Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | User guide | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Användarhandbok

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Användarhandbok
GNX™ 120/130
Användarhandbok
Mars 2016
190-01846-39_0B
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och Nexus är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GNX™ och
GND™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Låsa upp knapplåset .............................................................. 1
Profiler............................................................................. 1
Välja en profil .............................................................................. 1
Återställa profilerna till standardinställningarna .......................... 1
Instrumentsidor.............................................................. 1
Växla mellan instrumentsidor ...................................................... 1
Använda Bläddra automatiskt ................................................ 1
Lägga till en instrumentsida ........................................................ 1
Ta bort en instrumentsida ........................................................... 1
Ändra layout för instrumentsidor ................................................. 1
Konfigurera datafälten ................................................................ 2
Filtrera data ............................................................................ 2
Justera datauppdateringsintervall .......................................... 2
Konfigurera diagramdatafält ................................................... 2
Konfigurera mätardatafält ...................................................... 2
Använda tävlingstiduret .............................................................. 2
Enhetskonfiguration.......................................................2
Systeminställningar ..................................................................... 2
Välja kurstyp .......................................................................... 2
Konfigurera summern ............................................................ 3
Konfigurera positionsformatet ................................................ 3
Skärminställningar ...................................................................... 3
Konfigurera datakällor ................................................................. 3
Åtgärda ett kombinerat nätverk ................................................... 3
Använda knappsatsen................................................... 3
Konfigurera ett instrument för användning med
knappsatsen ............................................................................... 3
Ställa in knappsatsens skärmordning ......................................... 3
Ställa in knappsatsens förinställningar ....................................... 4
Avaktivera knappsatsstyrning på ett instrument ......................... 4
Bilaga ............................................................................... 4
Registrera enheten ..................................................................... 4
NMEA 2000 datatypinformation .................................................. 4
NMEA 0183 datatypinformation .................................................. 4
Förkortningsordlista .................................................................... 4
Datatypinformation ...................................................................... 5
Index ................................................................................ 7
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Översikt över enheten
Obs! Vissa funktioner är bara tillgängliga när lämpliga sensorer
är anslutna till enheten.
Med det marina instrumentet kan du visa datakällor från
sensorer via ett NMEA 2000 nätverk.
Även om instrumentet inte direkt kan ta emot NMEA 0183 data,
kan det visa NMEA 0183 data från källor som är anslutna till en
GNX 20 eller GNX 21 enhet (säljs separat) i samma NMEA
2000 nätverk.
Instrumentet kan också ta emot data från Nexus instrument och
sensorer med en GND™ 10 enhet (säljs separat).
®
®
®
kursinformation, bäring till waypoint, avstånd till nästa
waypoint, faktisk vindvinkel och djup.
TÄVLINGSSEGLING: Den här profilen visar instrument som är
användbara när du tävlar i en segelbåt. Tillgängliga
standardinstrument är bland annat GPS­
hastighetsinformation, faktisk vindhastighet, faktisk
vindvinkel, kurs, bäring till waypoint och avstånd till nästa
waypoint.
ANPASSADE: Med den här profilen kan du anpassa sidan så
att den visar instrument som är användbara för dina specifika
båtbehov. Standardsidan visar information om fart över
grund.
Välja en profil
> INSTÄLLNING > PROFILER.
1 Välj
2 Välj en profil.
Återställa profilerna till standardinställning­
arna
Du kan återställa profiler till standardinställningarna.
> INSTÄLLNING > PROFILER > ÅTERSTÄLL
STANDARDINSTÄLLNINGAR.
2 Välj AKTUELL PROFIL eller ALLA PROFILER.
1 Välj
Instrumentsidor
Växla mellan instrumentsidor
Välj
Tryck här för att återgå till den föregående menyn eller till
instrumentsidan.
Tryck här om du vill visa menyn för en instrumentsida.
eller
Tryck här för att bläddra igenom instrumentsidor och
menyer.
Tryck här om du vill visa skärminställningar.
Tryck två gånger för att visa inställningar för bakgrundsbe­
lysning.
Håll nedtryckt så visas inställningarna för avstängning.
Låsa upp knapplåset
Efter en minut låses knapplåset på enheten automatiskt. Den
här funktionen minskar oavsiktliga knapptryckningar som
orsakas av vattenstänk eller droppar. När knapparna är låsta
visas ikonen när du trycker på en knapp på enheten.
Obs! Du kan välja INSTÄLLNING > TRYCKKNAPPSLÅS för
att inaktivera enhetens låsfunktion.
Håll
och
intryckta samtidigt.
Ikonen försvinner när knapparna låsts upp.
Profiler
Profiler är samlingar av instrumentsidor som kan anpassas.
Profiler kan bestå av instrumentsidor som visar liknande data,
t.ex. GPS­hastighetsinformation och GPS­kursinformation.
Under den första konfigurationen kan du välja en förinställd
profil, eller så kan du skapa en egen profil. Du kan när som helst
välja en annan profil.
MOTORBÅT: Den här profilen visar instrument som är
användbara i en motorbåt. Tillgängliga standardinstrument är
bl.a. GPS­hastighetsinformation, GPS­kursinformation, djup,
bäring till waypoint, avstånd till nästa waypoint och
vattentemperatur.
NÖJESSEGLING: Profilen visar instrument som är användbara
vid nöjessegling. Tillgängliga standardinstrument är bl.a.
faktisk vindhastighet, GPS­hastighetsinformation, GPS­
Introduktion
eller
på valfri instrumentsida.
Använda Bläddra automatiskt
Du kan använda Bläddra automatiskt om du vill bläddra igenom
alla instrumentsidor automatiskt.
> INSTÄLLNING > AUTO SCROLL.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj AUTO SCROLL för att sätta på eller stänga av den
automatiska bläddringsfunktionen.
• Välj INTERVALL FÖR AUTOMATISK BLÄDDRING för
att ställa in hur länge varje instrumentsida ska visas.
Lägga till en instrumentsida
Du kan skapa en anpassad sida. Du kan lägga till upp till tre
instrument från instrumentsamlingar som ska visas på en
anpassad sida.
> LÄGG TILL/TA BORT SIDA > LÄGG TILL SIDA.
1 Välj
2 Välj EN FUNKTION, TVÅ FUNKTIONER eller TRE
FUNKTIONER.
3 Välj en instrumentsidsamling.
4 Välj ett antal.
5 Om det behövs väljer du en tom funktion.
eller
om du vill bläddra igenom instrumentsidorna.
6 Välj
7 Välj en instrumentsida som du vill lägga till.
Ta bort en instrumentsida
1 Välj en instrumentsida som du vill ta bort.
> LÄGG TILL/TA BORT SIDA > TA BORT SIDA.
2 Välj
Välj
JA.
3
Ändra layout för instrumentsidor
Obs! Du kan ändra layouten för en instrumentsida så att upp till
tre datafält från anslutna instrument visas.
> ÄNDRA
1 På instrumentsidan du behöver ändra väljer du
AKTUELL SIDA > ÄNDRA LAYOUT.
1
2
3
4
5
6
7
Välj antalet fält som ska visas på instrumentsidan.
Välj det fält som du vill ändra.
Välj en kategori.
Välj de data du vill visa i fältet.
Upprepa stegen 3 till 5 för alla fält du behöver ändra.
Välj KLAR.
Konfigurera datafälten
Data på en instrumentsida kan visas på olika sätt beroende på
vilken instrumentsida som visas.
> KONFIGURERA DATAFÄLT.
1 Välj
2 Välj ett datafält.
3 Välj ett konfigureringsalternativ.
4 Ändra konfigurationen.
Filtrera data
Vissa typer av data kan filtreras för att ange hur snabbt
marininstrumentet reagerar på dataförändringar
(Datatypinformation, sidan 5).
>
1 När du visar data som måste filtreras väljer du
KONFIGURERA DATAFÄLT.
2 Välj ett datafält.
3 Välj FILTERINSTÄLLNING.
4 Justera filterinställningarna.
• Ställ in filtret på "0" för att stänga av filtrering.
• Ju högre filterinställning, desto mer gradvis visar
instrumentet ändringar i de uppgifter som tas emot.
När du till exempel ökar filterinställningen för
vindhastighetsdata är instrumentet mindre följsamt mot
ögonblicksbilder av vind och visar en mer konstant
vindhastighet.
Justera datauppdateringsintervall
Du kan justera frekvensen för hur ofta marininstrumentet visar
uppdaterade data.
1 När du visar instrumentskärmen med data som behöver
justeras väljer du
> KONFIGURERA DATAFÄLT.
2 Välj ett datafält.
3 Välj UPPDATERINGSFREKVENS.
4 Välj en uppdateringsfrekvens.
Exempel på uppdateringsfrekvens visas bredvid varje val.
Konfigurera diagramdatafält
Vissa sidor för enfunktionsinstrument visar diagramdata
(Datatypinformation, sidan 5). Du kan ställa in hur data visas
i diagrammen.
>
1 På en instrumentsida med ett diagram väljer du
KONFIGURERA DATAFÄLT >
DIAGRAMINSTÄLLNINGAR.
Obs! Menyalternativet DIAGRAMINSTÄLLNINGAR visas inte
på instrumentsidor som inte innehåller något diagram.
2 Välj ett alternativ:
• Välj TIDSAXEL DIAGRAM för att ange hur länge
diagramdata ska visas.
• Om du vill konfigurera värdeskalan som visas i
diagrammet väljer du DIAGRAMSKALA.
Konfigurera mätardatafält
Vissa datatyper kan visas som en mätare när de visas som den
sista funktionen på en sida för ett tvåfunktionsinstrument
(Datatypinformation, sidan 5). Du kan ställa in hur data visas
på mätaren.
>
1 På en instrumentsida med en mätare väljer du
KONFIGURERA DATAFÄLT > MÄTARINSTÄLLNINGAR.
2
Obs! Menyalternativet MÄTARINSTÄLLNINGAR visas inte
på instrumentsidor som inte innehåller någon mätare.
2 Välj ett värde för att justera gränserna för mätaren.
Använda tävlingstiduret
För att kunna visa tävlingstiduret på en sida måste du lägga till
det som ett datafält från kategorin SEGLING.
Du kan använda tävlingstiduret för att räkna ner till ett lopp och
sedan mäta loppets varaktighet. Tävlingstiduret är synkroniserat
med övriga GNX instrument och kompatibla Garmin plottrar i
samma NMEA 2000 nätverk.
TIPS: För att snabbt öppna tävlingstidurets skärm kan du hålla
nedtryckt på en huvudsida. Den här genvägen fungerar på
vilken sida som helst, oavsett om tävlingstiduret har lagts till på
sidan eller inte.
1 På en sida där tävlingstiduret finns som datafält väljer du
> KONFIGURERA DATAFÄLT >
STARTURINSTÄLLNINGAR.
2 Välj ett alternativ:
• När enheten är i läget Tid innan tävling och tiduret inte är
igång väljer du START för att starta tiduret för Tid innan
tävling, ÅTERSTÄLL för att nollställa tiduret för Tid innan
tävling eller INSTÄLLNING för att justera det första värdet
för tiduret för Tid innan tävling.
• När tiduret för Tid innan tävling är igång (räknar ned)
väljer du
eller
för att mata tiduret till nästa minut
framåt eller bakåt eller STOPP för att stoppa tiduret för Tid
innan tävling.
• När tävlingstiduret är igång (räknar upp) väljer du STOPP
för att stoppa tävlingstiduret eller
för att återställa
tiduret till 0:00.
®
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj
> INSTÄLLNING > SYSTEM.
ENHETER: Ställer in måttenhet.
KURS: Ställer in den referens och den missvisning som
används vid beräkning av kursinformation.
SUMMER: Anger när ljudsignaler används.
GPS­POSITION: Ställer in positionsformatet och kartreferensen.
Kartreferensen beror på positionsformatet.
AUTOSTART: Aktiverar enheten till att slås på automatiskt när
NMEA nätverket slås på.
SPRÅK: Ställer in språk på skärmen.
TID: Ställer in tidsformat, tidszon och sommartid för platsen.
SYSTEMINFORMATION: Visar information om programvara.
FABRIKSINSTÄLLNINGAR: Återställer enhetens inställningar
till fabriksinställningarna.
Välja kurstyp
> INSTÄLLNING > SYSTEM > KURS.
1 Välj
2 Välj NORREFERENS.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in den magnetiska variationen för din
GPS­position automatiskt väljer du MAGNETISK.
• Om du vill ställa in geografisk, sann, norr som
kursreferens väljer du FAKTISK.
• Om du vill ställa in rutnät norr (000º) som kursreferens
väljer du RUTNÄT.
Ställa in kursavvikelsen
Som standard ställs kursavvikelsen in automatiskt. Du kan
justera det här värdet manuellt.
Enhetskonfiguration
1 Välj
> INSTÄLLNING > SYSTEM > KURS > VARIATION
> MANUELL VARIATION.
2 Justera avvikelsen.
om du vill spara avvikelsejusteringen.
3 Välj
Obs! Knappsatsen är inte kompatibel med alla Garmin
marininstrument. Gå till www.garmin.com/GNXkeypad för en
komplett lista över kompatibla instrument.
Konfigurera summern
Du kan konfigurera summern så att den ljuder när knapparna
trycks ned.
Välj
> INSTÄLLNING > SYSTEM > SUMMER.
Konfigurera positionsformatet
Obs! Ändra bara positionsformat eller kartreferenssystem om du
använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.
> INSTÄLLNING > SYSTEM > GPS­POSITION.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra det positionsformat som en avläsning
visas i väljer du POSITIONSFORMAT.
• Välj KARTDATUM för att ändra koordinatsystemet för
kartan.
Skärminställningar
Välj
> INSTÄLLNING > SKÄRM.
BAKGRUNDSBELYSNING: Ställer in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
FÄRG: Anger skärmfärg.
NÄTVERKSDELNING: Delar inställningar för färg,
bakgrundsbelysning och signal med enheter via NMEA 2000
nätverket.
Konfigurera datakällor
Sensorer anslutna till ditt instrument tillhandahåller data, som
vind­ eller hastighetsinformation och kan konfigureras via ditt
instrument. Mer information finns i användarhandboken för varje
sensor.
> INSTÄLLNING > DATAKÄLLOR.
1 Välj
2 Välj en datakategori.
3 Om mer än en sensor på båten tillhandahåller data från
kategorin väljer du en sensor som ska konfigureras.
4 Välj ett konfigurationsalternativ och konfigurera inställningen.
Åtgärda ett kombinerat nätverk
När enheten är påslagen kan den känna av när den har
synkroniserats med instrument eller ett annat nätverk. Detta kan
inträffa om enheten tidigare har varit installerad på ett annat
fartyg och synkroniserats med instrument i det andra fartygets
nätverk. Om inställningarna inte återställts till
fabriksinställningarna (Återställa profilerna till
standardinställningarna, sidan 1) upptäcker enheten en konflikt
som måste lösas.
> INSTÄLLNING > KOMBINERADE NÄTVERK
1 Välj
UPPTÄCKTES.
2 Välj ett alternativ:
• För att synkronisera befintliga instrument på nätverket
med enheten väljer du NEJ.
• För att synkronisera enheten med befintliga instrument på
nätverket väljer du JA.
Använda knappsatsen
Knappsatsen kan styra alla kompatibla marininstrument i ditt
NMEA 2000 nätverk. Alla kompatibla marininstrument måste
vara anslutna till samma NMEA 2000 nätverk och du kan
konfigurera i vilken ordning de styrs.
Använda knappsatsen
Knapp Funktion
Tryck här för att bläddra igenom bakgrundsbelysningen på
marininstrumenten och knappsatserna.
Håll ned om du vill försätta marininstrumenten och knappsat­
serna i viloläge.
À till Ã
Förinställningar. Tryck här för att få alla skärmar att växla till
en konfigurerad förinställd sida.
Tryck här för att växla till det marininstrument som du styr med
knappsatsen.
Tryck här för att bläddra igenom sidorna på valt marininstru­
ment.
Konfigurera ett instrument för användning
med knappsatsen
Alla kompatibla marininstrument som du måste styra med
knappsatsen måste vara anslutna till samma NMEA 2000
nätverk som knappsatsen.
Du bör utföra den här proceduren för varje kompatibelt
instrument du lägger till i NMEA 2000 nätverket.
1 På ett kompatibelt marininstrumentet anslutet till samma
NMEA 2000 nätverk som knappsatsen väljer du
>
INSTÄLLNING > KONFIGURERA FJÄRRKNAPPSATS.
Obs! Om KOMBINERADE NÄTVERK UPPTÄCKTES visas i
stället för KONFIGURERA FJÄRRKNAPPSATS måste det
kombinerade nätverket åtgärdas innan du kan styra
instrumentet med knappsatsen (Åtgärda ett kombinerat
nätverk, sidan 3).
2 Välj JA för att aktivera knappsatsstyrning på instrumentet.
3 Upprepa steg 1 och 2 för varje ytterligare kompatibelt
instrument du behöver styra med knappsatsen.
Ställa in knappsatsens skärmordning
Du kan ställa in hur knappsatsen går igenom anslutna
marininstrument med
knapparna.
1 På ett kompatibelt marininstrumentet anslutet till samma
NMEA 2000 nätverk som knappsatsen väljer du
>
INSTÄLLNING > KONFIGURERA FJÄRRKNAPPSATS >
STÄLL IN SKÄRMORDNING.
Enheten söker igenom nätverket efter andra anslutna
instrument.
Obs! Var enheten finns i den aktuella skärmordningen visas
till höger om menyobjektet STÄLL IN SKÄRMORDNING. Om
enheten till exempel är den andra i en serie av fyra enheter
visas 2:4 i menyn.
3
2 Välj ett alternativ:
• Om rätt antal anslutna instrument visas, välj FORTSÄTT.
• Om felaktigt antal anslutna instrument visas kontrollerar
du ström och anslutningar för alla kompatibla instrument
och väljer IGEN.
Obs! Om du inte kan se rätt antal instrument i listan kan
det bero på ett kombinerat nätverk. Ett kombinerat nätverk
måste åtgärdas för att styra alla anslutna enheter med
knappsatsen (Åtgärda ett kombinerat nätverk, sidan 3).
Ange
enhetens ordning och välj OK.
3
4 Upprepa steg 1 till 3 för varje ansluten enhet.
Ställa in knappsatsens förinställningar
Var och en av de fyra förinställda knapparna på knappsatsen
kan tilldelas till instrumentsida.
TIPS: Medan du visar en instrumentsida på ett marininstrument
som styrs med knappsatsen kan du snabbt tilldela en förinställd
knapp till instrumentsidan genom att hålla in den förinställda
knappen i tre sekunder.
1 På ett kompatibelt marininstrumentet anslutet till samma
NMEA 2000 nätverk som knappsatsen väljer du
>
INSTÄLLNING > KONFIGURERA FJÄRRKNAPPSATS >
KONFIGURERA FÖRINSTÄLLNINGAR.
2 Välj en förinställningsknapp.
3 Välj nummer för instrumentsidan i den aktuella skärmordning
som du vill tilldela till förinställningsknappen.
4 (Valfritt) Upprepa steg 1 till 3 för varje förinställningsknapp.
5 (Valfritt) Upprepa steg 1 till 4 på varje ytterligare instrument.
Avaktivera knappsatsstyrning på ett
instrument
Du kan avaktivera knappsatsstyrningen på alla kompatibla
marininstrument.
1 På ett kompatibelt marininstrumentet anslutet till samma
NMEA 2000 nätverk som knappsatsen väljer du
>
INSTÄLLNING > KONFIGURERA FJÄRRKNAPPSATS >
IGNORERA FJÄRRKNAPPSATS.
2 Välj JA.
Marininstrumentet styrs inte av knappsatsen.
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
NMEA 2000 datatypinformation
Varje NMEA 2000 certifierad sensor ger unik information till den
NMEA 2000 certifierade skärmenheten. Vilka data du kan se på
din skärm beror på de givare som du har installerat och
konfigurerat. Se installationsanvisningarna för din Garmin
skärmenhet eller för instrumentet som ger NMEA 2000 PGN­
datatypsinformation.
NMEA 0183 datatypinformation
Även om instrumentet inte direkt kan ta emot NMEA 0183 data,
kan det visa NMEA 0183 data från källor som är anslutna till en
GNX 20 eller GNX 21 enhet (säljs separat) i samma NMEA
2000 nätverk.
Varje NMEA 0183 certifierad sensor tillhandahåller unik
information NMEA 0183 certifierad skärmenhet. Vilka data du
4
kan se på din skärm beror på de givare som du har installerat
och konfigurerat. Se installationsinstruktionerna som följde med
Garmin skärmenheten eller instrumentet för NMEA 0183
datatypinformation.
Förkortningsordlista
Den här enheten använder förkortningar på många skärmar för
att ange vilken typ av data som visas.
ABS: (ABSOLUT LUFTFUKTIGHET) I förhållande till ett annat
datafält. Till exempel relativ luftfuktighet.
AIR: Lufttemperaturen.
ATW: (ANKOMSTTID NÄSTA WAYPOINT) Beräknad
ankomsttid vid nästa waypoint när du navigerar.
AVG: (GENOMSNITTLIG BÅTFART) Medelvärdet.
AWA: (SKENBAR VINDVINKEL) Vindens vinkel mätt i
förhållande till båtens för.
AWS: (SKENBAR VINDHASTIGHET) Uppmätt vindhastighet.
BAR: (BAROMETER) Kalibrerat aktuellt lufttryck.
BAT: (BATTERI) Batterispänningen.
BSP: (BÅTFART) Båtens fart genom vattnet.
BSP: (BÅTFART) Båtens fart genom vattnet.
BTW: (BÄRING TILL WAYPOINT) Riktning från din aktuella
plats till en destination. Dessa data visas bara under
navigering.
COG: (KURS ÖVER GRUND) Den faktiska färdriktningen,
oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
DIS: (STRÄCKA) Den tillryggalagda sträckan vid navigering.
DPT: (DJUP) Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en
NMEA 0183 eller NMEA 2000 enhet som kan läsa av
vattendjupet.
DRF: (STRÖMHASTIGHET) Strömmens hastighet.
DTL: (AVSTÅND TILL STARTLINJE) Avståndet till startlinjen i
tävlingsläge.
DTW: (AVSTÅND TILL WAYPOINT) Avståndet till nästa
waypoint vid navigering.
ECN: (MOTORNS BRÄNSLEEKONOMI) Bestämning för ett
värde som bränsleekonomi.
ELV: (HÖJD) Höjden över eller under havsnivå för din aktuella
plats.
ENG: (MOTOR) En bestämning för ett motorvärde såsom
spänning eller varvtal.
ERR: () Precisionsfelet för den aktuella positionen när GPS
används.
FLO: (MOTORNS BRÄNSLEFLÖDESHASTIGHET) Bestämning
för ett värde som bränsleflödeshastighet.
FUEL: Bestämning för ett värde som bränsleekonomi eller
bränsleflödeshastighet.
GWD: (VINDRIKTNING PÅ LAND) Vindriktning relativt marken, i
förhållande till norr.
GWS: (VINDHASTIGHET PÅ LAND) Vindhastighet relativt
marken.
HDG: (KURS) Den riktning båten pekar i.
HUM: (LUFTFUKTIGHET) Luftfuktighetens nivå.
LINE: När den används med nyttofart visas värdet för faktisk
hastighet mot destination till startlinjen.
MAX: (MAX FART ÖVER GRUND) Maxvärdet i förhållande till
ett annat datafält. Till exempel maximal hastighet.
MIN: () Minimivärdet i förhållande till ett annat datafält. Till
exempel minimihastighet.
ODO: (TOTAL DISTANS) En fortgående uppräkning av den
tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas
inte när du återställer trippdata.
Bilaga
OTH: (KURS EFTER SLAG) Båtens motsatta kryssriktning, med
utgångspunkt i aktuell kryssriktning.
POS: (POSITION) Båtens aktuella plats.
RACE: Tiduret för båttävling.
REL: (RELATIV LUFTFUKTIGHET) I förhållande till ett annat
datafält. Till exempel relativ luftfuktighet.
RPM: (MOTORVARV/MIN) Motorns varvtal per minut på
varvräknaren.
RUD: (RODERVINKEL) Rodret i förhållande till ett annat
datafält. Till exempel rodervinkeln.
SEA: (VATTENTEMPERATUR) Vattentemperaturen. Enheten
måste vara ansluten till en NMEA 0183 eller NMEA 2000
enhet som kan läsa av vattentemperaturen.
SOG: (FART ÖVER GRUND) Den faktiska färdhastigheten,
oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
TRP: (TRIPP) En bestämning för ett annat fält, till exempel en
trippmätare eller förbrukat bränsle.
TTB: (TID ATT BRÄNNA) Den tid som behövs för att ta sig till
startlinjen inför en tävling.
Datafält
Kategori
MOTORVARV/MIN
MOTOR
MOTORTEMPERATUR
MOTOR
MOTORNS BRÄNSLEE­
KONOMI
MOTOR
MOTORNS BRÄNSLEFLÖ­
DESHASTIGHET
MOTOR
MOTORSPÄNNING
MOTOR
KURS ÖVER GRUND
GPS
HÖJD
GPS
POSITIONSFEL
GPS
GPS­POSITION
GPS
FART ÖVER GRUND
GPS
ANKOMSTTID NÄSTA
WAYPOINT
NAVIGERING
BÄRING TILL WAYPOINT
NAVIGERING
XTE – AVVIKELSE FRÅN
UTLAGD KURS
NAVIGERING
AVSTÅND TILL WAYPOINT
NAVIGERING
KURS
NAVIGERING
TID TILL WAYPOINT
NAVIGERING
SKENBAR VINDVINKEL
SEGLING
SKENBAR VINDHASTIGHET
SEGLING
KURS EFTER SLAG
SEGLING
STARTUR
SEGLING
SANN VINDVINKEL
SEGLING
SANN VINDRIKTNING
SEGLING
SANN VINDHASTIGHET
SEGLING
NYTTOFART WAYPOINT
SEGLING
NYTTOFART VIND
SEGLING
TTL: (TID TILL STARTLINJE) Beräknad tid för att nå startlinjen.
TWA: (SANN VINDVINKEL) Vindens vinkel relativt vattnet, i
förhållande till båtens för med en babords­ eller
styrbordsvinkel på upp till 180 grader.
TWD: (SANN VINDRIKTNING) Faktisk vindriktning i förhållande
till norr.
TWS: (SANN VINDHASTIGHET) Faktiskt vindhastighet relativt
båten.
UTC: Koordinerad universell tid.
VMG: (NYTTOFART WAYPOINT) Hastigheten med vilken du
närmar dig en destination längs en rutt vid navigering.
WND: (NYTTOFART VIND) Värdet för faktisk fart mot
destination vid navigering mot vinden.
XTE: Avvikelse från utlagd kurs.
Datatypinformation
Tillgänglig på en Tillgänglig på en
enfunktions­
två­ eller trefunk­
sida?
tionssida?
Diagramvy
tillgänglig?*
Mätarvy
Datafiltrering
tillgänglig? ** tillgänglig?
AVSTÅND TILL STARTLINJE SEGLING
Bilaga
5
Datafält
Kategori
TID ATT BRÄNNA
SEGLING
TID TILL STARTLINJE
SEGLING
NYTTOFART MOT
STARTLINJE
SEGLING
MOTORSPÄNNING
SYSTEM
Tillgänglig på en Tillgänglig på en
enfunktions­
två­ eller trefunk­
sida?
tionssida?
Diagramvy
tillgänglig?*
Mätarvy
Datafiltrering
tillgänglig? ** tillgänglig?
SYSTEM
SNITTFART ÖVER GRUND
TRIPP
STRÄCKA (med strömmen
på)
TRIPP
MAX FART ÖVER GRUND
TRIPP
MAX BÅTFART
TRIPP
TOTAL DISTANS
TRIPP
RESESTRÄCKA
TRIPP
TRIPP, ANVÄNT BRÄNSLE
TRIPP
RODERVINKEL
BÅTDATA
BÅTFART
VATTEN
DJUP
VATTEN
STRÖMHASTIGHET
VATTEN
STRÖMRIKTNING
VATTEN
VATTENTEMPERATUR
VATTEN,
TEMPERATUR
LUFTTEMPERATUR
VÄDER,
TEMPERATUR
BAROMETER
VÄDER
VINDRIKTNING PÅ LAND
VÄDER
VINDHASTIGHET PÅ LAND
VÄDER
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VÄDER
ANPASSADE PC­DATA
ANPASSADE DATA
* Diagramvy, om det finns för en datatyp, kan endast visas på
enfunktionssidor (Konfigurera diagramdatafält, sidan 2).
** Mätarvy, om det finns för en datatyp, kan endast visas på
tvåfunktionssidor, där datatypen är den sista funktionen på sidan
(Konfigurera mätardatafält, sidan 2).
6
Bilaga
Index
A
automatisk bläddring 1
D
data 3
datafält 4
E
enhet, registrering 4
F
felsökning 3
I
instrument 1
konfiguration 2
lägga till sidor 1
ta bort sidor 1
inställningar 2, 3
K
knappsats 3, 4
kurs 2
typ 2
L
låsa 1
låsa upp 1
N
NMEA 0183 4
P
positionsformat 3
produktregistrering 4
profiler 1
välja 1
återställa 1
R
registrera enheten 4
S
sidor 1
skärminställningar 3
summer 3
systeminformation 2
T
tidur 2
tävlingstidur 2
Index
7
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising