 3
datafelter 4
displayindstillinger 3
E
enhed, registrering 4
F
fejlfinding 3
I
indstillinger 2, 3
instrumenter 1
fjerne sider 1
konfiguration 2
tilføje sider 1
K
kurs 2
type 2
L
låse 1
låse op 1
N
NMEA 0183 4
P
positionsformat 3
produktregistrering 4
profiler 1
gendanne 1
vælge 1
R
registrering af enheden 4
S
sider 1
stopur til kapsejlads 2
systeminformation 2
T
tastatur 3, 4
timer 2
Indeks
7
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising