Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installeringsinstruksjoner

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installeringsinstruksjoner
GNX™ 120/130
Installeringsinstruksjoner
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Montere enheten
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
Viktig sikkerhetsinformasjon
2
3
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
4
5
6
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
stedet der du skal montere det maritime instrumentet.
Malen for innbygging følger med i produktesken.
Fest malen til det utvalgte monteringsstedet.
Bruk en hullsag eller vinkelkutter på 44 mm (1 3/4 tommer) til
å skjære ut hullet i midten av malen.
Bor monteringshullene på 4,5 mm (3/16 tommer).
Fjern resten av malen.
Installer gjengestengene À på baksiden av det maritime
instrumentet.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
®
7 Plasser den vedlagte pakningen Á på baksiden av enheten.
• Gå til http://www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Du bør påføre tetningsmasse for båt rundt pakningen for å
forhindre lekkasje bak dashbordet (anbefales).
8 Plasser det maritime instrumentet i utsnittet Â.
9 Fest det maritime instrumentet fra baksiden av
monteringsoverflaten ved å stramme til de medfølgende
mutrene à på de gjengede stengene.
10 Koble til NMEA 2000 droppkabelen, og før den til NMEA
2000 basisnettverket.
11 Klikk kantstykket på plass.
Nødvendige verktøy
• Boremaskin og borbits
◦ Hullsag på 44 mm (1 3/4 tommer)
◦ Borbits på 4,5 mm (3/16 tommer)
• Maritim tetningsmasse (anbefales)
®
Hensyn ved tilkobling
Installere enheten
®
Hensyn ved montering
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være plan, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
Februar 2015
Det maritime instrumentet kan kobles til strøm- og datakilder via
et nettverk av typen NMEA 2000.
Selv om instrumentet ikke kan motta NMEA 0183 data direkte,
kan de vise NMEA 0183 data fra kilder som er koblet til en GNX
20 eller GNX 21 enhet (selges separat) på samme NMEA 2000
nettverk.
Instrumentet kan også motta data fra Nexus instrumenter og
sensorer ved hjelp av en GND™ 10 enhet (selges separat).
®
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
Trykt i Taiwan
190-01846-78_0A
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Det maritime instrumentet kobles til et NMEA 2000 nettverk på
båten din. NMEA 2000 nettverket forsyner det maritime
instrumentet med strøm og data fra NMEA 2000 enheter, for
eksempel en vindsensor. Med de medfølgende kablene og
kontaktene for NMEA 2000 kan du enten koble enheten til et
eksisterende nettverk av typen NMEA 2000 eller opprette et
grunnleggende nettverk av typen NMEA 2000 ved behov.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Gå til www.garmin.com/manuals/GNX120
for å laste ned referansen.
Enhet
Spesifikasjon
Mål
GNX 130
Mål (B x H x D)
249 x 153 x 19 mm
(9,8 x 6,02 x 0,75 tommer)
Skjermstørrelse (B x H)
207 x 116 mm
(8,15 x 4,57 tommer)
Vekt
820 g (29 oz)
Maksimalt strømforbruk
0,5 W
Trygg avstand fra et
kompass
0 mm (0 tommer)
Vanntetthetsvurdering*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (5 til 158°F)
Materiale
Polykarbonatplast
Alle
modeller
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
61184
Produktinformasjon
126208 NMEA: Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
126996 Produktinformasjon
Send
126464 Send gruppefunksjon for PGN-liste
Motta
126992 Systemtid
127245 Ror
127250 Fartøykurs
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
Vindsensor
127489 Motorparametere: Dynamiske
Maritimt instrument
127508 Batteristatus
Tenningsbryter eller innebygd bryter
128259 Fart: Vannreferanse
NMEA 2000 strømkabel
128267 Vanndybde
Droppkabel for NMEA 2000
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Strømkilde på 12 VDC
129026 COG og SOG: Rask oppdatering
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
129029 GNSS-posisjonsdata
NMEA 2000 T-kontakt
129283 Kryssrutefeil
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjonsrute- og veipunktinformasjon
Spesifikasjoner
129539 GNSS DOP (Dilution of Precision)
130306 Vinddata
Enhet
Spesifikasjon
Mål
GNX 120
Mål (B x H x D)
181 x 115 x 17 mm
(7,13 x 4,53 x 0,7 tommer)
Skjermstørrelse (B x H)
150 x 83 mm
(5,9 x 3,27 tommer)
130312 Temperatur
Vekt
380 g (13,4 oz)
130314 Faktisk trykk
Maksimalt strømforbruk
0,5 W
Trygg avstand fra et
kompass
0 mm (0 tommer)
130310 Miljøparametere
130311 Miljøparametere
130313 Luftfuktighet
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising